iiiSii met Inbegrip van een MPTOiis-r/TtZtr. „DE EEMLANDER" ^BUITENLAND o VOöELrEN] op; BINNENLAND m. Vleeschhouwer, fti»ubelfabrikai)t - Hof 4(5, amersfoort papenhofstede - 18e Jaargang Nft. 278' - pei fOtl 1 2-». P« »«k I01®1 f?«,ü vcnckcr-ng n-Ui f »i>oadcrlijke nummer. 1 OJ3S. TimttoOM 51Ï. DIRECTEURi J VALKHOPP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M. D, J VAN SCHAARDENBURO. Zaterdag 22 MeFl920 bewijsnummer, elke regel meer 1 0.20. dienstaanbio» dingen 1 5 icgcls 1 0.50. Voor bande] en bedrijf bestaan xcer voordeclige.bepalingen tot het herhaald advcrtccrcn bij abonnement. Ecue circulaire» bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. PA.miix Vakkundige voorlichting bij den aankoop van Uw meubelen EERSTE BLAD Beginsel en praktijk. In een staat, met democratische staatsre geling-, kan slechts worden geregeerd in overeenstemming met de wenschen van de meerderheid der kiezers. Die wenschen kunnen, afgezien van bij zeer belang rijke vraagstukken mogelijke referenda, slechts blijken uit de samenstelling van de volksvertegenwoordiging. Theoretisch schijnt daarom eene verkie zing van de volksvertegenwoordiging op zeer korten termijn wenschelijk. De in het leven van een volk snel opkomende nieuwe verlangens zouden op die wijze het snelst ter kennis komen van de regeering en er zou binnen korten tijd aan kunnen worden egemoet gekomen. - Toch is het instituut van jaarlijksche ver kiezingen nergens ontstaan; de praktijk maakt het noodig dat een eenmaal gekozen parlement en de in overeenstemming met zijn samenstelling gevormde regeering vol doende tijd krijgen om de hoofdpunten van de bij de verkiezing opgestelde program ma's te verwezenlijken. Naast die hoofdprinten, waarover-de kie zers zich hebben uitgesproken, komen -er "-enter in elke parlementaire periode nu zij eenige jaren duurt tal van vraagstukken aan de crcle, waarover het kiezerskorps geen oordeel heeft kunnen geven. Hierbij nu ireden de afgevaardigden geheel op als ver trouwensmannen. De kiezers van eene be paalde partij zijn er van overtuigd, dat de door hen gekozen kamerleden in hun geest zullen spreken en stemmen, ook bij die on derwerpen, waarover zij bij de verkiezingen niet Yan gedachten hebben gewisseld. Hieruit is het reeds duidelijk, dat in het parlement de vertegenwoordigers behooren ie zetelen van politieke partijen, van groe pen kiezers, door een gezamenlijk beginsel vereenigd. Het afvaardigen, door een aan tal kiezers, van een parlementslid alleen op grond van een gezamenlijk belang, leidt 'daarom altijd tot teleurstellingen. Tot voor kort «beeft men»het ook in den regel zóó ingezien. Bij de eerste verkiezin gen onder het stelsel van evenredige ver- egenwoordiging hebben de belangen-groe- pen een kansje gekregen om het foutieve van den belangen-grondslog bij de keuze van parlementsleden nog eens duidelijk te doen uitkomen, een kansje waarvan zij een al te ruim gebruik hebben gemaakt. Maar wij mogen hopen, dat dit „stelsel" i\u al wel zijn aanhang heeft verloren. Nog enkele malen vroeger is wel eens een enkeling gekozen als ver tegen woor-di- g.er van een belangen-groep, maar nooit heelt hij iets kunnen bereiken in het be lang, dat hij speciaal zou dienen. De praktijk heeft dus afdoende bewezen, dat bij eene democratische staatsregeling, politieke partijen onmisbaar zijn en dat deze behooren te zijn opgebouwd op de gemeenschappelijk bei eden beginselen van hare leden. Het parlementaire stelsel heeft zich het best ontwikkeld in den tijd, toen er in de parlementen twee groote partijen tegenover elkaar stonden. In Engeland onder den Strijd van Whigs en Tories, in Nederland tijdens de liberalen en conservatieven lie pen de zaken, zooals men dat in den de- mocratischen staat wenschelijk moet ach ten. De regeerings-partij geeft de richting ,van het staatsbeleid aan, de oppositie ver richt nuttig