BfÉQa! "BUITENLAND «Km» zïr„: z „DE EEMLANDER Jbinnenland FEUILLETON. EVENWICHT. 18e Jaargang No. 256 rr j*9( f 2 SO pn weck (met gratl» veteekcriD» Ugto oa^iukicaj f 0.11*. aizondeilijke nummers 1 0.03. TKBPHOOM 513. DIRECTEUR J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M». D. J VAN SCHAARDENBURG. Maandag 2G April 192t> bewijsnummer, elke regel meer f 0.20. d:ciist.iant>ic« dingen I 5 icgcls 0.50. Voor handel cn bedrijf bestaan xeei vooidcchgc bepalingen lot hel herhaald advcriecicn bij abonnement. Lcne chcutauc, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Van weak tot week. Het wordt 'n lijdensgeschiedenis met 't •vredesverdrag van Versailles. Het ding ^'deiigt niet en de menschen, die het moeten uitvoeren, deugen niet. Over schier elk punt zijn zij het oneens. Hun inzicht wordt ver troebeld door zelfzucht, afgunst en argwaan. De overwinnaars, die de menschheid 'n J\icuw en beter Europa beloofd hadden, hebben daar niet veel van terecht gebracht. Ze zijn nu weer eens te San Remo samen gekomen en 't is 'n akelig schouwspel om hun ge wurm te zien. De handen staan hun verkeerd en wat de een doet, keurt de ander zif, wat door den een wordt opgebouwd, wordt door den ander gesloopt. De grootste mannen uit de dagen van. Ver sailles, Wilson en Clemenceau, zijn er niet bij. Amerika doet niet meer mee, Wilson heeft het zinkende schip tijdig verlaten; met zulk eigenwijs scheepsvolk zag hij geen kans tot redding. En Clemenceau is zijn wel verdiende rust gaan genieten, keerde zoo juist van de krokodillen-jacht in Egypte te rug. Zijn opvolger Millerand overtreft hem wel in chauvinisme en imperialisme, maar helaas niet in genialiteit. De nieuwe politiek van Frankrijk is er een van het meest be nopen eigenbelang. Om Europa bekommert zij zich niet. Zij ziet maar een gevaar: den Duitschen boeman, en z;j heeft jnaar een doel: Duitschland te drijven in de armen van het Bolsjewisme, omdat zij nog wel zoo helderziend', is om te weten dat dit de on dergang van Duitschland zou zijn, maar toch ook weer niet helderziend genoeg om te be grijpen, clat Frankrijk clan wel eens in den afgrond meegesleurd kon worden. Fransche wraak rust niet spoedig. Dat heeft ook Caillaux ervaren. Het proces, dat jaren lang sleeper.de werd gehouden, is ein delijk afgeloopen. 't Is 'n zuiver politiek pro ces geweest. Caillaux' politieke en persoon lijke vijanden hebben jarenlang de publieke opinie tegen hem opgezet en hem zelf ten slotte in de val gekregen. Caillaux is als mensch verre van sympa thiek, 'n politieke eerzuchteling, maar een van de gewichtigste staatslieden welke Frankrijk telt. "Hij was een der weinigen, die de rampen, welke de oorlog over Europa brengen zou, voorzien heeft. Wat hij echter niet voorzag, was de ineenstorting van Duitschland, en waaraan hij twijfelde was Frankrijk's overwinning. De glorie van z'n land was hem minder waard dan de vrede in Europa en zijn eigen glorie. Hij werkte voor den vrede en voor zich zelf. Hij beging daarbij fouten en onvoorzichtig heden en gaf aldus vat aan zijn verbitterde vijanden, die, evenmin als hij voor iets staan iels het er om gaat 'n politieken tegenstan der af te ma ken. De verslagen der zittingen toonen het duidelijk aan, dat van landverraad schijn noch schaduw bestaat. Veroordeeling was niet mogelijk. Toch heeft men de gevangen rat niet willen laten gaan en hem wegens verboden verkeer met den vijand veroor