&1-RSF80M na DE EEMLANDER" I Pisuisse komt toch! opfok- p.sluit Opruiming Engslsche Toiletzeep a. v» d. weg RegenmantelsN Maison L'HMelle cZ)tFoohoedenj> Tweed® Voorstelling van Pisuisse's Cabaret met nieuw program. in „AIV£!CIT!A" VOStKs "binnenland papenhofste E .- EERSTE BLAD Hieawe Tijden voor de Middenstanders. BUITENLAND I Tel. 3^6. 18e Jaargang No. 255 ABONNEMENISPRDS per 3 maan..en voor Amers* toort f 210, Idem tianco per post f 2.60. pet week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17». alzondcilljkc nummers ■f 0.05. TllEfHOON 51J. 17 DIRECTEUR» J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR- M. O J. VAN SCHAARDENBURG. Zaterdag 24 April 1920 PRIJS DER JHHïlEil met inbegrip van cca bewijsnummer, elke icgel meer 0.20, dienstaanbi» dingen 1—5 tegels f 0.50. Voor handel en bcdrij£ bestaan zeer vooi deel igc bepalingen tot het herhaald advcr.ccicn. bij abonnement. Cene cliculairc^ bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. H. VleeschhouWer, MeubelfabrikaQt - Hof 48. amersfoort Fabribk: Slechts de beste grondstoffen worden bij de vervaardiging der meubelen gebezigd 4»jtTO^t73u«Ar: w^xetv^jaaaa In dezen tijd vraagt alleS om vernieuwing. Er zijn periodes dat de evolutie met rep pende vleugels gaat en de allures van revo lutie aanneemt. Het is zaak haar dan niet in den weg te treden, want zij werpt omver en. verbrijzeld wat haar tegenstaat. De gewijzigde omstandigheden hebben plotseling 'n bizonder relief gegeven aan den middenstand. De middenstand krijgt 'n rol te vervullen, waarvan hij vroeger niet gedroomd heeft. Zal hij die rol kunnen vervullen? Br is aan getwijfeld en men hoort reeds de doodstraf eischen voor onzen midden stand. Of 't vonnis ook uitgesproken en voltrokken zal worden? Dat zal voornamelijk aan de middenstan ders zelve liggen. Weigeren zij zich aan de toestanden aan te passen, willen zij eigen zinnig hun eigen weg blijven gaan, dan vreezen wij dat hun verdwijning 'n histori* >che noodzakelijkheid zal worden. Maar wij gelooven en hopen, dat zulks niet het geval zal zijn. Onze middenstanders leven niet in 'n donkere achterkamer, zij zien door hun groote vensters de evolutie naderen, zij begrijpen de waarschuwingen, welke de nieuwe tijd vooruitzendt. De middenstand kent niet meer alleen den strijd om 't bestaan voor ieder afzon derlijk, zij zullen met elkaar en voor elkaar te strijden hebben om de plaats welke zij thans innemen, te handhaven en waardig te blij ven. Het zou 'n ramp zijn als de middenstand moest verdwijnen. In de distributiedagen hebben wij er 'n voorproefje van gehad wat het beteekenen zou, als de overheid de taak van de middenstander overnam. Niet alleen voor zich zelf, ook tegenoveT de gemeenschap is de middenstand verplicht zich staande te houden in de nieuwe, wor dende maatschappij en zich aan te passen aarv de veranderde toestanden. Zal hij daarin slagen en de nieuwe wegen vinden? Halve maatregelen kunnen niet helpen en >ude vooroordeelen moeten overboord ge** vorpen worden. Geen godsdienstige gelijk gezindheid maar hun maatschappelijke be langen moeten zij aan hun organisatie ten grondslag leggen, wil deze zoo sterk wor den, dat zij 't bestaan van den middenstand met succes kan verdedigen en rechtvaardi gen. Wij gelooven niet dat onze middenstan ders zich achter hun tegenwoordige organi saties in veiligheid kunnen rekenen. In de hier bestaande vereenigingen zijn de winke liers eerder gerepresenteerd dan georgarti- seerd te noemen. Om te kunnen beant woorden aan wat van hen verwacht wordt, zal 'n ingrijpende reorganisatie noodig zijn. Of dit moet geschieden met groepsorgani- saties als onderbouw, zal wel een der eerste vragen zijn, welke onder oogen worden ge zien. Het komt ons voor, dat Handel en Nijver heid reeds aanstalten maakt. Het bestuur is bezig 'n verjongenskuur te ondergaan en daar kan niet anders dan de bedoeling ach ter zitten om eens duchtig te gaan aanpak ken. Met gespannen aandacht wachten wij af of de a.s. Maandag te houden vergadering dier vereenoging nieuwe symptomen zal op leveren, welke onze verwachtingen verster ken. getracht dezen reusachtigen schuldenlast te verminderen. 