mmisFSüis e? ÜMÜSSsSSSt- OeSderscite üreillëtvereeniging FEUILLETON. EVENWICHT. Csroofe Sorteersng in alia santen Schoenwerk DE EEMLANDER" BUITENLAND Op Corsica. «a nnirn—i in ARftHEK3. Opgericht 1868. Gestort Kapitaalf 10.000.000 Reserven- 4.400.000 Verricht alle bankzaken. MIJ. BROOTES DORST H8F38. 18© Jaargang Nft. 247 n.undcfk voor Aracrs* ioort 210, idem Line© ptt f 9d v* week teel gratis verzekering ongelukken) f 0A7b. adzondeilijke nummers 1 0.03. telephoon 513. 93 directeur: J valkhoff BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M». D. J. VAN SCHAARDENBURG. Donderdag 15 April 1920 bewijsnummer, elke icjjel meer 0.20, diensij.nu c* dmgen 1-5 icgels ">0. Voor handel cn bed rijt bestaan zcci vooidc- hep.ilin.qen tn» het herhaald adv Ar tccicn bii abonnement Rene drcii'^re. bevattende de voorwaarden, wordt op aauvraag toegezonden. Hewiisnummers 5 cent. (Slot). Ook de steden maken nog lang geen mo dernen, indruk. Er zijn trouwens geen giroote steden. Ajaccio heeft ruim 25.000 eni Bastia 30.000 inwoners. Beiden zijn dus ongeveer te vergelijken met Amersfoort maar hoe ont* zettend ver zijn onze Hollandsche steden vooruit f Bastia is 'n oude stad, de handels- si ad van Corsica. Van zee uit gezien tegen den bergachtó'gen achtergrond maakt het geen slechten indruk, maar 't valt tegen. Echt Italiaansch vuil. De bewoners werpen hun afval, in afwachting van de primitieve vuilniskarren, op straat, soms ieder voor z'n deur, soms op één gemeenschappelijke hoop tot verlustiging van al wat hond of kat is. In de benedenstad zijn eenige breede verkeerswegen met vrij goede winkels, be tere zelfs dan te Ajaccio. Maar de oude stad is vol nauwe, glibberige straatjes, zonder veel merkwaardigs. Eenige schilderachtige doorkijkjes op de blauwe Tyriheensche Zee, waar men duidelijk de Ilaliaansche eilanden Elba en Capraia ziet liggen, 't Bergland schap is hier minder wild en grootsch dan elders op Corsica, 't is veel vriendelijker met z'n akkers en wijnstokken, met z'n witte villa's omgeven door heerlijke palmentuinen waar na de amandelboomen thans de per ziken in hun fijne bloesemtood pronken te midden van de helaas reeds bijna uitge bloeide mimosa's en de nog hun oranje vruchten dragende sinaasappel- en citroen- hoornen. Bij Bastia begint Corsica op z'n smalst, 'n ongeveeT 1000 M. hooge bergrug, die uit loopt in Cap Corse. Mooie wandelingen zijn te maken langs de berghellingen, vanwaar men al spoedig de Ibaliaansche kust ont waart. Een van de mooiste wandelingen is naar Col de Teghime, 'n 600 M. hooge bergpas, vanwaar men uitzicht heeft over de Middellandsche en de Tyrrheensche Zee, beiden even azuur. Bijna de geheele Oostkust ten Zuiden van Bastia is laag en vlak, soms zelfs lager dan de zee. Groote meren strekken zich uit tot vlak aan zc-e. De spoorlijn naar Ajaccio wendt zich spoedig de bergen in, langzaam stijgend tot ruim 000 M. hoogte. Het is 'n prachtig traject en behoort t-ot de schoon ste en stoutste van Europa. Tusschen de massieve bergreuzen zoekt de trein sluip weggetjes langs steile berghellingen, lang zaam zig-zag naar boven, door nauwe klo ven, over diepe ravijnen en" bergstroomen, door dichte, oude bosschen, met overal de schitterendste uitzichten over 't bergland schap met de schilderachtig gelegen dorpen, Waarboven de sneeuwkruinen zich fronsen, welke to#d:ep in 't voorjaar heel Corsica overzien en dan ook van 't Noorden tot aan Kaap Pertusato in 't Zuiden zichtbaar zijn. 