Regenmantelsbij Maison Llrondelle oeivent lij GiüÏÏIÖÜST, nel 38. „DE EEMLANDER BUITENLAND mwmbwb ;z m DER AOVERTEHTIÊH met inbegrip van em Van week tot week. A y A A lib 8;osnhuizen Groote keuze in: Gouden- en Zilveren werken. A y FEUILLETON. EVENWICHT. Keurfge Scrteerïng 18e Jaargang Ne, 282 pt, pett f 5«Q r« week (mtt gratis «ncker ng ltgto onge^ukkea) f C. 17®. «itonucilijke nummer, f 1 1* TllBtHOOM 515- :;REC7£ua. i. valxhof- BUREAU- ARNHEMSCHE POORTWAL. Me. HOOFORFDACTEUR- O. J VAN SCHAARDENBURG. Hlaandag 3 Mei 1920. bewijsnummer, elke icgel meer 0.20, dicmtjanh c» dingen 1-5 iegels 0 50. Voor handel cn bc' f bc taan zcei vooidcclige bepalingen to! be! bei', i 'J advcnecren bij abonnement. hene cliruiirt, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 3 cent. In d-e afgeloopen week hebben wij de politiek aan het hooge woord gezien. Men zag uit naar Vrijdag en Zaterdag, <Jie twee contrasten, waarbij één nacht oranje ver andert in rood. In het buitenland is de eerste van bloei maand met bezorgdheid tegemoet gezien, doch de berichten van gisteren meldden behoudens wat opstootjes in Parijs niets verontrustends. In het eigen land was min der angst. Wij leven goddank onder gezonder toestanden dan over de grenzen, doch hebben wèl gelegenheid1 gehad den „polsslag van den tijd" te hooren kloppen. En een weinig verhooging van tempera tuur vak niet te ontkennen. Onder de vele moderne zegeningen van onzen tijd, be hoort ook deze, dat men reeds bij zijn. ge- ooorte wordt ingedeeld bij een politieke sartij en dan leert zeggen: „als w ij onzen sin krijgen, wordt het een hemel op aarde". Er wordt gezocht en hevig geïdealiseerd en in elks streven (tot in dat van de Bolsje wieken toef) zit iets goeds. Maar het zijn o o v e 1 e bergpaden en passen, die langs den top leiden, al worden zij zoo heldhaftig beklommen en al roepen de gidsen zoo luide, dat zij betrouwbaar zijnf Toch is er een heerlijke overeenkomst te bespeuren, die als een zon èl die steile bergpaden vex- 'ir-ht. Het is de overtuiging, dat de geest >ven het lichaam gaat, dat het materialis me dood, mörsdood- is en dat wij aan een nieuw tijdperk staan van frisschere atmos feer, na dien vreeselijken donderbui, dii<e de wereldoorlog is geweest.' Zoowel de socialisten als wij», gevoelen de kentering en verheugen ons in de mogelijk heden, die door de zuivering opengaan. In c'e Donderdag gehouden openbare vergade ring der Vrijw. Landstorm was h-et de luite nant Van Re-es, dde hierop grooten nadruk legde. En de debaters, die zijn woorden fel bestreden en lijnrecht tegenover het pre- ventte ve instituut „Vrijw. Landstorm" ston den, waren het allen over deze hoofdzaak eens. De vraag rest dus: welke weg leidt naar de burcht van Montsalvat, waax de Heilige Graal troont? „Vernietig het kapitalisme" roept de so- .ist, „Zij is d-e- daemon, die ons uitroer- ,vlt" en er worden roerende voorbeelden aangehaald van. v-reeselijke wan to-es tanden, die heerschen of die althans eens ge- heerscht hebben. De conclusie van hun redevoeringen is, dat het een belachelijk kleine minderheid van machthebbers is, die een overstelpende, meerderheid afbeult en uitzuigt. De rijkdommen van deze Liliput- ndnderheid zijn zóó fabelachtig, dat bij een andere regeling elk mensch, mits acht uren. daags arbeidend, er ruim van zou kunnen leven; een redeneering, die de