REGENMANTELS J. BR08ÏENB0RST »if 20 r a- BUITENLAND ppii®;b PRDS DER ADVERTIKTIËH „DE' EEMLANDËR"i Politiek Overzicht ij FEUILLETON. De Sterkste Band. WITTE SCHOENEN wétte kousen. fde Jaargang Nö. 14 Ver post f 7.60, ptt 'week (met gratis'vetxekcrng legen ongolukk^) fi.l7v6# jJjoQderlökc nummers f 0.05. t AMERSFÜISCH DAGBLAD rifdag 16 Juli 1920 .-7-. i DIRECTEUR: J. VALKHOFF, .VV" f-) BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. van 1 —4 regels f 1.05 niet inbegrip van een bewijsnummer, elke icgcl meer 0 25, dienstaanb c» dingen en Llcldadighcids-adveitcnticn voor dc-dielft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidccligc bepalingen voor het adverlccrcn. I-ene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De Duitsche regeering heeft den Opper sten Read haar definitief besduit nopens de |colei^cwe3tie doen toekomen. Dit antwoord 'wos vervat In een brief, die vergezeld was van een particulier schrijven van den Duit- sichen minister van buitenlandsche zaken (Dr. Von Simons) aan den Engelschen pre mier (Lloyd George). Te kwart over elven hebben gisteren de geallieerden een vengad'ering gehouden, die ook werd bijgewoond door de maarschalken F'och en Wilson. Naar verzekerd wordt, deed tegen den middag de Duitsche afvaar diging aan den president der conferentie een nota toekomen, «waarin zij te kennen geeft den eisch van de geallieerden inzake de maandelij'ksche levering van 2 millioen 'ton steenkolen te aanvaarden onder de vol gende voorwaarden 1. De geallieerden nemen genoegen met de -levering van een bepaald kwantum bruin kool in plaats van steenkool! 2- Engeland neemt op zioh de leveringen aan te vullen, indien Duitschland door force majeure zijm verplichtingen niet in staat is ha te komen. 1 3. Engeland zal Duitschland scheepsruim- te verstrekken om de voedselvoorziening te verzekeren. Naar verklaard wordt, zou de Duitsche de legatie aan de reeds genoemde voorwaar den voor de aanvaarding van het protocol der geallieerden inzake de steenkalenleve- jingen nog toegevoegd hebben, dat Duitsch- d'and 400.000 ton minder zou moeten le veren op de steemkolenproductie van Opper- Sïlezië en dat het voor de 1.400 000 ton steenkool, die het bij wijze van schadeloos stelling voor de verwoeste mijnen vooraf moet leveren, door de geallieerde contant zal betaald worden volgens de prijzen, die op de wereldmarkt gelden. De zitting van den intergeallieerden raad heeft tot kwart over één geduurd. Er wer den geen mededeelingen gedaan bij het ein de der zitting, maar men weet mede te dee- «len, dat de geallieerden de laatste Duitsche voorstellen besproken hebben, die zi.i van den beginne atf als onaannemelijk beschouw den. De gevolmachtigden der geallieerden zijn \et in de gisternamiddag gehouden verga dering eens geworden omtrent het cijfer van twee miillioen ton steenkolen, door Duitschland maandelijks te leveren tegen vergoeding van levensmiddelen. De Duit- schers eischten vijftig francs per tonmen zal hun vijf goudmarken geven voor den ian'koop van levensmiddelen, terwijl de rest zal worden gegeven in den vorm van een leening, waaraan de geallieerden naar rato van hun aandeel in de kolenieveringen deel zullen nemen. Indien Duitschland op 1 November niet ües mrllioen ton geleverd heeft, zullen de geallieerden het Ruhrgebied bezetten- Naar de Duitsche bladen uit het Ruhrge bied vernemen, hebben de besprekingen te Spa inzake de levering van