U „DE EEMLANDER" Uil "BliWENLAN P i flea Imkra i A FEUILLETON. E V EN WICHT. Spring Chest Expanders Spring Grip numfe-bells «1011 - Bf 31. 13e Jaargang Tit>. 263 pr, post f 2.60, pet weck (met Rrati» vertekering ztgsa. tssyelïk)»»») f 0.17*, alroadeilijke nunHr.tr» f OM. TimiicOM 51J, g*k i DIRECTEUR» 4. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M.. O. J. VAN SCHAARDENBURG. Dinsdag 4 $V3ei 192D PMS MHStlWIIS r, bewijsnummer, elke regel meer 0.20, dicnstaanhc* dingen 1-5 icgcls 0 50. Voor handel cn bcdrij£ bestaan xccr voordccligc bepalingen tot liet herhaald adveriecrcn bij abonnement. licne chculsTc. bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. BUITENLAND Politiek Overzicht De Loiuiensche correspondent van de Temps heeft een gesprek gevoerd met een persoonlijkheid in de onmiddellijke omge ving van Lloyd George, die hem heeft ver zekerd, dat de Duilsche kanselier in Spa d« volgende drie vragen moet beantwoor den T. Waarom heeft Duitschland zoo dikwijls v* Wvlratg geschonden? 4. ;ioe wil het dit in de toekomst voorko men 1 Welke zijn de werkelijke bronnen, waarover Duitschland beschikt en welke zijn zijn betalingsmogelijkheden? De indruk der Engelsche regeering, wel- - meening steunt op verschillende berioh- die zij uit Duitschland heeft ontvangen .s, dat de regeering te Berlijn op loyale wij£e zich beijvert alles te doen wat zij kan om de verdragsbepalingen na te komen. Men is te Londen van oordeel, dat de legeering te Belijn elke hoop heeft omgegeven het vre desverdrag te herzien in verband met de eenswillendheid der geallieerden te dezen opzichte. Van belang is in bet bericht de vaststel ling, dat het Duitsch gouvernement blijk baar van goeden wille is. Van fanatiek wan- -\rwen is geen sprake meer en het lijdt ook geen twijfel, dat de verhouding tus- •v hen de geallieerden en him voormaligen ^jarvd, wanneer de samenkomst te Spa zal Hebben plaats gehad, in aanzienlijke mate ifij vppbeteren. Het inzicht begint hoe lan cet hoe meer door te dringen, dat de vroe- jfcre tegenstanders elkanders s>teun en sa- jm«mverking behoeven. Moge geen belang- laoze liefde in dezen leiding geven, veel is reeds gewonnen wanneer een redelijker egoïsme, gevolg van een gezond-verstandig rekeninghoudeivmet de realiteit, een woord- Je mee gaat spreken. Duidelijk blijkt deze gezindheid ock uit de uiteenzettingen van een Fransch generaal in het Journal, die de opmerk mg maakt, dat er geen oorlog is zon- far fconomische noodzaak en die daar aan toevoegt, dat er evenmin vrede 'is zonder economische noodzaak. Sinds tien maanden, aldus de lijn van zijn betoog, houdt men zich bezig met zuiver ^Hitieke vraagstukken, stelt de grenzen van r:ruwe staten vast enz., terwijl men belang- 'ijke economische problemen, waarvan de oplossing ons zou veroorloven ten spoedig ste we» tot norma-le toestanden terug te keeren, aan den kant schuift. Wij hebben den vrede met Duitschland gesloten en blij ven daarbij in een volledigen toestand van oorlog wat de handel en de nijverheid be treft- Onze geallieerden hebben het tegen deel gedaan. Zij hebben al sinds den wapen stilstand officieel de handelsbetrekkingen m~« de vijanden van gisteren weer aange- knoop*. En Engeland en Italië hebben zelfs bi? Duitschland en Oostenrijk alle waren, waaraan behoefte bestond, gekocht of ver kocht. De lage valutastand van deze beide landen was een gevolg van onze overwin ning