Regenmantelstij Maison L'Hirondelle J. GROOTENDORST Kof 38 BUITENLAND ABSKHEMERISPRIIS „DE EEMLANDER" PRI1S M ADKERIEfii:f;j met Inbegrip Var» ei-n i FEUILLETON. EVENWICHT. WITTE SCHOENEN '18e Jaargang Ne. 271 per 3 maanden voor Amcrs* looit f 2.10, idem lianco per po«t f 2 60. per week (mei gratis verzeker ng legen ongelukken) 0.17* tfrondcrlijke nummert 1 Ml. TtlEfHOON JIJ. 0!f5EC5£U9i i YALXHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFOREOACTEUR: M.. O. J. VAN SCHAARDENBURG. Vrijdag 14 1920 bewijsnummer, elke regel inccr 0 20. dienstaanb o dingen 1-5 icgcls f 0,50. Voor handel cn bedrijf bestaan icei vooidceligc bepalingen lol hel herhaald adverlccrcn by abonnement Pene chtnairê» bevallende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. f», P»Hüek Overzicht De Köln sche Zeitung heeft begin dezer Week in de te Aken verschijnende Volks- freund gelezen, dat de Belgische autoritei ten de laatste dagen in Eupen overgegaan zijn tot verbanningen op groote schaal: al le bewoners van '-t district Eupen, dié na •I Aug. 1914 zich aldaar hebben gevestigd, fterd enkele weken geleden aangezegd, zich bij de Belgische overheden aan te melden. Het meerendeel hunner heeft daarop een bevel-tot-verbanning ontvangen; de eersten moeten op 12 Mei, de anderen op zijn laatst 19 Mei 't district Eupen hebben verlaten, pijlers ten aanzien der-gevallen van uitwij zing kunnen nog niet met zekerheid wor den gegeven, maar volgens een particu liere schatting, van welker juistheid de jJ/olksfreund echter nog geen bevestiging Jcon ontvangen, is er sprake van, dat er in rt geheel 2600 personen uit het district Eupen het land uit zullen worden gezet: \oo moeten in één enkele straat in Eupen (Unter der Haas) tachtig personen een ver- tanorder hebben ontvangen, die te onaan genamer is, daar de termijn vóór 't vertrek pin denlij k-kort is zoo moeten zelfs zaken lieden binnen enkele dagen hun zaken li- qiudeeren, ondanks het feit, dat voor 't re gelen van dergelijke aangelegenheden een grooter tijdsbestek wordt vereischt en zelfs ■dan nog aan de afwikkeling der zaken aan zienlijk economisch nadeel is verbonden. Het door ons genoemde blad, merkt dan bok op, dat door een dergelijk optreden der Belgische autoriteiten het bestaan van ve len wordt vernietigd, daar de menschen uit bun bedrijf worden gerukt en doodeenvou dig op straat komen te staan. Hier komt nog bij, dat alle uitgewezenen vóór hun vertrek 'de hun ingewisselde bedragen-in-francs moeten terugbetalenzij moeten dus bij den ongunstigen vaiutastand de aanzienlij ke bedragen-in-francs, die zij middelerwijl voor hun levensonderhoud hebben uitgege ven, met het viervoudige van 't bedrag in marken res{itueeren; wanneer zij in gebreke blijven te voldoen aan deze moeilijk te ver vullen verplichting, dan loopen zij gevaar, dat op hun meubilair beslag wordt gelegd, waardoor zij volkomen worden geruineerd. -De vraag wordt- nu gesteld waarheen Tnet de verbannenen? Waar kunnen zij on derdak krijgen? Het Akener blad, dat van oordeel is, dat ten gunste der uitgewezen ambtenaren de bevoegde Duitsche autori teiten wel maatregelen zullen treffen, vraagt zich af, wat er moet gebeuren met de uit gewezen particulieren. Het acht het vanzelf sprekend, dat de toegangsverboden der ste den en gemeenten voor de Eupener vluch telingen ten spoedigste buiten werking moeten worden gesteld. De Duitsche regeering staat op het stand punt dat België volstrekt het recht niet bezit deze verbanningen te verordenen