Geldersche Credietvereeniging REGENMANTELS J. 6R00TEND0RSI Hof 20 Verric/jf alle gatjl^jakeij. ^binnenland DE EEMLANDER BUITENLAND^ UMMISPMS z: T tl ft ft Politiek Overzicht C. SMITSKAMP ÏUIHAPITfCï ZfIST Kapitaal en Reserves t 18.63S.OOO -. B DJ FEUILLETON. De Sterkste Band. WITTE SCHOENEN WSTTE KOUSEN. 19e Jaargang Ne. 19 per post f 2.60, per week (met oralis verzeker ng tegen ongelukken) f 0.176, ,[tondeilijke nummers 1 C.OJ. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Donderdag £2 Juli 1920 niet inbegrip van een bcwijsnuminer, elke tegel tneer 0.25, dienstaanbe- dingen en Licldadighcids-adve.tcnticn voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bcpalinccn voor het advericercn. bene circu'alrc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Gisteren is door ons meegedeeld hetgeen •Millerand te berde bracht in de Fransche Kamer; thans vraagt aandacht de rede, die een ander premier, Lloyd George, in het Lagerhuis hield en waarin hij een uitvoerig overzicht gaf van hetgeen ter conferentie van Spa was bereikt. Natuurlijk kwam ook .de Poolsche kwestie ter sprake. Ten aan zien van dit vraagstuk merkte de Engel- sche premier op, dat hij reeds vroeger de meening had te kennen gegeven, dat de ac tie der vorige Poo«lsche regeering dwaas was geweest en roekeloos. Hij had er tegen ge protesteerd en er op gewezen, wat de ge- yolgen zouden zijn. De inmenging van bolsjewistische zijde in Poolsche aangelegen-heden beschouwde «Lloyd George als de eenige verontschuldi ging voor Polen; hij stolde er prijs op te verklaren, dat, terwijl de bolsjewistische lei ders ernstig bezwaar schenen te hebben te gen inmenging door andere landen in 'tgeen zij beschouwen als hun particuliere aange legenheden, hun politiek van non-interven tie nooit 'hen heeft belet zidh in de zaken van andere landen te mpngen. Indien het al een vergissing was, dat de Polen een buf- ferstraat in 't leven hebben trachten te roe pen tusschen hun land en sovjet-Rusland, dan rechtvaardigt een dergelijke vergissing, volgens den Engelsdhen premier, nog niet de verdelging van deze geheele natie. Een onafhankelijk Polen beschouwde hij als een hoofdfactor voor het stichten van den vrede. Er zijn twee redenen, aldus spreker, waar om Engeland zijn belangen niet kan los maken van de Poolsche. De eerste is de Volkenbond, de tweede is, dat wanneer de bolsjewisten Polen onder den voet loopen, zij reebtoe rechtaan naar de Duitsche grens zullen oprukken. Lloyd George wees met nadruk op 'tgeen hieruit kan voortvloeien. De geallieerden waren dan ook allen de meening toegedaan, dat er stappen moes ten worden gedaan om te voorkomen, dat Polen werd vernietigd. Millerand had het antwoord der bolsjewis ten onbeschaamd genoemd, maar hij, Lloyd George, zou het liever onsamen hangend noemen het was een stuk, be stemd voor „binnenlandsch gébruik." Voorzoover Lloyd George den zin had verstaan van -het sovjet-antwoord, was de sovjetregeering bereid rechtstreeks van ge dachten te wisselen, maar dommige zinsne den wezen er op, dat zij alleen zou willen onderhandelen met een proletarische Pool sche regeering. Een dergelijke voorwaarde, aldus Lloyd George's inzicht, kon niet wor den aanvaard. Nochtans hadden de geallieerden, om er zich van te verzekeren, of zij hadden te doen met een bona-fide-aan'bod van Russische zijde, den Polen den raad gegeven zich tot de sovjetregeering te wenden om te ko- Telef. interl. 153. Dit eenisre attesten t dat het rosulliiat van Uw schoppinz boven verwachting zelfs heeft voldaan dat een ieder, die het ziot, verrukt is over den fraai en aanblik on hulde brengt aan don ontwerper G. F. v. T zeer tevreden te zijn over den keurigen en smaakvollen aanleg van een groot gedeelte van mijn buitenplaats te 's Gravoland J. B. en deel U hierbij mede dat ik bij zonder tevreden ben over don nieuwen aanleg van mijn tuin. Wod. H. J. W.