en onze verbondenen meenden het recht t'ft hebben er van te profiteeren- fpl" vervolgt daarna Frankrijk en H0' ie, die door de invasie zeer hadden ge- eden, verzuimden elk contact met de cen trale mogendheden. Maar door de macht der omstandigheden is een overeenstem ming noodzakelijk geworden. Duitschland zonder ons er economisch niet bovenop ven komen en is zonder ons ijzererts t zijn metaalnijverheid, die de geheele overige industrie beheerscht, ten doode ver oordeeld. Zoo heeft Duitschland door den voorzitter van zijn vredesdelegatie den eer sten stap gedaan, die voor ons zwaar en pijnlijk is geworden. Millerand- had volko men gelijk het voorstel van Göppert te aan vaarden. Het is nu te wenschen, dat de mi nister van handel de commissie samenstelt uit zeer bekwame personen, want zij zullen zich zien geplaatst voor moeilijkheden van den eersten rang. Hun taak zal zeer zwaar zijn, want de artt. 264 en 268 van het vre desverdrag, die het geheele economische deel vormen, zijn ontoereikend. Maar vooral is van belang het slot van de uiteenzettingen, die de Fransche generaal In het Journal ten beste geefthij wijst er op, dat het geheele handels- en industrie- statuut der beide landen gerevideerd zou moeten worden, d. w. z. Duitschland en Frankrijk zouden de bepalingen moeten vaststellen, volgens welke zij morgen in vrede willen arbeiden en leven. Dat een generaal, een Fransch militair derhalve, dergelijke uitlatingen wereldkun dig maakt, verleent aan haar inhoud bijna nog meer waarde, dan wanneer een bur- geT dergelijke woorden had gesprokende bon sens schijnt zoetjesaan terug te kee- ren, zelfs bij den Soldaat. Buitenlandsche Berichten. Br u s s e 1, 3 M e i. (N. T. A. Draadloos van Parijs). Dc Indépendance Beige" bericht, dot de minister van buitenlandsche zaken den burgemeester van Spa heeft ontvangen, die met hem de bizonderheden van de ont vangst, die de gemeente Spa voornemens is den geallieerden gedelegeerden te berei den, heelt besproken. Het blad deelt even eens niede, dat de minister van economi sche zaken een onderhoud met den koning l.eeft gehad over het onderhandelde te San Remo en ook over de organisatie van de bijeenkopist te Spa op 25 Mei. Berlijn, 3 Mei. (W. B.) De Duitsche scheepvaartcommissie, onder leiding van Seeliger, is weer naar Londen vertrokken om de besprekingen over de uitlevering der Duitsche schepen voort te zetten. B e r 1 ij n, 3 M e i. (V. D.). Naar aanleiding van het uittreden uit de Duitsche democra tisch? partij van Mogdan en Wiemer en -hun aansluiting bij de Duitsche Volkspartij, deelt de Demokratische Partei Korrespon- denz" medeEr is hier sprake van een klei- n? groep, die zich om Mogdan en Wiemer heeft geschaard. Eenigen hunner traden reeds meer dan een jaar geleden uit de de mocratische partij en sloten zich bij de Duit sche Volkspartij aan. De oorzaak daarvan is, dat zij geen vertrouwen meer konden ring den, terwijl hun geen candidatuur voor den rijksdag werd aangeboden. Eenige stedelij ke afgevaardigden hebben zich bij hen aan gesloten. Van een groot aantal is echter geen sprake. Integendeel wordt vastgesteld, dat de organisaties overal grooter worden. De geheele actie berust op ontevreden heid wegens het niet aanbieden van een candidatuur. B e r 1 ij n, 3 Mei (N. T. A. Draadloos). De bladen berichten dat de rijkscommissie van het Centrum met 47 tegen II stemmen besloten heeft Erzberger buiten