I. BBiTElOm - KOF 28. imhhimr r:„* 7mz "zz DE EEMLANDER" BUITENLAND .BINNENLAND Politiek Overzicht B IJ FEUILLETON. Door Limburg en liet bezette gebied. Spring Chest Expanders - - Spring Grip Donib-bells voorhanden bij 18e Jaargang Ne. 303 pet post f :.<0. ptf week (met gretU vetiekerng :\V - - legen ongelukken) f 0,17', afzonderlijke nummers !jf C.OJ. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Dinsdag 22 Juni 192U PillS DER ADVERTEHTIËH met inbegrip van een 'bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb c* dingen en Licldadighcids-adve tentiën voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrlccrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Ben Turner, een der Britsche arbeiders- öfgevaördLgden, die een bezoek hebben ge wacht aan bolsjewistisch Rusland, heetft over het door hem waangenomene biz onder beden gepubliceerd in die Daily Telegraph. Ben Timter constateert, dat in de groote fa- orieken en industrieën voor het meerendeel Wouwen werken en jeugdige personen; dit houdt verband met het feit, dat d'e meeste martnethjke arbeiders opgeroepen zijn. Zoo bestaat in de eerste landskleerenmakerij, w&af ruim 1500 personen werk vinden, niet (hinder dan 95 pet. van de werkkrachten uit Vrouwen en nog niet volwassenen. In 1918 begon deze fabriek te werken met #ertien arbeidersthans reeds wordt er met een dogploeg van zeshonderd en een avond ploeg van negen honderd arbeiders gewerkt. De dagploeg werkt acht uren, de avondploeg één uur minder. Eveneens zijn er onderne mingen, waar met drie ploegéh wordt ge werkt m een dergelijk geval heeft de nacht ploeg slechts zes uren de handen uit de mouwen te steken. Het is geen toevalligheid, dat er in den avondploeg meer personen werkenmen wil n.l. analfabeten weren. Vandaar, dat de jon ge vrouwen, die niet kunnen lezen, eiken dag naar school gee. Geoomde regeerings- ondexnemihg is echter te klein en voldoet niet aan de eischen, die men aan een mo derne fabriek mag stellen. De groote fabrieken voor het maken van kleeren dragen er het hunne toe bij, dat vele zaken hun bedrijf hebben moeten stop zetten. De kleine kleermaker is derma to in den knel gekomen, dat hij genoodzaakt was zijn diensten aan de groote kledingindus trieën aan te bieden. Zij maken het produceeren tot een voor werp van aanbidding, aldus Ben Turner en toen deze zeide, dat het Britsche \olk daar toe niet bereid zon zijn, kreeg hij ten be scheid Voor een kapitalist of een specu lant zouden wij 't rui et willen doen, maar wel voor ons zelfwij zijn de Slaat. Voor elke twaalftal fabrieken zijn twee Inspecteurs, een mannelijke en een'vrouwe lijke aangesteld; voorts heeft men werk- plaats-comité's in het leven geroepen, die tnoeten controleeren of de gezondheids voorschriften worden nagekomen, de hand wordt gehouden aan de loontarieven en of het voedsel en d-e gezondheid der arbeiders niets te wensehen overlaten. De benoeming van deze inspecteurs geschiedt door de vak ver eenigigen en moet worden goedge keurd door het plaatselijk commissariaat voor arbeid. In de fabrieken waren de leiders der ar beiders, n-1. de hoofden van vakvereenig'in- gen en leden van werkplaatscomité's, com munisten, hoewel dezen in bijna alle plaat sen in de minderheid zijn. Desniettemin wor den communisten gekozenwellicht wijl zij krachtiger zijn of omdat men met hen is begaan of sympathie heeft, omdat nagenoeg elke leider gevangen heeft gezeten of om