Repomanteis ...m Maison L'Hirondelle lij J. OIÖÏÏIOIÏÏ, lof 31. DE EEMLANDER" MHBIMK Zi Tm Z. tl PRIJS OER AClftKTEUTiEN met inbegrip van tea BUITENLAND FEUILLETON. E EN WICHT. 1S© Jaargang Nc. 244 pw pc<1 f 2.«, pet week (met gratie verzekering ofUeliUeo) 017», «iaondcrlijVe nummers f i TeufscoN 513. DIRECTEUR' I VALKHOFF BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M., D. J. VAN SCHAARDENBURG. baandag 12 April 1S20 bewijsnummer, elke regel meer 0.20, dJcnsiaanb'^ dingen 1-5 jegels t 0.50. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen tot het herhaald advci tecrcn bij abonnement bene chcuumc. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Van WG8& tot week. ÏHi r-tf^hitionafre socialisme is dood, irvi?r«d<?'^ de manntn van de daad hebben 't d-cn rwk omgedraaid. üv«r h*t eocia^sroe «elf, zooals 't ge- ptfwfcfra werd door de propagandisten, is door to ojsïvnen san "de theorie 't doodvonnis uit- gttpeoker». Ds? to stale r-\x>lotie" wordt prijsgege ven en iTvsn k»mt nu ook terecht bij de i,e^oVt^'/ orre democraten al zoo lang verLorwEgd hebben. TroeMra heeft in 1918 reeds na enkele dagen z'n „vergis^n#" ingezien, de meer radicalen of revolutionairen hebben er lin ger over werk gehad, maar door de ervarin gen geleerd, moeten nu ook mannen als Lansinik en de Duitsch-Russ-ische communist Radek spijtig constateer en, dat met revolutie 't beoogde doel niet bereikt wordt en men vGorloopig de aandacht niet allereerst op 't grijpen naar de macht moet richten. Tot de minder helderziende onder hun volgelin gen is dit inzicht nog niet doorgedrongen, maar gematigde socialisten, onze s. d. a. p.'ers, gooien het roer finaal om en komen weer geheel in 't democratische zog. 't Socialisme van den heilstaat wordt naar 'n heel verre toekomst ver-wezen en in plaats daarvan stelt men zich thans tevreden met socialisatie-, en dan nog zéér geleidelijk. De socialisatie mag vooral niet overhaast wor den, zij mag niet storend zijn voor 't inge wikkeld maatschappelijk raderwerk en men moet den ex-socialisten tijd laten om dat wat zij beloofden, te vergeten en te d*oen vergeten. Zoo staan wij, misschien wel dank zij 't onbehouwen communisme en T decadente r. c.l onbolsjewisme verder van de verwezen- i .ikrng van 't socialisme af dan menigeen kort geleden nog vermoedde. Wij hebben reeds weergegeven den kor ten inhoud van het rapport der socialisatie- commissie van de s. d. a. p. Het is 'n kloek stuk en volgt geheel de lijn van de demo cratische ontwikkeling, zooals deze zich voor iecler die zien wil en zien kan, reeds lang aamvees. Socialisatie, overgang van parti culiere bedrijven in maalschappelijken eigendom, maar dat zien wij zich allang vol trekken in al die bedrijven, welke 'n mono- poiistisoh karakter dragen of langzamer hand door de trustvorming gingen aanne^ men. Wat is die trustvorming anders dan 'n .voorbereiding van de socialiseedng> van den overgang uit particuliere handen in die der ■overheid. Het proces voltrekt zich van zelf, er is geen ontkomen aan. Alle gedachten aan de moge-lijklveid van 'n phjfcselingen overgang van kapitalisme naar socialisme behooren tot het rijk der fantasiën, zoo lezen wij in 't rapport. Socia lisatie kan slechts ti werk zijn van welbe raden achtereenvolgende organisatie en reorganisatie. Het rapport verdiept zich dan in 'n beschouwing van de bedrijven, welke 't eerst voor socialisaiie in aanmerking ko men, 'n beschouwing welke slechts waarde heeft voorzpover zij zich richt naar den feite'lijken toestand; 't geen dan ook vrij zui ver geschiedt. Want natuurlijk zullen niet die bedrijven 't eerst voor socialisatie in aanmerking komen, welke de commissie- leien naar hun welgevallen mochten opnoe men, doch slechts die welke zichzelf voor den overgang rijp maken. Bij de, voor 'n goed deel geheel overbo dige argumenten voor de socialisatie, vin den wij in 't rapport ook veel wat nu een maal dienen moet om den ouden toon, waar- j mee de aanhangers vertrouwd geraakt wa ren en men altijd- zooveel succes had gehad, niet geheel te doen vergeten. 