en daartoe door het vredesverdrag niet is ge machtigd; uit dezen hoofde heeft zij dan ook stappen gedaan bij de Belgische auto riteiten, waarvan het resultaat echter nog niet bekend is. De Vossische Zeitung van Dinsdag j.l. maakt eveneens gewag van den Belgischen willekeur in Malmédy; volgens de Korres- pondenz „Dena" hebben voortdurend tal rijke arrestaties plaats van mannen en vrou wen, alleen omdat men vermoedt, dat-de beschuldigden op particuliere lijsten, welke circuleeren, te kennen hebben gegeven Duitschers te willen blijven; in vele geval len stonden de gearresteerden bloot aan grove, mishandelingen. Groote opwinding heeft teweeggebracht het bekend worden van 't voornémen der Belgen om aan de buitengewoon rijke boschgebieden, den grootsten schat van 't district, de bijl te leg gen. Het houtbestand der bosschen van Malmédy, waarvan alle boomen, die ouder zijn dan vijf en veertig jaar, zonder uitzon dering zullen worden geveld, vertegenwoor digt een waarde van honderden millioenen. Vele gemeenten van 't district hebben in verband met haar houtrijkdom tot dusver kunnen afzien van elke belastingheffing. Het niets ontziende omhakken der bos schen wordt door de Duitsche pers dan ook beschouwd als een der voornaamste eco nomische uitbuitingsdoeieinden. „Dena" voegt hier nog aan toe, dat de boeren van 't district, die uitsluitend leven van veeteelt, met ondergang worden be dreigd, daar elke uitvoer van en naar Duitschland verboden is. „De boer, die verkoopen moet, is dienten gevolge onvoorwaardelijk overgeleverd aan den willekeur der Belgische handelaren, die van den noodtoestand, waarin hij" verkeert, op schaamtelooze wijze misbruik maken en h.et veie opkoopen tegen belachelijk-lage prijzen." Over de bestialiteit der kleurlingen, die de Fr8nsche regeering ter bezetting van Rijnlandsche steden naar Duitschland heeft gezonden, namen wij reeds nu en dan ep- kele korte telegrammen op. In ons avond blad van Woensdag j.l. vertaalden wij een telegram van het Wolff-Bureau, volgens hetwelk in den Beierschen Landdag Dins dag jj. met eenparigheid van stemmen een motie der vrouwelijke leven werd aangeno men, volgens welke aan de rijksregeeriag wordt verzocht het dien kant uit te willen leiden, dat getracht wordt van de Entente de terugtrekking gedaan te krijgen der zwarte bezettingstroepen, die zich schuldig maken aan sexueele excessen. De Beiersche minister-president Von Kahr heeft ter zitting van den Landdag op II Mei te kennen gegeven; dat de Beier sche regeering de gevoelens van haar, die de motie indienden, in elk opzicht deelt en eveneens ten volle den omvang beseft van den feilen smaad, die èn Duitschland èn het blanke ras in zijn geheel wordt aangedaan door 't gebruik maken van kleurlingen op Duitsch grondgebied. De regeering be schouwde het als haar heiligen plicht niets onbeproefd te laten wat ter bescherming zou kunnen dienen voor de Duitsche vrou wen en meisjes tegen aanrandingen der zwarte troepen; zij was daartoe in bijzon dere mate gerechtigd, daar ook de vrouwen en meisjes van de Pfalz bloot staan aan de cultureele en zedelijke gevaren* die voort vloeien uit de aanwezigheid der kleurlingen. Uit dezen hoofde had de regeering den te Berlijn, als vertegenwoordiger van den mi nister-president, vertoevend-en minister van justitie, dr. Müller-Meiningen opgedragen er bij de riiksregeering op aan te dringen, dal zij niet slechts met klem protest oan- teekent tegen de aanwezigheid van zwarte onbeschaafde troepen in de