REGENMANTELS Abonnementsprijs r ,3 T™ T /Wr5, WiLLEM GROENHUIZEN Zilveren soep- en sauslepels „DE EEMLANDER" BUITENLAND PK11S DER AOVERTENIiËH met inbegrip van ccn B IJ J U WELI E R Ie klas goederen De juiste modelSen FEUBLLETON. De Sterkste Band. Koopt uw Schoenv/erk trij J. Grootendorst 19e Jaargang Ne. 18 p loort f 2 10, idem üancc ®er posl f 2.60, per week (met gratis vei zekering legen ongelukken) f 17S. afzonderlijke nummen C.05, DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Woensdag 21 Juli 192Ö bewijsnummer, elke icgcl meer 0 25, dienstaanb o dingen en Licldadighcids-adve.-tcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdriji bestaan zeer Yoordccligc bepalingen voor het advcrlccrcn. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De Fransche Kamer heeft gisteren een fitting gehouden, die druk was bezocht: meer dan vijf honderd afgevaardigden wa ren verschenen. Het spreekt vanzelf, dat bij deze gelegenheid, een zitting na de confe rentie te Spa, Millerand het woord heeft ge toerd over de verhouding van Frankrijk tot Duitsohland. Maar voordien besprak de Fransche premier de Oostersche kwestie naar Millerand mededeelde, waren de bond genooten van oordeel, dat de Turksche re- peering de bevriende regeeringen, die Tur- tije sinds een halve eeuw gesteund hadden, tad verraden en dat het wegens de ver schrikkelijke moordpartijen onmogelijk was rr Hioenen bewoners van anderen landaard onder het gezag der Turken te laten. Het vredesverdrag zou derhalve gehandhaafd worden. Ten aanzien van Syrië zei Millerand, dat de Engelsche regeering met volmaakt goe de trouw verzekerd had, dat Frankrijk al-. ik het reoht toekwam het mandaat te re- "i met de inla/vdsche overheden, die •Moe gerechtigd waren en hun bevoegd- id aan Frankrijk ontleenden- Millerand gaf uitvoerige bizonderheden nopens het Poolsche vraagstuk. Frankrijk, hoewel het de sovjet-regeering niet erkent, volgt met instemming de door Lloyd Geor ge ingeleide besprekingen met die regeering inzake den wapenstilstand met Polen en Övoopt, dat deze tot een goed besluit zullen leiden. Hij had echter van den Franschen gezant te Londen vernomen, dat de sovjetregee- ring op onbeschaamde wijze had geant woord. Hij herinnerde aan Lloyd George's waarschuwing aa*n de sovjetregeering, dat, wanneer zij geen wapenstilstand aanvaard de, Engeland en zijn bondgenooten Polen lïiet hun geheele mscht zouden steunen. Daarna verklaarde de Fransche premier met vr,:heffing van stem: Frankrijk zal woord •'den en ik ben er van verzekerd, dat En- gciancl het zijne gestand zal doen. Hij voeg de hier nog aan toe, dat generaal Wrangel in de Krim een succes cp de bolsjewisten heeft behaald en dat daar een feitelijke re geering is ingesteld, die de instemming der bevolking heeft verworven door agrarische hervormingen en het erkennen van de toe zeggingen, die de vroegere Russische re- gëering haar heeft gedaan- Daarna ging Millerand in op de kwestie van de bespreking met de Duitsche afge vaardigden omtrent het verzekeren van de uitvoering van het verdrag van Versailles en fceide, dat Frankrijk en zijn bondgenooten Streven naar de uitvoering van het vredes verdrag. De gedachte om ons in de binnen- landsohe zaken van Duitschland te mengen, ^klus Millerand, zij verre van ons. Nu het rijk het verdrag erkend heeft, zullen wij niet geniepig het in stukken trachten te scheu ten- Frankrijk zal geen steun verleenen aan Samenzweringen, die op