deeld tot 3 jaar, waarvan reeds 2'A verstre ken is in de voorloopige hechtenis. Caillaux is veroordeeld1 door z'n politieke rechters, maar 't proces heeft hij gewon nen. Bn wie heeft bij ons de transportstaking gewonnen? De arbeid in de havens wordt hervat, maar het geding is onbeslecht gebleven. N-eder- Jand's handel heeft bijna even zware slagen gekregen als tijdens den oorlog; in de cri- tiekste dagen lag de scheepvaart grooten- deels stil, de ladingen werden niet gelost, vele artikelen bedierven, de weerstandskas- sen der arbeidersorganisaties zijn uitgeput zonder dat iets bereikt is, de werkgevers hebben 'n verbitterde stemming gewekt, groote winsten moeten derven en 'n deel van den handel zich naar Antwerpen zien verplaatsen, en alleen de prijsopdrijvers hebben geprofiteerd. Stakingen worden gewoonlijk door beide partijen verloren. Ook al heeft oogenschijn- lijk een van beiden de overwinning behaald. De geschiedenis zal 'n streng vonnis vellen over de stakingsperiode van het begin der 20e eeuw. De regeering wil den strijd aanbinden met de revolutionairen. Zij heeft 'n wetsontwerp ingediend „tot bestrijding van revolutio naire woelingen". Hoe bestrijdt men 'n revolutie, welke er nog niet is Door gemoedelijke waarschuwingen, scherpe woorden, draconische maatregelen? Door geen van drieën. Om die eerste wordt door de misleiden en misleiders ge lachen. Op de tweede wijze prikkelt en pro voceert men. En met draconische maatrege len maakt men martelaren, die het zaad der revolutie worden. Dit wiï niet zeggen d'at men tegenover de woelingen en stokerijen van agitatoren, van wie velen niet ten volle toerekenbaar zijn en aan overspannen zenuwen lijden, zoet den mond moet houden. Maar juist door hen te bestrijden, geeft men hun vaak wapens in handen en politieke kinderen moeten niet met messen laten spelen, dat is gevaar lijk voor hen zelf er. voor anderen. Men neme de noodige voorzorgsmaatre gelen om bij cventueele revolutionaire sto ringen de maatschappelijke machine te doen functioneeren en trachte intusschen hape ringen te voorkomen door tijdig de noodige verbeteringen en hervormingen aan te bren gen. Van de door de regeering voorgestelde maarregelen verwachten wij niet veel. Zij zijn onpractisch en onuitvoerbaar, want als men ze uitvoerde, zou men terstond alle communistische en een deel der socialisti sche leiders moeten oppakkes, en zulks zou de „revolutionaire woelingen" natuur lijk meer bevorderen, dan tegengaan. Het zal dan ook wel de bedoeling zijn om de maatregelen niet terstond doch zoo noodig toe te passen. Maar zij zullen van heel wei nig invloed tegen de revolutie zijn. Dat de regeering met voorstellen komt, is verre van af te keuren. De revolutionaire mogen nu kakelen en verontwaardigd doen, maar ze hebben het eT naar gemaakt. Het is zeer verkeerd om iemand in de kraag te pakken en de boeien aan te doen, maar als die iemand zich vergrepen heeft aan het lijf of goed van 'n medemensch, heeft hij die behandeling aan zichzelf te 'wijten. Trou wens, als de revolutionairen zelve de macht in handen kregen, zouden zij heel wat hard^ 'handiger optreden dan men hen thans aan pakt Geen wetten en dreigementen, maar prac- tische voorzorgsmaatregelen en hervormin gen genezen de menschen van hun revolu tionaire kwaal. Want 't is maar 'n voorbijgaande ziekte, weliswaar van besmettelijken aard maar met 'n weinig gezond verstand komt men 't toch