«wnwETSrztr REGENMANTELS S Padvindirskleedïiig PadvindersbinoodiidhedBii. „DE EEMLANDER" BUITENLAND FEUILLETON. De Sterkste Band. Sijj J. GRÖOTENDORST Hof 20 19e Jaargang No. 23 j.cr post 2.60, pcc weck (met gratis vei zeker r.g legen ongeiukben) f 0.175 afzonderlijke nummers C.05. AMERSFOORTSC DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEM5CHE POORTWAL. TEL. INT 513. Dinsdag 27 Juli 1920 SS Si® met inbegrip van een 'bewijsnummer, elke icgcl meer 0.25, dienstaanb e» ngen en Licldadighcids-advcitenticn voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcelige bepalingen voor het adverleeien Fene ci'cula'ic, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Ds winkelsluiting. Bij de behandeling in de raadsvergade ring van het voorstel tot wijziging van de ver orde rvin^ -op de winkelsluiting1 kregen wij den in-dfruk, dat het voorstel gedaan was na óverleg met de middenstandsorganisaties. Dit hadden teróuwens B. en \V. in hun korte tóelichting va.n het voorstel zelf" geschreven. Achteraf blijkt nu echter, dat die organi saties van de gewijzigde verordening al heel weinig moeten hebben. Wij mogen niet aan nemen, dat B. en W. den Raad misleid heb ben en zijn dan ook veeleer geneigd de schuld te geven aan de besturen dei mkl- tienstandsorgaiai-seties, die, ongetwijfeld gie- heel ter goedeT trouw, dat overleg op een wel wat vreemde manier moeten hebben opgevat. Hebben de besturen soms overleg gepleegd zonder het gevoelen der leden voldoende te kennen? Was de meening der winkeliers zoo bekend, dat de meest aan gewezen weg, ril. het houden eener enquête ondier hen, niet bewandeld schijnt te zijn? Dan toch had men» geweten, hoe de midden stand tegenover het voorstel stond- Van bet koopend publiek spreken we niet eens; ook wij willen dat eens geheel buiten be schouwing laten De meeste middenstanders dan schijnen ui geer* flauw idee te hebben gehad van de draagwijdte der voorgestelde wijzigingen en -ersf toen ze voor.het feit stonden, begre pen ze pas goed aan welke bepalingen zij zich voortaan hadden te onderwerpen. En dadelijk volgde de oppositie. Natuurlijk, zou den we haast zeggen. Jn de eerste dagen der vervroegde sluiting t-och heeft het publiek zich nog n-iet aangepast aan den nieuwen toestand en vele winkeliers voelen zich be nadeeld, zelfs in hun zakten bedreigd. W»at later, als de menschen koopen- vóór het slui tingsuur, ervaren ze meesttijds, dat de schade niet zoo heel groot is-en dat de vrije tijd, hun geschonken, toch wel een klein offer waard is. De vraag is nu echter of er werkelijk slechts kleine offers gebracht moeten wor den. Zijn er niet bepaalde groepen van win keliers, die door de verscherpte bepalingen aanmerkelijk benadeeld worden? En dan hebben we vooral het oog op de algeheel© Zond!ag-shidting. Bern groot winkelier, met een afzetgebied onder een aantal vaste klanten, zal van de strengere sluitirvg.sbepalingan weinig anders dan voordeel ondervinden. Zijn klanten ko men. wel, wonneer de zaak geopend 1$ en v<m de loopkkmterv moei bij het gewoonlijk niet hebben. Verschillende branches zTjn er bovendien, die Zondags toch niets verkoo- pen en dan ook reeds lang d'ien dag geslo ten zijn. Iets anders is het echter voor den kleinen winkelier en in 't algemeen ook voor de winkeliers in consumptieartikelen en in ta bak en sigaTen. Deze ontvangen ongetwij feld zeer veel van den gaanden en kornet den man. Voor hen kan de sluiting op Zon dag zeer zeker een