Distributlevrije anthracietbriketjes, cokes en ironte voorraad, turf. ST. EMILION 11. EffiïïltM Zn., UtreeMschestr. 17, Te!. 145. J. J. POLDERMAN, PONNE UTR. WEG 71 - - TEL. 539 SOESTERWEG-SPOOR. VOORRADIG VOOR AANVULLING DER RANTSOENEN: EL-ECTRBSCHG VERLICHTINGS ARTIKELEN,, Berichten. kOK's Brandstoffentyanciel f zetsr aan te bevelen ORIGINEF.LE Bordeaux gewas 1917 Per flesch f 1.75, per anker f 72.- I Accountant on Loc raar M. O. "Boekhouden. Anna BauIoMiinJaaii l«g dtpninfccn van Bnlnnseu en verdere Accounfantswerkr.aarnlae<len. ALLE 'i AUTO EX MOTOK BESOOOIGD HEDEN SPECIAEE PBMZEIV. - TELEPHOOPi 169. - VLASAKHEKWEU J52d. Helfet U een Taxi of Auto noociig BqB op No. 42 ivingen waarborg verkrijgt voor het richtig nakomen der huurovereenkomst, dat door den Minister van Justitie wordt overgeno men. Een tweede amendement van den heer Staalman, om den tijd, waarvoor verhuurd flrordt, in overeenstemming te doen zijn met plaatselijk gebruik, wordt ingetrokken. Op artikel 14 dier wet verdedigt de heer Staalman een amendement, om nieuw bouw vanaf 1 Mei 1919 en niet vanaf 12 Februari 1920, zooals de Regeering voor stelt, aan de werking der wet te onttrekken. De heer Schaper ziet de billijkheid v8n bet amendement niet in. De Minister ontraadt eveneens het amendement. Degenen, die vóór den in het wetsvoorstel genoemden datum hebben ge bouwd, konden met zijn bepalingen rekening houden. Op voorstel van den Voorzitter zal morgen over het amendement, het artikel en het wetsontwerp worden gestemd. Bij artikel 1 van het wetsontwerp tot wij ziging van de Huurcommissiewet verdedigt de heer Schaper eenige amendementen, ten eerste om niet, zooals de regeering voorstelt, de huren automatisch met 30 boven den huurprijs van 1 Jan. 1916 te ver- hoogen ten tweede, om, indien de huur- commissie den huurprijs verhoogt en daar- pcn terugwerkende kracht verleent, daaraan bepaalde voorwaarden te verbindenten derde, om in geen geval den huurprijs door de huurcommissie hobger te stellen dan 50 boven dien van 1 Jon. 1916, en de helft van de hoogeTe vergoeding, voor zoo- fver 2e na 1 Nov. 1920 is toegestaan, te jldoen storten in een Centraal Woningfonds, welks opbrengst zal worden aangewend ten bate van de woningvoorzienin?. De heer Staalman verdedigt een amen dement op dit artikel, om de oude huren met 30 %(in plaats van met 20 %r zooals de R' geering voorstelt) te yerhoogen. De heer Smeenk (a.-r.) bestrijdt het 8r endement-Staalman. De Minister acht het eerste amende ment van den heer Schaper niet aanneme lijk. Hoewel de regeering het amendement- Staalman niet kan aanbevelen, laat zij de beslissing aan de Kamer over. De h'eeren Staalman en Schaper Jrc-Hiceeren. De Ministc-r dupliceert. De stemming wordt aangehouden. De heer Schaper trekt zijn tweede h rendement in. Bij arrikel 5 licht de heer van der \v a e r d e n (S. D.) nog even toe, wat door jide voorstellers van het desbetreffend amen dement bedoeld wordt met het zoogenaamd „Centraal Woningfonds". Uit d:t fonds zou den ruime bijdragen kunnen worden gevon den voor den nieuwbouw. Het denkbeeld [beeft cok builen den socialisfcischen kring js' eun gevonden. Dat alleen van de hóógere Turen 'bijdragen zouden wórden gevorderd Iter stcrtiiïg in het Fonds en niet van alle, £s geen argument ter bestrijding van het Id'fnkbee-M. De minister moet het nog eens je: nstijg overwegen. Hoe zou anders dan op jrteze wijze aan het noodige geld kunnen