't Groote voordeel van de socialisatie heet 't tegengaan van de verspilling, welke onder 't kapitalisme plaats vond. Diezelfde bedoe ling zat reed's voer bij de trustvorming maar bij deze geschiedde 't, volgens 't rapport, louter in 't belang der ondernemers, terwijl bij de socialisatie de gemeenschap er bij gebaat zal zijn. Dit laatste is niet onaanvechtbaar, 't Rap port haalt als voorbeeld aan, dat bij door voering der socialisatie 'n heel leger van handelsreizigers, thans levend van Be con currentie der ondernemers, zal verdwijnen. Die handelsreizigers 10.000 iiv aantal kosten misschien 60 millioen, welke som natuurlijk op de consumenten verhaald wordt. Bestaat er geen concurrentie meer, dan zullen er ook geen handelsreizigers noo- dig zijn en behoeven de consumenten die 60.000.000 niet op te brengen, de produc tiekosten zijn dan zooveel minder en 't arti kel kan' veel goedkooper geleverd worden. Dat klopt als 'n bus. Ongelukkigerwijze kan men met de uitschakeling van het insti tuut van handelsreizigers, ook niet de perso nen en hun gezinnen wegsocialiseeren. Voor de menschen die men"broodeloos maakt, zal natuurlijk 'n andere liere bedrijf, doch juist daar waar ambtena ren de scepter zwaaien. Wij behoeven al leen maar te herinneren aan de ongelooflij ke verspilling bij de huisvesting van el dii-e nieuwe bureaux en kantoren, die doorgaans op de duurste standen gevestigd moeten worden. Een der voornaamste drijfveeren is vol gens het rapport, d-e noodzaak tot beperking van het arbeiclslooze inkomen. De groote massa moet 8 uren hard werken, en- anderen parasiteeren. Dat is weer de oude, politieke hoempa-muziek, die a-ltijcl weer „inslaat". Toch wordt verderop erkend dat van de so cialisatie te dezen opzichte geen overdre ven verwachtingen gekoesterd moeten wor den. Die „arbeidslooze inkomens" zijn voor al uitgevonden ter wille van de propaganda voor den klassenstrijdde beperking zal, al dus 't rapport, slechts geleidelijk geschieden cr. ,.in verhouding tot het geheel der bevol king is het aantal trekkers van arbeidsloos inkomen niet :oot en een belangrijk deel van dat inkomen wordt öf gerieven als be- j een onderhoud heeft gehad met \V alia cd? De Engclache gezant te echter blijkbaar nog niet ontvangen. Uit het feit, dat de opperbevelhebber thai Ameriknansche bezettingstroepen, generaal1 Allen, Donderdagochtend een zeer vriend- de gemeenschappelijke ruif gevonden moe' ten worden; en waar T rapport der bedrijfs leiders, ingenieurs en technici in 't gevlei komt door hun 'n schitterende toskomst te beloven, zullen de handelsreizigers, buiten ■hun schuld uit him beroep gestooten. toch zeker aanspraak mogen maken op 'n positie waarbij hun levensstandaard althans op 't zelfde peil blijft. Waar dan moeten die 60 millioen toch weer opgebracht worden. Er rit echter nog meer aan vast. De han delsreizigers vormen een der voornaamste bronnen van inkomst voor de hotèlindustrie. Komen er geen handelsreizigers meer, dan zal de helft der hotels wel kunnen