gemakkelijk te boven. Men zie slechts naar 't buitenland en vrage zich af waar ten slot te de toestanden het aanlokkelijkst zijn: in het geheel gerevolutioneerde en gesociali seerde Duitschland, in Engeland, waar thans 'n getemperd kapitalisme bestaat, of in Ame rika, het land van het vrijwel nog ongebrei delde kapitalisme? Waar zouden onze arbei ders ten slotte het liefst heentrekken, als zij het voorrecht(!) hadden dit kapitalistische Nederland te kunnen verlaten? De burgemeester van Haltern, 'n betrek kelijk kleine stad in Westfalen, heeft zijn gemeenteraad eens voorgerekend, hoeveel de korte roode heerschappij aan de stad gekost heeft. Hij zeide in zijn openings rede „Wie zou het hebben kunnen denken, dat we fh 't eigen land nog moesten zien vech ten tusschen zonen van het land zelf en op een wijze verschrikkelijker dan de wereld oorlog zelf. Tocfrieelen zijn hier afgespeeld, te verschrikkelijk, om ze te schilderen, veel verfoeilijker dan de oorlog zelf te aanschou wen gaf. Ook in onze stad zelve hebben een aantal ingezetenen him verschrikkelijke rol in dit droeve drama gespeeld; ze zijn er niet voor teruggedeinsd aan de plunderin gen en het berooven van medeburgers deel te nemen en met de wapenen in de hand de roode tirannie te helpen triomfeeren. Zij hebben de roede troepen geholpen bij het leggen eener belasting op onze stad van meer dan 1miüioen mark. En dan rekent de burgemeester voor hoe de schade alleen in zijn stad door plunde ring en vernieling de reusachtige som van 1.43S.OOO mark bedraagt. Burtemlandsche Berichten. San R e m o2 4 April. (H. R.) Offi cieel. De Opperste Raad kwam des namid dags bijeen in de villa Devachan. Aanwezig waren: Nitti, Scialoja, Lloyd George, Lord Curzon. Millerand, Berthelot en Matsui. De ambassadeur der Ver. St. te Rome, die van zijn regeering orders heeft ontvangen aan de zittingen als toeschouwer deel te nemen, was eveneens present. De besprekingen over de territoriale clausules van het Turk- sche verdrag, Armenië betreffende, werden voortgezet. Voorts onderzocht men de kwes tie van het mandaat over Palestina, de in stelling in dit land van een „national home" voor het Joodsche volk en de'kwestie der religieuse gemeenschappen. ring steunen. Vant wanneer Duitschland door een der drie genoemde factoren in een chaotischen toestand geraakte, don zou op de vervulling van het vredesverdrag door Duitsche prestaties in 't geheel niet zijn te rekenen. B e r 1 ij n, 24 April. (W. B.). Op 20 Api "1 Is door den voorzitter der Duitsche vrèdesde- legotie aan de intergeallieerde mogendheden medegedeeld, op welke wijze en binnen wel ken tijd de terugtrekking der Duitsche troe pen uit de onzijdige zóne zal plaats hebben. Deze terugtrekking is nu geschied. Het troe- penaonial (officieren en manschappen) In de neutrale zóne bedraagt niet meer dan 17.700 manschappen en gaat dus het aan tal, dat door den Oppersten Raad in Aug. 1919 voor de neutrale zóne is vastgesteld, niet te boven. FrankfortaandenMain, 24 April. (W.