urn li sme MHSPtus 7'ï; z *;r. BERICHT DE ONTVANGST OEI NIEUWSTE VOORJAARSHOEDEN. T-HOF1 „DE EEMLANDER BUITENLAND. FEUILLETON. PLUKKIGE MENSCHEN PRIJS DER ADVERTEHTIÉH vm" C. SMITSRAMP TUINARCHITECT - ZEIST BINNENLAND. MMSOM „L'HIRORÜBELLE", Amersfoort. 19e Jaargang No. 159 jet post f 2.60, per week (met gratis venekering tegen oDgelukken) f 0.17', altonderlijke nummers P» jf 0.05. AMERSFOORTSCi Donderdag 6 Januari 192T DIRECTEUR: J. VAUKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. van 1-4 rogels f 1.05 mcl inbegrip van cca bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb e# dingen cn Licldadigheids-advci tcntlën voor dc helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidccHgc bcnalineen voor het advcriccicn. bene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. Naai verluidt, heeft de regeering te Lon- Sen de uitnoodiging van 't Fransche gouver- emenf, die aan de Britsche, Italiaansche en Belgische kabinetten is gezonden om te Parijs een conferentie te houden om te spre ien over de ontwapening van Duitschlend èanvaard. Bovendien heeft de Engelsche re- 'geering te kennen gegeven, dat de data, die Frankrijk met betrekking tot de conferentie voorstelde (tusschèn 7 en 12 Jan.) in ver band met reeds getroffen regelingen minder goed schikten. Derhalve werd de wensch uit gesproken de conferentie een tijdje uit te stellen. Het schikt Lloyd George beter in de Wek, die den 15en Januari begint Terwijd een B. T. A.-bericht constateert, dat de a.s. conferentie van de eerste minis ters der geallieerden op 19 Jan. zal plaats hebben, wordt draadloos uit Horsea ge seind, dat het nog onzeker is, of de nieuwe conferentie van de Britsche of de Fransche hoofdstad zal worden gehouden. Het rapport van maarschalk Foch is te Londen ontvangen en het wordt aldaar nu bestudeerd. Lord d'Abeinon^ zooals men weet Engelsch gezant te Berlijn, blijft voor- Joopig in Londen, omdat men hem wil raad plegen over Duitschland's ontwapening. Naar verklaard wordt, heerscht tusschen de Fransche en Engelsche genarale staven •eJgeheele overeenstemming te dezen aan zien. De eenige kwestie, die nog moet wor den geregeld, is de mate, waarin de burger wachten, de Orgesch en andere Duitsche vrijwilligers-korpsen moeten worden ont bonden. Zoowel Engeland als Frankrijk zijn van oordeel, dat dit progressief zal moeten geschieden, opdat Duitschland niet versto ken zal zijn van de middelen om het bolsje wisme, in welken vorm ook, te bestrijden. De opmerking wordt gemaakt, dat de Engel sche regeering het ernstig verlangen koes tert, dat in Duitschland een stabiele regee- jing wordt gevestigd, die in staat zal zijn oen bolwerk te vormen tegen het bolsjewis me. Hoewel men in diplomatieke kringen van oordeel is, schrijft de Evening Stan daard, dat Duitschland de eischen der geak lieerden zal inwilligen, moet het toch we ten, dat de geallieerden vost besloten zijn eventueel een gedeelte van het Roer-gebied door de geallieerden te doen bezetten. Naar verluidt, is de Engelsche regeering van meening, dat artikel 172 van het vre desverdrag (betrg/fende het openbaar ma ken der Duitsche geheimen, met betrekicing trti de vervaardiging van ontplofbare stof fen) tot dusver niet op voldoende wijze is uitgevoerd, hetgeen een zeer ernstige te kortkoming wordt geacht. Omtrent de deliberaties der geallieerden schrijft de Temps, dat Lloyd George en Cur- zon door dringende aangelegenheden