bezette gebie den, maar dat zij bij de a.s. onderhandelin gen met vertegenwoordigers der Entente ook alles doet om een eind te maken aan de onwaardige, diep vernederende en de groot ste gevaren in zien bergende tegenwoordi ge toestanden. Van groot gewicht inzafte deze kwestie is tevens een artikel in de Deutsche Allgemei- ne Zeitung van Dinsdagochtend, dat lot ti tel voert: Negergxeuel im RheinJand, en waarin meegedeeld wordt, dat binnenkort te Berlijn bij Hans Robert Engelmann het ar tikel verschijnt van den bekenden Engel- schen pacifist Morel, d'at deze den lOen April in de Daily Herald publiceerde. On der den titel „De zwarte ge es-el in Europa" heeft Morel'dearin alles, wat hij omtrent de gruwelen der bezetting door negers in Rijn land heeft vernomen, yeresnigd tot een felle aanklacht, die bij het Fransche militarisme en, inzooverre h-tt hiermee politiek is ver bonden, ook het Engelsche regeeringsstel se) in 't gezicht slingert. „Wij Duitschers", aldus de D. A. Z., „die persoonlijke relaties met het bezette Rijn land onderhouden, worden steeds weer op geschrikt d-oor berichten, die van dc schan delijke handelingen cler zwarten gewag maken. In onze bladen komen we dag-in- d-ag-uit dergelijke berichten weer tegen. Hetgeen wij ervaren uit deze berichten, voimt meer dan die economische en poli tieke knevelingen een beletsel voor 't scheppen van een atmosfeer tusschen Duitscbkmcl en Frankrijk, waarin wij ge meenschappelijk zouden kunnen orbe-idep aan de toekomst der Europeesche bescha ving. Daarom moet dan ook elke bondgenoot in den strijd tegen deZe culUrurschande ons welkem zijn, want hij is iegelijk eon bond genoot, wel betreft den g-emoenschappelij- ken arbeid der Europeesche beschaafde na ties". Wet Morel mededeelt en door de D. A. Z. wordt aangestipt, is buiten kijf al •in bijzondere mate luguber, doch volgens het blad bepaalt Morel zich niet tot het medededen van de détails der schandda den, maar verkondigt hij der wereld, dat Frankrijk voornemens is de genomen maat regelen te bestendigenzoo moeten reeds schikkingen zijn getroffen om honderddui zenden soldaten te recruteerên uit de kleur lingen ven Afrika;, gedeeltelijk moet aan dit voornemen al uitvoering zijn gegeven. mannen, die de je verdragen (van Versail les) hebben opgesteld." Het Duitsche militarisme van vóór de re volutie heeft steeds een niet te miskennen bedreiging gevormd van de cultureele waar den der menschheid, maar hét was in zijn grove Rücksichtslosigkeit bij lange na niet zoo schijnheilig als het Fransche militaris me van thans, dat thans door zijn martelen van een weerloos volk en vooral nu door het zenden naar het geoccupeerd gebied ven op laag beschavingspeil staande kleur lingen op de Fransche beschaving een smet werpt, die nauwlijks meer zal zijn weg te nemen, al mocht ook het edelst deel von 't Frensche volk, hetgeen het tot dusverre te zijnc-r beschaming naliet, ten slotte pro- testeeren tegen de gruwzame Fransche maatregelen. Door de geallieerden is zoo juist de eer ste lijst bekend gemaakt» van de Duitsche oorlogsmisdadigers, die voor het rijksge recht te Leipzig zich zullen hebben te ver antwoorden; na wat is voorgevallen met de zwarte bezettingstroepen, is de Duitsche re giering gerechtigd het Fransche gouver nement in staat van beschuldiging te stel len. Met een verwijzing naar wat Duitsche militairen gedurende den oorlog mogen hebben misdaan, kan de regeering der Fransche republiek zich niet meer vrijplei ten. Buitenlandsche