DE EEMLANDER" fills O!» IDVERIENIIEd Z BUITENLAND LOUSESbij iaisoo ^L'Hirondslle" rÖOÏEHDORSI - if 33. \r{mr 1S9 Jaargang r'o. 29 Dfn&dag 25 swoi 132TJ Yan weet tot weet Buitenlandsche Berichten. FEUILLETON. EVENWICHT. Spring Grip Dumb-bells Ijf'^ per maiodcn vr Arccrv iooit J 210, |d banco Jki po^i f 2.60. per week 'met gratti wickering )*-* inge'uhkeu) 0.17*. afionderlij! nunnnec* f 04», Tbi"oon 513. 91 DIRECTEURi J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M.. D J VAN SCHAARDENBURG. bewijsnummer, elke regel meer 0.20, dleustainblc» dingen i 5 iegels 0.50. Voor handel cn bedrijf bestaan xccr vooidceligc bepalingen tot hei her' aald adverlecren bij abonnement Ecno circulaire» bevattende de voorwaarden, woidt op «anvrjag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent f- >e heerlijk mooi* Pii\ksterdoge rijn el daad voor de menschheid g>jeest, te meer, daar de nieuwe Zondagswt n-og* niet yan kracht is. Br is met volle geno den, ond-anks de auto's en de rrtorfietsen, wier bestuurders niet inzien, d de voet ganger toch immer nummer moet zijn. Twee volle dagen van zonschijn en Vrijheid.... het sterkt geest en fhaam. Niet alzoo Pinksterdrie. J/ wat is dat eigenlijk: „Pinksterdrie"? Mneer, ik kom Dinsdag niet, went d'at is Plksteirdrie. Dat klinkt een beetje krankzinnig maar des on danks is dat geluid ook dit par weer verno^ m^n. En Zaterdagmorgen ojv helf eU hield een groep arbeiders met werken op, want „dat was altijd zoo met Pinksteren'Dan moest dat eens veranderd worden. Wij hebben géhoord, dat als d-e arbeider niet zoo'rti onmanschelijk langen werktijd had hii in 8 uur do/r intensiever te werken méér produceerde ,'n dat 'n vrije Zaterdagmiddag overal goed/oor was. Volkomen waar. Acht uur werk if welletjes en we willen hopen, d^t de infSlectueelen 't ook eens krijgen want als die gaan staken zijn we nog veel verder van huis. We zien met genoegen, dat de arbeider hoog er loon krijgt, want 't leven is duurder en de mode is kostbaar dit jaar. M »ar wat Is nu toch Pinksterdrie en om hoe- kr-»t begint nu toch de vrije Zaterd'agmid- df^;? Waarom nu toch niet van beide zijden, z'n plicht gedaan? Wie z'n recht 'eisrht, geeft z'n vóórrecht prijs en wien recht wordt gedaan, krijgt daarmee plichten, 't Ware ongetwijfeld' véél prettiger als recht en plicht niet samen gingen en als je alles kon krijgen en er niets voor behoefde te doen, maar 't is helaas np eenmaal anders en als je intensiever werk belooft, dan kom je c!at ook na. Bovendien moet er in deze ja; en toch al 'n 'beetje harder gewerkt wor den dan anders, omdat we zooveel vernield hebben (wij, d. w. z. niet alleen de kapita- :ten, de bourgeois, maar alle-MKemaal) en hebben 't minimum nu wel gepeild. Locnsverhoogingen zijn prachtig, heerlijk, naar op stuk van zaken schiet men er geen cent mee op, als we niet zorgen voor voor raad. Zoo gauw er voor ieder mensch een viis te krijg is, is de huizenprijs normaal, of: moet hij genormaliseerd worden, doch zoolang ex woningnood heerscht, is het gek heid den huizenprijs te drukken inplaats van te bouwen. Heusch we verwaohten te veel •zege van het aardsche slijk en zoeken 't kwaad, elders. We zouden vree-se-lijk ge lukkig zijn, als we allemaal O. W.