REGENMANTELS Bruine «kim J. GMTEMSÏ - Hof 28 BUITENLAND Van week tot wenk. B IJ FEUILLETON. De Sterkst© Band. Bruine kousen 196 Jaargang Ne. 22 ISO per 3 maanden voor Am erf ioort 2.10, idem nanco per post f 1.65, per week (met gratis verzeker Mg tc.cn once'ukkcn) f 0.175 afzonderlijke nummers 1 t.05. nSFOQRTS! «1*18 -i ft DIRECTEUR: J. VALKHOFF. „DE EEMLANDER BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. trfaar-daq 26 Jutl 1920 bewijsnummer, elke rcqcl meer 0.25, dicnstaanb.e* iT-ngcn eti Licldadiehcidsadveitcnticn voor de helft der prijs Voor handel rn bcdrijt bestaan zeer voor dee ge bcpalin en voor het advertccren. Bene ciicula«rc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. In onze boeken en tooncelstukken heb ben wij iets algemeens gekregen, dat steeds %éér ls toegenomende moraal. •Die moraal gaat boek en tooneelstufc be- heerschen al meer en meer. Is die moraal r ■;de deugd beloond en het kwaad gestraft 'dan wordt zij goed geheeten, is zij anders, iun deugt zij niet. Komt een enkel boek in Sta handel, waarin die 'moraal ontbreekt, 'dan vraagt hot publiek verward „Hoe nu \Vcii is de strekking Wat hebben we daér rvu aan en concludeert: „het deugt niet! [We nemen er niets van mee I" Ook verschijnt wel een boek of tooneel- spei met een bepaald onderdeel, een gede tailleerd punt van genoemde moraal en ook (lat wordt aanvaard. Of het poogt te bewij zen, dat een of ander immer veroordeeld in stituut, een immer gelaakte houding, of im mer verworpen idee, goed is. Zoo n boek Joopt gevaar. Is het litterair mooi, dan zijn ■4 meest de jonge menschen, die, door t stijl llstische schoon betooverd, er mee dtvepen en zijn hei de ouderen, die het gevaarlijk noemen. Maar een boek zonder moraal, dat een geschiedenis geeft om die geschiedenis en niet om het lesje dat men er zou kun nen inleggen, wordt niet geapprecieerd. We willen de deugd beloond zien en het jewaad gestraft. Daar is dan ook, welbe schouwd, niets tegen. Zooals dit thema de Jnassa -niet verveelt, is het nuttig en ver- Merkend. Maar het is noodig er eens op te wijzen, hoevaak terwille van deze moraal juist immoreele dingen worden gezegd, en hoe goedig men vaak zich laat bedotten en ©lies slikt, omdat de moraal toch present is. Nog altijd wordt de „het doel heiligt de middelen-tactiek" tróuw verkondigd en de held, die schurkenstreken volvoert voor een goed doel blijft populair. Telkens en telkens loopt het lezend publiek daar weer goedig in. Dat het boek mooier zou zijn, als de held fair bleef en desnoods z'n schoone- doel niet bereikte, voelt men niet, wéóv bleef dan de moraal En dèn hebben veel geschiedenissen af- Jrek, waarin in kleuren en geuren schande lijkheden worden uitg'esponnen, die de èohrijver heet af te keuren en wier bedrijvers óp de laatste bladzij gestraft worden, maar die intusschen met heel wat méér liefde worden beschreven, clan het goede, dat op dezelfde laatste bladzij beloond wordt {meestal met een rijk huwelijk). De films, die heerlijk kunnen overdrijven, omdat haar ontwerpers veelal erg naïef zijn 'gaan in deze dikwijls nog een stapje ver der en speculeeren er op, dat de toe schouwers zich dan het tooneel van Óe (later) gestrafte zonde, zich méér verlustigen, dan aan het vrome lesje, dat hun geweten sust. Toch worden wel films Vertoond, die, nadat men de moraal r uit heeft v e