Geldersche Gredietvereeniging BLOUSES iiSiii inct 'Inbegrip van een J. (ROOÏENDQm, lof .38. DE EEMLANDER" BUITENLAND ABOHHEMtHTSPRIIS 7^ *r„ Db vrouw iu de politiek. Opgericht 1866. Gestori Kapitaalf 10.000.000 Reserven- 4.400.000 Verricht alle bankzaken. B IJ FEUILLETON. EVENWICHT. 18e Jaargang Ne. 287 per post f 2.60. pec week (met gratis .verzekering -:T legen ongelukken)"/' 0.171», afzonderlijke nummert 'iOA Tïifriiootr 513. DIRECTEUR: J. VALKHOFF 5» BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. M. HOOFDREDACTEUR: D. J. VAN SCHAARDENBURG. Donderdag 3 Juni 1920 V V bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanbic» dingen en Licidadighcids-advc.tcnticn voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcciige bepalingen voor het advcrfccrcn. k'cne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De deelneming van de vrouw aan den' po- smeken strijd is nog^ gering; in vrijzinnige kringen mogen we wel zeggen zeer gering. Terwijl de rechtsche en de soc.-dem. par tijen de vrouw reeds hebben gemobiliseerd bemerkt men daarvan in de vrijzinnige par tijen nog niet veel. Wel is er, met name door den vrijz.-dem. bond, een ijverige pro paganda gemaakt om de vrouwen in den po litieker strijd te betrekken, maar veTgissen wij ons niet el te zeer, dan is het resultaat hiet bijster groot. Voor Amersfoort kunnen we wel zeggen, dat er nog heel geen resul taat is bereikt. De vrijzinnige vrouwen, die voor het vrouwenkiesrecht zeer strijdbare elementen waren, houden zich thans schuch ter op den achtergrond nu het tijd wordt, na het verkrijgen van dat kiesrecht, de prakti sche consequentie te trekken, door zich bij een der politieke partijen aan te sluiten. Hebben die vrouwen dan slechts gestreden om het kiesrecht te bezitten? Of willen ze het ook gebruiken als een wapen in den strijd voor een betere maatschappij? Mee» nen zij dien strijd beter in afzonderlijke vrouwenvereenigingen te kunnen strijden, daarmede dan haar sterkste argument in den kiesreebtstrijd verlopchenende, dat voor een gezonden opbloei van het maat schappelijk leven, samenwerking van alle k.achten dringend noodzakelijk té? Meenën zij, dat de ontredderde huishou ding van den Staat het best gediend zal worden, door versnippering van krachten? Wij zouden deze vragen beleedigend voor le vrouwen vinden, ware het niet, dat zij, loor zich afzijdig te houden van de politie ke partijen, zelf daartoe gereede aanleiding *eyen. Iedere vrouw, die zich rekenschap geeft van haar leven in de maatschappij, die weet, dat zij,wellicht nog meer belang heeft bij etgeving en staatsbestuur dan de man, l zich ernstig moeten afvragen nu het uwenkiesrecht er is, hoe zij het best het itembiljet zal gebruiken. Geen heil is te verdochten van afzonderlijke vrouwenbond- jes, \ersnippering"van krachten1 kan nooit tot grooten opbouw leiden. Daarom moet de vrouw, wil zij werkelijk haar kracht ont- olen, partij kiezen. En de vrouw, die niet ehoort tot de S. D. A. P. ef tot een der •merkelijke groepen, zal zich zeker het best thuis voelen bij de vrijzinnig-democraten. Van af de oprichting hunner partij,-hebben die gestreden voor de gelijkwaardigheid der vrouw, terwijl ten slotte het wetsontwerp- Marchant het vrouwenkiesrecht bracht. De V. D. B. strijdt voor gelijkheid van recht op ontwikkelingsmogelijkheid, zoodat ieder burger van den Staat de gelegenheid krijgt te toonen wat in hem of haar aanwezig is aan kwaliteiten, die de gemeenschap rijker en schooner kunnen maken. Geen verschil 'dus tusschen de Techten van man en vrouw, wanneer zij gelijken arbeid op even goede wijze verrichten, geen verschil bij de waar deering van gelijke arbeidsprestaties door mensehen, die geboren werden in verschil lende maatschappelijke klassen. Doch een erkenning van bekwaamheid en een erken ning var. zedelijke grootheid waar en in wie ook gevonden en het benutten daarvan voor het 'maatschappelijk geheel. Een juist begrip van deze waarachtig de mocratische idealen vindt men bij een on bevooroordeelde studie der verschillende pqlitieke partijprogramma's in geen' enkel zoo juist en breed uitgedrukt als in het pro gramma van den Vrijz.