-ers waren, of niet. Of niet. Politiek Overzicht De berichten uit Amerika, die in de En- •clsche bladen verschijnen, toonerv> dat men in de Vereemgde Staten zich vrij on- gerust gaat maken over het feit, dat de pc-irolumbronnen der wereld in 't bezit der Engelsohen overgaan. De Amerikaansche "egeering heeft den Senaat een wibboek toegezonden, waarin zij uiteenzet, dat het in de lijn der Britsche regeèringspolitiek ligt alle petroleum, die zich in 't Britsche rijk en de Britsche invloedssferen bevindt, te mono- poliseeren en onder zuiver-Engelsche con trole te stellen. Vreemd kapitaal mag geen «deel hebben aan de petroleumschatten, ter wijl de Britsche regeering direct deelhebster yrordt. Ook de petroleum in Nederlandsch- indië zal eerlang, naar verluidt, uitsluitend aan de Royal Dutch Shell Company worden geleverd, die feitelijk een maatschappij is, Öie onder Britschen invloed staal; ook Frankrijk voert in zijn nieuwe Afrikaansche bezittingen een eendere politiek. Zelfs schij nen Britsche maatschappijen haar eigendom niet aan buitenlanders te mogen verkoopen en de aandeelen van Britsche onderne mingen zouden niet mogen worden overge dragen aan buitenlandsche ondernemingen. Daar Engeiand's regeering dezelfde politiek gaat voeren ten aanzien van de rijkdommen aan petroleum in 't voormalige Turksche Tijk heeft het staatsdepartement in October 1919 een vertoog gericht tot het Engelsche departement van buitenlandsche zaken; het gevolg van dezen stap was, dat toentertijd aan de Amerikaansche regeering de verze-* kering werd gegeven, dat de Amerikaansche belangen niet in het gedrang zouden raken. In aansluiting op deze mededeelingen is in den Senaat een voorstel ingediend, waarin de stichting wordt voorgesteld van een gouvernementsonderneming ter exploi tatie van petroleumrijkdommen in 't buiten land; bovendien blijkt uit een mëdedeeling der Amerikaansche mijnadministratre, dat de Vereenigde Staten rekening hebben te houden met een ernstige schaarschte aan petroleum en benzine. De petroleumvoorra- den der aarde worden geschat op 60 mil liard gallons (een gallon 4L.), waar van, hoewel deze over de oude en nieuwe wereld nagenoeg gelijkelijk zijn verdeeld, zich' slechts zeven milliard in Amerikaansch bezit bevinden: ten overvloede is reeds 40 van al de petroleum, die in de Ver eenigde Staten wordt aangetroffen, verbruikt en de rest zal nauwelijks toereikend zijn voor twintig jaar. Bedford, de directeur van de Standard Oil Company, verwacht, in verband met den dreigenden petroleumnood, slechts heil van een krachtiger buitenlandsche politiek op dit gebied. Hij voegt hieraan toe, dat presi dent Carranza de Amerikaansche petroleum- belangen in Mexico steeds ten gunste der Britsche heeft benadeeld, hoewel het Ame rikaansche petroleumbezit in Mexico veel grooter is dan het Engelsche. „Misschien verklapt Bedford door deze uitlating een der redenen, waarom Ccrre.nza ten val werd gebracht en waarom de ge heel e kwestie thans plotseling in de pers op den voorgrond wordt geplaatst", merkt de Kölnische Zeitung, die zich met dit petro- leümvraagstuk bezig houdt, op. In elk geval blijkt weer eens duidelijk uit- het bovenstaande de innige samenhang tus- schen de politiek en „het centje". En een gallon petroleum wordt allicht door som mige zakenlieden van meer waardij geacht dan een menschenleven. j desdelegatie Apponyi, waarin deze de vrè- j desconferentie meedeelt, dat de Hongaar- I sche delegatie is afgetreden. De tweede no ta, gerioht aan den minister-president Mille- rand, is onderteekend door den Hongaar- schen premier Simoany en den minister van buitenlandsche zaken Teleky. In de derde nota deelt Teleky aan Millerand mede, dat den buitengewonen'gezant Ivan Prasnovsky voorloopig is opgedragen de zaken der vre- desdelegatie af te