r w ij d e r d, mooi en ^oed zijn. Daar heeft deze zedeles dus een bvereohtsche gevolg. Een goede moraal is hoofdzaak. Maar een boek zónder moraal is niet minder. En een moraal, die niet volmaakt zedelijk is, is een onding. Is een boek humoristisch, dan ziet het pu bliek' meestal niet zoo nauw. Als de schrij ver het niet al te bont maakt, kan menig im- (moraliteitje, menige leugen en menig be drog er wel mee door.' En dat de „humor" fcoo akelig vaak niet anders dan leedver maak is, merkt men zelfs niet op. Leedver maak en galgenhumor b 1 ij v e n trekken en Zullen dit waarschijnlijk nog langen tijd ■doen. De- moraal moet ons sterken en voorhou den, dat de deugd wint. Maar zou de moraal ■ons niet méér sterken, als wij wisten, dat de deugd óók in boeken niet altijd werd be loond, waar in de werkelijkheid het waad- helaas zoo dikwijls wint? Zoodra ook in dat opzicht het boek het leven meer gaat bena deren is het ons een grooter steun 'dan, thans nu het zoo onwezelijk kan zijn. Politiek Overzicht Blijkens een radiogram uit Moskou, stelde de Poolsche regiering ia het telegram, waarin zij Ruslanid om een wapenstilstand vroeg, voor: de vijandelijkheden over hei gieheiele front onverwijld te staken en mili taire afgevaardigden te zenden om den wapenstilstand te sluiten. De regeering te Warschau wachtte het antwoord tot Zondag 25 Juli, des namiddags te clrie uur, en deelde mee van oordeel ie zijn, da't de samenkomst het best zou kunnen worden gehouden op den grootem weg van Moskou naar Warschau tusschen Boranovitsji en Brest Litofsk, bij de kruising der fronten. Later berichten geven te kennen, dat vol gens een te Londen uit Moskou ontvangen radiogram de sovjetregeering. het Poolsche wapenstilstandsvoorstel heeft aanvaard; bo vendien wordt rg.eseind, dat het roode leger op bevel van den sovjetstaf terugtrekt. Vol gens andere berichten moet di't laatste nog niet zoo zeker zijn. Ook wordt d.d. 25 Juli uit Parijs nog gemeld, dat volgens een be richt van de Temps uit Warschau de natio nale Poolsche defensieraad krachtig voort gaat niet het nemen van maatregelen ter versterking van 't front: volgens een regee- rlngsbeshut worden vijf nieuwe lichtingen onder de wapenen geroepen. In verband met het verloop .van den Poolscn-Russischen oorlog, die bedenkelijk dicht 'bij de Duitsche grens wordt gevoerd, is thans aa.n dén president der vredesconfe rentie een nota gezonden, onder dagteek'e- nirug van 21 Juli, waarin wordt te kennen gegeven, dat volgens door de Duitsche re geering ontvangen mededeelinigen cle troe pen der sovjetregeering nog slechts enkele dagni ars elven waren verwijderd van de Oost-Pruisische grens. Ter handhaving van de onzijdigheid, ter beveiliging der gren zen en ter geruststelling van de bevolking, die door de herinnering aan vroegere Rus sische invasies in de h-oogste mate opge wonden is, wordt het van Duitsche zijde noodzakelijk geacht vrijwillige veiligheids- weren uit de ingezetenen te vormen, die men in het uiterste g-evol van nood zou kun nen laten aanrukken ter ondersteuning van de met de bewaking der grenzen belaste troepen. De Duitsche regeering richtte daarom tot de geallieerde regeeringen het verzoek in dezen toestemming te willen verleenen en daarin geen vergrijp te zien tegen de te Spa gemaakte afspraken. Tevens heeft de Duitsche regeering ter handhaving van