iiNiwm-;f~ DE EEMLAlSIDER" prijs m adveriehïilh niet inbegrip van ccn BUITENLAND. Cl! U-mem Ni. 4. iaf.mil Si. sm LiPS' SAFE-INRIGHTING FRANSCHE REGENMANTELS MAISOH „LHIHÖIIDElir ^BINNENLAND. 0 PLUIMVEE IVOEDEP EERSTE BLAD. Deposito-Rente een jaar vast 5°0 19e Jaargang No. 167 ftt po«t f 2.60, per weck (met gratis veixeker.ng tegen ongeiukken) 0.17s, afzonderlijke nummers 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR:-J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Zaterdag 15 Januari 1921 bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanbfc* dingen cn Licldadighcids-advcitentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdrljt bestaan zeer voordeclige bepalingen voor het advcriceren. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. 'Donderdag heeft Paul Bourgeois, die, naar >ij reeds meedeelden, tot voorzitter van den Franschen senaat is herkozen, een rede ge houden, waarin hij verklaarde, dat de ver kiezingen een bewijs zijn van Fnankrijk's wd om voort te gaan op den weg van mate- freelen en moreelen vooruitgang, die het in s;aat stelde den aanval der barbaarsch- neid af te slaan en zijn veVloren provincies te herwinnen. Zij beteekent tevens de afwij zing van alle revolutionaire pogingen, de be vestiging van de politiek van den socolen vrede. In een toespeling op den financieelen toe stand wees Bourgeois nogmaa's op de nood zakelijkheid de grootst mogelijke spaarzaam heid te betrachten en ten opzichte van den cuitenlandschen toestand verklaarde hij, dat e politiek van Frankrijk geenszins veront rus end behoeft te zijn en geen enkel recht zal aantasten Frankrijk blijft in den vrede het recht en de vrijheid vertegenwoordigen Het herstel der verwoeste streken eischende verdedigde Frankrijk het recht. Bourgeois regtle er bijWij koes eren niet de minste ongerustheid nopens de loyauteit te onzen opzichte van de gea'lieerden, die ons in den ooi log zulke schitterende bewijzen gaven van hun oprechtheid. Zij kunnen m sommige opzichten belangen hebben, die van de onze' verschillen, maar na een openhartige uit eenzetting zullen de kleine moeilijkheden tot haar werkelijke afmetingen worden te ruggebracht in verband met d'e groote per- manente be'angen. Ondertusschen heeft Millerand Donder- dag de voorzitters van de Kamer en den Se- rat, alsmede Poincaré, Viviani, Briand en -u-schillende politieke leiders, zooals Her- not (leider der radicale socialisten), Arago enz. gesproken. Reeds Doderdag werd het waarschijnlijk geacht, dat Millerand Raoul Peret, den voorzitter der Kamer, zou op dragen n nieuw kabinet te vormen. Inder daad heeft Péret in principe gisteren de op dracht aangenomen. Om kwart voor zes be gaf hij zich gisteren naar 't Elysée om den president der republiek in kennis te stellen met de door hem gedane stappen. Péret heeft zich daarna achtereenvolgens onderhouden met Briand, Poincaré en Viviani, welke laat- overigens, naar verluidt, 't aanvaarden Jn n portefeuille xan de hand zou hebben gewezen, daar hij van meenine F dat zijn opvattingen van lid der linkerzijde niet stroo- ken zou met die der tegenwoordige Kamer- meerderheid. Bij het verlaten van 't Elysée moet Péret n de mannen van de krant hebben ver- - aard, dat hij onder de tegenwoordige om standigheden slechts een groot ministerie van nationale eenheid wil vormen, hetgeen de besprekingen, die zullen worden voortge zet eenigszins had vertraagd. De Temps maakt de opmerking, dat de nieuwe regeering twee essentieele plichten zal hebben te vervullen: Frankrijk inkom sten te verschaffen en waarborgen te bie den voor de veiligheid van het land. Volgens welk plan zal men deze twee ta- W r™ 'e vervu!,en °P deze vraag laat het blad volgen, dat het nu leeds van belang is dit te weten, omdat Frankrijk voor .e dringende noodzakelijkheden staat, dan dat een Fransche regeering den tijd zou ebben om te tasten en zich langzamerhand ■ets als een opvatting van de Fransche po- Ü'nrf verwerven- De mannen, diejret be wind zullen voeren, moeten hun