binnenland DE EEMLANDER' PKDSUDISIÏIIIlElir,;.^^1." BUITENLAND EVENWICHT. *s4 FEUILLETON. 18e Ja»rsane No. 292 per post f 2.60, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.17s. aizondeilijke nummers f 0.05. Telefhoon 513. S3 DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: Ma. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Woensdag 9 Jujii 1920 bewijsnummer, elke regel racer 0.25, dienstaanbe» drngen en Licfdacli-hcids-adve.tcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan 2ccr X'oordcciige bepalingen voor het advcrlccrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Alaaroctegwoivd heeft Lloyd George in 't Engedscbe Lagerhuis een verklaring afg-e- ktgvd, naar aaoleidmig van een vraag om in- fichrtmgen inzake de zoo gewichtige bespre kingen met Kraissin de Engelsche minister wees er 09, dat de onderhandelingen een voortvloeisel waren van een groot aantal eenstemmig door den Oppersten Raad ge nomen beslissingenhet besluit om de han delsrelaties met Rusland weer aan te knoo pen werd in Frankrijk met Cl em ene eau ge n-omen, die toch geen bolsjewist genoemd kon worden. Alle geallieerden waren daar bij tegenwoordig en volgens Lloyd George was het juist een bewijs van hun antibols jewisme, dat de geallieerden het met elkan der eens waren omtrent de noodzekelijk- Keid de handelsbetrekkingen met de sov jetrepubliek te hervallen. Toen eir.de Februari de Opperste Raad te Londen ver -aderde, waren Italië en Ja pan vertegenwoordigd, terwijl Millerartd de zitting voer Frankrijk bijwoonde; bij deze gefle-genheid werd het besluit genomen, dat de geallieerden niet in diplomptioke betrek kingen konden treden met Rusland in ver band met de o^r°danie ervaringen, tenzij zij tot de cor.rh-rte mochten komen, dat aan de bolsjewistische excessen een einde zou komen en de regeering te Moskou bereid verklaarde fee zijn zich te richten „naer de methoden d'cr beschaafde regeeringen-" Te San Remo werd dit besluit in een nota vastgelegd, waarbij werd bepaald, dat be sprekingen met Russische afgevaardigden op de beste wijze er toe zouden kunnen lei den,, dat de hindernissen en moeilijkheden die de hervatting der vredelievende hor.- de-lsbetrek-kioicen in den weg lagen, werden opgeruimd. Dit zou in 't belang van Euro pa zijn. Aldius was de m-et aller goedkeirrmg ge nomen beslrssimg van de leiders der gea-L Keerden, waartoe gekomen was na eerst overlag te hebben gepleegd mot de onder scheidene regeeringen. Volgens dit besluit, aldus Lloyd. George's opvatting, wordt nu gehandeld en z. i. moest het voor ieder, die de wereldgebeurtenissen volgde, duidelijk zijn, dat het levensbelang van Rusland dat van Euro-na was voor den oorlog leverde Rusland 25 net van de in Europa ingevoer de levensmiddelen en ieder, die op de hoog te was met de gevaren, die de wereld be dreigen door een tekort, moest tot het in zicht komen, dat het n-oodig was maatrege len te nemen tot herstel der relaties. Lloyd George had juist mlichtingen uit Polen ontvangen, waaruit zou moeten blij ken, dat in cfe Ukraine belangrijke hoeveel heden tarwe op export Kiggen te wachten- De handel had echter een belangrijke kwestie op te lossende verbetering van het trans portwezen. Daar dit veel te wenschen oven. laat, heeft het vervoer met ontzaglijke moei lijkheden te kampen. Er waren bewijzen, dat er voldoende graan, olie, vlas en hout in Rusland aanwezig was; een eerste eisch was dan ook de reorganisatie der Russi sche ü'ansnortmiddelen, waardoor het mo gelijk zou kunnen zijn het koren onder het bereik der bevolking te brengen. De premier wees er op, dat er geen aan leiding was af te zien van handel-drijven met Rusland, omdat de regeering van dit land nu niet zoo bizonder populair en ge zien was. Lloyd Georcre maakte de juiste op merking, dat met Turkije, hetwelk op bizon- der wreede wijze de Aimendërs