-Dem. Bond. Daarom, vrijzinnige vrouwen, als ge wilt medewerken aan het in praktijk brengen van een democratische samenleving geba seerd op een juiste uitwisseling van rech ten en plichten, leidend tót ware vrijheid en daardoor blijk gevend van een dieper inzicht in de menschelijke natuur dan eenig andere politieke partij hier te lande heeft getoond, steunt dan de vrijz.-dem. partij, want deze heeft door haar juist en breed inzicht van de democratie de elementen in zich om krachtig te kunnen medewerken aan het tot stand brengen van den waren democra- tiwthen staat. Ad Int. Politiek Overzicht Er bestaat in Turkscbe kringen een was send misnoegen over de vredesvoorwaar den, die de Entente aan 't Osmaan-sche rijk heeft gesteld. De nationalistische beweging in Turkije wint dagelijks aan kraoht en krijgt vooral versterkingen van de zijde der bols jewisten en Arabieren. De leider der natio nalistische beweging, Moestapha Kemal, heeft onlangs toespraken gehouden, die tot dusverre niet openbaar zijn gemaakt, maar die de Vossische Zeitung thans in staat is te publiceeren- Mag men het Berlijnsche blad gelooven, dan heeft Moestapha zioh volgend er wijze uitgelaten over het einddoel der nationalistische beweging Het twaalfde punt der beginselen, die door Wilson zijn geformuleerd, had alleen betrekking op Turkije. Wilson maakt hierin gewag van de noodzaak der Turkscbe zelf standigheid, maar voegt hieraan twee voor waarden toe waarborgen voor d'e veiligheid en de vrije ontwikkeling der in Turkije wo nende Christelijke elementen en het ontslui ten der zeeëngten. Alle Entente-mogendhe- den, en ook wij zelf. hadden te kennen ge geven met punt 12 het eens le zijn. De voorrechten, die de Christelijke ele menten in Turkije genieten, da?teekenen reeds van voor ruim drie eeuwen. Deze voor waarde hield dus voor ons niets nieuws in. Wat de vrijheid der zeeëngten aangaat, moet in aanmerking worden gen-omen, dat in de omgeving ervan onze hoofdstad,- het hart van onzen staat. ligt. De zeeëngten zul len worden geopend ten bate van 't alge meen handelsverkeer. Onder deze voor waarde had onze staat besloten den oorlog te beëindigen. Op 3 Nov. 1918 werd dien overeenkomstig een wapenstiistandsverdrag gesloten. In dit verdrag was slechts voor zien het ontslag van overtollige soldaten met*onze toestemming alsmede de controle over draadlooze telegrammen, onderzeesche telegraafleidingen en de Turkscbe spoorwe gen. De Engelschen zijn echter reeds on middellijk na het sluiten van 't wapenstil standsverdrag, terwijl zij er zich van bewust waren den Turksohen commandant te be driegen, de stad Mosoel binnengedrongen. Zij hebben Constantinopel te land en te water bezet. In de streek van Adana, Oerfa, Aintab en Marasj werden eerst door de En- gelschen en daarna door de Franschen troe pen gelegerd. Over al deze zaken stond niets in 't verdrag. In Cilicië moesten met uitzondering van de troepen, benoodigd voor het handhaven van de orde, onze legercorp sen worden ontbonden. De Italianen echter hebben Adalia bezet. De Grieken, met wie wij niet eens in oorlog waren, maakten zich meester van Smyrna. Koptom van den be ginne af aan werd aan 't verdrag de hand niet gehouden. De Ententemogendheden zijn met name ontrouw geweest ten aanzien van twee pun ten zij hebben ten eerste de door hen voor af goedgevonden beginselen van Wilson niet in acht genomen en zijn voorts zoo ver gegaan ons rijk irrandaatsgewijze te willen besturen en zelfs-verdeelen. De vreemdelingen hebben daarbij op o gen ARNHEM. houtje twee