UPS' SAFE-INRICHTING NI Middenstands MietH BERiCHT It mmT OEI MiEUWSTE VOORJAARSHOEDEN. DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. SPORTNIEUWS, Pillis OER ADVEtilEHIlfji EERSTE BLAD. li. 4. lElflW 391 Deposito-Rente 8en jaar vast zes maanden opzegging een dag 19e Jaargang No. 161 per post f 2.60, r« week (me! «r.tlis veneker.ng legen ongelukken) f 0.17', eltonderlijke nummers y c.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Zaterdag 8 Januari 1921 ft DIRcCl EUR J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. mot inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnslaanb e- dingen en Licld.idighcids-advcitcnticn voor de helft der prijs Voor handel in bedrijf bcriaap ?ccr voordeeligc bepalingen voor het advcHccien licue ei ie u aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. b e r 1 ij n, 7 J o n. (W. b.) Rijksminister (pimons heeft zich heden naar Essen bene pen om besprekingen te houden met ver tegenwoordigers der industrie ovear de on- ($erwerpen van beraadslaging ter conferen tie van Brussel. Brussel, 7 Jan. (B. T. A.). De Indépen- 'dance Beige bericht, dat de conferentie te Brussel tegen 15 Jan. bijeen is geroepen. P a r ij s, 7 Jan. (B. T. A.) De raad van jezamten heeft kennis gen-omen ven het rapport der intergeallieerde commissie van controle op de scheepvaart, waarin de uit voering geconstateerd wordt van de op de scheepvaart betrekking hebbende bepalin gen in het verdrag van N e u i 11 y. Als ge volg hiervan werd besloten de controle commissie in Bulgarije te ontbinden. P a r ij s, 7 J a n. (H.-R.) De C G. T. komt in een manifest op tegen de communisten, die zich te Tours afgescheiden hebben. De socialistische federatie van de Gironde heeft zich ook tegen dit communisme verklaard en wil de communisten niet meer in de partij erkennen. L*onden, 7 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). De Evening News meldt, dat Krassin zijn reis naar Moskou te Stockholm 2>al afbreken om een contract te sluiten met de Britsche firma Armstrong WhHworth en Co. De firma heeft beloofd een groot aan tal locomotieven te leveren, waarvoor de Russische regeering ongeveer vijf millloen pond'sterling zal moeten betalen. Tijdens zijn verblijf in Engeland heeft Krassin een bezoek gebracht aan de fabrieken der firma Ie Newcastle en geconstateerd, dat het type locomotieven voor Rusland bruikbaar is. Londen, 7 Jan. (R.) Lord Milner, mi nister van koloniën, heeft zijn ontslag inge diend. Hij zal zijn ambt blijven waarnemen tot zijn opvolger benoemd is. Londen, 7 Jan. (R). De regeering heeft op medische gronden de onvoorwaar delijke invrijheidstelling bevolen en laten uitvoeren van den hoofdredacteur en twee uitgevers van het te Dublin verschijnende blad Freemans Journal, die onlangs dooi den krijgsraad tot gevangenisstraffen waren veroordeeld. Londen, 7 Jan. (R.) De krijgsraad heeft den hoofdagent, die 15 December te Dunmanway op andere manschappen ge schoten heeft, wel schuldig bevonden, maar ham krankzinnig verklaard. Veenen, 7 Jan. (\V. B.). Dr. Mayr, bondskanselier, heeft dezer dagen bij de En tente-vertegenwoordigers aangedrongen op 't eindelijk verstrekken der sinds maanden aangekondigde buitenlandsche kredieten, daar anders het geheel e economische leven ineen zou storten. De Entente-vertegen woordigers erkenden, dat hulp noodzakelijk was en zegden toe hun regeeringen op de hoogte te brengen. Boedapest, 7 Jan. (H. K. B.). De nota van den raad van gezanten betreffende West-Hongarije aan den voorzitter der Hon- gaarsche vredesdelegatie zegt, dat de tekst van 't vredesverdrag niet aan Oostenrijk en Hongarije, maar aan de geallieerden plich ten en rechten inzake de overdracht van dit gebied Oplest. De raad heeft