opdoe ken. Gevolgtalloo-ze hotelhouders, kellncrs en ander personeel aan den dijk gezet. Waar moeten al die menschen blijven Zij zijn niet alleen, de geheele tasschen- handel moet weggesocialiseerd wïfrden. De menschen die er 'n bestaan in vonden, de den de productieprijzen stijgen, hun uitscha keling zal de prijzen doen dalen. Moeten zij allen arbeider worden Maar de socialisatie zal, om de verspilling tegen j te gaan, zeer vele bedrijven combinceren, overbodige bedrijven doen verdwijnen en de luxe bedrijven stedk beperken. Ook dat ■maakt duizenden werkeloos, zood'at in de industrie voor al deze ongeschoolden weinig kans zal zijn 'n plaats te vinden. Men kan al die menschen, onschuldig uit hun brood gestooten, niet laten verhonge ren. Zij zullen aan de staatsruif terecht ko men en dus toch weer ten laste der gemeen schap zijn. ITet slot is dat er steeds meer amibtenaarspostjes geschapen worden en iedereen ambtenaar ivordt. Of zulks bevor derlijk is voor de ontwikkeling van energie, is 'n vraag welke 't rapport maar niet onder oogen ziet. Er worden nog andere bezuinigingsargu- menten aangevoerd, welke wij gerust larie mogen noemen; zoo'wordt gewezen op 't na deel van ondoelmatige vestigingplaats van tal van particuliere bedrijven, waardoor de transportkosten doelloos verhoogd worden. Doelloos toch zeker niet voor de plaats, welk haar welvaart aan deze industrie te danken heeft. En zou de concurrentie de „doeilooze verhooging" der kosten niet krachtig rem men, zoodat de ondoelmatige vestigingplaats ten slotte met zich brengt de juist zoo be oogde beperking van de ondernemerswinst plaats aan ^stlng öf weer gebezigd voor bedrijfsuit- br ei ding" Als deze woorden in den tijd, toen de be volking nog lot den zinneloozen en in z'n uitbarsting zoo noodlottig gebleken klasse- strijd opgehitstjïioc-st worden, door 'n niet- socialist uitgesproken waren, zou hij voor conservatief en reactionair uitgekreten zijn. Zoo worden er meer dingen gezegd, die heel kras klinken maar per slot van rekening toch niet zoo kwaad bedoeld zijnmen moet zich nog voorzichtig in de nieuwe rich ting onienteeren. 't Is 'n merkwaardig stuk, d(it rapport van de socialis a tf«-commissi ehet getuigt van 'n onmiskenbare kentering in de socialistische kringen, 'n duidelijke zwenking naar den de- mocratischen kant. 't Is 'n hoopvol verschijn sel, 't socialisme 'heeft 'n geduchte crisis te doorslaan gehad, 't heeft deze ervaringen •opgiedaan en zal in eigen opstandigen boe zem nog 'n he elan strijd te verduren heb ben. Moge het voortgaan op den goeden sing te brengen. Parijs, Lord Derby, heeft dan ook order ge kregen op de gezantenconferentie niet deel te nemon aan de beraadslagingen omtrent hel verdrag met DuitscWnnd, wanneer schappelijk onderhoud heeft gehad met ge- Frankrijk niet vooraf de verzekering aflegt, j neraal Degoutte wordt middelerwijl van dat het in tien vervolge niet op eigenFransche zijde de conclusie gelrokken, da» houtje, maar met oe verbondenen gezamon- bet gerucht, volgens hetwelk Amerika Frank. Hjk, zal optreden. Op zijn beurt heeft de|rijk 20u hebben gcsommeord om Frankfort Fransche gezant te Londen opdracht gelere- tc ontruimen, allen grond mist. gen het antwoord van Frankrijk op de En- gelsche nota betreffende het binnenrukken van de onzijdige zóne door Frankrijk ter hand te stellen. Aan den Britschen gezant te Parijs is door Millerand do inhoud der ant woordnota Vrijdagmiddag medegedeeld. In de nota bevestigt de Fransche regee ring, dat de loyaliteit van haar houding aan geen