de Coi«cine PrHsvwiMring STADSNIEUWS EEMLANDER' puns e novtfiuiiTiEü r, m. vleeschhouWer, Meubelfabrikant - Hof 46. amersfoort papenhofstede EERSTE BLAD. Langesïr» P.4HLUI& TOGELr PLUIMVEE IVOEDER Zomer! BINNENLAND Ni Middenstands Methl kersfsert en Omstreken. WIEME IT Hi. 4. TE1EPKS9K k 301 Fourneert Cheques BUSTEN LAND ISe .Jaargang No. 3ü1 pa posi 1 2.60. per week (meI Riaiis veizckcr ng tcjen ongelukken) t 0.175, sliondcrlijke rummers f C.0Ï. DIRECTEUR: J. VALKHOFr. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TFL. INT 513. Zaterdag 19 Juni 1920 bewijsnummer, elkc regel inter '25, d enslannb o* d-ngen en Licldadiqheids-adveitentien voor dc hcHt der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan teci voordccligc bepalingen voor het advcrfcercn I''ene circulaire, bevattende dc voorwaaulcn wordt op aan vraat; toegezonden- Fabhirk: Voor <3e vervaardiging Van Kantoormeubelen is eene speciale atdeeliné ingericht fschéifl, Het uur van scheiden is aangebioken. Niet voor de eerste maal neem ik afscheid ivan de lezers, maar ik vrees wel d:at het nu voor de laatste maal zal zijn. Mijn defini tieve vestiging in het buitenland, waar ik jn dienst van de journalistiek en de Neder landsche belangen blijf. maakt 'n terugkeer naar Amersfoort niet waarschijnlijk. Ik heb het zoo gewild maar het valt mij ten slotte toch zwaarder dan ik vermoed had. Niet voor niets ben ik negen jaar lang, zij het met eenige onderbrekingen, in dage- lijksch contact met het Amersfoortsche pu bliek geweest. En wet hebben wij in die jaren nier met elkaar meegemaakt! We had den ook wel eens verschil van meening, maar we konden het ten slotte toch nog ai goéd met elkaar vinden, niet waar? Was het niet, dat langdurige afwezigheid mij reeds met de gedachte vertrouwd ge maakt had het zou wij wel heel moeielijk gevallen zijn de banden los te maken, welke mij bonden aan de stad, welke ik in haar beste jaren, de jaren van hare verrassende ontwikkeling heb mogen gadeslaan, aan- c!e lezers, die in steeds grooten getale hun aan dacht, steun en vertrouwen schonken, en bovenal aan den sympathieken directeur en de medewerkers, met wie ik nóóit anders dan de aangenaamste samenwerking en harlelij- ste erstandhouding gekend heb. Is er iets «vat voor ons levensgeluk van meer invloed Is dan 'n werkkring waar men slechts met vrienden in dageiijksche aanraking komt Maar hoe zeldzaam is zoo'n werkkring I Zoo was het op het Dagbladbureau, er waren geen superieuren en ondergeschikten, als vrienden overlegden wij alles met elkaar en handelden gemeenschappelijk. De beste her inneringen, welke* ik uit Amersfoort mee neem, werden geboren op het bureau van het Dagblad. Ik heb het Dagblad zien groeien van een klein, nietig blaadje met 'n klein kringetje «van soms heel lastigen lezers, tot het or gaan, datweliswaar slechts het orgaan van 'n provinciestad is doch de vergelijking met organen van andere", groot-ere provincieste den, met glans doorstaat. Dat is het werk van directie, redactie en medewerkers, èn lezers, allen te zanten. 