fcomen? De heer Dress elhuys (v. 1.) verde- «but een amendement; om ndet re spreken van 50 pet. hoven „den huurprijs", gelden de op of laatstelijk vóór 1 Jan. 1916, maar de woorden „die huurprijs" te veranderen in „de normale huurwaarde". Op 1 Jan. 1916 kan de normale huurwaarde door bij zondere omstandigheden wel niet zijn uit gedrukt in den huurprijs. Welke rechtsgrond is er om den huur p r ij s van 1 Jan. 1916 als uitgangspunt te nemen? Een ander amen dement stelt voor, om een grootere verhoo ging dan 50 pet. te wettigen, indien ingrij pende verbeteringen en veranderingen aan ae woning zijn aangebracht. De heer Staalman verdedigt een amendement om de huurcommissies de zorg op te dragen voor een redelijke huurver- hooging, die geleidelijk voert tot den nor malen prijs van het vrije verkeer. Dit is in overeenstemming met het oorspronkelijk wetsontwerp der regeering. De vergadering wordt verdaagd tot Woensdag middag 1 uur. De Staatscourant van 9 No vember bevat o.m. de volgende Kon. be sluiten verleend de bronzen eere-medaille voor menschlievend hulpbetoon aan H. C. v. Lith, scholier te Amsterdam, wegens met levens gevaar redden van een drenkeling en aan D. J. v. d. Ham, gasfitter bij de gasfabrie ken te Amsterdam, wegens met levensge vaar een hollend paard met bespanning tot staan brengen benoemd tot burgemeester van Overzan- de en Driewegen L. W. B. A. Mulder en tot burgemeester van Nisse A. v. d. Poest Clement op verzoek eervol ontslagen onder dank mr. L. B. Lohman te Haren (bij Groningen) als voorzitter van den Raad van Beroep der directe belastingen te Groningen en hij benoemd tot plaatsvervangend voorzitter benoemd tot voorzitter jhr. mr. T. J. van Iddekinge te Groningen, thans plaatsvervan gend voorzitter aan den reserve-eerste-luitenant J. J. Dal- Aldös geschiedde en in den namiddag wa ren allen bijeen. De zieke was toen kalm en rustig; reeds sinds een paar dagen had hij 't vermogen om te spreken verloren zijn trouwe verpleegsters wisten echter zijn wenschen te raden. Des avonds te ongeveer 7 uur bemerkte men, dat hij iets begeerde, en toen men hem vroeg of hij wellicht zijn kinderen om zich wilde zien, knikte hij bevestigend. Zijn zonen en dochters betraden toen de zie kenkamer en daar nam hij met een kus af scheid van allen. 't Was een ontroerend oogenblik. Even daarna wenschte hij den heer en me vrouw Idenburg te zien, en deze verlieten met een handdruk en een enkel woord de sponde. Toen werd de heer Verweyck, op het verlangen van den stervende, bij hem toegelaten. Allen bleven in de ziekenkamer, 't Was. een oogenblik vol diepe ontroering. De moegestreden dienstknecht, hijgende en wachtend naar het oogenblik, waarop de Meester hem roepen zou te komen. Met betraande oogen zagen wij allen op hem; niemand die eenige oogenblikken de ontroerende stilte verbrak; de zieke hijgde zwaar en lag overigens rustig met gesloten oogen te vochten. Zijn hoofd zonk een wei nig op de borst; zijn handen bewogen zich. Een zijner dochters hoog zich over hem heen en vroeg„Vader, zullen we bidden." Hij sloeg de oogen op en knikte bevesti gend. Wat nu volgde kan ik moeilik onder woor den brengen. Hel ziekbed was omringd door allen, die er bij tegenwoordig konden zijn en we wa ren allen diep onfroerd, toen.de heer Iden burg zoo jynderlijk eenvoudig bad of 'God zijn moegestreden kind een ruimen ingang in zijn Koninkrijk wilde geven en hem 't sterven licht maken. Nimmer zal ik dat