„-DE EE M LAN DER" aUlTÊNLAND^ ABONHEMEKTSPKiiü f"3 T Tm' PRÜS llili AÜÏEÜUHTIÊd mT. !nbc,'ipC«n Van wssk tot weet FEUILLETON. De Sterkst© Band. ÜCocpi uw Schoenwerk bij J. Carootiendorsf 19e jaargang wc. 4 ioort J 2 10, idem lianco per post 2.60, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.175, afr.ondcilijkc nummers f C.O Sm BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. DIRECTEUR: J. VALKHCFF. TEL. INT. 513 Maandag 5 Juli 1920 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaaiibic* dingen cn Licldadlghcids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het advcrlecicn i cnc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Williamson, de Anvarikaansche schrijver, met mooie reisbeschrijvingen en onbe- JStidende liefdesgeschiedenisjes begon, maar •cÖei nu d© wereld verrast met literal uur van ©enig© beteekenis, die zich dus verdiept heeft tot een auteur met een fijnen gedach- tengarug, heeft in één van z'n laatste werken gesproken ovef: „iemand, le ridderlijk voor den tijd, waarin wij leven". Dat i-s een aan klacht tegen cften tiid, die niet ongegrond is en voor Williamsons's tijdgenooten en dus d'e onize minder prettig. En al zal geen mensch ter wereld zeggen: „dat slaat op m ij", het is zéér waar. Als iemand! het gebracht heeft tot: Ga voor!, Tot genoegen I, Groete thuis!, eniz., enz. noe/mt hij zich beschaafd', neen, eigent hij zich een eersterangs diploma „algemee- ne ontwikkeling" toe, met het predicaat „gentleman". Dit jasje van de meest ele mentaire vormen is hij geneigd uit te trek ken, zoodVa hij iemand een half uurtje kent en ,met hem kan opsQhi'eten", hij wil dan het ijs v/at breken, de malle stijfheid laten varen en wat meer familiaar zijn. Hij ver geet, dat die malle stijfheid van het eerste oogenblik hem toch de illuzie gaf van „z'n wereld te kennen" en dat, als hij haar dade lijk afdankt, die kennismaking met z'n we reld dan toch kort is. Is zijn bezoeker niet van die familiariteit gediend, negeert hij het tutoyeeren en de onbescheiden vragen, dan pruttelt men: a-a ns teller ij Verbeelding! Er is zoo'n groot verschil tusschen het bereid zijn tot een kennismaking, tot vriend schap zelfs en de permissie om een serie vragen te stellen, die begint mei: Hoeveel verdien je? Kim je er van rond komen? Is je huwelijk gelukkig en eindigtJoost weet waar! Toch zijn er maar èl te veel beste brave lieden, die hierin hoegenaamd geen kwaad zien en argeloos vragen, omdat ze 't wel aardig vindén alles van elkaar te weten, „dan ben je eigen". Daar tegenover staat, dat vriendschap, die niet zoo „eigen" is, héél wat scherpe verwijten voorkomt, die te groote bekend^ heid met eens anders interne omstandighe den uitlokken. Want het is wel droevig, maar in zakelijke kwesties (vorden steeds persoonlijke feiten gehaald, die daarin hul peloos verdwalen. Niet alleen daarom is die malle vrager ij ai te keuren. Verscheidene punten m ons bestaan willen we niet vertel len. Niet om z?e te verbergen, maar om ze niet te vertellen. Dat is een gToot verschil: Of wel: wij willen ze vertellen waar en wanneer wij willen en ni-et op een vraag uitgesproken door iemand die ons koud laat op een ongelegen plaats. Bovendien bestaat er nog een zakelijke vriendschap, die met persoonlijke vriendschap niets uitstaande heeft. Toch worden hiermee soms de gekste vergissingen gemaakt. Alen zal bijv. den secretaris -eener vereeniging een inlichting verzoeken. Hij geeft een rondje en inviteert zich bij U voor een avond. Wie dan weigert loopt kans een vijand te krijgen, maar is van véél g-ezanilf af. Het spreekt vanzelf, dat zij, die geen vriendschappelijke gevoelens kunnen koes teren, zonder familiaar te zijn, zich voor hun huisgezin allerminst intoomen. Ze moeten hem maar nemen, zooals hij is. Hij heeft geen trek, zich voor te doen, of hij héél wat was. Hij is maar een eenvoudige jongen en geen kale druktemaker enz. enz. De waar heid is, dat hij de rol, die hii zich een half uurtje oplegt, niet volhouden kan. Hij is zoo niet. 