ernstig nadeel zijn. N4 zegge men niet', wat n\en noodig heeft haalt men wel in huis. Dat toch gaiat voor deae artikelen veelal niet op. En bovendien, t as toch vaak de gelegenheid die doet koopen. bij het tap verbod redeneerde men trouwens ook niet zoo. Gezwegen dan nog van de vreemdelingen, die Zondags Amersfoort be zoeken of hier doortrekken. Een algeheele sluiting op Zondag moet deze winkeliers be- ftadeelen, te meer daar er velen zijn, die het Yoor een goed deel van den Zondag moeten hebben. De middenstandsorganisaties kernen deze menschen of zullen ze in ieder geval weten t© vinden. Zij zullen nu een enquête hou den onder hen en het resultaat d aar van ze ker med'edeelen aan den Raad. Blijkt het dan, dat er werkelijk groot nadeel wordt ge leden, clan bestaat er alle reden aan te drin gen op wijziging cler verordening en wij zijn vost van meening, dat de Raad daarvoor dan niet doof zal zijn. En laat men nu ook eens nagaan, welk een omvang de verkoop van gebak en si garen' in cöfé's.en- lunchrooms neemt. Daar over wordt veel-gepraat en het onbillijke er van breed uitgemeten. Is die vérkoop wer kelijk zoo beduidend als men voorgeeft, dan is dat zeer zeker hatelijk en grievend1 voor de handelaren in diie artikelen, die het toe kijken hebben. Een verwijzing na'ar het/ge bruik ter plaatse" gaat niet op, daar het eenvoudig niet te controleeren is, of het gekochte werkelijk steeds ter plaatse wordt gebruikt. Wij zouden daaromtrent wel eens een rapport willen zien van den Commis saris van Politie. Niet onmogelijk zou hij daanin aandringen op een aanmerkelijke uitbreiding van het politiecorps, dat met de Amersfoortschle dwangverordeningen de handen overvol zal hebben. De bezwaren tegen de nieuwe verordening lijken ons van genoegzaam belang, om er alle aandacht aan te schenken. Maar met gepraat in de ruimte komt nien er niet. Van- daar dat wie het houden eerver enquête be slist toejuichen. Met degelijk feitenmate riaal doet men toch meer, dan met tal van vergaderingen, waar ieder zoo graag zijn eigen belangetjes naar voren schuift. Laat otizs eigen kleine kinderen geen bijzaak zija. Door Mevr. E. H. DU QUBSNE—VAN GOGH Een zomersohe Zondag met hemelsch mooi weêrgeèn hitte had het Joover ge deerd geur van nieuwgesn-eden gras had zich Zomer als een welriekende sluier om htet lokkig hoofd geslagen. Daar wielt een jong paartje voorbij: Hoe gezellig, zoo sa men met hun schat, een kereltje van even twee jaar in een manden-stoeltje achter op moeders rijwiel l Dag Janneman, fijn hè Daagzoo keert moedertje zich- nu en dan naar haar ventje, dat met schrandere gluur-oogjes rondkijkt. Ja, echt gezellig, en de jonge man en vader kan het een schrij ver der oudheid nazingen „Al het mijne voer ik met mij." 's Avonds in het naar 'huis- gaan, knikkebolt het hoofdje heen en weer hij had al lang in zijn ledikantje moeten lig gen, zulke kleintjes zijn nergens beter dan .Al»***0 "Mjbpv ui® ?,1V 'lrvo.~. ^-.p. -Kjin» iS?