*B.) Door den Franschen krijgsraad werd heden de chemicus dr. Hugo Ilütz uit Mün- chen tot 15 dagen gevangenisstraf veroor deeld, daar hij op 7 April een Fransch mi litair moet hebben bedreigd. Voorts werd de geneesheer dr. Eulen wegens beleedi- ging en bedreiging van een Franschen schildwacht tot 10 dagen gevangenisstraf veroordeeld. Londen, 24 April. (R.). De Olden burg en de Posen, twee moderne Duitsche slagschepen, zijn heden in de Firth oi Forth aangekomen en uitgeleverd om de plaats rn te nemen van de bij Scapo FIpw tot zin ken gebrachte schepen. B e r I ij n, 2 4 April. (W. B.) Volgens de avondbladen besloot de algemeene synodp der Pruisische Evangelische kerk in haar heden gehouden slotzitting dank te betui gen aan het huis Hohenzollern en vooral aan ex-keizer Wilhelm als laatste hoofd van de kerk in Pruisen. sS II I I «IJ IVBÜSÖDliS U. S3ÏS iüïlWUSliiJ San Remo, 24 April. (R.) Lloyd George heeft als resultaat van de door hem niet Millerand gehouden bespreking mede gedeeld, dat er een gemeenschappelijke ver' klaring wordt gereed gemaakt, waarin een Fmnsch-Engelsche overeenkomst wordt aan gekondigd om de ontwapening door le zet ten. De bepalingen van het verdrag keeren zich legen het Fransche denkbeeld om den rechter Rijnoever en de kolenmijnen van het Ruinbekkep. bezet te houden. Berlijn, 24 April. (N. T. A. Draad loos). De Duitsche pers publiceert een be richt van den vertegenwoordiger der Daily Chronicle te San Remo, volgens hetwelk ten aanzien van den Duitschen eisch tot het op de been houden van een leger van 200.000 man, de Engelsche officieren in Duitschland de Fransche opvattingen niet deelen. Van Duitsche zijde heeft geen moed willige ontduiking plaats gehad van de vre desvoorwaarden, noch wat de gebeurtenis sen in het Ruhrgebied, noch wat de kolen- leveringen en de ontwapeningskwesrie be treft. De berichten van Engelsche officieren stellen een halven hongersnood der bevol king vast; zoo bevat b.v. te Keulen het voor de menschelijke voeding vereischte kwan tum j. p. v. 3200 calorieën slechts 1300 ca lorieën. De Duitsche regeering was besluite loos tengevolge van die bedreigingen: het militarisme der jonkers, het bolsjewistisch revolutiegevaar en het separatisme. De Brit- sche, door Italië, Japan en de Ver. .St. on dersteunde politiek wil in tegenstelling met de Fransche staatkunde de Duitsche i e^ee- -a j B e r 1 ij n, 2 4 April. (N. T. A.) Dr- von Bergen, tot dusver Pruisische zaakgelastig de bij het Vaticoon, is benoemd tot geza. I van de Duitsche rijksreigeering d;j 'nel Vati- caan. B e r 1 ij n, 2 4 April. (N. T- A. Draad loos). Tusschen Duitschland en Denemarken zal spoedig een economische overeenkomst over "de uitwisseling van goederen tot een hoogte van 35 millioen kronen worden ge sloten. Volgens deze overeenkomst zal De nemarken runderen, varkens en paarden te gen kolen, ijzer en staal uit Duitschland le veren. B e r 1 ij n, 2 4 April. (N. T. A. Draad loos). De Polen hebben de afsluiting van de E>uitsche grens tot T5 Mei verlengd. De re- ciutenkampen in de buurt van de grens /::n overvuld met soldaten. De acht laatste 'ch- linigen zijn opgeroepen. De Polen, die ..ver de grens komen, spreken openlijk over do bezetting van Duitsch gebied en het schijn! alsof de Polen het Fransche voorbeeld te Frankfort aan den Main willen volgen. Stockholm, 23 April. (V. 3.). Van regeeringswege is beslist, dat dr. Kapp op vrije voeten gesteici kan worden, mits n'.j niet aan politiek doet of politieke betrekkin gen onderhoudt. P a r ij s, 2 4 April (R Caillaux is van ochtend in vrijheid gesteld. P a r ij s, 2 4 April. (N T. A Draadloos). De bladen merken op, dat art. 78, krn' hetwelk Caillaux schuldig is verklaard, oor Camberes in de Code Pénal is gevoegd, ten einde de Fransche kooplieden te vervolgen, die van hun zak en-correspondentie