doen. Budapest, 21 Mei. (H. K. B.) De Hongaarsche vredesdelegatie heeft heden in het ministerie van buitenlandsche zaken onder voorzitterschap van graaf Albert Ap ponyi haar laatste bijeenkomst gehouden, die ook werd bijgewoond door Teleki, mi nister van buitenlandsche zaken. Graaf Ap ponyi verklaarde, dat de delegatie maar weinig bereikteeen wijziging van betee- kenis in de vredesvoorwaarden is niet ver kregen; met name -de eisch om een volks stemming te houden in de gebieden, die moeten worden afgestaan, is afgewezen. De bijeenkomst van leiders en verdere gevol machtigden der vredesdelegatie heeft be sloten te verklaren, dat zij zich niet gemach tigd achtte het verdrag te onderteekenen. Dit beteekende echter niets ten aanzien van de vraag, of het verdrag al of nietgeteekend moest worclen, want de beslissing in dezen behoort tot de tnok van hen, die de politiek des lands leiden; de delegatie legt daarom haar volmacht weer in handen van hen, van wie zij haar ontving; hoewel zij geen tast baar resultaat heeft bereikt, is haar werk toch niet tevergeefsch geweest, daar de stemming in de kringen, welker leden in de zen over het lot van Europa beschikken, aanzienlijk in Hongarije's voordeel is gewij- zigd. ning. De voornaamste staten, die in den raad vertegenwoordigd zijn, zullen militaire, maritieme en luchtvaart-vertegenwoordigers in de commissie afvaardigende andere staten zullen tijdelijke gedelegeerden heb ben, als zij er rechtstreeks bij betrokken zijn. Volgens de Daily Chro is de raad in dezen geadviseerd door generaal Fayolle, den Franschen commandant en Sir Somer set Gough Calthorpe, hooge commissaris aan de Dardanellen en tweede Britsche Zee- lord. B e r 1 ij n 2 3 Mei. (N. T. A. Draad loos). .De ommissie van onderzoek uit het ministerie van defensie behandelde tot dus ver acht-en-twintig aanklachten tegen offi cieren, die hebben deelgenomen aan den Kapp-Putsch. Uit den dienst ontslagen wer den o. a. de vice-admiraals von Trotha en von Levetzow. P a r ij s, 2 4 M e i. (H. R.) Hedennacht tegen elf uur had een ongeluk plaats, waar van de president der republiek het slacht offer was. Door een wonderbaar toeval ont snapte de president aan den dood. R o a n n e, 2 4 Mei. (H.-R.) Gemeld wordt dat de president der republiek, Paul Deschanel, die gisteravond Parijs verliet om zich naar Montbrison te begeven, vannacht het slachtoffer is geworden van een onge luk. Over den aard en den ernst van hel ongeluk heeft men nog geen gegevens. Vol gens een lezing, die tot dusver niet kon worden gecontroleerd, zou Deschanel op de rails zijn geworpen, volgens een andere zijn gevallen, toen hij, leunend tegen een der wanden van wagon en last van de warmte hebbende, zich uit het portier boog. Het ongeluk had nabij Montargis plaats. Parijs, 24 Mei. (H.-R.) Tegen elven had Desohnnél, die zich even te voren te P a r ij s, 2 2 Me i. (H. R.) Millerand heeft in tegenwoordigheid van den minister van financiën, de sub-commissie van financiën en buitenlandsche zaken het verloop der onderhandelingen te Hythe besproken en enkele vragen beantwoord betreffende de beste wijze om de nakoming der verdrags bepalingen te verzekeren. De bewering in de pers, dat te Hythe nog geen definitief besluit was genomen, noemde hij juist. B e r 1 ij n 2 2 Mei. (W.-B.). Het W.