I. BBGBTENDOHST - If 38 BUITENLAND UMHanaiDS zl TS Z "ZZ DE EEMLANDER PRIJS DER MENNEN met inbegrip van cca "binnenland™" FEUILLETON. EVENWICHT, 18© Jaargang N©. 251 per pml 1 2.«0. r« (me' S™«« «eirekcnng legeo ongelukken) 0.17», »txonderlijke nummer» f OM. Tiie?hooh 513- 15 DIRECTEUR i i VALKHOFF. 8UREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Dinsdag 20 April 1920 bewijsnummer, elke regel meer f 0 20, dienstaanbie» dingen 1 5 icgcls 0.50. Voor bandel en bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen tot het herhaald advcrtccren bi) abonnement. Hene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzichl In San Remo, gelegen aan de golf van Genua op 20 K.M. afstand van de Fransche grens, zijn thans de hoofden der règeerin- gen van Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië vergaderd, tot voortzetting van het werk der vredesconferentie, waarvan zij het orgaan zijn. Achtereenvolgens zijn zij in Parijs en in Londen bijeen geweestthans was de beurt aan de Miaansche regeering om hen te huisvesten. Om de lange reis voor de gasten uit Londen en Parijs te bekorten, is ditmaal het door zoo velen gezochte lust oord aan de Riviera di Ponente tot verga derplaats gekozen. De Amerikaansche gezant te Rome Un derwood Johnson heeft van president Wil son de opdracht gekregen als toehoorder de zittingen van de conferentie bij te wonen. Deze bijeenkomst zal van eenigen duur zijnmen verwacht, dat de raad ven drieën, waarin de vredesconferentie thans beli chaamd is, tot 1 Mei zal bijeen blijven. Er is werk in overvloed aan den winkel. Het hoofdthema is de vaststelling van het Turk sche vredesverdrag. Dat wordt gezegd nu in ontwerp gereed te zijn. De gezantencon ferentie in Londen is, onder leiding van lord Curzon, zes weken bezig geweest om de algemeene beginselen, waarover de op perste raad tot overeenstemming is geko men in zijne vorige bijeenkomst verdragsartikelen te formuleeren. Wanneer de drie eerste ministers hierover in San Rpmo tot een eindbesluit komen, zal het nn (wei p-verdrag dadelijk aan de Turk sche delegatie overhandigd worden, die gereed staat naar Versailles te vertrekken. Het be hoeft echter nauwelijks gezegd te worden, dat het Turksche vraagstuk bezet is met moeielijkheden op ieder punt. Het bloot op doemen van de namen Armenië, Cilicië, S vië, Smyrna, Palestina, Mesopotamië en 1 acië gezwegen nog van Konstantino- j cl: zelf is voldoende om het bewijs daar van te leveren. Maar, al is 't wat vroeger of later, er zal een verdrag moeten worden igesteld, en men mag verwachten, dat, als 'fh geene onoverkomelijke bezwaren voor doen, de raad van drieën zijn uiterste best zal doen om de zaak althans een stap ver der te brengen, door toestemming te geven om het verdrag ter perse te leggen en zijn inhoud aan de Turken voor te leggen.* De verdere hoofdpunten van de agenda van San Remo zijn in het kort aldus samen te vatten 1. Beraadslagingen over de uitvoering van het verdrag van Versailles, waarbij in zonderheid de artikelen, handelende over de ontwapening van Duitschland, en de laat stelijk tusschen Groot-Brittannië en Frank rijk gewisselde nota's over de bezetting van de Maingouw ter sprake zullen komen. Waarschijnlijk zal aan die beraadslagingen nog de voorrang gegeven worden boven het Turksche verdrag. Van hoe groot be lang het ook moge zijn tot een regeling te imen over Turkije, de kwestiën, die de ge- urtenissen in Duitschland doen rijzen, zijn nog van dringender aard. 2. De Adriatische kwestie. Dit vraag stuk staat in hoofdzaak nog op