kolen aan de En tente grootejonrust in het leven geroepen. Vele arbeiders moeten zich nu reeds met het denkbeeld vertrouwd hebben gemaakt het Ruhrgebied te verlaten, zoodra de En tente tot een bezetting mocht overgaan. In een gisteren te Essen gehouden verga dering van de groep van werknemers uit de Kamer van Arbeid voor de mijnnijverheid in het Ruhrgebied Ts een besluit genomen, waarin werd geprotesteerd tegen 't dictaat van de Etente inzake de kolenkwestie. In verband hiermee werd elke overeenkomst betreffende het verrichten van overwerk van de hand gewezen. De Duitsche mijnwerkers zijn van oordeel, dat het recht der arbeiders op vrijheid en onafhankelijkheid in geen ge val zal mogen wijken voor de eischen der Entente; zelfs wanneer de Duitsche delega tie zich aan het dictaat der Entente mocht onderwerpen, zullen zij dit recht niet prijs geven. In een telegram, dat Hue (naar men zich herinnert de orbeidersafgevaardigde, dié enkele dagen geleden na Hugo Stinnes op de conferentie te Spa het woord voerde) aan den minister van buitenlandsche zaken Von Simons zond, wijst hij op den toene- menden afkeer van de mijnwerkers om over werk te doen, die z. i. voortvloeit uit de om standigheid, dat de mijnwerkers ten eerste slecht worden gevoed en ten tweede verbit terd zijn door de berichten uit Spa omtrent dwangmataregelen, die eventueel door de Entente zullen worden genomen. Merkwaardig in verband met het boven staande is ook de verklaring, die de vakver- eeniging van christelijke mijnwerkers publi ceert in haar orgaan, de Bergknappe. Opge merkt wordt, dat de onderhandelingen te Spa een loop nemen, diie de grootste op winding moet veroorzaken onder de mijn werkers de eischen der Entente loopen uit op een bedreiging van de tegenwoordige positie der mijnwerkers, die na langen en zwaren strijd is veroverd en doen deze posi tie op haar grondvesten wankelen. De eischen der Entente 3 hebben, volgens de Bergknappe, verder tengevolge een vernietiging van de solidariteit tusschen de mijn-werkers en alle andere arbeiders in Duitschland, ja zelfs de vernietiging van de internationale betrekkingen tusschen de mijnwerkers van alle landen. „Het is abso luut buitengesloten, dat de Duitsche mijn werkers boven hun kracht zullen werken, hun gezondheid bovenmatig op het spel zet ten en hun leven onverantwoordelijk verkor ten in dienst vfh de kapitalistische belangen van het buitenland, terwijl tegelijkertijd de Duitsche arbeiders door gebrek aan kolen broodeloos worden gemaakt. De Duitsche mijnwerkers zullen zich niet van dit stand punt laten afbrengen door het aangeboden lokaas (Zuckerbrot) van verhoogde levens middelenrantsoenen. Gelooft men in ernst, dat men den mijnwerkers van het Ruhrge bied voldoende eten kan gé^en, terwijl de onder één dak met hen wonende arbeidei? in andere vakken verder honger moeten lij den. De kwestie van den werktijd in de mijn industrie is echter reeds lang geen louter nationale kwestie meer. Voor den oorlog bestonden er reeds internationale overeen komsten tusschen de mijnwerkers over den werktijd." Aan dit principe van internationale over eenstemming inzake den arbeidstijd in het mijnbedrijf willen de Duitsche mijnwerkers ook, gezien den tegenwoord'igen toestand, niet laten tornen. H. i is het niets minder dan verraad aan de internationale solidari teit, der mijnwerkers, wanneer Duitschland, dat op twee landen na kan wijzen op de grootste