afscheiding ge- rient zijn, maar de bondgenooten verlangen, dat de verschillende elementen van Duitsch- 'Jand zich vrijuit kunnen ontwikkelen, zon der i Ireigd te worden door de Pruisische o\ versching, wier zegepraal bijna de doodsklok over de beschaving had geluid en 'den ondergang van Duitschland had be- Ijverkt. Frankrijk heeft daarom een gezant te Berlijn benoemd, die krachtiger op kan tre den dan een zaakgelastigde. De keuze van Charles Laurent duidt aan. dat het voor naamste doel van onze politiek is de nor male -handelsbetrekkingen met Duitschland «te herstellen. Om te komen tot economische samenwer king met Duitschland was de eerste voor gaarde, volgens Millerand, dal Duitschland jziet van elke oorlogszuchtige neiging. De ontwapening van Duitschland stond als eer ste punt op de agenda van de conferentie te Spa. Millerand herinnerde aan de voorwaar den, die te Spa zijn vastgesteld voor de ge leidelijke ontwapening van Duitschland en aan de sanctie van de bezetting van de Ruhrstreek in geval van niet-uitvoermg. Daarna herinnerde hij aan de kwestie van het percentage van de schadeloosstelling, die tusschen de geallieerden is geregeld. De geallieerden zullen ztch bepalen tot een ver klaring, waarin zij erkennen, dat het van al gemeen belang is om het totale bedrag vast te stellen van de schadeloosstelling, die Duitschland volgens het verdrag van Ver sailles te betalen heeftden grondsag te re gelen van de jaarlijksche betalingenvoor 'Duitschland de mogelijkheid open te laten zich te bevrijden door voorafbetalinghet uitgeven van Duitsche leenir gen bestemd .zoowel voor het economisch herstel van Duitschland als voor het kwijten van zijn schuld, te begunstigen. Vervolgens las Millerand de onderteeken- de protocollen voor ter regeling van de ko- lenkwestie, die uitvoerig te Spa is bespro ken. De voorschotten, die bij de protocol len zijn toegestaan voor de credieten voor de levensmiddelenvoorziening, zijn geheel vreemd aan den prijs der kolen. Die kwes tie is geheel opgelost. Frankrijk's maandelijkschc ko-lenbehoeite bedraagt 5.500.000 ton, waaraan voor 80 pet. wordt voldaan. Millerand verklaarde de kritiek te kennen, volgens welke Frankrijk's eischen moeten steunen op doelmatige strafbepalingennu pas hadden de bondgenooten, overtuigd door de welsprekendheid der feiten, zich verbonden 'het Ruhrgebied te bezetten, wan neer op den daarvoor vastgestelden datum een bepaalde overeenkomst niet is nageko men. „Ik heb gehandeld in volkomen overeen stemming met het parlement en de open bare meening. Ik maak slechts aanspraak op de verdienste den draad, door mijn voor gangers gespannen, niet verbroken te heb ben. Niets is mogelijk zonder in denzelfden geest door te gaan, door welken wij ten slotte aan Frankrijk de schadeloosstellingen zullen schenken, die tot dusver nog slechts uit beloften en verbintenissen bestaan, maar die wij op weg zijn in tastbaarheden om te zetten." Buitenlandsche Berichten, Londen, 1 9 J u 1 i. N. T. A. Draadloos). Lloyd George heeft verklaard, dat, ondanks de moeilijkheden waarmee de conferentie heeft te kampen gehad, zij een werkelijke stap is geweest in de richting van den vrede. Beide partijen begrijpen de vraag stukken, waarvoor ze zijn gesteld, nu beter. Op een vraag, wat zou gebeuren, als de Duitsche regeering zou vallen, antwoordde de premier, dat, indien het Duitsche kabinet mocht heengaan ten gevolge van haar werk te Spa, er een ernstige