opvattin. deJIftt"k6"®-?' Hu" daden 2ullen onmi'd- len m'"'1 w on,sPru''en en zij zul W t Tz V0°r lan? de toekomst be heerschen aldus de Temps, die de politiek lindn0^ Wl'ke d°01' enkele te 2eer voor taSjtlr7e8len WOrdt voo'se- staan. Het blad geeft aan, dat er een andere politiek bestaat, die zegtzoowel na als voor den oorlog Frankrijk alleen sterk en alleen en z in8" 1, V,erkniZen veiligheid «n zMn schadeloosstellingen, als het weet, min. i? eel de werekl de verstandje wenschen en°J T* h*f' die een evenwicht wenschen en de lagen der bevolking, die den vanVn n' T hst in den ban doen lllJ Duitschers als geheel, verre van de te wreSV'Paili' VSn de revanche te versterken moeten wij het klaar zien te Frankr rechtvaardige eischen van Hn leen ^«"vinden in Duitschland te Lu Pn 'Jen' d:° hun land «enschen Be ll door een s'elsel van democra tie en vrede. De veiligheid van Frankrijk de zes maanden opzegging 4a o 0 08n dag s1-®,,» aan Frankrijk verschuldigde betalingen, de vreedzame samenwerking met Frankrijk, al dus gaat de Temps voort, moeten hun voor komen als goed recht en als de voorwaarde zelf van hun nationale opbeuring. „Deze politiek sluit volstrekt niet de sanc ties uit, als deze noodig mochten worden Zij sluit geen enkel oogenblik de overeen stemming tusschen de geallieerden uit, waaromtrent Léon Bourgeois terecht aan raadt ze niet te rekken door besprekingen over bizonderheden. Maar als Frankrijk op piet vasteland een politiek volgt van billijk heid en geduld zal het vrijer staan bij het onderhandelen met zijn bondgenooten en loopt het niet de kans te eeniger tijd te wor den gedwongen tot het oneven van rech ten, hetgeen zooveel wrok veroorzaakt." En wanneer men vroeg of laat de sancties in Duitschland zou moeten toepassen, on danks al de gematigdheid, die door Frank rijk is betoond, dan zou de Fransche regee ring werkelijk de mandataris blijken van al diegenen, die den vrede op den aardbol wenschen mandataris zoowel van de Ame rikanen als van de Euroneanen, want men diende nooit de Vereenigde Staten te ver geten. Buitenlandsche Berichten. G e n v e, 1 2 J a n. (B. T. A.). Het secre tariaat van den Volkenbond heeft ter in schrijving ontvangen het verdrag tusschen de voornaamste geallieerde mogendheden te Denemarken, betreffende de overdracht aan Denemarken van het grondgebied van N. Sleesvvijk, dat aan dit land bij de volks stemming is toegekend. Brussel, 1 4 J a n. (B. T. A.). Dr. Schro der, Duitsch gedelegeerde ter financieel? conferentie, is te Brussel aangekomen om met Theunis, Belgisch minister van finan ciën, te beraadslagen over de marken-over eenkomst. B e r 1 ij n, 1 4 J a n. (N. T. A. Draadloos). De Idea Nazionale is vart oordeel, dat Italië met Poincaré aan de pacificatie van Europa slechts kan medewerken, wanneer hij afziet vai> z?ijn politiek van haat tegenover Duitschland. Zijn idee der pax gailica was niet overeen te brengen met de behoefte der wereld aan vrede, met de werkelijkheid der Angelsaksische macht en met Dvitsch- land's recht van bestaan. B e r 1 ij n, 1 4 J a n. (N. T. A. Draadloos). In zijn intrée-rede zei de herkozen president van den Franschen senaat, Bourgeois, dat Frankrijk jaarlijks van Duitschland een steun bi jdrage van 16# milliard francs ver wachtte of wel80 milliard Mark. Dat is precies zooveel als heel het Dwitsche rijks- budget, dat Duitschland zelf onmogelijk kan dekken. B e r 1 ij n, 14 Jan. (N. T. A. Draadloos). Van heden, Vrijdag, af zijn in Frankrijk de kolenkaarten afgeschaft in verband met de voldoende kolenvoorziening. Daardoor is het opnieuw stemming maken voor nog groote- re gedwongen leveringen van kolen door Duitschland dan in het protocol van Spa ziin aangegeven, absurd geworden. Londen, 14 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). De nationale commissie voor het steenkolenbedrijf maakt goede vorde ringen met de regeling der toekomstige loonschalen in de steenkoolindustrie. Een door de mijneigenaars ontworpen schema stelt voor eiken arbeider een rechtstreeksch