't Treintje gaat langzaam genoeg om reeds eerwgen indruk te geven van 't leven ten plattenlande; wij rijden langs de zonnige wegen, waarover de geduldige ezels met hun berijders zich traag voortbewegen, wij zien hier en daar 'n eenzaam huisje, opgetrok ken uit ruwe rotsblokken en omgeven door 'n hooge cactushaag, wij snellen voorbij herders met hun bewegelijke kudden scha pen of geiten en v.orden aangeblaft door de honden, die 'n tijdlang 't sukkelend treintje bijhouden. Op de stations gewoonlijk vrij langdurig oponthoud om de weinige reizi gers en goederen in en uit te laden. De kippen van den chef staan reeds op het per ron te wachten, wel wetend dat er altijd rei zigers zijn, die hun wat broodkruimels toe werpen. Eindelijk wordt onze „express" opgeslokt door 'n 5 K.fyl. lange tunnel en als zij deze verlaten heeft, krijgt men weldra 't verruk kelijk uitzicht over de witte stad Ajaccio, zoo wonderschoon gelegen aan de beroemde Golf van Ajaccio. Maar ock Ajaccio valt bij aankomst niet mee. Het is kleiner, ruimer en minder vuil da-n Bastia en de wijk der vreemdelingen met z'n voornamere botels en prachtige tui nen is modern maar in de stad zelve is men heel spoedig uitgekeken, 't Is vooral de lig ging en 't zeer zachte klimaat, waaraan Ajaccio z'n roem te danken heeft, 't Ligt, met z'n citadel iets vooruit springend in de Golf, aan den voet van 'n mooien, hoog be groeiden berg, de vreemdelingen wijk volko men beschut tegen den N. O. wind. De stad is vol herinneringen aan Napoleon, wiens geboortehuis, 'n ouderwetsch palazzo in 'n nauw straatje, 'n bedevaartsoord voor vele Franschen is. Het is 't uitgangspunt voor tallooze excur sies, naar de wilde en majestueuse berg kom la Spelunca, langs de rotsige kust welke met al hare baaien en kapen telkens weer doet denken aan de Noorsche fjorden, naar 't merkwaardige natuurwonder, de calanches van Piana, die hooge roode rotsen die in hun fantastische geschondenheid den in druk maken van zoo opgedoken te zijn uit den zeebodem, waar de beukende en slij pende kracht der golven ze duizenden jaren lang bewerkt en misvormd heeft tot hun te genwoordige gedaante. Ook Ajaccio is 't schoonst op grooten af stond. Een van de mooiste panorama's over de stad en de Golf geniet men van 't Paleis Pozzo di Borgo, 600 M. boven de stad ge legen, 'n interessant gebouw, opgetrokken uit materiaal afkomstig van de Tuilerieën. Maar feëeriek is 't panorama, dat men heeft op de bergen in 't Zuiden, 'n verruk kend uitzicht over de geheele Golf, afge sloten door de Sanguinarische eilanden en met de witte stad als 'n parel in azuren schelp. Dat is 'n visioen, waaraan men zich met moeite ontrukt. Het is 'n lange en afwisselende tocht van Ajaccio naar Bonifacio, heel in 't Zuiden van 't eiland. Men komt door de binnenlanden en wisselt van automobiel in 't merkwaar dige, oude stadje Sartène, aan 2 zijden hoog boven diepe ravijnen gelegen, in 't berucht ste deel van Corsica, 't Zuiden van 't eiland, boomloos en moerassigris in den zomer 'n hel. Bonifacio, 'n stad uit 'n droom. Hoog op de overhellende, langzaam door de zee on dermijnde kalkrotsen. De zee dringt dooT 'n smalle opening tusschen de verweerde rot sen het land binnen, aldus 'n natuurlijke haven vormend en de hooge stad op haar smalle ongeveer 1500 M. lange rots bijna geheel afsnijdend, 'n Lagere, nog smallere rots houdt de verbinding in stand en 't is vooral op