daarom be sloten, dat West-Hongarije eerst aan de En tente moet worden overgedragen, die het weer aan Oostenrijk zal afstaan. Dit zal ge schieden door bemiddeling der commissie te Oedenburg, die overigens geen bestuurs bevoegdheden krijgen zal. P a r ij s, 7 Jan. (B.. T. A.) Het Albanee- sche persbureau meldt, dat volgens de jongste berichten nat Tirana de aardbeving veel erger geweest is dan men aanvankelijk veronderstelde. Vooral te Tepeleni en È1 'Basan hebben de hevige schokken veel schade berokkend. Laatstgenoemde stad is bijna geheel verwoest. Er zijn 80 dooden en .600 gewonden; 15 dorpen zijn verwoest en jneer dan 50.000 menschen dakloos. B e 1 g r a d o, 7 Jan. (B. T. A-). Daar de Bulgaarsche regeering een aanvang maakte :met het teruggeven van spoorwegmateriaal, heeft de Zuid-Slavische regeering besloten 'het spoorwegverkeer met Bulgarije te her' vatten. Washington,? Jan. (R.) De militaire commissie uit den Amerikaanschen senaat 'bracht een rapport uil? ten gunste van het staken van de aanwerving voor het leger, totdat het totale aantal 175.000 man be drogen zal. House, voorzitter van de com missie, raadpleegde Harding, die zelfs voor inkrimping tot 150.000 man was. 5 0 o 4 'o 3 1/3 °!o De Staatscourant van 7 Januari bevat o.a. de volgende kon. besluiten •benoemd tot burgemeester van Born P. J. Hoen; tot onderwijzer aan de rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem J. Odink, te 's-Gravenhag.e; bevorderd tot gezantschapssecretaris le klasse die der 2e klasse jhr. mr. dr. H. A. van Asch van Wijck en jhr. mr. A. W. E. Tjarda van Starkenborch Steehouwer; de paardenarts der 2e klasse E. A. Siebe- link, van het personeel van den Geneeskun digen Dienst der landmacht, tier zake van tij delijke ongesteldheid op non-activiteit ge steld benoemd tot commies bij het departement van oorlog de heer-J. J. 7do, tijdelijk amb tenaar bij voormeld departement; is aan den reserve-kapitein J. G. J. Ver- hey v. Wijk van het 3de reg. vest.-art. op zijn aanvrage een eervol ontslag uit den militair en dienst verLeend de duur der detacheering van den sedert tot paardenarts der le kl. bevorderden paar denarts der 2e kl. dr. J. Eggmk, van.het per soneel van den geneeskundigen dienst det landmacht, voor den tijd van 5 jaar bij het leger in Ned.-Indië, met 5 jaren verlengd en deze alzoo nadeT bepaald op 10 jaren aan d'en tijdelijk als zoodanig benoemden reserve-le-luitenant A. Vollmer, van het wapen der artillerie op zijn aanvrage ter zake van 5 jaren dienst bij het reserve-per- soneel der landmacht, eervol ontslag uit den militairen dienst verleend. De toestand van H. Hf. de Koningin Moeder. Het bulletin van hedenochlend Q uur om trent den toestand van H. M. de Koningin- Moeder luidt als volgt H. M. de Koningin-Moeder had een zeer rustigen nacht. De pijn in de wonde is ver dwenen. De algemeene toestand is goed. Was geteekend H. J. Laméris. C. L. de Jong. De ex-krooi» prins van Dnitsclilaud Men meldt ons uit Den Haag: Naar ons is gebleken, is ter bevoegder plaatse niets bekend van het in een pers publicatie gemelde, alls zou de ex-Duitsche kroonprins, sedert zijn verblijf op Wierin- gen, in voortdurende relatie staan met contra-revolutionnaire giroepen in Duitsch- land, wier doel zou zijn den monarchisti- schèn staatsvorm weer in té voeren, en dat voor het aanhouden dier betrekkingen een lijfbediende van den gewezen kroonprins als geheim koerier dienst zou doen. Minister De Visser. Aan Mi nister de Visser is nog bedrust voorgeschre ven. De Nederland sche gezant te Constantino.pel. Mr. W. B. R. van Weideren baron Renger-s, vertoeft met verlof te 's-Gravemhage. Belgische consul te Amster dam. Wij vernemen dat de beer J. L. Dek kers wegens drukke