REGENMANTELS de eem lan der" 'buTtYnland Ibohhemehtspriis ;^r; m;a;Jn777 PUIS OER ADVERIEHTiEH Van weak tot week. B IJ FEUILLETON. 0® Sterkste Hand. üCoopt uw Schoenwerk bij J. Qrootendorsf 19e Jaargang Ne. 16 jbt poft f 2.60, per week (met gratis vei zeker ng hti ongelukken V f 0.176. alzondcriyke nummers f C jD5. AMERSF00RTSC1 Maandag 19 Juli 1920 ft DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT. 513, van 1 -4 regels 1.05 met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke tegel meer O 25, dienstaanb c* d»ngcn cn Licldadighclds-adve tentien voor de helft der prijs Voor handel cn bcdrijt bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrlceicn bene citcu aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hot is heden 7 dagen geleden, dat het bericht van het overlijden van keizerin fiugénie bekend werd. Met haar is een figuur verdwenen, die wèl recht heeft op een herdenking. Wat zij heeft ondervonden i6 een ronton, boeiender dan menig gees tesproduct. Eugénie de Montyo was een Spaansche rfravin en het gelukte haar keizerin van Prarvkrijk te worden. Dat de omstandigheid, dat Napoleon 111 geen vorstin als vrouw jfcst te bemachtigen en dat de intrigues van haar Moeder en haaf schoonheid haar hielpen, maakt het niet minder romantisch. Zij werd ,.intpératrice de France" en dat was hoe men ook moge denken over dezen titel een gebeurtenis wèl instaat iemand te doen duizelen. Eugénie echter duizelde niet, doch stuurde aan op roem cn éer Aanvankelijk gelukte haar dit volko men. Naast de schitterende feesten op Saint Cloud kwamen de gelukkige oorlogen door haar geënspireerd. Italië, de Krim. Daarna beging zij een misslag: zij wilde een tegenhanger scheppen van de,Ger- maansche Vereenigde Staten in het Ro- maansche Mexico. De daartoe gevoerde oorlog was èen fiasco voor Frankrijk. En valsch voorgelicht door minister Leboeuf was het voor een groot deel haar toe doen, dot zij haar val bewerkte met den Fransch-Duitschen oorlog. Napoleon „le petit'' ging naar Wilhelmshohe en zij moest r.aar Engeland. Wèg roem en eer. Tot dusver was dit een roman, zooals er méér in de Geschiedenis zijn aan te wijzen, doch men denke zich de verdere levens loop der bannelinge inf Het eerste streven van deze onloochenbaar geestkraèhtige vrouw was de voortdurende poging tot res tauratie. Het is toch immers zoo begrijpe lijk, dat zij niet anders denken kon, dat haar gemoedsleven dien kant was uitgegaan ^n al haar gevoel en energie slechts die richting uitmoesten! Het is zoo gemakkelijk den gevallen vorst hard te vallen om zijn autocratie, maar men vergeet het milieu, de klonken die zijn oor opvingen, kortom, dat ólles wat hij ondervond, hem één kont uit- are i' Er. ook voor Eugénie bestond slechts één 1de ii, do troon van Bonaparte hersteld, en ha&i zoon: keizer der Franschen. Hij moest beginnen met persoonlijken moed te toonen dat toch was de roem van Bonaparte! Doch deze illusie werd haar ontnomen, want de jonge man, die zich in den oorlog tegen de Zoeloe's ah een held gedroeg, sneuvelde in aien^striid Toen heeft de ex-keizerin berust. Niette min was 7'j uit den aard der zaak heftig be wogen door de royalistische beweging van 1896. Doch do monarchie bleef uit Frankrijk en de 5e republiek bleek levenskrachtig. De gereld veranderde geheel en al van aan zien. Kronen vielen en Eugénie gevoelde dit telkens weer als een persoonlijke smart, al verzachtten de jaren haar bittere gevoe len. vcor het