DE EEMLANDER" BEIICHT GE mmm DER NIEUWSTE VÖSRI&SJSHOEDEM. binnenland. gelokkigeménsghen BUITENLAND. FEUILLETON. uébbmib£7t?E^ PÜIIS DER ADVE8IENTIËH met inbegrip van een ItöASSON „L'HSRONOELLE", Amersfoort. Teïeph. 407. - W. VAWI ROSSU2VJ. - Langestr. 44. SPORÏ-ARTIKELEU ITEI018T -I8F1 19© Jaargang No. 158 per poet f 2.60. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17». altonderlijkc nummer» f DIRECTEUR:.J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Woensdag 5 Januari 192f bewijsnummer,* elke regel meer 0.25, dicnstaanbic* dingen en Licfdadighcids-advc.tentlSh voor de helft der prijs Voor handel cn bcdriji bestaan zccc vooidccligc bepalingen voor het advcrlccrcn. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. [Vraagt condities voor het incasseeren uwer Achterstallige en Betwiste Verdelingen. VAN DER GRAAF Co., AWSTEB11AW ItOTTEItOAH I Politiek Overzicht. Op 23 Dec. is door den voorzitter van de intergeallieerde controle-commissie een nota aan de Duitsche regeering overhan digd, waarin er bezwaar tegen werd ge maakt, dat de commissie nog niet beschikte over de maatregelen, die alle Duitsche lan den op het stuk van de ontbinding der vei ligheidspolitie hadden genomen. Thans is door het Duitsche departement van buiten landsche zaken een antwoord-nota over handigd, waarin wordt vastgesteld, dat de commissie reeds sinds longen tijd in 't be zit is van de bescheiden van alle in aan merking komende regeeringen, met uitzon dering van die van Mecklen'burg Schwerin en Bremen. Naar inmiddels aan de com missie meegedeeld is, werd in deze staten de veiligheidspolitie onderscheidenlijk in Augustus en September ontbonden. In de landen, waaromtrent aan de commissie geen gegevens zijn verstrekt, heeft geen veiligheidspolitie bestaan. Tegenover de bewering van de commissie van toezicht, dat de tegenwoordige orde-polifcie niets an ders is den de veiligheidspolitie, versterkt met een deel der vroegere blauwe politie en dat de niet in uniform gestoken politie een uitbreiding zou hebben ondergaan, die oiivereenigbaar is met de bepalingen van het vre desver dragy houdt de Duitsche re geering, onder verwijzing naar een reeds vroeger ingediend protest vol, dat de orde- politie van thans gevormd is volgens het plan, dat in gemeenschappelijk overleg met de vertegenwoordigers der commissie is opgesteld. Voorzoover de rorganisatie inderdaad poodzakelijk was, had zij in alle landen plaats volgens het overeengekomen plan. De thans aangevoerde protesten zouden dus slechts op zichzelf staande verzuimen bij de uitvoering van het plan betreffen. Pas wanneer d'e Duitsche regeering in het bezit zal zijn van de nadere inlichtingen, waarom zij reeds eerder heeft gevraagd, zal het haar mogelijk zijn in'bizonderheden aan te toonen, dat zij niet afgeweken is van de Voorwaarden van het vredesverdrag én van 'de beschikkingen van Boulogne. Met de be denkingen achteraf tegen de maatregelen, die in overleg met haar genomen zijn, had de commissie, aldus de nota, niet pas nu voor den dag moeten komen, nu de reorga nisatie reeds haar beslag heeft gekregen. De brief wijst verder op de verschillen tusschen de huidige ordepolitre en de vroe gere veiligheidspolitie en vooral op haar volkomen gemis aan militaire karaktertrek ken. in verband met de kwestie van Duitsch- land's ontwapening verluidt voorts, dat de regeerdng te Londen op de nota van het Fransche gouvernement inzake een bijeen komst van de premiers der geallieerden ten bescheid heeft gegeven, dat Engeland de opvatting va'n Frankrijk deelt, wat de nood" zakelijkheid betreft van een zeer spoedige bijeenkomst te Parijs vfen den Oppersten Raad, maar dat het in verhand met vroeger gemaakte afspraken wenscht, dat het door Frankrijk tegen het einde dezer week voor gestelde onderhoud lnog een tijdje wordt uitgesteld. Een Reuter-bericht