UPS' SAFE-INRIGHTING BUITENLAND. \ll Midiiensiands MetW II BINNENLAND. FEUILLETON. GELUKRIQEMEISClEi „DE EEMLANDER" PRilS DER ADI/ERTENTIËN niet inbegrip van een .LAhGEGRACHT Ho. 4. TELEPHOOH No.- 304 RMISQN „.L'HBStOÜDELLE", Amersfoort. Langestr. 44. ëen jaar vast zes maanden opzetjfling '4« een dag WILLEM MÜMEI lüwelier Amersfoort. 19e Jaargang Ne. 164 l per post f 2.60, per weck (met gratis vetzekemg tegen ongelukken) f 0.175 afzonderlijke nummers ■f 0.05. AMERSFOORTSCH DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Woensdag 12 Januari 1921 bewijsnummer, elke regel meer O 25, dicnstaanb'c# dingen en Licldadighelds-adveitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het advcrtccrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Vraagt condities voor hot incasseeren uwer Achterstallige en fetvmtc Vorderingen. VAN DER GRAAF Co., AMSTERDAM uOTTEKDAitl Poiitiek Overzicht. Opper-Silezrë iracü kein Ende 1 Men her innert zich, dat op 4 Jan. de Duitsche re- geering aan de geallieerden een nota be treffende Opper-Silezie he.eft doen toeko men. uisteren is aan d'en raad van gezan ten, alsmede aan de regeeringen te Lon den, Parijs en Rome opnieuw een nota ge zonden, waarin een uitvoerig overzicht wordt gegeven van de dagelijks ondragelij ker wordende toestanden in Opper-Silezië. Er gaat geen dag voorbij, of er wordt ge roofd en gemoord en vooral in de gebieden, die aan Polen grenzen, heerscht voortdu rend onder de vreedzame bevolking onrust. Blijkens de nota maken de Polen in alle denkbare vormen zich schuldig aan daden an politiek terrorisme. Volgens een sta tistiek der politie te Kattowitz is sedert de aankomst der infergeaUieerde commissie hot aantal moorden met 243 en dat der beroovingen met 80 -gestegen. Deze troosteilooze toestand in Opper-Si- Iczië vindt, volgens de nota, haar oorzaak in de ontoereikendheid'van de maatregelen der in ter geallieerde commissie, aangezien de te har.er beschikking staande troepen na laten krachtig tegen de misdadigers op te treden, terwijl de nieuwe politie, die in de plaats is gekomen voor de Duitsche, op geeneriei wijze voor haar taak berekend is. Inzonderheid is het in de grensgebieden onmogelijk om den» misdadigers de baas to blijven. Natuurlijk is nog steeds de kwestie van Duitschland's ontwapening actueel. Volgens mededeelingen, welke verstrekt zijn dooi den rijkscommissaris voor de ontwapening zijn tot dusver vrijwillig ingeleverd, aange kocht en in beslag genomen: 932 kanonnen, vlammenwerpers en mijmverpers, 18.057 machinegeweren, 1633 automatische pisto len, 2.201.585 geweren en karabijnen, 78.325 revolvers en pistolen, 85.616 hand granaten, 3553 geschuts-onderdeelen 312.995 onderd'eelen van geweren, alsmede 46.241.829 revolver- en geweerpatronen. Ondertusschen meldt voorts de Temps, dat men thans -op het departement van bui ten lands che zaken te Berlijn een memoran dum opstelt rivet betrekking tot de ontwa pening', dat zal worden overhandigd aan generaal Nol let, die het op zijn beurt aan den Oppersten Raad van geallieerde minis ters, welke op 19 Januari te Parijs bijeen zal komen, zal doen toekomen. De Duitsche regeering zal trachten te be wijzen, dat d'e bepalingen der overeen komst van Spa zooveel mogelijk zijn uitge voerd. De verhouding van Frankrijk tot zijn Oos telijke buren, kan men verder leeren kennen uit de bizonderh'eden, die doo;- den hoog leeraar aan de Parijsche universiteit, Basch. ondervoorzitter van de Ligue des droits de 1'hom me, worden medegedeeld1 in de Ere Nouvelle. De bizondeaheden hebben betrek king op een onderhoud, dat Leygues hem toestond, daags ooidal hij het president schap van d'en ministerraad aanvaardde, Leygues zeide bij die gelegenheid: „Wij willen