werk door dit beleid te critisee- ren en te corrigeeren, r De politieke partijen hebben het zuiver ste karakter, indien zij uitsluitend op poli tieke beginselen zijn opgebouwd. In ons land was dit bij de Roomsch. Katholieke -partij nooit het geval en dat deze partij on danks hare getalsterkte in- vroegere dagen zoo weinig heeft bereikt, was te verklaren uit d'e omstandigheid, dat hare vertegen woordigers, rvöch hare kiezers in politieken zin eensgezind waren, c. De anti-revolutionaire partij, hoezeer in beginsel verschillend van de Roomsch-Ka tholieke, is meer en meer uitgegroeid! tot een op de Roomsch-Katholieke partij gelij kend conglomeraat van politiek-verschil- l encl-denkende», tot door de afsplitsing van de Christelijk-Historische partij de confes- sioneehprotestajitsche kiezers gelegenheid kregen, zich bh één yan deze beide partijen tg voegen op grond van hun politiek inzicht. Wel geschiedde dit niet uitsluitend, mis schien zelfs niet in de eerste plaats, op grond van politieke meeningen, maar dit was de schaduwzijde van een overigens gunstig verschijnsel. Ontkend kan en mag niet worden, dat de anti-revolutionairen en christelijk-histori- schen uitgaan van andere beginselen dan de vrijzinnigen en al zou bij gebleken nei ging tot samenwerking wel mogelijkheid hebben bestaan tot partijvorming op zuiver politieke1 basis, zoodat de kiezers V8J\ do twee protestantscn-christelijke partijen en de drie vrijzinnige partijen zich heel goed tot in totaal twee staatkundige groepen had den kimnen veneenigen, de fout in onze te genwoordige partijgToepeering zit minder in de vorming van vijf partijen, waar slechts twee noodig zijn, dan wel in het voortdu rend samengaan van de christelijke par tijen en cle herhaalde samenwerking dei- vrijzinnigen, ook bij die vraagstukken, waai de politieke beginselen dier partijen feitelijk groepeexiing aan weerszijden van een an dere lijn wenschelijk maakten. Dat men zijn oog niet richtte op hetgeen men wilde bereiken, maar samen bleef wer ken met hen, die men in beginsel nader stond, ofschoon men niet dezelfde politieke verlangens koesterde, dat was een fout, die de ontwikkeling van onze parlementaire verhoudingen ten zeerste heeft geschaad. Die fout werd nog verergerd, doordat de reeds niet politiek-eensgezinde roomsch- katholieke partij zich bij de beide andere. 0(>k algemeen de arbeid worden hervat. ïechlsche partijen voegde. Zoo ontstond een rechtsch blok, dat wel zoo iets van een gemeenschappelijk beginsel had, maar waarvan de partijen in allerlei vraagstukken uiteen liepen. Hc-t steilst bleek dit bij de behandeling van wetsontwerpen van sociale strekking, zoowel als bij de begrootingen van oorlog en marine. De Roomsch-Katholieke partij, die ééns het wachtwoord gaf, dat 20 millioen de grens was voor de oorlogsbegrooting en reeds daardoor werd gekenmerkt als bezui- nigster op defensie-uitgaven, moest maar steeds mee met de meer militair aangelegde anti-revolutioneiren. Zelfs nu, rui de even redige vertegenwoordiging de al te straffe banden tusschen de coalitie-partijen losser heeft gemaakt, ontkomt zij niet aan deze misère. Het pas verschenen R.-K. defensie rapport draagt er de sporen van. Dit rapport toont duidelijk het verlengen naar ontwapening, al kan die onder de hui dige omstandigheden niet zonder meer wor den verlangd. Voorloopig schetst dit rap port een stelsel van defensie, dat samen werking ad hoc met de vrijzinnig-democra ten zeer goed mogelijk zou maken. Ook op maritiem gebied nadert dit rapport onze wenschen. Maardaar verschijnt dan plotseling een programpunt, dat alleen op coalitie-vriendschap steunt, maar dan ook het heele program ontsiert. „Bij de verdediging van Nederlanclsch Oost-Indïë vervult de vloot de hoofdzaak. Aangezien de kosten, verbonden aan een vloot van slagschepen te groot zijn, moet met een vloot van klein materieel worden