Handschoenen „DE EEMLANDER iiedun aangevangen FEUILLETON. GELUKKIGE MENSCHEN ?m DER ADVERTEHTIEH met inbegrip van ccn I BUITENLAND. Meufoelesi AMERSFOOR DE VOORRADIGE MEUBELEN ZULLEN MET EEN REDUCTIE, VAR1EERENDE VAN 15-50°/. WURDEN UITVERKOCHT, Oe uitverkoop is Meubelen ISO» ,,l' KOLONÏ ËN. VOETBALSCHOENEN bij: J. GtWENOORSÏ -if 20. 19® Jaargana No'. 156 t post f 160, per week (met gretls veraekcnng Ifgcn ongelukken) f 0.17», «Ironderlijkc nummers 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR: J..VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Maandag 3 Januari fSOT bewijsnummer, elke icgcl meer 0.25, dicnstaanbic» dingen en Licldadlgheids adve.tcnticn yoor de helft der* prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcciigc bepalingen voor het advcrtccrcn licnc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. Den 30sten December heelt het Engel- RCne kabinet beraadslaagd over de ontwa pening van Duitschland. Aan deze bespre- dngen werd ook deelgenomen door den hitschen gezant te Berlijn, lord d'Abernon. Ms Engelsch afgevaardigde naar de confe rentie van deskundigen, die te Brussel heeft 'ergaderd en op 10 Jan. haar zittingen te lezer plaatse zal -hervatten, kon hij uit de ïerste hand verslag uitbrengen over den ar- >eid van het lichaam. Veldmaarschalk Sir Henry Wilson, chef van den generalen staf, tyas eveneens aanwezig om advies te geven. In verband met den toestand, die ontstaan is door het feit, dat de Duitsche regeering haar verplichtingen ten opzichte van de ont wapening niet geheel zou zijn aangekomen, .>\ordt, naar de Daily Telegraph, meldt, uit jbevoegde bron verzekerd, dót Frankrijk geen nieuw verzoek tot de Britsche regeering heeft gericht, dat de geallieerden onmiddel lijk drastische maatregelen* zullen nemen, ingeval Duitschland volhardt bij zijn weige- ung de ongeregelde militaire organisaties te ontbinden. Er wordt echter van gedachten gewisseld tusschen de geallieerden om een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar dén toestand en na te gaan, welke de beste me thode is om deze belangrijke bepalingen van het verdrag uitgevoerd te krijgen. De Times verneemt, dat de Engelsche en Fransche regeeringen overeengekomen zijn na te gaan ".elke maatregelen noodig zijn om Duitsch land te dwingen zijn verplichtingen te ver- 'ul'en, maar het blad voegt er aan toe, dat toestand niet als onmiddellijk kritiek te beschouwen is- Toen het oude jaar teneinde liep, heeft de Fransche' minister-president Leygues zich onderhouden met de gezanten van Engeland en Italië.over dfc ontwapening van Duitsch- Waarschijnlijk zal de Fransche regee. ing aan de anten der bondgenooten ook kenbaar maken, waarin zij aan de egeerig te Londen en die te Rome verzoekt met haar zoo spoedig mogelijk het vraag stuk te regelen waarin zij voorstelt zoo noo dig een conferentie te beleggen. Zoo meent cle Petit Parisien te weten, dat de Engelsche regeering besloten heeft het protest van .Frankrijk tegen het handhaven van de jkrachtige organisatie der veiligheidspolitie ;Jn Duitschland te steunen en bereid zou frijn aan 'n actie ven 'Frankrijk mee te doen, cis het die Ondernemen, mocht om Duitsch land te dwingen de verplichtingen, door het vredesverdrag opgelegd, na te komen. Van Duitsche zijde verluidt ondertusschen, 'dat de vermindering der 1 :fksweerbaarheid, m het verdrag van Versailles voorgeschre ven, is voltooid. In riaats van 100.000 man konden echter slechts 00.000 bij het corps worden ingelijfd, daar de soldaten slechts roor een twaalf-jarigen diensttijd aangeno men mogen worden. De op Oudejaarsdag openbaar gemaakte nota der geallieerde commissie van toezicht beweert, dat de tegenwoordige Duitsche orue-politie niets anders is dan veiligheids