haar neutraliteit en ter bescherming van haar grenzen in de nota verzocht haar toe te staam de noodige troepen door de plebis- c ie tg-eb leden Alfenstein en Mar i.e. werd er naar de Duitsche landsgrenzen te zer.Jen: zij gaat hiervan uit, dat volgens t vredes verdrag zij de -soevereiniteit in t plebisciet- gebied. heeft behouden en deswege volken rechtelijk verplicht is geschikte voorzorgs maatregelen te nemen tegen evenlueele schending der onzijdigheid en der rijks grenzen. De détails zouden in oeileg met de intergieallieerde militaire controlecom missie te Berlijn kunnen worden vastge steld - SuftesiSandsche Bedachten. Constantinopel, 22 Juli. (R.) De kroonraad heeft besloten het vredesverdrag te onderteekenen. Par ij s, 2 4 Jul i. (N. T. A. Draadloos). Volgens een uit Constantinopel ontvangen bericht, is de Turkstbe atvaHedging, die 't vred-es verdrag zal onckbteekenen, aan boord van een Fr arische torpedoboot nuar Constanza vertrokken. Te Bukarest zal zij den Orient-Express naar Parijs nemen. Par ij s, 2 5. J u 1 i. (N. T.. A Draadloos). Volgens cle Temps 791 het vredesverdrag met Turkije denkelijk Donderdag a s. wor den ge-e ek end. Brussel, 2 4 J u 1 i. (H. R.) De uitslag der volksstemming in de gebieden Eupen en Molmédy220 protesten op 23,726 stemgerechtigde personen. (Een ander bericht van H R. noemt het aantal protesteerend-en 270). B e r 1 ij n, 2 4 Juli. (W. 13.) Het rijkska binet heeft heden hel wetsontwerp nopens de ontwapening der bevolking aangenomen. Het ontwerp zal onverwijld naar den rijks raad en don rijksdag worden gezonden. B e r 1 ij n, 2 4 Juli. (W. B De confe rentie van vertegenwoordigers van den Duitschen mijnbouw is tot het volgende be sluit gekomen Er moet een millioen ton steenkolen méér worden geproduceerd dan in Mei en de productie van bruinkool moet worden verhoogd. Tevens moeten maatregelen wor den getroffen, dat de levensrtuddelenvoor- ziening der mijnarbeiders wordt verbeterd, terwijl het cverwerk-controct niet moet wor den opgezegd. Ten slotte dient cle smok kelhandel in kolen krachtig te worden be streden. Tijdens dc zitting van Vrijdag had den besprekingen plaals tusschen den rijks minister voor voedselvoorziening en de mijnarbeiders over cle vraag, welke levens middelen voor dé laatsten in cle eerste plaals in aanmerking komen. Main z, 25 J u 1 i. (H.-R.) Ln den nop van beloogingen tegen de duurte zijn tal rijke winkels geplunderd. De politie moest daarbij van haar wapenen gebruik maken Negen politieagenten en zes betoogers werden gewond, terwijl dertig personen ge arresteerd werden. Dc Eronsche troepen moesten tusschen beide komon om de orde te herstellen. /C Londen, 2 4 Juli. (N. T. A. Draad loos van Horsca). In cle woning van den premier is gisteren een minis terra a cl go- houden over den toestand in Ierland. De Times schrijft„Men gelooft in een passage van Thomas' redevoering in het Lagerhuis van Donderdag een aanwijzing voor een oplossing te zien. Thomas zeide, dat de premier „bereid was met ieder ver tegenwoordigend lichaam in Ierland te on derhandelen op twee voorwaarden ten eerste, dat er geen republiek zou komen; ten tweede, dat Ulster zou worden be schermd." In goedingelichte kringen, alcluS cle Times, is het sedert eenige dagen be kend, dat voorstellen om de zuidelijke pro vincies in Ierland zelf regiering te geven, als in