volstaan"„waarin de kruisers „Java" en „Sumatra" onontbeerlijk zijn." Dit slot is veelzeggend. Hel toont in acht woorden al het leelijke van de coalitie-poli tiek. Wij mogen slechts hopen, dat het even redig kiesrecht op den duur zal leiden tot principieele politiek, niet alleen in program ma's, niet alleen bij de stembus, maar ook in de praktijk. wees er op, dat in 't buitenland door som migen met verlangen er naar werd uitgc- xlen, ol de actie in Frankrijk zou slagen. De Fransche minister-president heelt daarna nog een overzirht gegeven van de sociale hervormingen, die door de derde republiek reeds in 't leven ziin geroepen en merkte op, dot Frankrijk er op»had gestaan in 't vredesverdrag garanties vast te leggen voor sociale rechtvaardigheid en dat d'e sociale politiek der Fransche regeering er eene was van samenwerking en goede ver slandhouding met de arbeiders: in orde en vrede wenschte de regeering de sociale vraagstukken tot een goede oplossing te brengen en zij was van meening niet bui- ren haar boekje te zijn gegaan, teen zij aan de gewelddadige ovorheersching van ean minderheid paal en perk trachtte te stellen; zij riep dan ook de medewerking in der Ka mer om samen te werken aan den maat- schnppelijken vooruitgang op een wijze, die alle Franschen vereenigt. De minister v/brd niet slechts luide toegejuicht, maar de be spreking'der stakingsir.terpellatics eindigde bovendien met een motie van vertrouwen in de regeering. die rrvet een aanzienlijke meerderheid, 526 tegen 90 stemmen, v. erd aangenomen Blijkt dus hieruit de tevredenheid met de regeerlngspolitiek, eveneens knn uit ver schillende berichten worden afgeleid, dat de staking aan 't verloopen is: zoo wordt uit Marseille geseind, dat aldaar de staking der havenarbeiders als nfgeloopen wordt be schouwd; gister- (Vrijdag-) ochtend zou dan die door de federatie var. spoorweg- is gezonden aan alle aangestoten De nationale raad van de C. G. T. heeft gis teren bovendien een motie aangenomen, waarbij besloten werd Zaterdag (dus heden) den arbeid weer op te nemen. De aanvaar ding geschiedde met 96 tegen 11 stemmen' zelfs wanneer men de vijftien onthoudingen bij de tegenstemmers telt. is de meerder heid nog overweldigend. E-hter moet wor den opgemerkt, dot, als vervolg op de cir culaire, lieden vokvereenigingen en waarin werd vastge steld, dat do door den nalior-p.'en raad der confederatie bevolen hervatting van het werk betrekking had op alle federaties be halve die der cheminols, deze laatste in een rondschrijs-en de spoorwegarbeiders op het hart heeft gedrukt da stakingsactie voort te zetten. Mag het dus in sociaal opzicht in Frankrijk nog niet alles pais en vrcê zijn, on getwijfeld heeft de Fransche regeering, al thans voor 't moment, een succesje te boe ken. Ol alle ontevred nheid echter uit den weg is geruimd, blijft een open vraag en een zorg voor later tijd. verkiezingen in geheel Duilschland 24 lijs ten opgesteld, tezamen met 291 candidolen. B e r 1 ij n, 21 Mei. (kV. B). Naar het Ta- geblatt uit Braslau verneemt, hebban de autoriteiten bericht gekregen van putsch - voorbereidingen door den Silczisehen lamd- eigenaarobond, die onder voorwendsel dat een rood leger den burgeroorlog zal ontke tenen nis de verkiezingen ongunstig uitval ler. voor de Duitsche partijen, zijnerzijds het zelfde wil doen als de stembus integendeel ten nadoete der reohtsche partijen beslist. De vergadering van den SUezischen Land- eigenaarsbond is door de politie ontbonden. Aüe popieren werden in beslag genomen. Berlijn, 21 Mei. (W. B.) In de Nil. Verg. verklaarde minister Koch heden, dat de regeering weliswaar door het besluit der vergadering van gisteren aangekocht was om den verscherpten staat vc-n belog op te hellen, maar dat de rogcering echter den laatsten tijd berichten ontvangen had, die op eert revolulicmnniro ncHc van rechts wij zen. Ook