PMSPRIIS oni| iii pqi „DE EEMLANOER" BUITENLAND BINNENLAND FEUYEXeton. EVENWICHT. Spring Chest Ezpanflers "r 18e Jaargang Mfc. 257 52SB per 3 maanden voor Amcrs# (oort f 210, Idem lianco p« pmt t 2.60. p« week (met gratis vereekcr ng 'legen ongelukken) f 0.17», alioadctlijke nummers f Tilenioon 513. -I DIRECTEUR I J VALKMOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M., O .1 VAN SCHAARDENBURG. Dinsdag 27 April 1920 met Inbegrip van ee'a bewijsnummer. elke regel meer 0.20, dicnstasnbic* dingen 1 -5 tegels 0.50. Voor handel cn bed rijt bestaan zcci voordccljgc bepalingen tot het herhaald ndvcrtccicn bij abonnement. Bene circulaire» bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Door den Oppersten Raad is gisteren de jf$kst van de gemeenschappelijke verklaring, 'zooals die door Brittannië en de Fransche republiek is geredigeerd, goedgekeurd. Niet zonder debat is men tot de aanvaarding overgegaan en vooral van belang is het feit, dat Nitti verklaarde gekant te zijn. tegen militaire dwangmaatregelen. Daarentegen toonden Lloyd George en Millerand hem de noodzakelijkheid daarvan aan, wanneer het geval zich voor mocht doen. België en Japan, respectievelijk bij mon de van Hymans en Matsui, vereenigden zich met de Fransch-Engelsche inzichten, waaraan het gelukte de overhand te be- ïoud^n. In den tekst der verklaring wordt vastge steld, dat de geallieerden kennis hebben ge- nomen van Goeppert's brief d.d. 20 April, waarin c!e Duitsche rijksminister van defen sie verzocht Duitschland een leger van 200,000 man te laten, in plaats van i 00,000, gelijk bij 't tractaat van Versail les aan 't Duitsche rijk was toegestaan. Als motief werd aangevoerd, dat Duitschland met het geringe troepenaantalj van 100,000 soldaten onmogelijk de binnenlandsche or de zou kunnen handhaven. De geallieerden schijnen echter aan in williging van het verzoek zelfs niet eens te willen denkenvoorstellen in dezen zin worden door hen dan ook eenvoudigweg enegeerd, zoolang het Duitschland geen •rnst is met het uitvoeren der verdragsclau sules. Als steeds wordt ook thans weer de ontwapeningseisoh gesteld als een voor waarde, waaraan niet in het minst mag wor den getornd, daar de verbondenen de op vattin# huldigen, dat de wereldvrede bij voortduring in groot gevaar verkeert, wan neer in dezen wordt toegegeven. Duitschland wordt veel en velerlei ver weten het heeft het oorlogsmateriaal niet vernietigd, het heeft het leger nie{ vermin derd, het is in gebreke gebleven ten aan zien der ko'-enleveronties, de schadevergoe ding voer het herstel, de betaling der kos ten, Verbonden aan 't ondenhoud der bezet tingslegers; hef heeft noc-h excuses aange beden, noch voldoening geschonken voor ■de aanslagen waarvan bij voortduring leden van Ententemissies het slachtoffer, werden. „Het heeft geen enkelen maatregel geno men' luidt een pasage uit de verklaring, „om, gelijk in 't verdragsprotocol is bepaald, zijn verplichtingen voor de voornaamste werken van herstel te vervullen en voorstel len te doen inzake het vaststellen van het hiervoor te betalen bedrag, niettegenstaan de het dringend karakter dezer regeling in 'iet belang van alle contracteerende par tner.. Het schijnt zelfs niet te hebben nage- gegaan, hoe het zijn verplichtingen zou kun nen vervuilen, wanneer de vervaldag zal zijn aangebroken." We) zien de verbondenen -in, dat Duitsch land voor een berg van moeilijkheden staat en in verband daarmee streven ze er niet naar een al te engen uitleg van