't Is maar een grimas. Maar toch doet hij het eventjes, telkens weer, want d.at hoort zoo, dat doet iedereen. Maar de man. die zich langen tijd gere serveerd betoont, die z'n beleefdh-eidsplicht vervult, ongerekend den duur der kennis making, wordt getoond. De onbeschaafde heeft steeds scheldv. 0G:c'.an klaar. En wer ken die niet krachtig genoeg, den helpen hem de insinuaties. „Die Hagenaar doet of hij een heele piet is". Alsof men een heele piet moest zijn, om elementaire beleefdheid vol te houden. En dadelijk volgt: „Houdt hem in dè gatenDat is de lafste en daar door meest gebezigde verdachtmaking. Wat nu Williamson constateert, ctat de ridderlijkheid, die een diepere en minder modieuse vorm van beleefdheid1 is, verdwij nen gaat, is treurig. Juist waar het een ab stractie geldt, die zoo zegt men toch niet of moeilijk wordt aangeleerd, is het zoo lastig hiertegen te velde te trekken Nie mand bijna zegt: „ik ben een onbeleefd mensen", zelfs' niet tegen zichzelf in een in tiem oogenblik. Of wel, men laat er op vol gen méér ik zeg zooals ik 't meen, die pluimstrijkerijen dan beginnen de drog redenen weer. Maar het toont weinig inhoud, als men dadelijk beleid' is. z'n innerlijke of huiselijke gesteldheid (en die is toch óók innerlijk!) iedereen te expliceeren en dan een gelijke informatie hiervoor in de plaats te verwach ten, Met „geheimzinnig doen" of andere minder fraaie epitheta heeft de reserve niets te maken I Politiek Overzicht Van de Italieansch-Beigi^he strubbelin gen op de conferentie te Brussel is reeds eerder melding gemaakt. Wanneer men zou mogen afig-aan op een H.-R.-telegram, werd Zaterdagochtend in officieele Belgische kringen een belangrijke ontspanning ge constateerd. Terwijl eenerzijds wordt ge seind, dat en dLt nog wel volgens mede- deelingen uit de befaamde gte>ede bron de kwestie der schadevergoeding nog niet geregeld is en men in particuliere bijeen komsten er nader over van gedachten zou wisselen, wordt .anderzijds telegrafisch ge meld, dat op een conferentie van Fransche, Belgische, Italiaansche en Engelsohe minis ters, die Zaterdag van elf tot half twee werd gehouden, een feitelijke overeenstemming is bereikt en wel op den volgenden grond slag van de schadevergoeding zai Frank rijk 52 ontvangen, Engeland 22 Italië 10 België 8 en Servië 5 Wat er verder overschiet zai worden verdeeld tus schen Rumenië, Portugal en Japan, terwijl Italië bovendien een economische en finan- cieele compensatie zal ontvangen. Ondertusschen is-Zaterdag de conferen tie te Brussel geëindigd en heeft men een communiqué van de laatste zitting in het Palais des Académies gepubliceerd, waarin o.a. wordt medegedeeld, dat de procedure en de agenda van de conferentie te Spa zijn 'besproken, waarna werd besloten, dat de volgende zitting Maandag 5 Juli, 11 uur 's ochtends te Spa zal plaats vinden. Hoewel dus de conferentie van Brussel tot h<et verleden behoort, is het van belang weer te geven wat de correspondent van de Daily News over