de Cen trumfractie van den Rijksdag te sluiten. Berlijn, 3 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Finsche rijksbestuurder Mannerheim is Zondag te Berlijn aangekomen. Berlijn, 3 Mei. (N. T. A. Draadloos). Bij de opening der internationale jaarbeurs te Frankfort,, is ook het eerste internationaal economische congres, waaraan alle neutra- Ie landen, met name Spanje en Scandinavië, deelnemen, geopend. Van de voormalige vijandelijke landen was vooral Italië sterk ertegenwoerdigd. Onderstaatssecretaris Hirsch sprak over gemeenschappelijke actie van de landen ter voorkoming van een Europeesche ineenstorting. De vertegenwoordiger der Italiaansche regeering verklaarde voor alle buitenland sche vertegenwoordigers instemming met de opstelling van een pructisch bruikbaar internationaal economisch plan. Met con gres, als een permanente internationale in stelling met Frankfort tot 2etel en bestuurd door personen van verschillende landen, is gesloten. F r a n k f u r t a. M a i n 2 Mei. (V D.) Heden is de Messe geopend. ,Er zijn onge veer 3000 deelnemers. B e r 1 ij n, 3 Mei. (N. T. A. Draadloos). De beperking van het verkeer op straat en de pas-visa voor het nieuwbezette gebied Frankfort en omgeving ziin door de bezet tingsautoriteiten opgeheven. B e r 1 ij n, 3 M e i. (N. T. A. Draadloos). De toestand in het Roergebied wordt dooi de burgers met klemmende onrust gadege slagen. De roede garde beraamt, volgens de Duitsche pers, eerlang een nieuwen op- s'tand. De mijnbouwdirecties hebben om voldoende bescherming verzocht. G e n v e, 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Associated Press meldt, dat blijkens een bericht van den correspondent der National Ztg. te Bazel, de voedselvoorziening in het voormalige groothertogdom Baden zeer ernstig is gedesorganiseerd. De correspon dent schrijft dat toe aan verwarring,, die in de normaie toestanden is gebracht door de bezetting van Frankfort en Darmstaclt dooi de F rans elven. De regeering van Baden heeft vertegenwoordigers naar Berlijn ge zonden om voedsel te verkrijgen. Intusschen dreigen de arbeiders met staking, tenzij er een spoedige verbetering komt in cl1? omstandigheden. Het voormalige groother togdom is zonder vleesch, boter, aardappe len en melk, terwijl het brood voor slechts 20 bestaat uit tarwe en voor de rest uit groente en stroo. De hospitalen liggen vol en vooral zijn er vele kinderpatiënten. Men vreest voor hongertyphus. B e r 1 ij n, 3 Mei. (W. B.) De bond van binnenschippers bericht, dat de staking al gemeen is op de Elbe, de Oder en de nooi- delijke waterwegen. De particuliere binnen schippers sloten zich bij de staking aan. Het W. B. verneemt,- dat de staking nog niet algemeen is, doch zich wel sterk uit breidt. Parijs, 3 Mei. (N. T. A. Diaadloos). De spoorwegstaking jft gelijk met een neiging tol verbetering op hel meercndeel der netten. De Fransche pers verklaart zich over het algemeen gerustgesteld o;er dc gevolgen der poging. Het verkeer op de Parijsche stations is voor de grocte !ijn.n normaul geweest. Do Noorder- en Oostcr- maatschoppijen kunnen als gewoonlijk en zonder hulp van vrijwilligers den dienst vervullen. Het schijnt dat de stakingsorder, die de C. G. T. voor de mijnwerkers heeft uitge vaardigd om de spoorwegarbeiders te steu- nene niet voor olie mijnen zal gevolgd wei den. De mijnwerkers uil het Noordcr-depor- tement en de Loire hebben tot