volk, dat haar niet langer aan 't Lt wind had willen zien. Toen is de wereldoorlog uitgebroken en de oude keizerin heeft gebeefd bij den op- marsch der Duitschers, het beschieten van Parits. Maor Frankrijk won Op den vapenstilstandsdag is het Privas geweest, die na een ontroerende rede een schare heeft meegevoerd naar Père La- chaisfnaar het graf van Déioulède. Paul Dérouiède had veertig jaren naar revanche gehunkerd en ze niet aanschouwd, moest sterven toen de Fransche regeering naar Bordeaux was gevlucht. En de menigte voelde voor een hulde aan dien chauvinist, 'die was heengegaan in angst voor zijn y ad 3» land. Maar wie heeft teen gedacht aan de ge malin van Napoleon III, die haar eigen Smart was vergeten, doch juichte om Frank- tijk's triomf? Schooner ware een betooging voor haar geweest in den Dome des Invalides. Zulk een herdenking ware edelmoedig geweest van eiken republikein. Eugénie de Montyo heeft lèng geleefd? Zij heefl van den vrede van Versailles ge weten, dien vrede in de Spiegelzaal, waar de Duitsche eenheid eens lot stand kwam. Zij heeft van de conferentie te Spa gewe ten. Zij heeft de ontwikkeling der techniek geweten, die juist in haar levensperiode zoo ongeloofelijk is uitgebreid. Hoevelen zijn na haar van den troongestooten? O, de wereld is wèl veranderd! Zij is gestorven als een anachronisme. Doch inplaats van te denken aan de ram pen, die zij ongetwijfeld over haar land heeft uitgestort, dunkt het ons beter-thans even toe te geven aan een onontkombaar gevoel ven wijding, dat het tragisch-roman- tische leven van deze vrouw in ons wekt, juist nu zij is overleden Politiek Overzicht Het oordeel van personen en persorga nen over de resultaten van de conferentie te Spa loopen zeer uiteenvan belang is de uitlating van Millerand, die tegenover journalisten te kennen heeft gegeven vol daan te zijn over hetgeen te Spa is bereikt. Hij wees er op, dat de geallieerden vol komen eensgezind waren, wat de tegenover de Duitschers aan te nemen houding be treft en het kwam den Franschen premier voor, dat de conferentie te Spa het begin beteeleende van <le algeheele uitvoering der steenkolenibepalingen van het vredesver drag. Niet alleen had de Duitsche regee- ring thans haar verplichting uitdrukkelijk onderteekertd, maar ook zal er een commis sie te Berlijn worden ingesteld, om de int- voering van het verdrag na te gaan. Boven dien waren de geallieerden voornemens, wanneer op 15 November geen 6 millioen ton steenkolen warengeleverd, het Ruhr- gebied te bezetten. Soortgelijke dwangmaat regelen zullen worden genomen, indien op 1 October het Duitsche leger niet is terug gebracht tot een sterkte van 150,000 man. Wat verder de verdeeling der schadever goeding betreft, sprak Millerand er in het bizonder zijn voldoening over uit, dat de 8 die aan België beloofd waren, gehand haafd waren. Frankrijk 2011 niet toegestemd hebben in een vermindering van dit aan deel. Millerand heeft voorts nog de gele genheid aangegrepen hulde te brengen aan de geallieerden en met name aan den Ita- liaanschen minister Sforza, voor den goe den wil, die zij bij het oplossen der ver schillende kwesties hadden getoond. Millerand zal zic-h naar Rambóuillet be geven, om Deschanel op cle hoogte te bren gen met hetgeen te Spa behandeld is. Hij zal begin dezer week den ministerraad pre- sideeren en daarna een verklaring, in cle Kamer afleggen. De overeenkomst inzake de steenkolen- kwestie is door de Duitscheds