ftniMiinsrais zï Tin Z1ZL N.V. Centrale Crediet- en Landbouwbank. BERICHT Df. OüTVAHGST H MUWSÏE l'BDRJAARSHOEDEH. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. GELUKKIGE MENSCKEK Amersfoort. Uitgifte van f 500.000.— aandeelen volgestort en aan toonder verdeeld In stokken van f 1000 f500.- en f250.-. N. V. CENTRALE CREDIET- EN L&fftBOOWBANK. MAISON 3.L'HSRONDELÖ. E"3 Amersfoort. Teleph. 407. - W. VAT" ROSSUM, - langesir. 44. -L 19e Jaargang Nt. 160 Vcr pott :.60, p«t weck (met fjraUi verteker n» jtjen ongelukken) 0.17», eiionderlyke nummer» w ü.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR: J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, TEL. INT 513. Vrijdag 7 Januari 1921 PRIJS DER ADVERTEHTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dicnstaanb>c# dingen cn Licldadigheids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het advertecicn. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvralg toegezonden. Politiek Overzicht Door lord Curzon is een nota gezonden ï&n Tsjitsjerin, waarin wordt opgemerkt, dat xle sovjetregeering in de laatste van haar tal rijke strijd-nota's, die om begrijpelijke rede nen wereldkundig worden gemaakt, de be- förering herhaalt, dat het aan de Engelsche [jregeering is te wijten, dat de besprekingen ièoo eindeloos worden gerekt- Curzon acht Ée bewering zóózeer in strijd met de fei ten, dat hij het noodig oordeelt haar ten laat- jbten male nog eens te weerleggen. Door Curzon wordt dan een exposé g^even van Se moeilijkheden, waarvoor de regeering te loonden zich zag gesteld sinds de eerste be slissing, die Qf> 16 Jan. 1920 door den Op- Jberslen Raad was genomen om den handel ïftet Rusland te hervatten. Er was alleszins pitzicht op een spoedig succes, toen de sov- ♦et-regeering Litwinof aanstelde als haa<- .voornaamsten vertegenwoordiger, die door 'de Britsche regeering niet kon worden aan- yaard in verbond met zijn vroegere actie in Engeland. De Britsche regeering had echte: éen bizondere afvaardiging gezonden naa: Kopenhagen en men kwam tot een modus Vivendi met Litwinof. Hierop volgden onderhandelingen met Krassin, die uitliepen op een nota van de Britsche ré geering d d. 30 Juni, waarin de Voorgaarden werden omschreven voor een handelsverdrag. Het aanvaarden van deze yoorwaarden door de sovjet-regeering op 7 !Juli zou hebben geleid tot een spoedige op lossing der kwestie, maar de Poolsche epi sode kwam tusschenbeide, waardoor het hervatten van vreedzame onderhandelingen voor het oógenblik onmogelijk werd. Zoodra de sovièc-regeering höd toegestemd in een wapenstilstand met Polen, had de Britsche regeering een oorlogsschip ter beschikking gesteld voor de Russische hondelsafvaardi- ging voor hun terugkeer naar Londen. Verlangend naar een vreedzame schikking pp nog uitgestrekter gebied, aldus consta teert Curzon, had de Engelsche" regeering niet slechts Kamenef toegelaten, maar te vens voorgesteld, dat hij zou worden ge machtigd om de voorloopige schikkingen tot het houden van een vredesconferentie te be spreken. Maai', merkt de Engelsche nota op, Kamenef stelde meer belang in Engelands binnenlandsche politiek dan in de relaties tusschen Groot-Brittannië en de sovjet-repu- 'bliek en hij had Lloyd George, wat de vre desvoorwaarden betrof, die Rusland Polen had gesteld, grovelijk bedrogen. Zijn fails et gestes leidden er toe, dat hij werd terug geroepen en de onderhandelingen voorloo- pig werden geschorst. Een lange tusschen- poos volgde toen, die Curzon louter en al leen wijt aan de behandeling waaraan En gelsche onderdanen bloot stonden van de rijde der sovjet-regeering in de streken, welke onder haar macht of invloed stonden. De onderhandelingen met Krassin werden hervat, toen de uitwisseling van gevangenen een punt van overweging ging uitmaken. Curzon