234 millioen p. st. zijn bestemd voor schulddelging, waarvan 70 millioen zulten dienen voor vermindering van vlot tende schuld. Maar om geld voor schulddel ging beschikbaar te krijgen, moeten een aantal belastingen verhoogd worden de ac cijnzen op sterke dranken, bier, wijn en si garen, zegelrechten, de tarieven van de rechten voor post, telegraaf en telefoon, het vergunningsrecht voor automobielen. De inkomstenbelasting blijft in hoofdzaak on veranderd alleen worden in de schaal der heffing détailwijzigingen aangebracht, naar de aanwijzingen, die in 't onlangs door een staatscommissie uitgebrachte rapport daar. voor zijn gegeven. Vrijgesteld van deze hef fing zijn alleenwonende personen, wier be lastbaar inkomen blijft beneden £135; voor ^ehuwden bedraagt de vrijstelling 250. Voor kinderen wordt oen aftrek toegestaan van 30 voor het eerste en 27 voor ieder volgend kind. De belasting op overwinsten, die bestemd was te verdwijnen, wordt ge handhaafd en zelfs verhoogd van 40 tot 60 pet. Daarnaast wordt e-en nieuwe belasting ingesteld? die van de winsten van naamlooze vennootschappen zal heffen 1 shilling per pond sterling. Zwaarder nog zal in Frankrijk in het aan staande jaar de dark der belastingen door de bevolking worden gevoeld. Frankrijk heeft van zijne bondgenooten wel eens het verwijt moeten hooren, dat het zich gedu rende den oorlog niet voldoende heeft be last. Als reden daarvoor werd aangeveerd, dat het wenschelijk werd geacht, zoolang de oorlog aan den gang was den druk der be lastingen zoo licht mogelijk te maken, om het moreel van de bevolking op peil te hou den. Maar wanneer de belastingbetalenden ontzien zijn gedurende den oorlog, dan moe ten zij thans die lankmoedigheid beztiren. De belastingschroef is geducht aangezet. Sommige bepalingen zijn geheel nieuw. Ongehuwde en gèscheiden mannen van over de dertig jaren zullen 25 pet. verhoo- gin-g moeten betalen. Wanneer de normale heffing van hun inkomen 1000 frs. bedraagt, zullen zij 1250 frs. naar den ontvanger moe ten brengen. Frankrijk heeft behoefte aan meer kinderen. Dit wordt op het biljet in dezer voege uitgedrukt, dat belastingschul digen, die twee jaren nadat hun huwelijk gesloten is nog geen kind hebben 10 pet. meer belasting moeten betalen. Winsten uit handel en bedrijf worden be last met 8 pet- in plaats van 4 XA, inkomsten uit loonen en salarissen met 6 pet in plaats van 3y*. De limiet van 3000 francs, die vrij blijft van de belasting, is echter verhoogd tot 4000 in gemeenten van minder dan 50.000 inwoners, 5000 frs. in gemeenten van meer dan 50.000 inwoners en 6000 frs. in Parijs en zijne voorsteden. Iemand, die 6000 frs. verdient in Parijs blijft dus buiten de belasting. Niet alleen op indirecte wijze, door boete op te leggen aan de burgers, die te kort schieten in hun plicht om te zorgen voor de voortplanting ven het geslacht, waakt de be lastingwetgever voor de instandhouding der maatschappij. Hij doet dit ook, door het kweeken ven groote gezinnen aan te moe digen. Aan huisvaders wordt kwijtschel ding van belasting toegekend tot een bedrag 1500 frs. voor ieder kind tot het aan- Woensdag 28 April 's avonds 8 uur ENTtfSE la rang 12—, abonné's Amarsf. Dagfol. f 1.50 2a rang 11—, abonné's Anrorsf. DagbE. 