de hervat ting van den arbeid besloten. De regeering heeft bovendien alle maatregelen in ver band met die order genomen en de d'cor den minister van openbare werken opgesla gen steenkool-voorraden ziin voldoende om aan de tegenwoordige crisis Jiet hoofd te bieden. Drie maanden geleden hadden de spoorwegen in reserve 85.000 ton steen kool, d. i. voldoende om 6 dagen het ver keer te onderhouden. Thans hebben zij 535.000 ton, voldoende om 17 dagen een normaal en 25 dagen een beperkt verkeer te onderhouden. De gasfabriek heeft 50.000 ton kolen in reserve, voldoende voor 13 dagen verbruik, terwijl zij sedert 14 maanden slechts twee dagen reserve had. Dan bevindt zich nog in de havens een voorraad van 320.000 ton kolen. Par ij s, 3 M e i. (H. R.) De minister van openbare weaken heeft heden den kabinets raad den toestand bij de spoorwegen, mij nen en havens uiteengezet. Hij constateer de, dat de uitvoering der voornaamste werk zaamheden gemakkelijk verzekerd is, daar de groote meerderheid der arbeidérs en employés op hun posten zijn gebleven en dank zij dc medewerking van de vrijwilli gers, wicn de regeering dank zegt. P a r ij s, 3 Mei. (H.-R.) De treinendienst is normaal op de Oosterstations. De trei nenloop ParijsOrleans is normaal. Aan de stations Orsay en Auslerlitz is de toestand onve, «nderd. Aan het station St. Lezore staakt niemand. P a r ij s, 3 M e L (H. R.) Te Bruay, Alibi en Carmeau wordt gewerkt. Te Rouaon zijn enkele ploegen havenarbeiders aan den ar beid gebleven. Te Marseille staken de ha venarbeiders. Te Biest zijn de arsenaal- werklieden blijven werken. Te Duinkerken hebben vele zeelieden de schepen verlaten. Nantes, 3 Mei. (H. R.) De havenarbei ders hebben het karwei verlaten. Bordeaux, 3 Mei. (H. R.) In dt ha ven ligt het werk stil. In de mijnen van Aveyron is de staking algemeen. Toulouse, 3 Mei. (H. R.) Te Decoze- viUe in Aveyron hebben de arbeiders zich meester gemaakt van het stadhuis cn den secretaris von het departem .vc-1 vakver bend bevrijd. Marseille, 3 Mei. (H. R.) Bij de aan houding van een lid van het stakingscomité der spoorwegarbeiders is het tot relletjes gekomen, waarbij twee agenten gewond zijn. L o r i e n t, 3 Mei. (H. R.) Aan het ma rine-arsenaal wordt normaal gearbeid. Aan de stakingsorder 'hebben de havenarbeiders slechts gedeeltelijk gevolg gegeven. In de nijverheid wordt niet gestaakt. Rome, 3 Mei. (H. R.) De stoatsarbei- detrs besloten het weik te hervatten. R o m e„ 3 M e i. (R.) De stakende huisbe dienden hervatten heden het werk. Napels, 3 Mei. (R.) Het bestuur van het vakverbond heeft Ide staking opgehe ven. Het werk is overal hervat. Rome, 3 M e i. (H.-R Na afloop van een voetbalwedstrijd te Viareggio zijn Zon dag de aanhangers der beide elftallen hand gemeen geworden. Een karobinier is door een steenworp gewond; de scheidsrechter is met een revolver doodgeschoten. De me nigte maakte zich meester van de wapens der kerabiiuers en sneed de telegraaf- en te lefoonlijnen door. De politie slaagde cr pas tegen den ochtend in de orde te herstellen. Kopenhagen, 3 Mei. (\V. B.). De ko ning heeft van ochtend den vroegeren mi nister-president Neergaard belast met de samenstelling van een nieuw ministerie. Deze heeft zich bereid verkloard de op dracht te aanvaarden. Hij behoort tot de lin kerzijde. Kopenhagen, 3 Mei (W. B.) De nieuwe rijksdag is voor de eerste zitting op 16 Mei bijeengeroepen. N e w-Y