merkt voorts op, dat het feit, dat de overeenkomst nog steeds niet is gelee- kend, moet worden geweten aan de vooitciu- ïend dubbelzinnige antwoorden der sovjet- regeering, wat de voorwaarden betreft, waar aan zij zei/ op 7 Juli haar goedkeuring had ■gehecht. Do kwestie van de uitlegging van de over eenkomst van 7 Juli was het onderwerp ge weest van herhaalde besprekingen met Krassin. die heel goed weet, aldus Cuizon, welke de redenen zijn, waarom de Britse ha regeenng moet blijven aandringen op het opnemen in de inleidende bepalingen van de voorgestelde overeenkomst van een bi zondere omschrijving der bepaalde streken, waarop de herhaalde verzekeringen van Ce sovjet-regeering om af te zien van propagan da en van vijandelijke bedrijvigheid, gericht tegen de Britsche belangen of het Britsche rijk, betrekking hebben. Enkel een algemee- ne verzekering zonder een dergc! (<e »peci- ficatie zou weinig waarde hebben en kon sleoht3 leiden tot gerekt en mogelijk nutte loos heen en weer gepraat over elk gebied, waarvan later wordt beweerd, dat het bin nen het raam der overeenkomst valt. Wanneer de sovjet-regeering van plan was haar verbintenissen te goeder trouw na te komen, dan kon er, in het belang van beide partijen, niet het geringste bjzwaar bestaan om in ruwe trekken de gebieden af te bakenen, waarop deze in het bizonder worden geacht te slaan. Harerzijds had de Britsche regeering haar geneigdheid uitgesproken die analoge geo grafische definitie te overwegen, waar een bizonder belang, zij het ook maar zwak, kan worden opgeëischt door de sovjet-regie.'ng als basis van een overeenkomstige ve.plch-^ ting, die Groot-Brittannië op zich had ge nomen. Onder deze omstandigheden hoopte Z. M.'s regeering, dat de sovjet-autoriteiten, in plaats van door te gaan met een on- vruc'ntl are polemiek, Krassin zullen mach- j tigen na zijn terugkeer de handelsovereen- komst te teekenen en dat in de 'uivoering daarvan niet alleen een waarborg voor de oprechtheid van beide partijen zal worden gevonden, maar tevens een eersten stap haar het herstel van den stoffelijken voor spoed :n Oost-Europa. Buitenlandsche Berichten. Luxemburg, 6 Jan. (B. T. A.). De geboorte wordt bericht van een erfprins. Coblenz, 6 Jan. (B. T. A.) De nvt er- geallieerde hooge commissie heeft zich ver zet tegen het plan dér Duitsche regeering om b8Ton SolerascKer te benoemen tot „Oberprasident" van Rijnland wegens diens vroegere houding in het district Montjoje tegen de geallieerde autoriteiten. De com missie heeft een aantal boeken en geschrif ten een maand lang in het bezette gebied verboden. tn het gebouw van het Landsgericht heeft gisteren de Oberste Reichsanwalt een be gin gemaakt met het onderzoek naar de ooriogsgruweldaden. De Soir deelt mee dat de Belgische con sul-generaal te Hamburg te Antwerpen is aangekomen, waar hij besprekingen hield met.schepen Strauss over den terugkeer der Duitsche scheepvaartlijnen naar Antwer pen. Het blad voegt er bij: Het werd toe gegeven, dat de scheepvaartmaatschappijen zullen moeten word-ën vertegenwoordigd te Antwerpen door een Belgische firma. Gisteren hebben besprekingen plaats ge had over de eischen der spoorwegbeambten en arbeiders. Het volgende compromis is tot standigekomen: Vanaf 1 Januari 1921 zullen de spoorweg arbeiders ontvangen een verhoogden duur te toeslag, gerekend naar het loon: in de gemeenteklasse A. van 50 tot 70 in de gemeenteklasse B. 65 in de gemeente- klasse C. 60 en in de gemeenteklasse D. en E. 55 De arbeiders zbllen tegelijkertijd een hóoger uurloon ontvangen. P;e verhooging bedraagt In de gemeenteklasse A. 50 pf., in de gemeenteklasse B. 40 pf., in de ge meenteklasse C. 30 pf., in de' gemeente klasse D. 20 pf. en in de gemeenteklasse E. 10 pf. Bovendien wordt toegezegd, dat wanneer in andere industrieën de d-uurtetoeslagen nogmaals verhoogd worden, ook de spoor wegarbeiders een nieuwe verhooging zullen ontvangen. De voorzitter der conferentie, onderstaatssecretaris Stieler, verklaarde zich i bereid dit compromis-voorstel bij den rijks- minister te Verdedigen. DirectieH. I,. A. UIII.LAERTF. H. VAN KESSEL. ManUcliappflijk Kapitaal f l.OOÓ.OnO,— Geplnnlst en volgestort f 250.000.