de „dominions", van verschillende zijden aan dó regeering zijn voorgelegd. Volgens deze voorstellen zouden de zuide lijke provincies van Ierland .vrij zijn zich zelf te besturen, zoo8is zij verkiezen, op voor waarde dat zij een integraal deel van het Engelsche rijk blijven en dat de verdedi ging tegen aanvallen van buiten in handen blijft der Britsch'e regeering. Er zouden geen beperkingen worden gemaakt betref fende de opbrengsten van douanerechten of financiën. Ulster of ten minste zes graaf schappen in een streek, die door de regee ring van Ierland vastgesteld zou worden, zouden vrij zijn om of een integraal deel Berlijn, 2 4 Juli. (W.-B.) Het Berl. Tagebl. verneemt, daf niet het ministerie van de rijksweermacht of cle autoriteiten van dat ministerie de ontwapening van de burgerbevolking zullen leiden, doch een rijkscommissaris met verstrekkende, ten deele diktatori'ale volmachten en wel pro- vinciegewijze. Vc-orloopig komen de oos telijke provincies Jt u:st aan cle beurt in verband met hetgeen thans in Polen ge schiedt. B e r 1 ij n, 24 Juli. (W. B.) Naar aanlei ding van de uitsluiting van aJle Duitscho en Oostenrijksche chirurgen van het Intern. Genootschap voor Chirurgie, naar het heet wegens hun onmenschelijk optreden tijdens den oorlog, verklaart professor Sauerbruch, een der meest vermaarde chirurgen te Mun- chen, dat cle Duitsche chirurgen in den we reldoorlog voor vriend en vijand hebben gedaan, wat zij konden. Deze uitsluiting i? een voortzetting der Hetze tegen Duitsch' land en een onbeschaamdheid. M a i n z. 2 4 Juli. («H.-R.) Volgens de bladen is dr. Dorten te Wiesbaden over meesterd door drie met revolvers gewa pende personen. Zij wierpen hem in een auto §n brachten hem naar Duitsch grond gebied, dat niet bezet is. De Duitsche auto riteiten te Wiesbaden beweren niets af te weten van d-e arrestatie, die door poiiie- beambten uit Frankfort op last van de rechtbank te Leipzig zou zijn geschied, we gens'feiten van politieken aard, in betrek' king staande tot den wapenstilstand. Maison L^irondeile" te blijven van het Britsche rijk, of schikkin gen te aanvaarden in den geest van die, welke getroffen zouden worden voor de zuidelijke provincies. Bilbao, 25 Juli. (R.). Do staking der metaalarbeiders begon bij de scheer-bou wers en de hoogovens. Er zijn 35000 per sonen zonder werk. Men vreest, dat de sta king zich zal uitbreiden tot de havenarbei ders, enz. Praag, 2 3 J u 1 i. (C. S. P. B.) Dc alge- meene staking der DuHsche arbeiders in cle streek van Liberets is geëindigd. De pogingen der communisten om arbeiders raden te vormen zijn mislukt door den te genstand der Czechische arbeiders. Venetië, 25 Juli. (W. B.) In den af- gelcopen nacht brak brand uit in het arse naal. Door den feilen wind grepen da vlam men snel om zich heen. Tal van huisgezin nen moesten hun woningen ontruimen, waarbij zij slechts het nieest waardevolle en noodige konden meenemen. Daar ook •het museum bedreigd werd, werden de meest kostbare voorwerpen naar veiliger plaats gebracht. Ef hadden hevige ontplof fingen plaats, toen het vuur opslagplaatsen van ontplofbare stoffen bereikte. Verschei dene hangars zijn een prooi der vlammen geworden. Dank zij het krachtig optreden van soldaten, matrozen en brandweerlieden kon men ten laatste den brand meester worden. De schade bedraagt verscheidene millioenen. V a 1 0 n a,. 