o r k, 3 Mei. (R.) De Associated Press verneemt uit Warschau, dat de Polen op 2 Mei Kiew binnenrukten. Lenin is vijftig jaar geworden. Bij deze gelegenheid heeft de sovjet te Sint Peters burg, volgens het Journal des Débats, den wensch geuit, dat Petrograd in den ver volge Leningrad zal worden genoemd. Cairo, 3 Mei. (R.) Gisteravond is ge scholen op twee Engelsche officieren in de wijk Sjoebra, Beiden zijn gewond. De da ders zijn niet gearresteerd. Washington, 2 Mei. (N. T. A. Draadloos van Parijs). De regeering heeft Vrijdag in de laatste vergadering der buff tengewone zitting van'het parlement de beJ richten bevestigd, die in socialistische bla den waren gepubliceerd, n.l. dat de regee ring het onmogelijk acht, het besluit van het Internationale Arbeidscongres te Washing ton in alle opzichten uit te voeren. De re geering zcl komen met amendementen, strekkende tot e-e-n ruime vertolking van het besluit van het arbeidscongres. \V ns h i n glo n, 3 M e i. (X. T. A. Draad loos uit Annapolis.) Volgens oflieiccle bcricli* ten is op een conferentie met generaals, aan president Carrnnza dc raad gegeven af te tra den ten gunste \an een president ad h.terim, die dan door liet oude congres zol benoemd worden. Carrnnza weigerde maar stemde erin toe de candidatuur voor liet presidentschap vau fgnacio Bonillni, den tegenwoordige» ambas sadeur in dc V. S, in te trekken en een com-, missie af te vaardigen om met dc opstnnde* lingf-n tc onderhandelen. Londen, 5 M e i. (R.) In Oklahoma (Mexico) zijn vijftig menschen gedood en velen verwond tengevolge von een storuau, die o en dorpen verwoestte. Verspreide Berichten Internationale Bloemcnte tv* toonstelling. Naar Havas Reuter uit Antwerpen meldt, is daar de „internationale bloemententoon* stelling geopend, waarop Engeland, Italië, Nederland en België vertegenwoordigd zijn. Antwoordende op de welkomsgroeten, zeidc dc koning met vreugde de buitenlandsche vertegenwoordigers aanwezig tc zien op de tentoonstelling. Hij zeide voorts, dat de Bel gische horticultuur, zich nog meer moest ontwikkelen, opdat de uitvoer weer hervat zou kunnen worden. Slaten-Generaaf i «ro .via*;awel. Ingediend is een onlwcrp Zondagswet. Het vraagstuk van do Zondagsrust, zegt de minister van binncnlandsohc zaken in de me morie van toelichting, vertoont een godsdien stige cn een sociale zijde: heiliging ven den sabbath, naast erkenning van de noodzaak om uit hygiënische en ethische overwegingen, no zes dagen arbeid, een rustdag te verzekeren. Dc sociale betcckonis van dc Zondagsrust lx door den wetgever in den laotsten tijd volko men erkend. Dc regeering kan zich dus, nu oen herziening vun de geheel verouderde Zondags wet van 1 Maart 1815 meer en meer urgent is geworden, bepalen tot een voorstel dat uit sluitend de godsdienstige zijde van het vraag stuk betreft. Het spreekt nochtans vanzelf, dat dc christe lijke levensbeschouwing, welke den Zondng «ls den door God verordenden rustdag erkent niet door dc wet kan worden opgedrongen. Ieder blijve volkomen vrij dien dog te besteden gelijk met zijn inzichten strookt. Maar van de over heid kon met grond verwacht worden, dat zij zelve bij het inrichten en regelen van den pu- blieken dienst het goede voorbeeld geeft en dat zij voorts maatregelen treft, welke voor komen, dat dc wijding van den Zondag buiten bepaalde noodzaak worde verstoord, welke do mogelijkheid van vervulling van