— Houders van thans uitstaande aandeelen hebben recht van voorkeur. Ondergeteokende bericht, dat de inschrijving op bovengenoemde uitgifte zal zijn opengesteld van: MAANDAG 3 tot en met 13 JANUARI a.s. tot den koers van 100 pCfc. ten kantore der N.V- Centrale Crediet- en LandUouwbank (Commanditaire Bankveroeniqlnn H. L A. DULLAERT Co., (in liquidatie) te Amersfoort cn bare bijkan toren te Utrecht, Soest, Steenbergen, Arnhem, Twsllo en te Amsterdam bU de N.V. Mflfiler Co. Prospeclus en in6chrijvingsbiljotten zijn bij hen verkrijgbaar. Berlijn, 5 Jan. (W. B.) De hier aan gekomen generaal Wrang-el is, naar vasl werd gesteld, gieneraal-majoor Wrang-el uit Kopenhagen. Hij is niet dezelfde als de leider van 't Zuid-Russische leg-er, die den zelfden naam draagt. B e r 1 ij n, 6 Jan. (W. B.) Volgens de Tëgliche Rundschau zijn te Berlijn van 485.000 kindei en er 23.000 tuberculeus, 77.000 ziek en sterk ondervoed en 120.000 ondervoed. In het jaar 1920 is de sterfte van kinderen tusschen 5 en 15 ja/ar in ver gelijking met vóór den oorlog met 55 gestegen. De getallen voor geheel Pruisen zim naar dezelfde verhouding. Bern,6 Jan. (B. T. A). De federale raad heeft de uitzetting bevolen van twee Italia nen, die communistische propaganda voer den. schikking van het Icrsche vraagstuk. De besprekingen, die zijn gevoerd tusschen zekere regeeringsbeambten en- Sinn Fei- ners, hebben den weg. voor zulk een schik king geeffend. Het wordt duidelijk geacht, dat de regeering van plan is de Home Rule- wet, zoowel in Zuid- als in Noord-Ierland in werking te loten treden, maar zij is waar schijnlijk bereid in ruil voor evenredige waarborgen, wat dezen maatregel betreft, concessies le doen, welke zullen beantwoor den aan de verlangens van die Sinn Fein- leiders, die bevoegd zijn te oordeel-en over den huldigen Ierschen toestand. Het slot van 't draadloos bericht luidt: De regéering heeft getoond, dat zij in staat is om aan de politiek van geweld en vreesaanjaging het hoofd te bieden en Sinn Fein is er thans inderdaad van overtuigd, dat deze politiek schipbreuk geleden heeft. De Valera, de zg. president van de Ierse He republiek, vertoeft in Ierland en houdt voeling met andere leiders der Sinn- Pem-bew-eging, waarschijnlijk om bespre kingen te houden over de ontwikkeling van den toestand in verband met het sluiten van een Ierschen vrede. Er dient aan her innerd te Wordèn, wordt draadloos uit Hor- s-tna geseind, d-at De Valera zich eenige weken geleden bereid heeft verklaard een conferentie in Ierland toe te staan van-de lersche leden, gekozen voor het Engelsche parlement en die onder elkaar het z.g. lersche parlement vormen, bekend als de Dail Eirea-nn. Ofschoon de actie van De Valera aan de regeeringsautoriteiten bekend is sinds zijn aankomst in Europa uit de Vereenigde Sta ten, is hem volkomen vrijheid toegestaan om tusschenbeide te komen. Waarschijnlijk zal de Dail Eireann een vergadering hou den en de delegatie benoemen, die. bespre kingen zal houden met de vertegenwoordi gers der regeering omtrent een minnelijke )e onmogelijke •elsch van erkenning der republiek schijnt men voorgoed te hebben laten varen en is geheel de kop ingedrukt j door het n ijne uitzicht op verwezenlijking i der nationale verlangens, dat de Home Rule wet biedt- Londen, 5 Jan. (R.) Een Londensch I ï.