twijfel onderhevig is. Na er aan ie hebben herinnerd, dat zij geen genoegen kan nemen met de belofte van Duitschland, dat het de Reichswehr zal terugtrekken, zoo- dra ordelijke toestanden weer in de in dustriestreek heerschen, daar alle vooraf gaande beloften inzake de vergoedingen, de uitlevering van oorlogsmisdadigers, de afle vering van kolen en de ontwapening zijn gebroken, vraagt de nota of de Engelsche regeering wel den ernst beseft van de ge varen, <£ie samenhangen met deze schen dingen. Frankrijk beschouwt het behoud der Entente als onmisbaar voor de oplossing der „worldwide" vraagstukken en verklaart aan het slot der nota, dat het bereid is er zich van de overtuigen, of het de toestemming heeft der overige verbondenen, voordat het nieuwe maatregelen neemt.. Reuier heeft in goedingelichte kringen ie Londen een onderzoek naar d-en inter nationalen toestand ingesteld en het pers*- bureau is ter core gekomen, dat een mede- deeling betreffende de officieele Engelsche zienswijze omtrent Franlorijk's eigenmach tige houding in de eerste plaats werd ge daan om eventueel nadeel te voorkomen voor de Britsch-Fransche alliantie, waarop ---rygrac weg, en er in slagen de massa welke zij eerst de hoop der wereld is gevestigd. Er was tot revolutie opkweekte, nu ook voor de evolutie te winnen. De ...kapitalistische" maatschappij staat na de stormlócp van de socialisten aller gading nog als 'n hecht en weldoortimmerd ge bouw, te solide om zoo maar af te breken. Het heeft restauratie nood.ig maar aldus het rapport de verbouwing moet geschie den terwijl wij er in blijven wonen. Had men het maar dadelijk geloofd F Politiek Overzicht Naar de Times meent te weten is de nota, die Engeland aan Frankrijk heeft ge zonden in verband met het binnendringen van Fransche troepen in het Dinlsche rijk, in krachtige termen vervat. Zoo moet in de nota te kennen zijn gegeven, dat de hou ding, welke door de Fransche republiek is aangenomen, een ernstig conflict heeft doen ontstaan met betrekking tot de lenuitvoer- en'ten voordeele komt aan degenen die be- I.legging van l verdrag van Versailles, aan trokken zijn bij 't transportwezen (vaak dus welks bepalingen slechts de hand kan wor de overheid zelf) en de zoo ondoelmatig ge- den gehouden, wanneer de verbondenen legen gemeente waar -de bewoners toch ook het onderling eens zijn en gezamenlijk op recht van leven hebben. treden: er zijn toch vraagstukken van zóó Waarlijk, als men tegenwoordig van bureau- vérstrekkende beleekenis, dat tegenover een cratie en oneconomische kromme dingen j herleefd Duiischhnd géén der geallieerden rt,„,,,Naa,lsu,c M„ia hoort, dan is dit gewoonlijk, niet in 't particu- bij machte zou zijn alleen ze tot een oplos- j zetting ven Frankfort, is hoewel Millerand en sprake van, dat dit was geschied om in eenig land de publieke opinie te prikkelen. Naar het oordeel der Britsche ministers wordt elke alliantie spoedig ondermijnd, wanneer één harer leden, indien in een belangrijke kwestie een beslissing moe» worden genomen, zonder instemming der overige leden op eigen iniliatiel handelt Het departement van buitenlandscHc za ken der Vereenigde Staten heeft, voor zoo ver is bekend, te kennen gegeven, dat aan de Duitsdie rijksregeering moet worden toegestaan een behoorlijk aantal troepen te dirigeeren naar het Ruhrgebied om orde lijker toestanden te doen terugkoeren en haar g^zag te doen gelden. Frankrijk is, volgens een Reu ter-bericht uit Washington, volledig op de hoogte van 't Am er i kaansohe standpunt en naar