mn En* gelsche kooplieden gebruik maakten om dezen inlichtingen over den toestand te ver- strékken. In dit verband is deze bepn tot 1915 herhaaldelijk toegepast 1 Kopenhagen, 24 April W. R.). i Kopcnhager couranten zijn wegens de sta. king der typografen niet verschenen. Rome, 24 April. (R). De i verneemt uit Venetië, dat door een nc dent in de kazerne, waar een sohiaat ioor een officier is doodgeschoten, de algen. ne stoking is uitgeroepen, die ie midch r- nacht begint. T u r ij n, 2 4 April. (R.). De cthiimissio van de metaalbewerkers he l: 'i*soïe.' do overeenkomst met de Industneelen ie n- vuarden en het werk te hervatten in aha fa brieken. Washington. 23 April. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). Voor de sub-conv* missie uit den Senaat heeft kapitein Pm.it verklaard, dat het Amerikaans:be departe ment van oorlog waarschijnlijk niet algeheel op de hoogte v.cs ge .eest van den str.nd van den duikboolenoo.rlog, vóór cle Vereen. Staten 'zelf aan den oorlog meededen, daar de Engelsahen niet alles hadden verteld wat zij wisten over den ernst vnn den toestond. Kapitein Pratt zeide no r. dat z. i. het mee doen van cle Unie aan de ac'ie tc.;en de dujkbooten den oorlog met niet één dag had verkort: Vooral had bijgedragen tol het winnen van den oorlog dc omstandig heid, dat Amerikaansche troep n over den Oceaan werden gebracht. Washington, 23 April. (N. T. A. Draadloos van AnnnpoH Hi i miniVcrie van marine bericht, dat de ki - r Sulem rn die torpedojager Maccawley heden San Die- go hebben verloten met beMemuvng Mncat- lan en Pol o-h om po (Weslk t v Mexico), De Evening Star zegt, dot de vertegen woordiger der Amerikaansche i1 ..cering in Mexico heeft verzocl.l ooiT diepen la zenien ter bescherm in d-er Ann aaivu he burgers en hun eigendommen. Berichten» omtier.r wanorde zijn niet.ontv igen. De censuur werkt zeer stir.-, in Mexico I n d i a n a p o 1 i s, 2 4 April. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). Bi: en poging, om een negeniienjarigen neger, die een ne genjarig blank meisje had vermoord, uit do gevangenis te bevrijden, is één neger dood geschoten en zijn vijftien negers gevangen, genomen. Uil cIp P-r* JtSct I» si v o rJj«l l»nc <!er ff o volui Ie.. Over clit ontwerp concludeert D e V r ij-- 7. i n n i g-D e m o c r o a t „Geheel dit wetsontwerp is een uitvloei sel van bolsjewikophobie, van een ziekte verschijnsel, dat bij sommigen onzer re geerders bedenkelijke afmetingen is gaan aannemen. Het is een openbaring, niet van regeerkracht, deel- ven rc-e.r;:igszwakto- Het is een oversr'.;:tting, vcn het gc vitir- onzer communisten cn van hun gezag on der de arbeiders. Hel is ee:i onverdiende" hulde aan den heer Wijnkoop cn de zijnen. Hel Volk schreef: van een burger lijke regccring was in dezen tijd moeilijk iets anders te verwachten dan een contra revolutionaire aonslag als deze." Het blad deeii v. ede, dat wij van den kent zij ner nt:n eventueel i te.ijks zullen hebben te verwachten. Ilier 1 ijkt wederom vnn de verwantschap tuss n cor.'r o.V.ionnair? en ro. Vi irc renclicr.n ircr.. Wij moeten lot ons leedwezen vcrkioicn, dut wij het met de beschouwing van Hel Dat d-e liefde vergankelijk is, gelooft nie mand van een ander. Ieder wil die ervaring rgelf opdoen. Roman door J. EIGENHUIS. ïen slotte deed een menscli toch alles uit egoïsme, glimlachte ze. Als ze rond om zich keek, was het allemaal vechten en dringen