2 3 J u 1 i. (H.-R.) In den nacht hebben Albaneesche opstandelingen over gcMcle linie aangevallen. De Italiaan* schv troepen hebben hun linie hersteld en hebben clen opstandelingen zeer zware ven lie/on bezofgd. Budapest. T Q Juli. (H. K. B.) Do Hor.goarsche'rcgeering kon zich tot dusver wegens cl e binnenlandse he politieke krisis niet met de vlucht van Bela Kun c; s. uit Oostenrijk bezig houden. Uit officieelo bron worct nochtans meegedeeld, dat do minister van buitenlundsche zaken, graaf Paul Te lek i, te dezer zake alle vereischte schikkingen heeft getroffen. Washington, 23 Juli. (R.) De Pool sche regeering heeft het departement van Indtenlandschc zaken verzocht bekend te maken, dot Polen den moreelen steun heeft van de Ver. St. in zijn strijd tegen de bolsje* wisten. P a r ij s, 2 5 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). De nationale defensieraad heeft met alge* meene stemmen een motie aangenomen om uitdrukking te geven aan zijn volle vertrou wen in maarschalk Pilsoeclski. Kopenhage n, 2 4 Juli. (W. B.) Vol* gens een telegram ui-fc Warschau meldt het Poolsche legerberichtDe bolsjewisten' hebben Boronowitsii ontruimd en strijden nu ten oosten van cle Tsjoro. Ten Z. van de Pripet hebben de Polen den vijand op Nowo Siolsky teruggewor* pen. Verscheidene vijandelijke aanvallen op de linie aan de Styr werden afgeslagen. Bij Borovlc slaagde de vijand er. echter in den Oostelijken oever te bereiken. In de streek von Dufcno viel de bolsjewistische ruiterij de Polen in den rug nnn. Hevige gevechten' volgden hierop. Niettegenstaande sterke vijandelijke strijdkrachten in hel vuur wer den gezonden werden vijf achtereenvolgen de aanvallen met zware verliezen aan bei de zijden afgeslagen. Ten Z. van Dubno is de vijand cle rivier Zbroecz overgetrokken. Londen, 2 4 J u 1 i. (N. T. A. Draad loos). Naar verluidt wordt het verzoek der Duitsche regeering nan de geollieerden, waarin toestemming wordt gevraagd om do Duitsohe troepen in Oost-Pruisen met vrij willigers te versterken, thans door dc geal lieerde r^georingen rin overweging geno men. Men is hier van oordeel, dal dit verzoek in zekere mate in strijd is met de verklaring van von Simons, dat Duitschlnnd er niet iri kan toestaan, de troepen der geallieerden, bestemd om Polen tc helpen, door Duitsch' grondgebied worden vervoerd. Budapest, 24 Juli. (^7. B.). Ilet pers agentschap Dami*n meldt, dat onder voor zitterschap van den koning een minislerroai is* gehouden, in verband met cle gebeurte nissen in Polen, waarin Take Jonescu eeni uitvoerige uiteenzetting heeft gegeven Bi- zorfderheden daaromtrent zijn niet gepubli ceerd. Ofschoon de toestand voor Rumenië niet veantrustend schijnt, zijn toch veilig heidsmaatregelen genomen. Zurich, 24 Juli. (H.-R.). Een radio- gram uit Moskou meldt de bezetting van! Grodno. De troepen begonnen den over tocht ©ver de Njemen te forceeren- Kopenhagen, 24 Ju 1 i. (W. B.). Naar de Berlingske Tidende uit hlelsingfors ver neemt, zullen den 2östen of 30sten Juli op voorstel van Finland te Dorpat de vredes onderhandelingen tussohen dit land en Rus land hervat worden, teneinde tot een wa penstilstand te geraken. Wellicht zulleni deze onderhandelingen later te Londen or den voortgezet. Smyrna, 2 3 J u 1 i. (H.