principes verzonnen om daar mee voor zichzelf economische voordeden te verwerven. Ten eerste zou ons volk niet in staat zijn over de Christelijke elementen op rechtvaardige wijze het bewind te voe- renten tweede beweren zij, dat de Tur ken geen cultureele bekwaamheden beza ten. Deze meeningen omtrent ons jrijn ech ter niets dan laster. Geschiedkundig staat vast, dat ons volk niet onbekwaam is. Nadat wij op den grondslag van een kleinen slaat in 't eigen land een zelfstandig rijk hadden gesticht, waren wij in 't Westen doorgedron gen tot 't hartje van 't vijandelijk land en hadden daar een groot keizerrijk gevormd. Dit heeft zeshonderd jaren in eer en waar digheid bestaan. Een volk, dat daartoe in staat is, moet groote politieke en administra tieve eigenschappen bezitten. Met'de kracht van den sabel alleen kan zooiets niet worden verkregen. Ook het verwijt der tyrannic is volkomen ongegrond. Geen volk heeft het geloof, de zeden en gewoonten jler vreemde -elemen ten zoozeer gerespecteerd als wij. De chris telijke religieuse hoofden, zooals de -Griek- sche patriarch en de Armeensche katholi- kos, hadden bij de verovering van Constan tinopel al hun voorrechten behouden. Wat de in ons land wonende christelijke elemen ten hebben "geleden is slec'nls bet gevolg van hun eigen separatistische politiek, die zij, misbruik makend van de hun verleende voorrechten, hebben gevoerd. Onze staat zal steeds naar buiten cn naar binnen onafhankelijk moeten blijven. Onder vele motieven, die zich verzetten tegen een andere wijze van bestuur, is de meest be slissende en gewichtige dezeOnze gebie der is de kalif van alle Mohammedanen, ren kalif kan nooit onder toezicht of controle worden gesteld. Het doel, dat onze nationale organisatie wil bereiken, is om te verhindeièn, dot ons volk een volk van slaven wordt. Daarenbo ven moeten wij ons rfog van een zeer be langrijke nationale taak kwijlen. Wij moe ten bewijzen, dat wij bereid zijn tot hervor mingen en een plaats kunnen innemen in de rij der beschaafde volkeren. Wij zullen meer socialen dan politieker arbeid hebben te verrichten. Wij hebben met onze geloofsgenooten, die thans buiten de bovengeschetste - en- zen zijn gebleven, eeuwenlang als onderda nen van hetzelfde vaderland samengeleefd. De thans afgescheiden broeders streven er overal naar, in Syrië, in Mesopotamia, in Jemen en in 't Oosten om hun onafhanke lijkheid te verzekeren. Welk een grool ge luk zou het voor de Islamitische wereld be- teekenen, wanneer al deze stammen hun onafhankelijkheid zouden veroveren. Wan neer ik mij voorstel, hoe sterk dc positie der Islamitische wereld na 't bereiken van het doel zal zijn, dan voel ik mij onbeschrijfe lijk gelukkig. Ik ben vast overtuigd van de Maison L'HSrondelSe" Moestapha Kemal, de leider der Turksche nationalistische beweging, merkte voorts op na den grooten ramp van Smyrna het Turk sche volk met mannelijke bewustheid had besloten zijn rechten zelf te verdedigen. Daarvoor was een organisatie noodig. Op de congressen te Erzeroem en Siwas ge lukte het tot volkomen overeenstemming te gerakenop de bladzijde van 't reglement, dat op deze organisatie betrekking heeft, staat geschreven, dat onvermoeid alle krach- ten zullen worden ingespannen om waar-, borgen te scheppen voor dc integriteit van! het Ottomaansche vaderland alsmede de handhaving van de hooge positie van het kali'faat en het sultanaat- „De «uitslag van den wereldoorlog dwingt onzen staat zekere gebieden op le offeren. Daarom hebben wij voor het rijk oen nieu we nationale grens aanvaard. De binnen deze grenzen liggende provincies moeten onafscheidelijke leden van het Ottomaan sche rijk blijven. Wij allen, die daarin leven, Mohammedanen en Christenen, zijn onder danen van denzelfden staat. Allen genieten dezelfde rechten. Wij kunnen niet aan onze Christelijke onderdanen