-B. verneemt van officieeleuzijde, dat de Britsche zaakgelastigde te Berlijn in opdracht der regeeringen van België, Frankrijk. Engeland en Italië, den rijkskanselier heden een nota heeft overhandigd, waarin wordt voorgesteld de conferentie te Spa 21 Juni te houden en de instemming der Duitsche regeering wordt verzocht. Versailles, 21 Mei. (H. K. B.) Vol gens een draadloos bericht overhandigde de gezant Ivan Prasnovszky vanmiddag te Ver sailles kolonel Henry drie documenten; het eerste is gericht aan den president der vre desconferentie Millerand en onderteekend door den president der Hongaarsche vre- P a r ij s, 2 2 Mei. (H. R.) De raad van gezanten heeft den 4en Juni vastgesteld voor de plechtigheid d6r onderteekening van het vredesverdrag met Hongarije, welks regeering is verzocht een gevolmachtigde* te zenden, daar Apponyi zijn ontslag heeft ge kregen. P a r ij s, 2 2 Mei. (H.-R.) Na de regelin gen, getroffen inzake het plebisciet in Slees wijk, te hebber, onderzocht, nam de raad van gezanten kennis van de mededeeling der Amerikaansche regeering, volgens wel ke Wilson zich bereid heeft verklaard'bij de bepaling der grenzen van Armenië als scheidsrechter op te treden. Berlijn, 21 Mei. (W.-B.). Koster be sloot het interview aldus Ik kan maar niet begrijpen, hoe men beweren, kan, dat inter na tionhliseering met het vredesverdrag te vereenigen is. In Denemarken moet men zich, bij het toch al voor Denemarken door de stemmingsbepalingen gunstige resultaat, neerleggen, en men moet niet trachten om den wil der bevolking achteraf anders uit te leggen. Het Deensche volk moet inzien, dat het ook in zijn toekomstig belang is, in dit kritieke moment geen onrecht tegenover Duitschland te plegeneen dergelijk on recht zou een slechte stemming tusschen beide buurstaten in 't leven roepen. Ik zou het zeer betreuren, wanneer men in Dene marken onontvankelijk was voor deze op vatting. Londen, 2 2 Mei. (N. T. A. Draad loos). De raad van den volkenbond heeft te Rome besloten een commissie te vormen ter bestudeering van de algemeene ontwape- ruste had gelegd, last van de warmte. Hij schelde zijn. kamerdienaar, die blijkbaar in geslapen was en niet direct kwam; de presi dent stond op om de groote ruit te openen, die tot vencter diend-e. Daar de ruit weer stand bood bij de pogingen om haar te I openen, spande de president alle krachten 'in. Men veronderstelt, dat de ruit plotseling meegaf en dat Deschanel het evenwicht ver loor en op de spoorlijn geworpen werd; -niemand bemerkte het ongeval en de trein reed verder. Ondanks zijn hëvigen val ver loor Deschanel het bewustzijn niet. Na zich verwijderd te hebben van de rails, waarop hij gevallen was, legde hij te voet in het donker twee kilometer af. Een wegwerker ontmoetend, zeide hij tot dezen: Ik zal u ver baasd doen staan; ik bevond mij in den trein von den president eri ben onder het rijden op de spoorbaan gevallen. Ik ben Deschanel, de president der republiek. De arbeider hielp den president verder naar het dichtstbijzijnde baanwachters huisje, vanwaar uit men telefonisch een automobiel liet komen, die Deschanel naar Montargis bracht, waar hem de eerste ge neeskundige hulp werd vérstrekt Een on derzoek wees uit, dat dc toestand van het staatshoofd geenerlei aanleiding gaf tot on gerustheid. Deschanel had ernstige kneu zingen en eenige blauwe plekken. Bij wijze van voorzorg diende men hem onmiddellijk een injectie toe met een serum tegen teta nus. Mevr. Deschanel en de minister-presi dent vertrokken des ochtends uit Parijs naar Montargis. Par ij s, 24 Mei. (H.