I. GROOTENDORST -HOF 20. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. KOOPT BW scrams PRilS DER ADVERTLNTIËH V l SMITSKAMP - TUIMARCHITECT ZEIST FPANSCHE REGENMANTELS waterproof GUMMI gaberoine HMSea „L BIRBHBEUE" langestraat AMERSFOORT GELUKKIGE MENSCHEN 19e Jaargang Ne. 171 per past 2.63, p« weak (nat gratis verzekering Jagen oigaiiikken) 0.17', alxondcrlijke nummers |>0j0«.aana... AMERSFOORTSCH DAGBLAD Donderdag 20 Januari 1921 DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE 'POOR! WAL. TEL. INT 513. van 1 4 rebels f 1.05 met inbegrip van ccq bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanb c» dingen ca Licldadighcids-adycitenticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrtcercn. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. hi Engeland zijn teekenen waar te /temen, die wijzen op een economische £ïrrsis. Thans verluidt, dat opnieuw prijs- loonsverlaging valt vast te stellen, de takken van nijverheid, waarbij t „sliding scale-stelsel" wordt toege past, zal met de verlaging van de kos ten voor het levensonderhoud automatisch een verlaging van d'e nominale loonen ge paard gaan. Een eerste voorbeeld van dit iliding scale-systeem is het loonstelsel, dat i»j de spoorwegen iin gebruik is. Hier wor den. die loonen niet elke maand herzien, inaar, volgens de bewegelijke schaal der kosten voor 't levensonderhoud, om de drie maanden. De cijfers van 1 Maart 1921 tullen worden vergeleken met die van 1 Dec. 1920, waarna zal worden vastgesteld, welke wijziging in de loonen der arbeiders dient te worden gebracht voor de periode van 1 Maart tot 30 Juni. Tot dusver leidde dit stelsel nog steeds tot verhooging der nominale loonen. In sommige takken van bedrijf hebben de arbeiders onlangs genoegen genomen met loonsverlagingen, daar de productie-prijzen zoozeer konden worden verlaagd, dat de afname der vervaardigde goederen gewaar borgd bleef. In enkele andere gevallen héb ben zij met onderling goedvinden afgezien van loonsverhoogingen, waarop zij volgens het loonsysteem recht hadden. De mijnwer kers in de ijzermijnen van het Furness-diis- friet hebben thans tot een andere werkwijze hun toevlucht genomen om hun tak van be drijf gaande te houden. Zij stemden er in toe tegen loonen te werken, die gebaseerd zijn op de loopende verkoopsprijzen in plaats van op d'e hoogere prijzen van No- ember en December j.l. Tot nu toe is bij geen enkel groot bedrijf een van beide ge noemde systemen in gébruik genomen, maar er zullen binnenkort belangrijke be sprekingen hieromtrent tusschen de werkge vers en werknemers in de ijzer- en staal industrie plaats hebben. Volgens de Daily Mail zullen de officieele cijfers, die door het ministerie van arbeid gepubliceerd worden betreffende de kosten van' levensonderhoud dier arbeidersgezinnen p «er Januari, vier of vijf punten lager zijn H-wi fee over December. De daling toont een r ^x/ressief karakter: in November waren de oei an van het levensonderhoud 175 hoojrer dan voor den oorlog, in December 109 en in Januari 104 of 165 Maar ook uit de Vereenigde Staten komt een bericht, dat wijst op eenzelfde ver schijnsel aan de overzij van den Atlanti- schen Oceaan: volgens krantenberichten uit Pittsburg rul. heeft de Pensyivania-spoor- wegmaatschappij voorgesteld, dat elk ge ëmployeerde één dag van de week niet zal werken. Mocht het personeel dit voorstel Telef. interl. 158. Uit cen.Ige attesten dat hot. ro=u\ t.int van Uw scheppin? bo>en verwachting zolfar heeft voldaan dat een ieder, die hel ziet, verrukt is over den fraaien aanblik en hulde brengt aan den ontwerper G. F. v. T zeer tevreden te zijn over den keurigen en 6maukvollen aanlog van oen groot gedeelte van .Ciijn buitenplaats le 's Gravoland J. B. en deel U hiorbij mede dat ik bij fonder tevreden bon ovor den nieuwen aanleg ▼an mijn tuin. Wed. H. J. W.