kolenproducli'e, zich thans door de kapitalistisch georiënteerde kringen in 't buitenland, met name van Frankrijk, een aanzienlijk langer werktijd zou laten dictee- ren dan de overige mijnwerkers der wereld bereid zijn te aanvaarden. Tegen een der gelijke poging protesteeren de christelijke mijnwerkers zoo scherp mogelijk en zij zijn, volgens de verklaring in de Bergknappe, er van overtuigd, dat de mijnwerkers der ge- heele wereld zich bij dit protest zullen aan sluiten „De Duitsche mijnwerkers zijn niet uit zulk zacht hout gesneden, dat zij zich door de bajonetten va-n de Senegaleesche negers al hun rechten laten ontnemen en dat zij zich tot slavenarbeid zullen laten dwingen in dienst van buitenlandsche kapitalisten." Men schijnt den Duibsohen vlaggendief nog niet op het spoor te zijn althans de politiepresident van Parijs heeft 10000 Mark belooning uitgeloofd voor de opspo ring van den persoon, die Woensdag de vlag van het Fransche gezantschapsgebouw heeft neergehaald. Rijkskanselier Fehreinboch heeft natuur lijk niet kunnen nalaten zijn verontschuldi gingen aan te bieden. Hij heeft dit gedaan in een brief aan Millerand, die van den vol genden inhoud is Mij komt zoo juist ter oore, dat dezen och tend een buitengemeen te betceuren mani festatie heeft plaats gehad voor het gebouw der-Fransche ambassade te Berlijn, en dat, in den loop dier betooging een individu de Fransche vlag heeft neergehaald van het dak van het gebouw. De Duitsche staatsse cretaris van buitenlandische zaken, Haniel, heeft onverwijld zijn leedwezen betuigd over het gebeurde aan den Franschen zaakgelas tigde. Dit leedwezen was des te grooter, waar Haniel, op verzoek van de Fransche zaakgelastigde, de politie had verzocht alle nood^kelijke maatregelen te nemen ter be scherming va-n de Fransche vlag, de aan dacht vestigende op het buitengewone poli tieke belang bij deze kwestie. Bijgevolg heeft de minister van buitenlandsche zaken bevolen, dat de verantwoordelijke personen tot nadei order in hun functies geschorst /uilen zijn. Een nauwkeurig onderzoek is begonnen. Ik stel er prijs op U de gevoe lens van diepe verontwaardiging uit te di uk ken die deze niet nader te kwalificeeren daad bij de leden der Duitsohe delegatie heeft opgewekt. Het reëele vraagstuk dér steenkolen is echter van een weinig meer gewicht dan deze tamelijk onbeteekenende g r o b e r- U ivf u g-kwestie. Buitenlandsche Berichten. B e r 1 ij n, T 4 J u 1 i. (V. D.). Uit het Ruhr gebied ontvangen de overheden aanhou dend berichten, dat de arbeiders van het Ruhrgebied onder geen omstandigheden een bezetting door de Ententetroepen zul len dulden én in geval eener bezetting de algemeene staking nullen proclameeren. Spa, 15 Juli. (R.) Von Simons heeft tegenover Engelschë journalisten er zijn te vredenheid over uitgesproken, dat in geval van bezetting van het Roergebied geen zwarte troepen zullen worden gebruikt. Millerand, Lloyd George en von Simons zullen vanavond bijeenkomen. Spa, 15 Juli. (W. B.) De geallieerden hebben de overeenkomst inzake de militaire bezetting van het Ruhrgebied ondertee kend. De opmarsc'h zal beginnen na het af- loopen van den termijn van het aan de Duitsche regeering gestelde ultimatum, welks inhoud vanmorgen door den Opper sten Raad zou worden vastgesteld. B e r 1 ij n, 1 5 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). De mijnwerkersleider Hue heeft verte genwoordigers van de Duitsche