dat het verdrag van Versailles wordt uitgevoerd en wij zullen dat eischen zonder koortsachtige zenuwachtigheid, maar met rustige en onwrikbare standvastigheid. Frankrijk moet aan het hoofd blijven van de democratie en moet trouw blijven aan de groote beginselen van de Fransche revo-' lutie." Met nadruk zeide Leygues verder, dat Europa geteisterd zal blijven door een koorts van 40 graden, wanneer Frankrijk en Duitschland' .er niet in slagen normale betrekkingen te onderhouden, maar dit was slechts mogelijk, wanneer Duitschland eer lijk zijn 'verplichtingen nakomt en het her stel verricht, waartoe het zich verbonden heeft- Over Rusland sprekende, zeide die president van den ministerraad, dat hij er niet over dacht tussche-nbeide te komen in de binnenlandsche aangelegenheden van Rusland en dat het zelfbeschikkingsrecht der volken onaangetast moet blijven. De blokkade van Rusland bestond niet meer. Frankrijk was een trouw en oprecht vriend van het Russische volk'en de Franse-hen waren vrij om. met Rusland handel te drij ven. Herhaaldelijk is uit de overzichten en telegrammen gebleken, dat Amerika niet steeds de opvattingen zijner oorlogs-geal- ldeerden deelt en een minder fanatieke hou ding aanneemt dan b.v. Frankrijk. Thans heeft de regeering der Vereenigde Staten besloten niet meer vertegenwoordigd te zijn in den raad1 van gezanten. Hüvas haast zich in verband met dit besluit vast te stellen, dat het hier de toepassing betreft vaar een zuiver formeele beslissing, reeds in De cember 1919 genomen, waarbij den ambas sadeur der Vereenigde Staten te Parijs werd voorgeschreven in den vervolge niet nreer als vertegenwoordiger, maar alleen als toe schouwer de beraadslagingen-der geallieer den bij te wonen. Het wordt van Fransche zijde noodzake lijk geacht beslist di'e opmerkingen af te wij zen, w§lke voortkomen uit<pr o-Duitsc he pro paganda om een verkeerd licht te doen schijnen op. het bes'lflit, dat voldoende ver klaard zou worden uit'het voorbehoud, nood zakelijk voor de Ameiikaanscbe regeering, in verband met .de aanstaande presidents wisseling in de Unie. De ambassadeur van d'e Vereenigde Sta ten heeft Maandag een bezoek gebracht aan minister-president Leygues, „geheel in overeenstemming met de vriendschappelijke en vertrouwelijke betrekkingen, die tusschen cle twee landen bestaan." Het nijpt in Oostenrijk; wij wezen er meermalen op. Thans is, blijkens een B. i A. bericht uit Weenen, in verband met cle opwinding, die zich van de bevolking heelt meester gemaakt door het steeds hooger worden der prijzen, door de regeering en afgevaardigden van sommige vakvereënigin- gen een enquête gelast. Door den afgevaar digde der spoorwegmannen van de Südbahn is medegedeeld, dat zijn kameraden alsmede de werklieden bij de posterijen en telegra fie, hebben besloten tot een algemeene sto king tegen '20 Jan., wanneer op dien datum nog geen merkbare daling van de levens- kosten is verkregen. Zij verzoeken tegen de woekeraars de lijfstraffen en de doodstraf weer in te voeren. Het Maandag aan den secretaris-generaal van de Oostenrijksche afdeeling van de commissie voor herstel ter hand gestelde adres van het centrale bestuur der Oosten rijksche staatsambtenaren wijst er op, dat het de plicht is van de internationale verga dering yan het vredesverdrag van St. Ger main niet alleen zorg te dragen voor het herstel, maar ook voor de noodza kelijke voorziening met levensmiddelen van Duitsch-Oostenriilc. De ambtenaren zijn overtuigd, dat de staat niet meer over de noodige middelen beschikt om de salaris sen van zijn ambtenaren in verband met de dure tijdsomstandigheden te verhoogen. De staking van de Oostenrijksche ambtena ren moet geen politieke strijd oi een