deze, dat de zee, die wild spoken kan in de slechts 11 K.M. breede Straat van Bonifacio, tusschen Corsica en Sardinië, 't gemunt schijnt te hebben. Gezien van zee uit of van kaap Pertusato, de Zuidelijkste punt van Corsica onderschei den de angstig samengedrongen grijswitte, hooge huizen van de bovenstad zich nauwe lijks van de gelijkkleurige rotsen en de rosse daken vervoegen tegen het roedgra- jv*et van de bergen op den achtergrond. Loodrecht beneden de bovenstad, on zichtbaar uit zee, aan den voet van den 60 M. hoogen rotsmuur de havenstad. En even buiten de haven nog meer wonderwerken van de zee, de hoogst merkwaardige grotten van Bonifacio. Fantastische gangen en holen heeft de zee in de rots gewoeld; 't schoonst en boeiendst is de grot la Sdiago- nate, 'n geweldige dom bijna zuiver uitge voerd; de ingang is 'n laag portaal, dat bij sterken \V. wind door de golven verzwolgen wordt. Zoo hoog is 't gewelf, d'at het door de aardkorst heenbreekt en 't daglicht doet bin nenvallen, echter zeer getemperd door 't struikgewas aan den rand der opening, wel ke eigenaardige speling der natuur - juist de vorm van het eiland Corsica heeft. In de grot, aldus van twee kanten belicht, tooveren de schitterendste lichteffecten en de bodem, welks rotsen en klippen be- gToeid zijn m'et kleurige mossen, gelijkt onder 't doorzichtige water 'n heerlijk tapijt. De reisbeschrijving van de Zuidpunt naar de Noordkust, per auto en spoor van Boni facio naar Calvi, zal ik den lezer besparen. Calvi, 't laatste station voordat wij 't eiland weer gaan verlaten. Van verre gezien lijkt 't nog heel wat, coquet als 't ligt op z'n door de zee om spoelde citadelrots maar van dichtbij is 't 'n nest. De nieuwe, benedenstad al even ar moedig als de bovenstad. Columbus schijnt behalve te Genua ook te Calvi geboren te zijn. Het huis waar die blijde gebeurtenis nl dan niet heeft plaats gehad, is de glorie van 't stadje. Maar heel Corsica is trotsch op den beroemden landsman, 't Is jammer voor Calvi dat 't zoo'n machtigen concurrent in Genua heeft, de groote heeft meestal luider stem dan de kleine en wordt eerder geloofd. Maar op Corsica zelf laat men zich niet door de Genueezen, de oude onderdrukkers, Co lumbus ontnemen en om maar goed te doen uitkomen dat hij van de Corsicanen is, heb ben zij alles, hotels, straten, couranten en honden, naar hem vernoemd. Politiek Overzicht De Duitsche bladen bevatten een van of- ficieele zijde hun gezonden bericht, dol, zoo het waarheid bevat, een klaren kijk geeft op Frankrijk's bedoelingen en waaruit zou zijn op te maken, dat het Fr.nsohe militarisme aanstuurt op de verbrokkeling van Duitsch- land. Op 9 April heeft te Mainz een bespre king plaats gehad van hooggeplaatste Fran- sche officieren uit het bezette gebiedde beraadslagingen golden de politiek, die ten opzichte van Duitsohland zou moeten wor den gevolgd. Frankrijk acht het handhaven der Rijnli nie noodzakelijk om duurzaam beveiligd te zijn en de zekerheid te bezitten, dat geen ge vaar dreigt van de zijde der Duitsche mili taire kringen, wier revanche-denkbeelden allicht voor de Fransche republiek fatale ge volgen zouden kunnen hebben. De Fran sche aspiraties zijn verre van bescheiden er wordt dan ook niets minder gewenscht dan de toevoeging aan den bufferstaat van dat deel van den rechter Rijnoever, dat Frankfort aan den Main en omgeving als mede het Ruhrgebied en de Dusseldorfer ïujverheidsstreek omvat. Keulen