aandeel te geven in de winsten, een mini mum-loon en een vaste kapitaadsuitkeering, terwijl de overblijvende winsten in overeen te komen verhoudingen worden verdeeld tusschen mijnwerkers en mijneigenaars. Er zijn onderhandelingen gaande over de wijze, waarop deze verdeeling van de win sten zal plaats hebben, maar over het hoofdbeginsel is men het eens. De vooruit zichten op een regeling op dezen grondslag worden als gunstig beschouwd. Londen, 14 Jan. (R.) Thans staken te Ilford (Londen) vijfhonderd gemeente-be ambten. De stakers eischten hooger Joon Met uitzondering van de waterleiding, staan alle openbare diensten stil. De stakers von den 't goed de plaatselijke ziekenhuizen van electrisch licht te voorzien. De fabrieken moesten den arbeid staken door gebrek aan electrischen stroom. Naar schatting hebben 5000 arbeiders het werk moeten staken. De stakende gemeente-beambten beweren, dat hun loonen lager zijn dan die, geldende in de naburige districten, maar de autoritei- ton verklaren dat de arbeiders goed worden betaald en weigeren vastbesloten hun eischen in te willigen. Dublin, 1 4 J a n. (R.). Gewapende man nen zijn het huis binnengedrongen van Mc. Grath, een bekenden Ierschen advocaat en hebben op hem geschoten. Hij is daarna aan zijn wonden overleden. Rome, 14 Jan. (B. T. A.) De Temps verneemt uit Triest: De voormalige legio nair en hebben de levensmiddelen in beslag genomen van het Benedictijnerklooster, welks prior door een officier onheusch werd bejegend. Zij drongen eveneens het bureau van den gemeente-klerk binnen, en maak ten zich meester van de circulaire, waarin Jke bevolking om de bescherming der ko ninklijke karabiniers verzocht. De com missie, belast met de inlevering van het oorlogsmateriaal, dat in. Fiume is achterge bleven, is in een restaurant door arditi aan gevallen, die zonder resultaat een bom wierpen. De Itaiiaansche commandant zou besloten hebben een aantal karabiniers in burg-er naar Fiume te zenden. B e r 1 ij n, 14 Jan. (N. T. A. Draadloos). De rijksminister van defensie Gessier, deel de aan een medewerker van 't Berliner Ta- geblatt mee, dat nabij Opper-Silezië 140.000 geregelde en ongeveer 50.000 ongeregelde tToepen van 't Poolsche leger stonden. Hij noemde den toestand buiten gewoon ernstig. De aan Duitschland toege stane troepen zouden, wanneer Polen mocht aanvallen, helaas niet voldoende zijn. Ook de minister van buitenlands che zaken, Von Simons, geeft in een artikel, dot in een Ber- lijnsch tijdschrift verscheen, zijn vrees te kennen voor de meest ernstige gevolgen voor de toekomstige betrekkingen tusschen Polen en, Duitschland bij een gewelddadige roof van Opper-Srlezië, waardoor Duitsch land tevens de mogelijkheid zou worden ont nomen een één geheel vormend econo misch lichaam te blijven en te voldoen aan de eischen van het vredesverdrag. B e r 1 ij n, 14 Jan. (N. T. A. Draadloos). Over Poolsche Putsch-voorbereidselen, die tegen Opper-Silezië zijn gericht, wordt uit Warschau bericht, dat daar iedereen weet, hoe in de gelederen der troepen tegen Duitschland wordt opgehitst. De verklaring der Poolsche regeering, dat de troepen slechts in verband met de demobilisatie naar de Diiitsché grens zijn gebracht, wordt be schouwd als een misleiding. Reservebatal jons behouden hun volledige sterkte. Alle divisies (vier bij de Opper-Silezische grens, vier in Posen en West-Pruisen, drie bii War schau)'staan klaar om op te marcheeren en slag te leveren. Athene, 1 4 J a n. (B. T. A.). Het door Rallis onenbaar gemaakte bericht, dat de koning het leger in Klein-Azië niet zal aan voeren, heeft groote verwondering gewekt- De reden, die er voor gegeven wordt is, dat de provincie Smyrna, die aan Griekenland is toegewezen door het nog niet geratificeer de Turksche verdrag, nog niet werkelijk Grieksch gebied Ls. Er wordt medegedeeld, dat generaal Pa- po elos reeds te Smyrna terug zou zijn. Men gelooft, dat bet Grieksche offensief op het punt staat van te worden gestuit. Het leger zou zich terugtrekken op zijn