politie, versterkt met een deel van de voor malige blauwe politie en dat de politie in bur- gerkleeding een omvang heeft aangenomen, die volgens art. 162 van het vredesverdrag niet geoorloofd is. Het is om deze reden, dat de commissie oj.verwijlde en volkomen ontbinding van de veiligheidspolitie wenschl, Msniede vermindering van de politie in bur- gerkleeding tot den omvang, de art. 162 toestaat en mededeeling van de bedragen, d e op de hegrootingen van 1913 en 1920 'Voor de politie zijn uitgetrokken. In het vooiloopiig antwoord van het Duit- Sche departement van buitenlandsche zaken /an 24 Dec. op de Entente-nota betreffen de bet ontbinden van de veiligheidspolitie, wordt tegen de bewering geprotesteerd, dat Duitschland de bepalingen van het verdrag van Versailles en de nota van Boulogne nopens de politie zou hebben 'geschonden. Vooruitloopende op een diepgaander ant woord op de nota van de infea-geallieerde militaire controle-commissie wordt o. a. ge zegd: De genomen maatregelen beantwoor den in elk opzicht aan het verdrag van Ver sailles etn.de nota van Boulogne. Opgemerkt wordt, daj de hervorming van zoo'n groot beambtencomplex- een zekerep tijd had geeischt, zoodat het niet meer dan vanzelfsprekend was, dat het resultaat niet oveiral gemerkt kan worden door de con trole-commissie. Hoe weinig de bewering, dat de tegenwoordige ordepolitie niets an ders zou zijn dan de miet een deel der blau we politie versterkte veiligheidspolitie in overeenstemming is met de feiten, zou moeten blijken uit de onrust/ teweegge bracht in de openbare meening door de zeer „insnijdende" reorganisatiemaalregelen en uit de vrees in breede kringen, dot de nieu we politie niet tegen haar taak opgewassen zal zijn. Of bovenvermeld bericht van de Petit Parisien juist is, dient te worden afgewacht. Ei' wordt n.l. draadloos uit Londen gemeld, dat de Britsche regeering, voordat zij een beslissing neemt ten aanzien van de kwes tie, Duitschland's ontwapening betreffende alsmede de vorming van burgerwachten, zij wacht op het rapport van generaal Noliet, het hoofd der geintergeallieerde militaire missie te Berlijn en het rapport van de in- tergeallieerde commissie te Versailles, on dertekend door Foch, met betrekking tot de punten, waarop Duitschland al dan niet de artikelen van 't vredesverdrag inzake het leger, de marine en de luchtvloot, is nagekomen. De Duitsche gezant te Parijs deelde op den laatsten December mede, dat hem dien dag een rota der. Fransche regeering is toegezonden, waarin .er op wordt gewezen, dat Duitschland op een aantal belangrijke punten niet voldaan heeft aan de verplich tingen, in Spa op zich genomen. De Fran sche* regeering nam, voorzoover het haar aangaat, reeds nu acte van het schenden der plechtig door Duitschland aangegane verplichtingen. Officieel werd nog dienzelfden dag vast gesteld, dat in het onderhoud van minister Simons met den Franschen geznnf te Ber lijn en van den Duitsohen gezant te Parijs met den Franschen minister-president, bei den ter verdediging van het Duitschland bij hot verdrag van Versailles toegekende recht op een doeltreffende politie een poli tiek van gemeenschappelijk overleg in het s chad e vergo edings vraagstuk on vere er. i ga baar hebben genoemd met een politiek, die door de onrechtmatige eischen van dp ge allieerde commissie van toezicht het Duit sche volk opnieuw in onrust brengt. De voorstelling der Fransche kranten, dat de Duitsche® regeering den plicht tot schade vergoeding afhankelijk stelt van afstand door Frankrijk van Duitschland's ontwape ning, wordt dan ook volslagen onjuist ge noemd. De Duitsche regaering denkt er HOF 18 niet, a!di s wordt geconstateerd, aan zich aan den verdregsplicht iot ontwapening te onttrekken. Buitenlandsche