men gelooft, heeft dit geen wijzigingen ondergaan, al zijn er be sprekingen gehouden tusscben Millerand en Wallace, den Amerikaansehen gezant; de Vereenigde Staten zijn van oordeel, dat de geheele zaak draait cm de feitelijke kwestie van den omvang der troebelen en het ver mogen der Duitsche regeering om haar autoriteit te doen gelden met behulp van het geringe aantal troepen, dat Duitschland toegestaan is op de "been te houde^ krach tens de clausule van 't v/apenstilstnndsver- drag. De Amerikaansche nota inzake de be- Buifienlandsche Berichten. Washington, 9 April. (R.) In het Huis' van Afgevaardigden is de resolutie, waarin verklaard wordt, dat de oorlog met Duitschland geëindigd is, aangenomen met' 243 tegen 150 stemmen. Twee cn twintig! democraten steunden de republikeinschaf meerderheid. Twee republikeinen stemden! tegen de resolutie, die nu naar den Senaat gaat. Budapest, 11 April. (H. K. B.) Des namiddags had bij den rijksbestuurder Hort-' hy een conferentie plaats, waaraan behalve!' leclen der regeering, de voornaamste ge- delegcerden^der Hongaavsche vredesofyoaiy diging deelnamen. Londen, 10 April. (R.) Lloyd George is aan boord van het stoomschip Delta naar San Remo vertrokken. Brussel, 10 April. (H. R.) De sta-! king op den spoorweg GentTerneuzen is. geëindigd. Heden is het werk hervat. B e r 1 ij n, 1 April. (W. B.). De Pruisisch* regeering is voornemens alle voor Noordv» Sleeswijk geldende wetten en verordenin gen, die in Denemarken als tegen de Denen gericht beschouwd worden, in zoover dit niet reeds vroeger geschied is, onvoorwaar delijk op te heffen. Londen, 9 April. (R.) De „National Union of Railwaymen" en de „Associated Society of locomotive engineers and fire men" besloten een loonsvtrhooging te eischen van 20 shilling in verband met de verhoogde kosten van levensonderhoud en omdat onlangs belangrijke concessies zijn gedaan aan mijnwerkers en havenarbei ders. Budapest, 10 April. (H. K. B.). Voor het standgerecht begon heden het proces togen den ingemeur Stefan Mautner en zijtn kameraden, beschuldigd van een complot te gen den regent Horthy en een aanslag op de grondwet. Londen, 10 April. (V. D.) Volgens een via Reval ontvangen draadloos uit Moskou verzonden bericht, dat volgens de Daily Express te Cordis is onderschept, heeft Japon den oorlog verklaard aan Sovjet- Rusland. Washington, 9 April. (R.). IIet Congres van de republiek San Salvador had van het departement van Staat te Washing ton een toelichting ontvangen omtrent dei strekking van de Monroe-Ieer. Daarop be sloot het Congres van San Salvador een' voorstel te doen voor een L a Li jns oh-Am e ri- kaansche verbond, zonder de Ver. Staten en met afschaffing van het Hof van Arbitrage. Washington, 9 April. (R.). De Senaat heeft het ontwerp voor een systeem' van vrijwillige dienstneming in plaats van, den algemeenen dienstplicht aangenomen. Het stelsel treedt in 1922 in werking en be paalt, dat de goedgekeurde mannen tusschenl 18 en 28 jaar, vier maanden mogen dienen' in een door hen zelf te kiezen jaar. N e w-y o r k, 1 0 April. (R.). De ongeor ganiseerde slaking der wisselwachters heeft zich uitgebreid. Het personeel van dc Hud- sontunn: ispoor en van de-Long Islandspoor- wegen heeft er zich bij aangesloten, zoodat de ondergrondsche verbindingen te New- Het is met de menschen precies als met de handschoenenAls je er twee bij elkaar hebt, worclt ieder opzichzelf nuttig in het paar. Gescheiden zijn ze eenvoudig be lachelijk. Roman door J. EIGENHUIS. 