eerste stellin gen, met behoud echter van de punten, waar het de spoorweg heeft bereikt. Er heerscht ernstige ontstemming in het Grieksche le ger over het feit, dat officieren zijn bevor derd. die den oorlog niet hebben meege maakt en dat mannen onder de wapenen worden gehouden, die vrij wenschen te ko men. van Defensie uitgebrachte adviezen aan de Ka- mero ver te legden. Als eersten grond voor de samensmelting der beide militaire depu riem enten voert de Regee ring aan, dat de tot dusver bestaande regeling tot onnoodigen omslag leidt. Zij verwacht aan merkelijke vereenvoudiging von de somensmel ting. De leden, die deze beschouwing aan cri- tiek onderwierpen, merkten op, dat de ge- wenschte samenwerking (die inderdaad heeft ontbroken) zeer wel te verwezenlijken is zonder dot tot fusie der beide departementen behoeft te worden overgegaan. De voordeden dier samenwerking, wat ge meenschappelijke aanschaffingen betreft, over- drijve men overigens niet. Ten aanzien der dopdo weermiddelen schepen enz. is een heid in de aanschaffing vanzelf uitgesloten. Ten aanzien van geweren, munitne e. d. bestaat zij tot zekere hoogte reeds cn kan 2ij, zooals ge zegd, desgcwenscht verder doorgevoerd worden. Of samenvoeging der beide luchtvaartdiensten een voordeel zal zijn, meenden deze leden voorshands zeer tem oeten betwijfelen. In allen gevalle zul het organiseeren von zulk een alge- meenen militairen luchtvaartdienst groote uit gaven vorderen. De samenvoeging der vorming von militaire gymnostiekonderwijzers achten zij een punt von bijkomstig belang. Daarentegen zogen zij in de vereenvoudiging der voorberei dende officiersopleidingen een desideratum van groote bctcckenis, maar zij betoogden, dat ook ter verkrijging hiervan dc samenvoeging der beide departementen allerminst noodig is. Dezo vereenvoudiging toch kon /onder deze samen voeging op doeltreffende wijze worden bereikt, indien men eenerzijds de oplcidingsinrichtingen tc Alkmaar cn te Breda, anderzijds die te Dor drecht en te Willemsoord vereenigt. De hier bepleite samenvoeging achten zij te verkiezen boven die der opleidingsinrichtingcn te Dor drecht en te Alkmaar, welke in het voornemen der .Regeering ligt Het beroep der regeering op de zich meer en meer op den voorgrond dringende sociale vraagstukken, ten aanzien worvon eenhoofdige leiding op zoo nauw non elkander grenzend gebied naar het oordeel der regeering slechts voordeel kon afwerpen, had op sommig leden weinig indruk gemaakt. Naar aanleiding van het beroep op dc moei lijkheden, welke zijn voorgekomen toen de op perbevelhebber met twee hoofden van bestuur tc maken had, werd de vraag gesteld of in den achter ons liggenden mobilisatietijd inderdaad zulke moeilijkheden uit het bestaan von een tweehoofdig bestuur zijn voortgekomen. De Regeering beroept zich voorts, als één der voornaamste gronden om thans tot de samen smelting der beide militaire departementen over tc gaan op do noodig geworden reorganisatie van leger en vloot De leden, die zich princi pieel tegen do samensmelting kantten, meenden in deze noodzakelijkheid van reorganisatie van leger en vlooi juist een krachtig argument te WATERPROOF GUMMI GABERDINE LANG E ST RAAT AMERSFOORT Rome, 1 4 J a n. (B. T. A.). Volgens een telegram uit Sofia aan Stefani wordt de be zetting van Denislu door de Grieken weer sproken. Het Grieksche offensief is tot staan gebracht door den krachtigen tegenstand der Turken. De vervolging zal waarschijn lijk worden uitgesteld. Bombay, 12 Jan. (R.). Er zijn ernstige onlusten uitgebroken op dc groote katoen spinnerij. De arbeiders eischen extra loon voor de vacantie. De directeur is gesteenigd en de politie, die ter hulp snelde, eveneens. Er zijn verscheidene gewonden- De politie chargeerde. Er hadden 40 arrestaties plaats. El Paso, 13 Jan. (R.). Generaal Mur- guia, oud-commandant van de noordelijke zóne van Mexico onder Carranza, is opge staan tegen Obregon. Men bericht, dat Mur- guia's troepen de bondstroepen in den staat San Luis Potas aanvielen, doch