heeft behan deld, de Westersche landen den handel ge woonweg voortzetten en hij wees er op, dat ook onder de tsaristisohe regeering corrup tie, wanbeheer en pogroms bestonden. Buitenlandsche Berichten. Brussel, 8 Juni (H-R). Bericht wordt, dat de conferentie te Spa op 5 Juli gehou den zal worden. De conferentie van de pre miers der geallieerde landen, die daaraan zal voorafgaan, wordt te Brussel gehouden P a r ij s, 8 J u n i. (N. T. A. Draadloos) Uit Constenrinopel wordt bericht, dat cle commissie, belast met het opstellen van het antwoord op he vrede vrdrag, ijverig haar werkzaamheden voortzet, want de grootvi zier hoopt in den loop dezer week met het' antwoord nacr Parijs te vertrekken Men bevestigt het bericht, dat de groot vizier en Venizelos te Parijs een onderhoud zullen hebben. De officieele uilslag der verkiezingen is als volgt. Van dc 460 zetels verwierven: Duitsch nationalen 65, Duitsche Volkspartij 61, Centrum 67, democraten 45, meerder heids-socialisten 110, onrdhankelijken 80, communisten 2, Beiersche boerenbond 4, Christel. Federatie 21 -en de Welfen 5 zetels. B e r 1 ij n 8 J u n i. (V. D.) Heden of mor gen zal het rijkskabinet zijn ontslag bij den rijkspresident indienen, die den ministers evenwel zal verzoeken, zoolong in functie te blijven, totdat het nieuwe kabinet is ge vormd. De ministers zullen de loopende zaken blijven afdoen. De Rijksdag zal zoo spoedig mogelijk bijeengeroepen worden. P a r ij s, 8 Juni. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). In den ministerraad van heden druï de Mftkrand mede, dat de toestand van ckn president der republiek verbeterde en dat Desohanel gisteren een uitstapte had kun nen maken naor Trcuville en Dcnuv 11e. P a r ij s. 8 Juni (V. D.) De Nationale Fe derale Raad van de P. T. T. heeft met alge- meene stemmen de volgende resolutie aange nomen*. De Nationale Federale Raad der P. T. T, 11a kennis genomen te hebben van dc maat regelen der regeering met betrekking tol het vakvereenigingsrecht voor ambtenaren, ver klaart in naam van de organisatie van dc P- T. T., dat hij onomstooleliik vasthoudt aan het recht van de vakvereenigingen en de C G. T. De Raad van de P. T T. zal zich met alle middelen kanten tegen de pogingen der re- gecring om de P. T. T. te berooven van het stakings- cn vakvereenigingsrecht. Londen, 7 Juni.. (R.) De Zionistische wereldconferentie komt op 4 Juli te Londen bijeen ter behandeling van de kolonisatie van Palestina en het financieren daarvan. De conferentie zal een beroep doen op het Joodsche volk ten behoeve van het fonds van 25 millioen pond, dat men besloten heeft bijeen te brengen uit bijdragen van Joden der geheele wereld. Dublin, 8 Juni. (R.). Het nieuwe sys teem van militaire patrouilles in Ierland be gint vruchten te dragen, zoo wordt m een te Dublin uitgegeven communiqué gezegd De tusschenkomst van een militaire patrouille heeft een aanval op een politiepost te Bros- ne, in het graafschap Kerry, verijdeld. Kopenhagen, 7 Juni. (V. D.) De staking van havenarbeiders te Kopenhagen is geëindigd. Met 1212 tegen 201 stemmen hebben de havenarbeid-ers besloten het werk zonder bekende voorwaarden te her vatten. De arbeid kan dan eerst hervat wor den, indien de technische noodhulp is te ruggetrokken. De staking, welke 2 maanden duurde, eindigde aldus met een nederlaag der arbeiders. Madrid, 8 J u n i. (H.