sprekers nimmer wetenschappelijk onderzochten. Maar lijnrecht d'aar tegenin gaat hun bewe ring: „Nu w ij eens!" Toch werden, beide gezegden dezen eersten Meidag door een zelfden spreker geu.it. En een derde argu ment, afdoende en zeer luide werd twee dagen daarvoor in bovengenoemde Land- r'oimvexgader.ing gebezigd. Toen een ge deelte van het publiek ontstemd werd door c?n beschrijving van de terreur in het Roer gebied, hief men eenvoudig „De Internati onale" aan, zoodat, om wanordelijkheden te voorkomen, de vergadering moest wor den gesloten. En het zijn deze drie argu menten, die geen van allen ons konden overtuigen; dat de S. D. A. P. of hun kari katuur: het Bolsjéw.isme, het juiste Bergpad! naar den top hebben gevonden, al danken wij eerstgenoemde partij het Vrouwenkies recht en den 8-urendag. Oorlogswinstmakers er* parasieten en ook helaas enkele groot-industrieelen zijn uitwassen van de maatschappij. Men behoeft geen roode bloem in 't knoopsgat te dragen, (zelfs al speldt men ze naast eenige riddei orden, zooals wij een betoog er in den optocht zagen doen, o, consequentie!) om dit in te zien. Maar de gewxaakie groep terroriseert het volk niet en kan de evolu ties niet tegenhouden; zij brengt slechts zichzelv-e in gevaar. En het „nu w ij eens kan bezwaarlijk idealisme geheeten worden, dat zou niét dan struikroov-erij zijn. En ten slotte „De Internationale", hoe mooi en warm de melodie ook is, mag niet worden aangeheven, om een ergaderlng, waar men gast is, waar debat is en waar men ken heen gaan, als men zich ergert, onmogelijk te maken. Dat is verachtelijk en schendt tevens het lied. Toch zijn de eerlijke zoekers geen rebel len. Zoolang men oprecht de utopie van den Heilstaat poogt te vinden, heeft men recht op eerbied, maar laat de gids geen valsche voorwendsels gebruiken om ons op zijn bergpad te lokken. Dit geldt voor ieder, hij moge het roode, oranje of welk lint ook, in 't knoopsgat dragen. PoliÜelc Overzicht Een opmerkelijk verloop heeft er bij de democratische partij jn Duitschland. plaats; niet minder dan twee dozijn leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en zijn toege treden tot de Duitsche volkspartij. Geldt het bovenstaande voor Berlijn, ook te Leipzig, Neurenberg, Halle en Dortmund schijnen de democraten het Berlijnsche voorbeeld eerlang te zullen volgen. Wat is de aanlei ding tot deze „Massenflucht"? Het antwoord hierop geeft de brief, dien de Berlijnsche heeien aan 't bestuur deT Duitsche volks partij hebben gezonden en waarin zij op merken Ons geweten gebiedt ons het lidmaat schap der democratische partij op te zeg gen. De hoop, dat de partij een baanbreelc- ster van een constante liberale ontwikke ling, een bolwerk voor orde en staatsgezag zou blijken te zijn, is niet vervuld. De hou ding der parlementaire vertegenwoordigers van de partij bij belangrijke wetsontwerpen heeft in ruime kring-en wrevel en ontstem ming wakker geroepen. De partij is maar al te dikwijls te kc-rt geschoten, wat betreft de duidelijkheid-van-doel, vastberadenheid van houding en beslistheid ten aanzien van de behartiging der levensbelangen van de nijvere burgers. De toestemming van de partij tot het /proclameeren van de alge- meene staking in den politieken sliijd leidt ten slotte tot de vernietiging van het staats- en cultureele leven. Nadat de partijcommis sie eenparig de