8 Er ging een gejuich op, toen de bloemen wagen door (ie breede schoolpoort reed, zoo* als zeker nooit in de Dorpsstraat had weer klonken. Gelukkig, d.at Japiks alles zoo goed voorzien had, want zonder eerewncht zou de stoet niet door de menigte gekomen zijn. Boe renjongens met witte stroohocden, waarom heen een bloeiende maagdenpalmtak slinger de, reden voor cn naast en achter het rijtuig. Daarvoor wandelde het heele corps van „Je richo", dat met zijn expresselijk door den directeur gecomponeerde „Bloemenmarsch" de juichtonen der menigte overstemde. En heel Yooraaa ging nog een ruitertroep, dc hooge boeden achter in den nek, op zware "Werkpaarden, die d-s hoeven secuur neer- plantten, of ze voor de ploeg stonden. Mien voelde, dat d? bewondering van het hecle dorp meer nog'haar schoonheid dan de kleurenpracht van haar zegekar gold. Ze leefde de laatste wekdh in een roes van heer lijke cpgcwondenheid^gecomplimenteeTd door de heeren, door Japiks in het bijzonder, al was zijn vereering meer een stille hulde, altijd vervuld van feestplannen en bezig met toiletjes, om zich op het voordceligst tc. doen uitkomen, altijd hel huis vol gezellige druktel Zoo was het leven heerlijk. Cato had nog getracht haar wat af te koe len door snibbig tc zeggen, toen ze. op den wagen werd geholpen: „Nou, Mien, voor geen geld ging ik zoo te koop zitten..." Neen, dat was licht tc begrijpen, Cato met haar gele teint en haar grooten neus. Jericho" scheen nooit ademloos te wor den. De eindelooze „Bloemenmarsch" schett terde op weideend gedurende den héelen tocht Nu en dan meende ze het gegrinnik van Jaaps klarinet er tusschen door te hooren cn ze verheugde zich in stilte, dat het totaal onmo gelijk was om te merken, of hij nu cn dan van een hoogen toon ook loeiend uitgleed naar het beneden-octaaf. Die blagen van jongens! Opgeschoten kna pen van zestien, zeventien jaar, z.e schreeuw den zich met wijden kind machtigen mond haast schor, dol van enthousiasme. Ze sme ten haar bloemen in den schoot en zwaaiden met den hoed, of ze dc landsvorstin* was. Teruggekeerd op het schoolplein, schaar* de eerwacht zich een dubbele rij tot den in gang van het gebouw; „Jericbo" blies nog met dezelfde volharding naast de deur, of het werkelijk den ondergang van het gebouw op het oog had. Van haar wagen tot de school v as een loo- per gelegd, bestrooid met bloemen. Ineens trad de burgemeester op haar toe, gevolgd door een dikken, buikigen heer met een groot hoofd, dat zelfs tot den nek glom als een kreeft, maar in het gezicht te ruiger was, tot .aan de oogen z.elfs met een Icortgoknipten. stuggen baard versierd. Mien kon niet nala ten hem te vergelijken met koning Nobel uit hel prentenboek van Reintje de Vos, dat ze haar kinderen met Sinterklaas had gegeven. De burgemeester verzocht haar hakkelend cn eerbiedig, de eer te mogen hebben, haar Zijn Excellentie den Minister Van der Leeuw voor tc stellen. Zijn Excellentie reikte haar de hand om haai: van haar troon te helpen, ze liet zich als een vorstin naar binnen geleiden naar een zetel, onder hooge, rijkbloeiendc olean ders. Ineens klonken overal in de zaal fijne, hel dere kinderstemmetjes, die in beurtzang ver- Keurige Sorieering lelden van de blijdschap van Flora's kinder tjes, dat hun schoone moeder in hun midden kwam, om aan liet mooie bloemendorp Water-- kerk welvaart tc verzekeren. Dat was een echte verrassing voor haar. Een verrassing, die Jaap heelemaal huiten haar om had bereid. Zc vond het zoo lief, dien kin derlijken beurtzang, zoo onschuldig, dat ze zich werkelijk voelde als een