Berichten. Parijs, 12 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Raad van Ambassadeurs heeft zich he1 den bezig gehouden met de bepalingen in zake den handel met Duitschland; hij be sloot, dat de internationale Donau-commissie eerlang zal bijeenkomen. In deze commissie zullen volgens artikel 347 van het verdrag van Versailles de vertegenwoordigers der Zooals gebleken is, zullen deze troepen nog jaren lang gebruikt worden om Rijnland te bezetten en de D. A. Z. ziet hierin don ook geen noodmaatregel in verband met de Fransche demobilisatie, maar een bewust strijdmiddel voor den tijd der bezetting vijftien jaren lang dat systematisch* wprdt voorbereid. Hei.blad citeert-dan de volgen de uitspraak van- Morel„Tegen ons beter ik, tegen ons /duidelijk belang in, hebben wij deel1 aan deze politiek; ons volk duldt het deels; wijl het 't niet begrijpt, deels, wijl men het in de waan heeft gebracht, dat de beer sobers óver Duitschland er alleen tfoor verantwoordelijk waren, dat de hel over de wereld lossl-ortte, hetgeen een leugen is; maar al was het de zuivere waarheid, dan zou het nog niet de foltering van 't Duit sche vólk rechtvaardigen." Morel doet dsn een oproep tot alle vrouwen der wereld om te protesteeren tegen deze schande, die al len edelen vrouwen wordt aangedaan. Bovenal is Morel's publicatie van gewicht door de volkomen instemming met den in houd, die tot uiting komt in een vóór in 't ge schrift afgedrukten brief van den brigade-ge., tbèraal Thomson, die als officier van den ■generalen staf in hel leger herhaaldelijk heeft uitgeblonken en als Brits ch vertegen woordiger van den Oppersten Oorlogsraad aan de vredesonderhandelingen heeft deel genomen. Thomson hoopt van Morel's ont hullingen, dat het Engelsche „suffige volk" (schlafmützige Volk") zich eindelijk „over tuigt van de volkomen onbekwaamheid der geallieerde mogendheden zitting hebben en tevens gedelegeerden van de landen, die aan den Donau grenzen, naarmate zij de vredesvc-rdyigen met de geallieerden heb ben geteekend. De conferentie ratificeerde de overeenkomst, die door den hoogen commissaris van Danzig, Sir Reginald To wer, met de Poolsche gedelegeerden is ge sloten Inzake de voedselvoorziening van deze natie. De volgende zitting zal .Vrijdag b.S. worden gehouden. B e r 1 ij n, 12 Mei (W. B.) Het gisteren door de Deutsche Allgemeine Zeitung mee gedeelde bericht over het uitstellen van de conferentie te Spa tot einde Juni is tot nu toe niet bevestigd. De Duitsche regeering heeft ook niets gedaan om de conferentie uitgesteld te krijgen. Zij) heeft de uitnoodi.- ging voer 25 Mei aangenomen en houdt aan dezen termijn vast. P a r ij s, 12 Mei. (N. T. A. Draadloos). De onderhandelingen tusschen Millerand en Lloyd George te Folkestone zullen worden voortgezet op een andere conferentie, die waarschijnlijk te Parijs zal plaats vinden en waaraan Fransche, Engelsche, Italiaansche en Belgische gedelegeerden zullen deelno men, cm de algemeene gedragslijn vost te stellen, die te Spa gevolgd zal worden. B*e r 1 ij n, 12 Mei. (N. T. A. Draadloos) Volgens de Europa Press wordt do confe rentie te Spa verdaagd en zal ze p3s tegen 't einde van Juni plaats hebben. Frankfort, 11 Mei. (V. D.). Over de bepalingen van het Turksche vredesverdrag, dat heden to Parijs aan de Turksche dele gatie is overhandigd, kunnen nog de vol gende bizorderheden worden medegedeeld: Turkije zal geen batterijen, geen torpe do's, geen onderzeemijnen, noch onderzee- booten mogen bezitten. Het