BLOUSES 5R0GTEHD0RST - »0f 38. „DE EEMLANDER" PüiiS m AflytRïtHTlËil met inbegrip van ecu BUITENLAND Maison r3L5IH!ir©ndlellie" BINNENLAND FEUILLETON. EVENWICHT. 18e Jaargang Ne. 285 ïnJJ^r ^llTOBfljlO per 3 m.„ndcn voor Amen. ^RRift.tBiörmw Ioort 210_ idcm lranco per post f 2.40, p« tieek (met gratis verzekering Ojgoa f «.IJS, afzonderlijke nummers f SM. 4 TtLEfHOON 51J. AMERSFOORTSCH DAGBL DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: Mb. D. J. VAIM SCHAARDENBURG. Dinsdag l Juni 1920 bewijsnummer, elke regel inccr 0.25, dicnstaanbic* dingen en li.ldadighclds-advci ten tien voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan rcer voordceligc bepalingen voor het advcrfccrcn. Ecnc citculaire, bevattende de voorwaarden, wordt op danvraag toegezonden. Politiek Overzicht Ditmaal vraagt een nieuwe pauselijke encycliek de aandacht, die tot het episco pal der gehecle wereld is gericht en zich t»ezHrhoudt met den vrede en de christelijke Verzoening. In de encycliek wordt er op ge lezen, dat hoewel de oorlog weer tot het v erleden behoort, de vonken van wrok en wraakzucht nog smeulen; de paus herinnert e.r aan, wat hij gedurende den oorlog heeft gedaan om een rechtvaardigen, eervollen ea duurzamen vrede naderbij te brengen en de slachtoffers van den oorlog bijstand te verleenen. Bij alle kinderen der kerk, bij al cïe menschen van héél de wereld dringt hij e: op aan, den ouden wrok te laten varen, opdat diens plaats worde ingenomen door eensgezindheid en wederzijdsche liefde. De paus schetst dan welke gevaren de vereld kan loopen, wanneer de volkeren bij oortduring leven in den latenten toestand van vijandschap en voegt hieraan toe, dat hij van heeler harte den vijanden der ka- E.olieke kerk vergeving schenkt: „Laat ons ^en enkele gelegenheid voorbij laten gaan i m hun zooveel goed te doen als wij slechts L»i machte zijn. Alle Christenen, die waard zijn dezen naam te dragen, moeten gelijker wijze handelen tegenover hen, die hun tij dens den oorlog leed hebben berokkend." Verder wendt de paus zich tot de katho- ieke pers om steeds taal te vermijden, die niet gematigd is, maar ongewoon scherp van toon, derhalve indruischt tegen de leerstel lingen van het Christendom en buiten kijf dc wonden, die nog niet zijn genezen, op nieuw zou kunnen openrijten. Wat wij tot ieder afzonderlijk hebben ge zegd, aldus vervolgt de pauselijke ency cliek, herhalen wij voor de volkeren, die in den grooten oorlog als vijanden tegenover elkander hebben gestaan. Zullen de oorza ken voor alle tweedracht verdwijnen en zal worden voldaan aan de eischen der recht- .ardigheid, dan is het noodig, dat de vol leren onderling weer vriendschappelijk met elkaar verkeeren. De paus vestigt er de aandacht op dat, nu de oorlog is geëindigd, er zich een bewe ging afteekent, die weer streeft naar een algemeene eenheid der volkeren; de Aposto lische Stoel heeft tijdens den oorlog nim mer nagelaten vergiffenis voor aangedaan leed en een broederlijke verzoening der volkeren te prediken. Thans worden, met -.og meer Idem, deze beginselen door de eik verkondigd. De encycliék besluit: Aangezien ter handhaving en verzekering jer eendracht onder de beschaafde volken wederkeerige bezoeken der staats- en regee- ringshoofden de verbroedering der volkeren bevorderen, zouden wij er geen bezwaar te gen hebben op deze of gene wijze de voor waarden te verzachten, door onze voorgan gers gesteld, om een reis