-DE K men tot een wapenstilstand en vrede. Wij hebben, vervolgde Lloyd George, in ons antwoord, dat wij naar Moskou zonden, duidelijk doen uitkomen, dat wanneer de Russische troepen blijven oprukken, on danks Polen's wapenstilstands-aanhod, wij Polen allen bijstand, waartoe wij bij machte zijn, zullen verleenen. Polen had manschap pen genoeg, maar de organisatie en de uit rusting van 't leger lieten nog al wat te wen- schen overFrankrijk en Engeland zou den hier echter in kunnen voorzien. „Het is in het belang van Europa, dat Po len niet .wordt weggevaagd van de aarde. Frankrijk en Engeland hebben afgevaardig den naar Polen gezonden om te rapportee ren over de stappen, die gedaan kunnen worden om het Poolsche volk te helpen in de verdediging der grenzen. Engeland zond den Britschen ambassadeur te Berlijn met 'n militair attaché en Frankrijk zendt gene raal Weygand. Het zou wel kunnen zijn, dat Foch volgde, doch ik vertrouw, dat het niet noodig." Suitenlandsche Berichten. Londen, 21 Juli (R.) De volkenbond deelt mee, dat Wilson de vergadering van den volkenbond bijeen heeft geroepen op 15 Nov. te Genève. P a r ij s, 2 0 Juli (N. T. A. Draadloos). De Fransche pers deelt mede, dat de inter- geallieerde conferentie tot bestudeering van de vraagstukken inzake de oorlogsinvaliden te Brussel zal gehouden worden op 19 en 20 Sept. Berlijn, 20Juli (W. B.). De rijksweer moet, overeenkomstig het verdrag van Spa, voor 1 October teruggebracht zijn tot 150.000 man, verdeeld over tien rijksweer- brigaden en drie cavaleriedivisies. Op 1 Jam- uari 1921 moet de sterkte 100.000 man be dragen, verdeeld over zeven infanterie- en drie cavaleriedivisies. De vorming van de drie cavaleriedivisies is thans reeds ge schied. De zeven infanteriedivisies zullen, geformeerd volgens d-e bepalingen van het verdrag, reeds op 1 October gevormd zijn. De 50.000 man, die van 1 Oct. tot 31 De cember op de been mogen worden gehou den, zullen verdeeld worden in drie rijks- weerbrigaden of in kleinere formaties, toe gevoegd aan de divisies. Voor 31 December zullen deze met de bestaande blijvende di visies samengesmolten worden. Doch deze divisies zullen dan allengs en gelijkmatig in tToepental verminderd worden. Er wordt nog onderhandeld over d-e wijze waarop men de rijksweersoldaten en officieren, die omslagen moeten worden, zal schadeloos stellen. B e r 1 ij n, 2 1 Juli ,N. T. A. Draadloos). De rijksregeering heeft vertegen woordigers van de mijnwerkersbonden uit het Ruhrge- bied geïnviteerd naar Berlijn te komen om met hen de noodig geworden nieuwe over eenkomsten in verband met de verplichtin gen van Spa te bespreken. B e.r 1 ij n, 2 O J u 1 i. (N. T. A. Draadloos Parijs). Dr. Simons heeft den Franschen ge zant bezocht om hem d-e verontschuldigin gen der regeering aan te bieden voor de in cidenten dezer laatste dagen. Londen, 21 Juli. (R-). Het Britsche antwoord op de nota der Sovjet-regeering is gisteravond verzonden. De veronderstelling wordt er in uitgesproken, dat de Sovjet-re geering bereid is vrede te fluiten, doch ten einde de eerlijke bedoelingen van Sovjet- Rusland te toetsen is ondertusschen Polen den raad gegeven zelf een wapenstilstand te vragen. Indien de Sovjet-regeering niet be- Treid mocht blijken vrede te sluiten en Po len binnendringt, zullen de onderhandelin gen tot hervatting der handelsbetrekkingen •worden gestaakt- Intusschen zal de Russi sche missie, die zich thans--te.Reval bevindt, de reis naar Engeland niet voortzetten. ARNHEM. OPGERICHT 1866. L o n d e n, 2 O J u 1 i (N. T. A. Draadloos). Koninig Alphonso van Spanje heeft gisteren de groote luchtvaarttentoonstelling in Olym- pia te Londen bezocht. Londen, 20 J u 1 i (N. T. A. Draad loos van Horsea). De Press Association is begonnen in Engeland nieuwsberichten te verspreiden door d'e draadlooze telefoon. Uit Chelmsford worden de berichten met succes naar verschillende steden gezonden. Rome, 21 Juli (H. R.). Tengevolge van gisteren voorgevallen incidenten is de algemeene staking, tot Rome beperkt, ge proclameerd. Zij zal morgen beginnen. De raad der arbeidersbonden komt morgen bij een om dit besluit te bekrachtigen en den duur dezer proteststaking te bepalen. Rome, 20 Juli (H. R.). Gisteren zijn een aantal studenten de drukkerij van de Avanti binnengedrongen. Naar de Epoca meldt, hebben zij enkele machines bescha digd en een hoeveelheid exemplaren van het blad op straat verbrand. Budapest (H. K. B.). Teleki zette zijn bemoeiingen inzake de k&binets vorming voort. Waarschijnlijk zal zeer spoedig zijn ijveren met succes worden bekroond. Teleki heeft zoowel de persoonlijke als zakelijke moeilijkheden overwonnen. 62 KANTOREN. voort op de linie SkrzyBovice. In de streek 'van Novo Grodek hebben de Polen bevel gekregen naar het Westen terug te trekken, hetgeen geschiedt onder den druk van den vijand. Bolsjewistische aanvallen in Polesië en aan den Styr zijn afgeslagen. In ere streek van Dub no duren de gevechten voort De vijand heeft daar ernstige verlie zen geleden. Ween en, 2 0 Juli. (V. D). Verschil lende steden in den uiterstên hoek van Oost- Galicië, met name Tarnopol en Brody, zijn, wegens het opleveren van gevaar, door roode cavallerie bezet. De geldmiddelen en ar chieven zijn naar West-Golicië vervoerd. Lemberg en de steden ten westen daarvan zijn overbevolkt van vluchtelingen. Er be staat gevaar voor verdere uitbreiding van de typhus-epidemie. Londen, 21 Juli (R.). In zake Turkije verklaarde Lloyd George in 't Lagerhuis, dat, ofschoon hij niet kon voorspellen of de Turken het verdrag al dan niet zouden tee kenen, hij gegronde hoop had, dat zij het wèl zouden doen, omdat zij zouden besef fen. dat dit het beste middel is om te ver krijgen, dat zij de door het verdrag in hun bezit geleten gebieden ook zouden mogen behouden. Maison „fHSrondelle" P a r ij s, 21 Juli (N. T. A. Draadloos)". Naar uit Budapest bericht wordt, deelt een krant mee, dat Hor thy na op nijvere wijze besprekingen te hebben gehouden erin is geslaagd door graaf Teleki een kabinet te doen vormen, dot overigens nog niet com pleet is. De portefeuille van buitenlandsche zaken'en landbouvé zullen voorloopig wor den waargenomen door resp. den premier en den minister van handel. Belgrado, 20 Juli. (H. R.) Nadat de Kamer met 68 tegen 64 stemmen het ar tikel inzake de niet-verkiesboarheid van on derwijzers had verworpen, ten aanzien waar van de regeering de vertrouwenskwestie had gesteld, heeft* Vesnitsj het ontslag van 't kabinet ingediend. B e r 1 ij n, 2 O J u 1 i (N. T. A. Draadloos). Volgens berichten uit Warschou duurt de opmarsch der bolsjewisten aan bijna alle fronten voort. Kopenhagen, 21 Juli. (\V. B.). Vol gens een telegram uit Warschau luidt het Poolsche staPberidht Ten Noorden van Grodno duurt de strijd Beyroeth, 20 Juli (H. R. Emir Fei- soel heeft alle voorwaarden van het ultima tum van Gouraud aangenomen. Peking, ongedateerd. (R.). De An- Foe-groep erkent, dat zij de nederlaag heeft geleden. Maarschalk Toeansjijoei heeft voor waard-en aangeboden, die gelijk staan met een algeheele capitulatie, doch door de Tsji-li-groep nog niet zijn aanvaard. L o r e d o (Texas), 2 0 Juli. (N. T. A. Draadloos uit Annapolis.) Meocicaansche soldaten onder hjitenantdoolonel Martinez zijn een boerderij