9 Moeilijke tijden heeft het Dagblad door gemaakt. Het moeilijkst was het in de eer ste jaren toen, in 'n stad, waar nauwelijks voor één dagblad plaats is, 2 dagbladen-en 5 twee- of driemaal per week verschijnende couféntëri, om nog te zwijgen van 2 adver tentie bladen. wat moet het papier toch goedkoop geweest zijn f elkaar hevige concurrentie aandeden. Nauwelijks was door samensmelting van de beide dagbladen en den daarop volgende snellen vooruitgang, de concurrentie vrijwel overwonnen, of de oor log brak uit met z'n ook voor de pers zoo noodlottige gevolgen, welke zich thans nog openbaren in de fantastische papierprijzen. Meer dan eens heeft 't voortbestaan van 't Dagblad aan 'n dunne draad gehangen, maar we hebben ons vele jaren lang niet onaan zienlijke offers getroost in de eerste plaats omdat wij beseften dat Amersfoort behoefte daar waar wij dien juist verwachten. Maar dat maakte ons des te onafhankelijker. En daar gingen wij trotsch op. In onze onaf hankelijkheid school aanvankelijk het gevaar maar later onze kracht. V ij beleden en streden openlijk voor de vrijzinnige en de mocratische beginselen en dienden geen autoriteiten of personen Wij waren de spreekbuis van niemand anders dan van ons zelf. Het Dagblad was niet angstvallig neu traal maar verkoos toch ook niet 'n eenzij dig partijblad te zijn, dat alles door de nar- tijbril ziet en laat zien, en zich er op toelegt zwakheden en schandaaltjes van tegenstan ders uit te vinden ter wille van de politieke sensatie en agitatie, 'n Plaatselijk Dagblad moet in de eerste plaats nieuwsblad zijn en zich het vertrouwen ook van politieke ^te genstanders waardig maken. Politieke voor- 3 lichting komt in cle tweed? plaats en ook daarbij dient het vrijzinnig beginsel ge volgd te worden, dat het algemeen belang vóór het partijbelang gaat, 'n beginsel, dat helaas gelijk zoo vele vrijzinnige beginselen, in onze dagen weinig vat heeft op de massa welke in have vlegeljaren verkeert. Geen redactie kan het alle lezers naar den zin maken. Vooral niet in 'n klein blad. Daarvoor loopen de verlangens te veel uit een en is de ruimte te beperkt. De een wil meer aandacht gewijd zien aan de littera tuur en meent dat ae spo: [rubriek wel waf ingekrompen kan worden, de ar.der wenscht juist meer sportnieuws en vindt dat daar voor wel 'n halve of heele kolom van de politiek afgenomen kan worden; weer ande ren breken 'n lans voor kunst en weten schappen, Economische berichten of Kerk nieuws. Ieder acht nu eenmaal v. at hem het meest mteie^seert, het belangrijkst en ge looft dat de redactie het verstandigst zou doen met zijn inzichten te volgen. Wij leven in n tijd van mislukte carrières, ieder weet het beste hoe het werk van den ander gedaan moet worden. Men zal het dus wel als 'n kettersche opvatting beschouwen als ik beweer, dat ten slotte de redactie het best de smaak van het publiek kent. Het ware verkeerd aan die smaak al te veel toe te geven, want na 10-jarige ervaring, kan ik voor die smaak niet heel veel bewondering hebbenmaar men dient er nu eenmaal re kening mee te houden. Het lezerscorps be staat uit vele categorieën en de opvoeding door cle pers moet langzaam en niet vol gens één recept gaan. Ik heb het voorrecht gehad een der schoonste tijdperken van Amerslooi l's ge schiedenis te mogen meemaken. Juist aan den vooravond van Amersfoort-s opkomst ben ik naar hier gekomen. Het was toen nog een van die schijnbaar doode steden, tien jaar geleden, om welke niemand zich veel bekommerde; thans is Amersfoort een der meest in trek zijnde plaatsen en al wie in ge meentepolitiek belang steid, houdt de aan dacht op onze gemeente gevestigd. Er werd in 1010 wei reeds gewerkt aan de fundamenten van Nieuw-Amersioort maar wie toep had durven voorspellen, hoe de stad er in 1920 zou uitzien, zou.zeker in de maling genomen zijn. Oude Arners- foorters zullen de groote veranderingen mis schien niet met onvermengde gevoelens zien. 