-R.) De tijding van het ongeval van Deschanel heeft te Parijs gToote ontroering gewekt. Toen nun ver? nam, dat de toestand van don president volstrekt niet ernstig was, gaf dit aanleiding' tot algemeene voldoening. Alle minirs begaven zich naar het Elysée om v. n levendige voldoening te kennen te ven, dat het ongeval geen ernstige gevolgen zal hebben. Montargis, 24 Mei. (H.-R.) V rmiA dag te 12 uur was de toestand van D - ha- nel- zoo bevredigend mogelijk; de do. toren constateerden ontvellingen aan het ^el^at, de honden en beeroen en enkele niet ern stige kneuzingen van het lichaam. Parijs, 2 4 Mei. (H.-R.) Aan 'het eina der zitting van den senaat gaf Bourgeois uit naam van den senaat uiting aan de sym pathieën van dit college met den president. Deschanel, mevrouw Deschanel, Millerand en commandant Guillaume kwamen te ze ven uur per auto bij het Elysée aan. De president stapte zonder hulp uit en liep met vluggen tred de stoep op. Montargis, 24 Mei. (H.-R.) De dokters maken een bulletin openbaar, waar in wordt verklaard, dot Deschanel licht ge kwetst is aan 't gelaat en linkerbeen. De toestand is niet van dien aard, dat men zichJ ongerust behoeft te mnken. M o n t a r g i s, 2 4 Mei. (H. R.) De presi dent der republiek, mevr. Deschanel en Mil lerand zijn per auto naar Parijs vertrokken. Parijs. 2 2 Mei. (N. T. A. Draadloos), De Fransrh-Duitsche economische confe rentie is Donderdag begonnen met haar werkzaaomheden onder presidium van Isaac, minister van handel. De minister ver klaarde, dat de taak van "ederöpbouw rik streven naar economische rivaliteit op het tweede plan brengt °n -Urn -jverig moe ten trachten de wewföpr '•"rtie met de meest geschikte middelen p te voeren. De deskundigen van- o'ken tak vereenigde zich om de vraagstukken vast te stellen, die moeten worden besproken en om overleg te plegen over de meest gecchikfn procédure voor elk geval. In de tweede voltallige bii- eenkomst, die Vrijdag plaats had, werd vast gesteld dat de deskundigen het eens waren om hun besprekingen voort te zetten en deze uit te breiden. Tot dusver werdén de drie sub-commissies gevormd, waarvan de eerste aan de metaal- en d-e electrische nij verheid is gewijd; de tweede aan de textiel nijverheid, linnen, katoen en zijde: de derde aan de verschillende takken van chemische industrie. Waarschijnlijk sluit zich Infer een commissie voor den groothandel bij deze commissie aan. P a r ij s 2 2 M e i). De minister van finan ciën heeft verklaard, dat de aonkoopen in het buitenland vermeden of tot hel uiterste beperkt moeten wordener zijn reeds maat regelen in die richting genomen Eer ver mindering van het ruilverkeer zal de laster, van de schatkist ten aanzien der buitenland sche schuld verminderen. Laat ons er niet aan wanhopen, zei de minister, de finan- cieele vraagstukken op te lossen op d%ea basis van de gesloten verdragen en het ver trouwen in onze bondgenooten. Parijs, 22 Me i. (H. R.) Uit den bond van mijnwerkers wordt gemeld dat de bond, daar hij vernomen heeft, dat de werkgevers personeel ontslagen hebben, van plan is een nieuwe mijnwerkersstaking af te kondigen'. Londen,.23 Mei. (R.) Bij een hevige hoestbui is er een adertje gesprongen in een "an koningin Alexandra's oogen, waardoor ze slecht kan zien Men hoopt echter, dat het ongemak voorbij zal gaan. Londen, 21 Mei. (R.) Hodges, secre< taris van den bond van mij rw erk ers-v er e enk gingen heeft, na afloop van een vergadering van het uitvoerend comité van dien bond Wie iu d-en spoortrein den leeftijd van zijn kind te laag opgeeft, bederft voor een paar guldens het karakter van zijn kir.cl. Roman door J. EIGENHUIS., 42 Maar hoe verwonderd was hij, toén hij vnn eijn visites terugkwam, haar beneden Ic zien, raangekleed en wel, nog wel bleek, maar op- 'gowekt met de kleintjes bezig, die een kleur hadden van blijdschap, dat moeder weer bij .