algemeene staking goedge keurd heeft, zien wij ons genoodzaakt de democratische partij te verlaten. Nadat in den brief is verklaard, dat een samengaan overwogen wordt met de Duit sche volkspartij, daar deze zich in haar op roep tot de kiezers als een liberale burgerlij ke cn arbeiderspartij doet kennen, diestreeft .naar de verzoening der standen, het herstel van 't staats- en economische leven en de samenvatting van alle opbouwende krach ten en zoodoende zich in dienst stelt vnn idealen, welke ook de idealen zijn «an hen, die de democratische partij thans verlaten, wordt verder vastgesteld Zonder een sterk, in alle volkslagen le vend, bewustzijn van de nationale saam- hoorigheid is een zelf-regeering van he.t volk een onbestaanbaarheid. De handha ving van de rijkseenheid is het eerste ge bod.1^ Terwijl wij nationalistische en chauvinis tische tendenzen van de hand wijzen, wil len wij medewerken aan de nationale we dergeboorte van ons volk. Wat thans noo- dig is, is het creëeren ven een groole, door liberale denkbeelden bezielde, van sterke nationale gevoelens doorgloeide liberale partij, welke allen, die op den grondslag der constitutie slaan, vereenigt om, geleid door onvermoeiden offerzin, mee te werken aan den wederopbouw der volkskracht, waarbij moet worden efgezien vnn al het on vruchtbare partiigetwist. In den brief wordt slechts heil verwacht van sociale verzoening, terwijl als noodzaak wordt geveeld een onverzettelijke wil om de rechten en levensmogelijkheden-der Duitsche burgers in stad en lrnd te be schermen en de welvaart van alle Duit- schers te bevorderen. In het antwoord ven Stresrrp-.^n en Hein- ze op dezen brief wordt er de nadruk op ge legd, dat de Duitsche volkspartij het inel de opstellers van den brief eens is ten r.n- zien van c'e opvatting, dat de organische verder-onlwikkeÜng der politi l e verhou dingen slechts op de basis der grondwet ken plaats hebben. De partij veroordeelde elke poging om met geweld de grondwet tige toestanden in Duitschland te wijzigen. Zij beschouwt zich als een liberale partij van burgers en arbeiders en voelt zich als draagster van liberale principes in staatkun dig en cultureel opzicht. In den brief wordt dan verder geschreven Het behoud en de versterking van 't per soonlijk initiatief in 't economisch leven stellen ook wij voorop als een noodzakelijk iets voor den wederopbouw onzer staats huishouding. Ook wij huldigen de opvatting, dat een vérstrekkende en „wr.rmherzige" sociale politiek naar de verzoening van alle klassen moet streven en dat van een Marxistisch-socialistische opvatting der j economie geen bevordering, maar de ineen storting van ons economisch leven moet worden verwacht. Wij zijn bereid samen te werken met een sociaal-democratie, die Wash! gton, 1 Me i. (Ah T. A. band loos). De commissie voor builenlandsche za ken heeft heden verslag uitgebracht over de resolutie van Knox, die de strekking heeft om de oorlogsverklaringen aan "Duits;*hlend en Oostenrijk te herroepen. Met meerderheid van stemmen keurde de com missie d">ze resolutie goed. Zij gaf den Se naat den raad den president te verzoeken het vrije diplomatieke handelsverkeer met Duitschland en de landen, die vroeger Oos tenrijk vormden, te herstellen. De S:ar meldt, dat het voornemen bestaat daze resoluties a.s. week in den Senaat te behandelen. Washington, 1 Mei. (R.) In plaats van de motie van het huis van afgevaardig- dem.waarin alleen van Duitschland wordt gesproken, heeft de commissie van buiten landsche aangelegenheden aan den Senaat een motie voorgesteld, waarin de oorlog met Duitschland en Oostenrijk voor geëin digd wordt verklaard. P a i ij s, 1 Me i. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Men veronderstelt, dat in verbond met de bijeenkomst, die plaats zal hebben ie Spa in de laatste week van Mei tu-sschen vertegenwoordigers van de geallieerde re- geerjngen en Duitschland de financieel confidentie, bijeengeroepen door den Vol kenbond, r'ct p'aats zal hebben voor begin Juni. B e r 1 ij Ti, 11 Me i. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche pers bericht uit het bezette ge bied, dat in «Maart en April ongeveer 3000 Duitschers in de Pfalz voor 't vreemdelin genlegioen zijn aangeworven. Z.g. arbeids loos!1, iel is de aanleiding hiertoe. Dè Duit sche pers ziet hierin intrigues van Fransehe werfagenten en protesteert levendig tegen deze „tricks" van 't Eransche militarisme op Duitsch grondgebied. De Fransdie bezetting heeft in de Pfalz de v.athtbeyelen verscherpt om het Duilsche streven naar handhaving van de economi- l c?en staatsnoodzaak en de organische en politieke ontwikkeling erkent. Om evenwel voor de burgers de leidende positie of ten- minste de volkomen rechtsgelijkheid bij een dergelijke samenwerking te veroveren, be schouwen wij het-uls noodzakelijk den strijd tegen de sociaal-democratie en haar opvat ting van het economisch leven met alle energie te voeren. O. i. garandeert slechts het samengaan van de vrijzinnige en natio nale gedachte een goede toekomst voor Duitschland. Ook wij beschouwen het als de taak van 't h>den een groole burgerlijke partij te stichten, die vrijzinnige opvatting naar binnen met betuiging van nationale waardigheid naar builen vereenigt, eii. dwanggezog van rechts evenzeer bestrijdt als een omwenteling van links en op den grondslag der grondwet alle scheppende krachten in ers vaderland samenvat voor opbouwenden arbeid. P'jfterclandsche Berichten. Parijs, 1 Mei. (N. T. A. Dr.~adlr.cs uit I.yon). Uit Biussel wordt gemeld, dat de Belgische ministers order voorzitterschap van den koning bijeenkwamen De minister van buitenlandsche zaken gaf een uileen- zetting van de besprekingen te San Remo. Dé ministerraad neir acte van deze verkla ringen en werschto Hymans en Jaspar met bun optreden geluk. sche en politieke betrekkingen tot het rijk te onderdrukken. B e r 1 ij n, 3 0 April. (W. B.) De rijks president en rijksregeering hebben een op' roep gericht tot de Duitschers in Opper- Silezië, Oost-Pruisen1, Sleeswijk-Holstein, Eupen, Mcimédy en het Saar-gebied. Daar in zeggen-zij: Op 6 Juni zal de Duitsche rijksdag gekozen worden; de bewoners der gebieden waar een volksstemming gehou den moet worden, zullen aan deze rijksdag verkiezingen niet deelnemen Er valt niet *ian te twijfelen of de gebieden, waar een volksstemming gehouden zal worden, zullen met overstelpende meerderheid te kennen geven, dat zij voor altijd bij Duitschland willen blijven. De rijksregeering en de Nat Verg. zijn overeengekomen de rijksdagver* kiezingen in die gebieden en in alle on middellijk daaraan grenzende deelen van het rijk uit te stellen tot na den uitslag der volksstemmingen. Hetzelfde zal gelden voor