Êö8«St hebben? Wie kan men zijn kinderen nog toevertrouwenDan maar niet uit gaan, zoolang ze zoo klein zijn. „Toe, Maatje, gaat u met ons mee", vleit een stemmetje. „Nee kindje, jullie gaat met 'juf" en jong vrouwtje maakt haar zeegroen crêpe de chine uitgaanskleedje los uit den greep van kleverige vingertjes. „Helpt u mij eens, mama, ik kan de staart van dien haan miet uitknippen, die is zoo vreéselijk moei lijk I" Moeder, beziig de papieren bij elkaar te zoeken voor het comité, dat ze aanstonds presideeren gaat, is haast de verleiding te sterk, om den boel er aan te geven en tus- schen de papiersnippers, naast haar meiske op den grond, te helpen aan de onoverko melijke moeilijkheid, het uitknippen van de staart van den haan. Maar nee f onmogelijk l en weg is zij, met cle belofte van dadelijk te rug te zijn. Ja, ook de Maatschappij legt een sterke 'hand op den schouder van vader of moeder, maar _het is ontegenzeggelijk waar, dat ouderliefde, algeheel en onbaat zuchtig, het onzichtbaar roer is dat onze 'kinderen voortstuwt door de.n golfstroom van het leven en de herinnering aan het ouderhuis een 'baken, dat hun klippen zal doen ontwijken. Politiek Overzicht De scvjcfregcering hebft de regeering te Londen doen weten althans volgens de Daily Mail dat zij er in toestemt een vredesconferentie in de Engelsche hoofd stad te houden, maar zij heeft hierbij de voorwaarde gesteld, dat eersc generaal Wrangel zich zal overgeven, waarbij hem persoonlijke vrijheid worclt gegarandeerd. Ook in 't Lagerhuis heeft Lloyd George bij het beantwoorden van vragen bevestigd, dat de regeering te Moskou het Engelsche voorstel inzake een vredesconferentie te Londen heeft aangenomen en hij heeft de mogelijkheid geopperd, dot ook vertegen woordigers der geallieerde' mogendheden die conferentie zouden bijwonen. De premier voegde er aan toe, dat de Engelsche regee- ring zich met haar geallieerden in verbin ding had gesteld over dit onderwerp. In ant woord op andere vragen' verklaarde Lloyd George, dat de Russisohe regeering toegestemd had in een wapenstilstand-met Polen. De Engelsche regeering had haar. bezwaren tegen de voortzetting van de reis der Russische handelsdelegatie ingetrokken. Bovendien verklaarde Lloyd George, dat hij zc-er hoopvol gestemd was ten opzichte van den vrede, waaraan de wereld zoover be hoefte heeft. Twee feiten mogen dus thans wel als vast- staand worden aangenomen 1. er zal een wapenstilstand worden gehouden; 2. de Russisohe regeering stemt toe in een vre desconferentie te Londen. Ten aanzien van 't eerste punt verluidt nader, dat cle Russische sovjetregéerimg in een draadloos telegram den Poolschen mi nister van buiter.landsche zaken heeft ver wittigd, dat de opperbevelhebber van het roode leger bevel heeft gekregen, onver wijld met den Poolschen legerbevelhebber besprekingen in. te leiden inzake het sluiten van een wapenstilstand en ter. voorberei ding van een toekomstig en vrede tusschen beide landenden Russischen bevelhebber zal worden opgedragen met den Poolschen rv-J-* l_0 l qetre,n omtrent Dlaats en datum waarop acf.-o.fi. ,ITllfn beginnen. Tegelijkertijd heeft de Russische bevelhebber een dergelijk draadloos tele gram gezonden aan den Poolschen, mét de toevoeging, dat de opperbevelhebber ge volmachtigde vertegenwoordigers zal zen den naar een nader aan te wijzen plaats aan het Russische front. Duitschland heeft meer dan eens te ken nen gegeven in den Poolsch-Russischen strijd volstrekt neutraal te zullen blijven men herinnert zich ook wellicht het onlangs opgenomen telegram, volgens hetwelk in de Saksische Kamer wo-orden van verontwaar diging werden gesproken, wijl men meende, dat door middel van een trein via Duitsch land Enlgelsche militairen naar Polen wer den gesmokkeld- Thans schijnt zich weer een dergelijk geval tê hebben voorgedaan; Zondagmiddag kwam, naar de Hessische Landes-Zeitung weet mede te deelen, uit Giessen een Poolsche goederentrein