wordt binnen vier jaren ontruimd, Coblenr waarschijnlijk oq!c. Frankrijk (of al licht is het juister te spreken de Fransche militaristen en annexicnisten) is nu be ducht, dat, indien voordien de rechter en linker zijde van den Rijn niet „ongeglic- dert" zijn. Frankrijk het zal kunnen bele en, Mainz en de PfaTz ook te moeten prijsgeven de schulden zijn dan niet betaald, maar Duitsohland is er weer bovenop gekomen en vormt een,gevaar: vooral door zijn kolen, zijn industrieele techniek en den Rijn, die het kanaal is voor de grondstoffen naar Rijnland, Westfalen en Zuid-Duitschland. Frankrijk wil in troebel water visschcn, profiteeren van elke verwarring, die Duitsch- lond teistert en het verklaart dan ook fond- uit, dot telkens, wanneer Duitschlanrl zich ir. een dergeJijken staat bevindt, van de gele genheid moet worden gebruik gemaakt cm voordeelen voor Frankrijk te behalen. Daar Engeland, aldus is het leidend denkbeeld der Franschen, zich niet al le ver van de kust in een onderneming wil begeven, Frankrijk de natuurstaat is en Amerika genoeg met Engeland en Japan heeft te stellen, moet Frankrijk, zoolang h-et de vrije hand heeft, alles doen om zich vast te nestelen en de verbondenen voor een voldongen feit plaat sen. Van den eerstvolgenden oorlog verwach ten de Franschen, dat hij hun lend nun der schade en last zal berokkenen dan Enge land, Amerika en Japon en voor politieke onrust in 't binnenland is Frankrijk heel weinig beduchtnoohtans wordt, veiligheids halve, den raad gegeven tegenover Elzns- Lotharingen een tegemoetkomende houding aan te nemenvrees voor de socialisten be staat bij de Fransche militaristen evenmin; h. i. zijn deze rooden voldoende op den ach tergrond gedrongen. Frankrijk stelt zich voor Duitsohland in vijf of zes bondsrepublieken uiteen ie 'aten vallen en zou dan ook veel voelen voor de volgende splitsing 1. Beieren, Baden, 'Wurtembcrg. 2. Rijnlandsche republiek met de beide oevers. 3. In het Noorden: Pommeren, Mecklen burg en Sleeswijk-Holstein, die in hooMzvuk een agrarisch karakter dragen; de llnnsn- steden zijn dan van geen belang. 4. Thürlftgén en Saksen als industriecen tra en ah middel-Duitsche republish 5. Berlijn met Silezië en een klein deel van Pommeren met de Mark als kleine re publiek op de wijze van Weenen cn Buda pest. Vooral wil Frankrijk gebruik ma1-en, po sitief zoowel als negatief, van de onmoge lijkheid eener coalitieregeering, die de te genstellingen van centrum tot meerderheids» -socialisten omvat en daarbij tegen do ad:-l- 'lijke officieren en reactionaire ambtenaren .heeft te strijden. Ock België moet bij deze aangelegenheid worden betrekken in ver binding met dit land wil Frankrijk op grond van verschalende artikelen ven 't vredesver drag Du'tschlarvd binnenrukken en or zich nestelen; partij zal hierbij worden getrokken van den steun der middelgroote, kapi'alhti- sche richting in Duitsohland en de onafhan kelijke socialisten, die voor Frankrijk's doel einden moeten worden gewonnen om als negatieve bondgenooten op te treden tegen de regeering van Berlijn. Frankrijk acht het dan ook wenschelijk, het geloof bi» dezen te versterken, dot hun misère een fevoh i? van de houding d r ikeriijnsche rug zringd „Dan kunnen wij vervolgt het geheime document, dat thans aan do openbaarheid is prijs gegeven, „wonneer in het/Ruhrge bied onlusten ontstaan, met de Beigen ;.rs buren en meest-belanghebbenden dan- bin nenrukken. Tot