-R.). De pogingen der syndicalisten om te Barcelona en Va lencia de ■Jigerryeene staking te doen uitbre ken, mislukten. Rom e,8 Juni. (R.). Het dagelijksch be stuur der parlementaire socialistische partij besloot bij de Kamer een motie in te die nen, waarin wordt verklaard, dat het besluit der regeering om den broodprijs te verhoo- gen een inibreuik is op de rechten van het parlement. Praag, 7 Juni. (V. D.) Gisteren heb ben tengevolge van den levensmiddel^n- nood zware uitspattingen plaats gehad in dc stad. Zes personen werden gedood en 8 zwaar gewond, terwij! talrijke personen licht werden gekwetst. Praag, 8 Juni. (\V. B.) Naar de Praag- sche dogbladen hedenavond melden, zijn de arbeiders in de districten Karlsbad, Ellbo- gen, Falkenau, Neudock en Gresslitz we gens hongersnood een- algemeene staking begonnen. Karlsbad, 7 Juni. (V. D.) Gisteren is alhier een dricdaa^sche algemeene stoking uitgebroken. De bevolking had in geen 7 weken brood en in geen 5 wéken moei ont vangen. De bladen verschijnen niet. Alle zaken zijn gesloten, behalve de levensmid del en winkels. Weenen, 8 Juni. (H.-R.) Uit Graz wordt gemeld, dat wegens de buitengewoon hooge prijzen der kersen en eieren onlusten zijn ontstaan; toen de samenscholende me nigte weigerde uiteen te gaan is met ma chinegeweren geschoten, waarbij zeven per sonen gedood en vijf en twintig gewond zijn. Washington. 7 Juni. (R He<t Hoo ge Gerechtshof heeft berioten, dat 'het amendement op de grondwet inzake he»t drankverbod en het van kracht worden van de wet op de <lroog'egging in ovreonstem- nvaug met de grondwet zijn. Het besliste d'eruovereervkomstr ten opzichte van alle beroepen dier ïa.rere gerechts-hoven, waarin cle gr on dwe tt e! ij kheid van het drankverbod werd betwist. Kpm^roverzicht UwecJe Kamer In de zitting van Dinsdag v/erd begonnen met de Anti-Revolutiewei. De heer Rutgers betoogt dot de ob structie en de gewekte agitatie slechts in schijn de aan-de-ordestelling van het ont werp belieft, doch in werkelijkheid het ont werp zelf. De obstructie was reeds lang le voren aangekondigd. De inhoud van het ont- werp rechtvaardigt die obstruciie niet. Het is onjuist dat het gericht is tegen de j vakvereenigingen. Het wensoht alleen straf- 1 boarstelling van opruiing tot gewelddadig optreden leg-en de openbare orde van han- delingen ter voorbereiding van nonslagen op den grondweltelijken regeeringsvorm. Indiening en aanneming van het ontwerp zijn plichtmatig, ten eerste uit den aard en de roeping der regeering, ten tweede om dat het slrookt met de rechtsverhoudingen van het Noderlandsche volk en len derde omdat het is in het belang van rust, veilig heid en welvaart van het volk. De heer Schaper stelt een motie voor, uitsprekende de wenschelijkheid dat het gonsche Kabinet bij de behandeling tegen woordig zal zijn. De Voorzitter stelt voor, cLat voor 10 minuten toe te staan. Dit wordt aangeno men, doch de motie wordt na toelichting verworpen mét 69 tegen 19 stemmen. De heer Dresselhuys heeft de indie ning van het ontwerp .betreurd, omdat het 't nationale zenuwstelsel moest schokken, ofschoon het wetje van geringe staatkundige beteekenis is, en nu het eenmaal er is, nu het een strafrechtelijke quaeslie is gewor- B IJ ftfiaêson L'Hirondelie 3 9 Austin (Texas), 7 Juni. (R.). Wegens de opeenhooping van goederen te Galves ton door de staking der havenarbeiders heeft de gouverneur van Texas den staat n be leg voor Galveston afgekondigd. Mexic o-C i t y, 8 Juni. (N. T. A. Draadloos). Heden is generaal Herrero al hier aangekomen, om zich bij den president te verantwoorden over zijn handelingen in verband met den dood van Carranza. Hij bleef bij zijn bewering, dat Carranza zelf moord heeft gepleegd. Bij een treffen tus- schen het g-evolg van den vroegerén presi dent en Herrero's troepen was het eerste, dat 200 man slerk was, zonder weerstand te bieden gevlucht. Carranza was bij deze gelegenheid ge wond geraakt en had zich daarna zelf dood geschoten. Radio meldt uit El Paso, dat kolonel Fox, die het bevel over Juarez voert, heeft meegedeeld, dat dertien treinen met 6 A 8000 soldaten den afgeloopen nacht van de hoofdstad in Jimenez (Chihuahua) is aan gekomen. President Huerta zal met de troe pen te velde blijven, totdat Villa öf gedood öf gevangen genomen is. Naar verluidt, zou Villa zich