aan, waarin zich vreemde officieren, alsmede ge weren en munitie bevonden. Op 't station te Marburg verzamelde zich, toen de aan komst yan dezen trein bekend w'ercl,»een groot? volksmenigte, die tegen'het vertrek van den trein protesteerdeenkele wagons werden opengebroken en de zich daarin be vindende geweren vernield. De trein zal tot nader bericht van de rijksregeering op een station bij. Marburg blijven staan. Officieel wordt later medegedeeld, dat cle te Mar burg aangehouden trein een z.g. Polönia- trein is, cl. w. z- een van cle 155 treinen, die op grond van het Duitsch-Poolsche econo mische verdrag van 22 Oct. 1019 deels met militaire goederen, deels met goederen voor de civiele bevolking door Duitschland zou den doorgevoerd worden. De spoorweg autoriteiten hebben reeds telegrafische aan wijzingen gekregen dergelijke treinen niet iVieer aan te nemen, doch deze trein schijnt toen reeds op Duitsch gebied geweest te zijn. Trouwens de Duitsche rijksr.egeer.liag heeft met 't oog op haar neutraliteit in den Poolsch-Russischen strijd clen doorvoer ven wapenen cfoor Duitschland verboden, terwijl ook het bestuur van den bond van spoor wegpersoneel besloten heeft elke schending der onzijdigheid door 't transport van vreemde troepen of oorlogsmateriaal te zul len verhinderen Zagen wij bc/ven, dat de bolsjewisten cle conditie hebben gesteld, dat geperaol \\Tangel zich zou overgeven, deze zelf roert zich nog al. Volgens inlichtingen, die de Temps heetf ingewonnen, zijn de troepen van generaal Wrangel bij Kriwaja.Kossa, tusschen Mariampol en Taganrog ont scheept. Nowo Nikolajewsk schijnt in han den te zijn gevallen van generaal Wrangel, die een aanzienlijke buit veroverde en vier honderd gevangenen maakte. Voorts heeft 'hij aangevallen in cle richting van Alexnn- 'drefsk, waar cle vijand) een duizendtal gevan genen verloor. Het roode Lettische regi- 3 IJ Maison n L'^êrondeile" 'ment, dat het.gaideregiment was van Trotz- ky, heet naar .generaal Wrangel te zijn over- 'geloopen- Uit het officieele versla,» omtrent de con ferentie tusschen een deputatie van de En gelsche arbeiders en Lloyd George, waar de lersche kwestie werd besproken, blijkt, dat dc georganiseerde Engelsche arbeiders zich verklaren ten gunste van een dominion- home-rule en dat zij erkenden, dat het Ul ster-probleem moet worden overwogen. Bo vendien moeten bepalingen worden ge- Tot dusver lijkt het er niet op, dot de Sinn Peiners iets anders willen, bespreken dan juist dat ééne wat buiten alle discussie valt, wanneer Engeland zijn bestaan niet in ge vaar wil brengen, n l- de absolute onafhan kelijkheid van Ierland. Dezer dagen liet iemand mij een kaart zien, waarop de Duit- schers zelf hadlden aangeteekend! waar hun duikbooten schepen in den grond hadden geboord en ge zoudt verbaasd zijn geweest te zien hoeveel daarvan juist bij Ierland tot zinken zijn gebracht en wel niettegenstaan de het feit, dat wij de lersche havens be- heerschten. Wanneer die havens in handen waren geweest van een vijandige overheid, dan zou onze positie eenvoudig onmogelijk zijn geweest. Daarom kunnen wij niet toe geven, tenzij wij er in berusten óns zelf ge heel weerlpos te maken. Ik ben bereid met verantwoordelijke leiders der lersche open bare meening plannen te bespreken voor een regeling van de lersche kwestie, maar slechts onder twee voorwaarden. De eerste is dat wij niet kunnen toestemmen in een scheiding in Amerikaanschen zin en cle