op de vlucht werden gejaagd met achterlating van acht dooden. Buenos A y r e s, 13 Jan. (B. T. A.). Er zijn troepen gezonden naar het gebied van Santa Cruz, waar stakers en bandieten zich schuldig hebben gemaakt aan plunde ring van de landgoederen. Enkele landhee- ren zijn gevlucht naar Puerto Gallegos. Er werden maatregelen genomen, waardoor de toestand minder onrustbarend is geworden. Slafen-Generaal. TWEEDE KAMER. Departement van «letensie. Blijkens het voorloopig verslag van de Tweede Kamer van het afdeelingsonderzoek hadden ver scheidene leden overwegend bezwaar tegen het wetsontwerp, houdende wettelijke voorzieningen naar aanleiding van de opheffing van de Depar tementen van Marine en van Oorlog en van de instelling van een Departement van Defensie. Zij konden van een samenvoeging slechts na- deelen duchten. Hun bezwaren werden door de memorie van toelichting in geenen deele weg genomen. Deze bepaalt zich tot eenige uit spraken van algemeenen aard, zij is in hooge mate vraag en weinig zeggend. Een feitelijke uiteenzetting, dat één enkel departement voor leger en marine practisch mögelijk en in het be lang onzer weermacht zal zijn en dat de voor gespiegelde bezuiniging daardoor inderdaad zal worden bereikt, hadden deze leden daarin ge mist. Evenmin blijkt, dat de Regeering om trent de wenschelijkheid der samenvoeging het oordeel van deskundigen heeft ingewonnen, of aan een commissie een opdracht tot ondefzock dienaangaande heeft verstrekt Eenige leden stelden dc vraag, of de regeering bereid is, de ter zake ctenr den Raad vnn State eri den Raad zien om, hoe men over de mogelijkheid der ver- eeniging in dc toekomst moge denken, doartoc in geen geval thans over te gaan. Ten slotte was ook het beroep, doo*- de re geering aan de instelling van den Volkenbond ontleend, sommigen leden niet duidelijk. Verscheidene leden hadden tegen het wets ontwerp vooral bezwaar op grond van de bij zondere positie, welke de marine in ons defen siestelsel inneemt. De jegeoring heeft blijkens de memorie van toelichting de vraag overwo gen, of de behartiging van de maritieme verde diging van het Rijk buiten Europa wel aan het nieuw gedachie departement kun worden toe- vcrlTouv/d, dan wel besloten zou kunnen worden tot een scheiding, waarbij dat deel onzer ma rine, dot voor de maritieme verdediging von onze koloniën bestemd is, in hoofdzaak onder het Departement van Koloniën zou bchooren te worden ondergebracht Echter meende de re" geering- op principieele gronden te moeten vast houden aan den eisch eener onverdeelde staats- morinc tc: handhaving onzer souvereiniteit in en buiten Europa. Sommig lden achtten dit standpunt het eenig juiste, maar zij spraken als hun meening uit, dat de regeering, eenmaal dit standpunt kiezende, hadm oeten inzien, dat hot brengen der marine onder een Departement van Defensie, daarmede onvereenigbaor is. Verscheidene andere leden verklaarden zich met het wetsontwerp te kunnen vereenigen. Verscheidene leden zouden boven den uit- hecmschcn term defensie de voorkeur geven aan landsverdediging. Het hiertegen aangevoerde argument, dat de gekozen naam ontleend is aen het opschrift boven het achtste hoofdstuk der Grondwet, kwam hun niet afdoende voor. Berichten. De Staatscourant van 14 Januari bevat o. a. de volgende Kon. besluiten: op verzoek eervol ontslagen m-r. E. H. J. baron ven Vcorst tot Voorst, secretaris der permanente commissie van beroep der pos terijen, telegrafie en telefonie; klem met dank H. G. Icke te 's Gravenhoge, inspec teur der telefonie in algemeenen dienst. den eerste luitenant J. A. Bouman, van het 15de ïegiment Infanterie, op het daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ont slag uit den militairen dienst verleend en is hii benoemd tot reserve-eerste-luitenant bij het 15de regiment Infanterie. benoemd tot assistent bij het Nijverheids- laboratorium te Delft, de heer J. Neuteboom te Hattem, thans tijdelijk als zoodanig werk zaam, en de heer G. J. van den Berg te Delft, thans amanuensis