het punt, waarop het gekomen is door de laatste be moeiingen van president Wilson. Men spreekt in welingelichte kringen van een tusschen het Italiaansohe kabinet en de re geering van Joego-Slavië tot stand geko men accoord, dat aanPiume volledige auto nomie zou verzekeren en aan Italië talrijke faciliteiten op handelsgebied zou toestaan. De onderhandelingen tusschen Rome en Belgrado zijn nog "niet geheel ten einde ge bracht men hoopt in San Remo de eind oplossing te krijgen» 3. Het Hongaarsche vredesverdrag, dat misschien* op sommige punten zal worden gewijzigd. 4. Eenige dringende economische kwes tiën. Aan den ItaÜaanschen premier Nitti wordt in een bericht uit Rome het voorne men toegeschreven een uitvoerig plan voor de economische gezondmaking van Europa aan de conferentie voor te leggen. Bovendien zijn er nog verschillende an dere zaken ven minstens gelijk gewicht, waarvan is te yenvachten, dat zij, officieel of niet-officieel, aan de orde zullen worden gesteld, voordat de conferentie wordt ver daagd. Daartoe behoort o.a. de erkenning van de sovjet-regeering in Rusland, die de Italiaansche premier Nitti van plan schijnt aan de orde te stellen. Buitenlandsche Berichten. Londen, 19 April (R). De volken bond heeft de financieele vertegenwoordi gers van 25 landen, waaronder Nederland, uitgenoodigd in het laatst van Mei in Brus sel bijeen te komen. Het doel van de con ferentie zal hoofdzakelijk zijn te overwegen door welke middelen het crediet kan wor den in staat gesteld weer door de gewone kanalen te vloeien. Parijs, 18 April. (H. A.) De Temps verneemt uit BerlijnDe zaakgelastigden van België, Engeland en Frankrijk ontvin gen opdracht te Berlijn den stap te doen, voorgesteld door de Engelsche regeering, om Duitschland te waarschuwen tegen de vorming van een regeering, die zioh zou verzetten tegen naleving van het vredesver drag. B e r 1 ij n, 19 April (W. B. In een nota 'betoogt de Duitsohe regeering, dait de En tente-nota over de burgerwachten (Bin wohnerwehren) op verkeerde grondsteUim gen berust. Bij hun oprichting is elke ge dachte aan een gebruik voor militaire doel einden uitgesloten geweest. Ook zijn alle waarborgen tegen een misbruik van deze organisaties gegeven. De bewering, d8t de burgerwachten militaire oefeningen gehou den hebben, komt niet overeen met de fei ten. De Duitsche regeering kan niet erken nen, dat de bepalingen van het Vredesver drag haar dwingen, de bevolking iedere mo gelijkheid te ontnemen om zich zelf de on der de tegenwoordige buitengewone om standigheden dringend noodige zelfbescher ming te verschaffen. Handhaving van de bmneniandsche veiligheid van Duitschland is de hoofdvoorwaarde voor de naleving der bepalingen van het Vredesverdrag. Brussel, 18 April. (N. T. A. Draad loos van Parijs). De minister van nationale verdediging maakt bekend, dat het Belgi sche .detachement te Frankfort aan don be wakingsdienst zal deelnemen vanaf Zater dag (j.l. of e.k.?) Aan deze gebeurtenis zal een plechtig karakter worden gegeven. •Fransche generaals zullen aanwezig zijn. 