vult het bo venstaande nog aan door op te merken, dat de conferentie van eerste ministers in het laatst van Januari te Parijs zal worden gehouden ter bespreking van de Duitsche ontwapening. Behalve dat alsuan zal wor den gesproken over de ten opzichte van Duitschland aan te nemen houding in ver bond met bovengenoemde aangelegenheid, zal ook van gedachten worden gewisseld over de Duitsche schadevergoeding en de situatie in Griekenland. Staat dus de ontwapening van Duitsch land in het centrum van veler aandacht, ook naar de vlootbeperking gaat veler be langstelling uit. Naar draadloos uit Horsea wordt geseind, blijft de kwest-ie der vloot- •bepeVking, door het plegen van oorlog tus« staande troepen verder te doen opruk- sch'en Engeland, de Vereenigde Staten en Japan aan beide zijden van den Atlanti- schen Oceaan de aandacht trekken. Opge merkt wordt, dal de vrees, die klaarblijke lijk in sommi'ge kringen in de Vereenigde Staten gekoesterd wordt, dat het Engelsch- Japansche verbond de goede betrekkingen tusschen Engeland en de Vereenigde Sta ten in den weg zou kunnen staan, volkomen ongegrond worden geacht en ten bewijze wordt gewezen op een verkldring, die door Hajasji, Japahsch gezant te Londen, is af gelegd. Het hoofdbeginsel, dat aan dit verdrag ten grondslag ligt, aldus Hajasji, is de bescher ming der territoriale rechten en de speciale belangei> van Japan en Groot-Brittannië in Oost-Azië en in Britsch-Indië. De beide contracteerende partijen hadden nooit de Ver. Staten beschouwd als een land, dat eenigen stap zou doen of overwegen, die een bedreiging zou zijn van hun territoriale rechten en speciale belangen in het Verre Oosten. Het had dus nooit in de bedoeling gelegen der Jepansche regeering strijd te voeren tegen de Vereenigde Staten. Zoo'n oorlog achtte hij uiterst onwaarschijnlijk en hij maakte er enkel melding van bij wijze van argumentatie. Japan zou in zoo'n geval niet verwachten, dat Engeland het zou te hulp komen. Daarom waren de regeeringen van Japan en de Ver. Staten overeengeko men in het verdrag een bepaling op te ne men (art. 4), die Groot-Brrttannië ontslaat van de verplichting Japan bij te staan in geval van een oorlog tegen de Ver. Staten. Bij de redactie van het verdrag had men zich enkel bediend van algemeene uitdruk kingen. Dit geschiedde uit diplomatieke overwegingen. Maar wat de personen, die het verbond hadden gesloten, op het oog hadden, was duidelijk. Het verbond zou nooit in den weg staan aan een goede ver standhouding cn aan vriendschappelijke betrekkingen tusschen Engeland en de Ver. Staten. Evenmin koesterde Japan ook maar het geringste voornemen om van het ver bond gebruik te maken om pressie, hoe ge ring ook, uit te oefenen op zijn ouden vriend, de Ver. Staten. Dit allemaal klinkt uiterst beminnelijk en de Hemel geve, dat dit eens niet louter schone Worle zijn. Bultenlandscfae Berichten. Londen, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). De eerste verjaardag van de stichting van den Volkenbond zal in Enge land Maendag gevierd worden met bijna vierhonderd openbare vergaderingen, waar gesproken zal worden over het werk, dat in het afgeloopen jaar is verricht Aan alle godsdienstige organisaties is verzocht even eens over dit onderwerp toespraken te doen houden. B r u s s e 1, 4 J a n. (B. T. A.). Volgens de laatste, uit goede bron afkomstige, berich ten, zal de conferentie van financieele des kundigen, die op II dezer te Brussel zou bij eenkomen, enkele dagen later worden .ge houden, om aan de gedelegeerden meer ge legenheid te geven zich op de hoogte te stel len. Volgens een via Bazel ontvangen gericht j ken. Alleen de schepen uit Parijs hebben zoowel de Engelsche als bevinden, zullen tot ook de lialiaansche regecring op het Fran sche ministerie van buitenlandsche zaken gewaarschuwd tegen overijlde