het gevaar van de uiterste link r- zijde is, vooral in het Roergebied, nog niet geweken. Daar zijn ook nog vele vervolgin gen hangende. In het Roergebied kan daar om de uitzonderingstoestand nog niet op;,; heven worden, evenmin als te Gotlia, vc.nr de wettige toestanden pas door de verkie/ In- gen var. 30 Mei hersteld zullen worden. Voor Beieren zijn verzaohtende verordeningen voorbereid. P a r ij s, 21 Mei. (N. T. A. Draadloos) Ter gelegenheid van het sluiten der jaar beurs te Parijs heelt de Kamer van Koop handel gisteren een receptie gegeven, waar aan personen van de induslrieele en han delswereld hebben, deelgenomen, <le mi nister van sociale hygiëne gewaagde van hel succes der groote betooging op hel Champ de Mai's en sprak uit naam der regee ring ziin vertrouwen uit, dal cle Fransche nij verheid overwinnend uit den cconomischen strijd trodon evenals Frankrijk dit heeft gedaan op de slagvelden. De heer Fahey, voorzitter der Amerikaansche economische delegatie, verwachtte dat Frankrijk en de Ver. Staten vereenigd zullen blijven in den rede, zooals ze dit in den oorlog geweest waren. Londen, 21 Mei. (R.) Uc militaire be zetting van de Iersche districten, waarin on lusten voorkomen, wordt zoetjesaan uitge breid. Een groote troep cavalerie bevindt zich op tien mijl afstands van Dublin en houdt de omringende heuvels bezc-t. Uit de niet-bezette districten komen voortdurend berichten over brandstichtingen en daden van geweld. Londen, 21 Mej. (N. T. A Draadloo uit Horsen). De betichten omtrent de vor- portee rel wordt do herovering van vier dor-' pen en oen overhaaste terugtocht der Po- .icn. Kopenhagen, 21 Me i. (W. B.) hi een telegram uit Stockholm worut officii us bericht, dat tusschen den Russischon volks commissaris Krnssin en de Zweedsclve in dustrie-ondernemingen een overeenkomst! gesloten ts, waardoor de leverantie var» Zweedsche industrieproducten tot een be< drag van honderd millioen kronen aan Rus land verzekerd is. De overeenkomst inzak® do levering van locomotieveh loopt over en» tijdvak van meer dan zes jaren. Rusland zal. als waarborgsom 125 millioen kronen slon», ten. ■■"Ul| iiiuiwmi)) Politiek Qvemrh» Gisteren heeft de Fransche Kamer de discussie over de stakingsinterpellaties voortgezet en de minister van openbare werken greep hierbij de gelegenheid aan uiting te geven aan zijn verontwaardiging over het feit, dat de stakers beweerden den minister te hebben gedwongen het wetsont werp in le dienen op de reorganisatie van 't spoorwegwezen; de minister bracht in dit verband in herinnering, dat hij in 't parle ment herhaaldelijk had toegezegd het ont werp, dat voorbereid werd, te zullen indie nen. Ook Millerand, nadat de minister van openbare werken zich prijzend had uitge laten over de vrijwillige hulpkrachten en de cheminots, die aan 't werk waren gebleven, voerde over de stakingskwestie het woord en hij stelde vast, dat het voorwendsel tot de staking ongerechtvaardigd was; z. i. zou het dan ook gelijk hebben gestaan mer een voortzetting van 't „afschuwelijk stakings régime", wanneer de regeering er zich toe had laten overhalen in onderhandelingen ie treden. Had cle regeering gevolg gegeven aan de uitnoodiging, don zou ongetwijfeld Frankrijk's economisch leven deerlijk zijn ontredderd en wel op een tijdstip, dat het wensehelijk was de productie zoo hoog mo gelijk op te voeren. De minister was van oordeel, dat, indien de beweging was ge lukt, Frankrijk het gevaar zou hebben ge- loopen aan den hongersnood te worden overgeleverd. De maatregelen, die tegen de Confédération Générale du Travail waren Rieiteïïlandscfre Berichten. N e w-Yor k 21 Mei. (N. T. A. Draad loos van Annapolis). Volgens de Associated Press zal Duitschland op de conferentie te Spa cle bestraffing vragen van alle misda den door troepen van de Geallieerden be dreven, voorts herstel van de oude douane rechten. Verder