Berichten. De gewezen rijkskanselier Von Bethmann Hollweg is in den nacht van I op 2 Jan. overleden. Parijs, 31 Dec. (H. R.) De voorzitter van den ministerraad- heeft maarschalk Foch ontvangen, met wien hij een onder houd had over het verstag, dat deze aan den gezantenraad heeft moeten uitbrengen nopens de tekortkomingen van Duitschland inzake het nakomen der vredesvoorwaarden aangaande leger, vloot en luchtvloot. Dit verslag wijst op karakteristieke tekortkomin gen inzake de burgerwachten, de veilig heidspolitie en de schutterijen en toont aan, dat Duitschland ondanks het verbod voort is gegaan met het vervaardigen van lucht- P ar ijs, 31 D e c. (II. R.). Naar aanlei ding van de Britsche stappen te Constnnti- nopel in zake de ratificatie van het verdrag van Sèvres verklaart de Temps, dat men in offlcieele Fransche kringen blijft bij het denkbeeld, dat de kwestie von hot verdrag van Sèvres nog onopgelost blijft, in af wacht' r ner gemeenschappelijke beslis sing dei Hmonte-mogend'heden. j B e r 1 ij n, 31 Dec. (\V. B.). De bladen j publiceeren een ontwerp, regelende de. au- j tonomie der Pruisische provincies. Het ont werp wil de provincies nieuwe rechten ge- ven op het gebied van de provinciale wet geving en het bestuur. Verder wordt den 1 provincies belangrijke bevoegdheden ver leend^ die vroeger alleen de Staat had. Londen, 31 Dec. (R.) De secretaris van De Valera deelt mede, dat president De Valera in Ierland is aangekomen. Londen, 31 Dec. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). Na tien dagen van betrekkelijke kalmte in Ierland zijn gisteren weer hinder lagen gelegd aan de regeeringstroepen. Dit feit wordt beschouwd als een hervatting van den guerilla-krijg, nu, wat als het Kersbe stand wordt beschouwd, is geëindigd. Rome,*31 Dec. (H.-R.). De Milanee- sche Tempo meldt, dat een samenzwering is ontdekt van partijgenoo'en van D'Annunzio in overeenstemming met de monarchisten. De politie te Milaan erresteerde dertig der saamgezworc-nen op de plaats van samen- koms'. achter het bastion van Porlovolta. Het sch'jnt dat het hun plan was, zich meester le maken var. de electrische centrale in de nabijheid oin de stad in donker te zetten en een ontworpen plan uit te voeren. Rome, 1 Jan. (R Gisteren zijn door de conferentie van de Fiumeesche gedele geerden met generaal Ferrario te Abazzia de laatste bizonderheden der overeenkomst geregeld. Aan de civiele autoriteiten van PUjn.e wordt geheel de vrije hand gelaten IMT. WILDLEDER W. VAN ROSSUM p p. fISO GEVOERD f I 90 AMERSFOORT vaertmateriaa! en het uitvoeren daarvan. Het 'rapport bevat geen enkele conclusie. Deze moeten getrokken worden door de eerste ministers, die zich over de strafbe palingen hebben uit te spreken. Parijs, 31 Dec (H. R.). De Temps meldt dat volgens inlichtingen uit Turkije afkomstig, de hooge Briische commissaris te Constantmopel er op staat, dat de Turk- sche regeering het verdrag van Sèvres ra tificeert. De Ottomaansche regeering poort weerstand te bieden, voorwendende dat zij den afloop van de onderhandelingen te An gora wenscht af te wachten. Ook heeft de •hooge commissaris de aandacht gevestigd op de groote ellende der Turksche ambte naren en op het getrek aan middelen in de Turksche schatkist. Het kabinet-Tewfik pas ja voorziet dat het gedwongen zal zijn af te treden. inzake de regeling van alles, wat D'Annunzio betreft. Deze tegemoetkomende houding van generaal Cavïglia wordt ten zeerste geap precieerd door cle Fiumeesche gedelegeer den, die Caviglia verzekerden, dat zij alle krachten in het werk zullen stellen, dat de bepalingen der overeenkomst stipt worden uitgevoerd. Rome, 1 Jan. (R.). Volgens de bladen is gistermiddag de definitieve overeenkomst tusschen de Fiumeesche^ gedelegeerden