maatregelen in verband met het niet nakomen door Duitschland van .de verplichtingen inzake de ontwapening. Het gaat hier om de be zetting van het Ruhrgebied. Italië kan niet aan deze actie deelnemen, daar het aan den Rijn geen troepen heeft staan. In Frankrijk is men voor onmiddellijke actie. Engeland is niet voornemens zijn bij Keu ken. Wat België bc-treft, is het nog niet zeker of dit land ziph bij cle actie van Frank rijk zal aansluiten, daar het niet over vol doende, troepen beschikt. B e r 1 ij n 4 Jan. (W. B.). Het senioren convent uit den Rijksdag heeft heden het voorstel der onafhankelijke soc. dem. tot onverwijlde bijeenroeping van den Rijksdag van de hand gewezen, maar een zoo spoedig mogelijke bijeenroeping van de commissie voor buitenlandsche zaken bepleit. Hohenfinow, 4 Jan (W. B.) In een telegram van deelneming van den vroege. die zich onderweg aankomst in een Zweedsche haven de reis voortzetten. P a r ij s4 Jan. (B. T. A.). Op een bij eenkomst van ministers, onder voorzitter schap van Millerand, heeft Leygues een overzicht gegeven over den e^nstigen toe stand in Oostenrijk en de maatregelen die de Fransche regeering zal nemen om daar in verbetering te brengen. Londen, 4 J a n. (R.). De Daily Tele graph verneemt uit Kopenhagen, dat de Pools: h-L'tausche onderhandelingen op een dood punt gekomen zijn. De Lkausche gede legeerden zijn naar Kofno teruggekeerd om overleg te plegen met hun regeering. B e r 1 ij n, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). Volgens de Poolsche bladen heeft Polen te Riga -.cl gedaan van zijn aandeel in den :sischen goudvoorraad tegenover het bezit van Kanvenetz Podolsk en vier districten van Podolië. Constantinopel, 4 Jan. (B T. A.) Er wordt mielding gemaakt van voorposten schermutselingen tusschen Grieken en Ke- malisüen in de buurt van Oetsjak en Guemlik. De nationalistische vergadering ren Duitschen keifcer wordt gezegd: De t(i Angora heeft een decreet gepubliceerd overledene was een edel man. Zijn ver- diensten en zijn zórg voor het welzijn van het volk werden gedragen door een eerlijk© overtuiging en door den oprechten wil tot het goede. Zijn wérk behoort aan de ge schiedenis, zijn aandenken zal bij mij in hooge achting blijven. B e r 1 ij n. 4 J a n. (W. B.) Von Bethmann Hollweg heeft volgéns de avondbladen het tweede deel van rijn „Bejrachtungen zum Weltkriege", aan welks voltooiing hij tot in de laatste dagen gewerkt heeft, op alle voorname punten gereed gemaakt. tot het mobiliseeren van alle Mohammeda nen en niet-Mohammedanen tusschen 20 en 30 jaar. Constantinopel, 3 Jan. (R.). De bladen deelen mede, dat Izzet Pasja het eens is gewórden met de Kemalisten en op dén terugweg naar Constantinopel is om hun eisc-hen aan de geallieerden voor te leggen. De berichten omtrent de voorwaarden rijn tegenstrijdig, maa» de Kemalisti-sche kranten verzekeren dat de nationalisten aan dringen op algeheele voldoening met be trekking tot Smyrna en Thracië. Berlijn, 4 Jan. B.) Generaal Wrangcl is hier aangekomen In de Radbod-faLVieken is, naar uit Hamm wordt geméld, een staking in de cmelterijen uitgebroken. vDe technische Nothilfe is ter assistentie geroepen. H a m b o t n, 3 J ru (V. D Volgens een •bericht van een correspondent te Hamborn werd de eisch van de arbeiders bij de smel- ter ij-bedrijven, die onder den grond wer ken, om een loonsverhooging van 20 beantwoord met uitsluiting van totaal 13.700 arbeiders. Alle arbeiders van de Thyssen-mijn hebben een op 3 Jan. afge loopen ultimatum gesteld om de uitgeslote- nen weder in dienst te nemen. Anders ral de staking van 30.000 arbeiders terstond worden afgekondigd. Ook in andere mijnen is de staking uitgebroken, in Munster is men sinds gisteren van gas verstoken. Dublin, 4 Jan. (R.) De onderkoning heeft heden een proclamatie uitgevaardigd, waarbij tot nader order de