-DE K. niet aanvaarden, dam zal worden overgegaan tot het ontslaan van een vijfde gedeelte van hen, die bij d*e maatschappij werkzaam zijn. Wij meldden reeds in 't kort, dat door alle partijen van dern rijksdag, de onafhankelij- ioen en communisten uitgezonderd, eert voor stel is ingediend, waarin van de regeering wordt gevraagd, wat ziij van zins is te doen om de openbare veiligheid in Opper-Silezië te herstellen, het hoofd te bieden aan het gevaar, dat dreigt in verband met het con- centreeren van Poolsche troepen aan de Opper-Silezische grens en te voorkomen, dat de Duitsche kiesgerechtigden nadeel ondervinden* met betrekking tot het uitbren gen van hun stem. Ondertusschen hebben, blijkens een bericht in de Duitsche bladen, dat ontleend is aan den „Oberschlesischer Wanderer", tot dusver zich voor de volks stemming in Opper-Si'leziië 216.000 kies gerechtigden, die niet in Opper-Silezië wo nen, aangegeven. In Duitschland is men echter niet tevre den over het reglement der volksstemming. Thans heeft de Duitsche regeering er we derom bij den raad van gezanten en bij de regeeringen te Londen, Parijs en Rome geprotesteerd tegen de voorschriften van de volksstemming, die in Opper-Silezië zijn uitgevaardigd door de intergeallieerde com missie te Oppeln. Deze voorschriften van 30 Dec. 1920 kwamen eerst 4 Jan. 1921 in handen der Duitsche gevolmachtigden te Oppeln en ook werd met dezen er niet vooraf over beraadslaagd. De Polen daaren tegen hadden gelegenheid hun wemschen te uiten. De nota wijs-t er bovendien op, dat de voorschriften nu eens im strijd zijn met het vredesverdrag, dan weer bepalingen bevat ten, die eenzijdig onbillijk zijn tegenover de Duitsche kiesgerechtigden of technisch on uitvoerbaar. Een schending van het vredes verdrag vormt volgens de Duitsche regee ring het feit, dat kleine landelijke districten niet als zelfstandige kiesdistricten worden beschouwd en dat aan sommige gemeenten in het district Rybni'k het recht tot stemmen wordt ontzegd. .Ook zou het volgens de Duitsche opvatting een schending van het verdrag zijn, indien zonder toestemming der mogendheden, wie.n het aangaat, verschil lende "verkiezingsdagen werden vastgesteld. Als onbillijk wordt het tevens beschouwd, wanneer alleen de personen mogen kiezen, die sedert 1 Jan. 1904 onafgebroken in het volksstemmingsgebied wonen. Ook van Fransche zijde houdt men zich met de Opper-Silezische kwestie bezig en Havas seint, dat een aantal buitenlandsche bladen op grond1 van berichten uit Duttsche bron, critiek oefenen op het beleid van de commissie der geallieerden te Oppeln, haar de uitzetting van mevrouw Buxton voor de voeten werpen, de mogelijkheid bespreken, van een Poolschen opstand in Silezië en be- v. ren, dat de Polen op de grens een groote legermacht bijeenbrengen. Deze heele cam pagne wordt het werk genoemd van de Duit sche propaganda, die zich steeds ijveriger begint te roeren, naarmate de datum der volksstemming nadert. De heele campagne zou niet verdienen, dat men er eenige aan dacht aan schenkt; de commissie der geal lieerden te Oppeln zou haar taak met de beste bedoelingen verrichten en geen ander deel hebben dan de bevolking van Opper- Silezië in staat te stellen vrij en zonder be ïnvloeding van buiten haar stem uit te bren gen. Mevr. Buxton werd uit het land gezet,: omdat zij zich openlijk aan bolsjewistische propaganda schuldig maakte. Er is nog een aangelegenheid, waarop van Fransche zijde wordt gereageerd de kwes tie van 't gebruiken als bezettingsmacht in: Duitschland van kleurlingen. De Duitschers spraken steeds met .verbittering van „den zwarten smaad", „de hel aan den Rijn" en gebruikten verder in dit verband de woor den „zwarte pest" enz. Een der grieven van de Duitsche propa ganda tegen de zwarte.groepen en in het al gemeen tegen het Fransche leger, is, dat cle bevelvoering in alle garnizoensplaatsen een birondere. soort van