-k. geestelijke, genaamd d'Arcy, is in een hotel te Cork doodgeschoten, naar getiteld wordt toen hij trachtte te ontsnappen aan een arrestatie door militairen. Londen, 5 Jan. (R.) Officieel. Tenge volge van het feit, dat nabij Newmarket (graafschap Cork) soldaten in een hinder laag zijn 'gevallen, werden vijf huizen, Ivan waaruit men de aanvallers heeft zien vuren, op order van den militairen goeverneur ver nield. De Temps drukt de volgende verklaringen af van Hai-nisch, den president van de Oostenrijksche republiek: Is er in het bui tenland werkelijk iemand, die gelooft, dut Oostenrijk an plan is om zich met poli tieke vraagstukken te bemoeien? Wij zijn door ver van verwijderd en geen enkel ern stig politicus hier denkt er over Europa te plaatsen voor de uitgemaakte zaak van do aansluiting bij Duitschland. Wij geven er ons volkomen rekenschap van, dat voor oiv bepaalden tijd de economische vraagstuk ken alle andere zullen verdringen en dat de groote politiek dunrvoor zal' moeten wijken. Wij zijn de verplichtingen, die ons zijn opgelegd, niet vergeten, en wij weten wel, dot alleen de Volkenbond ons daarvan kan ontslaan, d. w. z. een vergadering waarin de toestemming van Frankrijk noodzakelijk is. Ik ben er trouwens van overtuigd, uat voorshands die aansluiting noch voor Oos tenrijk, noch voor Duitschland voordeelig zou zijn, dat Oostenrijk voor alles hechter moet worden' op economisch gebied, en daarvoor ik word niet moede van het te herhalen heeft het de hulp van het bui tenland noodig. Moge deze hulp vlug en vol ledig genoeg zijn om de noodlottige gevol gen af te wenden, waarmee de tegenwoor dige stand van zaken'het bedreigt. Warschau, 5 Jan. (V. D.) De ge zondheidstoestand van den staatspresident Pilsoedski is dermate verslechterd, dat hij gedwongen is zijn voorgenomen reis naar Parijs eenige dagen uit te stellen. R o m e, 6 J o n (B. T. A.). Ten gevolge van geruchten over ontschepingen van Servi sche troepen op het eiland Veglio, heeft een torpedojager een onderzoek ingesteld. De bevolking verzekerde echter ncn den offi cier, die aan land gegaan was, dat geen Ser vische ontscheping had plaats gehad. R e v a 1, 6 Jan. (B. T. A.). Het Estland* ciie parlement is geopend. Staudinan van cle arbeiderspartij werd tot voorzitter geko zen. Kopenhagen, 6Jo n. (W. B'.). Volgens oen telegram uil Helsingfors hadden Maan dag te Moskou onderhandelingen plaats tus schen de Finsc-he gedelegeerden en Tsjits jerin. Hierbij bleek, dut de sovjet-regeering een bespoediging wen-scht van de hervatting der diplomatieke betrekkingen, waarvan ook de terugzending der Finsche onderdanen uit Rusland afhankelijk is. Litvinof schijnt aan gewezen te zijn als diplomatiek vertegen woordiger der sovjet-regeering te Helsing fors. Verder bleek uit de onderhandelingen, dat de sovjet-regeerirzoo spoedig han- delsbetekkingen met Finland wil aanknoo- pèn In 't bizonder voor papierlev^ ingen. De i Russen schijnen ook veel te verwachten van het transitoverkeer. Athene, 6 Jan. (B. T. A.). In de in het Huis van Afgevaardigden voorgelezen troon* j rede; gaf de koning zijn blijdschap te ken nen, dat hij zich weer bevond onder de ver- I tegeijyoordigërs van zijn volk en van da streken, die door de overwinning hunner wapenen de vrijheid hadden herkregen. Hij sprak over de diepe erkentelijkheid, die alia I Grieken schuldig waren aan den steun der I geallieerden. v Na de binnenlandsche hervormingen ge- j memcreerd te hebben, die noodig waren voor de ontwikkeling van het land, werd do I overtuiging uitgesproken, dat Griekenland met geestdrift en zekerheid den in Klein- Azië nangeganen strijd zou voortzetten. Ook maakte de troonrede gewag van het vaste besluit van Griekenland om loyaal samen ie werken met de groote geallieerden, leneindo vertrouwen in te boezemen en tot betere be trekkingen met hen te komen. Voorts wordt gesproken over het handhaven van 't hond genootschap met Servië en de huwelijks plannen, die de regeerer.de geslachten van Griekenland en Roemenië zoo nauw moge- iiik met elkaar zouden verbinden. Na berin- ngrd te hebben aan den dood van koning Alexander, eindigt dp troonrede met een be roep op den goddelijker» zegen tot het vol* voeren der koninklijke taak. van GUST AF AF GE'/ERSTAM. 