voorrechten -verlee n-en, die ons politiek gezag en ons sociaal evenwicht zouden kunnen verstoren toekomst dezer Islamitische wereld en ik ge loof in haar." De activiteit dei- Turksche nationalisten 'blijkt o a. uit de gisting in Thracië. De Times verneemt uit Constantinopel, dal de Turk sche regeering, in verband met de volkomen eenstemmigheid der publieke opinie om trent het vredesverdrag, besloten heeft de campagne tegen da nationalisten niet te doen voortduren. Of dit besluit een uitvloei sel is van een overeenkomst, kan nog niet worden uitgemaakt, doch aan beide zijden ziin teekenen, die wijzen op een wapenstil stand. De Times is verder ter oore gekomen, dat de geruchten inzake hulp van Bulgaarsche komitadja's, die deel uitmaken van het Ma cedonische revolutionaire comité, aan de verdedigers van Thracië, die worden geleid door Jafer Tagar Bey, een kiem var. waar heid bevatten. De Grieksche sir.jdkrachten zijn wel-is-waar. de meerderen, zoowel wat de numerieke sterkte als de uitrusting aan gaat, maar dit neemt niet weg, dat de Turksch-Bulgaarsche benden, wier aantal op 15000 wordt geschat, last genoeg kunnen veroorzaken, vooral in de districten ten N. van Stranja en Girmuljina, daar door deze gebieden de belangrijkste loevoerwegen loopen van 't Grieksche leger. De Times verklaart bovendien, dat deze benden rekenen op de hulp van eon deel der bevolking, die geen onverschillige hou* ding aanneemt ten opzichte van de annexa tie van Thracië door de Grieken. Het is dan ook best mogelijk, dat. nu dc Macedonische opstandelingen worden geholpen door <1* Jong-Turken, de Balkan-toestand, zooote deze zich onder sultan Hamid liet aanziéiy terugkeert. Buitenlandsche Berichten. B e r 1 ij n, 2 Jun i. (V. D.). De pauselijke encycliek over het vergemakkelijken der bc« zoeken van katholieke staatshoofden aan Rome, wordt in Duitsche commentaren als een verstandige zet van den pairs opgevat, die de Romeinsöhe curie overeenkomstig haar belangen zonder haar principes prijs to geven, bevrijdt uit een voor de kerk zelf nadeelig geworden isolement. De veronder- de wereldverhoudingen hebben daartoe wel den doorslag gegevai* De encycliek vindt bizonderen bijval in het Duitsche centrum. Berlijn, 2 Juni. (N. T. A. Draadloos). Doordat het vredesverdrag door Amerika niet geratificeerd is, treedt het Amerikoan- sche lid der intergeallieerde Riin-commissie, Noyes af. De zaken worden afgedaan door den generaal der Amerikaansche bezetting Allan. B r u s s e 1, 2 J u n i. I. R.) Officieel. Do heer Wouters d'Oplinter, kamerafgevaardig- de voor Leuven, is tot minister voor econo mische zaken benoemd, terwijl Jasp&r do portefeuille van binnenlandsche zaken heeft aangenomen, ter vervanging van Rcnkin, die is afgetreden. Antwerpen, 2 Juni. (V.-DWocns- 4ag zijn alhier Fronsche ingenieurs aange komen, chefs der havens van Duinkerken, Havre en Bordeaux, vergezeld van den di recteur-generaal van heLministerie van pu blieke werken van Frankrijk, om de mari tieme instollatiën van dc haven van Antwer pen te bezichtigen. Brussel, 2 Juni. (II. R.) Door de be middeling van den minister van arbeid is de staking der gas- en electriciteilsarbeiders te Montignies-sirr-Sambre, die do mijnen cn werkplaatsen in het gebied van Charleroi tot stilstand dreigde te brengen, geëindigd. Er is een arbitrage-commissie benoemd. Brussel, 2 Juni. (H. R.) De Ltbrc BeL gique deelt mede, dat door de ontploffing van een granaat te Yperen zes personen ge dood zijn. Berlijn, 2 Juni. (V. D.) Het njkskn- binet besloot terstond na de verkiezingen of te treden, om den rijkspresident in de gele genheid te stellen, naar gelang van den uit slag der verkiezingen, een kabinet te vot- men. De rijksdag zal midden Jnni bijeenkomen, voornamelijk om voor Spa een voor haar taak berekende vertegenwoordiging van het Duitsche rijk samen