toestand zou intre den. Wanneer in Duitschland geen regee ring zou worden gevonden, die de bepalin gen van 't vredesverdrag zou kunnen uitvoe ren, dan zouden de geallieerden andere stap pen doen. Het was een feit, dat de verent- woordelijke Duitsche ministers eerlijk tot een vergelijk hebben trachten te komen. De ontwapenings-kwestie was volgens den pre mier van veel m%er belang dan het kolen- vraagstuk. De ontwapening is het cardinaie punt om in de toekomst tol nauwere betrekkingen tusschen Duitschland en de geallieerden te geraken. De arbeidersklasse beschikt over geweren, terwijl de burgermachten de bour geoisie vertegenwoordigen. Aangezien er een conflict heerscht tusschen deze twee klassen, kan men niet de één wel en de an der niet ontwapenen. Indien men aan bei den de wapenen ontneemt, dan ontwapent men het geheel, aldus <le premier. Verder verklaarde de minister nog, dat in zake de kwestie der schadevergoeding te Spa aanmerkelijke vorderingen waren gemaakt. Duitschland betaalde voor het' oogenblik niet, wat het moet betalen, doch het was een eerste eisch de Duitsche nijverheid te ver heffen. B e r 1 ij n 2 0 J u 1 i. (V. D.) De minister van buitenlandsche zaken, dr. Simons, deed heden aan vertegenwoord^ers der Berlijn- sche pers mededeeling over het te Spa be reikte resultaat. Term-ijl hij begon te verkla ren, dat alle berichten over voornemens van den een of andeven minister om af te treden met alle voorbehoud aanvaard moes ten worden, betoogde Simons, dat de Duit sche gedelegeerden te Spa niet steeds de zelfde meening waren toegedaan, maar zich altijd op het standpunt hadden gesteld, een maal genomen besloten zoowel tegenover den vijand als het eigen land eensgezind voor te staan. Alleen eensgezindheid in het doorvoeren van alle te Spa genomen beslui ten kan Duitsohland redden en de Maandag te Berlijn gehouden kabinetsraad heeft zich op. het standpunt der delegatie gesteld. Er bestond geen reden het eindresultaat der. onderhandelingen als een succes voor Duitschland te boeken. De delegatie had in' gezien, dat de onmiddellijke gevolgen der onmogelijke vredesbepalingen moesten wor den afgewend. Van het standpunt, dat do bepalingen van art. 18 al. 2 van het vredes verdrag slechts op herstellingen konden topgepast, heeft de delegatie zich niet laten afbrengen. De toestand te Spa was aldus, dat Engeland en ook Italië het standpunt van Frankrijk betreffende de bedreiging Duitsch gebied binnen te rukken, waren genaderd. De zienswijze van Frankrijk hieromtrent was te San Remo -door Engeland en Italië goedgekeurd. Te Spa bestond* er in ieder geval geen twijfel aan, dat het binnenruk ken in het Ruhrgebied een uitgemaakte zaak was, wanneer de eisch der Entente van 2 millioen ton niet werd vervuld. Zoo minister Simons zich verklaard had voor onderteeke- ning der ko'enovendenkomst, was de reden hiervan, dat op het laatste oogenblik twijfel b-j hem was opgekomen aangaande het Duit sche prestatievermogen in zake de kolenle- vering. Hij was tot de overtuiging gekomen, dat bij benutting der Duitsche bruinkolen en bij een nieuwe regeling van het plan van verdeeling en een grooter productie der Ruhrsteenkolen, Duitschland in staat zou zijn, maandelijks 2 millioen ton aan de En- lente af te dragen. Deze overweging had in den kabinetsraad van gisteren tot het be sluit geleid, bij de kolenproductie en de ver- deeling zeer energieke en veelomvattende maatregelen te nemen. Bij de