zijn politieke gezindheid verbannen is ge weest. De meeste leden van de directie dezer fa brieken .zijn echter geen communisten en velen hunner zouden wel weer gaarne be vrijd willen zijn van staatsbemoeienisdoch daar schijnt voorloopig nog niet op gere kend te kunnen worden, daar in politiek op zicht de regeering zeer stevig staat. Hoewel velen en dit is nog steeds Turner's opvat- ting, die wij weergeven was men het er olgemVen over eens, dat de tegenwoordige regeering moest worden gehandhaafd, tot de Polen hebben klop gehad. Niet alleen in genoemde fabrieken, maar ook b-v. in de weverijen komt het leeuwen aandeel van den arbeid wouwen. Ben Turner noemt de ventilatie slecht, terwijl hitte en stoom het personeel den adem schier benemen. Een <ïer groote weve rijen nöbij Moskou bevindt zich op een landgoed, dat vroeger 't eigendom was van een aanzienlijke familieeen groot gebouw is tot bewaarplaats van de kinderen inge richt, wier moeders in de weverij werken. Om de drie uur mogen de moeders de kin deren die van zes maanden tot drie jaar oud zijn opgenomen komen zien aan ge diplomeerde verzorgsters is de verpleging van en 't toezicht op de kleintjes toever trouwd. De groot ere kinderen zijn ondergebracht in een ander huiszij genieten schoolon derwijs en verrichten tuinwerkza-amheden. De arbeiders wonen dioht bij de weverij, maar Turner noemt hun behuizing onvol doende, ai is zij beter dan enkele jaren ge leden toen zij moesten wonen in hou ton hutten, waarin zij amper rechtop konden staan. De weverij maakte eohter den indruk, dat alles was gedaan, wat slechts gedaan kon worden om den arbeiders zoo gunstig moge lijke levensvoorwaarden te verschaffen- oor rekening der Sociaal-Democraten Centrum Buitenlandsche Berichten. P a r ij s 2 0 Juni. (H.-R.) De raad van gezanten heeft besluiten genomen omtrent de ontwapening van Duitschland, die even als die van de intergeallieerde militaire com missie aan de te Boulogne bijeengekomen regeeringsleiders zullen worden meege deeld. Naar verluidt, houdt de raad van ge zanten vast aan den datum van 10 Juli, als het tijdstip waarop de Duitschers het leger tot 100,000 man zullen moeten hebben verminderd. Volgens de Temps zou men wel de vor ming van politiekorpsen toelaten als de legersterkte van 100,000 man onvoldoende zou zijn voor de handhaving der binnenland- sche orde. Boulogne Sur Mer, 21 Juni. (II.) De bijeenkomst is vandaag om half twaalf be- gonncn en is om half twee geëindigd. liet communiqué verklaart: De conferentie, waar aan de gedelegeerden van Engeland, Ilnliê, Japan, België cn Frankrijk dcclgcnome heb ben, heefl haar program aldus vasi' leid: fiancieelc .kwesties en schadeloosstelling van Duitschland, militaire kwesties in zake de ont wapening van Duitschland, de Oostersclic kwestie, de Russische kwestie. Boulogne, 21. Juni. (R. Ilel op de eerste conferentie tc Hythc geopperde plan, volgens hetwelk de aflossing van de Franschc leening gelijken tred zou houden met de be taling van de Duitsche schadeloosstelling, is onuitvoerbaar gebleken. De Franschc voorstel len, die le Hylhe besproken zijn, zijn tot dus ver niet gepubliceerd. B-e r 1 ij n, 21 Juni. (W. B.) De rijkspresi- dent heeft den president der Nat. Verg. Dr. Fehrenbach, benoemd lot rijkskanselier. Deze heeft de benoeming aangenomen. Men ver wacht, dat de vöorloopigc onderhandelingen Over het vormen van een ministerie nu wel spoedig lot een resultaat