de verdrags bepalingen op te dringen, maar niettemin kunnen zij in geen geval gedoog en, dat nog langer het verdrag wordt geschonden; dit •laatste moet de basis blijven vormen voor de Duiisch-geallieerde relaties. Mocht on verhoopt Duitschland geen spoed maken met de vervulling der verdragsclausules, dan zullen de verbondenen er niet voor terug deinzen wederom Duitsch gebied te bezet ten om Duitschland gedweeër te maken. De geallieerden verklaren echter nadrukkelijk, dat het niet in hun voornemen ligt Duitsche landstreken in te lijven. Do geschillen die zijn voortgevloeid uit de verdragsschendingen ol anderszins in 't leven zijn geroepen, zullen in den vervolge niet meer worden opgelost door het wisse len van nota's, maar door rechtstreeksche gedachtenv.isseiing tusschen de regeerings- hoofden. In verband daarmee zullen de hoofden der Duitsche regeering tot directe besprekingen worden uitgenoodigd. De ge allieerden stellen den eisch, dat voor de reeds ontworpen aanstaande bijeenkomst Duitschland hun uitleg zal moeten geven en duidelijk omschreven voorstellen] zal moeten doen ten aanzien der vorengenoem de punten. De verklaring besluit Wanneer men een in elk opzicht bevre digende regeling bereikt, zullen de gealli eerde regeeringen genegen zijn met de Duitsche vertegenwoordigers over alle vraagstukken te beraadslagen, die betrek king hebben op de binnenlandsche orde en het economisch welzijn van Duitschland, maar Duitschland moet wel beseffen, dat de eensgezindheid der geallieerden ten aan zien van de nakoming van het verdrag even groot is els zij was vóór den oorlog en dat het eenige middel om zijn plaats in de we reld weer in te nemen is gelegen in de op rechte vervulling der verplichtingen, die het door zijn handteckening bekrachtigd heeft. Bustenlsndsche Berichten. San Remo, 25 April. (R.) Docr de conferentie is besloten in het vredesverdrag met Turkije de vei-daring van Balfour in te lasschen waarin wordt gezegd, dat Palestina zal worden een nationaal tehuis voor de Joden, met erkenning van de rechten der Arabieren en de rechten der Joden in an dere landen. De volgende mandaten zijn definitief toe gekend: Mesopotamië en Palestina aan Groot-Brittanrvië, Syrië aan Frankrijk. Wil son zal worden gevraagd als arbiter op te treden ten'aanzien van de grensregeling van Armenië. Smyrna en omgevend gebied blijft onder Turksche suzcreiniteit, die hieruit zal blij ken, dat de inwoners geen afgevaardigden naar het parlement te AtKëne zullen kunnen zenden. Smyrna krijgt evenwel een eigen parlement en na vijf jaren zal dit zich voor een vereeniging met Griekenland kunnen verklaren. De Turksche suzereiniteit eindigt dan. Verder werd besloten den Hedjaz lot on- afhankielijken staat te verklaren, maar de conferentie stelde bepalingen vast dm de bedevaart-gangen der verschillende Muzel- maansche sekten te waarborgen. P a r ij s, 2 6 April. (R.). Duitsohland beeft aan de vredesconferentie een nota ge- zorvden, waarin het mededeelt, dat de strijd-, krachten der Duitschers in het Roergebied teruggebracht zijn tot 17000 man, zooals is (bepaald in Augustus 1010. SanRemo, 26 April. (H.