kwestie der ontwapening was men zoo te werk gegaan, dat men niet meer terug kon keeren op een duidelijken rechtsgrond. Duitschland had tot 10 Juli de ontwapening moeten doorvoeren. Londen, 19 Juli. (N. T. A. Draad loos uit Horsea). Ofschoon 10 Januari 1920 officieel bij algemeenen maatregel van be stuur is aangenomen als datum voor be ëindiging van den oorlog met Duitsch land, wordt thans meegedeeld, dat de datiftn voor het beëindigen van den oorlog als zoodanig niet zal worden vastgesteld vóór het laatste vredesverdrag is aangenomen en geratificeerd. Brussel, 20 Juli (H. R.). De Kamer heeft met 141 tegen 13 stemmen het wets ontwerp aangenomen, waarbij de werktijd in de nijverheid wordt bepaald op acht uren per dag of 48 uren week. Antwerpen, 20 Juli. (H. R.). De gemeenteraad nam met 20 tegen 7 stemmen en drie onthoudingen een motie aan ten gunste van de vervlaamsching der universi teit te Gent. Potsdam, 20 Juli. (W. B). Vanoch tend heeft in de Friedenskirche een plech tige lijkdienst plaats gehad voor prins Joachim. De keizer, ,keizerin en kroonprins hadden kransen op de baar doen neerleg gen. De prinsen Eitel Friedrich Adalbert on August Wilhelm, Hindenburg en Ludendorff waren o a. aanwezig. Berlijn, 20 Juli (W. 3.). De Berliner Lokalanzeiger pubÜcebizonderheden over de vorming van een links-radicale strijdorganisatie te Berlijn. Onder het mom van arbeiderssportclubs oefenen lederen avond militaire arbeiderscompagnieën zich in tirailleeren en het werpen van handgra naten. Het blad vermeldt verder dat -er een combinotie is gevormd tusschen de links radicalen en den republikeinschen aanvoer ders-bond. di-e alle voorbereidselen zal tref fen voor den strijd-. De militaire leiding is opgedragen aan een buitenlander, Limpach genaamd, di-e reeds aan de zijde der bolsje wisten gestreden moet hebben. B e r 1 ij n, IQ Juli (W. B.). Het Berliner Togeblatt geeft bizonderheden uit de Lü- becker Anzeiger weer omtrent een geheime organisatie van links-radicale te Hamburg, die zich een giewapenden opstond ten doel stelt. „Genosse" Otto, een strijder uit het Ruhrgebied, is de leider der organisatie. Met name richt men 't oo-g op het onver- IWaison D, L'IHüroncïelBe" wijld in bezit n-emen van den Hamburg-er haven met zijn levensmiddelenvoorroden. Ter vergadering en door middel van aan plakbiljetten wordt erop aangedrongen g-èen wapens in te leveren- Het Berliner Tageblatt merkt hierbij op, dat de onafhankelijken hier de door de hen aanbevolen militaire overeenkomsten te Spa met voeten treden en de Entente aanlei ding g.even tegen Duitschland op te treden. Londen, 20 Juli. (R) Reuter ver neemt, dat het antwoord van de sovjetregee ring. op de voorstellen der geallieerden in zake een wapenstilstand met Polen heden door het Engelsche kabinet is behandeld. Het antwoord wordt over het algemeen on voldoende geacht en een wederwoord in dien geest wordt thans opgesteld. Londen, 20 Juli. (R). Reuter ver neemt, dat het Engelsche antwoord aan Ruslancl, dat vannacht zal worden verzon den, zegt, dat Tsjitsjerin's antwoord zeer dubbelzinnig geacht wordt en dat men thans een goedomschreven uitlegging van de Russen verwacht. Als de bolsjewisten Polen verder binnendringen, zullen de onderhan delingen over de handelsbetrekkingen wor den afgebroken. Londen, 20 Juli. (V. Dj. De regee ring overweegt strenge maatregelen in ver band met de wanorde in Ierland. De Daily Chronicle meldt, dat er een wet in voorbe