geleekend, met het bekende voorbehoud van dr. Simons. Het ontwerp der regeling is in de hoofdlij nen aldus Duitschland neemt op zich om geduren de zes maanden, te beginnen met 1 Augus tus 1920, aan de geallieerden 2 millioen ton steenkolen maandelijks te leveren. In dien op 15 November 1920 aan de geal lieerden niet 6 millioen ton geleverd zijn, zullen de geallieerden het recht hebben, dat het verdrag hun toekent, om een nieuw ge deelte van het Duitsche gebied, het Ruhr- gebied of elk ander, te bezetten. He kolen zullen aan de geallieerden wor den verkocht tegen den prijs van het ver drag, d. i. voor ongeveer'80 frs. per ton, maar de partij, die ze onivangt, zal boven dien 5 mark in goud per ton in contanten betalen als premie voor het schiften van de steenkolen. Die 5 gouden marken zullen bestemd worden voor het koopen van le vensmiddelen voor de mijnwerkers. In Op- per-Silezië zal de commissie, waarin Duitschland vertegenwoordigd zal zijn, be last worden met de verdeeling van de ko len, onder goedkeuring van de commissie voor herstel. Te Essen zal een commissie ingesteld worden om raad te geven inzake de mid delen, teneinde het lot der mijnwerkers en de productie te verbeteren. Gedurende de ze$ maanden, vastgesteld als termijn van de regeling, zal Duitschland van de geallieerden ee<n voorschot ontvan gen in den vorm van een leening. Het bedrag daarvan zal bepaald worden door de som, die op het aantal, in deze zes maanden geleverde, kolen het verschil vertegenwoordigt tusschen den met goud marken verhoogden prijs en den prijs der Duitsche exportkölen vrij aan boord in Duitsche havens en der Engelsche kolen vrij aan boord in Engelsche havens. Deze voorschotten zullen opgemaakt wor- I den in overeenstemming met de artikelen 235 en 251 van het verdrag. Zii zullen wor den geschreven in afrekening van de scha de! oosstellingen op de resp. credieten der geallieerde mogen 'heden. Zij zullen de ab solute prioriteit hebben boven alle andere schuldvorderingen der geallieerden. Enge land zal aan deze leening deelnemen voor 22 pet.; de rest za"l door de andere landen verschaft worden naar rato van hetgeen ze van de kolen ontvangen. Een delegatie van de commissie van her stel zal ook te Berlijn gevestigd worden om de Duitsche stenkolenproductie te contro leeren. Het programma van de verdeeling zal aan deze commissie voorgelegd worden. Geen enkele wijziging zal aangebracht kun nen worden zonder haar goedkeuring. Do commissie van herstel zal de inbreuken van deze voorwaarden aan de geallieerden mel den. Ziehier het stuk, dat de Duitschers gis teren hebben geteekend. wel geruchten de ronde, maar officieel be vestigd waren ze niet. Ook had de Servi sche regeering geen officieele berichten ge kregen over hetgeen te Goritza is voorge vallen over de gebeurtenissen te Fiume was het een en ander vernomen. Vesnitsj zou zich van dn waarheid hiervan overtui gen en zooveel als in het vermogen der regeering lag, de rechten der medeburgers beschermen. Aangaande de incidenten te Triest had de regeering geen nader bericht ontvangen dan hetgeen de Servische gedelegeerde den I4den Juli telegrafisch mededeelde: „Na de betoogingen in verband mqt de gebeur tenissen te Spalato heeft de menigte het meubilair van mijn woning vernield en ver brand. Het posser.bureau is ongeschonden. Doe de noodzakelijke stappen bij den com missaris-generaal." Terstond nadat dit telegram ontvangen was, heeft de Servische vertegenwoordiger te Rome van den commissaris-generaal vol doening en herstel van de geleden schade geóischlook is aan den vertegenwoordiger te Rome om nadere bizonderheden omtrent (le overige gebeurtenissen te Triest ge vraagd. „Indien de persberichten waar blij ken te zijn, stellen deze incidenten onze bu ren in een slecht licht. Ik noem nog steeds het Italiaanse!»