10.75 Kaartverkoop in VALKttlOFF's Boekiinmlel Y. O. DE JONG. Kaartra welke licsield zijn, moeten vóór Wociim«liignaliltiag 12 uur worileu afgehaald. IMaitKbesprckiiig iu „Aiuicitia", niet telefoaiacli en slechts tegen vertoon Tan kaarten. VOOR. KUIKENS* 13 ^«Ejl'pEP.KAIRjpiiEL Politiek Overzicht Minder wanhopig dan in Duitschland laat in de landen, die als overwinnaars uit den strijd zijn gekomen, de financieele toestand zioh aanzien. Toch levert ook de begrooting voor het dienstjaar 1920/21, die nu bij het Britsche lagerhuis is ingediend, in al hare onderdeelen het bewijs hoe zwaar de last is, die als gevolg van den oorlog het land drukt. De schuldenlast werd door den kan selier der schatkist opgegeven als 7835 mil lioen ponden sterling, de buitenlandsche schuld als 1278 millioen- Hij stelde daarom San Remo, 23 April. (R.) Lloyd als eerste cdicht voorop, dat moet worden' George heeft in een persgesprek het ge tal van vijf. Voor ieder kind tusschen 21 jaar boven het vijfde wordt 2000 frs- van de be lastbare som afgetrokekn. Buitenlandsche Berichten. P a r ij s 2 3 April. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). De „Matin"-correspondent te San Remo is te weten gekomen, dat de voorstellen van Nitti en Lloyd George in verband met de Duitsche kwestie neerkomen op eene aansporing, dat Duitschland zou worden uitgënoodigd om aan de conferen tie deel te nemen. De bezwaren, die de Fran- sche minister-president daartegen deed gel den, moeten echter de beide anderen er toe gebracht hebben te erkennen, dat hun in zicht onjuist was. Berlijn, 23 April. (W. B.) De moge lijkheid van de uitnoodiging van den Duit- schen rijkskanselier ter conference te Snn Remo is door een indiscretie van de „Mntin" in de Duitsche pers bekend geworden. Men is van meening, dat Lloyd George en Nitti zonder zich tot iets te verplichten zich in dien zin hebben uitgelaten, doch dat van Fransche zijde voorbarig daaraan publiciteit is gegeven, om tegen Engeland" en Italië wegens zoogenaamde Duitscbgezindheid stemming te maken. P a r ij s, 2 3 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos). Een bericht uit San Remo aan het Journal des Débats meldt, dat de Duitsche zaakge lastigde te Rome von Herff Vrijdag te San Remo verwacht werd. Volgens de Italiaan- sche dagbladen zou.hij echter niet zijne reis tot aan het einde voortzetten. Wanneer von Herff naar San Remo ontboden is, dan is dat, volgens het Journal des Débats, zuiver officieus geschied om eventueel eenige in lichtingen te geven maar niet om recht streeks besprekingen te voeren met deh oppersten raad. N e w-Y o r k, 2 3 April. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). Het staatsdepar- tement heeft bekend gemaakt, dat aan den gezant Johnson te Rome last is gegeven de conferentie te San Remo bij te wonen als toeschouwer maar niet als deelnemer. een weinig beschadigd LANGESTRAAT 23. rucht van een economische blokkade van Duitschland tegengesproken. Het voorstel daartoe is niet gedaan. Dat was slechts krantengeschrijf. Êr is reeds genoeg hon gersnood in Duitschland. Maar aan het ver drag moet de hand gehouden worden. Daar voor moeten allen pal staan. Duitschland is thans te zwak om een bedreiging te zijn. Essen, 22 April. (V. D.) De sterkte der in de neutrale zone aangewende Duitsche troepen bedraagt 31 bataillons, 8 escadrons en 26 batterijen, totaal 19000 man. Na 18 April bedragen de strijdkrachten tengevolge van de ondergane vermindering 26 bataillons, 7 esca drons en 12 batterijen, te zamen 15300 man, dus nog minder, dan op grond van de over5" eenkomst met Je Etente geoorloofd is. De tot hulp der rijkswecr voor het handhaven der orde gebruikte Veiligheids politietroepen zijn naar Wezel en andere garnizoenen gezonden. Berlijn, 2 3 April. (N. T. A. Draadt- loos). De Duitsche pers publiceert een be vel van de Entente-commissie volgens wel ke de kolen uit Opper Silezië in de volgen de volgorde zullen verdeeld wordenten eerste (hier is een woord weggevallen. Red.), ten tweede Oostenrijk, ten derde Ita lië, ten vierde de Duitsche spoorwegen, ten vijfde Opper Silezië, ten zesde het overige Duitschland en het neutrale buitenland. Wanneer deze verdeeling van kracht wordt, zal de Berlijnsche industrie, die al leen Silezische steenkolen verbruikt, door een vernietigenden slag getroffen worden. Berlijn, 25 Ap-ril. (W. B.). Tegen de door de Entente- Commissie geëischte ver deeling van de Opper-Silezische steenko len