naar Rome in officieele hoedanigheid van katholieke vorsten te beletten, doch tevens geven wij daarbij te kennen, dat deze houding niet zoodanig dient te worden uitgelegd, als werd stilzwijgend afstand gedaan van onze heilige rechten en alsof de Heilige Stoel tevreden zou zijn met den abnormalen toestand, waarin hij zich thans bevindt. Buêtenlandsche Berichten. B e r 1 ij n, 3 1 Me i. (N. T. A. Draadloos). De rijkskanselier heeft in een verkiezings- vede te München verklaard, dat Spa de eer ste straal van hoop was voor de jonge Duit- sche republiek. Het is gewenscht, zeide hij, dat de Entente eindelijk inziet, dat men Duitschland niet economisch kan onder drukken en tevens hooge schadeloosstellin gen eischen. P a i' ij s, 3 1 M c i. (N. T. A: Draadloos uit Lyon). De Volkenbond zal op 27 Juli te San Sebastian bijeenkomen en te Brussel in den aanstaanden herfst. B er 1 ij n, 2 9 Mei. (W. B.) Volgens een courantenbericht uit goede bron besloot de commissie van herstel te Berlijn een ver tegenwoordiging van de commissie van her stel in te stellen, die uit een Franschen, een Italiaanschen, een Engelschen en een Bel gischen gedelegeerde zal bestaan. Over do deelneming van Amerika wordt nog van gedachten gewisseld. P a r ij s, 31 Mei. (V. D). Ter gelegen heid van het vertrek van de Senegaleezen naar Klein-Azië, heeft de commandant van d geallieerde troepen aan den Rijn, gene raal Degoutte, een dagorder uitgevaardigd^ in welke hij den vertrekkenden tioepen dankt voor de bewezen diensten cn er op wijst, dat er 9teeds een goede verhouding heeft bestaan tusschen deze troepen en de bewoners van het bezette gebied. P a r ij s, 31 Me i. (R.)' De intergeallieer- de commissie heeft den burgemeester van Marienwerder (Oost-Pruisen) ontslagen we gens gebrek aan eerbied tegenover den commandant der geallieerde troepen. B e r 1 ij n, 3 1 Mei. (N. T. A. Draadloos). De rijkspresident heeft een verordening uit gevaardigd, waardoor alle ongehoorzame le den van vrijwilligerskorpsen, die zich ver zetten tegen de ontbinding daarvan, bene vens alle personen, die zonder toestemming der bevoegde autoriteiten militaire of poli tieke vereenigingen oprichten of zich daar bij aansluiten, bedreigd worden met tucht huisstraffen tot vijf jaar. De minister van landsverdediging wordt gemachtigd om voor de berechting van dergelijke, misdrij ven bizondere rechtbanken in te stellen. B e r 1 ij n, 31 Mei. (\V. B.) Het opper-pre- sidium van Sleeswijk-Holstein bestrijdt na drukkelijk, dat er een communistisch ge vaar in den Kreich Eckernfoerde bestaat. Essen, 30 Mei. (V. D.) De in Berlijn gevoerde besprekingen tusschen werkge vers en werknemers hebben tot resultaat ge had, dat de mijnwerkers de geëischte loons- verhoogingen hebben laten vallen. Als com pensatie zullen echter goedkoopere levens middelen worden verstrekt. Frankfurt,-30 Mei. (V. D.) Met in gang van Maandag 31 Mei wordt de brood prijs verhoogd van 3.85 Mark tot 3.90 Mark per 1500 gTam. Deze verhooging is het ge volg van de Tioogere loonen der bakkers gezellen. Frankfurt, 30 Mei. (V. D.) De Frankf. Ztg. meldt uit Dresden, dat de staking in de binnenscheepvaart aldaar is geëindigd. Het verkeer op de Elbe is weer normaal. B er 1 ij n, 3 1 Mei. (N. T. A. Draadloos) Door een wolkbreuk is de Midden-Duitsohe stad Mansfeld overstroomdhet water staat in de straten 1XA M. hoog. Vijftig huizen zijn ingestort. P a tij s, 31 Mei. (V. D.). De hervatting van den^ arbeid op de spoorwegen heeft bijna overal op bevredigende wijze plaats gehad. P a r ij s, 3 1 M e i. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Uit Marseille wordt de aankomst bericht van het stoomschip André lc Bon, dat aan boord had den schoonbroeder van den mikado. Londen, 31 AI e i. (P..) Reuter verneemt, dat de Engelsche regeering er op zal blijven staan, dat eerst de Britsche gevangenen vrij gelaten moeten zijn voor de handelsbetrek kingen hervat kunnen worden. Het onderhoud tusschen Krassin en de Engelsche ministers had slechts betrekking op de vraag waaraan Rusland behoefte heeft en wat het kan uit voeren. liet werd Krassin duidelijk gemaakt, dat met den handel niet levens propaganda kan worden gevoerd. Portsmout h, 3 1 M e i. (11.) liet Congres voor internationaal recht is heden gesloten;, een commissie is benoemd om verslag uit tc brengen over de middelen waardoor de in ternationale samenwerking voor gemeen schappelijke economische, sociale en juridi sche kwesties onder den volkenbond kan worden uitgebreid. Tiet congres van 1921 zal in den Ilaag gehouden worden, dat van 1922 te Buenos Ayres. Lord Reading is met alge meene stemmen tot voorzitter voor het volgend jaar gekozen, mr. Jittn en mr. I.oder (beiden Nederland) tot onder-voorzitters. Londen, 31 Mei. (RHet bestuur der triple alliantie (spoorwegpersoneel, mijn werkers en transportarbeiders) besloot he den de parlementaire commissie te verzoe ken een buitengewoon vakvereenigingscon- gres bijeen le roepen ter vaststelling van de houding der Engelsche arbeiders inzake de productie en het verzenden van munitie naar Ierland en Polen. Londen, 30 Mei. (R.) Het aantal slachtoffers, omgekomen door de waterhoos in Lincolnshire, bedraagt nu vijftig dooden. Loncfen, 2 9 Mei. (R.) Twaalf gewa pende mannen, die zich hadden vermomd, hebben de mailtrein naar Cork nabij Bantry doen stoppen, plunderden de brieven zakken en ontsnapten in auto's. L o n d e n, 3 0 M e i. (R.) Zes politieagen ten en een .aantal burgers werden gisteren gewond bij de Iersche muiterij 'te Glasgow. Er hadden twintig arrestaties plaats. Rome, 30 Mei, (R.) De regeering diende een wetsontwerp in, waarbij het de regeering wordt verboden oorlogen te ver klaren en verdragen te sluiten tenzij met toestemming van 't parlement. W e e n e n, 2 9 Mei. (W. B.) De eerste Oostenrijksche stedendag heeft een motie aangenomen, waarin, een zoo spoedig mo gelijke aansluiting van Oostenrijk bij Duitschland wordt gcëischt. B ud a p es t, 5 0 Me i. (H. K. B.) Dage lijks wordt door betoogingen, telegrammen en deputaties aan de regeering geprotes teerd tegen de vredesvoorwaarden. Te Oedenburg is vandaag in een groote verga dering van bewoners der drie Duitsch-spre- kende West-Hongaarsche komitaten gepro testeerd tegen de afscheiding van West- Hongarije. De hond voor gebiedsbescherming heeft in een protestvergadering verklaard, dat hij het regeeringsstandpunt ten opzichte der vredesvoorwaarden niet aanvaardt en de af scheiding van West-Hongarije nooit zal dul den. Budapest, 30 Mei. (H. K. B.) De mi nister van binnenlandsche zaken heeft een verordening gepubliceerd, volgens welke alle vrijmetselaarsloges definitief zullen word-en ontbonden; het vermogen dezer loges zal worden in beslag genomen en voor humanitaire doeleinden worden besteed. De Nemzeti Ujsag merkt naar aanleiding van het besluit op, dat de loges al voor den oorlog revolutionaire plannen koesterden, de voornaamste oorzaken van de komst der revolutie waren en later aan het vernie lingswerk deelnamen. P r a a g, 3 1 Mei. (\V. B.) Het Cz. SI. P.