'De bevolking te Frankfort houdt zich zeer rustig. Frankfurt a.M., 18 April. (V. D.) Nieuwe troepenafd-eelingen infanterie en ar tillerie hebben zich uit Frankfurt a.M. en uit het Zuidoosten teruggetrokken. Maandag zouden alle geallieerde strijdkrachten ver trekken. Offenbach en Mühlheim zijn reeds zonder vreemde troepen. Fransche en Bel gische officieren hebben hotel Imperial, hun hoofdkwartier, reeds verlaten. M e t z, 1 8 A p r i 1. (V. D.) De stakings toestand in Lotharingen heeft zich nog ver scherpt. Van de 43.000 arbeiders in de j ko'en-, erts- en metaalindustrie, staakten Vrijdag nog 36.000. Er zijn onderhande lingen aan den gang tusschen werkgevers en werknemers. Brussel, 17 April. (H-R.). De Libre Belgique bericht, dat de spoorweglieden in de districten Eupen en Malmédy op twee lij nen. HerbesthalAken, des middags te 3 uur het werk hervatten. B e r 1 ij n, 1 8 A p r i 1. (\V. B.). De Prui sische regeering heeft besloten alle in Noord-Slecswijk geldende wetten en veror deningen, die in Denemarken beschouwd worden als tegen de Denen gericht, en ook de maatregelen, die gericht zijn tegen Deensgezinde rijksduitschers, op te hef fen. De in het rijksgebied gebleven Duit sche minderheden zullen de ruimst moge lijke bescherming van hunne zelfstandigheid genieten, inzonderheid op cultureel gebied. P a r ii s, 19 April. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Het ontwerp van een nieuwe kies wet is bij de nationale vergadering te Ber lijn ingediend. Daarin wordt bepaald, dat de arfnstaonde verkiezingen voor den rijks dag niet gehouden zullen worden in de ge bieden, die aan een volksstemming onder worpen moeten worden. De vroeger gekozen vertegenwoordigers zullen in func tie blijven en dus zitting nemen in den nieu wen rijksdag. Berlijn, 18 April (W. B.). Het Beier- .sohe gezantschap aihier deelt mee: In den laatsten tijd zijn feiten bekend geworden, .waaruit blijkt, dat in de „Feslunghaftsan- •stslt" te Nuderschcnenfeld een wijdvertakt -complot is gesmeed om de regeering ten val te brengen en de radenrepubliek in te voeren. De in détails uitgewerkte hoogver- -roderlijke onderneming zou na de ontwape ning der burgerwachten plaats hebben. Huiszoeking bij de gearresteerden heeft de ze vermoedens bevestigd, i Danzig, 17 April (W. B.). De Ober- postdirektor a-lhier maakt bekend, dat een verbinding pdr vliegtuig tusschen Danzig en een Duitsche plaats voor het brievenver voer wordt overwogen en dat vermoedelijk Zondag de eerste vlucht zal plaats vinden. Het post-, telegrafisch en telefonisch ver keer tusschen Danzig en Duitschland had tot rusverre plaats zonder werkelijke moei lijkheden. Beuthen, 18 April. (W. B.). De sta king van de mijnwerkers en de mijn-beamb ten, d'ie op 19 April zou beginnen, is afge last, omdat inmiddels de werkgevers en werknemers het eens zijn geworden. P a r ij s, 18 April. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Het nroces-Caillaux werd Vrij» dag voortgezet. De procureur-generaal be ëindigde zijn requisitoir. Men denkt, dat het proces tegen het einde der maand zal zijn afgeloopen. Bern, 17 April. (H.-R.). Het centrale comité dier socialistische partij keurde met 20 tegen 18 stemmen het toetreden tot de derde Internationale goed. *- Londen, 18 April (R.). Een telegram van de Sunday Evening verklaart dat een cavallerie-brigade naar Ierland is gezonden. Londen, 18 April. (R.). Een troep gewapende mannen schoot op drie politie beambten die van Kilmihil (graafschap Cla re) terugkeerden. Een der politiebeambten word gedood, een tweede gewond. De der de beantwoordde hef vuren, doodde een der aanvallers en verwondde er drie- Cork, 19 April. (N. T. A. Draadloos). De uitspraak van de jury, die naar de oor zaak van den dood der in de vorige maand vermoorden mayor von Cork Mac Curtain onderzoek moest cloen, bevat een aanklacht wegens moord tegen den eersten minister Lloyd George. Rome, 19 April. (V. D.) De reorgani satie van het leger zal weldra door een de creet worden geregeld. - rijdkrachten zullen in vredestijd tot 150,000 worden te ruggebracht en de duur van den dienst tot 8 maanden of zelfs tot 6 maanden voor hen, die voldoende militaire vooroefening heb ben genoten. Er zullen slechts 10 leger corpsen zijn. De sterkte der cavalerie zal tot de helft worden teruggebracht. Praag, 19 April. (C. S.