en generaal Ferrario geteekènd. De bepalingen van deze overeenkomst worden nog geheim gehouden. Men meent te welen, dat het ver trek der legionnairen naar hun depots op 2 Jan. zal plaats hebben. Aan den zoon van DIAnr.unzio en verscheidene journalisten is vergunning verleend naar Fiume te gaan. R c m e, 31 Dec. (H-R.). Volgens de bladen zouaen de voorwaarden, aan dc ge^ delegeerden uit Fiume opgelegd, ook het volgende beva'tentoelating in Fiume vnni een Italiaansche militmre autoriteit en Ita* lioanSche corobinicis om or de orde te hand haven. De verliezen der legionair en bedra< gen 120 mnn aan dooden. Ondanks het op* schorten der operaties hebben de legionni» ren in den afgeioopen nacht een aanval ge» daan op de liniers dei geregelde troepen» D'Annunzio bevir.dt zich nog' steeds te Fiu me. De bladen melden, dat de regeering tof overeenstemming is gekomen met de Fiu» meesthe gedelegeerden. Rome, 31 Dec. (H.-R.). Gisteravond zijn Caviglia en de vertegenwoordigers van Fiuino. ter zake van de voornaamste kwes tie tot overeenstemming gekomen. Zij be spraken den datffm van 't vertrek van D'An- nniizio en dc ontbinding van het corps legio- nairen voor zoover niet geboortig uit Fiu me. De zorg voor het handhaven der open bare orde blijft in handen van de Fiumee sche militie onder Italiannsche controle. Hé den zullen de nadere bizonderheden van het accoorc: worden vastgesteld, évenols do wnarborgen voor de tenuitvoerlegging vari het nccoord binnen den vastgestelden tijd. Londen, 31 Dec. (N. T. A. Draadloos uit Horsen). De bladen begroeten van harte het bericht, dat het avontuur van D'Annun zio .is geëindigd en wenschen Italië geluk' met het meester worden van den toestand. Benthen, 31 Dec. (WB.) Gister middag overviel een bende van 12 tot 15 man de woning van den mijn-ambtenaar Weitacha in Radzionkau. Weitacha werd doodgeslagen, zijn secretaris zóó geslagen, dat deze na een paar uur stierf, de dochter van Weitacha doodgeschoten, een knecht zwaar mishandeld. De vrouw van den secre taris kon ontvluchten, 's Avonds trachtte dezelfde bende het huis van een spoorweg beambte te overvallen. De onveiligheid is in de laatste dagen zoo toegenomen, dat het allerergste gevreesd wordt voor Opper-Si- lezië, indien niet spoedig ingrijpende maat regelen werden genomen. B e u t h e n, 3 1 Dec. (N. T. A.) De lei ders van alle Opper-Silezische arbeidersor ganisaties van alle richtingen, met inbe grip van de Poolsche, verklaren in een mo tie, dat de toestond in Opper-Silezië, wal de veiligheid betreft, zoo onhoudbaar is ge' worden, dat daarin dringend moet worden voorzien. Zij droeg een delegatie op krach tige stappen te doen'bij den leider der ge allieerde commissie. Boekarest, 31 Dec. (H.-R). Twee Hongaarsche officieren werden gearres teerd. Zij zouden betrokken zijn bij de voor bereiding van een aanval op den Senaat. Bij het leiden van eèn onderzoek in verband met de eiligheid van Roemenië ontdekte men te Temescora, in Transsylvanië, een ge- heele spionnnge-organisatie, die geleid werd door Toneo Augustine, in overeenstemming met instructies, die uit het buitenland kwa men. Ambtenoren, die hebben gediend on der het oude bewind in Transsylvanië, zijn eveneens, bij de zaak betrokken. Oost-IndiC. H o e C I o m c n c.c a u b c tv a a k t werd. Dc rcdacteur-corrcspöndciU van bet Socr. Ilbl. ie Bandoeng schrijft: Kn „Kjiuhi Climsoo", zooals dc groote l ranschc staatsman in den Javaanschon volksmond op bet oogcnblilc schijnt tc hoctcn, Indië weer beeft verla ten mag ik wel ccn enkel woord schrijven over verschillende kleine gebeurtenissen, welke hebben' plaats gevonden tijdens zijn verblijf in dc Prcangcr. Weinigen zullen hel geweten hebben, dat dc heer Clcmenccau gedurende zijn gchcclc lournéc op last van onze rcgccring op zeer zorgvuldige wijze werd bewaakt. Kort vóór dc aankomst van het Franscho gc/clschap kreeg de procureur generaal opdracht van dc regoerng om In die bewaking tc voorzien van GUSTAF AF GE7ERSTAM. 