38 Hij beschreef hun zindelijkheid door te verhalen van de plaats, waar de dassen al het vuil heensiepen en die voor den geoe- f end en jager een duidelijk bewijs is, dat hij een dassen en geen vossenhol voor zich heeft. Daar Karei Anton natuurlijk geen flauw vermoeden had, hoe een das er uitzag, d® dappere jager hem een levendige be schrijving van de détails van dit surrogaat voor een wild zwijn, dat de Zweedsche bos- schen nog bevolkt. Hij bleef ook niet in ge breke Karei Anton te lee-ren, dat een ge tergde das volstrekt niet ongevaarlijk is. Onder dit interressan+e gesprek bereikten dp beide jagers de plek, waar de dappere vriend van Karei Anton- besloten had -den nacht door te brengen. Het was een kleine, zoogenaamde aardap pelkelder, met eeni rieten dak, dat aan- bei de kanten den grond raakte. Door de open staande deur had men een heerlijk uitzicht over de hooge bergihellin-g, die op deze 4>laats, als het einde van een lange bergke ten in het Malarmeer afdaalde. Karei Anton «n zijn begeleider droegen rgu hierin takken, om daarvan de gebruikelijke jagersbedden m5'<en- toen: verricht was, besloten *ij zich te sterken met een grondig souper Vóór dat ze in htm kooi kropen/ om den- kor- ten slaap van den Jager te genierten. jAI deze toebereidselen, die lange wande ling door het stille, donkere bosoh, het sui zen van den avondwind, die zacht door de boomeni blies, het melodieu9e klotsen der golven van het meer, en bovenal -het aange name en onderhoudende gezelschap, waarin hij al deze heerlijkheden genoot, brachten. Karei Anton's goedmoedige ziel in diea blij den, op elke aangename verrassing berei den gemoedstoestand-, dien hij tot zijn ge luk nog in den laten herfst van zijn leven leerde kennen. Geen oogen-blik viel -het hem in, dat hij even goed in zijn bed ha-d kunnen blijven liggen en den volgenden morgen de ze wandeling had kunnen maken, die hij nu nYkklen in den. nacht door het donkere bosch had gedaan. Geen oogen-blik dacht hij aan 'het harde en vreemde bed, waarop hij ze ker niet zou kunnen slapen of aan de rat ten, die waarschijnlijk over zijn lichaam zou den loopen. Hij vond alles wondermooi, en zooals het moest zijn. En in dit gevoel mentgd-e zich geen enkele gedacht^, dat hij /elf ook eenige verdienste aa-n dit alles had. Natuurlijk was -het de stoute jager, die de proviand te voor schijn haalde en nauwkeurig on'derzoöht.'En Karei Anton voelde zich heel .trotsch en gelukkig, omdat deze genade vond in de oogen van den grooter jager, die zoo ver wend was door de adellijke keuken. Hij was gelukkig in het bewustzijn, dat het gebruik van juffrouw Klara's goed toebereide en smakelijke gerechten de aangename stem ming nog zou verhoogen, die reeds was op gewekt alleen door het gezicht van de appe- tietelijk-e eetwaren, 't Was natuurlijk ook weer de jager, die Karei Anton uitnoodigd- de toe te tasten ,de jager, die een heelen en een halven borrel voorstelde de jager, die irvet een eigenaardige, peinzende uit drukking op zijn gezicht, de gewichtige vraag steldé, of een derde borrel op den avond gezond was voor het menscheliik lichaam. 