-R). De ge allieerden zullen op 25 Mei te Spa den Duit sche n rijkskanselier ontmoeten. B e r 1 ij n, 2 6 April. (N. T. A. Draad loos). Volgens berichten uit Parijs, zal Frankrijk van Duitschland een bedrag van 00,000 millioen Mark eischen te betalen in 30 jaar. Engeland zou 50,000 millioen voorgesteld hebben. Washington, 25 April. (N. T. A. Draadloos). Colby, minister van buitenland- sche zaken, heeft den Armeenschen verte genwoordiger te Washington schriftelijk meegedeeld dat de regeering der V. S. de facto regeering van de Armeensche re publiek erkent. Deze erkenning houdt geenszins verband met de bepaling van de territoriale grenzen van Armenië, -die een zaak van latere bemoeienissen is. P a r ij s,- 2 3 April. (H.-R.) De confe rentie, bijeengeroepen op instigatie van de Britsche regeering, ten einde een rege ling te treffen lot het 'verleenen van cre- dieten aan Poleït, Oostenrijk en andere staten in Midden-Europa, heeft gisteren haar eerste zitting gehouden. Het program van hulpverleening en we deropbouw, dat belangrijke medewerking inhoudt van de zijde der geallieerde en on- zijdige regeeringen, is vastgesteld. Er is be sloten te Parijs een raadgevend comité te vestigen, waarin de twaalf landen, die tot dusver bij de hulpverleening zijn betrokken, zullen zijn vrtegenwoordigd, met uitsluiting der Ver. Staten, die, hoewel een overwe gend aandeel in de crodieten leverend, niet officieel aan de taak van samenwerking kunnen deelnemen. Onder de vertegenwoordigde landen be vindt zich Nederland. Alle neutrale landen, behalve Spanje, gaan er mede accoord zich bij da geallieerden aan te sluiten om levens middelen en grondstoffen te leveren aan de landen, die er behoefte aan hebben. B e r 1 ij n, 2 6 April. (W. B.) Naar aan leiding van het besluit der commissie lot vaststelling der Duitsch-Belgische grens, dat in strijd met het vredesverdrag en den wil der bevolking, den spoorweg in het zuiver- Duitsche district Monschau (Montjoie) aan België toekent, heeft de Duitsche regeering een uitvoerig protest gezonden ran de vre desconferentie, den volkenbond en de re geeringen van Engeland, Frankrijk, Italië, Japan en België. Daarin wordt met uitvoe rige'juridische toelichtingen bewezen, dat dit besluit in strijd is met tal van artikelen van het vredesverdrag en dal de commissie haar bevoegdheid heeft overschreden, zoodat het besluit als ongeldig beschouwd moet wor den. De regcering stelt voor het besluit te herroepen en verklaart zich bereid de zaak aan een internationaal hof van arbitrage te onderwerpen. L o n d e n, 2 5 A p ri I. (U. P. B). De Ukrai- nische diplomatieke missie te Londen heeft den secretari'SMgeneTanl van den Volken bond een memorandum overhandigd, inhou dende het verzoek om de Ukraine tot den Volkenbond toe te laten. Het verzoek zal op de eerstvolgende bijeenkomst van den Bond worden behandeld. Berlijn, 2 4 April. (M. A. -ad- loos). De Duitsche minister van defensie gaf te kennen voornemens te zijn in de nabij heid van Berlijn een republikeinsche élite- troep te vormen, dye op de grondslagen van 't oude leger onvoorwaardelijk de 'nevelen der regcering ten uitvoer brengen, wan neer de staatsinrichting mocht woiden be dreigd. Berlijn, 26 April. (W. B.). Generaal von Watier, cle opperbevelhebber van het zesde v. cermacMsdistrict, is op eigen ver zoek, ven zijn ambt ontheven. B e r 1 ij n, 2 6 A p r i 1. (N. T. A. Draad loos). De kolenproductie in het Ruhrgebied is sedert 12 April van 250.000 tot 350000 ton per dag gestegen. Ook waren voor het vervoer een voldoende aantal spoorwegen beschikbaar. P a r ij s, 2 6 Apr i 1. (V. D.). Het congres der spoorwegarbeiders is gisteren geëindigd met de aorneming van de volgende revolu tie Het congres, alle onderlinge kwesties ter zijde stellende, en eensgezind betreffen de de volgende algemeene eischen der fe