* volk een vriend van onze natie natie. (Het woord „vriend" lokt een hevig tumult en uitingen van protest bij de afgevaardigden uit). De regeering waakt over de verdediging van de belangen en de rechten der Joego-Slavische natie en is zich bewust van haar plichten, terwijl zij reke ning houdt met de moeilijke omstandighe den, waarin geheel Europa verkeert. Zij zal alles doen, wat de belangen van den vrede eischen en zich tot den Óppersten Raad der geallieerden wenden om dezen den we-rke- lijken toestand onder het oog te brengen, den Raad wijzen op den invloed, die zulke gebeurtenissen op ons volk kunnen hebben en een beroep doen op de geallieerden om hun plicht te doen en te voorkomen, dat dergelijke incidenten zich herhalen. Dit is Maison L'HSrondefle" De Italiaansch-Joego-Slavische betrek kingen laten iets te wenschen over, teminste wanneer men kan afgaan op de berichten van het Servische persbureau, dat gewag maakt van ernstige betoogingen te Fiume, die tegen Srvië waren geriohttal rijke winkels, het bezit van Joego-Slaven, zijn geplunderd en in brand gestoken, ter wijl de goederen in 't water werden gewor pen. Ook Kroatische banken moesten het ontgelden zij werden leeggeroofd. De toe stand moet zelfs zoo ernstig zijn geweest, dut de Joego-Slavische bevolking zich niet meer op siraat durfde te vertoonenhet gepeupel moet nog nog al leelijk hebben huis gehouden en ongestraft allerlei mis drijven hebbenkunnen begaan. Zelfs en kele Joego-Slavische schepen werden in de asch gelegd. Het spreekt van zelf, dat de autoriteiten zich met de aangelegenheid beziig houden en zoo heeft de Servische premier Vesnitsj over de onaangename wrijvingen een ver klaring afgelegd. In antwoord op verschil lende vragen, die hem waren gesteld in zake incidenten te Goritza, Triest en Fiume, deelde de minister-president o.a. mee, dat tot nu Zondag j.l. toe de regeering er niet mee in kennis was gesteld, dat Bakar was bezet. In de pers deden hieromtrent het eenige, wat ik kan zeggen. Ik verzoek u met mijn antwoord tevreden te zijn." Buitenlandsche Berichten. Londen, 17 Juli. (R.) Het antwoord der geallieerden op de Turksche nota inza ke het Turksche vredesverdrag weigert d«e clausules met betrekking tot Thracië, Smyr na, de Sviische grens of Armenië te wij zigen. Ten opzichte van de Dardanellen hebben de.geallieerden besloten het Turk sche verzoek om het recht te verkrijgen een gedelegeerde in de Dardanellencom- missie te benoemen, in te willigen. Zij heb ben voorts een aantal kleinere concessies gedaan, zooals de intrekking van de voor- waardee, waarbij Turkije aan de geallieer den alle Turksche stoomschepen tot een in houd van 1600 ton afstaat. Het entwoord verklaart dat, indien Tur kije weigert het verdrag te teeker.en en het niet in staat is zijn gezag in Anatolie te herstellen, dc geallieerden tot een herzie ning van de regeling nopens Constantuno- pei zullen overgaan en#de Turken eens voor al uit Europa zullen werpen. Den Turken is een termijn tot 27 Juli ge geven qm te teekenen. Spa, 16 Jul i. (I I.