op zestig mijl westelijk van Jime nez bevinden. Ne w-York, 7 Juni. (N. T. A. Draad loos uit Annapolis). Het stoomschip Berge- fjord van de Noorsche stoomvaartmaatschap pij, dat gisteren uit de haven van New-York vertroken is met 1241 passagiers aan boord, is op zee in brand geraakt. den, de orde te verzekeren tegen de revo lutie-pogingen, is Spr. bereid het noodza kelijke te geven, doch hij kan niet verder gaan dan de strafbaarstelling van plannen lot een bepaalde revolutie, niet het propa- geeren van revolutie in het algemeen. De Voorzitter stelt voor, dat de alge-1 meene beschouwingen Vrijdag 6 uur moe- j j ten zijn afgeloopen, hetgeen wordt aange-1 i nomen met 67 tegen 20 stemmen. De heer S c h a p e r wil het woord over de verdeeling van den tijd. De Voorzitter zal den tijd naar bil lijkheid verdeelen, het reglement van orde draagt hem dit op. Er ontstaat langduri-/ lawaai. De Voorzitter zal met de fracties overleggen over de tijdverdeeling. Het lawaai houdt aan. De Voorzitter schorst de vergade ring voor een kwartier voot het plegen van overleg. De Voorzitter deelt na heiopening mede, dat Woensdag, Donderdag en Vrijdag om 1 uur zal worden begonnen; dat de Ka tholieken 4 uur zullen mogen spreken, de S. D. A. P. 6 uur, de Chr. Hist. uur, de Revolutionairen 3 uur, de heer Kollhek 3 uur, de Vrijz.-Democrate'n uur, de Unie liberalen Vi uur, de heer Van de Laar 20 minuien, de heer A. P. Staalman 25 minu ien, de Neutralen 20 minuten, cle heer Rraat 20 minuten, de Anti-Rev. nog uur. De heer Rink betoogl, dat in een demo- cratische-n staat met algemeen mannen- cn vrouwenkiesrecht revolutie niet kan worden geduld. Hij zou tegen het oorspronkelijk ontwerp hebben gestemd. Het is thans ech ter fundamenteel verbeterd. Spr. zal vooi het ontwerp kunnen stemmen als het nog gewijzigd wordt in de door den heer Dres selhuys c.s. gewc-nschten zin. De heer A. P. Staalman wil naar cte bezworen van de S. D. A. P. luisteren on der voorwaarde dat zij haar obstructie op geeft. Hij betoogt dot de S. D. A. P. hier gedreven wordt door de zweep van Wijn koop. De heer De B u i s 0 n j is het met do heeren Dresselhuys en Rink eens. De heer T r o e 1 s t r n erkent, dot ook do S. D. A. P. gebonden is non het Reglement van Orde en wijst er op, dat zijn partij een zekeren stand heeft op te houden. Obstruc tie is echter gerechtvaardigd als doel ont aan te vullen wat ontbrak aan Tie gelegen heid om aan de massa de beteekenis van het ontwerp duidelijk te maken. Spr. brengt hulde aan den heer Duys. Hij wijst op do mislukking van het kapitalistische stelsel en op den toenemenden revolutionnairen geest. Revolutie acht Spr. nr.erl? elljk. Fnf-ilaar- tegen verzet zich. het ontwerp. Ten 6 uur worden de beraadslagingen verdaagd. De Staatscourant van 9 Jur.l be* vat o.a. de volgende Kon. Besluiten: Gesteld ter beschikking voor 2 jaar bul*» ten bezwaar van den land en met introk-» king zijner benoeming t eWnrschau do go», zant Jhr. P. R. A. Melvil van Cumbec. benoemd tot burgemeester van Berghem P. A. J. M. Boudoin en tot burgemeester van Boarderadeel E. van Douwen, secreta ris dier gemeente op ver/.ock eervol ont slagen J. Adams «Is burgemeester vrtn Gasselte; benoemd tot gewoon houideernar onn de Rijks Universiteit te Utrecht voor het onder wijs in de kindergeneeskunde J. Huver- schmidt, kinderarts te Utrecht; benoemd aan de R. H. B .S. te Goes tot leeraar J. Jansma c-n P .C. v. d. Wolk, hei» thans tijdelijk op vezoek eervol ontslagen A. Gabel als leeraar aan de R. H. B. S. te Assen, idem uit 's land dienst de Indische ambténaar met verlof L. van Erpecum; toegelaten van het Indische leger tot den, hoofdcursus te Kompen ter opleiding tot of ficier der infanterie de onderofficieren; F. K. van Raefeld Meyer. J C! sier, P G. 