zullen leiden. B e r 1 ij n 2 1 J u n i. (V. D.). De Duitsche volkspartij heeft aan president Fehrenbach een nieuwe formuleering van haar program ter hand gesteld, tengevolge waarvan samen werking met de democraten m'ogelijk wordt gemaakt. Zondag hebben geen besprekin gen plaats gehad. Men neemt aan, dat het nieuwe kabinet heden. Maandag, gevormd zal worden. Berlijn, 21 Juni. (V. D.) De Reichsan- zeiger publiceert thans de officieele uitslag der verkiezingen voor den Rijksdag. Volgens dezen werden in totaal uitgebracht 2G.017.590 stemmen. De '166 afgevaardigden zijn als volgt over dc partijen verdeeld: Democraten Duitsch Nationalen Duitsche Volkspartij Onafhankclijken Communisten Beierscbe Boerenbond Duitsch Ilannovéftnen Beiersclie Volkspartij 112 zetels (5.611.456 st.) 68 zetels (3.540.830 st.) 45 zetels (2.202.334 st 06 zetels (3.736.778 sl.) 62 zetels (3.606.316 st.) 81 zetels (4.805.317 st.) 2 zetels 441.995 st.) 4 zetels 218.881 st.) 5 zetels 319.884 st.) 21 zetels (1.236.941 st.) B e r 1 ij n, 21 Juni. (N. T. A. Draad- loos). De commissie voor de grondwetsher ziening van den Pruisischen Landdag be sloot tot instelling van een staatsraad, welks president teven-s Pruisische staats president zou zijn. In de plaats van een financieelen raad komt eveneens de staats raad. De samenstelling van dezen staats raad geschiedt door directe verkiezing van vertegenwoordigers der provincicies. B e r l ij n, 2 1 J u n i. (N. T. A. Dra-ad- loos). De onlangs afgebroken economische onderhandelingen tusschen de vertegen woordigers der Duitsche en Fransche nij verheid zullen 28 Juni hervat worden. Berlijn, 21 Juni. (N. T. A. Draad loos). Een tweede trein is Zondagnacht met 600 Duitsche kinderen van Berlijn naar Noorwegen vertrokken. Het Noorsche comité zond bovendien 23 wagons levens middelen voor achterblijvende kinderen. Moinz, 21 Juni. (H.-R.) De toestand in de Palts is weer normaal. B e r 1 ij n, 2 1 J u n i. (N. T. A. Draad loos). Te Berlijn i-s gestorven prins Heinrich zu Schoenaich Caroloth, vele jaren nat.- liberaal lid van den rijksdag; hij werd in de vroegere hofkringen wegens zijn moderne on liberale opvattingen de „roode prins" ge noemd; sinds de Duitsche revolutie was hij lid der democratische partij. B e r 1 ij n, 21 Juni. (W. B.). Dr Robert Fried'berg, Rijksdaglid on gewezen minis ter, is gisteravond plotseling door een hart verlamming overleden. een nog nimmer yoorgekcfre-n notf.T.c. Oie onafzienbare mogelijkheden in stun. Het is de vernieling van de gronL-sfo:' on, waarop het leven van den staat en h« internationale verkeer berusten. Weenen, 21 Juni. (H. R.) De boycot van Hongarije is begonnen. De post- en telegraafverbindingen zijn bijna geheel ver broken. Weonen, 21 Juni. (W. B.) Volgens de Lokalcorrespondenz wordt in de buurt van Wiener Neustadt de boycot tegen Hon garije doorgezet: gedelegeerden van de vak bonden houjjen. toezicht. Budapest, 21 Juni. H. K. B.) Het lr.ndsverbond van christelijk-sociale spoor wegarbeiders besloot in geval van doorzet ting van het Amsterdamsche boycotbesluit de levensmiddelenzendingen naar Oosten rijk en de overige naburige staten stil te leggen. In een brief aan d-e regeering verklaart het Hongaarsche sociaal-democratische par tijbestuur, dat het op het uitgeven van den boycotorder geen Invloed heeft uitgeoefend en van den duur van den boycot niets af weet. In politieke kringen en in de pers wordt de