godsdienst plichten in den ruimsten zin bevorderen, wclko eindelijk tegengaan, dot door uitspatting von som migen de rust van anderen worde opgeofferd. Dat de overheid in deze, wil zij haar bevoegd heid niet overschrijden, hour taak moet beper ken tot den openbnren dienst cn het openbare erf, ligt voor de hand. Niet voorgezeten heeft dc gedachte, dat door louter wetsdwang veel zoude kunnen worden bereikt. De regeering heeft er zich toe bepaald op daartoe gecigend terrein een regeling tc tref fen, welke streeft naar olgcmeenc gelegenheid lot Zondagsheiliging in bereikbare mate. Artikel T erkent den Zondag als algemeen# christelijken rustdag. Tot de bitterste ontgoochelingen des levens behooren de vervulde wenschen. y JUWELIER J Groote keuze in: 5 Clouden- en tj jj Züverenwerken. k T A r A TA.T-TXT^r^TO Roman door J. EIGENHUIS. 26 „Ja zusje, dat doen verwende kindertjes altijd, als ze 't niet winnen kunnen. Dan gaan «e pruilen. Maar lieusch, je bent een schat". „O, zoo", lachte zc tegen 'm. „Hoor je nou je bekeerder een ander liedje zingen, Mien?" „Je hebt prachtig haar en je weet er mee te woekeren „Hoor je zoo'n vromen man, Marie?" „Maar éér» ding verwaarloos i* schande lijk, al is 't eigenlijk nog mooier in aanleg dan je haar „Zoo, vrome biechtvader? Zeg cris op. want ik wil dolgraag heel mooi wezen". „Nou, luister dan", zei hij met zijn stillen glimlach, ,,'t Mooiste in je, is je heldere ver stand en je goeie hart. En je stelt je aan, of je een halve idioot ><Zcg, nl ben je nou m'n zwager, daarom mag je nog niet alles zeggen. Je bent een on beschofte bekeerder," snibde ze Maar zijn gezicht verplooide niet en, even bedaard glimlachend, vervolgde hij: „Lek ker, 'k heb je pijn gedaan. Uitgelaten kin deren rnoet je soms aan de opren trekken, eer ze luisteren willen". Ze trok hem in afkorting op de rekening, die ze mei 'm wou vereffenen, gevoelig aan zijn hoog golvende kuif: „As je weer een sermoen weet Pater Brom". Ilij greep haar hand stevig in de zijne en haar energiek in dc oogen ziende, zei hij: ,.'n Verstandig en innig goeie vrouw ben je. Als je 't eerst zelf maar goed weet, dan zal je je kinderachtig huichelen wel laten". „Huichelen", protesteerde zc. Maar ze sloeg de oogen neer. Wat konden zijn zwarte ougen haar eigenaardig aanzien, zoo of Zc door haar heen zagen en toch zoo zacht; en zich toegevend aan een opwelling, zei ze: „Nou je bent een beste vent. Ga je gang maar, voed me maar op, zooals jc me hebben wilt". „Nou weet je genoeg", -zei hij. „Doe met je binnenste als met je mooie haar". "k Beloof je, ?k zal m'n geweten kammen", lachte zc. Toen Piet weer naar de fabriek was, kwam Marie bij haar zitten met een gewichtige ver trouwelijkheid. .Mien, we moeten toch eris Dralen", begon ze er. zc kneep de bovenlip over de onderlip heen, wat haar schraal, geel gezichtje met twee mondhoek-plooien nog ouwelijker maak te. „Wel zeker", spette Mien luchthartig, „we moeten geen stommetje spelen Dat zou niet gezellig wezen". „'k Wou je wal vertellen van iets, dat ik voor m'n man geheim houd, misschien voor de eerste maal in ons huwelijk...". Ze zag er weet zoo plechtig uit c-n zoo ouwelijk, dat Mien liet moest uitschateren, te meer, omdat de gedachte aan ontrouw van Marie's kant haar allerdolst leek. Voor K A SVl E R- GYAHNASTCüüK voorhanden bij „Nee maar, Mies, 't is toch nicl heuse h waar! En wie is de Don Juan, <lie jou pracht kan. kon