van een Amerikaan bin nengedrongen en hebben daar verscheidene paarden, kleedin-gstukken, enz geroofd. Martinez heeft een Amerikaanschen jon^ gen op die farm gevangen genomen en de zen gedreigd met ophanging om hem te dwingen alles mede te deelen wat hij wist omtrent Gonzales, den rebellenleider die Nuevo Lored'o had aangevallen. De jongen is la-ter weer losgelaten. Verspreide Berichten Een wetenschapelijke moor- de n a a r. De Fransche rechter van intructie die het vooronderzoek der zaak Landru be* handeld heeft, voert ook de instructie in eert andere opzienbarende moordzaak. Deze be treft den verzekeringsagent Girurd. Wat het aantal zijner slachtoffers betreft moet hij het tegen Landru aflegigon, niet echter wat do gemaakte winst of wetenschappelijke werk wijze betreft. Terwijl deze met al zijn niisda- den slechts een kleine 60.000 francs wist te bemachtigen, heeft één enkele van Gi- rard's operaties hem reeds 125.000 franc9 opgebracht. Zijn methode was zoo eenvoudig mogelijk. Hij stelde een levensverzekeringspolis op naam van een zijner kennissen op, plaatste zelf de valsche handteekening en bevor derde daarna met alle hem ten dienste staande middelen het spoedig overlijden van der» verzekerde en streek zelf hel verzekerde bedrag op, waarvoor hij de premie natuurlijk' gedurende eenige tijd te betalen had. De middelen waarmede hij zijn slacht offers doodde waren zeer wetenschappelijk. Girard was goed op de hoogte van bakterio* logie en kweekte thuis zelf kuituren van ge vaarlijke ziektekiemen. Een van de personen die hij verzekerd had stierf na een bij Girard aan huis gedronken likeurtje; een ander die wel eens bij den verzekeringsagent aan luiis kwam, kreeg typhus, terwijl nog drie andere herhaaldelijk ernstig ziek werden. Bij een huiszoeking vond men bij Girard glazen buisjes met cholera-, typhus- en on« dere bacillen, een complete verzameling be* noodigdheden voor bokteriologisch' onder* zoek. Zijn vrouw en zijn minnares traden -beurtelings als medeplichtige op. - Dezer dagen is Girard door psychiaters onderzocht en evenals Landtu, ien volle ver antwoordelijk verklaard voor zijn daden. Hij volgt bij de verhooren een andere tactiek dan deze en antwoordt met groote gemak kelijkheid op alle vragen. Hij beweert de val sche verzekeringen alleen gesloten te heb ben om bij de assurantiemantschappijen als agent een goede naam te krijgen. Kopenhagen, 21 Juli (W. B.). Naar, Berlingske Tidende uit Stockholm bericht, is aldaar in een voorstad gisterenavond een groote brand uitgebroken. Een tichelwerk en drie huizen zijn in dé osch gelegd20 gezinnen, omvattende 100 personen, zijn zonder onderdok. Baltimore, 20 Juli (N. T. A. Draad- loos van Annapolis). Gisterenmiddag sloeg de bliksem in twee groote petroleunvtaniks, staande ten zuiden van de stad te Wagn-erg Point. De brandweer werkte met man en macht om 't gevaar voor de omgeving af le wenk den. De vlammen sloegen twee honderd voet hoog de lucht in en brandende petroleunf stroomde langs de wegen. Aan de Staatscourant van 21 Juli ont* leenen wij de volgende Koninklijke Beslui ten op verzoek eervol ontslagen de commies bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Te* legrafie J. F. Putters. Nerierlaurt en het vredesverdrag' Blijkens de gisterenavond verschenenf Staatscourant zijn voor Nederland aange wezen ter plaatsing op de lijst waaruit zuW len worden gekozen de leden eener com* missie van onderzoek, bedoeld in artikel 412 deel 13 van het Vredesverdrag vort Versailles, als vertegenwoordigers det; Nederlandsche werkgevers J. A. E. Ver* kade, industrieel te Zaandam; als vertegen* woordigers van de Nederlandsche werkne mers Edo Timmen, secretaris van het Inter* nationaal Vakverbond