tus schen 7 en 12 Jan. niet kunnen deelnemen aan een con-feren tie. Bovendien laat het bc- T®!ef. intes-J. 153. I'it eenfge attesten dat. hel resultaat van Uw scheppincr boven vorwachtins» zelfs hoeft voldaan dat oen ioder, die het ziet, verrukt is over don fraaien aanblik en huldo brengt aan don ont werper G. F. v. T. zeer tevrodon to zijn ovor den keurigen en 6Di:c-tkvo!len aanleg van een eroot gedeelte van naijn buitenplaats te 's Graveland J. B. en doe! U hierbij mede dat ik bij zonder tevreden ben over den nieuwen aanleg van mijn tuin. Wod. II.'J. W.-DE K. zoek van Pilsoedski aan Léygues tusschen 14 en 18 Jan. dezen weinig vrijen tijd, maar de Engelsche regeering zou er in hebben toegestemd in Parijs te vergaderen vanaf 19 Jan., den dag derhalve na het vertrek van 't Poolsche staatshoofd. Ook die Temps bevestigt nog eens, dat de Italiaansche en Belgische regeeringen het Fransche voorstel hebben aangenomen, zoodat het dus zeker schijnt, dat de Op perste Raad op 19 Jan. te Parijs zal bijeen komen om beslissingen te nemen ten aan zien van Duitschland's ontwapening. Het blad meent voorts te weten, dat de confe rentie te Brussel, die zich bezig houdt met d»e schadeloosstellingen, haar werk zal kun nen hervatten onmiddellijk na de bijeen komst van d?en Oppersten Raad. Zij had op 10 Januari weer bijeen moeten komen, maar de Duitsche deskundigen hebben te kennen gegeven, dat zij waarschijnlijk niet gereed zouden kunnen zijn voor den 20sten. Men zal trouwens het verloop der schade loosstellingen, zooals dit was vastgesteld door de Fransch-Belgische overeenkomst van 11 November 1.1., waarschijnlijk bekor ten. Het is mogelijk, dat de conferentie te Genève onnoodig zal worden. Na de voornaamste punten, die de geal lieerden zullen hebben te onderzoeken, in herinnering te hebben gebracht besluit de Temps: Het is om den vrede te waarborgen, dat Frankrijk de uitvoering van de beslui ten van Boulogne en de bepalingen van Spa nastreeft. Het is overbodig te zeggen, dat het in Duitschland niet de overwinning van het bolsjewisme wenscht, maar het is van belang op te merken, dat het niet van plan is in Duitschland de organisatie van een militairen staatsgreep mogelijk te ma ken noch de voorbereiding van een herstel van het keizerschap, dat onvermijdelijk alle naburige staten zou bedreigen. Om de geschonden beslissingen en be palingen te doen eerbiedigen, om zijn vei ligheid en die van de andere naburige sta ten van Duitschland te waarborgen, heeft Frankrijk het recht te handelen. Daar om hoopt de Fransche regeering die vastberaden is om slechts wettige en te verwerkelijken dingen te willen, maar daar toe ook onwankelbaar besloten is dat de waarborgen, die voor den vrede nooddg zijn, zullen ontstaan uit een volledige over eenstemming tusschen de geallieerden. Buitenlandsche Berichten. Brussel, 5 Jan. (B. T. A). De confe rentie van experts zal waarschijnlijk wor den uitgesteld tot 17 of 20 Januari, daar de Fransche delegatie den wensch te kennen heeft gegeven, dat men de beraadslagingen zal voeren in den door de bijeenkomst van den Oppersten Raad geschapen atmosfeer. B e r 1 ij n, 5 Jan. (N. T. A. Draadloos). Volgens de Chicago Tribune is bij het Ame- rikaansche Congres een motie ingediend waarin van Wilson wordt geëischt, dat hij uogingen 2al in het werk stellen om van Frankrijk de terugtrekking der zwarte troe pen uit het bezelte Duitsche gebied te ver