de gewichtige aangele genheden te berde heeft gebracht. Z. i. wordt het steeds duidelijker, dat het wel slagen der conferentie te Spa afhangt van 't feit, of de Duitschers de noodzaak zuilen erkennen concrete voorstellen te doen. die door de geallieerden kunnen worden aan vaard als grondslag voor onderhandelin gen. In de Duitsche nota's der laatste dagen is met klem gewezen op den ongunstigen toestand der Duitsche geldmiddelen. Wan neer echter de Duitschers verstandig zijn, aldus de Daily News, zullen zij te Spa zioh beijveren om aan te tconen niet hoe weinig ze kunnen prestoeren, maar hoe veel. Mochten zij voorstellen doen, die de geal lieerden weigeren te bespreken of erger nogmochten zij in 't geheel geen voor stellen doen, dan zal de grondslag van be spreking worden genomen, dien de verbon denen te Boulogne in groote lijnen hebben pogen vast te leggen. De correspondent geeft ten slotte als zijn opvatting te ken nen, da.t, wanneer de besprekingen te Spa zouden mislukken, een toestand in 't leven zou worden geroepen, die ongunstig zou zijn voor de geallieerden, maar nog erger voor Duitschland. De Daily Chronicle, zich bezig houdende met de Duitsche nota s, die aileen gewag maken van armoe en 't gewicht der lasten, welke Duitschland heeft te cirGgen, herinnert aan Duitschland's uitspraak, dat wanneer de mark op de waarde van vóór den oorlog wordt geschat, ziin directe belasting per hoofd de Engelsche thans overtreft. Hierop moet worden geantwoord, volgens het En gelsche orgaan, in de eerste plaats, dat de mark niet kan worden berekend naar cie waarde van vóór den oorlog, zelfs niet voor binneniandsche doeleinden, en in de twee de plaats, dat de Duitsche militaire uitga ven die van Engeiand -thans zouden over treffen, wanneer cle mark aldus werd bere kend. „Dit is een omstandigheid, die onge rijmd schijnt in vergelijking met de tegen woordige militaire verantwoordelijkheden van Engeland, De ontwapening is inder daad niet zonder belangrijken iniloed. zelis op de vergoedingen. H< t memorandum van de Duitsche des kundigen o.p economisch gebied inzake Duitschland's economische draagkracht, dat op 30 Juni aan den Oppersten Raad is overhandigd, bevat in het eerste gedeelte een uitvoerig overzicht van den cconomi- schen toestand van Duitschland. Het tweede deel houdt zich bezig met de omstandigheden, waarmede rekening moet worden gehouden bij het bepalen van het bedrag der schadevergoeding en behandelt in de eerste plaats het aanbod der Duit sche vredesdelegatie te Versailles op 20 Mei 1919, waarbij Duitschland zich wilde verbinden tot het betalen van een maxi mumbedrag van ICO milliard gouden mark. De deskundigen achten de grondgedach ten van het aanbod in beginsel ook nu nog juist; het aanbod kan echter nu niet wor den herhaald, omdat* van de indertijd als integreerend cteel van het Duitsche aanbod opgesomde voorwaarden ook zelfs geen en kele is vervuld en bovendien de binnen- en buitenlandsche economische toestand van Duitschland, voor een zeer aanzienlijk deel mede door de schuld der geallieerde en geassocieerde mogendheden veel ongun stiger is geworden. Bij de bespreking van de mogelijkheden van het Duitsche presta tievermogen zijn de deskundigen tot de opvatting gekomen, dat de bemoeiingen van alle belanghebbenden zich louter moeten bepalen tot de oplossing der kolenleveran- ties en die der deelneming van Duitschland SV3r.ason b9 L'HPirondelle" Aangaande de Duitsche bewering inzake de belasting herinnert het blad aan de