uur van heilige ontroe ring \ergeten. Met gebogen hoofd bleven we allen om de sponde staan voor een paar nogenblikken e". verlieten toen diep onder den indruk van dit afscheid de ziekenka mer. Maandag was de achteruitgang weer merk baarder. De trekken van het eens zoo for- sche gelaat vielen eenigermate inhet eens zoo sprekende oog stond dof en de oogop slag kostte hem blijkbaar moeite. Maandagmiddag gaf hij' de begeerte te kennen nog eens den heer Idenburg te zien, die dadelijk aan het verzoek gehoor gaf. De zieke was, wat zijn zielstoestand be treft, rustig en kalm. Hij wachtte, en wachtte geduldig. Voor ieder bewijs van hartelijkheid was hij uitermate dankbaar. Zijn laatste levensdagen zijn, naar onze bede, beschenen door het licht van den eeuwigen dagzijn heengaan was volkomen kalm en in vollen vrede. Als toeken van rouw wegens den dood van dr. Kuyper zullen deze geheele week aan de Vrije Universiteit geen colleges ge geven worden. Het bestuur van den Nederlandscher. Journalistenkring heeft aan de familie Kuy- oer een telegram van rouwbeklag gezonden- STADSNIEUWS. meijer, van het regiment jagers, op het daartoe door hem gedaan verzoek, een eer- Hct heeft er aan herinnerd, hoe dr. Kuyper vol ontslag uit den militairen dienst ver-voorzitter en eere-voorzitter van den Kring 1 is geweest, en het constateert, dat onder de leend aan den heer P. J. van Dijk, op het daar- toe door hem gedaan verzoek, op grond van za zijn leeftijd, een eervol ontslag uit zijne j betrekking van graveur le klasse bij de Topographische Inrichting verleend aan den gepensionneerden officier van gezondheid der le klasse J. A. Smits, ver gunning verleend tot het dragen van de on derscheidingsteekenen van de Pruisische Roode Kruis medailles 2e en 3e klasse. Nederlandsche dagbladschrijvers zijn naam voortleven als van een journalist met ongeëvenaarde talenten. Ook- het bestuur van de Haagsche Jour nalistenkring zond een telegTam van deel neming. De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben gister in de vacature-Slaal verkozen tot lid ran de Eerste Mr. M. Slingenberg met 37 stommen. Prof. Diepenhorst ver kreeg 31 stemmen. Mr. Slingenberg, advocaat én procureur te Haarlem, werd den 21 en Oct. 1881 te Beerta geboren. "Hij studeerde en promo veerde in 1905 te Groningen op Stellingen en vestigde zich het daaropvolgende jaar te Haarlem, waar hij thans werkzaam is met mr. P. Tjeenk Willink. Hij bezit de bevoegdheid van candidaat- notaris, vandaar dat hij geruimen tijd ook werkzaam was ten kantore van notaris I. H. Wildervanck de Blecourt te Bloemendaal. Op 3CTJuni 1910 werd hij gekozen tot lid van den gemeenteraad vari Haarlem als can- didaat der Vrijz. Dem. Partij en in Juni 1913 tot lid van de Prov. Staten. In 1916 zag hij zich gekozen tot lid van Gedep. Staten, doch zijn mandaat werd in Juli 1919 niet her nieuwd. Mr. Slingenberg was geruimen tijd voor zitter der afdeeling Haarlem van den Vrijz. Dem. Bond, secretaris der Gezondheidscom missie te Haarlem en voorzitter van de Broederschap van oandidaat-nolarissen. Dr. A. Kuyper. f In De Standaard deelt de redacteur R. C. Verweyck verschillende bizonderhe- den méde over Dr. Kuyper's ziekbed. Zaterdagavond kwam de groote verande ring *in dr. Kuyper's ziektetoestand. Zon dagsmorgens kwam de geneesheer en acht te het noodig, dat de kinderen en familie leden onmiddellijk^ werden_gey,a_ajschuwd. R. T. M. D u foti rf In den ouder dom van 73 