krijgen. Brussel, 5 Jan. (V. D. Draadloos). La Libre Belgique meldt, dat in België een nieuwe inrichting voor draadlooze telegrafie zal worden opgericht, dat in staat is tot het houden van verbinding met Amerika en de Congo. Hamburg, 5 Jan. (V. D.) De Ham burg-Am erika Lijn is voornemens in samen werking met een Oostenrijksche Bankinstel ling en den Hamman-groep een Oosten rijksche reederij te stichten. Bevestigd wordt, dat de onderhandelingen hierover reeds aan den gang zijn. M n c h e n, 4 Jan. (V. D.). Naar de Münchener Neueste Nachriohten melden, I heeft de Deutsche Luft-Lloyd een lucht vaartdienst geopend van München naar Berlijn. Ook personen zullen vervoerd wor den. Het tarief bedraagt 800 mark voor een reis van München naar Berlijn. C o b 1 e n z, 4 Jan. (V. D.) In d/e steden van het Rijnlandsche en Pfalzische bezette gebied hebben tachtig procent der spoor wegarbeiders gestemd voor de staking. De intergeallieerde commissie voor het Rijn land zal bij een staking der spoorwegarbei ders over het bezette gebied den staat van beleg afkondigen en vervolgens den spoor wegarbeiders het stakingsrecht ontzeggen. Oldenburg, 4 J a n. (V. D.) Twee derde der spoorwegarbeiders, die aan de stemming betreffende de staking hebben deelgenomen, hebben voor de staking, als laatste middel tot doorvoering der loon- eischen, gestemd. Berlijn, 5 Jan. (W. B.) Tusschen de regeerrng en het personeel is overeenstem ming verkregen. Staatssecretaris .Stiel-er heeft zich bereid verklaard bij het ministerie voor het verkeerswezen er op aan te drin gen, dat het de getroffen overeenkomst in het kabinet zal verdedigen. Londen, 5 J a n. (N. T. A.). Krassin zal Zaterdag naar Moskou vertrekken. Voordien zal hij nog twee belangrijke besprekingen hebben met Sir Robert Home. Hij zal het concept-verdrag, dat is opgesteld met be trekking tot de hervatting der handelsrela ties tusschen Engeland en Rusland, naar Moskou meenemen, waarna Het ean de sov jet-regeering zal «taan cm dit verdrag" te be krachtigen. de wét weer een puzzle van moeilijkheden geyvorden en de regeering heeft, naar het blad er aan toevoegt, besloten tot doortas tende maatregelen. Ofschoon nog geen definitieve beslissing is genomen, heeft de regeering innerlijk het besluit genomen de werkzaamheden voor beide streken tegelij kertijd te doen aanvangen. De regeering voorspelt dat binnen zes maanden de beide parlementen van Nootd- en Zuid-Iërland ge zamenlijk zullen werken met den Raad van Ierland. De noodzakelijkheid van het instel len van den Raad van Ierland, indien de Home Rule-wet een kans van slagen wil hebben, is een der redenen, welke de regee ring noopt te beslissen tot gelijktijdige ver kiezingen voor Noord- en Zuid-Iërland. Londen, 5 Jan. (R.). Vroeg in den och tend is James Walsh, parlementslid voor de stad Cork, aangehouden. Walsh was een der twintig gevangenen, die anderhalf jaar gele den uit de Mountjoy-gevangenis ontsnapte- Abazzia, 5 Jan. (B. T. A.) Nadat gis terochtend de eerste afdecling legioensol daten vertrokken was, vertrok gisteravond de tweede groep van 500 man. De legioen soldaten, die bij Div-acciadoe zijn samen getrokken, vertrekken vancfaag naar Ve netië; 300 ongeregelde matrozen bevinden zich aan boord van de Cortellazo, die naar Pola wordt g'esleept; De pa-a-rden en het oorlogstuig, dat tot het geregelde leger be hoord heeft, zijn aan generaal F-errario uil- geleverd. De burgerbevolking van Fiume had 4 dooden. Er zijn 12 huizen verwoest. Rome, 5Jan, (B. T. A) Naar de Temps uit Fiume verneemt, zal d'Annunzio mor- Teïepfi. 