bccsi- achiige moedwilligheid zijn, maar een ken- teeken van diepe wanhoop. De credielen voor levensmiddelen zijn niet voldoerede al leen voor den weder-opbouw. Het memoran dum stelt ten slotte vast, dat de uitgehon gerde staatsambtenaren in den kortst moge lijken tijd gelegenheid moeten hebben zich te herstellen. Een einde van Duitsch-Oos- tenrijk zou gelijk staan met een einde van elk politiek stelsel, dat door den vrede ge schapen is. - •»:- Het doet prettig aan uit,de sfeer van el lende, haat, verdachtmaking enz. Ie glijden in dien ven vrede. Daarin verplaatst ons een draadloos bericht ven het N. T. A., vol gens hetwelk cle Royal Geographical So ciety meedeelt, dat leden van de Alpine Club en van de Royal Geographical Socie ty een poging zullen doen om den Mount Everest (in het Himalaya-gebergte) te be klimmen. De regeering van Tibet heeft daartoe toeslemming gegeven. Deze onder neming zal één van de grootste zijn van den laatsten tijd. Politieke hinderpalen verraden tot nog toe een beletsel voor cl.e pogingen om den Mount Everest te OeKum- men en nog geen enkele blanke is ooit bin nen een straal van veertig of vijftig mijl van zijn basis geweest. De Mount Evc-rest ligt 29.002 voet boven den zeespiegel. Sir Francis Yonnykus, een bekend des kundige in Tibetaansc'he zaken, zegt, dat de leden van de expeditie enorme gevaren en harde ontberingen zullen moeten tro'tsee- ren: gevaren van met ijs overdekte hellin gen, rotsige afgronden en van lawines, waardoor een groot gezelschap op den'Nan- goparbat26 jaar geleden is bedolven. Aan wapen-en v/o-ci, v. .ps een mcieaeeling ven eren commissaris voor cle ontwapening, hoewel het een vrij goed resultaat heeft, nog voortgezet. Bremen, 10 Jan. (\V. B.) Gisteren werden bij het referendum omtrent d-e kwes tie of de Senaat af zou treden 74.830 stem men hiervoor en 100.554 ertegen uitge bracht. Zoodoende is tevens beslist, dat de „Stadtwehr" van Bremen alsmede de orga nisatie \oor zelfverdediging behouden blij ven. De socialistische meerderheid der be volking had n.l. tot de afschaffing ervan besloten. De Senaat heeft een burgerlijke meerderheid en weigerde dit beslu?t uit te voeren. B e r 1 ij n, 11 Jan. (N. T. A^ Draadloos). In Duilschlancl. is nu een nieuw besluit van den gezantenraad van 15 Dec. bekend ge worden, clat door de pers -een nieuw voor beeld van de chicane-politiek, die de ver nietiging van het Duitsche luchtverkeer ten gevolge heeft, wordt ge-noemcl. Het besluit verbiedt het vliegen over Rijnland en het bezette gebied, voordat Duitschland is op genomen in de lucht con ven tie van 1919 of in den Volkenbond, verder de oprichting van 'vaste luchthavens in Rijnland en de neutrale zóne voor all-e tijden. Volgens op gave van cle bezetting van 't Rijnland is -h-et vliegen over de neutrale zone toegestaan, zoodra er weer een Duitsche civiele lucht vloot bestaat. B e r 1 ij n, 11 Jan. (N. T. A. Draad-loos). De Duitsche pers is.opgewonden over een Fransche nota, waarin van de overheden van Maenz Duitsche melk verlangd wordt voor Fransche burgers, die zich daar geves tigd hebben. In commentaren wordt gezegd, Teüeph. 407. - W. VA&3 ROSSUW3, jj: ftutuiunei ontberingen wegens de intense koude, de •verschrikkelijke winden en de verblindende sneeuwstormen zal het hoofd moeten wor den gebqden. Orn de noodige geografische kennis 1e verkrijgen, zal dit jaar een ver kenningsexpeditie worden, uitgezonden. Alle toegangen in het onbekende gebied van de bergvoeten zullen worden geëxploreerd.' Het voorbereidende werk zal omvatten: het onderzoek en het in kaart brengen van het terrein, een fotografische ontleding van den berg en zijn omgeving, alsmede een nauwgezette fcestudeerinig van het klimaat, zcodat de expeditie, die