-persbureou). Bij de verkiezingen in het district Praag wer den uitgebracht op de sociaal-democraten 255,000, op de sociaal-nationalisten 157,000, op de agrariërs 129,000, op de progressistische socialisten 22,000, op de Duitsche sociaal-democraten 18,600, op de Joodsche unie 9000, op de Duitsche natio nalisten 5000 stemmen. De geheele uitslag is nog niet bekend. De uitslag in de Slo- veensche districten ontbreekt. Volgens de berichten uit Bohemen en Moravië zijn de sociaal-nationalisten en de agrariërs geslagen en hebben de gezamen lijke socialistische partijen 45 pet. van de stemmen op zich vereenigd. New-Uork, 18 April (N. T. A. Draad' i loos uit Annapolis). De Poolsche autoritei- i -ten hebben gelast, dat het particuliere tele grafisch verkeer van Polen met het buiten band van 17 tot 26 April zal worden ge schorst. De rede der schorsing wordt niet •opgegeven. P a r ij s, 19 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos). Uit Belgrado wordt gemeld, dat de prins- regent van Servië aan een keelontsteking lijdt en de kamer moet houden. Het ziekte bulletin vermeldt, dat de gezondheidstoe stand ongerustheid baart. Men deelt mede, dat Pasics, de Zuid-Sla vische gedelegeerde op de Vredesconferen tie aan een longaandoening lijdt. Zijn toe stand is ernstig. Belgrado, 17 April (Serv. P. B.). Een algemeene staking van spoorwegper soneel is met ingang van middernacht 16 April afgekondigd in het geheele land, be halve Bosnië en ten deele ook in de Woj- wodina (Zuid-Hongorije). De Simplon-Orien- Irein is niet van Belgrado vertrokken. Vol gens veridaringen der stakers zijn de oor zaken van de staking van economischen, niet van politieken aard. N e w-7 o r k, 1 9 A p r i 1. (N. T. A. Draad loos van Annapolis). Het verkeer op de hoofdlijnen, door werkwilligen onderhouden, was meer normaal dan het sinds het uitbre ken van de staking geweest is. Dank zij de bemoeiingen van den te Washington inge- stelden arbeidsraad voor de spoorwegen, die de verschillende loons-geschillon moet beslechten, komen er reeds 'berichten uit verschillende centra over veel verbeterde toestanden, terwijl ook hier en daar teeke nen van weifeling onder de stakers over het voortzetten van een blijkbaar hopeloo- zen strijd gemeld worden. Mexico, 18 April. (R.). Generaal R-u- bio, gouverneur van den staat Michoacan is in opstand gekomen. Hij sluit zich aan bij den revolutionairen leider Obregon. Washington, 19 April. (N. T. A. Draadloos). Llit Noyales (Arizona) wordt ge meld, dat generaal Anigeles met 5000 man troepen uit Sonora, de hoofdstad van Sina- Ica, Culiacan, heeft genomen, volgens de bevelen van het hoofdkwartier te Hermo- silloï De Sonoreesöhe revolution na iren mar ch eeren op naar Ma-zatlan aan de kuist van Si n aioa. De Vereenigde Staten willen Carraroza niet toestaan troepen over Amerikaansoh grondgebied te doen optrekken, om de troe pen, die de revolutwwinaire houding van Sonora verdedigen, aan te vallen, tenzij de regeering van Nieuw-Mexico, Arizona en Texas •eenstemmig hun goedkeuring er aan hechten en de Amerikaansche militaire auto- teiten en minister Baker hun toestemfmlnd geven. New-York, 1 9 April. (N. T. A. Draad loos uit Annapolis). Volgens officieele richten uit Sonora hebben vijfduizend