moeder, omge ven door een sfeer van reinheid, waardoor geen blikken als van kweeker Lam en van secretaris Vermaat konden boren. Ze zag Jaap achler den burgemeester staan, zijn •goedijjen, halfguiligen filimioph om den mond, met zijn nettey fijne gelaat en donkere puntbaardje, slank in zijn gekleed costuum. Ze knikte hem onmerkbaar toe, met een tin teling in de oogen, die hij alleen kon begrij pen. Die goeie, trouwe man, die niets heerlij kers kende dan haar gelukkig te z.ien, en door al zijn drukte heen nog vasten voet had weten te vinden bij een groot dagblad voor liet leveren van een wekelijksch feuilleton over planten en dieren. En alleen om de groote kosten van haar extra-toiletjes te kunnen be strijden. Ze zou graag onder haar oleanders vandaan geloopen zijn, om hem even aan het puntbaardje te trekken en een kus te geven. Foci, die rakker, hij houdt zijn klarinet zoo onbeholpen en in een positie, of hij de rede van koning Nobel met een grinnikend gebulk wil onderbreken, dat ze zich, om haar statig voorkomen te bewaren, moet omdraaien, wal 'koning Nobel niet beleefd zal vinden. Gelukkig wendt dc minister zijn leeuwen gezicht thans naar de feestcommissie, om die te complimenteeren met dc ...schitterende wij ze. waarop ze een beeld heeft trachten tc ge ven van Waterkerk's roem en met dc poëzie, waarin ze 'dc natuur hier heeft gekleed..." Wenschen voor Waterkerks bloei, voor een 'lang leven van den burgemeester en voor een schitterenden uitslag der tentoonstelling wer den met een onstuimig 'handgeklapt begroet. Mice, moet toch oven Jaap influisteren, dat hij zoo ondeugend is geweest, om haar op liet gewichtige moment, dat koning Nobel tot haar sprak, juist aan het lachen |e willen ma ken. Maar daar is koning Nobel net, die haar dc eerverzoekt van haar geleide hij het be zichtigen der tentoonstelling. Ze stelt hem even aan haar man voor en heeft er schik in, hoe Jaap zich van hem meester maakt, om ham met al het vuur van den ontwerper op allo heerlijkheden attent tc maken. Ook dc burgemeester schenkt hem geen oogenblik, om een enkele merkwaardigheid ongezien tö laten. En als eene dikke kolos, opgebracht' door zijn trawanten, ziet ze hem gaan, tot haar onbeschrijfelijk genoegen. Zc wipt even naar Laurien, die hetsfijney kwijnende gezichtje, waarlangs dc zware, blonde krullen golvend neerhangen, met eert verveeld lachje uit de rozonnis naar haar uin steekt. „Ma, 'k wou dansen, 'k verveel me zoo." ,,St! Ik ook kindje. Nog even geduld. AlS dc {minister weg iS, dan mag je vrij..." Piet dreigt heel oneerbiedig uit dc verte haar met een gele reuzen-augurk en ganpÜ zijn guifigen, groofen jongensmond wijd open met gebaren, of hij er aan knauwen gaat. Zc loopt maar weg, want ze kan zich nic? goed houden, maar uit de kleurige azalea- eöl rliodod rdrongroep, piept Mientjes stemme tje: .Ma. mocssie, 'k ga weg hoor! dc bef4 de laatste woordjes met een echt WaierkerlfH schë, gemoedelijke gerektheid. ..Nog .even wachten, snoes....'' roept zc te gen haar en zich omkeerend, om naar haar toe tc gaan, loopt ze tegen Vermaat aan, die met dichten mond -fioorbaar grinnikt en dan fluistert: „Daar kan ik niet tegen hoor, teg-cn zulke woordjes..." „Bah. hoe flauw." snauwt Cato, die aart zijn arm hangt en lachend: „Ja, zeg dat wol, Cato. Wat een inbeelding heeft zoo'n man..." gaat ze naar Mientje, die uit haar bloemen* gevangenis vlucht on haar vleiend compliment tjes maakt: „Ma, wat bent u mooi, moessi* Net een tooverfee..." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1