den borg beklim men zal, niet Vóór het volgend jaar naar Tibet zal worden gezonden. Een der meest belangwekkende Maag stukken is, welke de grens is van het men- schelijk uithoudingsvermogen op een hoog te van meer clan 24.000 voel. Tot nog toe is geen mensch hooger geweest clan den Peakberg. De Mount Everest is tweemaal zoo hoog als de Mont Blanc en telescopi- sche waarnemingen 'hebben aangetoond, dat de. top voortdurend in sneeuwstormen gehuld is. Buitenfancüscfre Berechten. Brussel, 11 Jan. (B. T. A.). De confe rentie van deskundigen zal haar werkzaam heden einde Januari te Brussel bevatten. Ber 1 ij n, 10 Jan. (N. T. A. Draadloos). Op 8 Jan. had de „verloving plaats van prins Konrad von Bay eren, zoon van veld maarschalk Leopold, met prinses Bona van Italië, dochter van .den hertog van Genua. B e r 1 ij n, 17 Jan. (N. T. A. Draad-loos). Het po'litioniveel onderzoek »aar verborgen clat Frankrijk, nadet het op uit levering van een aanzienlijk deel der Duitsche melk koeien aangedrongen en aldus de voeding van kindeie-n en zieken in Duitschland in gevaar gebracht heeft, van het kleine over schot niet ook nog melk behoorde te eischen voor de Fransche burgerbevolking, maar dat het zelf voor zijne burgers moet zor gen. - B e r 1 ij n, 11 Ja n'. (\V. B.J Bij de stem ming over de staking der spoorwegambte naren hebben van de 319.732 ambtenaren tot dusver 235.000 gestemd, waarvan zich 192.953 -of 60.3 vóór de staking ver klaarden. Echter w.ord't verwacht, dat dit per centage tot beneden 50 zal dalen door den uitslag der stemming in Zuid-Duitschiand. P a r ij s, 1 1 Jan. (IT-R.). Ricard, minis ter van landbouw, 'heeft zijn ontslag inge diend.. Men gelooft, dat Thoumyre, onder staatssecretaris, der levensmiddelenvoorzie ning, hem zal opvolgen. Parijs, 11 Jan. (B. T. A.) De Kamer heeft Péret met 374 van de 415 stemmen tot voorzitter gekozen. Het oude bureau der Kamer is eveneens 'herkozen. De Senaat heeft de verkiezing van zijn bu reau tot Donderdag uitgesteld. In de wandelgangen der Kamer had een levendige woordenw isseling plaats tusschen Daudet, de monarchistische afgevaardigde van de Seine en Blanc, geunifieerd socialist voor het departement Vaucluse. De twee te genstanders, die handgemeen raakten, wer den door eenige afgevaardigden gescheiden. Naar gemeld wordt, hebben in Nieuw jaarsnacht te Petersburg groote branden Deposüto-i^eme 3' i gewoed. Hierbij, is o.a. een groote druk- kerij, waar een der groote dagbladen wordt gedrukt, in vlammen opgegaan. Het blus- schingswerk duurde dertien uur. Een bericht uit Ohio meldt, dat de aan staande president der Ver. Staten, Harding, als eersten maatregel onmiddellijk nadat bij zijn functie heeft aanvaard, het herstel van den formeelen vredestoestand met Duitsch land zou voorstaan. Verder zouden de Amc- rikaansche troepen uit het bezette gebied worden teruggetrokken ?n de handelsbe trekkingen met Duitschland en Rusland worden hervat.. De Staatscourant van 11 Jan. bevat o. a. de volgende Kon. besluiten benoemd tot officier in de Oranje Nas- sau-orde G. A. Bosch te Zwolle, gewezen schoolopziener in het district 'Zwolle; P. Jo Grand, te Rotterdam, gewezen schoolopziet ner in 'het district Dordrecht; dr. A. J. Kro nenburg te Deventer, gewezen schoolopzie ner in het arrondissement Deventer; benoemd tot ridder in de O-ranje Nos- sau-orde J. Croonen te Kuijk, gewezen schoolopziener in het rrrondi-ssement Box meer; C. Smits te Maastricht, gewezen schoolopziener in 'het arrondissment Meers*- sen; J. J. Spendaw te Assen, gewezen schoolopziener in het arrondissement As sen; P. van Mens te Rotterdam, gewezen voorzitter der commissie van toezicht op het L. O. te Rotterdam; •op verzo-ek eervol ontslagen niet