staat van beleg eveneens wordt afgekondigd voor de graaf schappen Clare, Waterford, Wexfcmi en Kilkenny. Kopenhagen, 3 Jan. (V. D) Uit Stockholm wordt gemeld, dat op de over- zeesche besten der Zweedsche handels vloot een werkstaking is uitgebroken. De stakers verlangen een loon van 24.000 kro nen per jaar. hetwelk tot heden 7 9000 kronen bedroeg. De Zweedsche overzee- scbe vaart is genoodzaakt het bedrijf te sta De Staatscourant van 4 Januari bevat a. de vo'gende Koninklijke be sluiten toegekend de gouden eeremedaiille van d'e Oranje Nassau orde aan I. I. de Bruin, koster der Israëlietische gemeente te Stad Harden berg; wegense toevoeging van hunne gemeen ten aan Amsterdam, zijn op verzoek eervol ontslagen met ingang van 1 Januari: J. M. ven Beek als burgemeester der gemeente Buiksloot, F. Jas als burgemeester der ge meente Nieuwendam, H. J. Calkoen Jr. als burgemeester der gemeente Ransdorp, jhr. A. H. P. K. van Suchtelen van de Haare als burgemeester der gemeente Sloten (N.-H.), metl dankbetuiging voor de ang- durige door hen bewezen diensten, Joh. \V. de Wit als burgemeester van Watergraafs meer met gelijke dankbetuiging; op verzoek eervol ontslagen als Rijks- keurmeester in bijzonderen dienst te Am sterdam dr. IJ. van der Sluis te Amsterdam. benoemd tot administrateur der Lnnd- bouwhoogesohool te Wageningen Jhr. W. Laman Trip, te Hilversum; herbenoemd tot leerares bij het landbouw- huishoudonderwijs Mej. L. Tollens, te Dor drecht. aan den kapitein van de-n staf der artillerie L. de Ridder, adjudant A'an den gouverneur der Kon. Mii. Academie, op zijn aanvrage eervol ontslag verleend en is hij benoemd bij het rese. ve-personeel der landmacht tof reserve-kapitein bij het 2e reg. vesting^ artillerie benoemd bij het reserve-personeel den landmacht, bij het personeel van den ge* neeskundigen dienst, tot reserve-officier gezondheid 2e ki., H. Oort, arts nan T. J. A. A. van Son, op grond van zijnl gevorderden leeftijd, eervol ontslag ver* leend uit zijn betrekking van technisch amb* ten aar le kl. der genie aan den reserve-Ie luit. J. Jongkind, vart het wapen der artillerie, een eervol ontslag verleend benoemd, bij bet reserve-personeel der, landmacht, bij het personeel van den ge neeskundigen dienst, tot reserve-officier van- gezondheid 2e UI., M. J. Ten Raa en B. Lu-* zax, artsen; benoemd tot adjunct-commies bij het AU gemeen Rijksarchief te 's-Grnvenhage Hf Brouwer, thans klerk bij dit archief; benoemd tot wetenschappelijk assistent 2e kl. aan de Kon. Bibliotheek le 's-Groven-* hage mevr. J. Soh-midlGerritsen en mej. A. A. Lankhout, beiden thans aldaar als! assistent werkzaam benoemd lot technisch ambtenaar voofl het Stomwezen G. Dijkstra te Hariingen benoemd voor 1921 in de commissie toj vaststelling van de minimum-uitwatering tof lid en voorzitter de heer A. D. Muller, hoofd inspecteur voor de scheepvaart te 's-Gra- v en hagetot lid en onder-vorzittcr de heen P. S. van 't Haaff, inspecteur voor de scheep vaart te 's-Gravonhagetot lid en secretaris! de heer A. v. Oriel, scheepsbouwkundig in genieur bij de scheepvaart-inspectie te 's-Gravenhage, en is met ingang van 1 Jan. 1921 lot 1 Juli 1921 aan genoemde com missie toegevoegd als plaatsvervangend secretaris de heer G. Visser, scheepsbouw kundig ingenieur, werkzaam bij den Octrooi- raad te 's-Gravenhagc tot wederopzegging benoemd tot Rijks keurmeester in bijzonderen dienst de vee arts M. Verkerk te Leiden; op zijn verzoek aan D. H. van den BoscU te Zwolle eervol ontslag verleend als plaats vervanger van den districtts-vëearts, wiert Arnhem als standplaats is aangewezen aan dr. E. J. Fresemann Viëtor, arts, to Groningen, op zijn verzoek eervol ontslag) verleend als plaatsvervangend lid der com- missied ie, te rekenen van 1 Aug. 1920, ge durende een jaar te Groningen belast za! zijn met het afnemen van