werkzaamheden zijn ontslag heeft gevraagd als vice-consul van België te Amsterdam, hetwelk hem op de meest eervolle wijze verleend werd. De interneering van Belgi sch e s o 1 d a t e n. Naar de Msb. verneemt, beweert de Nation Beige: dat de rekening, welke Nederland bij België heeft ingediend voor de intemeering van Belgische solda ten, 25 millioen bedraagt. De geallieerden zijn echter overeengekom'en om deze op de oorlogsschuld van Duitschland over te schrijven. Hetzelfde was geschied met de interneeringskosten in Zwitserland. D:t land heeft echter onmiddellijk zijn rekening in gediend, terwijl Nederland, ondanks de aan biedingen, er de voorkeur aan gaf zijn vor dering te laten rusten. Thans beeft Neder land deze ingediend, vermeerderd met een interest van 6 pet- Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer zijn tot hervatting van de werkzaamheden bijeengeroepen tegen a.s. Dinsdagnamiddag half drie. De plannen inzake Ziekte verzekering. De commissie, welke als gevolg van het overleg, gepleegd door de werkgevers- centrales Centraal Overleg, De Vereen, van Ned. Werkgevers, het R.-K. Verbond van WeTkgevers-Vakvereen. en de Chr. Ver. van Werkgevers en groothandelaren in Ne derland® en de werknemersvakcentrales: het Nat. Arbeids-secretariaat en het Bureau van de R.-K. Vakorganisatie, is benoemd door en uit vertegenwoordigers van doe or ganisaties, heeft de-n minister van arbeid be reid gevonden mr. H. W. Groeneveld, chef der afdeeling arbeid'sverzekering van het departement van arbeid af te vaardigen de vergaderingen der gemelde commissie re gelmatig bij te wonen. Hoewel zoowel de Minister van Arbeid als de commissie zich beiderzijds hunne vrijheid van handelen hebben voorbehouden, is bier- mede het door de commissie gew enschte contact met het departement van arbeid ver kregen. Er hebben reeds e enige vergaderingen, wöarbij mr. Groeneveld tegenwoordig was, plaats 'gehad. Gemeentewerken Hengelo. 4 Februari en volgende dato. Een en ander De voordracht voor directeur der gemeente-lis door de politie in beslag genomen, werken te Hengelo luidt: J. de Booy, te Am-1 Ook lag er nog een groot aantal obliga- sterdam; J. B. -Evers, te Leiden, en A. ties van de nieuwe premieleening, die in Meyers, te Den Haag Kttaier van Koophandel Amsterdam. Als opvolger van den heer S. P. van Eeghen is als voorziter van de Kamer van Koophandel te Amsterdam benoemd Dr. H. F. R. Hubrecht. De melk voorziening van Nederland. In aansluiting aan het onlangs medegedeelde bericht, dat door den minister van landbouw een commissie was ingesteld, welke de vraag onder de oogen zal zien in hoeverre de melkvóorziening van ons land in het algemeen en van de groote steden in het bijzonder, ook na deze winter periode, een onderwerp van staats- of ge- meentezorg zal moeten blijven uitmaken, verneemt de Tel. thans nader, dat bedoelde commissie reeds Zaterdag 8 Januari e.k haar eerste verged er ing zal houden en wel in een der lokaliteiten van het departement van' Landbouw, Nijverheid en Handel. plaats van 10.40, 100 moesten kosten. Vervolgens is nog gebleken, dat het kan toor der Bank, dat uit Huize Singelzicht aan den Noordsingel is verdwenen, thans ge vestigd is in het perceel 2 aan de Sarphetie- straat 'te Amsterdam, in een -klein vertrek. Als directeur treed#thans op de heer P. van Staal, broer van den oud-directeur dei Bank. Het vei-wa«rloo7.l«K geval «e A malerei u Het O. M. bij de Amsterdamsche recht bank eischte tegen mej. Pieteis, inzake ie bekende verwaarloozing van haar 20-jarigca zoon in de Over Amstelstroat, 2 jaar gevan genisstraf. Hen goede vangst. Te Tiel is een 21-jarig timmermansknecht, afkomstig uit Tilburg, aangehouden, meldt hét „N. v. d. D.", die als militair gekleed