-B deelt mede Volgens een stafbericht uit Moskou van 30 dezer, strijden de roode troepen ten O. van Wilna nog steeds op de lijn. Vizi- Kriwitsje aan den spoorweg Po- loch -Warschau tot aan het Pelikmeer. Aan de Berezina echter schijnen voor Minsk roode troepen bij de uitmonding der Oesja in de Berezina op den linkeroever der laat ste rivier teruggeworpen te zijn. Aan het O. bruggehoofd bij Kief is geen vrandering in getreden. Ten Z. van Kief, ten N.-W. vgn Tarstso, meldt het bericht uit Moskou he vige, met versche strijdkrachten onderno men Poolsche tegenaanvallen. De linker vleugel van het roode front schijnt reeds tot op 30 werst ten Z.-O. van het station Wap- narka aan de spoorlijn Proskoerof—Odessa vooruitgedrongen te zijn. Volgens hetzelfde draadlooze bericht heeft Tsjitsjerin bij de Oostejuijksche re geering geprotesteerd tegen de levering van oorlogsmateriaal aan Polen cn met ver geldingsmaatregelen gedreigd. Eveneens heeft Tsjitsjerin aan de Czecho-Slownkischo regeering een protest gezonden tegen den doorvoer van het Oostenrijksche oorlogs materiaal. Warschau, 31 Me i. (U. P. BAls gevolg van het herstel der economische be trekkingen tusschen de Ukraine en Polen zijn de Ukrninisohe coöperatieve vereen! gingen voornemens in Polen een vertegen woordiger te vrctigen. Er zijn reeds maatre gelen genomen om te Warschau een filiaal te openen van de vereenigde Ukrainische coöperatieve centrale vereenigingen. To Rigo worden pogingen in het werk gesteld om daar een kamer van koophandel te or- men, samengesteld uit vertegenwoordigers van cle coöperatieve vereenigingen en in~ dustrieelen en handelaren uit Finland, Est land, Letland, Littauen, Polen, de Ukraine en Humenië. Kopenhagen, 31 Mei. (W. B.) Vol gens een telegram uit Helsingfors aan vaardde de Moskousche sovjetregeering het voorstel van Finland om op 10 Juni te Dor- pat vredesonderhandelingen te openen. A i K e. r\ o, AO M p i. I.H.-R). Op het ooger.blik waarop het Grieksche .bestuur in Thracië het Fronsche gaat-vervangen heeFt de minister van buitenlandsche zaken, Joli- to, den Franschen gezant verzekerd, dat de Grieksche regeering er niet aan denkt Bul garen, die ih Thracië vóór en tijdens den wapenstilstand officieel betrekkingen heb ben bekleed, te ontslaan. Zij is ten volle be reid van hun diensten gebruik te maken, evenals die uit alle kringen der bevolking zonder onderscheid. De Grieksche regee ring streeft naar vereeniging en bevrediging van alle volken die voortaan onder haar ge zag konien te staan. P a ij s, 3 1 M e i. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Uit Beyrouth wordt aan Havas ge meld, dat een Fronsche colonne een bende Syrische plunderaars uiteengedreven heeft- Beyrouth, 28 Mei. (H. R.) Tusschen Kilia en Aintab stiet de colonne-De- bieuvre, die de verbinding met Aintab wilde herstellen, op een sterke afdeeling geregel de Turksche troepen, die zich verschanst hadden; de colonne dreef hen op de vlucht, nam een aantal Turken gevangen en ver overde buit. De vijand had 1200 dooden. De colonne bezette Aintab. Londen, 30 Mei. (V. D.) Uit Bombayd komen nadere berichten omtrent nieuwe, ongeregeldheden tengevolge von dc stnkintf in de Great Indian Penisula Railway en werkplaatsen. Het aantal stakers is tol 20.000 