huizen sticht, aldus wordt door Havas geseind. Deze grief,'die in het bizonder geëxploiteerd wordt in de brochure „Farbige Franzosen am Rhein", die bestemd is voor de vrouwen in het bui tenland, berust, volgens hetzelfde persagent schap, op een -misverstand, dat gemakkelijk kan worden rechtgezetals in vele garni zoensplaatsen inrichtingen bestaan, als ver meld door cle Duitsche propaganda, is dit, omdat die al bestonden vóór de aankomst der Fransche troepenals, aan den ande ren kant, de noodzakelijkheid van die inrich tingen is erkend door de Fransche oVerheid. is dit om zóóveel mogelijk het hoofd te bie den aan de demoraliseerende gevolgen van de vrije prostitutie, die in Duitschland ver der ontwikkeld is dan in de andere landen en om te vermijden, dat vrouwen zonder toezicht de traenen opwachten. Het bestaan van die huizen is, gaat het telegram door, wel ver van, zooals de Duitsche kranten zeg gen, een gevaar voor de openbare zedelijk heid te zijn, integendeel een middel om de meest schadelijke gevolgen van de prosti tutie te verminderen. Om zich hiervan te overtuigen wordt het voldoende geacht het artikel te lezen in het Mannheimer Tageblatt van 15 Juni 1920 o.vef 'de zedelijkheid in sommige Duitsche sleden. Zoo hebben te Griesheim op 14 Juni de plaatselijke gen darmerie en een Fransche patrouille een klopjacht gehouden in den omtrek van het kamp om de gedragingen der beruchte vrou wen, die bijna schandelijk .waren geworden. dat de recruten daarvan geregeld gebruik moesten maken cn schrijft, dat de Duitsche vrouwen op een congres, gehouden te Char- lottenburg in 1916, hebben geprotesteerd tegen de wijze waarop hun kinderen, als zij emper soldaat waren, naar de publieke hui zen werden gezonden- Door hetzelfde blad worden veelbeteke nende bizonderheden gegeven, die het ver melden wel waard zijn. Zoo hing boven een dezer inrichtingen een uithangbord met het opschriftZur Deutschen Mutter, met het portret van de keizerin en een Duitsche vlag, die daarboven wapperde. Buitenlandsche Berichten. Sedert eenige clagen is lvet opvallend, dat op alle officieele beurzen, vooral in New- York, Parijs, Londen en Amsterdam, de Duitsche Mark omhoog gaat. De oorzaak daarvan ligt voornamelijk in speculaties te New-York, doch ook in het tot stand komen van de Duitsch-Nederlandsche credletover- eenkomst. Men neemt aan, dat deze stijging nog eenige dagen zal duren. Ber 1 ij n, 1 9 J a n. (N. T. A Draadloos). De Duitsche kond ven spoorwegpersoneel heeft zich Dinsdag met 51 tegen 20 stem men verk'aard voor het aanvaarden van de concessies der regeering en dus tegen een spoorwegstaking. Het weken lang dreigende» gevaar van een algemaen-e verkeersgtaldng is zoodoende afgewend. Parijs, 19 Jan. (H. R.) In een inter view heeft Barthou, de niieuwe minister van oorlog, verklaard, dat zijn program tot strek king heeft den militairen diensttijd belang rijk te verkorten en de militaire lasten te verlichten. Hij voegde er aan toe, dat het misdadig zou zijn Frankrijk een last op te leggen, die de behoeften van zijn verdedi ging te boven ging. te onderdrukken. Het aantal van die vrou wen, die men in den omtrek vond, liep in de honderden, die van wijd en .zijd waren aan gekomen. Sommige Waren' vergrijsd in het kwaad, anderen jonge, meisjes, die nauwe lijks de school hsdderi verlaten. Vele jonge meisjes worden aangevoerd door handelaars in blf nke slavinnen, zóoals dit b.v. het ge- va' was bij een. meisje van 15 jaar, Marie Schmuck, dat als vermist werd aangegeven, door den ondcrnrefect van Gross Gorau. Het Mannheimer Tageblalt vervolgtDe namen van alle vrouwen, die bij de klop jacht zijn aangehouden en die zich zonder geldige reden in den omtrek van het kamp bevonden, zijn zorgvuldig ingeschreven. Zij zullen goed doen met zich niet meer in die streken te vertoonen. Een groot aantal van die dames heeft men genoopt de grens