cij fers, dienaangaande een week geleden door den kanselier der schatki-st in antwoord op een vraag in het pariement verstrekt. De kanselier verklaarde, dat de hoofdelijke be lasting in Engeland was toegenomen van 1 pond 10 sh. 8 p. tot 21 pond 15 sh. 8 p., indien men rekent naar de waarde van den mark vóór d-en oorlog, hetgeen ongeveer overeenkomt met 3 pond 1 sh. bij de tegen woordige waarde van den mark. Ook Lloyd George heeft zich tegenover eenige Brusselsche journalisten uitgelaten en bij deze gelegenheid er op gewezen, dat de Duitschers op de conferentie te Spa niet het recht zullen hebben het verdTaig van Versailles te bespreken. Alleen zullen zij de maatreg-elen voor de tenuitvoerlegging van 't verdrag ter kennis mogen brengen. De kwestie der schadevergoeding ter spra ke brengend, gaf Lloyd George uiting aan zijn vertrouwen, dat men overeenstemming zal bereiken. Wij zijn allen, zoo zeide hij, met den besten wil bezield; doch er is slechts een land, dat betaalt, en er zijn vele landen, die moeten ontvangen. Het is be grijpelijk dat er eenige moeilijkheden be staan cm text overeenstemming te geraken. Op een vraag, of het juist was dat de Engelschen van plan waren hun percentage in de schadevergoeding te verminderen ten bate van België, verklaarde Lloyd George, dat dit feit juist was. Engeland had toege stemd in een bepaalde vermindering van het aandeel, dat aan dit land was toegezegd. Met betrekking tot de jpilltaire overeen* komst, waaromtrent besprekingen zijn ge opend' tusschen België en Frankrijk, alsme de ten opzichte eener eventueele deelne ming van Engeland aan deze overeenkomst, verklaarde Lloyd George, dat daarvan op het oogenblik geen sprake is. aan den wederopbouw van Frankrijk in den letterlijken zin. De deskundigen achten het noodig, dat de onderhandelingen omtrent de deelne ming aan den arbeid, verbonden aan het herstel van Frankrijk, met spoed worden voortgezet en tot een tastbaar resultaat lei* den. Verder is voor Duitschland noodza kelijk de invoer van voldoende hoeveelhe den van die arlikele-n, welke voor het on middellijk herstel der menschelijke werk kracht en van den landbouw noodig zijn. Voor het tijdperk van 1 Juli 1920 tot 30 Juni 1921 is, volgens de berekening, d-er deskundig-en, de invoer van 414 millioen ton levensmiddelen' en minstens 300,000 ton fosfaten onvoorwaardelijk noodig, waartoe Duitschland in het buitenland een noodlee- ning zou dienen te sluiten. Ten slotte houdt het memorandum zich bezig met de vcorwharden voor een nieuw Duitsch aanbod en de samenstellers komen tot de gevolgtrekking, dat een dergelijk aan bod slechts mogelijk is, wanneer bij de uit voering van het verdrag van Versailles van de volgende proemissen wordt uitgegaan, die hiermede echter niet volledig zijn op gesomd Aan Duitschland worden, met inachtne ming van we derk ©engheid, meest- 'begun stiging, economische rechtsgelijkheid en rechtszekerheid in het buitenland gewaar borgd. D^ economische vrede wordt verzekerd door de nadrukkelijke toezegging, dat geen •represaillemaatregelen zullen worden geno men. Duitschland's souvereiniteitsrechten op economisch gebied in het binnenland blij ven onverlet. Duitschland's eenheid als toltgebied wordt door geenerlei inbreuken bedreigd. Het vrije verkeer met Oost-Pruisen wordt gewaarborgd. De lasten uit de bezetting voortvloeiendo' worden ingekrompen en verzacht. J De restitutie voor de uit de bezette ge bieden uitgevoerde waarden moeten in do schndevergcedingschuld worden