407. - W. VAM ROSSUNi. - Lasigestr. 44. £;£77£XSE3ai»EJ Londen, 4 Jan. (V. D.). Het sub-co mité voor de reorganisatie van de Internati onale, door de Labour Party ingesteld, heeft een schrijven gericht tot alle socialistische en communistische partijen der wereld, waar in de Tweede Internationale met kracht ver dedigd wordt. Het schrijven drukt de vrees uit, dat tengevolge van het gebrek aan een eensgezinde Internationale vele goede kan sen, welke thans worden gebodên, verloren zullen gaan. Er wordt een beroep gedaan op gen Fiume verlaten. Men weet niet maar heen hij gaat. D'Annunzio is zeer getrof fen door een diefstal in zijn werkkamer, waar 5 of 6 arditi, onder bevel van een on derofficier van de m.arine, de brandkast van het regentschap hebben opengebroken en eenige duizenden bescheiden, betrekking hebbende op de onderneming van d'An nunzio, hebben gestolen. Rome, 5 Jan. (V. D. Draadloos). De alle partijen om de tweedracht te staken en bevolking van Fiume is zeer ingenomen met verzocht uordt dü meening der verschil len de partijen kenbaar te maken. Londen, 5 Jan. (V. D. Draadloos). Het ligt in de bedoeling van de Engelsche regeering, meldt de Times, de Iersche Home Rule-wet zoo spoedig mogelijk in werking te doen treden. De eerste opbouwende stap onder deze wet zal zijn de instel'.ng van twee Iersche parlementen, een voor- de Ulster-graafschappen en het andere voor de rest van Ierland. De verkiezingen voor het Noordelijk parlement zullen zoo snel mogelijk worden gehouden en de regeering verwacht, dat het Noordelijk parlement bin nen drie maanden zal zijn geconstitueerd. De Candida ten zijn reeds gekozen. Indien de Ulster-Unionisten de meerderheid ver krijgen, dan wordt aangenomen, dat Sir James Graig premier van-Noord-Ierland zal worden. Sir Edward Curzon heeft definitief be sloten niet deel te nemen aan het nieuwe Ulster-bestuur, daar hij zijn werk als Ulster- leider met de aanneming van de Home Rule-wet als geëindigd beschouwt. Hij wil de overeenkomst van Abazzia en is terug gekeerd tot hel normale leven. Op 31 December bedroeg het aantal v.erkloozen Ln Denemarken vijftigduizend, waarvan achttienduizend in Kopenhagen. Gedurende de laatste weken is het aanbal werl.loozen met cjigeveer tienduizend toe genomen. In alle Nieuwjaarsbeschouwingen van de bladen wordt gewezen op den groo- ten ernst van den huidigen economischen toestand in Denemarken. In de Deensche in dustrie worden voortdurend arbeiders ont slagen. Op d-e-Zuidelijke spoorwegen in Stier marken is een nieuwe algemeene staking uitgebroken. De spoorwegarbeiders verlan gen een loon van tenminste 5000 kronen per maand. Het bestuur der-Zuiderspoorwe- gen weigert echter dezen eisch in te willi gen. Ook do regeering heeft geweigerd de zen eisch in overweging te nemen, daar zij vreest dat de beambten op de staatsspoor wegen onmiddellijk den7.elfden ei-sch zullen stellen. Graz (Stiermarken), 5 J a n. (W. B.) De thans terzijde blijven staan ten gunste van stakers bij de Zuider- en Staatsspoorwegen de jongeren. hebben besloten het werk te hervatten, Zuid-Ierlaivd is door de aanneming van j daar hun eischen zijn ingewilligd. De Staatscourant van 5 Januari beval o.a. de volgende kon. besluiten benoemd tot ridder in de orde van d-eifl Nederlandschen