bij Darmstadt over te gaan. Het telegram be sluit Dat is heel wat anders, naar men ziet, dan de tegen hun wil door Fransche officieren verleide jonge meisies, die huns ondanks in publieke huizen zouden zijn ongesloten. Hel is overbodig om eraan toe te voegen, dat deze grief, die zoo heftig cloor de Duitsche propaganda wordt geëxploiteerd tegen de Fransche troenen, zich wel eens tegen de Duitschers zelf zou kunnen keeien. Het Duit sche leger is tijdens den oorlog niet in ge breke gebleven om, overal waar troepen wa ren, bizondere huizen in te richten, die het openlijk beschermde, zorgvuldig onderhield en nret tucht bestuurde. Een artikef- verschenen in het München- sche tijdschriftDie Frau im Staat, stelt vast Parijs, 19 Jan. (H.-R) Het hoofdbe stuur der fed err. tie van tex li elarb eiders heeft een motie aangenomen tegen de d'erd.e in ternationale en de politiek, die cle aanhan gers daarvan tra-chten toe te passen in de vokvereendgingen. Het bestuur besloot alle vnkvereenigingen, die deel uitmaken van de revokitioTinair-syndicalistische comité's, te wijzen op den eerbied, dien <zij verschuldigd zijn aan de vakvereerJgings-discipIine. Livorno, 18 Jan. (B. T. A.) De och tendzitting van het soc. congres werd ver stoord door interrupties en scheldwoorden. Baldcsi van de Algcmeene Federatie van den arbeid beschuldigde de communisten van lafheid. In de middagzitting nam het congres een molie aan ten gunste der Hongaarsche com munisten, wier uitlevering door de regee ring van Boedapest wordt gevraagd. Er hadden heftige betoogingen plaats, toen Vacirca er op wees, dat de incidenten van Bologna hadden getoond, dat de organen van den slaat zeer stevig zijn en dat het ge weld der socialisten zich tegen de partij gekeerd had. Bombacci haalde een revolver voor den clag en mikte op Vacirca. Andere congressisten verwijderden hem onder een onbeschrijfelijk lawaai uit de zaal. Vacirca zette daarop zijn rede voort, die nieuwe interrupties uitlokte. M a d r i d, 1 8 J a n. (B. T. A.) De minister van financiën heeft den termijn, die aan de beambten van den Hnancieelen dienst was gesteld vcor het hervatten van den arbeid, to: morgenavond verlaagd. De hoogere amb tenaren aan het ministerie hebben aun d® stakers een formule voorgesteld, die de op« lossing van het geschil nader bij te brengen beoogt. M d>r i d, 1 9 J a n. (B. T. A.) Bij het on* derzoek in de Kamer naar de geloofsbrief ven der afgevaardigden heeft Chiorro (par* tij van Lncierva) -een tumult verwekt dooit beleedigende woorden tot den minister van bmnenla.ndsche zaken te richten. Het kwam tot een botsing tusschen dezen en verschei dene leden van d'e regeeringspartij en Chiar- ro, die met moeite door zijn vrienden be schermd werd. Lissabon, 1 8 J a n. (B. T. A.) Wegens een staking der drukkers zijn de bladian niet verschenen. Venavond zou gezamenlijk eeni blad worden u-ilgegeven. F i u m e, 18 Jan. (B. T. A.) D'Anrvunzio heeft Fiume per auto verloten. Rome, 18 Jan. (B. T. A.) D'Annunzio is voorzien van een paspoort, waarin hem wordt toegestaan naar Zwitserland, Grieken land of Frankrijk le gaan. Hij zal zich be geven naar een dorp in de omgeving vanl Parijs. Door hem is aan den vroegeren ver tegenwoordiger van het regentschap Fiume een verklaring overhandigd, waorin hij zegt van zins te zijn zich van elke poging tot agitatie te onthouden. G e n v e, 18 Jan. (B. T. A.) Ten ge volge van de aardbevingen in Albanië zijn Tepelepi, El Bassun en 15 dorpen volkomen verwoest. Het aantal slachtoffers bedraagt meer dan 30.000. Vele duizenden zijn dak loos en hebben gebrek aan het meest noo- dige. Zij worden bovendien door de koude en de epidemieën geteisterd. De Albaneesche regeering, gesteund door het Amerikaansclve Roode Kruis, tracht het lijden der slachtoffers'te verzachten, doch door den buitengewonen omvang van de romp gaat dit haar krachten te