't Is ailes zoo snel gegaan, de stad is hun ontgroeid, veel dingen doen zoo vreemd aan, 't eigenaardig carnet is groo- tendeels verloren gegaan, de ras-echte Amersfoorters zijn er niet heelemaal meer thuis, voelen zich verdrongen door vreem delingen maar met dat a! zijn zij, al mo gen zij soms knorren,toch wat trotsch op hun stad; en wat hun hindert, is voor vele nieuwe inwoners juist een van Amersfoprt's aantrekkelijkheden. De weinige overgeblevenen van de man nen, die het werk, allen tegenstand ten spijt, ondernamen, zullen allicht hun verwachtin gen nog overtroffen zien. Ik breng hun hier 'n laatste eeresaluut en ik wil de hoop uit spreken, dat degenen die hun plaatsen in nemen of gaan innemen, 't grootste werk voortzetten en niet verknoeien zullen, 't Laatste is gemakkelijker dan 't eerste; de rampzalige geest, welke menigeen door cle democratie overwonnen hoopte te zien, de Vfl&ESPERs: KARSPEIv, weinig bekende werk, dat een krant v^r- moeclelrjk ook Hymens aanwezig zal zijn, eischt, is liefde, volharding en persoonlijk-terwijl tevens Japan een vertegenwoordiger beid noodig; spreken wij dus van den redac- j zal zenden. Lionel George wil blijkbaar een»- feur, dan spreken wij vfln een persoon. Kan j gen spoed achter de zaak zetten, opdat de het dan anders, dat de hoofdredac teur, de Russische aangelegenheden te Boulogne in ziel van het blad, een persoonlijkheid is Onze hoofdredacteur, Mr. D. J. van Schaar denburg is dat. In het Amersfoortsch Dag blad heeft hij het voortdurend bewezen. Zijn persoon is veelzijdig, sndbesloten en vast houdend. Een man met groote interesse voor het maatschappelijk leven en zijn vooruit gang. „Natuurlijk, dal heeft een journalist Doch dit kan men juister omzetten zij die met belangstelling het maatschappelijk leven gadeslaan en krachtig willen deelne men daarin, komen voor een groot deel bij de Pers te land. Een scherp opmerker, als onze hoofdre dacteur ivas, ziet in elke evolutie, in eik- streven het goede, moedigt dit aan, steunt het, bestrijdt les défauts de la qualité. Deze gave maakt hem als politicus en in enger? beteckenis, als een der voormannen der Amersf. Vrijz. Democratische Partij zoo belangrijk. Het moet ons van «net hart, dat Mr. Van Schaardenburg een chef was door zijn kern- nis. Voor het overige maakte hij onzen ar beid tot een groot genoegen door zijn pret tige samenwerking, waarbij gansch niet t idee van ondergeschikt of superieur was te bekennen. Onze collaboratie was immer ge geid als aan.gcnfom gemeenschappelijk (en hnnr vollen omvang een iy0tu van discussie, zullen kunnen uitmaken. Het onderhoud, dat Donderdag met Kras- sin is gehouden* heeft zich feitelijk beperkt ot een uitwisselen van rapporten en kort 's gesproken over de toe te passen methode vóór de volgende besprekingen. Vrijdag hebben Krassin en de andere af gevaardigden van sovjet-Rusland opnieuw een bijeenkomst bijgewoond van meerge noemde permanente commissie van den op persten economischen raad en naar ver luidt moet te dier gelegenheid Krassin offi cieel een vragenlijst, betrekking hebbende op economische kwesties, zijn overhandigd. Onmiddellijk kon Krassin niet antwoorden, daar hij zich met Moskou in Verbinding moet stellen, zooiat hiermee allicht een dag of vijf zijn gemoeid. De leden van de permanente commissie verlangen, dat hun waarborgen worden ge geven voor cle veiligheid van geallieerde staatsburgers, die Ruslo«ncl mochten bezoe ken voor handelsdoeleinden; bovendien wenscht de commissie er mee in