gestegen. Eenige duizenden sta» kers verzamelden zich bij het station. Spooj weglijnen en de telegrafische verbindingen werden vernield. De treinen konden niet vei trekken. De passagiers werden gedwonger* dc coupé's te verlaten. De politie was niet in staat in te grijpen. Later werd versterking ontvangen en werd aan de vernielingen een eintle gemalakt. Do dienst op de spoorwegen is gedesorgani seerd. Washington, 31 Mei. (R.) De Se-* naat heeft met algemeene stemmen beslo ten morgenmiddag te stemmen over do resolutie, waarbij het mandaat over Armenië geweigerd wordt. New-York, 31 Mei. (N T. A. Draad loos von Annapolis). De bankiers J. P. Mor« gan en Co., hebben van de Federale Reser vebank te San Francisco een bedrag in goud van 11 millioen, 900,000 dollors uit Sentlle en vap 10 millioen, 300,000 dollars uit Snn Francisco ontvangen; ofochoon geen; directe verklaringen zijn ontvangen, ver moedt men, dot dit goud uit Omsk komt van; de Russische regeering en bestemd is vooc Engeland. Washington, 31 Mei. (R.) De com missie van senator Fall, die een onderzocld instelde naar de toestanden in Mexico, ad* viseerde om met de volledige erkenning, door de V. S. van de nieuwe regeering te wachten, tot er overeenstemming is be* reikt inzake de herziening der Mexicaanscha grondwet van 1917. Verzuimt Mexico de' orde te herstellen, dan zullen er troepen gezonden moeten worden om alle communi catielijnen met de stad Mexico te openen ert in stand te houden. El Paso, 31 Mei. (N. T. A. Draadloos» van Annapolis). De regeering van Mexico is een veldtocht begonnen tegen Villa. De Staatscourant van 31 Mei -* bevat o.a. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot vice-consul der Nederlanden resp .te Wasa en tot consul te Helsingfovt, beiden buiten bezwaar van 's Rijks schatkist J. Kalles en C. H. J. van Niftrik, kanselief aan het gezantschap in Zweden en Finland, met standplaats Helsingfors, opgeheven hel rijkskantoor voor kunstmeststoffen (kunst- incsltvmniioaii;). onder toekenning van een eervol ontslag uit zijne tegenwoordige betrekking, op hel door hem gedaan verzoek, benoemd ten minste voor den tijd dien zijne dienstverbirw tenfs duurt, bij het reserve-personeel der landmacht, bij bet wapen der Genie, tot Re. serve eerste luitenant de reserve tweede lui tenant J. A. van der Poll, van het 19de regi ment infanterie. aan mr. J.-W. Ramaer, te 's Gravenhage, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als lid van de commissie van toezicht op de middelbare koloniale landbouwschool te De. venter, onder dankbetuiging voor de irv deze functie door hem bewezen diensten en is, met ingang van dienzelfden datum, als zoodanig benoemd mr. J. H. van Hasselt, te s Gravenhage; L. Bok, te 's Gravenhage, thans bouwkun dig ambtenaar 1ste klasse bij den dienst der landsgebouwen, met ingang van 1 Juni be noemd tot bouwkundig hoofdambtenaar bij dien tak van dienst; bij het departement van arbeid benoemd: tot commies mej. Ch. H. de Vries, t« 's Gravenhage; tot adjunct-commies A. L', H. Vingerhoeds, te Dongen; Het eenigst middel om vrienden te krij gen is er een te zijn- Roman door J. EIGENHUIS. 