Turksche leger zal n-iet grooter mogen zijn dan 50000 man, bestaande uit vrijwilligers met een diensttijd van niet langer den een jaar. Turkije zal geen vloot mogen hebben. Wat de financieele kwesties betreft, zul len de af te scheiden gebieden een gedeel te van de Turksche oorlogsschulden moeten betalen. De Turksche spoorwegen zullen ko men onder het beheer van een Engel sch- Framsch-Italiaansch consortium. Speciale schikkingen worden getroffen voor de min derheden, die onder den volkenbond worden gesteld. N e w-y o r k, 12 Mei. (N. T. A. Draad loos). Bij de opening der debatten in den Senaat over de motie, strekkende om een eindt» te maken aan den oorlogstoestand met Duitschland en Oostenrijk, zeide Senator Maccummer van Noord-Docota, dat een der gelijke stap de Ameriknonsche natie tot on eer zou strekken, daar zij de afscheiding' van Amerika van zijn bendgenooten in den oorlog beteekent, en hij stelde voor, om p. v. deze motie aan te nemen dé handelsbe trekkingen met Duitschland te hervatten. De leider der meerderheid in dan Senaat heeft aangc-kondigd, dat hij verwacht, dat binnen enkele dogen over de motie gestemd zal worden. W a s h i n g t o n, 12 Mei (R.). Naar aanleiding van de aansporing van den mi nister van Financiën, Houston, om Amori- kaansche afgevaardigden naar de finan cieele conferentie te Brussel te zenden, heeft Wilson zich in verband met de belang rijkheid daarvan met deze kwestie bezig ge houden c-n het zenden van een delegatie overwogen New-York, 12 Mei (N. T. A. Draad loos). Senator Lodge is lot tijdelijk voorzit ter gekozen van de republikeir.sche nationa le conventie, die 7 Juni te Chicago bijeen komt. Volgens de Associated Press, die dit bericht geeft, hebben de partijleiders ver klaard, dat Lodge ongetwijfeld de kwestie van den Volkenbond ral aanroeren en dat het vredesverdrag en het vclkembondsver- drag met reserves een deel van het repu- blikeinsche partijprogram zullen uitmaken. Brussel, 12 Mei. (11. R.) In den Se naat heeft de minister van buitenlandsche zaken in antwoord op een interpellatie be treffende cle beslissingen van den Volken bond ten aanzien van de schuldige Duitsche officieren er den nadruk óp gelegd, dat de Nedérlahdsche reg<?ering de uitlevering van den gewezen keizer weigert, die in Neder land blijft onder de verantwoordelijkheid van dé NederLandsche regeering. De geal lieerde regeeringen zullen de bepalingen van het vredesverdrag ten uitvoer leggen, als de Duitsche regeering niet, gelijk zij op zich heeft genomen, de oorlogsmisdadigers stréft. Parijs, 11 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Naar de Temps bericht, werd tenge volge va«n het in werking treden ven het vre desverdrag het economische régime, dat tij dens den wapenstilstand i.\ ds bezette ge bieden was ingesteld, langzamerhand ver vangen door de Duitsche regie rnen tee ring. Deze verandering ven régime, in o.\ stemming met de verdrag en li hen de ge allieerden cn Duitschland gesleten, het vre desverdrag c-n d? schikkwa arbij dr be zetting geregeld werd, kon niet plan:; heb ben, zender dat do Fransebo 1 -l in de Rijnlanden zeer n h kt v.w Lv Fr Ir. .-.-he regeering is dan ook, onderhandelingen be gonnen om te verkrijgtn, <k.t de Duitsche regeering haar economische wetgeving wij zigt en die in overeenstemming brengt met Het is onmogelijk het Idiepste geheim van een vrouwenhart te leeren kennen in tien minuten, hoewel het waarschijnlijk in tien minuien eerder lukt, dan in een geheel inenschenleven. Roman door J. EIGENHUIS. 