Sleeswijk-Holstein, daar de beslissing over de grens in Noord-Sleeswijk nog niet geval len is. Tot aan de nieuwe verkiezingen in de gemelde gebieden gelden de voor deze districten naar de Nat. Verg. vertegen woordigers als afgevaardigden in den rijks dag. De harde bepalingen van het vredes verdrag maken in Eupen en Malmédy en in het Saargebied een verkiezing onmogelijk. Het Duitsche vaderland geeft deze gebie den niet prijs. Aan de broeders en zusteTS in deze verdrukte gebieden belooft het vaderland plechtig, dat het, ook a-ls zij niet j in den rijksdag zijn vertegenwoordigd, voor hun zorgen, klachten en leed steeds een opmerkzaam oor zal hebben. B c r 1 ij n, 1 M e i. (N. T. A. Draadloos), nukspresident Ebert heeft de hoofdverkie zingen voor den rijksdag op 6 Mei (Juni?) bepaald. Verder is bepaald, dat in Oost- Pruisen, Opper-Silezië, Sleeswijk-Holstein alsmede de andere districten, waar een volksstemming zal plaats vinden, dg verkie zingen tot een luteren datum worden ver schoven. In Oost-Pruisen en Opper-Sileziè hebben de verkiezingen na 't plebisciet plaats, in Sleeswijk-Holstein pas dan, wan neer de grens tegenover Duitschland is vastgesteld. Allo voorbereidselen voor de verkiezingen in de rijksdeelen, waar do verkiezingen zijn opgeschort, blijven achter wege. De minister van binnenlondsche za ken maakt bekend, wanneer de voorbereid selen voor deze deelen zullen worden ge troffen. B e r 1 ij n. 1 Mei. (W. B Volgens do Voss. Ztg. is waarde van den Duitschen uitvoer van mochineriën in den laatsten tijd tot één milliard gestegen, terwijl hij verle den jaar nog niet 100 millioen mark be- I droeg. Berlijn, 1 Mei. (\V. B.). De 1ste luite nant HUIer is wegens mishandeling, den dood tengevolge hebbende, van zijn onder geschikten *te velde, eroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf mi ontslag uit den dienst. B e r 1 ij n, 1 M e in. (N. T. A. Draadloos). Dc Berlijnsche Zionisten gaven in een groo- te volksvergadering uiting aan hun pooto dankbaarheid voor het besluit der'.conferen tie te San Rcmo, waarbij Palestina als »en „national home" voor 't Joodsche volk on der Engelsch mandaat wordt teruggegeven. Dit besluit is een beslissend keerpunt 'n de Joodsche geschiedenis. De vergadering stelt alle krachten in 't werk voor den opbouw van 't land Israels en dringt er bij alle Duit sche Joden op aan mede te werken aan de vervuiling van deze taak. Parijs, 2 Mei. (H. R.) Officieel. Een decreet is openbaar gemaakt, krachtens hetwelk Millerand acl interim dé portefeuille voor oorlog aanvaardt. Volgens de Matin legt André Lefèvre de portefeuille voor oorlog neer om gezondheidsredenen. P a r ij s, 1 Mc i. (H.-R.) Op het Noorder en Oosterstation is het werk vanochtend om zes uur op de normale wijze begonnen. De groote sneltreinen uit Metz, Straatsburg en Nancy zijn op tijd aangekomen. Op hel Noorderstation is het geheele bureauperso neel vanochtend om zes uur met hel dag werk begonnen. Van de machinisten en stokers waren enkele afwezig. Het post- en telegraafpersoneel is op het Noorder- en Oosterslation op zijn post. P a r ij s, 1 Mei (H.-R.) Vólgens door de spoorwegdirectie ontvangen berichten was de toestand op het Noordornet te 2 uur ir. den ochtend bevredigend. Bijna geen enkele beambte gaf aan het stakingsbcvel ^choor. Op de P. L. M. en de Parijs—Orléens is de toestand nagenoeg normaal. P a r ij s, 2 M e i. (H.