24 Wat deze, voortdurend in een jaoKtcos- Juum gekleede heer eigenlijk was voor een anclivkhi, had juffrouw Klara nooit kunnen •ontdekken. Niettegenstaande de meest energieke na- Vonschingen, waarmee mevrouw Carlsson haar geholpen had met al haar zaakkennis én al de persoonlijke verbindingen, waar over 2ij als oude békende op het landgoed beschikte, had juffrouw Klara niets anders jkunnen ontdekken, dan dat de heer Isidoor fVVahlblom op een avond in het begin van Jen vorigen winter op bezoek bij zijn zuster »cn zwager was gekomen. De koetsier had hem toen gehaald in d'e oude vigilante met jJé vossen. Bij die gelegenheid had de zwa- ?ér van <len baron reeds bij het station oenige verwarde woorden tegen den koet sier gestameld, die hem slechts geantwoord had door met zijn zweep tegen» zijn muts te •slaan en eenige nietszeggende woorden te mompelen. Dadelijk daarna was de heer Wahlblom in het rijtuig in slaap gevallen. Bij zijn aan- Kom^t bleek hij zoo ziek te zijn, dat hij on middellijk naar bed moest gaan en twee we ken in zijn kamer moest blijven. Bij deze tgelegenJheid bad het kamermeisje gehoord, dat de baron eni de barones lang samen in hun slaapkamer hadden gesproken en dat ae,baronjzeer opgewonden was geweest. Hij •had den geheelen tijd op en neer geloopen. Dot had de keukenmeid gehoord, toen ze in de zaal kwam om iets te halen. Maar na deze twee weken was de; heer Walh'blom zoo gezond geweest, dat niemand meer iets van zwakheid kon merken .Toch moest zijn ge zondheid wankelend geweest zijn/want na verloop van eenige weken, werd hij opnieuw ziek en zoo lang hij ongesteld was, betrad alleen de barones zijn kamer. En zoo was het den geheelen winter ge gaan, een voortdurende afwisseling van vol komen- gezondheid en ernstige ziekte, maar noch de baron, noch de barones hadden ge zegd, waaruit de ziekfce eigenlijk bestond. Maar een feit was het, dat mijnheer Walh- blom nooit bij de maaltijden aanwezig was, wanneer er vreemden waren, men bracht eten het eten op zijn kamer. Het eenige wat men van zijn ziekte gewaar werd, was een flelsch spektakel op de kamer van den pa tiënt, wanneer hij eeni zwaren aanval had. Tafel en stoelen werden omver geworpen, karaftcn en glazen in kleine stukjes getrapt; de barones stond doodsbleek op de trap en riep den baron, cfie onmiddellijk kwam, maar tot groote teleurstelling van het geheele dienstpersoneel, de deur achter zich sloot; Toen werd alles rustig. De eenige woorden, die men den baron over deze zaak tot zijn vrouw had hooren spreken, had nven juist dezen namiddag verslaan, toen 'hij met zijn- vrouw de kamer van zijm zwager verliet; de baron had er heel boos uit gezien en op opgewonden toon gezegd „Je ihadt hem maar moeten/ laten zitten Dat is mijn opvattiivg van de zaak." Deze geheimzinnige woorden konden ech ter geen verklaring geven, noch van den heer Walhblom's ziekte noch van diens per soon in het algemeen. Maar iedereen op het geheele land goed was overtuigd, dat de heer Wahlblom geen ander verblijf voor de toekomst zocht dan Kruisberg en dat dit feit aanleiding gaf tot onaangenaamheden tusschen den -baron en zijn vroegere huishoudster. Dezen zomer was de heer Isidoor Wahl blom echter langer gezond gebleven dan ge woonlijk. En dat was een groot voordeel voor Karei Anton, die zioh niet kon voor stellen, waarmee 'hij den tijd zou vullen, in dien de groote jager hem daarin niet bij stond. Deze bleek onvermoeid te zijn in de kunst om telkens nieuwe vermaken en plei- zierige bezigheden -te bedenken. Welk een