jaren is te Arnhem overleden de heer R. T. M. Dufour, oud-afdeedingsdhef bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, officier in de Orde van Oranje Nassau. I>e Rotterriauisolie Handels en LHodiiouirbiink. In de kantoren van de Rotterdamsche Handels- en Landbouwmank hebben gister middag voor de tweede maa^ gerechtelijke huiszoeking en verhoor plaats gevon'den. De directeuren van de instelling, de hee- ren K. R. van Staal en mr. N. P. Zijderlaan, alsmede een gedelegeerd commissaris, de heer J. de Vries, werden aan een verhoor onderworpen. Wederom heeft de recherche beslag ge legd op verscheidene bescheiden, die op«de onderneming betrekkin? hebben. Zij zijn naar het hoofdbureau van politie overge bracht. Oplichting van ƒ5 0.0 0 0.—f Het iongmensch, dat Maandag in verband met de joging tot oplichting van 50.000 aan de Piersonbank te Haarlem in arrest is genomen, heeft tegenover den Commissa ris van Politie Hulsenboom een gedeeltelijk bekentenis afgelegd. Het vermoeden, dat bij deze oplichting nog iemand zou betrokken zijn, is bij nader inzien onjuist gebleken. SPORTNIEUWS. Het programma voor de A.Z.M.C.-nved- strijden luidt: le afd. Rood-Wit— S.D.E. Schouten. 2e afd. Paars-Wit IH—Rood-Wit 11 (2 uu; 30) Hazelaar. S.D.E. D-AJ.C. Langras. 3e afd. A'foortadsn—Paars—Witadsp J. v. d. PoL Jorissen en Verhoef. Plaatsvervangenddo heer Ruitenberg. 5. Benoeming van een Commissie om een onderzoek in te* stellen op welke wijze de Gemeentelijke Woningbouw kan ge schieden. De heer Noordewier merkt op, dat d-e redactie ven het punt onvolledig is. Spr. wil haar aangevuld zien tot „benoeming van een commissie, om een onderzoek in te stellen, op welke wijze de gemeentelijke woningbouw kan worden geregeld en ge ëxploiteerd. De Voorzitter had- zich gedacht in deze commissie te doen zitting nemen 2 leden uit het college van B. en W„ 4 leden van den Raad, de directeur van Openb. Werken en een lid «van de beide bouwvak- patroonsbonden, van den modernen, den R. K. en den Chr. bouwvakarbeidersbond. De heer Noorderwier vraagt of de commissie een blanco crediet krijgt. De Voorzitter zegt een post op de volgende begrooting toe. Uit den Raad word gekozen de heeren Ruitenberg, Noorderwier, Kroes en Noord man. 6. Advies van B. en W. op het schrijven van Mej. M. A. M. Radersma, houdende verzoek, haar met ingang van 1 December* eervol ontslag te verleenen als onderwijze res in de nuttige handwerken aan A School No. 1. Z. h. st. aangenomen. 7. Voorstel van B. en W. tot intrekking van het raadsbesluit van 24 Februari 1920 inzake den bouw van een school op een terrein aan de Miereveldstraat en tot ver koop van de school aan de Vereeniging voor Christelijk Nationaal onderwijs. Wethouder Verhoef deelt mede dat B. en W. dit voorstel nog niet voldoende voorbereid hebben, zoodat zij in de volgen de vergadering aan de orde komt. 8. Voorstel van B. en W. om een ver hoogd voorschot aan te vragen voor derf bouw van woningen in het Woestijgerweg- kwortier. De heer Noordewier spreekt zijn be vreemding uit dat voor terrein 70.000.— meer moet worden aangevraagd dan oor spronkelijk was geraamd. Men wijt dat aan' de stijging der materialen. Maar met de ter reinen 1 en 2 is men toch toegekomen. Hoe is het mogelijk, als men een raming maakt, dat men van twee terreinen het juist heeft terwijl men zich in het derde 50 pet. ver gist. Wij vermoeden, dat men op terreinen I en 2 ook wel is tekort gekomen, en dat alles nu op 3 wordt gegooid. Maar is dat wel juist. Is de voorlichting dan wel in orde Men krijgt nu géén juist inzicht van de zaak. De Voorzitter zet uiteen dat voor terrein 1 de verhoogmgen reeds zijn aange vraagd terwijl nu wordt gevraagd voor ter rein 3. Dat was toch aanvankelijk ook be groot op 47000.