deratie le. Nationalisatie der spoorwegen; 2e. weder in dienstneming van de ontslagen arbeiders; 3e. opheffing van alle gerechte lijke vervolgingen4e. erkenning van het staking op alle netten af te kondigen en laat aan het centraal comité over den datum vast le stellen en te overwegen of deze da tum op 1 Mei a s. bepaald moet v n. Dit in overleg met den olgemeenen road van de C. G. T. Parijs, 26 April. (V. D.) Dc staking in Elzas-Lotharingen is geëindigd, na con ferenties op het ministerie van Arbeid, welke onder voorzitterschap van Jourdain, minister van Arbeid, werden gehouden. Een overeenkomst over het geschil in Elzas- Lötharingen werd bereikt. De minister dankte de afgevaardigden ven beide partijen voor hun vaderlands liefde on goeden wil, die zij hadden ge toond in hun pogingen om het misverstand uit den weg te ruimen. De president van de arbeiders-organisa ties telefoneerden naar Straatsburg met de opdracht de algemeene staking op te heffen. Zondag hadden geen ordeverstoringen plaats. Londen, 26 April. (R.) Vijf duizend Sinn Feiners vergaderden buiten de Worm- woodscrubes-gevangcnis te Londen. Zc juichten, d-e Sinn Fcin-gcvangenen toe, die uit de vensters met republikeinsohe vlaggen wuifden cn in de cel vuren aanstaken. Een priester ~cl onder cle menigte over luid de rozen rans. De menigte praatte met de gevangenen en vertelde hun dc nieuw tjes, waarna de betoogers zich verwijderden. De politie trad niet op. Londen, 25 April. (R.) Drie politie agenten werden dichtbij- Upton (graafschap Cork) tegen den avond van uit een hinder laag beschoten. Twee werden door de scho ten getroffen en stierven; de derde, die on gedeerd was gebleven, beantwoordde het vuur, waarop de moordenaars aan den haal gingen cn wisten te ontvluchten. Londen, 2 6 A p r i I. (R Driehonderd man hc-ben vanmorgen in de vroegte het posthuis van de politie te Clonroche (graaf schap Wexford) aangevallen, dat zij twee uur lang onophoudelijk met geweren en re volvers hebben beschoten. De zes ogen ten ir. het posthuis sloegen een poging om het gebouw te vermeesteren af. Het gebouw is beschadigd. De aanvallers hebben zioh ver spreid. Rome, 26 April. (R.) Hedenmorgen is te Rome en in andere Italiannsche steden -G staking der bankbedienden begonnen. Budapest, 2 4 April. (V. D.) Vol gens berichten uit Eperjes zijn aldaar de laatste dagen vele personen aan hongeriy- phus gestorven. Ook in andere streken heerscht werkelijke hongersnood en de on derwijzers hebben besloten de volgende do gen in staking te gaan, omdat zij geen le vensmiddelen ontvangen. Ook in door de Ruthenen bewoonde streken heerscht een groote levensmiddelennood. Belgrado, 2 6 April. (S. P. B). Op den ZuicterspoovwCig is het werk hervat. Men verwacht, dat na Iwee dogen de treinenloop weer geregeld zal zijn. De Simplonexpres naar Italië is Zaterdag weer vertrokken. Parijs, 2 6 April. (R.) Het Fransche garnizoen van Oerfa in Mesopotamië is door de Turksche nationalisten gedwongen zich terug le trekken. Washington, 26 April. (N. T. A. Draadloos). Senator Hitchcock heeft zich te ruggetrokken voor de verkiezing van een leider cler democraten in den Senaat. De Washington Star zegt, dat da partijleiders van meening zijn, dat de verkiezing van se nator Underwood tot leider der democraten geen verzet zal ondervinden. Washington, 24 April. (N. T. A. Omtrent de beweegredenen kon nog nictï worden medegedeeld. ,j Brownsville, 2 5 A p r i I. (N. T. AV Draadloos). Mexicaansche opstandelingen* hebben