heeft de Duitsche regeering zeer scherp geprotesteerd, omdat de levering van kolen aan Duitschland daardoor zoo onzeker zou worden, dat van een regelmatige kolendis- t rib ut ie geen sprake meer zou kunnen zijn Brussel, 20 April. (N. T. A. Draad loos). De Belgisch-Fransche onderhande lingen over de Luxemiburgsche spoorwegen zijn heden namiddag aan het departement van buitenlandsche zaken begonnen. B e r 1 ij n, 2 3 April. (N. T. A. Draad loos). De Duitsche nationale vergadering heeft een voorloopige kieswet vastgesteld voor de verkiezing van den nieuwen rijks dag. De wet bepaalt, dat op iedere 60,000 uitgebrachte stemmen een afgevaardigde komt. Het overschot van de op een partij uitgebrachte stemmen wordt met de over schotten in de andere districten van dezelf de provincie vereenigd in dier voege, dat op 60,000 van die verbonden stemmen weer een afgevaardigde komt. Wanneer ook dan nog stemmen overschieten, worden die overgebracht op de rijkslijst, waar ook weer 60,000 stemmen een afgevaardigde kie zen. Het oorspronkelijk opgenomen kiesrecht voor de Duitsehers in het buitenland is weer geschrapt. In de districten, waar een volksstemming moet beslissen over het behoud van de Duitsche nationaliteit, worden voorloopig geene verkiezingen gehouden. De leden die thans deze districten vertegenwoordigen, behouden hunne plaatsen. Het hoofdpunt van het debat in de ver gadering w»s de vraag of aan de soldaten 't kiesrecht zou worden toegestaan. De ver gadering besloot aan de soldaten geen kies recht te geven om te vermijden, dat de po litiek in het leger dringt. Er zullen echter bijzondere soldatenkamers gevormd wor den, om de belangen en de aanspraken van de soldaten voor te staan. E s s e n, 2 2 April. (V- D Volgens uit de Bergische Landen ontvangen bijzonderheden- blijkt meer en meer, dat op het oogertblik een nieuwe Spartacistische beweging voorbereid wordt. De haard der agitatie schijnt zich in Remsclieid te bevinden, terwijl ook in Bar men en Solingen voorbereidingen worden ge troffen. De voorbereidingen met het doel op* nieuw de macht in handen te krijgen, zijn zeer omvangrijk. Uit bijna alle plaatsen in de Bergische lanr don en in liet Wupperdal wordt gemold, dat de aflevering der wapenen, in verhouding tot de hoeveelheden, welke door de communisten weggevoerd zijn. betrekkelijk zeer gering is. Meermalen worden in Remsclieid de leiders der Spartacisten gezien. De Communisten hou den ongestoord vergaderingen, in welke aan gezet wordt tot volhouden en doorzetten van den strijd. Do gemeentebesturen staan onder sterken druk van de Onafhankelijke en Com munistische groepen. B e r 1 ij n, 2 3 April. (W. B.). Voor het geval dat de regeling van den 1 Mei feest dag bij een rijksbesluit niet tijdig genoeg geschiedt, heeft de Pruisische minister van onderwijs Haenisch bepaald1o. dat aan 'de school-autoriteilen overgelaten wordt, op 1 Mei de scholen te sluiten of niet2o. dat in plaatsen, waar de gemeentelijke onder- wijs-inrichtingen gesloten worden op 1 Mei, ook de staatsscholen zullen gesloten zijn, en 3o- dat aan niet gesloten scholen noch onderwijzers of leeraren, noch leerlingen voor schoolverzuim op 1 Mei mogen ge straft worden. P a r ij s, 2 3 April. (H.-R.) Caillaux is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf met aftrek van preventieve hechtenis. Par ij s, 2 3 A p r i 1. (H.-R.) De discussie in de raadkamer was, hoewel zeer levendig, minder stormachtig dan hedenochtend. De hoofdstraf -van 5 jaren gevangenisstraf werd in stemming gebracht maar verworpen. Met het opsteken der handen werd aangenomen de straf van drie jaar. Eveneens door hand opsteken heeft het Hof besloten tot 5 jaar ontzegging van het verblijf in Frankrijk en 10 jaar verlies van de politieke rechten. B e r 1 ij n, 2 3 April. (W. B.) Caillaux moet na aftrek van de preventieve hechtenis nog ongeveer twee maanden in de gevan genis doorbrengen. Caillaux is ook in de kosten van het geding veroordeeld, waarven