pers over ■zijn indrukken te Spa het volgende ver klaard Het zou beter zijn voor het tot overeen stemming komen der volken, wanneer er minder op' sensatie beluste journalisten te Spa rondspookten (iihr Unwesen trieben) 'Men ziet uit de pers, hoe hinderlijk het is voor het voorbereiden van verstandhouding tusschen staatsvert-egsmvoordigers, wan neer de onderhandelingen om zoo té zeg gen op presenteerblaadjes ten aanschop» van de geheele wereld worden gevoerd. Men legt als vertegenwoordiger der regee- ring elk woord p een goudschaaltje en kan toch niet verhinderen, dat op sensatie be luste, voornamelijk chauvinistische, journa listen, aam de woorden een beteeken is ge ven, die zij niet moesten hebben. Het ge volg daarvan is natuurlijk het op een dwaal spoor brengen van de openbare meening en daardoor het verhinderen van het tot stand komen van overeenstemming tusschen de partijen. Verder heeft Hue er met nadruk op ge wezen, dat hij zijn rede niet vooraf aan de regeering heeft voorgelegd en dat hij alleen overleg had gepleegd met de vertegenwoor digers der mijnwerkers. Ook de rede van Stinnes heeft niet de meenmg van de regee ring weergegeven. Na de rede van Hue hebben de mijnwerkersraden eenstemmig de houding van de afgevaardigden der mijn. werkers te Spa goedgekeurd. P a r ij s1 5 Juli. (N. T. A. Draadloos). De raad van gezanten is Donderdag onder voorzitterschap van Jules Cambon bijeen gekomen. Vrijdag te elf uur zal de plechtig heid van de uitwisseling der ratificatieoor konden van het verdrag van St. Germain, onder voorzitterschap van Jules Cambon plaats hebben. Volgens dc Temps zullen twee protocols worden geteekend: het een zal de mogelijk heid tot teekenen openen voor d>e geallieer de mogendheden, die morgen niet bij doze plechtigheid vertegenwoordigd zijn, het an dere zal de reserves bevatten aangaande het niet ten uitvoer brengen van bepaalde clausules van den wapenstilstand, die met Oostenrijk is geslotem. B e r 1 ij n, 14 Juli. (W. B.) Door een verordening van 14 Juli 1020 zijn door den Maison 55 L'Hirondelle" rijksminister voor voedselvoorziening en landbouw de definitieve maximumprijzen voor graan van den oogst 1020 vastgesteld, nadat reeds op 13 Maart 1020 minimum prijzen bekend1 waren gemaakt. In de minimumprijs-verordening was be paald, dat het definitief vaststellen der prij zen zou plaats hebben na rekening te heb ben gehouden met de productiekosten. Het onderzoek, dat op grond van deze bepaling plaats vond naar dè toeneming der produc tiekosten leidde tot het vaststellen der vol gende prijzen: 1400 mark voor rogge, 1350 voor gerst en haver, 1540 voor tarwe. Dit alles per ton. Weimar, 1 4 J u 1 i (V. D.). Er heeft een vergadering plaats gehad van de Cen trale Thuringsche commissie voor de voed selvoorziening. Het bleek, dat de prijzen voor -fruit en groenten aanmerkelijk zijn ge daald. Uit de binnengekomen berichten blijkt, dat een verdere prijsvermindering is tc verwachten. In verschillende steden in Thüringen als Weimar, Jena en Fuldau heb ben de textiel- en schoenwerkmagazijnen aangekondigd, - dat de prijzen verminderd zullen worden om een einde te maken aan de koopersstaking. P a r ij s, 15 Juli. (N. T. A. Draadloos). ■Sys, onderstaatssecretaris va»n post en tele grafie, die de belangrijkste diensten in El- zns-Lotharingen heeft bezocht, heeft de noodzakelijkheid erkend de verbindingen tusschen Frankrijk en de herwonnen pro vincies le verbeteren, welker spoorweg.net biina uitsluitend naar Duitschland is ge-, oriënteerd. Bern, 15 Juli. (H.