kennis te worden gesteld, welke garanties kunnen worden gegeven voor het betalen der goe deren, die nan Rusland worden'verstrekt. Ook de Belgische regeering houdt zich - iii o-est van groepsbelang boven gemeen- heeft aan n Dagblad en in de tweede plaats schapsbenang, blijkt nog steeds vaardig te zijn over de mensehen; hier overwonnen, weet hij ginds weer ingang te vinden. Egoisme en zelfoverschatting zijn in ds individu weerzinwekkend, maar in de-groep zijn zij noodlottig. Wij hebben eik aar nu omdat wij vertrouwen hadden in de toe komst. De sterke stijging van het aantal •abonné's, dat elk kwartaal te constateeren viel, en de blijken van waardeering van de zijde der lezers, gaven ons telkens moed om vol te houden en ons vertrouwen is niet be schaamd geworden. De tijden zijn ook voor bet Dagblad nog wel niet zonder zorgen maar ik geloof niet, dat de lezers ooit zou den dulden, dat Amersfoort z'n Dagblad zou moeten prijs geven. Niet altijd hebben wij steun gevonden overleg van vrienden en dat wil zéér veel zeggen. Vooral in de journalistiek, waar t werk soms zulk een enervecrend tempo heeft. Mr. van Schaardenburg heeft het Redac teurschap aan ons blad neergelegd, om zich blijvend in het buitenlui d te vestigen. Het laatste jaar trouwens, was hij bijna uitslui tend in Frank.rijk en Zv itscr'and. Wij mis sen /ijn scherpen blik, zijn 'geest, z'-'n bon homie, zijn opbouwende kritiek, die het werk in vr:ugde deed ontstaan en zijn raad gevingen, die immer zijn doorzicht en ken nis huldigden. Maar wij zbuden klein zijn, indien wij niet levendig beseften, dat de werkkracht van Mr. Van Schaardenburg en zijn bekwaamheid zich broeder nog konden ontplooien op een ruimer terrein, dan waar op zich ons blad beweegt en, dit voor oogen houdend, v erheugen wij ons in wat hij zal prnesteeren. DE REDACTIE. Heel vroeg was ik uit lu is geslopen. De wijde w ereld in gclcopen, Dien morgen ben ik voortgesneld Over de heuvelen, over het veld, Dan hoogsten heuvel tegemoet Want boven zie je de wereld eerst goed De wondermooie wereld ff Maar toen ik hoog op den heuvel stond Was 't of ik 't ginder,nog moo:?r vond, En of 't verlangen mij vleugelen gaf Juichend joeg ik den heuvel weer af De wijde vlakte tegemoet Wat was het daar voor mo mooi en goed De groote zonnige vlakte f Toen heb ik gejuicht om al dat licht. Om heel dal ruime vergezicht. De hooge hemel boven mij Mijn eigen lui t zoo wonder blij. Ik zag de toekomst tegemoet Die was zoo zonnig en zoo goed. De groote mooi? toekomst ff aanzien van deze belangrijke kwestie niet afzijdig: de Belgische vege erin g heeft aan haar gedelegeerden in de permanente economische commissie van den oppersten economischen raad opgedragen uitdrukke lijk voorbehoud te maken met betrekking tol de aanspraken van Belgische onderda nen in verband met de onteigening van hun bezit, de vergoeding voor cle door hen ge- lèden schoei?; eveneens wenscht zij garan ties, dat in den vervolge hun bezit veilig zal zijn voor roof en vernieling. De dele- ,"aiie wordt op het hart gedrukt, uitdrukke lijk onderscheid te maken tusschen het op nieuw. aanknoopen der handelsrelaties ?n het hervatten van de diplomatieke betrek kingen met cle sovjetregeering, Zoodra dit voorbehoud is gemaakt, zal do regeering" te Brussel zich aansluiten bij de beslissingen, door den Oppersten Raad te nemen en haar onderdanen toestemming geven.zaken met Rusland te deen. In de no- SaSKHI s 3 IJ IWaisan j Kennisgevingen B "fen \V. van Amersfoort maken bekend dat, ingevolge artikel 9 juncto artikel 1 sub b der „Verordening op de Winkelsluiting" het sluitingsuur der winkels op 28 Juni o.s, zal zijn 104 uur 's avonds. Amersfoort. 