rondloopende, hoewel hij reeds 19 Juli j.l. uit den militai ren dienst was ontslagen, in het laatst van November zich te Zalt-Bommel bij een we duwe als kostganger bad aangemeld, doch den volgenden morgen spoorloos was ver dwenen en met hem een portefeuille waar in 50 van een der huisgenoot-en. Voor den commissaris van politie te Tiel be kende hij den diefstal; het g-eld had hij ver teerd.' Bovendien blijkt hij de dader te zijn van diefstallen te Tilburg, Eindhoven, Vught, Utrecht, Leiden en Amsterdam. O p 1 i c h i e r gearresteerd. Een 28-jaiige man uit Zevenbergen, is te Arn- melkcommissie, bestaande uit vertegen- hem door een rechercheur uit Gorinchem woordigers van de burgerij, van het bestuur gearres.eerd. Hij was wegens oplichterijen Yia en verduistering van niwielen, te Amster- der melkleuerende verkoop-tenUrue om Am- Rotterdam! Gorinchem en elders, acht sterdam, van andere eventueel maanmer-l ol in hct mieblad gesignaleerd en hij hing komende coöperatieve zuivelfabrieken hpef, vtrsoheiderve vonnissen ondergaan. Deze oplichter is van goeden huize en heeft hooger onderwijs genoten. Een steek mei een penne- mes. In een perceel aan den O.-Z. Voor burgwal te Amsterdam heeft 'n 42-jarige kantoorbediende Woensdagmiddag na een woordenwisseling betreffende een omslag zijn chef met een pennemes een steek on- G e m e e n t e 1 ij k m e 1 k b e d r ij f te Amsterdam. Volgens De Melkveehou der heeft de commissie, bènoemd uit den Alg. Nede-nl. Zuivelbond en den Bond van Melkveehouders, .rapport uitgebracht over instelliing van een gemeentelijk melkbedrijf te Amsterdam, in verband met de bestaan de plannen hier ter stede. Deze commissie denkt zich de regeling in groote lijnen als volgt: De gemeenteraad besluite tot instelling van een gemeentelijk melkbedrijf en een en van de distribuanten. Deze commissie stelt den priis vast, die zuivelcoöperaliies voor de melk mogen be dingen. Daar de betaling pleats vindt naar vetgehalte (de betaling naar hoedanigheid kan later worden geregeld) en wel per pro cent vet, dient eigenlijk de commissie bet grondrijfer per procent vet te bepalen. M&mOU j.L'HSRöMDELLE5', Amersfoort. TeSejjh. 407. - W. VAM ROSSUSVI. - Langesir. 44. gr. De taak der commissie wordt voorts nauwkeurig omschreven. Zij zal ook de marge moeten berekenen tussen en genoem den kostprijs en den prijs, waarvoor de melk aan de consumenten zal worden geleverd. De bedoeling is, de melk te leveren tegen der den linkerarm toegebracht, waarna hij zichzelf met dat mes bloedend aan den hals heeft verwond. Beide personen, hoewel niet levensgevaarlijk gewond, zijn in het Binnen- Gasthuis ter verpleging opgenomen. Berooving en mishandeling. d'en kostenden prijs. Gisterennacht is iemand in het pu- Deze regeling, die in het rapport neder ceel Kerkstraat 246 te Amsterdam beroofd wordt uiteengezet, acht de commissie veel, van 100 en bovendien vrij ernstig mis- juister dan de door B. en W gegeven op- hondeld. Op zijn hulpgeroep en nadat hij lossing. eenige ruiten verbrijzeld had, heeft een agent van politie zich toegang verschaft. Dc mishandelde is in het Binnengasthuis ver* Verlaging b r o o d p r ij s. De Commissie voor Crisiszaken in het Bakkers bedrijf te Amsterdam besloot te bevorderen, dat de wittebroodsprijs te Amsterdam met 2 cent peir brood van nominaal 800 gram, be vallende minstens 480 gram droge stof, binnen eenige dagen zal worden verlaagd. -1— Uitkeering uitv/erkloozen- kassen. In verband met de ernstige crisis-werkloosheid in sommige bedrijv^ als textiel-, schoen- en meubelnijverheid, heeft de regeering besloten, om in afwach ting van de totstandkoming en de invoering van wachtgeldregelingen voor die bedrijven, de reglementaire uitkeering uit de