ma troepen van dezen staat vanmorgem hoofdstad Culiacan van den aangrenzend stoot Sinoloa ingenomen. Gueatemaln City, 18 April (VI D.) Herrem is benoemd tot president. Dij( afgezette president is naar de militaire act* demie gebracht, waar hij feitelijk als eed gevangene vertoeft. Er zal een poging woi^ den gedaan om op het spoor te komen vnrt He misdrijven, welke door hem zouden zijnf (gedaan. j Uit de Pt* Wet irebontwArp IUBAVa liCMlrljdiBi T«n <i« revolutie. Het Volk spot met het door Minister Heemskerk ingediende wetsontwerp, inzake* bestrijding van de revolutie e«n vraagt of meivj nu werkelijk denkt met zulke papieren wetsd artikeltjes de revolutie te keeren. Wat mi* nister Heemskerk doet noemt het blad even/ kinderachdg-belachelijk als de juffrouw aaaf de kust der zee die, toen de stormvloed opK kwam, het water al hooger en hooger steeg! en ten slotte ook haar huisje bereikte, noail de keukenkast liep om de dweil te halenw Toch meent het blad om twee redenen tegeiq dit wetsontwerp met kracht te moeten iiv gaan. „In de eerste plaats omdat wij ons als londgenootcn toch ook mede een beetje heet erg te schamen zouden krijgen als dit mi serabele peuterwerk, dc revolutie met de strafwet te bestrijden, in onze wetgeving werd opgenomen. Ten slotte zijn wij tocfi: ook Nederlanders en hebben er geen treft: in zoo als de Chineczen van Europa be kend te komen staan, die het met een put» pieren muur tegen historische noodzakelijk* heden willen gaan opnemen. En in dc tweede plants bevat dit wets on tt*. werp dat zich, zooals alle gelegenheids* wetgeving van die soort, in laatste instanti® tegen ideeën richt, al ontkent de toelichting^ dat brutaal bepalingen van de bedenk®» lijkste vaagheid cn rekbaarheid, echte caouti- choucbepalingen, waardoor volkomen non- male handelingen ook strakbaar gestel® kunnen worden en de jammerlijkste rechts* onzekerheid zou ontstaan. Tegen deze treurige misgeboorte van be nepen brandkastangst zullen wij een fris— schen strijd hebben aan*te vangen." De Tribune zegt dat dit ontwerp ge richt is tegen de arbeidersklasse in haar ge heel, die er met alle macht tegen zal hebben te ageeren. „Wij, communisten, zullen evenwel on«r niet laten belemmeren in onzen strijd. Wif zullen de maatregelen nemen, die even* tucel zullen worden gcëischt. Als wc niet legaal zullen kunnen werken, don zullen wif het beroemde voorbeeld der ondergronds sche werkers van Rusland volgen. En ons werk zal doorgaan, ol fabriceert men nog honderdmaal scherpere wetten, al stuurt de Christelijke regeering van Ruys ook een leger van betaalde spionnen op ons of. Voorloopig evenwel is het woord nog aait de arbeidersklasse van dit land, om door de staking het complot der reactie l<! verhinderen." Het Handelsblad vat op de vergelij king van Het Volk met de dweil vuur. Hef blad schrijft: „Met een zee, waartegen men zich nictt verzetten kon, is desnoods de algemeen* volkswil, dc wensch van de meerderheid van het volk te vergelijken. Maar onze consti» tutie laat die „zee" vrij onze zeegaten bin* nenstroomen. Tegen den wensch van det meerderheid van ons volk gaat het wets* ontwerp niet in." Hartstocht is geen kracht ter overwinning maar een verterend vuur. Roman door J. EIGENHUIS. 