dien tijd is de rechter vleu gel versterkt en administratief tot kalmte gekomen. Hebben wij echter de beide vleu gels, don valt de middelmoot tegenover den Engelschen en Amerikaanschen set tor u!s uit een tang vanzelf in onzen schoot en zoo doende zou de Rijnlandsche republiek »'n hel leven zijn geroepen, mnar aan beide zijder, van den Rijn. De algemet ne staking zondei de onafhankelijk en (U. S. P.) en burgerlijke partijen is in de Rijnsche republiek onmo gelijk, vooral wanneer de staat van beleg is afgekondigd. Zij valt op de meerderhekfs- socialisten en eventueel de democraten te- rug. Doelbewuste verstandige politiek stelt ons in een of twee jaar in 't bezit van wat Foch wilnamelijk de militaire Rijngrenzen met sterke bruggenhoofden, zonder ernsti ffen tegenstand van Duitsohland en onza verbondenen." De Vossischc Zeitung, die van T geheime bescheid der Fransche militaristen even eens gewag maakt, noteert daarbij „De inhoud der publicatie karakteriseert de zuiver militaristische beschouwingswijze, die bijna stereotiep terugkeert, hetzij hot gaat om Duitsche generaals in de Russi sche randstaten en roodc scctorcommanx denten voor Wezel, hetzij hot gnat om Fran sche troepenleiders hij d m Rijn. Een bizon- der kenteekon van do opvatting van dit mi litarisme is ook het feit, dat zij steeds maar met den oorlog rekening houden cn den vrede beschouwen als een van den regel af wijkende uitzondering (normwidrige Aus- na'hme)". BusfienBandsche Berichten. B a z e 1, 1 3 A pér j I. (V. D De Press In formation verneemt uit Brussel, dat de En- gelsche regeering een proiestr.oto naar Bel gië heeft gezonden, wegens het zenden van troepen naar hét Duitsche gebied. In deze nota wordt gezegd, dat door dergelijke han delingen de alliantie in gevaar wordt ge bracht. P a r ij s 14 A p; i 1. V. D.) Uit Mainz wordt gemeld: Het detachement Belgische troepen, wien is opgedragen met de Fran schen samen te werken inzake de bezet ting van Frankfort en bestaande uit een ba- taillon van het 10de infanterie-regiment, ge commandeerd door kolonel Huygue, is aan het station van Mainz aangekomen, alwaar Het ontvangen werd du r generaal Degouttc. De Belgische en F.-.mscb.e officieren bega ven zich naar de uack I .mer van het sta tion, die voor réizende officieren gerest* veerd was. Genera D joutte hi een rede; daarna bracht kolonel Huygue ctn toast uit op den pr< rid,, der rapuhli. k, ,\:t Fransche volk en h.ri Frcnsche let,c B e r 1 ij n, 1 4 A pril. B.) De Berliner Lokalonzriger bericl t, u- cncrrel Von Waller, bevelhebber ven Wehrkreiskom- mando no. 6 (Munster) gisterochtend te Ber lijn is aar gekomen, 's fvrnri c! d hij j.fsprci.. nt. een lang onderhoud met t waaraan ook c*a Pruisische nènlar.dsche zaken en rij' oi. vering deelnamen en >v;-arbij dc v ken, die s: c.hungc.i met «Fa I Ruhrgcer, -Lig werden o\ Volgens het blad is d- - d thans ven dien aard, du'. t« cp her gCTekend. det de r. »k :i;c operatic Westen in de eeistvuh t. h richer beëindigd. Be r 1 ij n 14 v- p r i J. (V IDe vaartafv rnrdj^irm heeft vaii de cnnrr»ï«m van herstel bericht gekregen, dat er geen -m; in het ri firn Waar toch de tijd gebleven mag zij-n, die •wij door spoorwegen, telephoon, telegraaf en stenografie hebben bespaard Of heb ben we soms een reservefonds gesticht, waarmee de -eeuwigheid tenslotte voor ons zal worden verlengd 1 Roman door J. EIGENHUIS. 