-R.). De voltallige vergadering van het wereldcomité dei Chiis- i bike Jongelingsverbonden is heden ge opend. De Fransche afvaa"'iging verklaar* de, dat zij niet i>n een wereldbond kon blij* ven, zoo long deze niet de elementen, die voor c'er. oorlog verantwoord ;!ij< zijn, heeft ve' .c ochenTen slotte is eo motie aange nomen, waarbij wordt voorgesteld, dat hel weteldcomilë, rekening bomende met de na*, i.nalè gooriens, die uit de n oorlog z n geboier., voorbereidselen telle, volgen* welke de internationale bro vier schap kon worden hersteld onder de leden win het zelfde \i_rbond. Londen, 14 Juli. (R.) In het afgeloo- pen jaar heeft Engeland het meerendeel van de leeningen der neutrale staten terugbe taald. De Ver. Staten zijn alleen aanzienlijke, crediteuren. Hot totale verschuldigde bedrag is met 86.136.000 pd. st. verminderd. Manchester, 15 Juli. (R.). De sta kers in de gasfabrieken hebben besloten Vrijdag a s. het werk te hervatten. De kwes tie der loonsverhooging zal worden bespro ken. f Londen, 14 Juli. (R Een verklaring van het departement voor Ierland deell mede, dat de Engelsche troepen die thans in Ierland zijn geconcentreerd, krachtiger zijn dan gebruikelijk is voor het uitsluitend doel de burgerlijke macht bij het handha ven der orde te helpen. Zij is geenszins een bezettingsleger. De staat van beleg is n/iet afgekondigd. De aanwezigheid der troepen beoogt alleen de campagne van misdrijven den kop in te drukken. Londen, 15 Juli. (R.) Vijftig gewa pende personen zijn vanochtend het post kantoor op de Rotunda te Dublin binnenge drongen en hebben zich meester gemaakt van alle postzakken voor Dublin Castle, het verblijf va/a den onderkoning; daarna zijn zij per auto verdwenen. Rome, 15 Juli. (H.-R.). In sommige steden is hot trampersoneel in staking ge gaan uit solidariteit met het personeel der staatsspoorwegen, dal doo. dc maatschap pijen '*s ontslagen. - R o m e, 1 5 J u 1 i. (H. R.) Het bericht, in 't buitenland gepubliceerd, als zou een overeenkomst zijn geteeker.d tusschen Ita lië en Albanië, i-s onjuist. Riga, 15 Juli. (W. B.) De deelnemers aan de conferentie der Baltische staten zul len op 20 Juli te Riga bijeen komen. Er zul len eerst fcegroetings-ceremonieën plaats vinden, waarna de werkzaamheden op 22 Juli zullen beginnen. Het uitvoerig uitge werkte progVamma zal omvatten de bespre king, der vraagstukken van economischen, culiureelen, socialen, sanitairen en militai ren aard, benevens de regeling der gren zen. Letland zal worden vertegenwoordigd door ziin minister-president. B e r 1 ij n, 1 4 Ju 1 i. (V. DUit Riga wordt de inneming van Novo Alexondrowsk door het roode leger gemeld. Ook de vesting Luck is door de bolsjewisten bezet. Verder wordt gemeld, dat de Golicische grensves ting Brody door de Polen is ontruimd. Pool- sche soldaten hebben zich in grooten getale naar het Czecho-Slowakische gebied bege ven, waar zij ontwapend en geïnterneerd worden. Londen, 14 Juli. (R.) Uit officieelc Peizische bron wordt medegedeeld, dat do bolsjewistische strijdkrachten het gebe-rgte tusschen Teheran en Mazonderon hebben bereikt en dat Teheran, als het niet krach tig tegenstand biedt, weldra aan hen zal zijn overgeleverd. Londen, 15 Juli. (R.) In antwoord op vragen over den toestand in China heeft Harmsworth in het Lagerhuis