tweede is, dat wij voor het noordoosten het zelfbeschikkingsrecht moeten hebben. BmtenEandbctie Berichten. v> Spa, 2 6 J u 1 i. (V. D.). Dc conferentie ta Spa heeft unn dc Belgische logeering iefs meer dan 1 millioen francs gekost, daar zij de kosten der delegaties moest dragen. B e r 1 ij n, 2 6 Jul i. (WJty. Jn het nieu we ontwerp nopens de legerwct is aan por. 1 de volgende aanvulling toegevoegd Do algemeen© dienstplicht is afgeschaft. De hiermede in strijd zijnde bepalingen zijn vervallen. S a a r b r c k e n,*2 5 J u 1 i. (W. B.) Het Amtsblatt der legeering maakt een schik king openbaar, volgens welke de behartiging van de-belangen de bewoners von t Saarge- bied in t buitenland aan de Prnnsche re» geering is toevertrouwd. Volgens een ver ordening van een regeeringscommissi© worclt een Saarlaridsch jagerscorps opgie- richt, die tot tank heeft te zorgen voor ordo en rust in 't Saargebied. De Prnnsche gen darmerie komt rechtstreekse!» onder dc re* geeringscommissic te staan. Brussel, 26 Juli! (V. D.). Naar ver* luidt, zullen dc pransche cn Belgische staotsoverheden cleze week te Parijs bijeen^ komen, teneinde cle sterkte der legers te be<' spreken en de vermoedelijke kriigsverrich* tingen in geval van oorlog. L 0 n cl e n, 2 4 J u 1 i. (N. T. A. Draad* loos van Horsen). Dol een super-dikke* Bertha te Sheffield wordt vervaardigd, hr door clen lord-moyor van genoemde slW meegedeeld ter gelegenheid van het feit/ clat aan earl -Beatty het eereburgerschap werd aangeboden. De lengte van 't kanon is 80 voet en het schiet 8-inch granaten ovei een'afstand van 70 80 mijl. Lonclen, 25 J u 1 i. (R.) Dc bladen ver nemen del. 24 Juli uit Athene, dat cle Grie ken Ad'rianopel hebben bezet. De Turken trokken terug op Kirk Kilisse. Morgen trekt koning Alexander de stad, die niet heeft ge* leden, binnen. P a r ij s, 2 5 Juli. (V. D.). Uit Konstan* tinopel wordt gemeld, dnt Adrinnopel in vlammen staat. Er hebben gevechten tus schen de Grieken en de Turken plaats. Da troepen var* Jafar Jay ar zijn tusschen KirW Kilissee en Adrianopel geconcentreerd. Da Grieksche troepen hebben den opmarsch' snel voortgezet en reeds Luie Burgos be machtigd. Grieksche infanterie rukt op naai de Tsjataldsja-linie. Athene, 25 Juli. (H.-R.). Het com muniqué uit het algemeen hoofdkwartier maakt gewag van nieuwe vorderingen der ffétsHfir uêiëi. «x cherepóm Grieksche voorposten de lijn Tserkes— MoesselinNandre, en het spoorwegstation Babseski. De vijand leed zware verliezen. Op verzoek van het Britsche hoofdkwar tier hebben de Grieken een krachtig deta chement naar het schiereiland Ismidt gezon* den om de Kemalistische benden te verdrij ven De actie ontwikkelt zich' snel aan do Aziatische zijde van den Bosporus, tegen* over Constantinopel, die binnenkort even eens van Kemalisten zal worden gezuiverd. B e i r 0 e t h, 2 5 J u 1 i. (H. R.) De houding van de sherifijnsche troepen noopte gene raal Gouraud zich een weg te banen na«r Damascus, waar de Europeescbe wijk in den morgen moet worden bezet. Op verzoek van emir Faisoel heeft generaal Gouraud op 22 Juli zijn opmarsch gestaakt. Een kleine Fransche kolonme, die den hollen weg vom Tripoli naar Homs bewaakte, werd daarop aangevallen door geregelde sherifijnsche troepen. Teneinde een verwacht wordende actie op den Weg van Damascus naar Bei roe th te verijdelen, Verdreef gisteren dö zuidielijke Pransche kolonne <fe sherilijnscho troepen uit het gebergte tusschen de