Leeuw prof. H. Evers, hoogleeraar aan de Technische llooge* school te Delft, ontwerper van het nieuw a raadhuis te Rotterdam, en tot ridder in da Oranje-Nassnu-orde A. J. F. Kok, architect bij den bouw van het raadhuis te Rotter dam; benoemd tot ridder in de Oranje-Nassau* orde met de zwaaiden de luit. ter zee le klasse A. Vos Jr benoemd toL vice-consul van Nederland te Roestjoek, buiten bezwaar van 's kinds schatkist, H. A. Aft-alion. aan J. Caljouw te Zierikzee, op zijn ver* zoek, eervol ontslag verleend-uit zijn be* trekking van opziener der visscherijen op de Zeeuwschc Stroomen aan mej. M. L. van der Nat op haar ver zoek eervol ontslag verleend als klerk bij het Staatstoezicht op de Mijnen de luitenant-ter-zee Ie kl. A. Vos Jr. be- noemd tot ridder in de orde van Oranje- Nassau (met de zwaarden). j 9>e B-koningin Ii<mk(cX<9. Men meldt ons uit den Haag De Koningin hersteld van hare lichte on gesteldheid, heeft gisterenmiddag imet de Prinses Weder een rijttfer gemaakt, en bracht! tegen den avond een bezoek aan de Konin gin-Moeder. Ministersbezoek aan het nieuwe Rotter da msche Raad* huis. Woensdag werd het nieuwe stad huis van Rotterdam bezocht door de minis* Iers Ruys, Heemskerk, Van ÏJsselsiein, Pop, en König, en door o'le Ic-den van Gedep. Staten. De commissaris der Koningin was door ongesteldheid veihinderd. De bezoekers werden aan den' hoofdin gang ontvangen door den burgemeester, denl secretaris en de wethouders Van.Aalten ori Nivard. Na het standbeeld van Oldenbarneveld be* zichtigd te hebben, werden in de hal de bouwmeester prof. Evers en zijn rechter hand, architect Kok, voorgesteld. Na be zichtiging der Raadszaal kwam men in de groott Burgerzaal. Daar werden de heeren? door een 30-tal Raadsleden opgewacht. Dff socialistische leden evenals de socialisti sche wethouders waren afwezig. De burgemeester nam nu het woord om! de hooge bezoekers het welkom toe te roe pen. Hij gaf de verzekering dat Rotterdam dit bezoek van ministers en Ged. Staten op. hoogen prijs stelde, te meer waar de regee ring en Ged. Staten zoo krachtig haddenf medegewerkt aan de totstandkoming vatf het sttdhuis en ook van het nieuwe postkan toor. Minister Ruys de Bccrenbrouck, minister van Binnenlandsche Zaken, dankte het ge meentebestuur voor de ontvangst en wensch* te het geluk met de totstandkoming van dit prachtwerk. Hij bracht hulde aan den moed en de energie, daarbij door Rotterdam ge toond, in de eerste plaats door zijn burge meester. Spr. hoopte dat deze nog jaren bur gemeester van Rotterdam en voorzitter van! den Raad mag zijn, waar de belangen van! Rotterdam zoo ten volle aan hem zijn toe vertrouwd. Verder complimenteerde hij de ontwerpen en bouwmeester van het stadhuis en deelde mede dat H. M. de Koningin den! heer Evers de orde van den Ned. Leeuw en den heeti Kok dien van Ornnje-Nassau verleend had. Dezen werden daarop door alle aanwezigen? gecomplimenteerd. Alvorens nu tot bezichtiging der verderO zalen werd overgegaan, bood de burge meester aan alle ministers en leden vart Ged. Staten de medaille aan, ter herinne ring aan de inwijding van het stadhuis g-Q* slagen. van GUSTAF AF GE7ERSTAM. Bi| deze woorden klaarde het gelaat van «Jem jager merkbaar op, maar versomberde xnina oogenblikkelij'k weer, terwijl hij opmerk te dat in een wel voorziene proviandkorf ook iets, wat drank genoemd werd, aanwezig behoorde te zijndit laatste was onontbee^ flijk