verslaan?" Maric werd vuurrood van verlegenheid in liet gezicht en deed allerlei wonderlijke din gen: knippen met de oogen, trekken met den mond en zenuwachtig slikken of ze een huil bui aan het wegwerken was. Eindelijk was ze zich genoeg meester, om weer wat te kunnen zeggen. En Mien lachte niet meer, want ze had met haar onbehol pen leelijke zuster zoo innig te doen: ze twij felde al niet, of er was een dwaze liefde in het spel en wie weet, in welke oplichtershan den de stakker was sevallen. „Je moet niet zoo mal doen, Mien", zei Ma rie, „Hoe kan je in je hoofd halen dat ik zoo onnoozcl zou wezen „Gelukkig maar. En schulden achter z'n rug gemaakt, zal jc ook wel niet hebben Maric stond ongeduldig op, sloot haar se cretarie open en lei een paar kranten op ta fel, terwijl zc nog angstig rondkeek, of de .meid soms binnen was. „Zie je, 'k lees trouw ,,'t Amsterdammer Dagblad". En of '1 zoo wezen moest, viel da delijk m'n oog op een stukje: „Men schrijft uit Waterkerk". En Mien las, terwijl het bloed haar naar het voorhoofd steeg, een verkort relaas, uit de „Bode' over het nachtelijk .straatrumoer en ook over de colportage-ruzic. „Zulke valsche serpenten", wond zc zicli op. „Al weer het werk van Jan Vermant... Zoo'n luie zwendelaar hèt aan niets anders te denken, dan aan lasteren „Zie je,'' zuchtte Marie. „Dat is nou 't ge heim 'k TTcb dadelijk de kranten voor m'n man verdonkeremaand, want ik begreep, wie er in dat stukje bedoeld worden. En ik heb je verleden nog gewaarschuwd, toen je hier zoo opgewonden kwam..."Weet je niet, dat Ja-* piks met je meegefietst was Maar tegen praatjes kan je toch niet wa ken. En 't is me zoo'n klets-buurt. Je kan geen vinger in de asch steken, of t heelc dorp be moeit er zich meewond Mien zich op. uk Wil je niets verwijten meid. Maar je ziel liet, je goeien naam smijten ze zoo gauw te grabbelen. En jij bent nog al aanhalig cn luchtig. En je hebt altijd mannen, die zulke vrouwen leuk vinden cn misbruik van 'er on bezonnenheid maken „Nou zeg, *'k «al lieusch w«| weten, wat ik do*n of laten moet... „Ja, 'k geloof 'graag/ dat die praatjes on zin zijn. Maar je ziet cr toch uit, fcoc voor* zichlig een getrouwde vrouw moet wezen". ,.Zcg, maar Mies, waar zie je me voor aan?*i kibbelde zc. „Je moet nou niet boos wezen. Maar jc bent heusch wat al tc vrij „Vrij! Ik te vrij tegen mannen..." „Nou ja. Al was het tegen Piet. Jc kart soms iets hebben, waarmee jc 'n minder de gelijken man als Piet „Wat? Ik? Hemel. Marie, hóe krijg jc 't in jc hoofd? .Tc bent zeker jaloersch". „Nee, je draaft nou door. En 't is ook nie.t om je te kapittelen". „Nou zeg. 't Is een pret liuor,^ om hier to komen. Eerst een preek van je man. En datt een preek toe van jou. Jullie met je over* loop van braafheid En Mien was nog gebelgd, toen zc wc£< ging, en in de boot zat zc somber voor zich te kijken, afgezonderd in een hoekje, en al Je gesprekken met haar zwager cn zuster door vechtend cn er scherpheden in gedachte te\ gen in redcnecrend. In die stemming kwam zc thuis. Jaap was bleek cn wat sl'l en kort af. Tb] vroeg niet, waar zr geweest was, deed liUS aanhalerig als gewoonlijk en ging de deur uhy om zijn lessen tc geven zonder haar afzowt dcrlijk te groeten. Met ,een algemeen „dag hoor", tegen hét gezin cn een streeling tegen kleine Mientje* roodc wangetjes vertrok hij. (Wordt vervolgdJL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1