'de Lange, H. W. Thenu, P. A. Faro en P. W. O. Schr«>ders; den kapitein op nonacl viteit Jhr. M. J. f. d© Jonge van Ellemeet, van het wapen der Genie, op het daartoe door hem gedaan verzoek een eervol ontslag uit den milftsï** ren dienst verleend; benoemd bij het reserve-personeel dec landmacht, bij het personel van den Genass- lcundigen Dienst t,ot leserve-officieren ven Gezondheid dc-r 2c kbs.se, de hec-ren J. F- Kr eiken en L. M. ter Hoiit, ertsen; den Reserve Eerste Luitenant P. H. N. Briët, van.het 22ste régiment Infanterie. o| zijne aanvrage een eervol ontslag uit t.cn mil 'airen dienst verleend; 'en Reserve Cffi icrc.. van Cc beid der Ie klasse C .W. G. Mieremet, J. R. Kcl* lewiin. dr. P. II. Kramer cn R. E. V. .cicn^a, zoomede den Reserve officier van Ccz. heid der 2e klasse J. J. A. Aghina, C. Christiaanse en J. J. van n, al a a het personeel van den Genceskum I cn Dienst der Landmacht, een ccrvcl or.i.l.g uit den militairen dier.st verb r.J eervol ontslag verleend aan cjen heer L- van Eer.ennr.am, uit zijl i- irekking, wn Opzichter le klasse bij de Aitillerie-In.itiv» tingen. co-oo» Anefsspooo*^ WILLEM G39EKriUj£EN 1bandenGl> re3tkeliinj)en. Men moet geest hebben, om geest te ver staan. Roman door J. EIGENHUIS. Altijd die duisternis van den nacht om zich Keen, of mogelijk de nog pijnlijker vaagheid van een dikken mist, waar alleen vlak bij een fwarte plek als een vage vorm in opdoem de, beangstigend en schrikaanjagend om d<? wanstaltigheid... Da* zou toch zijn lot wezen. De professor in Utrecht had het haar gezegd, om haar uit de pijnlijke onzekerheid te red den. 't Was een ongevoelig worden van -de oogzenuwen^n dat proces moest eindigen in een totale blindheid, of in een toestand, waar bij alleen vlakbij ziinde voorwerpen een nog zwartere donkerheid in den duisteren mist afteekenden, zonder zich te laten herkennen. AI haar zwak-moedighcid viel weg bij de gedachte aan zijn leed en bij het gezicht van die zorgelijke trekken. Zij hield Gods gouden zon, cn Gods kleuren en glanzen eq vormen, om zich in tc verblij den, cn in haar hart een dankgebed tc liooren opstijgen, omdat hij zich zóó heerlijk en majes tueus aan het zwakke menschenoog vertoont. Zii hield het gelaat van haar kindertjes voor zich, kon elk oogenblik zich verlustigen aan do blijheid van hun lenrge bewegingen, aan de weelde van liun mooi blond en golvend haar... Hij zou cle tijd beleven, dat het alleen schimmen voor hem waren met stemmen uit de leegte van het heelal voor hem, waarin hij alleen was. O God, God, dat ze toch sterk w3", om voor hem ie leven zonder eigen eischcn te reke nen! Om zijn licht te zijn, dat alle glans van Gods zon over God? mooie wereld moest ver goeden t En ze voelde weer haar zelfbeklag van zich wijken, als een dampwolk, waar door heen ze ziji: ellende niet had gezien. Had ze zelf hem vroeger niet honderdmaal meer gekweld met haar onredelijke klaag zangen en onredelijke eischen, met haar zucht naar andere, altijd andere indrukken, omdat het zoo leeg in haar was! Maar nu was het niet meer leeg in haar. Vanwaar het gekomen was, en hoe het precies in haar gegroeid was, kon ze zich niet meer indenken. Want eigenlijk was de dag in haar thans zoo helder, dat ze zich den nacht van vroeger als iets onwezenlijks moest indenken, als niets dan een gordijn, dat ze maar op te trekken had, om dc heerlijkheid van de zon in zich te weten. Hoe zoo even nog een donkere nevel in haar voor dat licht geschoven was, leek haar nu een even groot raadsel, als hoc die blinkende zon aan dien blauwen voorjaarshemel mor gen misschien* al achter dikke regenkoppen schuil zou gaan. O. altijd dc heldere zon in haar gemoed, om dat milde schijnsel van-blij liefhebben om haar heen te stralen, waarin zijn verduisterde blik ken weer zouden opengaan voor den glans van dc liefde Gods in zijn hart. Ze drukte innig zijn arm. ,,'t Zijn geen menschen, Jaap, die het le aandoen." Koopt