voor de men/schelijke natuur in de nacht- koude. wat hem betrof, hij meende, dat behalve de onontbeerlijke flesch brandewiin, die noo- was om het gebruikelijke jachtslokje te Kunmen nemen, dat hij in zijn eigen jagers- tor.l 9lachbslokje noemde, een flesch cognac de noodzakelijke artikelen behoorde, zon der welke zoo'n onderneming even goed achterwege kon blijven. En hij bracht Karei Anton aan het ver band dat hij tot zijn groots spijt onmogelijk in staat was deze aangename ververschirvgen te verschaffen, wegens zijn afhankelijkheid, jvaarop hij zooeven reeds had gezinspeeld. r moest zichzelf bekennen, dat hij in dit opzicht even afhankelijk was, daar juffrouw Kiara altijd de sleutels - bewaarde Van de provisiekasten. Misschien liet ze zioh wel overhalen een flesch met brandewijn uit te leveren, maar waarschijnlijk zou ze niet zoo royaal zijn haar man te gelijker tijd de VTiie beschikking te geven) over een heele JJesch van den duren cognac. Voor geen geld ter wereld wilde hij echter zijn voor namen vriend en jachtkameraad dit geheim toevertrouwen. Daarom antwoordde hij op goed geluk, dat hij zou zorgen, dat deze noodzakelijke artikelen aanwezig zouden zijn. Bij deze belofte klaarde het gelaat van den jager geheel op. En hij geraakte in een stemming, zoo overvloeiend van welwillend heid en blijdschap, dat hij volkomen on trouw wrerd' aan zijn gewoonte en Karei An ton de geschoten eend ten geschenke gaf orn met deze gave juffrouw Klara reeds 'bij voorbaat op een passende en waardige wij ze te danken voor de beloofde proviand. Zoo gebeurde het dat Karei Anton op een donkeren Julinacht in gezelschap van zijn nieuwen vriend Kruisberg verliet om een onbekend en verleidelijk avontuur tegemoet te gaan. Hij droeg de gel" mand met het slot, waarin de eetwaren -a de drank be- ho-orlij kingepakt waren. Het had hem veel uren van oniust en zelfverwijt gekost, tot hij eindelijk besloot met de veeljarige gewoon te te breken, om juffrouw Klara alles te ver tellen wat hij voor de huishouding had aan geschaft. Maar met de hulp van de telefoon, en de medewerking van den stuurman, was het Karei Anton gelukt, onbemerkt in het bezit te komen van de hoeveelheid drank, welke de jager, die dat immers beter kon weten dan hij, meende dat noodig was om de vermoeienissen van de jacht te door staan, nu de slaap tot een minimum be perkt moest worden. Zijn gewetensbezwaren had hij weten te dooden door de gedachte, dat Klara nooit hei feit gewaar zou worden. •Maar het moeilijkst was het voor Karei Anton zijn vrouw te overtuigen van de nood zakelijkheid om voor deze iacht een heelen nacht in het bosch -door te brengen. Juf frouw Klara was namelijk treurig onwetend omtrent alles wat de edele jacht en haar geheimen betrof. Bovendien bleef zij hard nekkig doof voor de lessen die Karei Anton, naarmate hij zelf vorderingen maakte, steeds genegen was haar te geven. Maar de zaak was deze maal gemakkelij ker dan K.irel Anton gewaagd (had te hopen, juffrouw Klara maakte eenige schampere op merkingen over het vermoedelijke resultaat van zulke groote toebereidselen. Daar zij overigens in het geheel geen te- ontwakende bosch mededec-ien. genwerpingen maakte, maar heel kalm de balletjes gehakt, de harde eieren en ten slotte oók de flensjes met gelei (dit laatste had Karei Anton nooit durven hopen) klaarmaakte, slikte Karei Anton -net helden moed do sarcasmen op den koop toe. En zijn hart