16 Juni 1920. B. en W. van Amersfoort, De Secretaris, D? Burgemeester, A. R. VEENSTRA. H. Th. A. VERHOEF, <L. B.) Kostelooze inenting. B. cn W. van Amersfoort brengen ter kennis van de ingezetenen, dot op Woens dag den 50 Juni n.s., des namiddags ten drie ure in het voormalig Werkhuis aan den Westsingel alhier, gelegenheid zal wor den gegeven tot kostelooze inenting. Vestigen er voorts de aandacht op, dat bij de aanmelding het vertoonen van een geboortebewijs of trouwboekje gewenscht is. 1920. en W. voornoemd, De Burgemeester, H. Th. A. VERHOEF, (L. B.). ïtan «Is verslag;. Gisteravond vergaderde de Rond der ge meente Amersfoort. Voorzifter cle burgemeester. Afwezig waren weth. Jorissen en Vela Heyn en de heeren Nieuwenaijk en Noorde wier. Ingekomen waren o.a. de volgende stuk ken Kon. besluit van 21 April 1920 tol toe kenning van een verhoogd voorschot ac! J 4609.14, ten behoeve van He voltooiing van een 80-iaI arbeider^oningen, door da Bouwvereeniging „Sb Bonifecius". Voor kennisgeving aangenomen. Kon. besluit van 7 Mei 1920 tot toeken ning van een verhoogd grond voorschot ad. 89,000 en een verhoogd bcuivvoorschot ad 810,150 en verhoogde bijdragen Dmv behoeve van de uitvoering van bet bon - plan van de Bouwvereeniging „St. Ans' '-r dus" Alsvoren. Beschikking van den minisl van Arbt let dd. 8 Juni 1920, wuarb'j wordt goedgeken d het plan vcor den bouw ven 4T mldc' Amersfoort, 16 Juni B. De Seen Lu is, A. R. VEENSTRA to wordt voorts te kennén gegeven, dat het van belang is, dat de sovjetregeerinE het j door de middenstand goi d, dat zij onder Zir.i l.»e r ge" ''on J ningbouwvereeijiging „Frisin en waarlit aanwendt om er de goederen, die door.Rtis- 0(m de gemeente Amersfoort ten behoort van dezen bouw een bijdrage vit 's Rijkska: wordt toegekend van ten hor. n j. 1 j 5,125. Alsvoren. j Missive dd. 51 Mei 1920, ro. 9906. rul. V. van den minister ven Arbeid, houdem sen zijn gekocht, mee te betalen. Arnhem Congresstod. In Arnhem worden dezen zomer achtereen- mededeeiing, dut 2.B. niet kon menen. n volgens gehouden: de jasrvernadering van ,8n j,,. u„, den Nederlcndschen Aenr.emeisbond, van gemeente: den eieen keuringsdienst 'v. .Timi IO?0 A. W. voor op Binnen- en BuitenSand jHeeftuitgebreid Giro-verkeer. Wij eenmaal allen noodig, thans meer dan ooit, De intellectueel, de ambtenaar, de arbeider, de Jandbo.uwer, de handelsman, zij zijn allen onmisbaar in de gemeenschep, elk afzonder, lijk zijn ze nuttelooze, losse schakels van T gebroken ketting, leder op z'n beurt hebben zij geleden aan grootheidswaan, achtten zij zich zelve de meest onmisbaren, maar tel kens als een der groepen z'n overwicht wilde doen gelden en omzetten in overheersching,- liep het glad mis". Men iegge de handen in elkaar en kweeke het gemeenschapsbesef aan, dat bij schier alien nog zoo'n ontzettend tekort heeft. Haat en argwaan leiden tot ondergang, slechts vertrouwen en samenwerking kunnen red ding brengen. v. S. Genève, Juni 1920. Mr. fl. J. ?an SGhaardenlJure. Het is een eigenaardig métier, de jour nalistiek. Het is in hooge mate individueel, 'oor het onregelmatige, moeilijke en zoo Politiek Ovenr.icht Eergisteren, des middags, wisselde de pe;manente commissie van den oppersten economischen raad van goedachten met Krassin. Men was overeengekomen, dat dit onderhoud niet zou plaats