-R.) Het Griek- sche legerbericht meldt, dat de Grieken 20 Juli Rodosto hebben be^et. De vijand vluchtte en liet een groote hoeveelheid ka nonnen en oorlogstuig achter. De kruiser Wel is de mensch verjaagd uit het para dijs om te kunnen arbeiden, maaralleen dooi den arbeid zal hij het paradijs weer kunnen bertreden. door SUZE LA C11A PELLER 00 BO L'. „Tic wou dadelijk naar huis om tc zien hoe .4tir,er hem was." „E11 "hTog net eender als van morgen vroeg. Hij nogal koortsig. Maar nu moet ik weg, om v rie uur heb ik les." ',Jc komt loch van avond' „Ik zal zien. ik weet niet," aarzelde liij. Zij oclde als een scherpe pijn. „Je begrijpt Jfoch dat ik ook verlang om te welen hoe l rnec hel kind is," zei zij zacht, als je niet (kimt komen, schrijf mij dan ten minste een vriefje. „L>, ja; maar ik zal wel komen." üij kliste haar haastig en spoedde zich weg. H.j keek niet meer om, zoouls anders altijd. i /Jj bleef in gedachten verzonken in haar ai. lier, toen plotseling, voelde zij dat zij niet illeen de uren, die haar nog van den avond kchefdden, kon doorworstelen. Zij kleedde fielt en ging uit, zij zou een bezoek gaan bren- gc 1 bij For stens. i blits- kwam dien avond 'Ier dan gewóón- ^k. IJet>ijid .was ©iet beüaald enger, ofschoon de temperatuur steeg. Toch had de dokter gezegd dat er in de eerste weck niet aan 11.it do stad gaan viel te denken. „Maar wat lis het dan toch eigenlijk vroeg Agatha. „l5e dokter laaL zich niet veel uit, maar die pijn in zijn hoofdje maakt mij bang." „Je moet niet dadelijk zoo ongerust zijn." „Neen, maar hoe komt hij er aan? Onze jongen, hij heeft nooit iets gemankeerd. Ilij streek zich mei dc hand over het voor hoofd en staarde afwezig voor zich uit. Maehleld kwam dicht bij hem staan „Ieder kind heeft wel '~ens wat/' z-c.i zij zaclft. „Natuurlijk", antwoordde bij bijna krege lig, „maar ik vind 't vervelend als hel ventje ziek is. Ach, daar sta jij builen, zoo iets kan jij niet begrijpen." Zij had een gewaarwording of hij haar een slag gaf, maar dadelijk verontschuldigde zi.i hem Hij was zenuwachtig, prikkelbaar, hij zei liet niet om haar pijn te doen, hij wist niet eens dat hij haar kwetste. „Ik sla buiten .niets dat jou leed doet oï verdrietig maakt", hernam /ij. Hij hoorde toch den droevigen klank in haar stem die zij niet bij machte was te ver bergen en hij begreep: „Vergeef me- maar lieveling", fluisterde hij, terwijl hij haar .kuste. „Ja zult t wel kinderachtig vinden, maar ik hen mijzelf niet, nu het kind ziek is". Tot alle antwoord streelde zij zijn wangen, streek mef haar zachte hand door zijn haar, haar oo<jen stonden vol tranen maar hij zag het niet Hij poogde zijn ongedurigheid weg tej schertsen on' begon ov maar zij zag wel dn ten. Aiet bii was en na een iialf uur vroök zik „Frits, zou je niet liever naar huis gaan? Ik zie dal je er naar verlangt/' Hij aarzelde, toen plotseling barstte hij los; „Ik kan het niet helpen Machteld en je moet er niet boos om zijn. Wezenlijk, als Fer ric. weer beter is zal alles goed gaan. Ik /.al 't kind niet missen, wanneer ik maar weet dat hij gezond en vroolijk is, maar nu, of ik 't me zejf al wil voorpraten dal t gek js. 