31 Zc zou Micntje meteen liet „Onze Vader" (eevcn. Ze trachtte zich in tc denken in dc reeale voorstellingen, die zoo'n hoofdje zicli (naakte. On z'lieve lieer een heel goeie vader. En een hcele boel ngltjs met vleugeltjes zoo- ols op het plantje boven haar ledikamje voor kwamen. En die engeltjes troiivy de wacht hor dend om haar bedje en om haar zusjes en broertje heen, om vader en moeder heen. "War/ géést dat rustig wezen, zoo'n geloof. n 'Ln ze schreef op: JkLieve Vader in den Hemelt Laat Uw Kn- geitjes mij in den slaap beschermen, dat ik fmser gezond ontwaken mag. Zegen oolc mijn lieve ouders c-n geef mij een nieuw hartje. Amen" *^Ze las het over. r Ten ding vond zc vreemd. Hoe kwam zc aan die laatste vraag om een nieuw hartje? pat was zeker nog een jeugdherinnering, een P*e*t van de gebedjes, die ze. zelf in haai* -kin- jjjei jaren had onflezegd. Maar kleine zus was zoo'n secure meid. Die zou geen woordje als een leege klank door het hoofdje laten rollen. Ilct eerste gedeelte ging goed: een kinderlijke opvatting \nn God en van zijn gedienstige geesten. Dat had zc in haar jeugd geleerd, dat Engelen gedien stige geesten waren. Zelf was zc echter minder naief. Als er een God was, dan konden wij er ons toch in de "verste, verte geen voorstelling van maken, en dan waren wij voor hem niet meer dan een drupje aan den emmer. F.n Engelen, ja wat moest ze daarbij denken 1 Enfin, een kindje vindt het heel natuurlijk, dat Onz' Lieve Neer als zoo'n soort hemel koning ook allerlei boden en gezant-en er op na houdt, om Zijn wil tc doen. Maar eigenlijk was er toch niets tegënredelijks in, dal er tusschen God en mcnsch een heel heirleger wezen instond, evengoed als tusschen'mcnsch en het laagstcwczen. En dat nieuwe hartje was een gekke kwes tie. Dat moest ze T maar uitlaten. Dat was zoo veel als bekcering, waar ze in het ouderlijk huis meer dan genoeg van gezien en gehoord had. Zonder bekeering kon'geen fatsoenlijk mensch in den hemel komen en na bekeering was de grootste schobbejak ineens .himmcl- faliig". Zooals ze het oolc eris bij he: ..Heils leger" had bijgewoond, zoo'n plotselinge he- keering, ineens op het zondaarsbankje en dan was het genadewerk verricht, en begon de man het was een bekend dronkaard uit een slopje tc getuigen van heil aan hem ge schied, van zijn vroegere dwaasheid en de heerlijkheid, die cr vóór hem lag. Vcrberld-je kleine zus een nieuw hartje. Zoo'n onsclïitidig kind! Zij zelf mocht wel bidden: „Heer, geef me een hartje als kleine ^jZJISxu Jib daar kon zq veel voor voelen, voor zichzelf te bidden om een heel ander gemoed, een gemoed, dat niet zoo zelfzuchtig naar«-ge- not vroeg, niet meer zich zoo zelfzuchtig be klaagde, niet meer uit behaagzieke zelfzucht tot dwaasheid lkwam..\. Zonde is zelfzucht, en alle zelfzucht zonde. Als zc dat in haar eigen leven naging, dan kwam hel allemaal precies uit. Uit zelfzucht had ze de zonde begaan, haar huiselijke bezigheden tc verweiischen. zich aan haar kinderen minder te geven dan waarop -die recht hadden, Jaaps leven zwaar genoeg'te 'makeii, en nu... aanleiding tc geven tot die gruwelijke vervreemding. Ja, een nieuw hart, o God, o God, een nieuw haitl WtTTE KOUSEN. Er was iets in haar ,dal cr van fluisterde alsof zc aan dc vernieuwing zoo maar Ie be ginnen had, door wat er ook in den weg stond, eerst vóór alle andere dingen, klein naar Jaap tc gaan en vergiffenis m vragen cn op-' heldeiing te geven. Maar het was nu al weer liaff twaalf en als hij straks thuis kwam, kon ze toch tegen zoo'n half beneveld mensch niets zeggen, en dan vond zc 'm zoo klein en laag en eigenlijk af schuwelijk Maar morgen ochtend. O God, als ze 'm niet al te veel minachtte nog. Ze las nu het gebedje over. Juist, dat zou Mientje besl- begrijpen: eer», nieuw hartje 15 een hartje, dat veel meer aan andoren denkt en voor anderen over heeft. O, 0, wat klopte haar hart! Straks zou Jaap thuis komen. 