-R.) Het forvds, ont slaan uit de door Oostenrijk, Hongarije en Bulgóiije te belalen schadeloosstelling cn de sommen, orlvangen als onkosten voor de bevrijding der successtestaten van de voormalige Óostenrijksch-Hongaarsche mo« narchie zal als volgt worden verdeeld de helft naar dezelfde verhouding als de door Duitschland te betalen schadevergoeding, terwijl van de andere helft Italic 40 zoj verkrijgen en de overige 60 zullen wor den verdeeld onder Griekenland, Rumcnie Zuid-Slaviö en cle andere stalen. Spa, 1 6 J u 1 i. (W. B.) Over het onder* hout, dat hedenochtend plaats had tusschen den rijksminister van buitenlondsche zaken dr. Simons en graaf Sforza wordt het vol gende gepubliceerdNa bespreking der kolenkwestie werden ook de Duitsch-Itali- aansche handelsbetrekkingen ter sprake ge bracht. Overwogen werd de instelling van een procedure in den geest van arbitrage voor vroegere geschillen inzake niet-na- koming van Duitsche verplichtingen tot le vering en de Invoering van een zeker model voor handelsovereenkomsten in de toe komst. Vervolgens werd de kwestie bespro ken van een gebouw votfr de Duitsche am bassade bij het Quirinaal, die in nauw ver band staat mee kwestie van het afvaardi gen van een Duitse hen ambassadeur. B e r 1 ij n, 1 7* J u I i. (W. B-). De Tiigliohe Run-dschau verneemt, dat de Duitsche mijn werkers in geval van bezetting van hel Ruhr- gebied door de Entente, in grootc mossa naar de andere kolen-districten van Duitsch land zullen trekken. B e r 1 ij n, 1 8 J u 1 i (W. B.). Prins Joa chim van Pruisen, de jongste zoon van 't voormalige keizerlijk echtpaar, heeft zich gisteren, tengevolge van ernstige psychi sche stoornissen, met een wapen zeer ern stig gewond. Hedennacht overleed hij aan' de verwondingen. B e r 1 ij n, 17 Juli. (W. B.) Volgens een bericht van de Vorwörts uit Frankfort a. d. Main, is een Rijnschip met suiker voor Frankfort, bestemd voor de maand Juli, op weg naar Mainz door de Franschen in be slag genomen. Frankfort is ten gevolge hiervan voor de maand Juli zonder suiker. M n c h e n, 16 J u 1 i- (\V. B.). In de lie den gehouden zitling van den landdag werd de minister-president Dr. von Kahr herko zen. Londen, 17 Juli. (R.). Lloyd George is te kwart voor negen te Londen aange komen. P r a a g, 1 7 J u l i. (C. S. P- B Dc minis ter van posterijen heeft 'het definitieve con tract onderteekend met de Fransch-Ru- Vneensche maatschappij inzake een geregel de luchtpostverbinding vanaf de maand Augustus tusschen Parijs en Praag en van Praag naar 'Warschau. Praag, 15 Juli. (C. S. P. B.). 1 let 18e internationale congres van de Vrije Ge dachte zal van 5 tot 9 September o.s. te Praag worden gehouden. Triest, 1 6 J u 1 i- (H -R.). De burger lijke commissaris spreekt het gerucht tegen van een poging een-er Servische patrouille om de wapenstflstandslinie bij Long.itico te forceeren. Het betreft hier een onbeteeke- nend incident, n-I. het wisselen van geweer schoten tusschen een onbekenden schutter buiten deze linie en de Itoliaansche troe pen. L a i b a c h, 1 7 J u 1 i. <\V. B.). De Slo- venski Narod meldt lïit Larbach, dat de tla- liaansche gienscommissies een uiterst streng onderzoek \an a We reizigers naar Triest hebben voorgeschreven Budapest, 16 Juli. (H.-R Graal Bethlen is er niet in geslaagd een minister»® Op 't zeer begeerde en op 't zeer ge- Vreesde Duurt wachten 't langst Op red "T en op beul door SUZE LA CIIAPELLE -R0030L'. 