—. De heer Noordewier begrijpt het toch niet goed. Voor terrein 3 wordt nu 129000.- gevraagd. Is daar dan a\ eens eerder verhooging voor gevraagd De Voorzitter kan daarop niet dode lijk antwoorden. De beantwoording moet daarom nog wat worden aangehouden. 9. Voorstel van B. en W. om een cre diet te verleenen voor verbetering van den Woestijgerweg voor zoover de kosten niet ten laste van den woningbouw kunnen wor den gebracht. De heer Noordewier wijst er dat er al een gedeelte rioleering ligt. M<. dat nog worden vergroot of is het voor 1 gedeelte van den Dievenweg Dan moet dt ze ook bestraat en gerioleerd worden- Wethouder Veis Heijn zegt, dat het riool verzwaart moet worden. Spr. vermoedt dat de loozing zal moeten worden aange bracht naar den Leusderweg. CM' het door den Dievenweg zal geschieden kan spr. niet beantwoorden. Het is echter noodig voor de achterliggende terreineh. De heer Noordewier vraagt het juist daaróm, omdat men een grootere buis legt, dan ook het thans reeds liggende ver ruimd moet worden. Dan zou spr. liever willen leiden door den Dievenweg. Wethouder V e 1 s H e ij n heeft den zeil den gedachtengang als de heer Noorde wier. Een wijdere buis aansluiten aan eert nauwere gaat niet en dan zal men de riolee ring dus door den Dievenweg moeten leg* gen. De heer Ruitenberg vindt het vreemd dat dit punt ter sprake komt, ter wijl de zaak nog niet eens in de Commissie van fabricage is geweest. Daarom wil spr*- het liever nog aanhouden. Wethouder Ve 1 s H e ij n wijst er op, dat de rioleering dringend noodig is. Als eert regentijd komt, en die zal toch wel eens komen, dan zullen de menschen er last van het water krijgen. De heer Noorde wier heeft geen be zwaar het voorstel aan te nemen, maar zou toch wel willen, dat rekening wordt gehou den met de hier geopperde bezwaren. De voorzitter zegt toe, dat, als het crediet wordt verleend, natuurlijk met eert en ander rekening zal worden gehouden.^ Het voorsteTwordt z. h. stemming aange nomen. 10. Advies van B. en W. op het schrijven, van het Dagelijksch bestuur der Vereend ging Handel en Nijverheid alhier, houdende verzoek om, indien het gedrukte Stenogra* fisch verslag niet mocht blijven bestaan, heé Raads verslag. Openbare vergadering van den Raad der gemeente Amersfoort op Dinsdag 9 Nov., des avonds uur. Voorzitterde Burgemeester. Afwezig: Jorissen, wethouder. Na opening worden de notulen der beide vorige vergaderingen vastgesteld, zooals ze ter visie hebben gelegen. 1. Ingekomen stukken. Ingekomen zijn o. a. Schrijven van den heer E. E. van Rhijn te 'Hoorn d.d. 2 November 1920, houdende mededeeling, dat hij zijne benoaming lot Directeur der Gemeentebedrijven alhier aanneemt. Voor kennisgeving aangenomen. Schrijven van den heer J. H. Methöfer d.d. 2 November 1920, houdende mededee ling, dat hij zijne benoeming tot onderwij zer aan de M.U.L.O. school alhier niet aanneemt. Als voren. Schrijven van den heer J. van der Wey d.d. 1 November 1920, houdende mededee ling, dat hij zijne 'benoeming tot leeraar aan de Gemeentelijke HandelsdagsGhool alhier aanneemt. Als voren. Schrijven van den heer G. F. Nijland d.d. 