opgeno men. De finoncieele reg-eling met de voorma lige bondgenootén wordt met mede werking; der Entente mogelijk gemaakt. Aan. Duitschland wordt de voor zijn be-1 staan noodzakelijke scheepsruimte ter be schikking gesltld. De tegenwaarde der geliquideerde en de eigendom der nog niet geliquideerde rech ten en belangen in het buitenland blijft ter onmiddellijke beschikking der rechthebben den. Het behoud van Opper-Silezië is een on afwijsbare voorwaarde voor elke verplicht ting tot schadevergoeding. Builen^ndscl-.c Berichten. Spa, 4 Juli. (H. R.) De Duitsche cïole- gatie, bestaande uit Fehrenibach, minister van buitenlandsche zaken Simons, minister, van economie Schok, minister van finan ciën Wirth, minister van voedselvoorziening) Hermes, de financieele raadsman Melchior, de chef van 't kabinet van buifeenlandscho! zaken Reimhardt en de Duitsche gezant t<5 Brussel, kwam om tien minuten over ©enen! te Spa aan, waar zij uit naam der Belgische! regeering werd ontvangen door Rolinl Jacquemijns en graaf Duchatel. De dele gatie begaf zich per auto naar de villa del Sorbiers. Geen enkel incident had plaats, Venizelos en verschillende Griekschc offi cieren kwamen des ochtends aan. Ook def Poolsch-e generaal Rosvadoszky is aangeko men. Brussel, 3 Juli. (1 l.-R.). 1 Iet assisen hof 'heeft bij verstek Gentsqhe -activisten! gevonnistvier hunner ter dood, een vanl hen tot levenslangen dwangarbeid veroor deeld. Drie activisten zijn veroordeeld tot straffen loopende van 12 tot 20 jaar dwang arbeid. P a r ij s, 3 J u 1 i (N. T. A. Draadlobs). Do president der republiek is vandaag vertrok ken naar 't kasteel van Rambouillet. Londen, 3 Juli. (R In een vergade ring van het personeel der Londensche waterbedrijven is besloten een termijn van zeven dagen te stellen, binnen welken da eisch inzake een minimumloon van vier pond per week moet worden ingewilligd. Genua, 2 Juli. (H. R.) De zeelieden- conferentie heeft de beraadslaging over da conventie inzake de werkloosheid hervat. Art. II, waarbij in de havensteden der aan gesloten landen gratis-plaatsingbureaux werden opgericht, werd met 56 tegen vijl stemmen aanvaard. Art. III stelt de werk wijze van deze bureaux vast. Art. IV waaw borgt de zeelieden de vrije keuze van( schip en von reeder. Art. V bepaalt, dat da contracten voor engagementen alle waar borgen moeten bevatten. Deze artikelen! werden met algemeene stemmen aangeno men. Rome, 2 Juli. (H. R.) De socialistischa partij heeft besloten Turatti en Ciccotti inl staat van beschuldiging te stellen wegen© het onderseunen van niet zuiver socialisti sche denkbeelden. R o m e, 2 J u 1 i. (H. R Te Perugia en in het heele omliggende district is het werk: hervat. De beroering onder de boeren duurt evenwel voort. Men poogt een overeen stemming te bewerken tusschen de landei genaren en de boeren. Ween e n, 4 Jul i, (H. R.) Het nieuwo Oostenrijksche ministerie bevat 14 leden, in plaats van zooals vroeger 17. Het zal zich1 zeer waarschijnlijk Woensdag a.s. aan d>$ Zaken doen zonder adverteeren staat ge lijk met 'n meisje toelachen «in heit donker; het is vergeefsche moeite, want h'et wordt niet opgemerkt. door SUZE LA CHAPELLE-ROOP-OL'. 