vlak* Vooral voor abstracties geldt ditdat wat de een niet kan, hij meent, dat ook een énd er niet kan. door f: SUZE LK CHAPELLfS ROOBOL), m 26 „Ik" zal dan een uurtje op de bank in dc studeerkamer gaan liggen," zei zij. Hij keek haar even aan. Jn d<en lautsten - tijd had zij er niet anders uitgezien dan vroe ger, ten minste dat had hij willen denken, omdat zij niet zichtbaar vermagerde en niet bleekér zag, maar nu was er iets in haar'ge zicht (fat hem schrik aanjoeg en hem tegelijk mof een groot medelijden vervulde. Hij waagde Let even haar hand te vatten. ..We hebben toch geen reden om zóó onge» nvt te zijn"', fluisterde hij. Maar met een beweging als van ondrage lijke pijn trok zij haar hand terug en ging heen. Fritg bleef alleen, hij zette zich voor het raam en tuurde in den tuin. Heb prachtige zomerweer van de laatste dagen was voorbij egaal grija welidei zich de Junihenvel, een bijna koude y»'ind schudde het jonge loover aan de takken der hoornen en deed de bloei ende heesters krimpen, de kleuren waren .verdoft, de geuren van sering cn goudèn "regen verloren zich in dè kille atmosfeer. föritg buurde ponder te_zien. Hij dacht aan zijn zoontje, de angst dat het kind erger zou worden, dat het sterven zou lag lood zwaar op zijn ziel, hij kon er niet aan ont komen, hij was bang voor die angst, trachtte haar weg te redeneereh als iets bespottelijks, als een gevolg van de ovei'spanning waarin hij 'Men laatslen tijd verkeerd had, maar tel kens als hij het gesloten gezicht van den dok ter" zag, als hij, tersluiks, wanneer zij dacht dat hij niet op haar létte, naar Agatlra keek kwam hel benauwde gevoel en wist hij dat zij gemarteld werd door dezelfde vrees. Agatha in zijn gedachten was zij zoo on afscheidelijk met Ferric verbonden dat er bijna niets anders meer was. In dc angst om het behoud van hun kind waren zij thans vcre.enigd, hoe ver zij ook in al liet andere van elkaar afstonden. Ongedurig wendde hij zich weer van het venster. Ilij durfde dc kamer niet op eendeer loopen uit vrees den kleinen lijder te storen, en toch, stil zitten en nadenken was hem on dragelijk» Er werd zacht, aan de deur geklopt cn de meid trad binnen om hem een brief te over handigen. Hij keek naar het adres, ver weg met zijn gedachten dat hij niet eens da delijk het schrift herkende. Toen, terwijl hij liet1 couvert openscheurde, begreep hij dat het van Machteld was. Den vorigen dag was frij nog even bij haar geweest, een oogenblik maar, alleen om te zeggen dot het toch niet goed ging met den kleine, dat hij zich onge rust maakte. En teen zij trachlie hem moed in te spreken, hom op te beuren cn zijn vrees te niet te doen was hij kregelig geworden. Wat wisli zij er van? Natuurlijk dat zij zich niet bevreesd maakte. Zij toch kon niet voor het' 'kind voelen, zij kende liet bijna niet. Hij was .wel hij machte geweest b'm /lie harde woorden niet' uit tc spreken, maar zijn be zoek had maar heel kort geduurd, hij was verlangend om weg te komen, om naar huis te gaan waar het kind was en Agatha, die hem begreep en die met hem lecdv E11 nu, in meer dan vier en twintig uren was hij niet bij haar geweest cn had hij liaar ook geen lijding gezonden. Hij verweet zich dat wel, terwijl hij haar brief las, een brief waarin zij al dc benauwdh^d, waardoor zij zelf gefolterd werd, ..terug hield, hem alleen om tijding verzocht, maar waaruit,, ondanks dc eenvoudige, kalme woorden haar groote liefde toch zoo duidelijk sprak, dat