meegedeeld, dat hij aan de reeds gepubliceerde berich ten niets had toe te voegen. Hij kon eohter nog meedeelen, dat de Bngelsche zaakge- Alle menschen zien met smachtend ver langen uit naar wat beter isf Dat is h'et beste bewijs, dat wij een grooter geluk te wach ten zijn. door SUZE LA CIIAPELLE-ROOBOC 18 „Dan is het toch duidelijk dat ze weet en dan begrijp ik niet dat ze me nieLs verwijt en me niet uit zichzelf voorstelt om van elkaar te gaan.'' „Je bent geen groot vrouwenkenner Frits. Zij houdt van je en een vrouw die van haar m «n houdt staat hem niet vrijwillig aan een andere af." \"ee, liefde is het niet. Treiterij, kleinzie lige koppigheid, angst om 't geen dc men schen er van zouden zeggen." Maar ik begrijp je niet. Je hebt haar toch nooit van een scheiding gesproken. Hoe kan je van haar eischen dat zij iets voorstelt wat je niet eens zelf wilt?'' Onrustig liep hij het vertrek op en neer. ,Jk weet niet wat ik wil," barstte hij los, ^maar ik verkeer in een gedurigen tweestrijd. Aan den ecnen kant lijkt hetjnij een zaligheid om jou te kunnen trouw en, om het voor alle men- Schen te mogen uitschreeuwen: MacJbteld van Benton is mijn vrouw. Aan den anderen mar telt me £et denkbeeld dat zij mij het kind ont houden zou. dat zij mijn jongen zou Jeeron mij te haten en toch komt al mijn trots in op stand tegen het idee dat zij dc sterkse is, dat zij mij dwingen kan." Machtcld keek hem aan. Zij voelde iets bij ters, iets pijnlijks, want het mengsel van ijdcl- heid en van armzaligen trots dat uil zijn woorden sprak kon haar niet ontgaan. Maar dadelijk ontgaf zij zich die opwelling. Zij Wildé hef niet zien, zij wilde zich alleen voor houden dat dc toestand voor hem zooveel moeielijker was dan voor haar, begrijpen hoe hij geslingerd werd en het'op prijs stellen dat hij niet gelukkig of tevreden kon zijn, omdat hij haar niet vermocht le geven v.at hij vond dat haar toekwam. Zij vatte ziin hand en streelde die. „Tob niet zoo," zei zij zacht. „Op die manier ver gallen we ons geluk. Laten we nomen wat het tegenwoordige ons geeft en niet aan dc toe komst denken. Wc houden van elkaar. Zoo lang dat zoo is. hebben we niets te duchten." „En zoolang ik leef zal ik jon liefhebhen," zei hij met plotselinge, hartstochtelijke tee- derheid. „Hoe kom je daaraan?" vroeg nij een oogen- blik later en hij wees op een kristallen vaas, waarin een prachtige lak donkere orchideeën bloeide. „Die heeft Forstens mij gege-vexuom te schil deren." „Alsof jij geen bloemen genoeg hebt, je heele atelier, de serre, alles staal vol en ik bracht je gisteren nog seringen en amandelbloesem." „Die waren ook prachtig en 'i was heel lief van je. Maar tot de schels, die ik maken wil, lecnen ze zich'niet zoo goed. „O, als je schilderen wilt, moeten hel be" paald bloemen van meneer Forstens zijn, maar ik wil niet dat die kerel je cadeaux geeft." „En ik wil niet 'dat je jaloerscli bent." ant woordde zij, nu ook geirritaerd, „dal kan ik niet uitslaan." „Je hebt makkelijk praten. Jij hebt geen re den. Agatha... voor haar hoef je waarachtig niet bang le zijn, maar ik zou jóu willen zien als je mij omringd zag door een coterie van vrouwen die mij het liof maakten, zooals "al die vrienden het jou doen." 