Popolobompo veroverd, naar welke plaats Amerikoanschc kononncerbooten wa ren gezonden. Ook namen zij Guaxmas. Mazatlan waar zich een aantal Ameri kanen heelt geconcentreerd verdedigt zich nog. Washington, 25 April. (N. T. A'< Draadloos). Revolutionaire strijdkrachten! onder generaal Gomez cn lCfcxicaansche re- gceringstroepen onder generaal Murguaj vechten om het bezit der petroleum-tcn ei- nen van Tampico. Alle bcsohikbarc regee- ringstroepen worden met grooten spoed naar het gevechtsterrein gebracht, daar vol4 gens de berichten Mutguo zeer in het naurwf gebracht wordt. Londen, 26 April. (V. D). In Bel gisch Kon-.o is de staking aan alle open bare diensten algemeen. Zoowel de hoogereö ambtenaren cis de gewone bedienden en ar beiders zijn in staking gegaan. De duurte] van den levensstandaard en de lage stond van den Belgischen franc zijn oorzaak van* deze staking. J Sla'.cn-üerieraal vakreroenigwigsreditbesluit de algemeene Tbrmdioos van Annp.polis). Het departement i ii r win v-.n 1.1- a i-annl-t We 1 on rl rWef /Ia van marine maakt bekend, df.t de schoul-bij- nacht C B. Brittain zich gisteren door een revolverschot van het leven heeft beroofd. Eon nieuw verschenen Oranjcbock bevat modedeelingen von de Regcering, loopencle vore Juni 1910 lot April 1920. Dc Regcering hoopt spoedig gelegenheid le hebben over de onder handelingen niet België nadere mededcelingen (e kunnen geven. De ihons behandelde onderwerpen betreffen: regelen wegens de toelating van door onderhnn- deüngen verkregen schepenvernietiging van schepen; beschieting van schepen (door, Duitschland); schadevergoeding voor Neder* landsche opvarenden van vernietigde rclicfsche- pen (als voren); komst in Nederland van sche pen, varende onder toezicht of op bevel dcc Belgische overheid., tusschen het bezette deel van Duitschland en 13i Igiëschade door Neder landers in Belgic on Noord-Frankrijk .gelede» tengevolge van handelingen der Dyitschers-; tcruggifte von het geïnterneerde oorlogsmateri aal het ordhief van het genootschap b'i don Heiligen Stoelcredicten, beperkingen op don invoer in Engeland herstel van den vrijen han del bankwezenaanvoer van Amerikaanse ho en van Engelschc steenkoolposflic von dcre Rijn; behartiging van Nederlondsöhe belangen? bij de Duitsch-Nederlandsche Telegraofmaat- schappijvorderingen op Ruslanddc „Ver* kehrsteuer" op den Rijn nota over communis tische onderhandelingen met het buitenland I sedert 1 Januari T9IÖ; onderhandelingen met Duilschlor.d onderhandelingen met de Geasso- ciocrdo Regeeringen nn de requisitic der sche-* pep Vele dezer onderwerpen zijn van vroeged reeds bekend het Oranjeboek levert daarom trent geen nieuws meer op. Voorts slippen we uit den inhoud nog het volgende nan In het in April Ï9I8 aan dc Slalcn-GeneraaT overgelegde Oranje »>oek is een uiteenzetting gegeven van dc briefwisseling, gevoerd onder scheidenlijk met dc Britsche, dc Belgische cn do Duitsche regcering nopens de doorloting over dc Wester-Schelde van de in Augustus TOT4 to Antwerpen aangehouden Duitsche on Oosten- rij kschc schepen. Aan hel aldaar vermelde kore thans het volgende worden toegevoegd Jn Maart 19T9 bereikte de Nederlandsche Regeering de mcdedceling von het Duitsche ge zontschnp, dat de vertegenwoordigers der Ge allieerde Regeeringen cn der Duitsche Regee ring in hun te dier zake gehouden besprekingere tot het besluit waren gekomen dot, met uitzon- dering van tankschepen en zeer zwaar bescha digde schepen, de zich in neutrale havens