-R.) Op het Nooi der- en Zuidernet, de P. L. M. en de Parijs— Orléans-lijn was tc 11 uur 'soctycuds gun- stig. Op den Oosterspoorweg is de toestand stntionuir. Parijs, I Mei. (N. T. A. Draadloos) Op het ministerie van buitenlandsche za ken werd Vrijdag onder voorzitterschap van Millerand een ministerraad gehouden, waar de vraagstukken van den 1 Mei-dag en da aangekondigde spoorwegstaking behandeld weiden. Nu de zitting verklaarde de minis ter van openbare .werken aan de vertegen woordigers der bladen Ik houd vol, dal. ik De ondervinding is eerst een woord, daar na een litteeken. A A C- T A -V A JUWELIER A A A y A Roman door J. EIGENHUIS. De lange, opgeschoten Laurien stond bo ven op de tafel en galmde dreunerig het ding .op. net zoo eentonig, als ze Toon het had hoo ren zingen. Beide handen met vooruitgestoken ."Wijsvinger sloegen komisch de maai en haar lan.'^c blonde vlechten ware losgeiaakt door Jiet stoeien en hinden nu over haar gezicht, dat cr scbelmsch doorheen gluurde. Jans en ijGerdien deden haar na, en rolden haast om dïikU.iiet lachen en Je. ondeugende Piet tracht: te haar telkens hij de heenen te grijpen, ter wijl kleine Mientje op den rug oyer den vloer wentelde met gemaakte pret. Maar Mien had weinig oog voor die kinder lijke uitgelatenheid en greep het vodderigc papiertje Laurien uit de hand en verscheur de het aan snippers. „Marsch, van 'tafel afl Inplaats, dat je 'ris je moeder Verrast met de tafel te dekken Laurien gehoorzaamde pruttelend en de kleinere stoven den luin in. Maar spoedig was de oudste haar ont stemming over de vernietiging van het fraaie lied: ,,Bcn cn Flora" vergeten en lachte ze: /•'t Was toch zoo'n mal liedje, moes. En ik kan Toon Tabak precies nadoen. Hoor maar: ,,D' echtgenoot bij dit geval Van minnepijn werd stapelmal". Het maakte de moeder wit van ergernis en ze schudde het kind bij den mageren arm hoen en weer: „Als ik 't weer hoor. dien ellendi- gen straatdeun...". Laurien begreep, dat het haar moeder ernst was'en ^vaagde 't niet meer. Maar er bleef iels in haar wrokken. Ze had zoo vaak Toon Tabak nagedaan en dan wist moeder soms niet lot bedaren te komen, zoo leuk als ze het vond. En nu zoo boos om zoo n versje, dat ze toch niet zoo'n ergen straatdeun kon vinden. De kameraadjes op school zongen wel eris wat ergers. Jaap kwam opgewekt thuis: hij had na schooltijd nog les gegeven bij den geniekapi tein een aardigen «snuiter, waar ie nog <lol gezellig een tien minuten mee gepraat had. Hij greep zijn klarinet en toeterde met ge voel: „Vilja, o Vilja Mien zong sentimenteel draaiend mee en de kinderen kwamen cr, neuriënd on af. Ze zaten vanzelf aan tafel, den jongs ten de slab betjes voorgebonden door de oudste, en er heerschle onder liet eten een gezellige yioo- lijkheid. »»Pa," zei Piet in eens met zijn wijden laeli- mond, de guilige kuiltjes in de wangen, .Pa, Toon Tabak het op z'n kop gehad vnn vannc vanne „Vannevanne...," stotterde hel beelc kinderkoor plagend mee. De vork geladen voor den open mond bracht Piet .in één schok eruit: Van Oom Japiks „Och zeur toch zoo niet", bestrafte de va- A I 0 der, terwijl hij Mientje, die altijd slecht at wat in den monrl stopte. „Ja, dat lawaai aan tafel," klaagde de moe der, die moeite had om de verwarring te ver bergen. ,,'k Wil nou niet meer hebben, dat je praat voor l