beteekemis van den boycot niet onder schat, doch geenszins als'een rump be schouwd, daar Hongarije tot dusver weinig artikelen kon invoeren en voorloopig slechts gedwongen wordt zijn landbouwproducten zelf op te eten. B e r 1 ij n, 2 1 J u n i. (N. T. A. Draad loos). Inzake den Hongaarschen boycot ver klaarde de Hongaarsche gezant in Weenen, dat een spoedige ineenstorting van den boycot een Europeesch belang is, daar an ders Europa van Amsterdam uit zou worden geregeerd. Deze regeering zou heden Horthy, morgen misschien echter LJoyd George of Millerand op deze wijze haar eigen politiek kunnen Opdringen. - WLT.tJAWyt U» JV J»C [jUHirondeHe" HEsasaagaflflHHaaHKMB i ii'w i immiuiu^ B e r 1 ij n, 2 1 Juni. (N. T. A. Draad loos). Naar de Duitsche pers mededeelt heeft de Zwitsersche bondsraad de grens controle opgeheven. Weenen, 20 Juni. (W.-B.). De Kor- respondenz Herzog bericht, dat sinds mid dernacht de boycot op de spoorwegen, (met uitzondering van het personenverkeer) en bij de Posterijen, telefoon en telegrafie van kracht is geworden. Naar verluidt, zijn de telefoonleidingen aan de grens onbruikbaar gemaakt. Een enkele telefoonleiding wordt gebruikt voor de regeering, diplomatieke vertegenwoordigers en missies. Alleen wor den oerzonden Staats-, diplomatieke en tran- silotelegrammen. De Hongaarsche gezant in Weenen, dc< Graz, bespreekt te Budapest de boycott-kwestie. Linz, 19 Juni. (W.-B.). Volgens 't Volksblalt besloten de vertrouwensmannen der niet-socialistische vakvereenigingen van beambten der posterijen overeenkomstig een besluit van de Salzburger groep met alle wettelijke middelen den boycot tegen Hon garije te verhinderen. Weenen, 20 Juni. (W. B.) De boycot is vannacht begonnen. De Arbeiterztg, schrijft: De boycot is de eerste poging om strijdmiddelen in dienst der internationale politieke actie te stellen. Het Neue Wiener Tageblatt: De boycot- van een staat op be vel van een buitenlandsche organisatie is Warschau, 2 1 Juni. (W. B.). Op voor- stol van Johan Brejski heeft het hoofd van den staat Pilsudski aan den afgevaardigde Witos de vorming van een mie uw kabinet opgedragen. Belgraden, 29 Juni. (RDe Ita- liaansche troepen hebben Bar ontruimd. Er is nu geen enkel Italioansch soklaat meer in Montenegro. Zuid-Slavische troepen hebben vermoedelijk het ontruimde gebied bezet. B e r 1 ij n, 21 Juni. (N. T. A. Draad loos). De Duitsche pers bevat de mededee- ling van een Lembergsch blad, volgens het welk de Móskousche regeering aan die der Ukraine vredesonderhandelingen zou heb ben voorgesteld op der. grondslag, dat Moskou de onafhankelijkheid der Ukraine zou waarborgen onder voorwaarde, dat er communistische sovjets zouden worden in gesteld. Evenzoo zou de Moskousche regee ring hulp hebben aangeboden voor de ver- eeniging met Oost-Galicië onder voorwaar de, dat de Ukraine aan den strijd tegen Po len zal deelnemen. San Francisco, 21 Juni. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). Ondanks Mac Adoo's weigering voor 't president-cand'i- daütschap van de democratische partij in aanmerking te willen komen gaan zijn vrien den voort propaganda voor hem te maken. Staten-Generaal TWEEDE KAMER. Arbitrage verdrag l'bigelaiul cn Nederland. Ingediend is ccn wetsontwerp tot goedkeuring van het op 1 Juni 1020 te London gesloten ver-» drag tot nadere verlenging van den duur van liet op 15 Februari 1005 tusschen Nederland cn Groot-Brittannië gesloten