jen duwen om vooraan te komen of gevierd te worden, elkaar verslinden als het moest. jV\at zou ze zich af'obhen! Zooals Jan Vermant "fcijn leventje leidde, \vas nog niet zoo heel dwaas. Wie zou je dankbaar wezen, als ie voor iedereen sloofde en zwoegde en lief en aanlig was? Hoe meer je je zelf wegcij ferde, hoe grooter slaaf je werd. En goed ^deed je er niets mee. Je maakte er anderen haar hartstochtelijk in de oogon <?n trok haar naar zich toe, om haar te omhel-zen. Maar of ze in eens zag; waartoe ze in zijn oogen al verlaagd was, bruiste een gevoel van hoogmoed in haar op. Ze gloeide van veront waardiging en zag hem minachtend aan. „Ga zitten, mijnheer Japiks," zei ze met be vende slem. „Mijn onbezonnenheid van deze week doet u misschien al te minne gedach ten van me koesteren Hij stotterde wat terug, om z'n hoogach ting te betuigen. Maar ze wenkte heftig met 'c hand, en op intiemen toon vervolgde ze: Ik kan het je ook eigenlijk niet kwalijk ne- "f?n. Een getrouwde vrouw. dicv tol zulke zot- beden zich laat gaan, is natuurlijk niet veel bijzonders." „Maar Mien, waarom zeg je zulke dingen?" zei Japiks op den toon van een goeden jon gen, die werkelijk ontstelt bij zoo n onweer uit helderen hemel. „Als er iets misdadigs ge daan is, dan ben ik de schuldige. En ik vind het ook lam. Jaap vertrouwt me, Jaap is m'n vrind. Maar God, kind, wat kan ik er aan doen, dat jc zoo'n heerlijke vrouw ben..." Die oprechte jongens-uitval ontwapende Mien geheel. Plotseling was de verontwaardi ging, dat een man haar als een prooi zou he in zijn macht was, in haar opgerezen en had over hartstochtelijk heid en lichtzinnige ijdelheid gezegevierd. Zij een voetveeg van een man. een speelpop, die •nog maar zelfzuchtiger mee. Nee, ieder voor j schouwen, omdat ze zichzelf en God voor ons allen. Ze hoorde stappen in het grint. Vlug sloeg £n Ten 7 dCet' 0t 20 er"S,ig - en naixiachtig zat te lezen. En toch zag ze t in een hoek gesmakt werd, als het nieuwtje Japk-is voorbij het raam groeten, en hoorde er af was! Een man op de sociëteit en onder zo hem de achterdeur binnen gaan, zooals hij winden snoeven op haar dwaasheid en lachen Is huisvriend gewoon was. j om haar goedgelovigheid! Maar ze voelde ij klopte aan en ze kon nauwelijks „bin- hier echt, dat Japiks haar werktuig was on -n roepon, zooals alles in haar bónsde. in een schooljongensvertering voor haar Met een stoutmoedigheid, die Ze nie: van stond. Cem gewend was. reikte-hii haar de har zag „Misschien is het toch goecl. dat ie gekomen ben," .zei Mien zacht. „Ik weet, dat onze dwaasheid al in de heclc soos bebabbeld wordt. En Jaap zou lief besterven, als ie hel wist. 'k Zou me geen raad weten. Vat is een mensch toch. een huichelaar! zuchUc ze. „En 'k heb nooit iets voor 'm verborgen. En hij is toch zoo goed." „Zoo heb ik al lang me voor geredeneerd.," viel Japiks in. „Want sedert ik je da'aglijks ontmoet, is er voor mij geen andere vrouw dan jij. En altijd heb ik me m'n vriendschap voor Jaap voorgehouden en hoe onbereik baar ver je van me af staat... „En als je onder vrinden ben, lachen over m'n goedgeloovigheicl," spotte ze. „Je moet wel zoo denken," zei hij zacht. ,,'k Ileb je voor Vermaat cn voor heel Wa terkerk tentoongesteld. En het was toch zoo mooi en zuiver in me." Keurige Sorïaarirsg bij i. m „Mooi en zuiver!" haalde Mieh de schou der^ op. ,.Je bent al net als ik. en als de heclc wereld. Je speelt eomedie, maar het meest nog houd je je zelf voor den gek Hij zag haar wanhopend vragend aan. „Daarom zei ik, dat 't goed was, dal je ge komen ben. 