't Zou mij niets kunnen schelen, jalocsie is altijd een bewijs van minachting, van achter docht. „Neen, altijd is het een bewijs van liefde- Ook daarom zou ik 7.00 zielsgrnag met jt* ge trouwd zijn, dan zou het leven heel anders worden. „Dan zou jc van mii eischen dat ik al mijn vrienden opgaf, alleen om met jeu to zijn. „Ja," riep hij heftig. „O, ik zou wel maken dat je alleen aan mij genoeg luidt. Jc moogt het kleinzielig vinden maar ik ben jaloerscli op alles. Op je kunst, op je vrienden, op iedere minuut die je met een ander doorbrengt, op iedere gedachte <lie ik niet met iè öeelen kan, ik wil alles van j°u, alleen Voor mij." En voor dc zooveelsie maal dacht, zij niet aan dc tegenstrijdigheid die tut zijn woorden sprak of, zoo zij er al aan dacht, vond zij er verontschuldiging voor. Het was eenige dagen later. In de zon doorstoofde serre stond Forstens en keek naar een- schets op den ezel Dc glazen deu ren waren gepphnd en in den tuin zag hij Machleld. Zijn aandacht voor haar werk werd afgeleid door haar persoon. Zij liep lang zaam, nadenkend en hel viel hem op dat cl' iets in haar veranderd was. Dc rustige zeker heid van vropger kon hij niet terugvinden, niet dat er iets aarzelends of schuchters in haar gekomen was, neen juist het tegenover gestelde. In plaats van dc kalme hoogheid, was er nu iets overmoedigs in haar optreden en levens was er een uitdrukking in haar ge zicht die daar nooit geweest v as, maar die een nieuwen glans verleende aan' haar vroe ger misschien ietwat te strenge Irckkon. Forstens keek weer naar de schets, toen riep hij: „Machleld!'' t.j4antwoordde zij van uit den luin. jKom eens hier." Zij gehoorzaamde onmiddellijk cn stond nu in de geopende deur. liet helle licht lnilde haar Jicht kleed van soepele slof in gillen gloed, llij maakte een beweging en ,kwam naast haar staan. Even zweeg hij, toen stak hij zijn arm door den horen en zei zacht, als om het onaangename van zijn woorden weg te nemen: „Je werkt wordt er niet heler op in den laatslen tijd." Ilij verwachtte een uitroep van teleurstel ling, maar zij haalde dc schouders op en bijna onverschillig antwoordde zij: „Ik kan liet niet helpen." „Jawel, je kunt het veel heter. Er is heelc- maal geen gevoel in die orchideeën. Ze zijn koud en droog." „Ik heb tocii mijn best gedaan." „Zooveel te erger," hernam hij. „Zelfs dc kleur, waarin je vroeger toch nog al sterk' was, deugt niet. Ik mis tegenwoordig <lc kwa liteiten die je werk nu wel nicl geniaal, maar soms tocli meer dan verdienstelijk maakten." E11 weer trof het hem dal er geen smartelijke klank in haar stem was toen zij zacht ant woordde: „liet is wel mogelijk, ik kan hel nicl heler." „Je moet die schets wegdoen cn opnieuw beginnen." ..Ja", zei zij, zonder er zelfs naar te kijken. Met groote schreden liep Forstens in het atelier op en neer. Machteld zat op haar 'divan en staarde afwezig voor zich uit. „Geef je Tieclcnuial niet meer om jc werk?'1 vroeg hij plotseling. J „Ach jav cl." „Denk jc te kunnen leren op het beeljo naam dat jc gemaakt hebt? Jij bent alleen vooruitgekomen omdat je aan dc mode hebt geofferd en door de groolc charme dft uit gaat van jc persoonlijkheid. „Je hocl't me dat niet 7,00 hard tc zeggen." ,.l)at wil ik. Ik*heb je aliijd precies de waarheid gezegd, omdat ik wezenlijk belang in je stel. En we waren op den goeden weg< Je werk werd heler, persoonlijker en nu in eens is dal weer uit. Als je je zoo laat bc- heerscken door je stemmingen bereik jc nooil iets." 1 Was of zij maar half luisterde. OngeduF dig greep hij haar hand. (Wordt vervolgd)^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1