nrbitrogeverdrng. In de Memorie van Toelichting deelt de re* geering- o. o. mede dat, oongezien het wenschc* lijk voorkwam, de gelegenheid van het teneinde loopen van het verdrag non te grijpen om te trachten, het tot dusver bestaande verdrag to vervangen door een arbitrageverdrag van rui mer strekking, de minister van Buitenl. Zaken in dezen geest stappen bij dc Britsche rogecring heeft ondernomen. Genoemde regeering heeft evenwel te kennen gegeven, dat zij ccn uitbrei ding van dc tot dusver bestaande arbitragever dragen beschouwde als eon vooruitloopen op do werkzaamheid van het Permanente Hof von In- ternationole Justitie, voorzien in art. 14 van het Volkenbondvcrdrag, cn dut zij om die reden zich' wenschte te bcpulcn tot een hernieuwing von het verdrag in den thans bestaanden vorm. Ofschoon dc minister van oordeel s, dat hel sluiten van onbeperkte arbitrngeverdrag^n ook na het tot stand komen van het Permanente Hof van Internationale Justitie van belang zal blij ven, zal, onder deze omstandigheden, met ccn verlenging van het bestaand verdrag genoegen zijn te nemen. De Staatscourant van 21 Juni bevat o a. de volgende Kon- besluiten op verzoek eervol ontslagen W. C. de Graaff als buitengewoon hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden idem E .J. M. R. Janssen, als burgemees ter van Linne; idem L. Brocx te Deventer, al9 leeraar aan de Middelbare Koloniale Landbouwschool aldaar benoemd tot consul der Nederlanden te Essen C. Schmid, vice-consul der Ncdorlan- I clen aldaar op verzoek eervol ontslag :n G. J. I An ders, hoofdcommies bij het kabinet der Ko ningin, met dankbetuiging voor de veelja rige bewezen diensten. l>c ex-krooiiprisia. Men meldt ons uit Wieringc/T, dat de ex- kroonprins gistermorgen per postboot van 6 uur vandaar is vertrokken. De ex-kroon prins had een motorrijwiel bij zich. Burgemeester Peereboom ging mee per auto, terwijl mr. J. B. Kan, secretaris-gene raal in algemeenen dienst te Den Haag, in Haarlem in de altto van burgemeester Pee reboom instapte. Het doel der reis ia een bezoek te brengen aan de moeder van den kroonprins, welke ziek is. De heer Léon Bourgeois, die als vertegenwoordiger van den Volkenbond Woensdag j.l. dg internationale Juristen- confeTentie heeft geïnstalleerd, is gisteren ontkend ten 8 uur 44 naar Parijs terugge keerd. Aam het Hollandsche spoorstation werd hij onder meer uitgeleid door den ge zant der Fransche Republiek, den lieer Be- noist en den Minister van Buitenlandsche Zaken Jhr. Mr. Dr. Van Kferneb' De financieele con! -.tie te Brussel. Naar de Tel. verneemt, zal de door Nederland af te vaardigen com missie naar de financieele conferentie te Brussel beslaan uit de heeren: Mr M. W. F. Treub (voorzitter), mr. G. Vis; ri.v op Ter Meulen. R ij "k s c o m m s S i e v o i de ont watering. Dc Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft Zaterdagmiddag in een der zalen van zijn departement d< rijkscommissie voor de ontwater'. gein Een kranke maatschappij wordt niet ge red door een schoon e theorie. - «4P Causerie door O. F. Fölkel. Dat er in deze omhelzing iets uit gesproken subtiels lag, iets wat herinnert aan Jan Pieter Iieije kan ik niet be paald zeggen. Jmmy was weer het eerst op de been gekrabbeld. Hij betastte eerst zich zelf daarna wat voorzichtiger zijn Kitty en toen hij merkte dat ze allebei nog heel waren, zijn vestjeszak. Intussclien haalde de eerste hooi wagen hem in en kietelde