werkloo- zenkassen van organisaties van arbeiders in die bedrijven nog tot 29 dezer mogelijk te maken. Steun voor „uitgetrokken" sigarenmakers. De samenstelling van een centr-ale commissie voor den steur, aan „uitgetrokken" sigarenmakers, welker .aantal groot is, kan zeer spoedjo- worden tegemoet gezien. Aan haar zal dadelijk de vraag worden voorgelegd, welke wijzigingen in de bestaande steunregeling gewenscht moeten worden geacht. Het is de bedoeling, aan de eventueel aan te brengen wijzigin gen, voor zoover zij .verbeteringen zijn, te rugwerkende kracht te geven tot 1 dezer. De economische crisis. Oe glasblazerij Albert, aan den Schalkwijk.» cg te Haarlem, is, naar de O. H. Ct. meldt, we gens slapte in het bedrijf stop gezet. Het personeel, uit ongeveer 50 man bestaande, is ontslagen. Het geheele personeel der meelfabriek van den Nederlandsehen Bakkersbond te Middelburg is tegen 22 dezer ontslagen. l>e RoUerdainsetie Handels, en Laadboavrbauk. De centrale recherche te Rotterdam heeft Donderdag een inval gedaan in de druk kerij De Fakkel in de SchoterboSchstraat, waar tienduizend circulaires der Rotter- damsche Handels- en Landbouwbank wer den gevonden, benevens tienduizend be- lcenbriefjes voor de uit te schrijven vierde Rotterdamsche premieleening der Bank, bonden. Door eenlg-en agenten zijn een man en twee vrouwen, allen verdacht van j berooving en mishandeling, naar het bu reau Stadhouderskade geleid. Een oneerlijke dienstbode. Te Zaandam heeft de dienstbode van dr. Eisendrath, terwijl deze met zijn echtge- noote een liefdadigheidsuitvoering bijwoon de, de gelegenheid te baat genomen om zich uit de voeten te maken met medene ming van 250 aan Hollendsch en 1200 mark aan Duitsch geld. Tusschen de buffers dood gedrukt Gistermorgen zijn op het stn- tionscmplacement te Tilburg twee in lossen dienst van een expediteur zijnde werklie den, J. v. G., gehuwd en vader van vier kinderen, en \V. R., eveneens g'ehuwd, tus schen de buffers bekneld geraakt en dood gedrukt. waarvan de uitloting zou plaats hebben op eengewezen; chool- en Kerknieuw». De Ministers van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen en van Landbouw, Nijverheid en Handel, overwegende, dal het wenschelijk is in afwachting van dc tot-st and-kom in g van eeli wet, regelende den rechtstoestand van ambte naren, voorloopige viorzieningen te treffeh om trent het georganiseerd overleg in aangelegen heden in het bijzonder van belang voor den rechtstocstend van het riet-doceerend perso neel, in 's Rijks dienst, bij de Rijksuniversitei ten, de Technische Hoogeschool, de Landbouw Hoogeschool en de Vceortscnijkundige Hooge school werkzaam; slellc-n o. a. de navolgende bepalingen vast. Artikel I. 1. Er wordt ingesteld een bij zondere Commissie voor Georganiseerd Over leg in zaken, rakende de ambtenaren bij het Hooger enderwijs. 2. De Commissie dient van advies over aangelegenheden in het bijzonder van belang voor den rechtstoestand van het niet-doceerend personeel, in 's Rijks dienst werkzaam bij de Rijks-unisersiteiten, de Technische Hooge school, de Lendbouw-Hoogeschool en de Vee- artsenijkundige Hoogeschool. Artikel 2. 1. De Commissie bestaat uit: a. Een voorzitter door den minister van On derwijs, KimGten en Wetenschappen cn een ondervoorzitter door den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel tot wederopzegging b. een lid cn een plautsvei vanger door aenr Minister ven Cr.dcrwijs, Kunsten en Weten* Schappen aar gewezen; c. een 'id cn een plaatsvervanger door d^<V Minister van Landbouw, Nijverheid cn Handel oergc wezen; d. 2 ledtn op 2 plaatsvervangers door do Colleges vrj*. Curatoren der Rijksuniversiteiten, der Technische Hoogeschool, der Landbouw* Hoogeschool en der Veeurtsenijkundige Iloogc* j school gezamenlijk aangewezen; e. 6 leden cn 6 'pluatsvervangers -door d« in art. 4 te noemen organisaties aangewezen. 