te stellen. B e r 1 ij n, 2 Juli. (N. T. A. Draadloos). In plaats van den overleden Duitscher zaak gelastigde le Rome is voorloopig de gezant- schapsraad von Hossel met de dienstzaken belast. B e r 1 ij n, 2 Juni. (V. D.). De rijks weer* minister is van zijn reis naar Silezië terug gekeerd in een bericht aan den rijkspresi dent constateerde hij, de beste indrukken te hebben gekregen van de houding der Sile- zische garnizoenen, die bescherming zouden verleenen tegen aanslagen zoowel van rechts als van links. Een vergadering van alle districtscom mandanten der rijksweer zal Donderdag met den rijksweerminister confereerer over veU ligheidsmaatregeler bij de verkiezingen Wie geestig is, is vaak droefgeestig. Roman door J. EIGENHUIS. 49 Ook Jaap was door hun gullen groet een ïeci andere lichting uitgegaan met zijn ge dachten. Den tijd, dat hij na zijn lesuren hun gezelschap zocht, en met half-bcncveld hoofd meedeed aan dc vuile kroegmoppen en bet kaartje tot de oude nachtwacht kwam slui' ten; het dwaze intieme ilronkenmans-gewau- mel met Jan Vermnat, als ze vol hartelijkheid samen naar huis wandelden; en zijn wrok te gen Mien en tegen Japiks, dien ze samen in hun doezelig hoofd aankweekten, kwam hem voor den geest. En het blood steeg hem naar het hoofd, en even vloekte hij binnens monds, omdat hun jovialiteit hem weer al die pijnlijke herinneringen bezorgde. En zijn eigen kleinheid stond hem zoo akelig voor den ?eest, dat hij moeite had zjjn hoofd rechtop tc houden. En thans, nu hij met alles op dc hoogte was, niet zooals het tot hem was geko men -door la9ter en d'orpsgekonjcel heen, maar regelrecht uit eerlijke bekentenissen van zijn vrouw zelf, nu vond hij zichzelf nog ellendi ger, en voelde hij diep, wat Mies hem had verweten, dat hij ook nooit iemand was ge weest, bij wien Mien steun liad gevonden. En oven welde het in hem op, dat cl' thans iets in haar groeide, waarin ze den steun vond, dien hij haar nooit had kunnen geven. Het proces ging al we iten hem om, en zoo leefden ze Weer naast elkaar, nadat ze elkaar gevonden hadden. Eigenlijk hadden ze hun heelc huwelijk naast elkaar geleefd, evenals hij naast een mooi kunstvoorwerp zou 'geleefd hebben, dat hij jaloersch vereerde als een zeldzamen schat. Die gedachte maakte hem gemelijk tegen haar zoeken naar inner lijk evenwicht en innerlijke kracht, alsof het iets was, dal zich weer, opnieuw tusschen hen plaatste. En de meening, dat haar „fijnheid" en „malle vroomheid" hem weer verder van haar zou afbrengen, beangsttc en verbitterde hem. Vriendelijk knikte Lous van den dokter hem goedendag, die juist uit het huisje van den brugwachter kwam. Haar voelde hij vooral sohuldig aan de verwijdering, welke er nu weer ging groeien tusschen hem on Mien. Met een gebaar van groote haast was hij voorbij gegaan. Maar ze hield hem even staar.de: >.'k Ben er van ontdaan," zei ze bewogen. „De oudste zal bet niet lang meer maken. En zc verlangt: zoo naar Jezus, 't Is aandoenlijk, zoo n jong meisje te zien smachten naar den 'dood... En in dc twee anderen hecft.m'n man een heel zwaar hoofd.... 't Zijn zulke lieve menschen, die brugwachter en zijn vrouw. Met zoo'n gelatenheid blijven ze gelooven, dat God er het goeie mee voor heeft, met ze zoo drie zulke mooie, flinke kinderen af te ne men...." Ongeduldig s'.onr' j haar aan te hoorea> „Ja, ja," praatte hij terug, ,.t is eTêndtgr Maar ik moet naar de les. Adieu. De groeten aan Loos." Ja. 