't Spreekt van zelf, dat Karei Anton, in zijn onderdanige en oprecht dankbare ge moedsstemming jegens den man, die de ziel was van zijn vreugde, toch niet vergat, dat hij in zekeren zin de gastheer was, en daarom deze vraag toestemmend beant woordde. Deze derde borrel Werd dus genomen en bleef nu juist niet zonder invloed op d-e beide heeren. Zoo verheugd en dankbaar gestemd jegens den gever van alle goede gaven, jegens het noodlot en de natuur, je gens zijn eigen bestaan, de gan-sche we reld en alles wat er op de wereld was, als Karei Anton zich gedurende dezen maaltijd op den drempel van een vervallen aardap pel-kelder gevoelde, was de eerbare winke lier zelfs niet geweest op den dag, waarop hij met zijn vrouw den eersten maaltijd in hun zomerverblijf gebruikt had. En y.ijr- vreugde steeg nog, toen zijn jachtgezel, die over een levendige fantasie beschikte, mee diepen ernst het nederig keldertje jachthuis doopte. Een benaming, die ontegenzegge lijk in hooge mate passend was voor de ge legenheid. In de vroolijke stemming, die zich van Karei Anton merster maakte, ontwaakte er in zijn ziel een heimelijk verlangen om te j springen en te dansen, zijn vreugde te uiten j zocals hij bij andere dergelijke geiegenhe- j den placht ie' cloen. Verlegenheid weerhield hém echter op het oogenblik waarop deze gedachte ir» Kar:! Anton's ziel opkwam, ging de maan c>p en de winkelier vergat alles bii dit gezicht. Overstraald met zilh'er, doorweven n et de wonderbaarlijkste en teer-ste tint m strekte zich het dennenbosch met steeds Iagei toppen uit op de glooiende helling. Het donkere woud werd plotseling als door een tooverslag verlicht. Een stralend, mat i licht verspreidde zich over het water, dat I door de duisternis van het bosch glarr-leI hei speelde als met glinsterende, paarlen j rondom de plaats, waar 'net etende jagers- paar zich hadneergevleid. ,v 't Was Kerel Atv tor. alsof hij nog nooit een nacht ip. het bosch had doorgebracht - het v/as trouwens cok meer clan eer 1 menscheruleeftijd geleden, dat zulk een won-1 der gebeurd was maar 't was hem of hij I no rooit alleen in een donker bosch was geweest, waar alles ritselt en ruischt, en al- les geheimzinnig en onbegrijpelijk schijnt. Nooit h-ad -hij het licht zoo zien doorbreken 1 en de schaduwen doorzichtig maken't was of een sluier van span rag, doordrenkt met i dauwdroppels, over deze lichtende wonder wereld- van zwart rr.el wit was getrokken. Karei Antor wend-de zich tot zijn metge- zei en wikte iets zeggen, maar kon geen woord uiten. De groote jager scheen trou-1 wens ook vervuld te ziin van zijn eigen ge- 1 dachten en zag er uit, alsof hij geheel had vergeten in welk gezelschap hij was Dat vond Karei Anton met de bescheiden ge- clarhten, die hij omtrent zijn eigen eenvou- digen persoon koesterde, heel begrijpelijk; maar bij den aanblik van de schoonheid der natuur herinnerde hii zich, dat de groote Jager zich in het begin had voorgesteld 0I9 artist, en hij waagde het daarom hem ver legen daaraan te herinneren, door te zeg gen, dat zulk een tafrecl iets moest zijn voor een schilder. Karei Anton was echter uiterst verhvisd, toen zijn begeleider, in plaats van belang stelling te toonen in dit onderwerp, 'kortaf antwoordde „Ik ben sreer, schilder." Nu had de moeilijkheid, om het ve:haal van hel lijden van een postambtenaar in overeensf -mming te brengen met den heer Isiooor Wohlblorós eigen gezegde, dat hij altist was, hem echter zoo lang in zij* ge dachten vervolgd, dat het verlangen om eeni verklaring van deze tegenstrijdige bewerin gen te rijgen, hem te machtig werd. Daar om herhaalde hij nog eens, nu met grooter beslistheid, dat de groote lager hem zelf gezegd had, dat hij artist was. Deze schudde echter voortdurend zijn hoofd en antwoordde norsch, dat dit een ver dssinig moest zijn. Toen moest Karei Anton denken aan het" geen zijn vriend, de controleur hem vroe* gei bij zijn diplomatiek -bezoek verteld had. „Zoo, zoo." dacht Karei Anfon. „Hif schijnt dus ook tot die menschen te bèhoo* ren, welke soms het geheugen verliezen (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1