te Amsterdam; als onafhankelijke, staande tegenover bedoel1* Het zijn cle Wijzen, Die dóór Dwaasheid naar de Waarheid reizen, Die in de Dwaasheid versstarren. Dat zijn de Narren. door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL. 22 V- at zou zij hem niet leeren, hem niet geven van hanr rijke ontwikkeling, hij was nog jong. hij kon zich nog aanpassen aan de sfeer van schoonheid, waarin zij hem zou binnen' leiden en toch... niettegenstaande dal alles doorstroomde hem geen jubelend gevoel van groote, zalige vreugde, stormde hij niet dadc lijk opgewonden naar Machteld om baar deel-1 genoot te maken van zijn blijdschap. Hij bracht zich te binnen dat zij dien avond en kele vrienden ontving en dat was hem altijd een kwelling, waarvoor hij slechts vergoeding vond in het half uur dat hij dan nog nableef. Maar zelfs in die enkele, heerlijke oogenblik- ken dat hij haar voor zich alleen had, zei hij nog niets, en hij begreep zelf niet. waarom hij zweeg, waarom de woorden hem nogjiiet over de lippen wilden. Die weifeling duurde echter maar kort, want nu de tweestrijd gestreden en het be sluit genomen was voelde hij zich toch van #er\ grooten lasjj ontheven. Hij herademde, zijn vro.olijk optimisme, dat door de slingering der laatste maanden geleden had, kwam te rug. Waarom zou hij nog tobben? Het kind, nu ja, hij zou het niet altijd meer bij zich heb- lx?n. er niet dagelijks van genieten cn soms, heel even, voelde hij zijn keel dicht krampen in benauwenis als hij daaraan daclu, maar hij hield zich vóór dat hij een armzalige suk^ kei was, wanneer het bezit van een vrouw als Machtcld hem daarvoor niet ruimschoots schadeloos stelde, en Agatha?... Over haar hoefde hij zich-waarachtig niet te bekomme ren. Dien avond, toen hij met haar gesproken had was het wel moeilijk geweest, maar zij scheen er al over heen te zijn, ten minste dat wilde hij nu maar aannemen en vooral, hij wilde dat Machtcld het zou öelcoven. Voor haar moest alles zonnig en vroolijk zijn, zij mocht zich met niets kwellen. In een opgewonden stemming, bevend van verlangen om haar nu deelgenoote te maken van zijn geluk, was hij naar haar toegegaan en terwijl hij haar in de armen klemde had hij haar gezegd dat alles goed ging worden, dat hij zich van Agatha zou laten scheiden en dat zij, zijn aangebeden Machleld, zijn vrouw zou worden. Maar, ofschoon een hilling van zaligheid haar door dc leden schoot, had zij bezwaren. Zou hij het kind niet te ^eel mis sen? Zouden zij Agatha niet rampzalig ma ken? Zij wilde haar geluk niét ten koste van de ellende van een andere. Maar hij had aan al haar twijfel een eind gemaakt. Agatha stemde niet alleen toe, maar zij vond het veel beter, de toestand zooals die was, leek haar toch ook onhoudbaar. Ach neeiy, zij zou er niet onder "lijden, zij behield Ferrie en al haar vermogen om lief te ^lebben bad zich geconcentreerd) op het kind. Zij kon onafhankelijk leyen£ zij zou misschien ergens buiten met den kleinen jongen gaan wonen, en als zij berusten kon in het feit dat zij een gescheiden vrouw w as, een denkbeeld dat mis schien wat moeilijk te verwerken bleek voor haar bekrompen opvatting, dan zou hij vol' maakl gelukkig zijn. En Machtcld liet zich gaan. Waarom zou zij het niet volkomen gelooven? Zij kende Agatha eigenlijk niet. Wat zij van haar gezien en ondervonden had Strookte geheel met het beeld dat Frits van haar ophing. Als hij er vrede mee had, als hij het kind kon missen, o dan... zij zou het hem vergoeden, duizend maal vergoeden en zij was hem dankbaar voor het eerste, echte bewijs yan liefde en op offering dat hij haar gaf|, dat zij hem nooit had willen vragen, maar wannnar zij toch, al had zij 't zichzelf niet willen bekennen, in