het bedrag op 52.000 francs is bepaald. P a r ij s, 2 3 A p r i 1. (V. D.). Daar er geen overeenstemming is bereikt tusschen de me taalbewerkers en de werkgevers is de al- gemeene steVi. f i itgebroken. Straatsburg is zonder lick erk ligt er geheel stil. Het post-, trem 'riefoonverkeer is sterk verminderd, ie wietz is de toestand nor maal. Slechts de drukkers zijn in staking ge gaan. Te Muhlhausen is de staking alge meen. Het treinverkeer is stopgezet. Dantzig, 2 2 April. (V. D.) Heden had de onderteekening plaats van een voorloopige overeenkomst tusschen de Republiek Polen en Ldnijeotrdat .46 -10 -k «-"saoiSasiBaa dc toekomstige vrijstad Danzig. Deze overeenkomst bestaat uit vier gc'dccl* ten, cn wel: le. hel paswezen; 2e. het spoorwegverkeer 3c. het tolwezen, en ie. het post-, telegraaf- ca telefoonverkeer. Het verdrag tretedt 15 dagen na de onder* tcclcening in werking. P a r ij s 2 3 April. (N. T. A. Draad loos). Het Journal des Débats doet de vol- gende mededeelingen van de tusschen Fin* land en de sovjet-regeering aangeknoopte onderhandelingen. Op grond van een bij do conferentie, die in Februari te War scha* tusschen de Bolkanstaten is gehouden, had* den de beide slaten zich verbonden niet of« zonderlijk met de sovjet-regeering te ondei* handelen. Het bericht, dat rechtstreeks vr»« desonderhandelingen door Finland met dB bolsjewisten zijn aangeknoopt, zou kunnenf leiden tot het vermoeden, dat de verstand houding tusschen Polen en Finland verbro ken was. fn werkelijkheid zijn de beide sto ten het volmaakt eens en is de houding va*! Finland geheel in overeenstemming met d* bepalingen van het met Polen gesloten ao- coord. Volgens de correspondent van d®, Times te Warschau hadden de regeeringo* te Helsingfors en te Warschau zich verbon den zich wederkeerig op de hoogte te hon den van hunne onderhandelingen met dti bolsjwisten in het geval, dat zij om de een® of andere reden ze niet gezamenlijk zoude*'! kunnen voeren. Dat heeft thans plaats. Washington, 22 April. (R.) Nil* officieele berichten melden, dat de revo» lutionaire beweging in Sonora (Mexico) I* kracht toeneemt. De staten Hidalgo e* Flaxacala hebben zich bij de beweging tot afscheiding aangesloten. Het Mexicaan- sche gezantschap verklaart, dat de opstand; slechts plaatselijk is. Wanneer zij zich uit breidt, zal het gevolg zijn, dat de zaken stil staan en dat de betaling van de vreemd» schuld onbepaald wordt uitgesteld. J Z. K. H. de Prins is voornemem Dinsdagavond a.s. in de Twee Steden tn' Den Haag bij te wonen de voordtacht ovoti de opleiding van inlands che verpleegster^ welke daar door mevr. Stokvis—Cohen StW art, die uit Indië teruggekeerd, tijdelijk hietf te lande vertoeft, zal worden gehouden i* eene uitsluitend'voor genoodigden belegd* bijeenkomst, waartoe ook het Roode Krui» medewerking verleende. Ncderlnail «ii Relrië. Men seint ons uit Brussel De „Standaard" verneemt van Minislefl Segers, de Belgische vertegenwoordiger bijj de besprekingen over het Nederiandsch-Béty gische verdrag te Parijs? dat de bespreking gen gaande zijn en dat hij overtuigd is, dafi het verdrag door beide partijen zal wordm aanvaard. üfet crodlet aan OnlUchland, Wolff seint uit Berlijn d.d. 23 April: De crediet-overeenkomst met Nederlanfll mzake 25 millioen gulden, voor den inkoopf van levensmiddelen, is geratificeerd. Reed* zijn met Nederlandsche leveranciers ccm»( rracten afgesloten. Na langdurige ondier* handelingen is tusschen het Rijksinvoeri bureau en de Amerikaansche „packers" ean( crediet-overeenkomst, groot 45 millioen lar, aangegaan, betrekking diebbende op levering van vleesch, vet, melk enz. De terugbetaling zal geschieden van be* gin 1921 tot midden 1922. De leverantie* zullen onmiddellijk beginnen. De voorraden te Hamburg, Rotterdam^ Antwerpen en in Scandinavische haven* opgeslagen door de „packers" zullen on* middellijk afgezonden worden. Geleverd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1