't geeft niets, ik. maak mc angstig. „Ik begrijp '1 Jicel goed schat," zei zij innig, „en ik heb er je te liever om." „Je bent mijn alles, hoe zal ik ooit goed en Kef genoeg voor je kunnen zijn on je vergel den wat je voor mij doet? 11 ongedurigheid weg tej over iets anders te praten,] at hij er met zijn gedach-1 „Onzin/» weerde /ij glimlachend af. „Ga nu „Ja. Laat ik maar geen "saste afspraak ma ken, wanneer ik kom. Natuurlijk zal ik hier zijn, zooveel ik kan, maar ik wil nu niet zoo lang achtereen van huis ^n ik jwoet Agatha ook wel eens helpen." „Dat spreekt van'zelf." Hij was al hij dc deur, loen zei zij ge smoord; „Ik mo£t toch tijding hebben Frits als je zelf niet komen kunt. Anders houd ik het niet uit/' ..Ik kom in ieder geval wel even tiuschen de lesuren, maak jij ie nu in 's hemelsnaam niet ongerust, dat hoeft toch heclemaal niet Kn hij Kin». Den volgenden dag vernam zij niets. Zij wilde niet toegeven .aan liet gevoel van angst dal haar bekroop, en dc toekomst niet al le zorgvol inzien. Met geweld schudde zij alle sombere gedachten van zich af, zij zou maar uitgaan, menschen spreken en afleiding zoe ken totdat hel avond werd en hij toch mis schien wel komen zou. Maar de avond verliep zonder dal zij iets hoorde en langzaam sloop hel schrikbeeld in haar ziel dat hij in leed en zorg verkeerde mei dc moeder, dat er thans in zijn gedach ten geen plaats was voor haar en voor dc fol terende onzekerheid waarin zij verkeerde. „Zou je nu niet een paar uur gaan rusten. Agatha? Je bent geloof ik van nacht ook niet naar bed geweest." „Jawel" „Maar je licht niet gcslapèn, ik haovde tel kens dat je op w as." F.ven schoot de gedachte door haar moede hersens dat hij dan ook niet geslapen had» maar zij zweeg. .Ga nu 'een beetje op de bank liggen/' hield hij aan. ,Ik kan Ferric niet alken laten." ,Nee, maar ik blijf dan bij hem. Ik ga niet liit."' Zij wist zelf niet waarom zij nu iels bitters voelde terwijl hel haar. toch zachter rnoe.sl stemmen, dat Ook hij zot} in zorg verkeerde over hun lieveling „Je kunt gerust gaan", zei zij ijskoud, ,,zo'- ziek is hij niet." „Goddank niét, maar ik blijf liever thuis- ik heb toch nergens, rust. l)at wist /ij, dien dag en ook den vorigei^ was hij telkens dadelijk uit dc school thuil gekomen, hij had haar gehinderd en ver moeid met zijn onophoudelijk vragen hoe het nu ging, wat de dokter gezegd had. ilii was thuis blijven eten en onmiddellijk weer boven gekomen, hij zat in de ziekenkamer, stil ca bedaard maar met angstige oogen, liaar hel pend waar hij kon, evenals zij, dadelijk dc minste behoefte van den kleinen patient radend. Zij wist dat zij dc zorg vooi het kind ge* rust aan hem koir overlaten en zij was rnoc, doodmoe, slapen zou zij wel niet, maar hel leek haar een ontspanning om voor een enkel uur dp brandende oogen te kunnen sluiten. Nog even keek zij in het bedje, ook Frits had zich over -den kleine hcengcuogen. Hij scheen le slapen, maar zelfs in die rust was er 'een doffe, zonderlinge uitdrukking op hot voor vciage dagen nog van gezondheid stra« lend-j gezichtje en liet woord, dat zelfs door. den dokter nog niet was uitgesproken, het* vreeselijkc woord hersen\ ontsteltingy' kwam hen in de gedachten. Beiden klemden de lippen op elkaar als om het niet uit t» spreken en in plaats daarvan zei Frits aarzes lend en als smeekend om bevestiging van het» geen li ij zelf niet geloofde: yJTij ziet er toch veel heter uil, vin ge niet?" Zij knikte sleehls, onmachtig om iets to. zeggen. Ken paar minuten later herkreeg zi) liaar kalmte: v (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1