hem verraderlijk in zijn nek. De tweede hooiwagen veegde met haar overhangende sprieten de Diemerbrug- sthc modder netjes wat gelijkmatiger over zijn colbertje heen. Binnenzakken buitenzakken achterzakken en steekzakken, kortom alle gleuveu in Jimmy's kleeding werden daarna achtereenvolgens aan een nauwgezette geldin- spectie onderworpen. Later herinnerde Jim*- my zith zijn laatste 2]/t centstuk in de munt meter 4e hebben gedaan. Flegmatisch naderde daarop de derde hooiwagen. Die maakte dat Kitty zeer beleefd haar hoed voor den koetsier afnam en schudde toen over haar met voch tige Diemerbrugsche cosmetiek aaneengeplak- te lokkenpracht een malsche weldadige regen Van stof en doppen uit. Vastbesloten rukte daaron mijn vriend Jimmy mei een bankje van tweehonderd gul den ie voorschijn en de tactvolle tollebaas die wèl kon wisselen beantwoordde deze nobele geste met een kruiwagen vol halfjes en cen ten. Zooals >k reeds zeide, ik heb altijd .een blinde voorliefde voor tollen gehad. Bestaat er wel een schooner een waardiger beroep in dit ondcrmaanscli gewemel, dan iemand de deur voor zijn neus dicht te slaan, alleen maar om liet onschuldige, genoegen te mogen hebben, hem de. vriendelijke attentie te kunnen bewijzen dal men ze weer voor hem opent? De tollebaas is dan ook een algemeen bemind man. Zelfs II. M. de Koningin en dc burgemeester loeven, als het zoo uit komt. gaarne een wijle met hun auto in de koele schaduw van zijn nederige stulp. Rij dag en bij nacht, weer of geen weer, spiedt het waakzaam oog des tollebazen den weg af om le voorkomen dat zijn medeschepselen zich tc pletter rijden tegen dc lat. Het is me altijd op gevallen hoe mager en afgewerkt de meeste tolbazen er uitzien cn hoe jong de mecslen sterven, tengevolge van de ontzettende in spanning cn verantwoordelijkheid die mot hun beroep verbonden is. Als ik den tolle baas dan ook aanschouw te midden van zijn .stocren hardon arbeid, dan dwalen mijne ge dachten onwillekeurig af naar al die andere Vaderlandsche helden die hun leven gaven om dat hunner medemcnschcn te beveiligen, dan denk ik aan mannen als Frans Naercbout en de dochter van den vuurtorenwachter. Voor hen richt men gedenlrieekcnen op en men beloont ze met goud. Afar wie beloont den brave zonder wiens voortdurende toewij ding, zonder wiens onvermoeide hulp half Ne derland dikwijls halve dagon in den motregen zou moeten blijven slaan? Ilij. de nederige man over wien niemand spree.UL ';'b voor al zijne ampele bemoeiingen dikwijls met een schamele lialve stuiver afgescheept En daarvan wordt dan nog het grootste gedeelte gebruikt tot verbetering van den weg. Ja als ik een halfdozijn vohVassen dochters had, dan liet ik ze alle zes mei tolbazen trouwen. O, ik zou midden in de ICalverstraat een standbeeld opgericht willen zien, voor iedere tolgaarder, een standbeeld waarvan de ge spierde rechterhand juist bc.zig is met kloek beleid den slagboom tc sluiten terwijl dc lin kerhand het vierduitstuk omklemd houdt. Tiet is in de persoon van den tollebaas dat wij het embleem hel symbool der waarachtige demo cratic en vooruitgang ecrcii. Nog eenmaal wil ik het herhalen opdat toch niemand mij mis verstaan moge: ik heb een groote, een blinde voorliefde voor lollen Zoo blind, zoo steke blind is die voorliefde, dat ik zc soms hcele- maal niet zie.... Voor KA MER-GYMNASTIEK Terwijl ik in gedachte deze boom opzet is de boom vóór me 2oo waarlijk