sliltc gesmacht had. Voor het eerst in haar leven was zij volko men gelukkig, een overstelpend geluk dat haar nog mooier en vooral jeugdiger en fleu riger maakte. Ook Frits voelde een laaiende, uitbundige vroolijkheid in hem gisten. Iedere minuut, die hij ontstelen kon nan zijn nu nog triestiger thuis waar de kalme, zwijgende, voor alles zorgende figuur van Agatha hem een ergernis was en waar alleen de helle, on bewuste vroolijkheid van het kleine kind een lach deed weerklinken, bracht hij door in dc woning van zijn aanstaande vrouw. Even als het contrast tusschen haar en Agatha hem steeds feller in het oog sprong en hij zich steeds meer verwonderde dat hij ooit, ook maar tevreden had kunnen zijn tijdens zijn eerste huwelijk, zoo vroeg hij zich telkens in deze heerlijke omgeving, waar Machteld's handen alles en*allcs tot vreugde cn schoon heid hadden weten te maken, hoe hij toch ooit had kunnen leven in een huis als het zijne, waar Agatha's persoonlijkheid alleen reeds een stempel van banaliteit cn alledaagscb- heid op alles drukte. In de korte, zakelijke gesprekken, die hij nu nog met zijn vrouw voerde en waarin zij hel beiden angstvallig vermeden om ook maar even buiten dat zakelijke .te gaan, waren zij overeengekomen dat de scheiding niet we reldkundig zou gemaakt worden alvorens alles beslist was. Agatha zou voor de zomermaanden met Ferdinand naar een pension^ dat zij kende, in Velp gaan In dien lijd zou het schejdenspro- ces worden gevoerd en zou zij uitzien naar een geschikt woning, een kleine villa ergens in den omtrek. Zij wilde beslist niet in den Haag blijven wonen. Dc manier waarop Frits zijn kind zou zien, of bij zich hebben, moest laler geregeld worden. liet was aan den vooravond van haar ver trek. Frils was uitgegaan en Agatha had het kind te bed gebracht. Zij bevond zich alleen in liuis. Dc geopende koffers stonden in haar slaapkamer. Hier en daar zocht -tij nog bijeen wat zij mee wenschte te nemen. Speelgoed vanden kleinen jongen, haar eigen handwerk en naaigerij. Opzettelijk talmde zij, want zij had niets meer te doen, haar wachtten nog een uaor uren van volkomen eenzaamheid cn zij 7.ag er tegen op die te doorworstelen. Maar. eindelijk had zij toch alles gereed gemaakt, beneden gekomen keek zij in k;:sten en buffet, neei\, alles was in orde, zij had voor alles, oolö voor dc nietigste kleinigheid, gezorgd. Plotseling voelde zij dat hel benauwd was in de kamer cn zij opende dc tuindeuren. Do milde lucht van den Juui avond .slroomdc naar binnen. Agatha keek in den tuin maar zij zag niet de bloeiende pracht va.i hel kleine seiingenboschje, zij had ge.?n oog voor den gou den regen, die als een fonteintje van louter goudstukken, het prieeltje ovorsprenkclde* Een bitter gevoel van ellende kwam over haar< Zij had er legen gestreden al die dagen lang, er niet aan willen toegeven, niet er aan willen denken vooral, afleiding gezocht en gevonden in haar drukke bezigheden. Nu, in dc geluid- loozc stille van den prachtigcn zomeravond kwam het over haar als een golf van smart en. zij verzette zich niet. Morgen zou zij heengaan en ais zij weer terugkwam in dit huis, zou hei zijn als een vreemde. Dan was zij gescheiden^ dan was zij niet meer Agallia Verborg, dart droeg zij een anderen naam als haar jongen^ dan was Frits de man van een andere vrounti Zij had getracht zich vertrouwd la met het denkbeeld maar het pijnigde liaai( vrecselijk. Veertien jaren was zij getrouwd geweest, eerlijk en oprecht had zij haar lies? gedaan om Frits gelukkig te maken. Zij ha<1 gegeven alles wat zij te geven had en zij ha<| gemeend dat hij toch ook wel van haar hieldtf ->• (Wordt Vervolgdj4

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1