15 't "Was ook een heerlijk" paar, zoo als bet daar voortreed, met luide laclistemmen. die tintelden van levenslust Zc was niet meer zoo tenger als toen ze negentien was, maar nog slank. Haar blonde, zware haar cn rose- doorschijnend blanke vel gaf haar wel zeven, acht jaar jonger. En Japiks was een forsch 'gebouwde, mooie kerel, met gezonde gelaats tint en zachte trekken. Over zijn gelaat lei nog 'dat waas, als van een soliden jongen, die zich nog amper behoeft tc scheren. Voortdurend was het, of ze in.een onwezen lijke wereld voortreed, zoo vol licht on luch tigheid als die was. Ze dacht niet aan wat achter haar lag, genietend van het oogenblik, en toch kwam onder al haar heerlijkheid een vaag besef tot haar van iets anders, dat haar kon kwellen en waardoor al dc zon uit haar leven weg wezen kon. Een stil besef was het, of ze een last droeg, dien ze afgesmeten had en dien ze nu en dan toch nog verbeeldde te dragen. Zooals het een lastdier nu en dan moet lijken, al is de vracht afgegespt, of het telkens weer de drukking voelt. In het Vondelpark rusten ze wat op een bankje tegenover den zwanenvijver, .waar, in de stroomiimpeltjes de omgeving gebroken weerspiegeld werd diep legen dc klare, een weinig wollig bewolkte lentelucht. Een paar grijze wilgen stonden aan den kant, en een paar zwanen met opgebolde vleugels zwom men er achter heen en weer met uitdagende trotscliheid Bewonderend zag Japiks haar in de oogen, terwijl hij haar plaagde met haar ruige naar, dat hij brutaal wat gladstreek. Hij streelde haar daarbij als bij ongeluk langs het gelaat. En zijn handtastelijkheden alleen met een ongeloovig lachje afgeweerd zienfle, werd hij stoutmoediger. Haar oogen straalden hem toe, Ti in haar plagend verweren was oen bekoor lijkheid, die hem -il zijn zelfbeheersching deed verliezen. Er. zonder te bedenken, dat er veel menschcti uit de omringende lanen hen konden zien, waagde hij het, zijn arm om haar hr.ls te slaan. „Bonjour, meneer Japiks! Mevrouw!" klonk een bekende stem, cn nis door een terugslag van een strakke veer sprongen zij overeind, bloedrood in het gezicht. Het spottend gelaat van Jaap Vermaat zag hen in het voorbijgaan nog steeds aan, met een uitdrukking van in nig vermaak. .,'k Zie graag het (zonnetje in het water schijnen." riep hij hun nog toe, cn Japiks mompelde in zichzelf: „Stik!' Zonder iets te zeggen, stond Mien op en liep naar den hoofdweg, waarna ze een stijve bui- ging tegen Japiks maakte en naar den Konin ginneweg reed, naar Marie. Had ze nu berouw? Ze wist het niet. Het was toch zoo heerlijk geweest. Zoo iets was het zeker, dat haar ontbrak. Haar Jaap was goed en zc mocht hem graag en ze hield dol veel van hem misschien. Maar het was toch ni*t dat. wat ze nu had leeren kennen. JYas dat nu „le suprème?" Zooals ze in een Fransch echtbreukromannetje had gelezen? Een rilling ging nog over haar lichaam en door al haar leden, en het mooie, jonge, lachende gezicht met de glinsterende, verlief de oogen van den jongen man stond nog voor haar geest, of ze hem naast zich had. Zeker, haar telkens in zelfbeklag en zwaar moedigheid vervallen, vond daarin zijn grond, in het ontbreken van zoo'n hooge, alles-verge- tende liefde. Maar ha\J ze die indertijd niet gekend voor Jaap? Ja. ja. Ze herinnerde zich nog den heer lijken tijd van haar engagement cn hoe dol ze allebei waren om elkaar te zien: alle dag leven in een roes van opgewonden liefde... En 't was toch zoo'n beste, goede man, die Jaap. Voor KA RU ER-GYMNASTIEK Spring Chest Ezpanders Spring Crip DnmS-bsüs voorhanden bij Ja, best en goed was Jaap, maar die andere was anders. Al zou hij slecht en misdadig \Ve- z-en, zc zou in zijn armen schreien kunnen \-an heerlijkheid... Zoo opgewonden kwam ze bij Marie. „Hemel, kind, wat zie jij er best uit. Wat een kleur en wat een schitterende oogen, of je zoo met Jaap