het hem voor het oogenblik weldadig aandeed cn een warm gevoel van geluk hem door stroomde. Het verlangen om Machteld te zien om door haar gelroost le worden werd plotse ling machtig in hem, hij zou gaan-, dadelijk, als Agatha terug kwam. De kleine jongen was nu rustig, dat moest tocli wel een goed teeken zijn. Hij keek weer eens in het bedje, maar dc oogen van het kind waren geopend en de hulploos, pijnlijke blik in het smaller en smaller wordend gezichtje maakte hem weer halt waanzinnig van angst. „Slaap je niet ventje?" Maa^ Ferrie bewoog zich niet. Zou hii hem niet verstaan? Fritg meende daii zijn blik zich richtte op een tafeltje waar ccnig speel goed! stondy een doos waaruit 'zij gewoon waren samen te boflwen. „Willen, wc waL spelen?'' \rocg hij ge smoord. Wezenloos keek het! kind hem aan. Dc va der knc.cp de handen saam. Hij voelde wel dat hij het ondragelijkste zou willen lijden om zijn jongen van pijn te -\crlossen. Mijn C-od. dot je zoo vreeselijk vcql van zoo'n kind kon houden en zoo machteloos kon staan l Het kind kreunde: „Mammie," stamelde hij. „Ze slaapt een beetje ventje, wit ik bij je komen zitten en je wat vertellen?" „Mammie," herhaalde hob stemmeLje dof, haast onverstaanbaar. Frits voelde iets smartelijks* afgunstigs, om dat het kind niet genoeg aan hom alleen had, toen tilde hij aan de deur van zijn studeerkamer. Een paar seconden later kwam Agatha binnen. „Is cr iets?" „Nee. maar hij vroeg naar ie.'* Zij boog zich over het bedje, glimlachte tegen het kind, Toen zij opkeek zag Frils haar bleek gezicht met de donkere kringen onder ide oogen, hij zag de mei geweld be dwongen emotie, de smartelijke kracht waar mee zij zich beheersclne en een gevoel van eerbied cn bewondering maakte zich van hem meester. Zij nam den koortsthermometer en legde hem aan. Gedurende tien minuten spraken- geen Yan heiden; toen zij den thermometer weg nam keek Frits vragend. Zij hield het gloeiend handje van het zieke kind in de hare. Het ventje scheen pn rustiger door te worden. Frits stond weer voor bet venster. II«i durfde Agatha bijna niet aanzien. Hij ver* baeLddc zich in haar oogen dc vraag te lezen waarom hij eigenlijk dMr was. Wat deed bij ook in de ziekenkamer? Ilij voelde wel dat zijn tegenwoordigheid voor de moeder een smartelijke kwelling te meer was, maar hij kon niet weggaan, zijn oogenblikkclijk ver-» langen om hij Machteld te zijn was alwccfl verdwenen, hij dacht niet meer aan haar. Dc stihe in de kamer werd alleen verbro* ken door bel pijnlijk kreunen van Ferric. AU Agalha tegen hem sprak klonk haar stem go* ruststellend, kalm en opgewekt, maar Fritï hoorde er, ondanks die voorgewende vroo* lijkheid, dc smartelijke klaulc van tranen in* Ilct begon t.e schemeren in dc kamer, hotf regende, dc wind stak meer op. Zou dc dokter van avond nog komen?"1 fluisterde Frits. Tlij wenkte haar, maar /ij kon niet opstaan^ zij hield het kind nog altijd vast cn zóó, mei zijn handje in die van moeder, was hij ingo* dommeïd. „Zouden we niet aan den dokier vragctf om een verpleegster te sturen? - Zij schudde het hoofd. „Althans voor den nacht. Je kunt liet nicf volhouden." •„Ilc wil geen verpleegster.''- Ilij drong niet verder aan, wel wetend dal 'l noodcloos was. Hij voelde zich weer kleit* cn ellendig, als een vreemde, wiens tegen\ woordfghcid een wanklank was, t<»cn vroej hij ootmot'dig. bijna smcekend. (Wordt vervolgd).,-.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1