(bon was na die nare dagen van zusjes ster- yen en al dat verdriet in huis. Hij kon zijn oogen niet gclooven en meende ,2oo half en half dat ze in een ijlkoorts was opgestaan .Kind, dadelijk weer in bed," zei hij, „en dan wil ik eerst je hart onderzoeken Ze reikte hem bedaard haar pols toe. Nee, dat was geen pols van een doodzwak- rke of van een in ijlkoorts handelende patiënt. '•Een normale pols. Hij sloeg zijn handen in ;etknarT en, liet haar begaan. Zc omhelsde hem en fluisterde hem mei in nig vertrouwen in het oor: „Geloof alleen.' Aan het middagmaal at ze gewoon mee cn ,toen de kinderen naar bed waren, Jas ze aaet 'hem samen het verhaal van het doclucrtje cv au Jalrus «n sprak er opgewonden over, hoe. fc. nu .wist, dat hun dochterHejwk leefde* En ze las hem ook die andere wonderver halen voor, o. a. ook dat van de bloedvloeien- de vrouw, die alleen Jezus' kleed had aange raakt en genezen was. „O," zei ze tegen hem, M't is of ik ook -den zoom ran Jezus' kleed heb aangeraakt, nu al die naïeve verhalen zoo direkt tot me spre ken. Moest ik daarvóór mijn kind verliezen, om Jezus te vinden, en dan ook mijn kind weer to vinden 1" „Loos scheen getroffen," vervolgde ze, „en hij laat zich zelden uit, maar graag leest hij na dien tijd werken over onsterfelijkheid en '0ver de kracht van het gebed. En de uitwer king er van brengt hij wel weer geheel onder een wetenschappelijk étiquetje van „aulo-sug- gestie" of „auto-hypnose." Maar dat ik r.elf na dien tijd zoo flink geworden ben, en on danks mijn groote verlies blijmoedig het leven kon aanzien, du vond hij heel merkwaar dig. Na dien tijd trekken Werken over sug gestie, magnetisme, gebedsgenezing zijn aan dacht. Maar ik heb met mijn domme verstand alleen genoeg aan dat woord, dat me op mijn ziekbed werd ingefluisterd: „Geloof alleen..." Mian zat stil te snikken, en Jaap voelde zich te lusteloos, om er tegen in te gaan of om die goede Lous te grieven. Maar het leek hem al lemaal zelfverblinding. Wat was dat voor een redeneering, dat zoo'n onnoozel kind moest doodgaan, om mevrouw Loos en dokter Loos geloovig te maken. Orthodoxe onzin, een soort van atavisme in godsdienstig opzicht. Nee, hij zelf was een egoïstische lammeling geweest, en eigenlijk was de keele wereld vol egoisme, en zelfs met het sterven van zoo'n onschuldig kind moest ons egoïsme nog ge voed worden. Lous moest nog altijd een zenuwlijderes we-1 iZén, _eji zenuwpau'^en Jennnen .eyen£oed(1 tot lusleloo7e machteloosheid als tot energie ke blijheid opschroeven. Doch heel lang tobde hij er zich niet over af, want het was in liem onrustig over alles, wat hij in zichzelf ont dekte,' telkens wanneer hij zich naast de spon de van zijn ecnigen jongen dacht. Kn het viel hem zoo zwaar te moeten inzien, dat hij, de man, wien zulk een groot onrecht door zijn vrouw was aangedaan, hier voor zijn geweten als aangeklaagde stond. Even kwam het zelfs in hem cp, of hij ook in dat andere soms zelf de schuldige was, of hij soms verkeerde mid delen had aangewend, om Mien in haar buien van zwaarmoedigheid tot evenwicht te bren gen. Voor'Kfl Wl E R^GmUASÏiËK Spring Cbest Expanders voorhanden bij Alles wat hij ge.'aan had, was eigenlijk niets geweest, dan haar wispelturigheid voeden. Maar liad hij de kracht geliad, dat gemoed te leitien en door eigen