was beduidend lichter dan de mand, toen hij op het smalle boschpad, dat naar het doel van de tocht leidde, naast zijn vriend, den grooten jager voortstapte. Deze was op dezen plechtigen dag nog statiger en jagersachtiger dan gewoonlijk in zijn uiterlijk en) kleeding. Wel was zijn toilet precies zoo als anders, maar zoowel zijn huis met de hertshoornen knooDen en de groene jachtsopslagen op de mouwen, als de leer en gordel met de patronen, om niet van het geweer te spreken hadden ter eere van de plechtigheid een duchtige schoon maak ondergaan. Ja, zelfs de witte hoed was met een driesten overmoed opgezet, die ge tuigde van zijn dragers veerkracht en jeug digen moed. Ook droeg hii op dezen dag een hoorn om zijn hals, die Karei Anton met de grootste bewondering beschouwde. Maar deze hoorn hing daar niet alleen voor de fraaiigheid, hij had een helder en doordringend geluid en de jager had reeds op de binnenplaats ge toond, dat hij heel veel verschillende klan ken en krachtige signalen kon voortbren gen. Deze hoorn speelde een groote rol bij een jacht als deze. Want als het meestersóhot gevallen was en de buit wentelend in zijn bloed op het vochtige mo9 lag, zou deze hoorn in de morgenzon klinken en door een triomfantelijk, ,.hajo" het blijde nieuws van de vaardigheid en het geluk van den jager De beide he eren trokken namelijk dezen dag op de groote jacht uit, en de jacht gold een dassenihol, dat in het bosch lag, dat ëin- digcle op het strand van het Malarmeer Dit hol had de groote jager op een van zijn eenzame wandelingen opgespoord vóór den tijd, dat hij kennis maakte met den ge moedelijken winkelier. Door een wonder lijk toeval had hij, gedurende de ijverige vogeljacht deze belangrijke ontdekking ge heel vergeten, tot op den dag, waarop hij Karei Anton het voorstel had gedaan van de jacht en van de mand met proviand, den brandewijn en de flesch cognac. Terwijl zij nu op hun doel afstapten, on derwees hij Karei Anton in de geheimen van( deze interessante jacht en besprak hij dof kansen van het welslagen van hun onder* neming. „De moeielij'kiheid," vervolgde de groota jager, ligt mijn inziens hierin, dat wij helaaa[ ruiet in het bezit zijn van een hond. De hon<l is voor deze jacht van groot belang, vooral wanneer hij een dashond is. Want een das-4 hond wacht het dier op bij de verschillende! uitgangen van het hol en soms lokt hij de( das uit zijn hol door hem tot strijd te prik4 kelen. Het gebrek aan een hond is echiej een bezwaar, waarin u, mijn waarde vrïendf onmogelijk kan tegemoetkomen. Karei Anton stemde zijn onvolkomenheid toe, en staple verder met de zware mand aan zijn arm, terwijl zijn vriend en onderwij-i zer vervolgde „Ik heb me daarom voorzien van zwavel^ dat men trouwens ook niet missen kan, ward neer men een koppel jachthonden tot zijni beschikking heeft. Deze zwavel denk ik te gebruiken voor al de verschillende uitgangen van het nest, did ik kan vindennatuurlijk laat ik een uit*' gang open. Daar ,ga ik staan, en op een ze*' ker oogeniblik knalt het schot. De jager gaf Karei Anton nog meer in* lichtingen omtrent de gewoonten van der dassen en de beste manier om er jacht op te| maken. Hij vertelde dat ze 's nachts ge* woonlijk op roof uitgingen, fn dat men! daaróm eerst Iaat in den morgen het vuu* dn stilte kon aanleggen, dat hen uit hun ho| moest drijven. (Wordt vervolgd),,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1