be vindende Duitschè stoomschepen van 2500't of meer bruto registerton, ter beschikking van da Geallieerd^ Mogendheden gesteld dienden te worden. Tegelijkertijd deelden de Britsche ca. Wie met veel raad, maar weinig daad' U helpt in hangen nood Veeg! wel de Spinnewebben weg, Maar moakf de spin niet dood. Boman door J. EIGENHUIS. Nog denzeKden avond kreeg Mien dit epistel m bandon door bezorging van Wees huis-Kees, die zoowat voor iedereen bood schappen deed. Ze bracht juist kleine Mienlj© naar bed, die in haar nachtponnetje overeind in haar lcdi- kantje stood en mei het breeda babbelmondje haar over het beele gelaat zoende en toen in den hals «a op het haar. ,.Zoo'n zoete, beste maatje!'* flikflooide ze. r.Der beaat» niet meer zulke maatjes, hè moessie^ ICin maatje het zulk mooi haar en zulke liovo eog5es, en ze dekt Mien zoo lek ker toe, Jtè moessepoes? Ze flapte ja het bed, en liet zich toedekken, met een hoog stemmetje gemaakt lachend: „Moes i» ee» poesk' En zoo IHsam ze in eens aan liet zingen Van: „Kater Snor zei tot de muis: Zeg "woarom bó-je altijd' thuis?! Je wor£t kniezerig en zeurig...".5 „Maatje is nooit kniezerig en zeurig/hè Mien moest er om lachen, om dat brevet van haar jongste. Zoo'n dot! Altijd zingGh en al tijd blij. Nee. die kon nfet beseffen, dat moe der wel eris kniezerig en zeurig was. „Pa ï's kater Snor," lachte ze haar moeder toe onder de dekens vandaan, toen die haar nog eens genacht knuffelde. „Maar kindje, pa is toch nooit kniezerig?" „Nee-é-e!" schaterde het heldere stemme tje. „Maar pa is toch kater snor, want ie hèt 'n snor!" Dat vond ze zoo grappig, dat Mien haar nog hoorde schateren, toen ze al weer bene den was. Piet zak nog te timmeren, of er besteld werk af moest, en zijn guitige breeds jongens mond met de lach-kuiltjes *ag haar aan: r,'k Krijg van den burgemeester 'n bokkie. 'k Ga een hok timmeren." Ze knikte cn haastte zich d» lamp op le sto ken en den brief te lezen. Het bloed steeg haar naar het hoofd en ze Ia<i hem wel twee, drie keer achtereen. Dat beteckent, dat ie inziet tc ver gegaan lc wezen, bepeinsde ze. Ilield ee van 'm? Ze haalde er de schouders voor op. Lichtzinnig had ze zich laten gaan. Maar houen, hoe kon ze weten, of ze van 'm hield? Vond ze 'm zoo'n licht, zoo'n kerel, die 'r door z'n geest of talent overweldigde? Hemel, Jaap was in telligenter en even knap. Hoe kon «e zoo'n zottin geweest zijn, om tok zoo'n malle flir- terij over te gaan. En nou die malle brief. Dat maakfe hij haar niet wijs, al die hemelschc gevoelens van zoo'n bruid-daar-boven-liefde. Toch was t een leuke brief, en coquet be zag ze haar mooie, blanke kopje en streek het kroezige vlasblonde haar achter, da kleine .oorlies. Zou hij 't werkelijk zoo rnecnen, zoo'n mal le schooljongen I „Moessie, kijk, een ruif voor den bok," trok Piet haar aan den arm, zijn onnoozelc kindër- snuitje naar haar omhoog en haar om den hals vleiend... ..Nce, nee, jongen, jc zal me omtrekken. Schei uit, ie ben zoo sterk al..." Hij liet haar los en hijgde, lachend met zijn breeden mond en de guitigo kuiltjes in de wan gen. „Kijk", en hij toonde een onmogelijk ge pruts, waar de spijkers zoo uit staken en de ruif la ten wel plaats lieten ora er een paarden kop tusschen door le laten. „Prachtig, hoor, maar nog niet erg solide. En nou naar bed, yent." Voor KAR/IER- GYJVIftïASTIEK Spring Grip Butiifc-heils voorhanden bij Q9 yy t „Solide", gromde het kereltje met zijn gui tige en toch ernstige gezichtje, en demonstreer de met' zijn ronde lcopjo voor de latten, hoe hij zou doen als hij bij toeval eris een bok was. Ze lachte cn blaatte voor hem en hij be gon weer dol te worden. r,Kom, vent, nou vlug naar boven. Zoo kom ik bij je". Toch nam die brief een ondbagelijken last van haar af. 