zal Duitschland waarborgen vragen, dat de Geallieerden niet langer door nieuwe bezeitingen van Duitsoh gebied het herstel van Duitschland zullen tegenwerken. B e r 1 ij n, 21 Mei. (\V. B.) De bladen melden uit Spiers, c'at de Fransche com mandant van cle plaatselijke bladen eischte, dat zij een van militaire zijde opgestelde verklaring inzake een gunstige verhouding tusschen de bevolking en de zwarte bezet tingstroepen opnamen. De redacties weiger den de opneming en verklaarden, dat de kleurlingen een gevaar zijn voor de gezond heid der Duitsche bevolking en dat deze hun aanwezigheid als een smaad cn ver nedering beschouwt. Te Spiers hebben Se- nêgaleesche negers meisjes van veertien en vijftien iaar verkracht. N e w-Y o r k2 1 M e i. (N. T. A. Draad loos van Annapolis). Een bericht uit Berlijn aan de Sun meldt, dat 30.000 bewoners van de streek van de volksstemming in Sleeswijk geprotesteerd hebben tegen de in ternationalisatie van de zone. Par ij s, 2 1 M e i. (N. T. A. Draadloos). De Fransch-Duitsche economische conferen tie heeft Donderdagmiddag haar eerste zit ting gehouden in het ministerie van handel. Een andere conferentie van technische afgevaardigden der spoorwegen heeft een protocol geteekend, waarbij op verzoek van Frankrijk de loop van sommige groote inter nationale treinen, die door Duitschland moe ten gaan, geregeld wordt. Het betreft de trei nen, die van Parijs of Ogende vertrekken en zich vereenigen te Keulen, van waar zij ver volgens, sommige naar Warschau, andere naar Praag en Weenen vertrekken. Een bi- zondere dienst van nachttreinen zal voor Berlijn worden ingesteld. B e r 1 ij n, 3 1 Mei. (N. T. A. Draadloos). De minister van financiën heeft een wets ontwerp ingediend bij de Nat. Verg. tot ver vulling der verbintenissen, die voor het rijk voortvloeien uit het overnemen der spoor wegen, waartoe een crediet van 18,000 millioen Mark moet worden verstrekt. B er 1 ij n, 2 I Mei. (N. T. A. Draadloos). genomen, vond hi? oiwermiideliik' en hij De Soartacusbond heeft vcor de riiksdag- ming van een nieuw Italiaansch kabinet Boor Nilti wijzen er op, dal hij zal slagen in een coalitie van alle niet-socialistische par tijen. W e c n e n, 2 1 Mei. (W. B.) De Wiener Allg. Ztg. publiceert een gesprek met den Weenschen correspondent van de Temps, Dunnant. Deze verklaarde, dat de crediet- verleen-ing oan Oostenrijk spoedig plaats heeft. Amerika, Engeland, Frankrijk, Zwit- serlang, Nederland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Argentinië nemen er aan deel. De credie'en zullen worden verstrekt deels in geld, deels in op crediet te leveren grondstoffen en in levensmiddelen. Boedapest, 21 Mei. (H. K. B.) De minister van landbouw Rubinek heelt heden op een interpellatie in de Nat. Verg. geant woord, dat uiterlijk aan het eind der komen de week een ft>geeringsverordcning nopens de verdeeling van ^en nieuwen oogst zal verschijnen. Het tpt dusver gevolgde systeem van graanvordering zal men loten varen, maar er zal een verpfichte progres sieve inlevering van graan worden inge voerd. De hierdoor beschikbaar komende hoeveelheid zal in de eerste plaats len goe de komen aan het leger, de ambtenaren cn de arbeiders. Om in de algemeene jaarlijk sche behoefte te voorzien, zal de handel weer vrij worden gelaten. De uitvoer zal ech ter een staatsmonopolie worden. In Honga rije is een goede gemiddelde oogst te ver wachten en do minister hoopt, dat dit van gunstigen invloed zal zijn op de wisselkoer sen. Zij, aan wie Hongarije gTaan levert, moeten het in ruil daarvoor wagons en steenkolen leveren, daar het anders nic-t in staat is voor voldoenden uitvoer te zorgen. Warschau, 21 Mei. (R.) Vplgens een communiqué zijn de bolsjewisten bij hun aanval op Kryzezopol twintig K.M. te ruggedreven. Een overweldigend aantal bolsjewistische troepen viel de Polen aan ten noorden van de