onbeschrijflijk genot hadden hem bijvoor beeld de paar kronen verschaft, die hij be steed had voor het vischtuig, dat juffrouw Klara doo overbodig vond. En hoeveel had hij niet geleerd door de nieuwe methode toe te passen, die zijn meester, de groote jager, hem geleerd had. Nu stond hij niet langer op de brug m-et ten armzalige hen gelroede in d ehand aan wlks haak, ten gevolge van een natuurwet die de groote vis- schen ver van de nabijheid der stoor*s'he pen houdt, slechts onbeteekenende scholle- jes verdwaalden. Karei Anton zou zichzelf veracht hebben, als hij zich nu nog had be zig gehouden met dit kinderspel, dat hem slechts een maandi geleden zooveel voldoe ning geschonken had Nu zot hij daarente gen te roeien in'de kleine boot van den baron Karei Anton had namelijk door zich onvermoeid te oefen-en zijn oude vaar digheid in het roeien herwonmen en ach ter in de boot zat zijn nieuwe vriend met den witten hoed en de hooge vetlaarzen en wierp het net uit, dat in het kielwater ach ter het bootje sleepte. Hoeveel snoeken kwamen op deze wijze niet sparte'end uit het natte element en hoe groot was niet het aantal van de visschen die aan het aas be ten Hoeveel ervaring toonde de dappere ja ger niet in de groote kunst van wormen zoeken, en hoe vergat hij bij deze gelegen heden niet alles wat een voornaam heer past, als hij zich niet te goed achtte om uren lang bc-zig te zijn met dezen vermoei- enden en akes Lchalve zindel ijken arbeid. Zelf cle wormen den haak te slaan, hc-' htuig uit te zetten, het 's morgens te eceeren, den verwarden kluwen uit elkaar te halen en dan zelf alles gereed te mak-en tot r.ciie dit alles vormde voor Karei Anton zulk een onuitputtelijke bron van genot, dat zijn vreugde alleen dan nog grooter kon zijn, wanneer de beide jacht en vischkameraden samen in een boot za ten Karei Anton natuurlijk bij de rie men en 'de groote jager, die nu ren even groot en ijverig vissch-er bleek te zijn, lang zaam de Jijn ophaalde. Nu eens -werd er een brasem, dan een baars, soms een kronkelende osl, ja, een en kele maal een heusche kabeljauw over den bootrand geslingerd en viel spartelend op den bodem van het kleine vaartuig. Dit alles vermaakte Karei Anton in bui tengewone mate, en dit gedeelte van zijn werkzaamheid vond ook genade in de oo.gen van jufrouw Klara; daar deze ver standige vrouw de waarde van visch als voedsel niet kon bestrijden, alleen omdat' Karei Anton ze gevangen had. Jegens haar man's voornamen vriend, den geheimzinnigen jager met zijn vetlaarzen/ koesterde juffrouw Klara daarentegen eert zeker wantrouwen, op grond van een zekere vaagheid, die als een nevel zweefde over de inlichtingen, die het haar gelukt was om-1 trent hem te krijgen. Ze noemde hem nooit anders dan spottend „jagermeoster." En ze^ •liet zich meer dan eens ontvallen, dat Karei Anton op zijn hoede moest zijn, opdat 'Kil niet in ongelegenheid zou komen door de^ zen voornamen; kennis. Maar Karei Anton had geert ooren voor^ dezen raad. Want hoeveel bewondering hij] ook okesterde voor zijn vrouw's oordeel, hij' wist maar al te goed, dat zij doodsbang voor' schieten was en d-at ze zelfs een ongeladen? geweer als zoo iets gevaarlijks besohouwde^ dat ze liever stierf dan zoo'n moorddadig wapen met een ringer aan te raken. Hieruit trok Karei Anton de conclusie daï juffrouw Klara, zoodra ze het knallen vart een schot hoorde, in haar verbeelding haar man zag liggen, els een lijk, gewond op clle( onmogelijke plaatsen. Karei Anton wist eveneens, dat alle vrouwen, de flinke cn cordate juffrouw Klara niet uitgezonderd, bij vele gelegenheden in het leven hun dc/el langs omwegen trachten te bereiken, liever, dan recht op de zaak of te gaan. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1