47 „Toe, zeg, dat je me altijd zal liefhebben..." „En ik kan geen uur voor me zelf instaan." ..Maar je kan het je toch verbeelden..." Stil glimlachte bij: „Nee, ik verbeeld het me ;hict, En ik weet hoe heerlijk bet in me is, nu $ie leelijkc muur tusschen ons weg is." i „Jaap, mijn gelul; is zoo groot. Vrecselijk tfïeb ik zelf geleden. En wat hebben we samen }er niet onder geleden. Maar 't is me nu, of •ik weer een nieuwen tempel voor onze liefde Iga oprichten.'' .A..Ja, een nieuwen tempel," ipeinsde hij. ,„Maar |dan geloof je toch, dat er wat gebroken of (ingestort is, al kon ik het niet goed zeggen..." Y ^Mogelijk was het oude gebouw toch tot 'instorten gedoemd..." Pf.Dus onze liefde was eerst ,niet oprecht?" „Ja misschien wel. Maar de grondslagen fdeugden niet.... Ik bouwde mijn liefde op zelf- jzucht: ik moest gevierd wezen, afleiding heb- jben; ik moest geliefd worden; ik moest als een (koningin, aangebeden en vertroeteld worden.. JEn dan uit p.ure vol.doening zou ik jou en mijn jgezin met een dankbaar hoofdknikje geden ken..." |£y.Zou mijn liefde ook een yehkeerde basis hebben gehad? AVou /ik niet, dat iedereen je zou bewonderen omdat je mooi was? „Hebben we dan allebei zoo'n leerschool verdiend?'- zuchtte ze. „Maar jij was toch op den goeien weg, want je dacht alleen nan mij en je kinderen, en niet aan je zelf. Hij haalde de schouders op: .,'t Is de vraag, of dat de goeie weg is. In elk geval deèd ik het om me. zelf. Ik kende geen grooter geluk dan jou en dc kinderen blij te zien... „Ja, ja, dat was de goeie weg. Ik dacht in de eerste plaats aan mezelf .En ik gruw er soms nog van, als ik er aan denk, hoe ik je met mijn •veel-cischendheid het leven moeilijk heb gemaakt..." „Er zat toch een natuurlijke goedhartigheid en liefheid in je..." r/'l; Ileh nou 'zoo'n klaar inzicht .er in, hoe m n zelfzucht de schuld van alles is geweest. Alles wat me afleiding kon geven, greep ik aan. En. zoo ging ik al verder den weg van egoïsme op, en ik trok er jou ook op -" „En nu komen we uit zelfzucht .weer naar mekaar toe." „Och, wat doet zoo'n woord er ook toe. Maar dan zal je toch moeten spreken van dwaze en van geoorloofde zelfzucht.'' ,,'k Weet hot niet," zei hij, „en ik vind, dat ik hef gelukkigste hen als ik leef, zooals ik voel, dat het beste voor me is. Ik hou er niet an om veel te tobben en te peinzen over die dingen, 't Komt toch op onze daden aan." ,Nee, dat heb ik maar al te duidelijk on- dervondén," zuchtte ze. „Als 't me helder voor den geest had gestaan, zooals ik het me nu bewust ben, dat het groote gebod is voor anderen te. leven, dan zou ik toch heel an ders tegen jc geweest zijn, en een steun gehad hebben legen mijn lichtzinnigheid.., ..Iedereen weet toch-wel, dat dg samenle- \ing eischt, wat voor elkander over te heb ben. We leven toch niet moederziel alleen op een onbewoond eiland, 't Is in oir eigen be lang mekaar wat te helpen." „Dan begrijpen wc elkaar Well verkeerd," hernam ze. „Gods wet, geschreven in onzen harten, zooals mijn vragenboek in mijn jeugd le&rde, is een heel andere dan de dwang der samenleving. O, ik voel het nu 7.00 duidelijk. Die dagolijkschc dwang, dien de samenleving me oplei, was me een ergernis, en ik verzette me er legen en ik beklaagde mc er over en ik meende recht te hebben er een loopje mee te nemen en mijn vermaak tc zoeken, waar ik het kon-vinden. Manr de wet van God in mijn Voor KAMER-GYPJlPJaSTiSX Spring Chffst Expanders - Spring Grip BnmiLbeils voorhanden bij hart laat me niet los, als ik er naar heb lee- ren luisteren. Ik kan me er niet over gaan be klagen, evenmin als over het lionger-gevoeb oyer slaap, over dorst, want ik voel ze als het innigste en wezenlijkste in me. En als ik zoo dwaas ben om