eten gedaan is". Mien liep voortdurend in angst, dat Jaap legen het dorpsgekiets en den lasterdcun zou aanloopen, en -ze maakte zich heclemaal wijs, dat ze cr zichzelf weinig of niets in le ver wijlen had. Toch woog thans alles, wat /C steeds bezeten had, als iets, dat haar vnn rechtswege toekwam zonder het veel tc waar- deeren, haar veel z\vaarder3 Ze. begon i'V Jaap op le merker, hoe lief en voorkomend hij voor haar was, en hoe, geheel anders dan tal yan mannen, hij niets voor zichzelf eiscli- te en nicls liever, deed dan zich afbeulen, als /ij maar gclukl ig was. In haar kinderen zag ze het naïeve, dc heerlijke onbezorgde vroolipchrid. de aanhankelijkheid Voor haar en Jaap, de innige liefheid in ruil voor wat ouderlijke zorg. Haar buis was loch wel ge zellig en Jans, de meid, was ook lang niet onaardig en zelfs ïejik en hartelijk. Dat was een pretïgc tijd, ondanks den angst, dat zc bebabbeld zou worden in het dorp of dat Jaap leelijke praalies over 'er zou hooren of de „Waterkerker bode' een venijnig berichtje zou bevatten. Zc begon die heclé klets-rampagnc iil licht te trdlen cn kon er nog sleriits met minach tend schouderophalen :,;|n de1 in. Zelfs het vei chijnen van dc „Bode mankte haar niet meer ongerust. Hel nummer, waarin de straat herrit mei Toon Tabak zeer was uitgemol ken. bad ze weer h -e l netjes weggemoffeld, eer Jaap het kon lezen, cn verder lioordc zc nergens meer van Een enkelen keer jouwde een straatjongen haar na: ..Hora koninginnetje Flora!' Maar ze was zoo overtuigd van het verstandige van haar handelwijze om te doen, of niets van dit alles haar aanging, dat zc ook dit heldhaftig verdroeg. Tegen Japiks deed ze vriendelijk koel en ais Jaap hem soms meebracht naar huis, da», wist ze zoo duidelijk hem le doen merken, hot. ze hom als een onverschilligen huisvriend beschouwde, *dat hij helscn jalocrsch naaf huis. ging en, al zijn mooie papieren voorne mens vergetend, hel verlangen naar haar aan kweekte, hoe meer hij voorzag tot welke rampen dat zou kunnen leiden. „Hoe is 't met m'n boekje," vroeg zvvagci Piet, toen Mien weer eris overgewipt was naar Amsterdam. „O, jij bekeerder", lachte zc hem uit. „Je bent op een haar Gottlieb de „pclist" uit Reuters ..Leerjaren". Maar ik lees liever Dickens dan jou vrome boekjes, daar ik over in slaap val". Piet haalde de schouders op en streek in gedachten de hand langs den glanzend zwarten baard. Ze hield hen1 in eens een znkspiegcltjc voor: .Kijk maar ijdeltuit, hoe zoo'n vrome bekeer der toch.ook heel aardsch pronken wil met zijn mooien Calvijn-baard." Hij nam liet spiegeltje af en stople bet be daard in den zak. Zeker te zwaar voor je. 'k Zal oris zoe ken in m'n bibliotheek, vvuit jij met je hel dere 'hoofd en warme hart moet toch eris aan vat anders lectv»n denken dan aan jool pret „Ren je niet wijs, dominee! Wal zeg jij» Marie? Nou mag ik niet eens meer lachen vnn je vromen echtvriend F.n ze trolc hem aan den baard en lachte ha: r levenslust hem vol in bet gezicht Nee, nee, zei Piet met onverstoorbare» ernst. „Lachen wil ik ie niet verlecnen. Maai op onzen leeftijd moeten we niet meer doet als een kostschoolmeisje... Mien pruilde wat en keerde hem den rw' toe. ,,'n Saaie Piet is jou Piet, Mien," pruttelde ze. „F.n hij wordt aldoor saaier. Morgen wordt ie heilsoldaat (.Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1