28 October 1920, 'houdende verzoek, hem met ingang van 1 Januari 1921 eervol ont slag te verleenen a!s onderwijzer aan de A- sohool no. 1 in de Hellestraat alhier. Advies B. en W. Schrijven van den heer H. E. Bechl d.d. 1 November 1920, houdende mededeeling, dat hij zijne benoeming tot leeraar in de Geschiedenis en Aardrijkskunde aan het Gymnasium alhier aanneemt. Als voren. Schrijven van den heer B. B. van Ieperen, houder van het Hotel „Monopole" alhier, d.d. 2 November 1920,houdende verzoek om hom vergunning te verleerten, aan vreemdelingen, die in zijne inrichting wen schen te dineeren, port of wijn te mogen schenken. Als voren. Schrijven van mej. J. C. R. Klaassen d.d 8 November 1920, houdende verzoek om haar met ingang van den datum waarop zij als hoofd der C-schoo' no. 1 in functie zal treden, eervol ontslag te verleenen als onderwijzeres aan die schoot Ajs voren. Schrijven van het Anversfoortsch Drank- weeicomité d.d. 8 November 1920, houden de verzoek om op de gemeentebegrooting dienst 1921 een subsidie van 500.— te willen uittrekken. Als voren. Schrijven van het bestuur der R. K. Jon gensscholen «aan de Schammelpenninckk-ade en Breestraat alhier, ingekomen 9 Novem ber 1920, houdende verzoek om aan .Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, een regeling te willen vragen van de vergoeding voor Duit- sahe lessen na schooltijd gegeven. Als voren. 2. Installatie van het raaclsli8 den heer L. van Wijngaarden. De heer van Wijngaarden legt de bij de wet voorgeschreven beloften af, waarna de voorzitter hem gehtkwenscht met zijn ver kiezing. 3. Benoeming van een Wethouder. Gekozen wordt met 12 stemmen voor en 6 stemmen blanco de heer Hofland. Die de benoeming niet aanvaardt. Spr. ziet in deze stemming eenbewijs van vertrouwen In zijn persoon, maar des ondanks te moeten weigeren, omdat ver trouwen m zijn persoon niet voldoende is, doch dat vertrouwen in zijn politieke rich ting vereischt zou worden. En daar de Raad dlit vertrouwen niet eigen kan zijn moet spr. weigeren. Bovendien zijn er nog persoonlijke motieven, die spr. zal noemen, welke voornamelijk hierop neerkomen, dat de raadszittingen spr. te veel afmatten, half kapot maken", gelijk hij zegt. Spr. be dankte dus. De heer Kroes meent, dat omdat d-e S. D. A. P. hier de sterkste partij is en om dat evenredige vertegenwoordiging ons doel is, dat een S. D. wethouder gewentscht is. Waar spr. meent, dat het weigeren van den heer Hofland voornamelijk een persoon lijke quaestie is, vraagt hij of indien we derom een S. D. raadslid gekozen wordt, aanvaarding van het wethoudersambt door dezen zal volgen. 'Hierop volgt geen antwoo-rd. Gekozen wordt de weer' Overeem met 7 stemmen tegen 3 stemmen op den.-heer Rui tenberg, 1 op den heer Van Traa en 7 blanco. De heer Ovéreem bedankt voor deze be noeming. Spr. geeft in overweging niet op een soc. denK>creat te stemmen, daar spr. kan verzekeren, dat geen der s. d. raads leden de vacature zal aanvaarden. Gekozen wordt vervolgens de heer Van Traa meet 7 stemmen tegen 4 stemmen op den heer Ruitenberg en 7 stemmen blanco. De heer Van Traa verzoekt van de 24 uur beraad te mogen gebruik maken. 4. Benoeming van een stembureau voor de verkiezing van drie leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ainers- foort. w - BenoenuL. w.c>L<igfl! -de heeren, Veis .Hevjfc daarheen te^ieiden, dat althans aan oe

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 2