donk dr„ J. F. M. Stercks, lid van het algemeen college van toezicht ,op het Rijks Tucht? en Opvo e d i ngs wezen aan den kapitein op non-activiteit G. A. de -B-rauw, van het wapen der Infanterie,,op zijne aanvrage, c-nde-r toekenning van pen sioen, eervol ontslag uit den militairen dienst verleend en is hij benoemd bij het reserve-personeel der landmacht, tot reser ve-kapitein bij het wapen der Infanterie en wel 'bij het 10de regiroenl; den reserve-eerstc-luitenant J. J. M. Wiegman, van het 2e regiment vesting-ar tillerie, ter zake van ongeschiktheid voor de verdere waarneming van den militairen dienst wegens lichaamsgebreken een eer vol ontslag uit den militairen dienst ver leend; benoemd, bij het personeel van den Ge neeskundigen Dienst del landmacht, tot of ficier van Gezondheid der 2de klasse, de student in de geneeskunde (arts) F. H. Reijndevs; benoemd bij het wapen der genie, bij den staf van het wapen, tol luitenant-kolonel, de majoor J. F. Boekholt ven dien staf, eerst aanwezend ingenieur te Utrecht; aan den reserve-'eerste-luitenant- H. Voorh'&m, van het 5e regiment infanterie op zijn aanvrage ee<n eervol -ontslag uit den militairen dienst verleend; benoemd tot opzichter bij de Artii'evie- C attent maken op rte groote sortecriiig Aanvaardt het heden en waardeert het van GUSTAF AF GEYERSTAM. 42 Juffrouw Klara herinnerde zich op dat oogenblik den tijd, toen er -geen ïeden tot scherts besfond, wanneer iemand' haar een kind had voorspeld. En juffrouw Klara her- huierde zich nog meerzij herinnerde zich den tijd, toen Karei Anton en zij werkelijk een kind verwachten in het kamertje ach ter den winkel in de Oosterstraat, 't Was in de dagen van hun zwaarste zwoegen en sloven, toen; zij beiden nog jong waren en niemand er aan dacht zich zelf te sparen. Dat was zeker ook de reden ,dat een klein jongetje te vroeg geboren werd. En liet scheen voorbeschikt, dat hij onmiddellijk na de geboorte moest sterver., nog vóór hij gedoopt was en een naam had gekregen. Hij werd in een huurwagen naar het kerkhof gebracht door Kavel Anton en twee vrien den, die niet erg onder den indruk van de gebeurtenis waren. Toen zei juffrouw Klara tegen haar man, dat 'het goed' was, dat het kina was gestor ven. Want hoe zou het hun gegaan zijn, in dien! ze midden in hun werk en ami als ze toen waren, nog voor een kleintje hadden moeten zorgen Dat wist juffrouw Klara ook nu nog' niet, maar het scheen haar, dat ze toen slechte gedachten had gekoesterd. Ve le jaren waren na dien tijd verstreken en juffrouw KL'ara had nooit tijd of gelegenheid gehad het graf van den kleinen naamloozen te bezoeken. Toen had ze ook geen behoefte gevoeld om op het kerkhof te treuren. En nu? Ja, nu was het kleine graf reeds lang opgeslokt door de groote gemeente en niemand kon meer zeggen waar de kleine begraven lag. Waar komen onze gedachten vandaan en waar gaan ze heen? Hoe komt het, dat een kl'ein, bijna onvoldragen kind, dat slechts eenige korte oogenblikken zijn oogen opge slagen 'heeft tot een vrouw, in' 'haar geheu gen kan opstijgen, dat nooit anders dan op pervlakkig getreurd heeft, kan opstijgen in een gemoed, dat vergeten heeft door den levensstroomkan opstijgen met de vraag, waarom hij niet had mogen blijven leven? Dit wist d'e oude juffrouw even'min als iemand anders, maar ze meende, dat indien zij zich den docd van het kind meer had 'aangetrokken/ zij misschien niet jrestraft was met kinderloosheid. Voor de eerste maal zag juffrouw Klara, dat er een leegte was in haar en haar mans kalm en tevreden l'even. En terwijl ze zoo dacht, was het haar als kwam de kleine- naamlooze terug, onge nood, zooals kleine kinderen plegen te doen En 'hij vervolgde haar nog in den slaap, toen zij