11 Piet hoorde haar met verwondering door draven en toegeeflijk bekibbeld worden door Jaap, die zijn best deed haar oogen te openen .voor al het mooie in haar leven. Maar als een blind paard bleef zc doorhollen, de akeligste dingen bewerend: dat ze het leven de moeite niet waard vond, en dat ze T met pleizier een eind aan zou maken, als ze 't niet voor 'er kindertjes liet, en dat ze als jong meisje zich van het huwelijk zooveel had voorgesteld cn zulke idéalen had gebouwd en dat het toch alleen hierop neerkwam, dat f'e vrouw nog minder dan dienstmeid was. „Nou, Mien, nou overdrijf je," troostte Ma rie. Maar toen begon Micn nerveus haar lot met dat van haar zuster tc vergelijken, die maar twee kinderen had, en al veel grootere, cn die kleiner huis bewoonde en over meer hulp en veel ruimer inkomen kon beschikken. «Kom. zussie." zei Piet. „werken is zalig.. Ik lig nou heerlijk lui te genieten, terwijl ik de eendjes idyllisch koekkruimeltjes voer. Maar die idylle zou me toch al hed gauw vervelen en me naar m'n zwarte, stoffige, ru moerige fabriek jagen met al het gekonkel, om aan werk te komen en geschipper, om het behoorlijk uitgevoerd tc krijgen... „Ja, maar een man ziet alle dag wat anders, terwijl wij vrouwen niets om ons hebben dan een grommige meid en drenzige kindertjes..." „En een schattigen man,'' plaagde Piet. „Ja, hij is wel een snoes," lachte Mien toch nog; „als ie maar niet tot negen, tien uur 's avonds van huis- was..." „Kom m'n kleine bromstertje," vleide Jaap, zijn hoofd tegen het hare streelend ...Tc moet er altijd maar van dat chapiter afbrengen. Piet, want don slaat zc door als een blinde vink." „Blinde vink,stoof ze verontwaardigd op, „omdat je 't niet graag hoort en er niks tegen weet te zeggen. „Kom," deed Jaap grappig verbluft, „maak je nou niet. boos. Ik weet er een heclen boel tegen te zeggen. .Te hebt een man <Jie z'n best doet en schatten van kinderen, en je kan financieel rondkomen, cn je hebt een groot huis en een mooien tuin. En jc bent mooi en jc man is dol op je en alle kennissen vinden je 'n aardig vrouwtje..." „Flauw!" pruilde zc en tegelijk met een al- ler-innemend?t glimlachje: „Piet, zal ik ie nog een kop thee inschenken, en jou Marie, en m'n heer gemaal," terwijl ze dezen tegen z'n wang klopte en een kus gaf met een intiem naampje. 't \Yerd wat kil en in de ruime voorkamer zouden ze een kaartje leggen. Mnar dc kinde ren moesten naar bed gebracht cn hei was weer liet gewone spelletje yan binnenkomen en onvindbaar wezen, zoodat Mien in haar wanhoop Jaap met verwijten overlaadde, of hij nooit een hand uit de mouw stak, en Jaap goedzielig de heele bende naar boven bracht, in zichzelf overleggend, dat zoo'n vrouwtje toch ook werkelijk tc veel aan haar hoofd had. 7e verlangde naar drukte en logé's om de eentonigheid van het dorpsleven, maar zc kon er eigenlijk niet tegen. Toen hi; beneden kwam, was hij een on al liefheid voor zijn vrouw, sjouwde naar den kelder, waar ze een famcuse flesch Bergerac hadden liggen, die zc bij deze extra gelegen heid r.aaar zouden opentrekken.. Maar het ongeluk w ilde, dat de oono i- te gezegden Mien telkens weer brachten r-p het idee, dat haar leven sloven, cn Waterkerk een gat en haar huis een bakbeest en haar meid een ondankbaar mormel was. Ze had er wel een vaag besef van, dat ze op deze wijze niet erg gezellig voor haar gasten was, waar zo anders zoo innemend tegen deed, maar... zc mocht tegen T eigen zuster toch wel eris verti ouwelijk spreken. Telkens