de practisóhe exa mens van arts, vermeld in art. 2 dor wet van 25 Dec. 1878, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 April 1913, en benoemd tot lid der commissie die, voor het tijdvak van 1 Aug. 1920, gedurende een jaar te Amsterdam be last zal zijn met het afnemen van de practi- sche examens van arts, bedoeld in art. 2 van voornoemde wet, dr. A. H. M. J. van Rooy, hoogleeraar aan de Gemeentelijke Universi teit te Amsterdam. Audiënties. De gewone audiën*» tie van den minister van Arbeid zal op Don derdag 6 Januari 1921 niet plaats hebben, die van den minister van Financiën niet op Vrijdag 7 Januari a.s. Ncdoilniul en Uelgië. Een ten aanzien van de Belgische poli tiek toonaangevend iemand- heeft aan eert der Brusselsche medewerkers van de N.Rct, de volgende verklaring afgelegd Het vraagstuk vo,n Wielingen, zooals dat in Nederland over het algemeen beschouwd pleegt te worden, heeft in parlementaire kringen levendige beroering gewekt. Ment verwondert zich over d'e houding, die de Nederlandsche bladen hebben aangenomen! na de verklaringen van Ja-spar, d'en minister van buitenlandse be zaken, in de Belgische Kamer. Mr. Jaspar heeft inderdaad zijn vei* IT »tt$nt maken op de groole sorteei ing GOUDEH- en ZILVERWERKEN. iMHHlIiZEI juwelier Amersfoort. van GUSTAF AF GEYERSTAM. Maar hij dacht, dat als hij nog een oogen blikje wachtte, de verklaring van deze schijn bare onjuistheid: wel volgen zou. En hij ant woordde daarom maar eenvoudig, dat hij de jaak. nu volkomen begreep. „Spoorwegen," vervolgde de groote jager, )erwiji hij zijn witten hoed' achteruit sdhoof *n. ^j*11 welgevormd voorhoofd ontblootte, Vrifn' de grootste vloek van onsi land, Zwe den deugt niet voor spoorwegen, want Zwe den ie veeJ te groot. De oneindige afstanr den, die dag aan dag afgelegd' moeten wor den, maken het voor het dienstpersoneel ónmogelijk om uit te houden. Stel u zelf dat eeuwige geratel en gedreun maar voor. Nooithetzelfde landschap; al tijd het land aohtenrit te zien vliegen, ter wijl men zelf vooruit snelt, en dan in een groot boek te schrijven. Voortdurend op te passert dat je' de zakken er op tijd uitwerpt en te vreezen, dat men over de tafel in slaap zal vallen. En dan de treint die proest en hijgt ais- een vreeselijke reuzenslang, in welks ingewanden arme ambtenaren ge doemd zijn te leven, terwijl onnadenkende reiziger® in en uitstappen, zich op de ban ken laten neervallen en snorken alsof ze er voor betaald hebben. Ze vergeten totaal dat er rondom hen andere mensohen moe ten werken, die niet mogen slapen, 't Is een vreeselijk leven. Karei Anton stemde dit toe, maar sprak zich zelf van alle schuld vrij, omdat hij nog nooit gereisd had met een - achttrein. Bij deze woorden vloog or een uitdruk king van groote tevredenheid over de trek ken van den dapperen jager. Hij legde het geweer weg en sprong op. „Laat mij uw hand dirukk-en," barstte hij uit. „Heb ik niet onmiddellijk gezien, toen wij elkaar de eerste maal op de brug ont moetten, dat u een buitengewoon verheven karakter bezat, dat u een zeldzaam mensch was. Laat mij uw hand drukken en geef mij de belofte, dat u nooit 's nachts zult reizen en dus nooit zult deelnemen aan deze schaamteloosheid, die een schande is voor onze natie." Geroerd door de vleiende beoordeeling van zijn eigen persoon, die de steeds won derlijker wordende jager met zoo'n groote verrukking had uitgesproken, kon Karei An ton natuurlijk niets ander® doen dan de ver langde belofte te geven. En hij deed het cok, omdat hij meende, dat het gehetl on mogelijk was, dat hij ooit in de verleiding zou komen zijn belofte te verbreken. En nadat de beide heeren elkaar met groote plechtigheid de hand gegeven had den en de jager zijn witten hoed had opge raapt, die bij deze ceremonie was afgevallen, vatte de merkwaardige man den draad van zijn gedachten weer