zich uitgekleed, en de lamp uitge blazen had en naar bed v/as gegaan. ■Deze ongewone gedachten waren even eens de oorzaak van de niet minder onge wone gebeurtenis, dat juffrouw- Klara eerst l'ang wakker lag, daarna onrustig in den slaap woelde, en dientengevolge zoo licht sliep, dat ze dadelijk ontwaakte, toen Karei Anton na zijn wonderlijken nacht, verschrikt en verward thuiskwam, om een p3ar uren slaap te genieten na alle doorstane emo ties. Juffrouw Klara bemerkte natuurlijk dade lijk, dat er iets ongewoons was gebeurd. In het licht van de morgenzori, die door de openstaande keukendeur binnenscheen, be schouwde ze met verbaasde blikken haar man, die zonder een woord te zeggen, zich begon uit te kleeden. „Waar heb je de boschdassen?" zei juf frouw Klara onbarmhartig on haar nracti- sche geest verjoeg den korten moeder droom voor de gedachten aan de huidige gebeurtenissen-. „Die zijn nog in liet bosch," zeide Karei Antön b er, zonder de moeite te nemen zijn v.-s verkeerden uitspraak van den naam van het merkwaardige dier te verbe teren. „Is je jager ook nog in het bosch?" ver volgde juffrouw Klara haar verhoor. „Ja," antwoordde Karei Anton even1 een lettergrepig als tevoren Op hetzelfde oogenlbl'ik hoorde men: het geratel van een wagen, die op dit vroege morgenuur over de binnenplaats rolde. Kerel Anton wist, dat de baron deze wa gen bestuurde en dal de barones hem ver gezelde. „Wie rijdt daar zoo vroeg uit," Vervolgde juffrouw Klara wantrouwend. „Dat weet ik niet," stamelde Karei An ton verwerd. „Ik denk dat het de baron is. Hij rijdt zeker uit om zijn zwager te halen." „Lieve hemel/' schreeuwde juffrouw Kla ra en ging rechtop in haar bed zitten, dezen keer werkelijk ongerust. „Heeft hij zich doodgeschoten „Nee," antwoordde Karei Anton. „Hij slaapt." Dit was alles wat de juffrouw voor 't oogeriblik uil haar man kon krijgen .Karei Anton was zoo uitgeput door cle ongewone vermoeienissen en nog meer door de on gewone emotieszoo geschokt door tie vrees el ijk e ontdekking, dat zijn ideaal, de groote jager zich zoo jammerlijk ontpopt •had in een dronken praatjesmaker, dat hij niet in staat was al deze indrukken en ge beurtenissen te verwerken. En hij liet juf frouw Klara spreken en vragen, zoo veel ze wilde. Men moet echter deze weeigierige dame de eer geven, dat ze geen middel on beproefd liet om licht te krijgen in deze duistere zaak. Maar Karei Anton sliep rustig door, ver moeid als een kind en afgemat .als een af gebeulde jachthond, en eCrst toen hij 'luid snorkte, hield juifrouw-Klara op met vragen Ze besloot den volgenden dag te gebruiken om klaarheid te krijgen omtrent de geheim* zinnige gebeurtenis, welke ze achter dit al les vermoedde. Karei An-ton moest natuurlijk rekenschap geven, zoowel van het gebeurde in het bosch, als van zijn merkwaardig gesprek met den baron in de vestibule van hel hoofd- gebouw. Misschien kan men zich wel voor* stellen, dat juffrouw Klara geen opmerking gen over het gebeurde spaarde. „Heb ik je niet altijd gezegd," zei de waardige dame met dat gevoel van eigen* waarde, dat haar gedeeltelijk wasaangebo* ren en dat gedeeltelijk in de gegeven om standigheden paste, „dat je oppassen moesi opdat je niet in ongelegenheid zou komen door dien verloopen vent vani eeni jager Maar jé bent, wat je altijd geweest bent, Ka-< rel Anton. Je bent een kind, dat zich "doorj iedereen beet laat nemen, 't Is niet goed voor je, op eigen houtje uit te gaan, want daaraan ben je niet gewoon. Als je bij mijj thuis was gebleven, Karei Anton, zou je nooit in moeilijkheden geraakt zijn. Maari doe dat nu, tot we hier vandaan gaan, dan! behoef ik me niet meer zoo voor je te scha* men." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1