reiding is, welke betrekking heeft op den toestand, geschapen door de vreesaonja- ging van de leden van de rechtelijke macht door de Sinn Feiners. L o n d e n, 2 0 J u 1 i. (R.). Een bende van 40 tot 50 man heeft vier politieagenten aan» gevallen, die gisternacht een autorit maak ten in den omtrek van Galway. Er volgde een gevecht, waarbij twee politieagenten dood zijn geschoten. De anderen werden, nadat zij hun patronen verschoten hadden overmand en geblinddoekt teruggezonden naar luam. In deze plaats zijn onlusten uit, gebroken van de zijde der militaire pohtie Naar verluidt, plunderde de politie dn -stad en schoot in de huizen en winkels. Het stad. huis is platgebrand. Persoonlijke ongeluk ken hadden niet plaats. C o r u n a, 2 0 J u 1 i (H. R.). Er zijn hiei botsingen geweest tusschen havenarbeiders en de politie, waarbij een politieagent werd gedood en verscheidene havenarbeiders werden gewond. G r a z, 19 Juli (W. B.). Volgens eer» bericht, dat de landsreg.ecring heeft ont vangen, bezetten ongeveer 1000 Zuid-Sla ven gisterenmiddag Freudenau en Abstnll. De landsregeerimg verzocht den chef der naar 't grensgebied gezonden Engelsche mi litaire missie om interventie. Deze bracht onmiddellijk bij clc Lai-bacher regeering huar bezworen in, echter zonder succes. Ook het Freudenauer Schloss, waarin de Engelsche kolonel Gossat woont, werd door de Zuid- Slaven bezet. Zuid-Slavische militairen gin gen des middags tot verschillende arres taties van Duitschers over. De landsrege ring heeft bij de Larbacher regeiering roet klem hiertegen geprotesteerd cn via het Weensche departement van buitenlandsche zaken bij de bevoegde Enlenteautoriteit'en. Het Abslaller bekken behoort, wel-is-waar volgens den tekst van 't vredesverdrag aan de Zuid-Slaven, maar er zijn grensverbete- ringen door de reeds werkzaam zijnde grenscofnmissie voorbehouden. Radkors- biirg, Spiefteld en de overige door'Zuid- Slaven bezette Ooslenrijksche gebieden zijn nog steeds niet ontruimd Rome, 2 0 J u l i (11. R.). De Idea Nozio- nale verneemt, dat de Italiaansche zaakge lastigde te Belgrado zich naar het Sorvische ministerie van buitenlandsche z-oken h-eeft begeven om te protesteeren tegen de ge beurtenissen te Spalato. Het onderhoud werd gevoerd in een geest van groot e ver zoeningsgezindheid. B e r 1 ij n, 2 0 Juli (W. B.) Volgens de Vossische Zeitung berichten de Breslauer Neuesten Nachrichten uit Warschau, dat d-e Poolsche sociaaldemocratische partijen in de zaak van arbeiders-gedelegeerden op een gemeenschappelijke vergadering het aftre den hebben geëischt van de regeertng- Grabski en het vormen van een arbeiders- en boerenregeering. P a r ij s, 2 0 Juli. ('N. T. A. Draadloos). Een Poolsch stafbericht van 17 dezer deelt mede Lida is na een hevigen strijd door de bols jewisten bezet. Zij d'oen een krachtigen aan val op de voorposten aan de Styr en groe- peeren hun strijdkrachten opnieuw voor een aanval in de richting van Kowel. L o n cl e n 2 0 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos uit Annapolis). Volgens een telegram uit Helsingfors hebben de bolsjewisten vier steden aan de Zwarte Zee ontruimd. Volgens Lenin's dagblad cischt de economische cn industrieele toekomst van Rusland, dat Duitschland en Rusland in den vervolge een gemeenschappelijke grens hebben en dat het offensief tegen Polen niet zal ophouden, voordat dit is vervuld. W e e n e n, 1 9 J u 1 i (V. D.). Ond-er de Russische