9 - Toen, nadat zij bijna vijf jaar ge trouwd waren geweest en de goede ver standhouding met haar man. die op geen hechten, zuiveren grondslag steunde, reeds verstoord dreigde te worden door ongemoti- veerde kibbelpartijen, door kregele aanmer kingen op eikaar s gewoonten, door weder- zijdsche ergernis, stierf van Bonten plotseling aan longontsteking. Het onverwachte en bru tale van dien dood, het wreede toeval dat een kerngezond, jong en levenslustig man in een paar -dagen van het leven beroofde, versloeg en versufte haar in de eerste Weken. Een groote leegte liet bet heengaan van Van Ben ten niet na en, zij moest het zicluelf wel he ldennen, diep ongelukkig voelde zij zich niet. Haar was geen wond voor het leven geslagen fijft zijherstelde zich spoedig van den schok- ppor van Benten goede zorgen kon zij \>n» bekrompen leven. liet groote huis, waarin zij gewoond had. werd verkocht en in een klei-' i]Pr aan den buitenkant van de stad gelegen "®la, richtte zij zich in. Geruimen tijd be- It^edde zij om haar woning te maken Lot een j^ezellig, artistiek' en -intiem tehuis,. _ma3r zij begreep dat die omgeving Jiatu* niet voldoen kon, dat zij op de een of andere manier haar leven moest vullen. Reeds gedurende haar huwelijk had zij schilderlessen genomen, maar alleen omdat zij behoefte had ann afleiding. Nu begon zij-zich met ijver loe te leggen, zij werkte hard, besteedde al haar wilskracht en energie om iets te bereiken. Zij was geen ras- artiste, een echte kunstenaarsziel bezat zij niet. wanneer dat zoo was geweest zou het zich vroeger, veel vroeger reeds geopenbaard hebben, maar zij liad talent, tact, een fijne op merkingsgave, een groot vermogen om zich aan te passen aan den heerschenden smaak en veel werkkracht. Daarenboven was zij een vrouw van zeer bijzondere schoonheid, een vrouw die zicli gewaagd durfde klecden, die niet gaf om conventie, zich niet stoorde aan lasterpraatjes, en met hoogheid neerzag op iedereen -die aanmerking op haar levensma nier maaktefc zonder nochtans reden tot ge gronde ergernis te geven. Dat alles deed haar binnen vier, vijf jaar naam maken als schilde res. Zij kwam in de mode, zij organiseerde een tentoonstelling; men kocht haar werk, ook al omdat zij geen al te hoogè prijzen vroeg. Zij bad succes, maar het verblindde haar niet. Voor zicli zeil' wist zij wel dat haar werk geen blijvende waarde bezat, dal bet een iftode- arlikel was. Misschien, omdat het op smaak en sierlijkheid kon bogen, zou hel zich lang in de gunst van het publiek verheugen, maar het einde zou toch zeer zeker vergetelheid zijn. En zij glimlachte lijntjes als zij een zeer overdreven, ophemelende beoordeeling las cn bleef zeer bescheiden bij den meest uitbuu- digen lof van bewonderaars en vrienden. Evenmin als zij zich van de wijs liet brengen door het oordeel van de menschen, voelde zij zich ongelukkig door liet besef dat zij geen wezenlijk uitverkorene in de kunst was. En de jaren verliepen, natuurlijk ging zij het le ven niet door zonder emotie. Zij ontmoette veel kunstenaars, veel mannen die haar van lief de spraken, die haar begeerden. Maar zij bleef onbewogen, soms» ('acht zij wel een oogenblik dat liet groote gebeuren mi komen zou, ma;:r de illusie verdween, "t Was zoo dik wijls alfeen om haar fortuin of om den naam dien zij zich gemaakt had èn zij wilde dat men haar liefhad alleen om haar zelf. Ook ont moette zij niemand die zoo tut haar zinnen of tot haar hart sprak dat zij zich verder geen rekenschap gaf. Zoo bleef zij alleen en leerde haar vrijheid liefhebben en waardeeren. HOF 20 Slechts Avanneer zif een gelukkige moeder zag voelde zij afgunst, het gemis van een kind bleef schrijnen, zij vulde het aan zoo goed zij kon, ontgaf het zich dikwijls voor langen lijd maar soms, zooals dien morgen, werd 7.ij ei' zich van-bewust. Zij