2. Zij wordt bijgestaan door een secretaris en' een oï rrccr odjunct-secretariBsen door de mi* risters van Onder wijs, Kunsten en Wetenschan* ;>cn cn von Landbouw, Nijverheid en Handel ia enderling overleg tot wederopzegging aange wezen. Artikel- 3.. Door élk der na 1c noemen orga* nisaties wordt één lid en een plaatsvervangend lid aangewezen, als bedoeld bij art. 2, lid 1' sub e: 1. Het Comité ter behartiging van de alge meene Lclergcn ven C\evhridspersoneel. 2. Het Permanent Comité uit de bij het Christelijk NaticTon! Vakverbond nnrgeslot n órjr anifaticn ven per? oneel in publicken dienst. 3. dc Poerrr^ Katholieke Centrale van Bui gerlenk Ovcrl eicspr«-onccl. 4. Dc Centrale vnr. Vcreenigingen van Per- senrel in 'sRiiks dierst. Elk der beide organisation, die dc meeslo leden tellen, is bevoegd, een der twee overigo leden en ziinen plaatsvervanger, ols bedoeld bij art 2 lid 1 sub e, aon te wii/ar. ~IJ!T DEN OMTREK. Soestdijk. Wegens inkrimping von personeel is aan bet grootste gedeelte van het tuin- én. boschpersoneel varn het parii- culieT paleis en domein Soestdijk, tegen -1 April a.s. eetivol on'tslag verleend met toe kenning van pensioen of een bedrag ini eens. "voetbalT De wedstrijden van morgen: In de Oostelijke 2e klas is het P E. C. mogen gelukken haar voorsprong op Her cules met één punt te vergrooten. De Zwol- sche cLub won de vorige week na een zwo ren strijd met 1—0 van Doetinchem, ter- vuil zij een puntloos g-eLijk spel in Goor maakte. Morgen zijn beide candidaten voor de eerste plaats vrij. De andere wedstrijd en zijn niet atl te belangrijk In de B-afcteeling stijgt de spanning me-t de week. Wageningen zag haar positie be- lungrijk versterken, hoewel zij zelf vrijaf had. Robur en H. V. C. z. i en beiden kans een. kostbaar punt tegen de z.g. zwakkere bloe ders te verspelen. Dat dit zwak-zijn der ver- ^enigimgien die de lagere plaatsen innemen in deze afdeeling niets dan schijn is, zat mogelijk blijken in het voordeel der nos. 2 en 3 te zijn. Wij zijn steeds nog maar niet overtuigd van de groote kracht van Wape ningen en het Lijkt ons zeer onwaarschijn lijk dat deze vereeniging ook in de tweede helft van het seizoen onoverwinnelijk zal blijken te zijn Immers, Wageningen speel* het spel ^uitsluitend door een vurig willeoi gedreven, gepaard gaand met de noodige forschheid. Een weldoordacht spel vertoont Wagen-ingen absoluut niet. Nu kunnen wij best begrijpen, det de an dere vereenigingen in de eerste ontmoetin gen eenigszins overdonderd zijn geworden, maar daarom geioov-eh wij juist dat de re turn wedstrijden Wagenimgen niet zullen rne- devallen. Laat ons eens als voorbeeld ne mén de wedstrijd tegen Quick te Wagenin- gen. Van een overweg-end stprkeT-zij<n dter thuisclub was daarbij geen sprake. Een goal di-e mooi gemaakt werd en een penalty; waren het resullaa-t. Quick was toen nog nie»t ingespeeld. Morgen word't de tweede wedstrijd specM, thans op Blrkhoven. Quick heeft ons j.l. Zondag laten zien. hoe men niet moet voetballen. Van den wedstrijd van m-org-eni hoeft het Quiok-team echter een eerezaak gemaakt. In de afgeloopen week hebben do spelers de meest strenge training in achtf genomen. Laten we het maar eerlijk zeggen Quick wil morgen absoluut «de eer hebben om het ongeslagen \j^genin>gen het eerste te, klop pen. Zal haar dit likken? Ons antwoord is; jo, op voorwaarde, dat men zich niet laat verleiden om bet spel van den tegenstander te volgen. We zijn overt, igd, da-t Quica het met een kalm weldoordacht en, berekend snel balen 7.al.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1