'k Weet, dat Jaap te eerlijk is om kwaad te denken. Maar daarom weet je ook cvengoco g!s ik, dat wc 'm gemeen behande len als "e hier samen zuUcc gesnrekken houén ,,'k Vraag niets, 'k eisch niets. Alleen is het sterker dan al het beste in mc, dat ik je lief heb- Juist klopte er iemand aan de deur en te gelijk kwam Cato binnen. „Och gus, as ik wist, dat jullie zoo knusjes schemerden," lachte ze. ,,'k Was maar zoo brutaal om bin nen te komen, want ik dacht, dat jc jé wel vervelen zou, zoo'n heelen dag huis-arrest in je eentje." „O, geneer je niet," zei Mien zich bchecr- schend. „Maar de .buren verwennen jou,plaagde ze. „De kleintjes bij je overbuur, onze buur man Japiks zoo vriendelijk om jc in jc een zaamheid te troosten. En ik kon je ook al niet vergeten...'* Gelukkig, dat liet zulk donker weer was cn Cnlo de verwarring van -Japiks niet zien Icon Maar ze genoot er toch van. want ze door voelde die heel en al cn stelde zich zijn ver legenheid dan ook zoo duidelijk voor, dat ze die later nog levendiger dan de werkelijk heid zou kunnen rond babbelen. „Goeie zielen, m'n buren?', -bc-ker.de Mien kalm, al geheel meester van zichzelf. „Kom, Japiks, zeg ooi: eris wat," plaagde Cato. „Nou heb jc den plicht om fwee verla ten vrouwen te troosten. „Is je man uit?" vroeg bij zoo kaim als het hc-m mogelijk was, ofschoon hij nog moeite had. om over zijn verwarring, heen te komen. „O, die is altijd uit. lachlc Mien, „die heeft zooveel zaken te doen. Altijd zaken, z:.ken! Eu z'n vrouwtjelief valt ie T nooit lastig mee." i Het deed Mien goed, Cato een hatelijkheid te zeggen, en ze wist, dat deze, ondanks haar onverschilligheid er noflt era gevoelig vooij. w'as, aan Vermont's gezwendel herinnerd lc worden. ,,'k Had half gedacht, dal je met Mien wel een fietstochtje zou gemaakt hebben?' lei Cato hem verder de duin/a lu ocven aan, om zich Je wi eken. „Ileelemnal- geen zin, vandaag le fietsen." hield Mien zich goed. „Zoo'n echt rustig daagje doet een menscli goed." Japiks stond op: „Dus ie zal Jaap de bood schap wel overbrengen," huichelde hij legen Mien, en hij verbaasde zich over z'n eigen ge* vatheid, om zoo aan zijn bezoek een onschul dig voorkomen tc geven. Misschien kom k er hom van avond nog over «preken." Best..'' antwoordde Mien. .-.Anders komt io zelf wei bij je. Adieu hoor!" „Bonsoir, dames!" Hij haalde diep adem, toen iiij hliitcli was.. Goddank. Het werd hem le benauwd daar,, ónder dc -ken cn strikvragen van Cato. Ilij liep H l dorp uil om dc eenzaamheid to* zoeken. Het was hem, of een zwaar gewiebtt op zijn horst drukte. I-Ioe had hij zoo kunnum doen, de laatste dagen! Alles wal er te ver zinnen zou wezen, om Mien te martelen, h;,fB Iiij gedaan. Eu haar lot een onderwerp -vair. laster gemaakt voor het dorp. Ilij zou Jaap niet meer ouder het oog dur ven komen. Want het was laag en gemeen, z'n» vróuw over lc geven aan willekeur n lasterr van Cato en Jan Vermant. Als een keitkenme d' zoudeij zc haar in hun lasten.! aatjes orsleü- len. Hij had oogenblikken dat hij zich waü voor den kop zou kunnen slann. Toen hij op zijn kamer kwam schreef hij Mien een langen brief over zijn berouw, dat bij onbezonnen hun goeden naam in opspraak gebracht had. £\Yordt vervolgd). 4

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1