hebben, vóór dat Krassin bescheid had gegeven op de vragen, die hem den Hen Jur.i waren ge steld. Eergisteren was dit antwoord nog niet ontvangen, maar Lloyd George, die, naar rnen zich herinnert, eveneens voorwaarden voor de economische besprekingen had ge steld, zou enkele toezeggingen van Kras sin hebben ontvangen. Tenminste dat be weert de Petit Parisien; dit blad zegt voorts te weten, dat Lloyd George er prijs op zou hebben gesteld, dat de onderhandelingen werden hervat vóór het vertrek van den voornaamsten Franschen gedelegeerde Avenol naar Parijs en met name vóór de bijeenkomst te Boulogne su& Mer, waar Mil- 1 er and, Lloyd George, graaf Sforza en ver- de Nederlandsche Maatschappij tot Bevor dering der Geneeskunst, de Verceni^ing van Nederlandsche IJzerhandelaren, een landbouw w eek, een Congres van de NAJer- bchouden. Alsvoren. Rapporten, dc'. 4 Mei 1920, van «"!■-• Com missie tot het instellen van een. cr Jerzoek landsche Brandweer en nog en groot, Na naar de wijze, waarop de bevolking der ge* tionaal Kegelconcours. meente Amersfoort van leve: mid<k ..-i* I wordt voorzien en welke vér-betering- ru daarin kunnen worden rebr; 'k{ Schrijven dd. April 1920 v. i. t 1 - r Vcree!)iglrti ut I ing der belangen van Veiy)h:o,>:..u 5001 Terug, naar hun land Donderdag 24 dezer gaan ongeveer prolestantsche Ocstenrijksche kinderen lliU der Nc'i - - sci i verschillende plaatsen van Necuhinti -r cjtr]n*0. bélar. i Wc-enen terug per extra trein van Meppel 11.05 's morgens, via Zwolle. Utrecht. An W| jn 0,elwefe;n„ w hem—Emmerik (aar.umst 7.o8 vi ne in 0i,nv Er komen er o.a. uit Zwolle ICO. J.v var den en Groningen 100, Zeebna 125. De itH.s citing ia b l bouwbedrijf Men*meldt ons uit D:n Haag Naar wij van werlcnenierczijde vernemen zijn thans van den modernen bond van bouw vc-karbeiders te 's-Greverihage van dc I860 leden ruim 700 leden uitgesloten en van de Federatie, welke 1400 leden telt, 519 Men achUde uitsluiting dan ook geheel mislukt. Alleen het steenhouwersbedrijf ligt geheel stil. Aan de uitgesloten arbeiders zal heden d? eerste uitkeering worden verstrekt. De Moderne Bond heefi deze bepaald voor de ongehuwden op 40 pCt. van hun loon en voor de gehuwden 50 pCt. pint. 50 cent per week voor elk kind beneden 14 jaar. Het maximum zal echter per week niet hoo- ger zijn dan ƒ17. De Federatie geeft 2 per werkdag plus ƒ1 per week en per kind onder de 14 jaar. Men verwacht in deze kringen, dat de uitsluiting ongevcer 5 maanden zal dure* ie Arrwui adui. v. u i - -I gégeven, V. iUver pleging in deze genveènte Ie m ixen mi een gemeentfiiiken tak van dienst en/ Advies B. en W". Verzoek van Mevr. de Wee Sw-eden-Fransch a!l cH. 51 om cle a'snsiag wegens he; e stel luiken en een Hub! - le .u H. B. vnnf "jr^rr ruil: van T i- hei j u- en of - J..- ceel CYoote Spui 1, in le 1 zienlijk le verminderen. Advies B. en \X'. Verzoek dd. 4 Juni 1920 van de Aiu. Amersfoort van den Cenlralen Nederl. Amb- t-enaarsboriid óm in begins ei te v. sluiten tot reorganisatie vc.n hut g' seerd overleg in Uwe pemeente. Advies B. en XV. Verzoeken van E. W. J. \X'"n,:ni:, L. uir den Berg en J. Smit, alhier, o.vt d aanslag wegens het heb" n var, «14! v hunne perceelen te worden r .tsk.ger. Advies B. en V. Verzoek dd. 12 Juni 1920 van hei bestuur van den Amersfoortschen Neutralen sluurdersbond om afdoende maatregelen le willen treffen, welke elke willekeurige prijs berekening der consumptie melk voorkop men.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1