19 het kind, als hij het onuitputtelijk geduld be donderde waarmee zij mol den kleinen jon gen speelde, den tact opmerkte waarmee zij het ventje opvoedde, vol liefde, zonder hem ,te bederven, dan verdween het gevoel van ■ha il waarmee hij haar soms beschouwde als dc eenige hinderpaal die zijn geluk in den Ipreg stond. Dikwijls dacht hij hoe het zijn zou alzij eens zie]^ werd en stierf, maar als die ^1 :.H'hle tegen zijn wil bij hem opkv.am was hjj er zich toch altijd zeker van bewust dat ihij wiet naar haar dood verlangde, die op- OosMng wenschte hij niet lerwille van het tkind. Voor Ferdinand zou Agatha nooit tc .vervangen zijn, zelfs niet door Machteld. Hij jjk'ön zich zijn zoontje niet voorstellen zonder ,dc moeder. Die twee hoorden samen en als 7(k aanzag voelde hij altijd.nog een opwel ling van teederheid voor Agatlia tegelijk met een gewaarwording van blijden trots voor het .mocie, kerngezonde, door jedpreen bewonder de kind, dat zij hem geschonken had. Hij geslingerd door den wensch om Mach- iW&Mj&Venhad, nieljJ- leen om harentwil, ook voor zichzelf want hij leed omdat hij haar niet geheel voor zich bezat, niet altijd met haar kon zijn, jaloersch was op iedere minuut, die zij met een ander doorbracht, op iederen blik, dien zij een an der schonk. En aan den anderen kant hui verde li ij terug om aan Agatha een scheiding voor le stellen. Bij den angst dat zijn jongen, dien hij zoo oneindig liefhad, dan voor hem verloren zou zijn, kwam nu ook nog dc vrees dat hij haar diep ongelukkig zou maken Want al ontgaf hij het zich, al verzekerde hii Machteld dat zijn vrouw te koel, te tempera- ménlloos was om onder hun verhouding ic lijden, dat zij zich volkomen Jcv roden stelde met haar kind en haar makkelijk, weelderig leven, hij wist wel beter, hij kon niet langer blind zijn voor den stroeven trek, die zich in de laatste maanden gegrift had om haar mond, voor de droef smartelijke uitdrukking in haar vroeger zoo rustig kijkende oogen en hij bad medelijden met dc frotschc onver schilligheid waarmee zij hem behandelde, om dat hij voelde dat die was voorgewend. .Mach teld dwong hem niet, zij was lev reden als dc toestand dezelfde bleef, maar Frits kon er niet tevreden onder blijven. Ieder oogenblik stuitte hem het valsche, onware standpunt, hij begreep dat hij oneerlijk handelde èn tegen over Aigatha èn tegenover Machteld, die bij toch zoo hoog stelde, die in zijn gedachten zijn wezenlijke vrouw, zijn alles was. Toen besloot hij eens kalm met Agatha te praten, hij wist dat anderen, die in dezelfde omstandigheden verkeerden, dat gedaan had den. Hij wilde een beroep doen op haar ge zond verstand, haar uitleggen hoe zijn gevoel voor Machteld hem geheel overheerschte, maar dat zijn liefde voor die andere vrouw toch hlet iets _jernederends yoojhaar was» hij zou probecren lot een vergelijk ie komen, tot een minnelijke schikking. Ilij sprak niet met Machteld over zijn voor nemen, want hij vreesde dat z'j hel hem zou ontraden, het als iets onmogelijks zou be schouwen dat Agatha zich in hun toestand kon verplaatsen, cn hij wilde het nu doen, liet denkbeeld had zich vastgezet in zijn her sens, het leek hem een redmiddel om een einde le maken aan den tweestrijd, waar onder hij dagelijks meer gebukt ging. Zij hadden, als altijd, onder het middag maal vermeden rechtstreeks met elkander tc pinten, ieder het woord richtend tot het kind, dar tusschen hen in zat, en zich niet bewust' was hoe hij als bliksemafleider dienst moest HOF 20 doen. Zij luisterden naar zijn aardige, kinder lijk snedige gezegden, maakten eikaar op merkzaam op zijn goeden, gezonden eetlust, vergaten nu cn dan voor enkele seconden de scheidsmuur die zich tusschen hen had opge worpen. En na het eten had Frits met Ferric ge speeld. in zijn zenuwachtigheid, doller en op gewondener dan anders. 