gestoeid hebt..." Ze lachte verrukt en Marie moest haar aan zien en zag in den spiegel haar eigen spichtige figuur en beenig, tanig gelaat met de zwarte oojTcn weerkaatst naast het blonde, blanke, tintelend levenslustige gezichtje van baar zuster. ,,'k Hoef je niet te vragen, of je je goed voelt en tevreden. Zie je, 't is toch maar goed, dat Piet je 'ris op het een en ander gewezen heeft, toen jc zoo klaagde en ontevreden was Je hebt zeker veel uit onze boekjes geleerd..." Mien haalde dc schouders op, en kon het gevoel van Japik's omarming maar niet ver geten; zijn gezicht zag zc nog steeds voor zich, waar ze de oogen sloeg. „Ben jc alleen gekomen?" vroeg Marie. „Ja-e!" aarzelde Mien. „Alken wel. Maar Japiks ree me achterop en tot 't Vondelpark hebben we samen gereden." Marie vroeg met vrouwelijke nieuwsgierig heid naar alles: waar Japiks heen moest, en of ze gelijk van huis gegaan waren, en of ie haar wel eris bloemen bracht. En toen zei zc ineens: ..Mien, ik ben toch je zuster. Je moet niet nijdig worden, als ik mallepraat zeg. Maar, meid, denk er aan. Jij l>eni een opgewonden, impressionabel ding, en je ziet er allemachies leuk uit. Als een vrouw als jij niet oppast, is zc verdronken, eer zc water kent..." Piet kwam nel thuis, om koffie te drinken cn de kinderen kwamen spoedig uit school. „Iloe gaat het met Lu op de jongens H. B. S.?" vroeg Mien, om wat te zeggen. „O, heel goeie rapporten," lichtte Piet gc- mclik in, alsof hij het z'n jongen kwalijk nam, dat er niet meer in zat, „al is ie lang geen licht. Maar pietluttig dat hij is met z n lessen. Als ie ze goed kent, dan krijgt ie ineens een bevlieging, om zc nog eris over te leeren." „Onderdchan d, li ij komt anderen toch maar Ver voor!" trok Marie partij. „En hoc is het met jou?" vroeg Piet en haar wat ironisch aanziende, zei hij: ..No£ soms wat zwaar op dc hand?" O ja, dat pak, dat zc afgegespt meende, wat: er nog altijd, voelde zc ineens pijnlijk, en aam haar verdrietigen blik merkte hij, dat hij on* voorzichtig had gedaan. Ü^Jaar zc vermande zioh en spotte: Zwaar op de hand? IIoc durft je 't zeggen? Marie, hoor je dat? Ben ik nicfr altijd dc lnwaaischopster geweest in huis? Wat konden we toch een pret hebben thuis. Weet je nog? En in den trein, toen wc op school gingen cn van Wormerveer naar Am® sterdam hoen cn weer reisden? Als ik er eert keer niat bij was, hè Marie, dan was 't een saaie boel..." En zc weidde uit over haar grappen in dem trein en tegenover dc leeraars van dc schooft, maar al haar opwinding was vertooning. In? wen dig voelde ze een leegheid, of er een sterf»' geval had plaats gehad, cn een beklemdheid! of er iets naars gebeuren ging. Marie en Pief merkten het, en alle drie wisten zc het, dat ze lachende en vroolijke maskers voor haddei*, luchtig cn luidruchtig doende, terwijl ze eigene lijk haakten naar stille rust en een wijle be zinning, om zicli le vergewissen, of ze niet e«* dwaas en gevaarlijk pad waren ingchold. Maar dc kinderen hadden van school zoe* veel te vertellen, eigenlijk de eeuwige herha ling, vond Piet, van hardvochtige wreedheid der leerlingen en verwaande zelfingenomen.* heid en onbegrijpelijkheid der leeraars, <fic altijd de grond van alle schoolhcrrie e» schoolscèncs geweest was en wel ecuwig blij ven zou, z.oolang er doljolige leerlingen ca tact- en prestigcloozc leeraars zouden bestaan. Er woog hem echter voortdurend wat op het hart, waarover hij heenpraatte en heen spotte, maar dat toch telkens weer in hettt onrecs. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1