ze tc overstemmen, dan is mijn rust weg en is, zelfs onder dc grootste genie tingen, wanhoop de grondtoon." „Best mogelijk." geeuwrde hij. „Ik filosofeer daar maar niet over. Ik geef geen cent voor een zak vol godsdienstige praatjes. Om ook eris bijbelsch tc \yorden: Aan de vruchten wil ik den boom kennen/' Dat was w el erg hard voor haar. Ze had den laatsten tijd over die dingen veel gelezen, cn veel nagedacht, en er ook zooveel troost in gevonden. En nu stond hij daar zoo kil tegen over, en,wees haar zoo scheiip op'het onder scheid tusschen haar vroegere daden en haar woorden van nu. Ze bleef zwijgen en zag met een verslagen gezicht naar hem op. Hij voel de, dat hij ruw geweest was, en hij streelde haar over het blonde haar: „Ik zei hel niet op jou. '1; Dacht er niet aan. 't Kan veel meer nog op mezelf slaan, 'k Wou maar zeggen, dat' ik nog zoo -weinig voelen kan van die godsdienstige beschouwingen. Ik ga op de da den af en dan vind ik, dnt ik zelt' nog een groo te sukkel ben. En ook, dat er zoo heel. veel menschen s*lerker in woorden dan daden zij.11." -En hij omhelsde haar lang en innig. „Toch heb ik zoo'n honger naar woorden," fluisterde tze largo krachtige ven de, bemoedi gende woorden. Toe, help me daarnaar zoe ken. Ik a oei, dat er in me een drijfkracht ge wekt moet worden tot daden. Maar zonder die drijfkracht, zal ik altijd een schip wezen zon der roer. Je he'»t misschien in je zelf meer stuur. Maar als ik mc over één ding mag be klagen, dan is het, dat jij me nooit hebt ge holpen, om me inwendig te sterken, 'lc Weet wel, dat ik geen recht heb om het tc zeggen. En toch wou ik, dat je r niet mee spotte, en dat we samen konden gaan zoeken." „Ik spot er niet mee." zei hij ernstig. „Maar ik ben bang voor geloovigheid. Nou kan ik nog zeggen, dat bet blinde toeval onzen lie ven jongen heeft weggerukt. Maar als ik aan een Vader in den Hemel ga gelooven, dan moet ik veronderstellen, dat Hij dat onschuldige kind heefl gedood om onze dwaasheid. En zoo n Vader zou ik kunnen vloeken. O, ik ben zoo bang voor geloorigheid." „Dat verwart me heelemaal niet. Ik veï^ trouw in dc liefde van God, en acht me zclï voor zijn plannen even blind als een mol voofl het plan van een paleis, tegen dc fundamenten' waaraan het heest zich den snuit stoot..." ,,'t Geeft alles niemendal," zuchtte hij. ,/W? zullen altijd mollen blijven." »>Ja, als we legen de fundamenten ondcï! den grond blijven wroeten. Maar we kunnent ook boven den grond komen. En zelfs bovent het paleis zweven, om het in al zijn pracht ttf bewonderen." „Met dc vleugels van Icarus, om ons 10 pletter te vallen." „Maar er zijn ook andere vleugels dan dei wassen vleugels der verbeelding. Het geloof leent vleugels, die ons nooit begeven..." Ze zag hem *00 opgewonden aan, dat hij el} door getroffen werd. En haar omhelzend, zcj hij -verrukt/ „Maar mooi maakt het geloof Van buiten zoo wel als van binnen. En <l:o moet het toch wel e<m heerlijk ding wezen, hel geloof, 'k Wou, dat het voor mij ook een wei zcnlijklieid werd." Dicht bij elkaar bleven ze nog wat zitten^ zij aan haar naaisserk, hij over zijn boek peia« zend. Maar dc lectuur wou heelemaal nid vlotten. Ilij sloeg zijn boek dicht. .,'t Is al te gruwelijk, hè, hier cn daarif vroeg ze. „Ja. De druk is me ook te klein.'t „Zoo? Daar hoorde ik je vroeger nooit ovtf klagen. En jc had altijd zoo een scherp zicht." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1