'Eindelijk, toen zij beiden verhit en moe waren, klom dc jongen op vader's schoot, nestelde zich in zijn armen en vleide: ,.Nu verhaaltje .vertellen, Daoa.'! „Nu moet je naar bed," kwam Agatlia tus schen beiden. „Nog een oogenblikje, even vertellen van „De wilde Zwanen,pleitte Frils. „Heusch niet, je maakt hem ie opgewon den, als je hem nu nog zoo n wonderverhaal gaat doen, kan hij heclcmaal niet slapen.' Zij zei het zacht, overredend, bijna vrien delijk. Wanneer z.ij Frils zóó net hun kind z.ag, werd dc overstelpende bitterheid van haar weggenomen, dan voelde zij hoeveel z.ij toch van hem hield en bleef alleen dc haat voor de vreemde vrouw, die naar bestolen had. Frits wist wel dat ze gelijk had. ./la zoet mei moeder mee"' zei hij, het iind neerzet tend, ^morgen vertellen we. Zonder dwingen of tranen gehoorzaamde Ferdinand. Ilij was van heel klein af, ge woon zijn moeders wil tc doen en niet tegen te stribbelen. Onbewust voegde het kind zich naar dc zachte, liefdevolle strengheid waar mee zij hem opvoedde. Frits bleef alleen. Langzaam vulde dc ka mer zich met schemering. De banale smake loosheid,. waarmee het vertrek was ingericht vervaagde. Hij had dc intieme, weldadige sfeer» van een artistieke woning lecrcn vvaar- decren en ook daardoor was zijn eigen tehuis hem ondragelijk geworden. Nu, in do zachte schemering verdoften alle schreeuwende kleuren cn liecrschte er een ze! ere beha ge lijke gezelligheid. Nadenkend leunde hij het hoofd in zijn groolen leunstoel, tot dut Agnthii terugkwam. Hij zag hoe zij dc hicTris van den schoorsteen jiam en het gas wilde aan steken. „Steek r.og geen licht op," verzocht hij. „Waarom niet?" „Ach, 't is nog niet donker, en 't is gezellig om wat te schemeren."' Zij verwonderde zich evenals zi.i zich ver wonderd had toen zij hem, bij haar binnen treden, nog in dc kamer vond. Hij was locli gewoon om dadelijk, als zij met liet kind naar boven ging, uit tc gaan. Zij voelde zich onrustig worden Zou er iets gebeurd zijn? Zou Ilij getwist hebben met die vrouw cu eindelijk tot inkeer komen? Zoo iets was loch mogelijk. Zij hield niet van schemeren omdat zij dan niets doen kon, haar bezige vingers zochten altijd arbc-id, vooral in den laatslen tijd, niets.doen en stil zitten was baar onmo gelijk geworden. Maar zij wilde niet "Weige ren. Zij stak bet gaskomfoor -uui en zette er den koperen ketel met water op, dat ver spreidde genoeg licht om thee te zetten. Toen dwong zij zich tot bedaard gaan zitten, maar het hart Jrioptc haar in dc keel. Er gingen een paar minuten voorbij. Frits /taardc naar buiten in den tuin, die zich meer en meer in schemering hulde Ilij overlegde nog met zich zelf of hij nu spreken zou. „Agathal" zei hij eindelijk en zij schrok, omdat dal cene woord zoo schril de geluid^ looze stilte stoorde. 1 „Ja?" J „ik wou eens met je praten." Het was gezegd en hij kon t l niet mcef terug, er bestond geen ander O'iderwerp waarover hij met haar wensclUc te spreken' en dat begreep zij ook toen zij ccsmoord vroeg: Waarover?" ,,0 r alles,'over on/m toesta ml en ove* wat Cr Insseh -p. ons gekomen is." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1