't Was, of zc haar schattige kin deren. haar besten man «oo ineens had weer- goToadou ita l&na afsiin. ACHTSTE HOOFDSTUK. Yermna't stapte dc herberg van Van ITeimc- ringen binnen, reclit op de trap af, om naar boven dc societeits-zaal tc gaan. Hij tikte te gen den rand van zijh strooien matelot, als begroeting van den waard in het buffet en vroeg: „Nog geen mensch? „Geen mensch!" antwoordde Van Ilcimc- ringen, zijn knorrig ouwc-mannctjes-gezicht wat vriendelijker vcrplooiend. V,U l>en de' eerste." Vc-rmaat slapie traag naar het buffet, pink te dc ascli van zijn sigaar af en gaf een bp a st onmerkbaar sein door bet even vooruitsteken derlippen, wat den kastelein duidelijk scheen tc zijn. Want dadelijk schonk hij hem een cognacje in. Dc secretaris zakte op een stoel neer en dc kastelein, leunend voor de toonbank, begon een praatje over het weer. dat .Taap, fijntjes zijn glaasje proevend, aanhoorde. „Ta", zuchtte hij a's iemand, <]ic te veel gc- •v n heeft, terwijl hij het lcrgc glaasje weer '.c toonbank zette; „Van ITeimeringen, jij p.bL nog den tijd om hc-t veer te bc .tnd' rm- Maar als ik met ran neus in dc papieren zit, aan zie 'k er niks van..." Van Heimeringeii probeerde te lachen: „Nel of u op 't Baatihuis ook niet alles ziet, wat er buiten» gebeurt..." „Ja, baas, dat meet wel. 'k Moet toch een oogje op m'n vrouw houën". De kastelein lachte; „Nou, dat mocht de meester ook wel..." Vermaal hield zicli nieuwsgierig. „As zoo'n jong. knap wijt alleen uit fietsen gaal en je ziet dan een jongkerel as Japiks effentjes later er achterna rijen..." „O, zoo knikte Vermaat, ,.hfc-je 't opk in dc gaten?" „Nou," cn voor Vermaal Weer hel glaasja' vullend, knikte hij politiek met het hoofd* „Iedereen praat cr over. 'k Ilcb jc niks vertellen. Hoe dee zc niel met de tentoon tel ling! En hier op dc bovenzaal 's avonds* irt dat looncelslukkie..." Vermaat zal voor zich te kijken cn lachte» z'n stille schalcrschokjes, die in z'n vest doorwerkten. „U mag dat wel", grinnikte 'dc oude her bergier zijn (wee overgebleven reusachtige tanden bloot. Ilij iiad er een groot vermaak in, over dergelijke dingen te praten, geheel legen het spreekwoord, dat men niet over der galg spreekt in het huis van een gehangene;: want van zijn eigen vrouw gingen dc mces< compromitteerc-nde geruchten. „U mag dag_ wel..." „Ja, 't is vermakelijk", cn bij lachte inwen dig met vestschokjes voort, heel geheimzin-* nig, wal Van Ileimeringeil razend nieuw -.gier* rig maakte. En, enfin, natuurlijk moest do kastelein er niet over spreken, maar 'l eiisd van 't liedje was, dat deze. eer andere sot u- tcitsledcn kwamen, in bijzonderheden, zelfs nog wat opgesierd en naar de verbeelding van den secretaris aangevuld, wist wat er ia het Vondelpark cn Zondag in den schemer avond in meesters achterkamer was gebeur#.' Dokter Loos kwam binnen, een frisscke r.n» van middelbaren leeftijd, den slappen ho«# wat in dc oogen getrokken, een begin vare embonpoint vertoonend en wat op de teonerï loopende. Snuivende ging hij naar het buffet? gaf Jaap Vermaat* grinnekend een hand, ev klopte Van Ileimeringen joviaal op den schot* der: ,,0uë jongen. Nog springlevend?" (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1