volkscommissarissen bestaat ver- schil van meening ten opzichte van den vrede met Polen. De links-radicalen onder leiding van Trotzky willen den strijd voort zetten om Polen g.eheel te overwinnen en in Vrouwen en medicijnen weten, hoe de leugen den man weldadig kan zijn e door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL. 21 Zij bleef hem zwijgend aanzien cn hij ver volgde, driftiger nog: ..Daarenboven, wat heb je er aan als ie wei geit? Je maakt Machteld en mij rampzalig en 4c zelf ook. Want of wc scheiden o! niet, ver loren heb je mij toch. Jij met je koele, zelfge noegzame karakter zal je daar wel overheen zeiten en het kind zal jou wel worden toege wezen. Wat offer je dan in 's hemelsnaam .op?" -Jij v. cet niet wat ik opoffer,zei zij dof. Eu weer kwam de twijfel of die vrouw met haar apathische, nuchtere, laag hij de grond- sche naltiur niet meer voelde dan hij ooft had gedacht, of hij haar niet veel ir.eer deed lijden dan hij ooit voor mogelijk had gehou den. Maar hij durfde niets vriendelijks of nnn- moedigends zeggen. „Ik moet er over denken,zei zij, „ik kan niet ineens- een besluit nemen." „Dat hoeft niet, maar als je mij mijn vrij heid terug geeft, als wc van elkaar gaan dan zou ik willen .dat.het nitit in haat of vijand schap gebeurde, ook vooral om het kind. Er zou toch een zekere vriendelijke verhouding tusschen ons kunnen blijven bestaan.' „Dat geloof ik niet. Als ik er "toe besluit om je je zin te geven dan mout het ook uit zijn. Van den man die mij weggoojt als een afge dragen stuk kleeren, die hot heiligste wat voor mij bestaat zoo schandelijk vertreedt, wil ik niets meer weten. Als wc van elkaar gaan, moeten we dood voor elkaar zijn. >- Dal was volkomen in haar lijn, hij had het vooruit kunnen weten dat zij niet. meeging met ,de moderne opvattingen omtrent dit punt. toch ergerde zij hem weer toen hij, nu ook hard, antwoordde: „Dat kunnen we niet Agath3, want onze jongen staat altijd als .iets levends tusschen ons." „Maar Ferdinand word mij toegewezen, zei zij heftig. „Geld heb ik goddank niet van je noodig, ik ben heelcmanl onafhankelijk, ik hoef -dus niets meer met je te maken te heb ben. „Neen, jii niet, als je niet wilt, „maar ik be houd de rechten op ons kind." Jij, die de rechten weggooit? Kun je mij beletten om niet het kind ergens anders te gaan wonen, ver hier van daan> hij mijn eigen familie?'* Ilij voelde hoe liet bloed wegtrok uit zijn gezicht, zij was dc sterkste en dat zou zij blij ven. maar hij gaf den strijd niet op. „Nee", zei hij dreigend. „Dat. kar. ik je na tuurlijk niet beletten maar ik kan c-i (hen het kind te zien zoo dikwijls ik wil en dat zal ik natuurlijk doen.'' „Om mij tc plagen, wat geef je om het kind?" „Misschien meer dan jij, want jij vergeet dat hij cr.de dupe van zal zijn als je zoo vijandig blijft. "Wanneer je hem opvoedt in baal tegen mij zal de toestand voor het kind des tc.on gelukkiger zijn cn vergeet niet Agatha, dat cr een tijd kan komen dat hij dat begrijpt en het je verwijt Want al zou jij honderdmaal het tegendeel baweren, ik zou mijn jongen toch wel laten voelen dat ik Van hem houd." HOF 20 Zij keek hem aan, de hardheid weck uit haar gezicht, zij voelde zich van alle kanten ingesloten en zij- zei dof: „Dan is het heter ter wille van Ferdinand dat we hij elkaar blijven cn dat ik vedraag wat je niet veranderen wilt." „Dat lieb ik gemeend,'' hernam hij zacht. „Ik heb het gehoopt en heel in den beginne