op en vervolgde met groote overtuiging „Ik zal u nu een geheim toevertrouwen, mijn waarde vriend." Hier liet hij zijn stem dalen alsof hij vreesde, dat een in het riet verborgen wa terhoen of duikeend dit vreeselijk geheim verder zou vertellen. „Dit geheim heb ik nog nooit vroeger ge openbaard. Door de oorzaken die ik u ge- noemd heb, wordt bijna ieder van het perso neel gek, of hij begint te drinken. Deze toe stand' is een publiek geheim en ik heb ge durende al den tijd dat ik heen en weer werd geschud door deze helsche machine, geen enkel man gekend, wiens verstand helder bleef, behalve het mijne natuurlijk. Want mijn verstand is, zooals u, mijn hooggeach te vriend, zeker wel opgemerkt hebt, buiten gewoon sterk. Maar stel u het lijden eens voor; dit alles te zien, jaar in jaar uit omgeven te zijn door rnenschen met krankzinnige ideeën of met door sterken drank verzwakte vermogens. Ik kon. het op het laatst niet meer uithouden'. Ik meldde den toestand bij mijn superieuren. Ik ging van den een naar den ander en ver langde recht. De re®t kan u zich misschien wel voorstellen." Hier maakte de men: b met het sterke verstand een beweging, alsof hij wilde zeg gen, dat het onderwerp van het gesprek te onaangenaam was om het opnieuw aan te roeren. Met een teeken van geheime verstandhou ding, alsof hij in Karei Anton na jaren den eenigen vriend had gevonden, aan wien hij zijn geheim kon toevertrouwen, vervolg de hij „Toen kwam ik hier. Ik deed dat, omdat niemand begreep, hoe sterk mijn hersenen waren mijn zwager de baron heeft dit feit nooit willen erkennen." De jager staarde over het water, en juist zwom daarop dit oogenblik, niets meer en niets minder dan een eend. Zooals alle echte jagers, vergat hij in een oogwenk al het andere voor de mannelijke sport, waar aan- hij zioh nu geheel gewijd had. En nadat het schot gevallen en de kruitdamp opge trokken v/as, dreef werkelijk de getroffen vogel met den gespikkelden buik naar bo ven op het water, dicht bij het riet. Dit be wees in Karei Anton's oogen duidelijk de voortreffelijkheid van dit scherpe verstand, dat bij zulke treurige mededeelingen zijn koelbloedigheid niet had verloren. En toen d'e eerbare winkelier, die onmiddellijk na de ontdekking van het gelukte schot in de ivrot was gesprongen en de riemen gegre pen had, eindelijk terugkeerde met de buïr, waren alle droevige gedachten! verdwenen'. De jager, die den treirrigien toestand deH postbeambten op do treir.en geheel verge* ten scheen te hebben, on'ving met alle tee* kenen van blijdschap en voldoening, het be* wijs van zijn eigen vaardigheid in het schie* ten. In de vrooliike stemming, waarin del beide heeren zich nu bevonden, openbaar-* de de jager een nieuw geheim van oneindig aangenamer aard. Dit geheim was het feit,, dat hij met zijn geoefend jageroog de mo* gelijkheid ontdekt had van een heel nieuwe! soort jacht, van veel greoter belangrijkheid!* en die een oneindig grooter bekoring booctf dan hun voorgaande jachtbedrijven. Maaty deze jacht maakte het noodzakelijk, dat men! een nacht in het bosch doorbraoht en dat! men daarom een/ groote mand met proviandf meenam. De groote jager vervolgde met een wee* moedigen klank in zijn stem, dat hij niet zeker was, of hij over zoo'n mand met pro*i viand wel ten allen tijde beschikken kon. Enfl zonder iets slechts van zijn zwager, den. ba*| ron, te willen zeggen, zinspeelde bij er toeft op dat dit een van de vele bewijzen van af*l hanikelijk'heid was, waardoor eert gevoel®*] mensch had te lijden. Karei Anton beloofde dadelijk dat hij wel voor de proviand zou zorgen. En (hij voegde! er met gerechtvaardigen trots aan toe, da€ niemand, met een beter inzicht van den in-« vloed van de bu-itenilucht op een hongerigel maag voor proviand kon zorgen dan zijif, Klara. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1