'I K011 oolc wel bij éénen worden! Eu dan nl«= een gevoelloos cn beneveld we zen, dat bi-ar afschuw opwekte, 't Was" tocb wel God geklaagd. DERTIENDE HOOFDSTUK. Jnlusschen was het een echte winter ge worden. Ee-n lechte winter in Waterkerk maakt ieder een mobiel, van de zuigeling tot de oudste lin kervrouw. 's Middags was dc school gesloten cn 's morgens kwamen zelfs de Kleinste drcu- messen op schaatsen. Jaap trok er op uit met Jan Vermaal of met den gemeenteontvanger, den kraakbe-enaclitigeil Nieuw-kerk, die allen ontzaggelijke rijders waren. Overal krasten ze naar loc, want het ijs was overal ver trouwd, naar Amsterdam, Haarlem, Leiden, Utrecht, ja zélfs Marken. En (laar het juist lichte maan \vns; gaven c er niet om, in den avond thuis tc komen. Want om de lessen be hoefde Jaap zich niet meer tc bekommeren; die gingen al evenmin door. Na een lieden middag ijsvermaak- ging dutten bij dc warme kachel beter dan leeren. Mien kon er maar niet toe komen, meer dan koel beleefd en vormelijk tegen Jaap tc doen. Als hij om twaalf uur uit de school kwam, clan was het wel eens gebeurd, dat ze moeite had, baar armen weerhouden om er hem in tc. klemmen en snikkend te vragen, of het weer zoo wezen kon als vroeger, en veel be ter zelfs, omdat zc mogelijk veel geleerd had, cn of bij bij haar bleef en gezellig met dc joli ge troep slee ging rijden... Maar zijn kwijnend .-n onverschillig air stootte haar af, en 7.0 •school de keuken, in. w aar 7.c opgestoven zou zijn van lang opgekropte worde, als dc rr.ri 1 cr niet was geweest. En als dan Jaap c-r op uit trok of het de gewoonste zaak ter wereld was. dm hij zich om niets bekommerde, dan cm zijn eigen plcd- zier, dan kon zt- zich zoo weggesmeten er. ougclijkt voelen, dat zo er dof cn wezerloos van was. Stil snikte zc eens uit op haar sla >- kamer, denkend aan vroegere dagen, toen hij haar als zijn afgod vereerde, en niet kon ge nieten zonder hrtny. Was dat ui les *<>0 onwe zenlijk gcwecfl, dat een enkel windvlaag liet wegvaagde? Of -.varen or zullce vernielende cn ontbindende krachten aan het werk ge weest, dat zelfs het allerhcchtste er niet te gen bestand kóri wezen? Had z- Jaap weEooit goed begrepen? llad z.c zijn stille Verecring cn oU'Zclfziuhtigo toewijding niet tc Veel be schouwd a's slnafschc aanhankelijkheid van en trouw wezen, dat alleen aasde naar blijk- .jcs van haar gunst? Kende zc wel de harde onverzettelijkheid, die er onder schuilde? Ja» een enkele keer was haar die toch wel geble ken, als zc den taaien wil waarnam, waar mee. Jaap een onhandclbaren leerling had1 klein gemaakt, zoodat die gewillig naar zijn wenken omzag. Maar zij zou zich niet laten, ldeinmaken. Eerder maakte ze T een end aan.. Kwam dat nu weer in haaj^afy? Vroeger had zc dat o erkolijk als dc 1 '-to^wplossing be schouwd. Alle moeite en zorgen afschudden in lirt ■-1111zijn! i'i dal was géwee.t in haar gelukkige dagen! GodÉggd, in haar ge lukkige dagen, die ze nu abrrret verloren Ra ra dij., -hezchroide! (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1