vermande z.e zich tot een beminnelijk lachje en één of an- d?:\. voorkomendheid, maar haar zelfbeklag wss sterker dan zij cn gelijk aan een lawine die haar meesleepte naar beneden. „Nor moet ik jc toch eris wat zeggen, Va-n-'' zei Marie. Als je zoo tobberig hert. dan meet jc uitrusten. Dan ben je riek: een iigkuur of zoo iets. Dat was een windvlaag in een smeulend vuurtje. Iedereen moest haar gelijk geven, dat je in zoo'n bedoening nooit tot rust kon komen, en dat je net zoo min uit zoo'n bedoening kon loepen.. Jaap werd er voor zijn zwager verlegen on der en trachtte met lievighckljes en vergocTj- kendc woordje haar klachtonvloed t stuiten, zonder dat het hu lp. Mijn man zou jc niet met zoo iets moeten aankomen, ging Marie haar tegen „Die zou zeggen: Moe? Goed, dan rusten. En of je dan hoog of lang sprong, dan zou je rustan. Ui: niet moe? Nou hou er dan jc mond over." „Dan Tiep ik weg," kibbelde Mi?n tegen En toen Piet haar lachend met den vinger dreigde, zei ?e: ...Li, ja .mannen zijn wel groote bazen, maar ffc heb ook m'n willetje.'' Nee, Mien,antwoordde Piet, „dat heb K' op het oogenblik niet- Als ie cn willetje hebt, dan toon jc dat allereerst, door nesterijen, die ie hinderen, van jé af te gooien, om er een ander ook niet mee tc hinderen." Als je jc nou tegen jc familie ïvct oris openhartig mag uiten.. „"Welzeker, kindje, maar dan moot jc f,-it doen, om steun en goeièn raad te ontvangen. Niet om maar door tc draven, of niemand wat voelt van ie moeilijkheden. Zijn bruine, zachte oogen streelden haar en van.dat fijne, tëer-bleckc gelaat schoen iets uit te gaan, dat haar woordenvloed stuitte. ,Jk zou 't niet zoo botweg doen, als Marie zegt. Maar legen haar redeneering is toch niets in te brengen. Ben je zoodanig overprik keld. clan moot ie rusten Wij kunneo best één of twee maanden voo« ie kindertjes zorgen: O. n"je, dan ging zc zeker dood. oL óór* lc?m Is yc ''1 ziie. iMi'tnaal, i huis- of jwec maand:r z>.i rustkuur moest doen. Vei' sanatorium* dan v-erd die zwaartillende iv-nsrli?r- Ze was heelemaol niet i maar 't *vas hier oen dóód vrouw hail h -elerespl dan dr-"- zigc kinu' wtjes'cn i maasmond.. Zoo was «Ie l.-iing eer volgereden erd .Tuist." zei Piep. t- ril I 'i haar nrii.stiff aankeek. k Gcloo- b i omin al. 'ii zelf,, dat jc z' k bont. k Gelord alieen, dat u zoo tobt, omdat jo jc mun en mij en ie huren niet guur. dal -<> t zoov.'l mukkeliMcer «tl ple;-/."-riff.?»*.hebben in de wereld—' Zc haalde nvnach'rivl de schouders of ze 't de raocite niet vond, daarop in uaaii. „Je moet me toestemmen,' vervolgde iiij# „dat die i niet zooveel beter hebben, of gc" makla .'ijker. Iedereen weet van verveling en leb i'stelling en vermoole'.vdc drukte 'n cnr<->- ken En de mënsch *-» itiots u- do«m iiel>- heil, dan scheppen zc zich allerlei I» rif». Dat doe je zeli ooomdat jenoff nici doen hebt. Je doet je I. g voor f<- s. O in. dat vind ik dol," viel -/e in. „Of je vraagt logé's.*' „Heerlijk- een huis - ol lr *"s! i'e dan om llooineus..." schaterde ze. Maar hij bleef ernstig, cn vei v -lgde: Zie jc wel, dat jc nflc'ding ook !fonoeg hebt. En als je aan nog méér afleiding behoefte hebt. •dan g:< ie fietsen met Cato, of jp. let ri oen i-o- mnnneije...'' Zc deed of ze wat zeggen wou en zc hem ook eigenlijk aan hel kaarten •viil-f* herinneren. Maar ze wou toch crcis weten* VTsUü dat preckje op uitloopen zou. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1