ook al de hoog te ingegaan. Voor mij ligt een bochtige kleve rige weg. In plaats van te mediteeren moet ik nu uit alle macht debrailleeren tot na een slordig Limburgsch kwartierken de mooie breede Chaussee naar Vaals is bereikt. Mijn vriend de Indian komt in zijn element. Zacht snorrend als een verliefde kater neem! Mi den steil oploopenden weg met een bewonderens waardig élan Ik waag het weer op te zien van den grond. Links golven dc laatste heuvels van Nederland. Vele winkels dragen reeds Duitsche opschriften. liet huizentype wirdl kazerneachtig Duitsch. Alles wijs' cr op dat de grens niet ver meer kan zijn. Er is iets onde finieerbaars in dc atmosfeer. Kan het ook de lucht van zuurkool zijn? Nog enkele minuten en in <le verte doemt een zwarte klomp op waaruit zich achtereenvolgens de omtrekken van wachtende auto's, schildwachthuisjes en uniformen losmaken en naderbij gekomen blijkt de straatweg over zijn gehecle breedte met stevig prikkeldraad tc zijn afgezet, dat slechts in het midden afgebroken wordt door een nauwe doorgang. Op geen vijf Meter van elkaar staan tiaar dc Hollandsche en Belgi sche grenswachten genoegd ijk met elkander te kouten onder het genot vart een pijpje ta bak. Nu is het oogenblik gekomen, le moment su preme. Ik zoek alles wal ik aan „snng froid" bezit ontlat is niet zoo'n klein beetje bij elkaar en haal met mijn onverschilligste gezicht een pas uit mijn borstzak. Een pas, ge achte lezer die niet voor de poes is. Weliswaar gaal hij over Rheine en is hij al een maandje verloopen, maar cr staat bot portret van een jonge dame in met twee blonde kleuters van een. paar jaar oud En zoo iets moei ongetwij feld weemoedige herinneringen opwekken bij gindsche huisvaders die ver van den liuiselij- ken haard hun Vaderland bewaken. Met lichten tred nader ik dus dc Holland sche grenswacht. Mijn pas houd ik achteloos tusschen de palm van mijn rechterhand en hel stuur van den Indian geklemt. De gewel dige knikt. Ilij gelooft het blijkbaar w el vet - Zoo bevind ik mij dan in „Niemandsland". Acht passen verder vangt mij de Belgische schildwacht op. Reeds ben ik bom bijna voor bij. Mijn voorwiel staat nl in Duitschland en mijn achterwiel rust veilig in mijn vest zak en zal me desnoods helpen zoo 'l moet cr doorheen tc „rollen." Ik tref het niet. De Belg schijnt een zeer serieus menseh te zijn. Ilij neemt mijn pas ter hand en opent hem. Ilij bladert in mijn pas vaat voren naar achteren. Daarna van achte ren naar voren Ilij,leest hem. Eerst zoonis een goed Christen zijn bijbel leest. Daarna zooals een gelóovige Jood zijn Talmud leest. Ilij kijkt npar dc blonde dame, naar de blonde kleuters (heeft de man dan een hart van steen?) cn dan naar mijn gitzwarte kop met haar. Zijn gelaat betrekt sphinxachtig en ten slotte lost' zich al de twijfel van zijn rechtschapen ge moed op in dc vraag: „Waar zijn WÏTlemhilmus Theodurus Ucta-* vicnus en Gcrnrdus Ludovicus Johannes, zulle? Die heb ik maai thuis gelaten wegens het Sparlacistischc gevaar. Ah wel. Goed. En verder bladerend in do pas: Maar waar staat gc zelve zulle? Ik sta hier voor U. Aliwel. Goed. Gc gelieft de schertsen Maar oew beeld oewe fotogrhfic meen ik. Gc zijf toch niet de moeder dozer beide kinderen?^ Deze laatste opmerking moge den lezer niet zeer origineel toeschijnen, zc- getuigde niet temin ongetwijfeld van een scherpe opmer kingsgave. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1