w as ik er tcvredenmee. Maar het is valsch, ik zie er nu het onmogelijke duidelijk van in. Als de toestand zoo blijft dan doe ik slechts èn tegenover Machteld cn tegenover jou. O zij, zij eischt niets, zij Verlangt geen scheiding, zij is heclcmaal gelukkig met het weinige dat ik haar geef." „liet weinige," viel zij hem in de rede cn haar loon klonk weer smadelijk. „Ja zeker, het weinige, want hoewel zij cr boven staat, ik heb haar toch gecompromitcci'd in dc meening van de mcnSchcn. Zij heeft dc algemeene achting verbeurd en iedereen kan denken dat ook ik haar niet hoog genoeg stel. haar niet genoeg waardeer om die fout goed tc maken, om haar tc geven waarop zij recht heeft.'- „En ik?'1 „Jij blijft aanspraak houden op dc alge meene achting cn belangstelling, niemand kan ook maar het kleinste ^teentje op jou gooien, maar je zoudt dat alles kunnen verlie zen als je blijft samenwonc-n met ten man die feitelijk je man niet meer is en die je je vrij heid wil teruggeven." Er heerschte stilte, gelui dl ooz stilte. Rei den voelden dat-alles n" gezegd was, dat meer woorden niet konden helpen. Alsof er niet gesproken 'was stond Agatha op cn schoof zij hem zijn thee toe toen, r.a nkelc minuten, zei zij bedaard on behci h .Zou je nu heen wil'en gaan? H: zou graag' alleen zijn, over een paar agen zal ii: je mijn besluit zeggen." 1 Langzaam voldeed hij aan haar verzoek en zij hoorde hem (de deur dicht trekken. Een oogenblik bleef zij nog stil zitten, ia gedach ten voor zich uitstarend. Toe?i stond zij op en kreeg haar naaiwerk, r.\;n nis alle avon den zal zij allc-en in de doodstille kamer. Ilaar bezige vingers werkten j ubtig voort, haar oogen werden niet verduister! door tranen, slechts nu en dan streek zij zich over liet voorhoofd en alleen in daf enkele, korlc .ge baar lag een* groole wanhoop, een grooh angst voor wat komen ging. Twee' dagen later, toen zij het kind weer naar bed had gebracht cn Frits nog beneden loefde, bleef zij even .staan bij zijn stoel en zei zacht, op haar gewonen toon: „Ik heb cr over gedacht en het is goed. De sclieidjng kan worden uitgesproken wanneer je wilt.'* Het bloed vloog hem naar het hoofd, hij beefde. Ontroerd stamelde hij: Agatlia, ik... ik dank je, ik weet wf»l dit voor jou bcleckent...'' cn hij trachtte met tril lende handen de hare tc vatten. Maar zonder hem aan te zien wendde Z|j zich af. „Ik wil liever over niets meer praten," zei zij kalm. „Je moet later maar zeggen wat ik doen moet, het kind blijft bij mij, en de rest is "mij heclcmaal onverschillig.'' Zij ging de kamer uit cn hij oogde haar na Was zij werkelijk onverschillig of leed zij? Voor zijn ijdel egoïsme zou het hem syjnpa* thicker zijn- geweest wanneer zij smart, al thans weemoed getoond had, wanneer zij hem onder tranen haar besluit had meege deeld. Die bedaarde, koude rust ergerde h^m bovenmate en tegelijk verwonderde hij z»ch over zichzelf. Hij was vrij, dc vrouw die hij zóó vereerde, zóó liefhad, zou de zijne zijn,' niet stil in het geheim onder leugen cn bedrog^' maar openlijk. Al hel leclijkc zou uit zijn, leven verdwijnen. O, hij was Machteld innig dankbaar voor alles wat zij voor hem gedaan had, nu eersl, nu hij haar kon geven waarop zij recht had, voelde hij goed wat hij haaf verschuldigd was. Met haar ging hij oen .ge* zo1, i !c, heerlijke lo< 1 om t. ^en leven zooalt hii het nooit h*d kunnen droomen tegemoet (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1