meerderheid Jiet gesterkt, om weerstand te kunnen bieden aan de hon derden lcleinc verdrietelijkheden, van hel le ven Was' hij niet zelf de schuld, dat ze beid-en deze harde leerschool noodig hadden? Ilij dacht aan dc 'dwaze wijze, w aarop hij haar gesterkt had, vooral in de eerste jaren van hun huwriülc, maar eigenlijk altijd door. in haar zucht; 'naar afwisseling, naar gevierd .worden en naar wuft yermank. Hii zag al zijn dwaze toegeeflijkheid, zijn angstig haar gelijk geven, al voelde hij, dat hij verkeerd deed, met ernstig niet samen tc zoeken naar den weg, waarop zc hun duurzaam geluk hadden tc vinden. Maar al die verwijten onderdrukte hij, en dadelijk zag hij zijn eigen goedheid en ver eering van haar daar tegenover. Ilij had zich toch altijd gegeven, geheel en al, aan haar en aan zijn gezin! Wat had hij meer kunnen doen? En toch, terwijl hij I^ous daar zoo hoorde vertellen van haar levensmoed en van liaar energie, om groote en kleine levensrampen te boven te komen door dat cene tooverding haar gclcof toen kwam, telkens en telkens weer dc gedachte in hem of hij niet altijd door bezig geweest was, Mien ook een geloof op te dringen: het geloof, dat zij het geluk Overal mocht najagen, waar liet niet lc vin den was? Had hij zelf behoefte gevoeld, om zijn levensbecchouwing te verdiepen en sa men met haar instibe uurtjes tc zooken naar de groote taak van bel le\en, naar hel groote. geheim van het geluk? 't Was allemaal inbeelding van Lous. Maar als hij toch zelf zóó kon vertrouwen, in wat ze de Wijsheid cn Liefde van Gods plan noem de, dan 2ou hij toch anders staan tegenover dat vreeselijke ver!i s en niet die wanhopige leegle in zich voelen. "Fii bij Lous was het ook niet louter woor denkraam. Zc stond er voor bekend, zooveel goed ze deed. De arme patiënten van den dokter wisten er van tc spreken en vroe ger had bij er wel om gelachen, maar nu be gon hij er flauwtjes iets van te beseffen aan menig sterfbed moest zc een ware engel geweest zijn... Had hij vroeger niet Mien meegesuoü over het „diakentje" vnn den dokter cn mee niet al- zijn best gedaan, Mien af te houden van een inniger verhouding mei haar cn met een waardige vrouw als .Tel van den burge meester? Ilad hij zelf ooit ingezien, dat Cafoi en mevrouw Lam en meer van do kransvrien* (linnen voor 2ijn vrouw verkeerd gezelschap' waren? Als Mien dan wispelturig en wuft vfas, had hij dan zelf jiict mee dc schuld door. eigen zwakheid en door dc voosheid van zijn levensbeschouwing, die er eigenlijk op neer kwam, dat jc maar moest leven, zooals je leefde? 't Was" natuurlijk allemaal inbeelding, zoo'tï geloof als Lous er op na hield. Maar wal was hier op aarde geen inbeelding? Was MiervS liefde, geen inbeelding gebleken? En dat was dan toch het meest reëele geweest in zijn oog./ En was het geluk om kinderen te bezitten dan geen inbeelding? Zóó zag je er vol vaderlijken trots naar, en zóó lagen zc daar als leelijkc doode dingen in een kil wit kleed... Goed, laat het dan inbeelding wezen. Maar u God, laat liem toch een geloof vcrwreven, een geloof da{ hem kracht gaf om tc leven-,. ZEVENTIENDE HOOFDSTUK. Ilct leven van alle dag ging weer zijn ganigf Schoolgaan voor Jaap, lange les-uren daan na, en het uurtje dat hij nog over had zat hfl in dc huiskamer, over zijn krabt tobbend met leegheid in zijn gemoed, of afgetrokken deel" noménd an hef gesprek van Mien en zui' Marie, die de treurige dagen was overgeko men en nog een weekje nableef. 'Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1