begreep nu haar plotse linge, impulsieve handeling, 't Was een be hoefte geweest om op te gaan in cn zich te vereenzelven met dal kleine, aantrekkelijke wezen en toen het haar zoo botweg geweigerd werd had zij „Wel kalme onverschilligheid voorgewend, maar het bloed vloog haar naar dc wangen toen zij aan die vrouw -dacht. Die vrouw, naar het uiterlijk ouuer dan zij, een wezen zonder eenige charme, plal, alledaags «n toch _de .gchikkigc mpe.tlpr van .dat lieer-. lijko,gezonde kind, misschien de gelukkige gade van een man als Verborg. Machteld stond op, rekte zich uit en lachte voor zich heen. Uiterlijk pasten die u.enschen heclemaal niet bij elkaar. Die dikke moeke met knar bedaarden ietwat schommclenden gang kon wc] voor dc moerlcr doorgaan van den slanken, bewegclijken Verborg. Ilij had duidelijk laten merken dat hij haar bewon derde. t Liet haar onverschillig, aan derge lijke bewondering was zij gewpon, zij lette er dikwijls niet op, maar nu zij aan dc rustige zelfgenoegzaamheid van zijn vrouw dacht, voeld? zij den lust bij zich opkomen om zich ten koste van dat echtpaar te amusceren. 't Kon een aardige afleiding zijn en mevrouw Verborg moest een les hebben. Zij begon met tc besluiten om niet voor den lunch naar be neden tc 'gaan. Verborg zou natuurlijk naar haar uitzien, haar wegblijven aan de een of andere oorzaak toeschrijven, misschien er eon reden in vinden om met ziin vrouw te kibbe len, in ieder geval zouden zijn gedachten zicli met haar bezig houden Inderdaad heerschte er een onaangename stemming tusschen het echtpaar. Zij waren niet meer op het onderwerp terug gekomen, maar Agatha merkte duidelijk dat Frits erg uit zijn humeur, was. Aan den lunch was hij stil, hij keek onophoudelijk naar dc deur, mé- vrouw van Byiien verscheen niet. Wat bclee- kende dat? Agatha voelde den lust bij zich opkomen om een stekelige opmerking aan het adrcj van hun nieuwe kennis te maken, maar zij deed het niet. Een onaangename gewaar wording maakte zich van haar meester als zij aan die mevrouw van Benten dacht Dat mensch was haar in alle opzichten antipathiek. Haar eerlijke, rechtvaardige natuur kwam daar tege^ iji opstand, zij hield zich voor dat cr geen 1'eden voor was. Zij beroemde er zicli 01niet jaloersch te zijn en lachend had zij dikwijls beweerd dat zij wel dagwerk kon hebben wanneer zij zichzelf plaagde door naijverig op haar man te zijn, want Frits maakte gt aag het liof aan mooie vrouwen, liij was toch een onverbeterlijke flirt en zij bleef cr kalm cn -gemoedelijk onder, vast vertrou*» wend dat het hij flirten en hofmaken zou blij* ven. Waarom dan nu dat stekende, bijna pijn.* lijke gevoel, dien heftigen weerzin die lieï haar onmogelijk maakte om zelfs den naam van de vreemde le noemen? „"Waar gaan wc van middag heen?" vroeg zij, toen de gasten zich verspreidden en Frits een sigaar aanstak. ,,'t Kan me niet schelen.'* ,,'t Weer is opgeklaard, ga jc niet mee naai! de zandplek?" „Dank jc, ga maar met Juf." „En wat ga jij dan doen? ,.Dat raakt je niet." i| Agatha keek hem van ter zijde aan. Ba# eigenlijk was het toch al tc flauw. De kalm® uitdrukking an haar trekken verscherpte zicli- en bits voegde zij hem toe: „Je lijkt wel een kwajongen."- Zonder liaar te antwoorden keerde hij zicH om, slenterde naar de hall en begon daar da tijdschriften in te zien. Agatha ging naar bo* ven en een kwartier later zag hij haar met dtf juffrouw en het kind uitgaan. t (Wor'dt VêTVoIg'dfJ

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1