le kl. bij genoemd labo ratorium erkend en toegelaten als consul van de Vereenigde Staten van Airurike op Curasao de heer Bradstreet S. Rnirdej*.: WEESPERS KARSPEL. benoemd tot lid van den Voogdijraad: Amsterdam IN. van Schouwenburg, Ned. Herv. predikant te Amsterdamte Alkmaar C. Adriaanse, directeur van de Midden- stondsbnnk, wethouder, te Den HelderB. Zondervan, typograaf, lid van den gemeen teraad te Den HelderJ. P. de Groaff, Ned. Herv. predikant te SchagenAmsterdam If mr. E. J. C. Go'seling, te AmsterdamH. Brouwer Pzn lid van de Prov. Staten van Noord-Holland, te Hilversum; te Winscho ten H. J. Knigge, landbouwer te Stadska naal, gemeente Wildervankte Breda mr, W. A. J. van den Hurk, advocaat-procureur te Ginneken op hun verzoek ann mej. J. E. de Bruyn Kops, lid van den Voogdijraad te 's-Graven- 'hage II, T. H. Ringers Sr., lid van den Voog dijraad te Alkmaar en jhr. mr. F. G. H. Michiels van Kesenich, lidv an den Voogdij raad te Roermond, uit die betrekking eervol ontslag verleend, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten de titulaire rang van hoofdofficier-machi nist der 2e kl. verleend aan de officieren machinist le kl. B. J. V elder man en D. Bedeaux op zijn verzoek met 1 Febr. 1021 wegens langdurigen dienst eervol ontslag uit den zeedienst verleend aan den hoofdofficier machinist 2c kl. titulair D. Bedeaux, ondef toekenning van pensioen. l>c Oosten rij kse.lic schuld aan Xc tl er Luid. De Weensche correspondent van het Hbld. meldt d.d. 14 Januari: Aan de besprekingen over de terugbete» ling van het N. U. M.-credict, die gisteren met de Oostenrijksch-Horigaarsche Bamk zijn begonnen, namen ongeveer veertig ge delegeerden deel. De besprekingen hadden» slechts een voorbe-reidend karakter. De voorzit tors stoel werd ingenomen dooi den Amerikannschen licjuidateur van de O. H. Bank, Whitman. Deze stelde voor, dat er naar gestreefd zou worden de ver tegenwoordigers van de Nèdierlandscbtf groep tot een vermindering hunner ei-schenl te bewegen. Een overeenstemming hierom trent zou de basis vormen voor de totoler bepaling van de vorderingen der schuld- eischers van de O.-H. Bank. De vordering van de Nederlandsch-e groep bedraagt zes tien milliocn gulden. Gepoogd zal worden uit 'de activa van de O.-H. Bank een directe betaling van zeven millioen gulden moge* lijk te maken. Het restant zou eten kwijtge scholden worden. Heden hebben de vertegenwoordigers va,,, d-e verschillende groepen van geïnteresseer den vergaderd om over deze voorstellen ta beraadslagen. De eigenlijke besprekingen beginnen pa; morgen. Commissaris der Koningin inZeeland. Volgens he: Vad. komt voor opvolger van mr. Dijckmeester als commis saris der Koningin in Zeeland ten zeerst® Ln aanmerking mr. R. J. H. Patijn, thu.is secretaris-generaal aan het departement van buitenlandsche zaloen. Onze vertegenwoordiging in Budapest Het Korr. Bur. se nt ons uit Boedapest De Nederlandsche regeerir.g heeft ha. .-n gezant te Weenen, jhr. Van Weede, de di plomatieke vertegenwoordiging voor Hon garije toevertrouwd. Jhr. Van Weede is gis-, teren in Boedapest aangekomen. De over» handiging zijner geloofsbrieven aan denl rijksregent geschiedt Vrijdagmiddag ondefi plechtig ceremonieel. De Belgische militair atta-; c h De Brusselsche correspondent van del N. R. Ct. heeft zich, naar aanleiding van het' bericht, dat de post van militair attaché bij de Belgische legatie in Den Haag zou wor den opgeheven, tot het departement van' buitenlandsche zaken gewend. Daar heeft men dat bericht tegengesproken; de postl van toegevend militair attaché, in den oor-J logstijd geschapen, is onnoodig geworden( en daarom is kapitein de Genninck terug-, geroepen. Oversbe Schmidt blijft al9 mili«^ tair attaché aan de legatie in Den Haag ver* bonden. De Grondwetsherziening-voorstellen Naar wij vernemen zijn cfce we.'javccrJ stellen nopens de Grondwetsherzieningj thans ter overweging bij den Raa'di van Sta«j t« aanhang 1;; gèmaakit

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1