Beresina. De derde bolsjewistische divisie werd te ruggedreven. Er werden vijfhonderd gevan- genen gemaakt. Krachtige pogingen der bolsjewisten om den overtocht over de Be resina te forceeren, werden verijdeld. L o nd en, 21 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Annapolis). Dreadilooze berichten van het hoofdkwartier der bolsjewisten melden belangrijke overwinningen op de Polen. Bovendien wordt gemeld, dat Kief nog in het bezit der Polen en Ukrainiërs is. Gerap- Kameroverzlclit Tweede Kamer In cle zitting van Vrijdag deelden d<* voorzitter mede, dat verschillenüe consul* te Boedapest telegrafisch hebben geprov testeerd tegen de beschuldiging van dei* heer Duijs aan,het adres van onzen consult aldaar. Lageronderwijswet. Het amendement-Otto, houdende verbocfc van toelagen aan bijzondere onderwijzers, wordt aangenomen z. h. st. het amende*. ment-Rutgërs betreffende de vrijheid voor de bijzondere school tot heffing van hoogeiv schoolgeld don voor de openbare schoof is vastgesteld, worcU verworpen met 52 te*, gen 20 st.; het amcnclement-Rutgers tot uitschakeling van advies van den inspec* teur bij de benoeming van bijzondere on derwijzers, wordt eveneens verworpen met 661 tegen !2 st. verworpen wordt voorts het amendement-Ossendorp, terzake vast stelling van het leerplan der bijzondere school door de schoolvergadering (39 leder* zijn tegen 53 voor), verworpen ook met 58; tegen 15 stemmen, het amendement-Rut- gers om het minimum aantal lesuren in de verplichte vakken voor de bijzondere school te verlagen van 22 tot 20ten slotte wordt verworpen het amendement-van der Moler* lot schrapping der vrijstelling van het godsdienstonderwijs voor kinderen van an dere gezindten 60 leden tegen 14 voor). Interpellatie v. d. Tempel, betreffende steun aan werklooze ai beidei s in het bijzonder sigarenmakers. Interpellant vraagt naar de regeling om de tot de rijkswerkloosheidsverzekering toe gelaten werkloosheidkassen in staat fc stel len de uitkeeringen te verleenenvoorts, of de regeering alsnog z.g. litgetiokken ar beiders wil steunen; of de regeering de in stelling wil bevorderen van een commissie van hulpverzekering met vertegenwoordi-. ging van de arbeidersorganisatiesalge<. meene normen v/il stellen voor <le onder steuning in onderscheiden gemeenten en de gemeenten door een ruime bijdrage wil, steunen bij toetreding tot de v/erkloosheid- verzekering. Ten slotte vraagt spr. Inlichtingen over de instelling eener commissie tot het ver ruimen van werkgelegenheid. Minster Ruys cle Beerenbrouck verklaart zich bereid, in elke commissie voor hulp verleening zoo mogelijk een vertegenwoor diger der organisaties op te nemen. Hij betoogt voorts dat de tegenwoordige rege ling der ondersteuning geen bezwaren op levert; slechts bij uitzondering kan ean de gemeente meer dan 50 pet. der kosten wer* den vergoed. Minister Aalbcrse deelt mede, dat bin- nenkoit 2Y? millioen zal worden gevraagd voor voorschotten aan werkloosheidskossen waarvan 7 millioen zal noodig ziin voor de sigarenmakers. Voor de litgetrokken ledeiVi is steunverleening beter dan voortzetting» der veizekeringuitkeering. Zeer spoedig zal de commissie voor verruiming van werkger. legenheid gereed zijn. De heer Haazevoet vraagt dat de rege-, ling voor de sigarenmakers ook zal worden getroffen voor andere bedrijven. De heer Kujper betoogt de noodzakelijk heid van maatregelen orn de werklooze^ spoedig mogelijk productief le maken. De heer Snoeck Henkemans acht plaat selijke regeling der werkloosheidsvoorzie ning beter dan een centrale egeling. De heer Wijnkoop wekt dc arbeiders 0|>( tot agitatie tegen het kapitaal. Lager Onderwijswet. De heer Ossendorp wenscht-in plaats vani U. X. O.~school of 3-jarige H. B. S.f het gymnasium of de H. B. S. als vooroplei* dinefsinstituut voor de onderwijzers*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1