'le inbeelding kon vat caan. Net, 0f een God, als die er was speciaal zoo'n brugwach ter of zijn kindertjes kende cn niet hoog en ver buiten zijn zandkorreltjes en menschjes om bouwde en omschiep, met heclallen kaat send en daarbij vormen verbrijzelend, zonder zich ic bekommeren over de smarten van de verpletterde en lal pulver gemalen molecu len, die menschjes of diertje of plantjes heet ten. Zoo'n God moest blind wezen als het nood lot. Al dc ellende, die Hij veroorzaakte als Zijn bouwwerken uit Zijn machtige gedachten oprezen of instortten en het materiaal door- eengebouwd werd als het mortel van den met selaar, dat zag hij evenmin als de arcliitecl de drukking gevoelde, die het fundament van een galeis had te verduren. Die had alleen het oog op het geheel en lei daar zijn schoonheids-. DE PLA'iTVOETZDDL Aanbevolen door H. IJ. Medici Dij idee in. Zoo blind en noodlottig verwezenlijk te zich ook dé goddelijke drang tot scheppen van schoonheid, en dc smart van -zoo'n brug wachter of van hèm, was voor dien noodlots- God evenveel als de folteringeq van een in sect, dat onder het bouwwerk ineenkromp, lot den architect spraken. En t'oen hij de brug overging en merkte, hoe vaag alles voor hem was, wat op den Ringdijk gebeuWde, t'oen glimlachte hij scham per. Dat Vas er ook nog Voor hem wegge legd, om bijziende te worden, want liet ging de laatste dagen wel heel erg achteruit met zijn gezicht. Als hij nu maar mevrouw Loos geloofde, of den 'orthodoxen dominee, 'dan bad hij dat ook al aan God tc. 'danken, die er al weer hel beste mee voor zou hebben. E11 in zichzelf 'vloekend, stapte liij dc op rijlaan op naar dc hoeve van Vervuren, waar hij zijn lessen had tc geven. v Toen hij 's middags vermoeid en gemelijk aan tafel kwam, trof het hem, dat zijn vrouw en kinderen er allemaal juist -zoo 'vroolijk uit zagen. Die hadden natuurlijk weer heclcmaal geen oog voor wal hem k'wel'de. Ilij was nog even na de les vol ongerustheid bij dokter Loos aangcloopen die wat met spiegels aan zijn oog gegoocheld had en zei, dat hij maar eris naar Utrecht moest gaan,'want dal hij zelf meende, 'dat een bril hier niet helpen kon. Mogelijk nerveusheid. Laurien was zoo druk. Die had zoo veel tc vertellen van de leeraars op dc lvoogerc bur gerschool, en van de manier, waarop bij en kele èr van, het 'onderwijs onmogelijk werd gemaakt door hun gebrek aan geestkracht en door 'de rakkcrighefrl der leerlingen. „Pa", viel ze inelhs uil, „u bent een Fithe- canlhropos crectus. En ma ook." De kleine Mien ginnegapte vroolijk: „Een Piet- de-s'lroop-p'ot-lik-'ris. Een Piet-de-stroop- pot-Iik-Tis." En allen schaterden hot luit. „Zoo, zoo,'1 spotte Jaap. „Je \Vordt daar maar ineens oen geleerde bol in Amsterdam." >rJa, 'de leeraar van natuurlijke historie zegt dat dc menschen van den rech'topgaan- den menscli-aap afstammen. „Nou, <lic kan ltel weten," zei de vader schamper. „Och, meid, je ben niet goed,/' plaagde Jans» haar zus bespiegelend aanziende, „je bent toch" gc-en beest. De meester is zelf een aap." „Jullie vVorden maar geleerde hollen," 7.cl d<c moeder, ,,'k Wist niet, dat zulke wijsheid' al Voor dc eerste klas was. Die stumpers,1 lachte ze tegen Jaap. „Ja,*gn mijnheer vertelde van een schedel,' dien ze gevonden hebben, ik geloof in Ihdio en daah konden ze het aan zien, dat de mca« schen er van afstammen." „Van dien schedel?" vroe'g Jaap. „Och," deed Laurien verlegen. „Van dch pythecanlhropos erectus natuurlijk." „Piet kan in-dc-strooppot-en-lik-'ris,'' giiw nagapte Micntje weer. „Wat een mooie naam,j hé pa?" „Een pracht van een naam. Wal is je zU^ knap, dat zc 'm zoo in eens 'onthouën kan." I „We moesten 'm opschrijven," lachte Lau« rien. „En ik vind hel 200 leuk, dat wc van du apen afstammen." Jaap haalde de schouders op. Ilij had in- 'dortijd de werken van Darwin verslonden) maar hij vond het toch een sterk stukje, om met zulke onbewezen wijsheid de kindertjes van dc eerste klassen van een hoogerfc bun gersclïool lastig te vallen, of het studenljel van een hoogcsch'ool waren. „Gelooven op gezag „Dat mag „Niet meer in 'onize dagen," Mien. „Maar niet-'gelooven op gezag wel." j .,Wat beteckent dat, Moes?'- vroeg Laurie* naief. ,s (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1