CSV»' Schoemverk HOF SS „Nee, \crd....", vloekte hij. „Als 't menschen waren, dan kon je tenminste nog op wraak zinnen, en eris uitvaren. Maar nou merk je bij den dag, dat het licht uit je oogen weggaat, cn al zou je met je kop door een muur loopen, daar is geen rimpeltje beweging, dat er in dien blinden Noodlots-God komt. Een schrale troost hoor, dat 't geen menschen zijn, die het me aandoen. Waarom moei ik blind worden? Waarom een ander niet, de eene of andere rentenier, die den heclen dag dommelt? „En toch voel ik, dat het hardste cn ergste, wat ons 'kan overkomen, een doel heeft..." „Nou, en ik voel het niet. Als die God dan zoo knikkeren wil met zijn schepselen, waar om heefe hii ze dan bewustzijn gegeven? 't Is oen fraaie daad, zijn stof oerset tc bezielen 011 het dan in zijn mcedoogenloozcn molen tot gruis le kneuzen, opdat er een afgrijselijk ge kerm uit opstijgen zou.'* „Je voelt zelf wel, dat -ar een mcnscli niet tot zulke onzinnige dingen in staal zou wezen, God dat toch nog minder toegeschre ven kan worden Maar we kijken tc veel op de narde, om ziin plan te hegrijpen. Als wc "aar binnen loeren zien, wordt dat anders." „Een mooi praatje De wereld is een wilde- beesten spel, waar de schepsels mekaar op vreten. En als jc nu je oogèn toedoet, dan is hei een paradijs...?" ,.En toch is het zoo. Als je je oogen toedoet, dan is het spel van dood en leven weg en ligt dc eeuwige heerlijke werkelijkheid bloot". Onwillig haalde hij weer dc schouder* Zc had al opgemerkt, dat dit ten sein ^..s, om niet verder door le redenecron. /e zou bet hem anders wel willen ingieten, dat ner- gors anders dan in ons zelf God zoo duide lijk spreekt van zijn ecuwig heerlijk plan. Wan neer dat licht doorgebroken is, wat heeft dan de wisselende gestalte van de omringde din gen een heel ander aanzich1 gekregen. Het aanzicht van de verschikkingen cn vervormin gen in de caleidoscoop, bewogen door den machtigen Geest, die er zijn licht in doet spe len met verblindende pracht. Elk s'chokje, dal de stukjes glas in een nieuwe harmonie van mozaiek schudt, moge pijnlijk trillen in die deeltjes ze zijn er weer door in staat om zijn licht anders te weerkaatsen in nog groo- tcr schoonheid. Zal die hand den caleidoscoop blijven wentelen tot elk deeltje in de meest volmaakte harmonic met het andere is ge plaatst en een Godsglans doorlaat, die niets in de doorstraling verloren h; eft? Alleen wist zc. -dat die 'chokies iets bii- komslig waren en dat licht h'd wezenlijke. En daaraan wou ze »ich vasthouden, want geen zonlicht kon het duizendste deel van dc blii- heid schenken, die ze soms pi voer, als zc met klaarheid besefte, dat Gcd.s licht in haar scheen. Dat zou hem kunnen tru - len voor het ver lies van zijn gezicht. Ma 1 hij hechtte nog zoo aan het zien van de steer.!jes, al werd hij soms door de hookigc vormen en scherpe kan ion nr van pijnlijk getroffc Wat er door hec* glansde, wou hij nog niet zien. Ze zou bidden, dat God hem daarvoor bet gezicht gaf, cm hem honderdvoud tc Ycrgo«? den, wat hem werd ontnomen. EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. „Lauricn, oom Piel heeft over je geklaagd* toen ik gisteren bij 'm v^as,'' zei Mien. Zc waren samen op haar kamertje, want zoo wou liever eerst alleen met haar sproken, vóó^* zc met Jaap overlegde, wat tc doen. Ilct kind zag liaar gemelijk aan cn schokte Onverschillig mei dc schouders. ..Oom Piet is ook zoo streng cn tante is zo<kn pietluttig." „Maar vind jij het dail tc pas komen, om te, doen zooals jullie?" „Och, je mag toch wel vroolijk wezen, eq»: eris lachen." ,,'k Geloof, dal oom Piet daar wel vaflb houdt. Maar dat jc soms tussclien den middag heclemaal niet gaat koffiedrinken en met al lerlei jongens gaat taartjes eten, "dat koraft toch heclemaal niet lc pas."' (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1