boven. B e r 1 ij n, 1 9 J a n. (N. T. A. Draadloos). Eiken dog begint de Duitsche bevolking de toestand in Opper-Silezië meer te hinderen wegens het vermoorden van DuLtschgezin- den door Poolsche benden eender toezicht der Ententemog'e rid heden. Naar heden, Woensdag, weer bericht wordt, had te Bo- guschütz een vuurgevecht plaats tusschen piebiscietpolitie en gewapend gepeupel, dat vele uren duurde en eindigde met verliezen voor beide partijen. Van Duitsche zijde wordt opgemerkt, dat, in plaats dat men zich' te Parijs er nog steeds over verontrust of de ontwapening in Duitschland reeds vol doende opgeschoten is, de Entente er liever voor moest zorgen, dat het Pooische gepeu pel in Opper-Siiezic ontwapend wordt. B e r 1 ij n, 1 9 J a n. (N. T. A. Draadloos). Het gevaar voor besmettelijke ziekten neemt volgens de laatste berichten, in Polen voort durend toe. Bij Thorn werden gevallen van Cholera en vlektyphus geconstateerd. K o w n o, 19 Jan. (W. B.) Naar het Lit. T.-A. d.d. 18 Jan. meldt, is op dien dag de Lita-usche Nat. Verg. na een onderbreking van twee en een halve maand weer bijeen gekomen. De minister van buitenlandsche zaken, Purikis, gat in zijn rede te kennen, dat de Litausche regeering principieel in stemt met het houdien eemer volksstemming. Litauen moet echter in staat worden gesteld onder dezelfde voorwaarden te stemmen als Po'.en. Washington, 19 Jan. (N. T. A- Draadloos). Voor zoover thans bekend is, zal de inhuldiging van Harding als president even eenvoudig zijn als die van Lincoln is geweest. L o n d e n, 1 9 J a n. (N. T. A. Draadloos). Volgens berichten uit Amerika zal Harding, Het menschelijk lichaam kan 2062 be wegingen maken. Sommige orkestdirecteu ren voeren die alle tegelijk uit. van GUSTAF AF GEYERSTAM. 49 öoor de aangename verhouding, die zich tusschen de beide families ontwikkeld had, gesloot de controleur voorloopig van deze plannen af te zien, en in de schoot van zijn familie te blijven. Bovendien had hij nog een andere reden pm te blijven n.l. zijn zaken met den baron. Het scheen dus, dat het noodlot den con troleur aan hun macht had overgeleverd en gunstig gestemd was jegens de strikken, die juffrouw Klara en Karei Anton legden voor de vrij'beid van den patriarch. Het bleek,, dat de controleur belangstel ling koesterde voor de aangename sport, die vis»schen wordt genoemd, en al kon Karei lAnton hierin geen schadevergoeding vin- Jden voor zijn verloren jaChtgeluk, zoo sprak [het toch van zelf, dat hij de trouwe gelei der van den controleur op het meer werd i©n dat hij dit genoegen op hoogen prijs Stelde. Op deze tochten had Karei Anton een goede gelegenheid om het gesprek op het onderwerp te brengen, zoools juffrouw Kla ra hem ^anbp^olen had. Hij zou ongetwij feld meer genoegen van het visschen heb ben gehad, wanneer hij niet voortdurend aan de zware taak moest denken, die zijn vrouw hem op schouders had gelegd. Hoe meer hij er aan dacht, hoe minder hij durfde. En daar Karei Anton een zeer gevoelig geweten bezat, kwam hij van eiken tocht nog meer terneergeslagen terug dan van den voongaanden. Maar bij het eten, als de koffiekan op ta fel stond, of wanneer de vier vrienden bij nog warmer drank bijeen zaten voor me vrouw Hilda's raam, of om eens een andeT uitzicht te hebben in Karei Anton's woning, gebruikte juffrouw Klara elke gelegenheid die het gesprek maar aanbood, om een woord te" zeggen over het geluk van het hu welijk, de eenige veilige haven voor den ouden dag. Juffrouw Klara maakte deze zin spelingen met de grootste tact. Ze sprak op zulk een milden en warmen toon van een huisvrouw, dat het een hart van steen had moeten treffen. En zoodra er sprake was van een der kin deren, vond ze aanleiding om de gezellig heid en de rust van het huiselijk leven te schilderen en het geluk van den vader, die bij zijn thuiskomst wordt ontvangen door blijde kinderstemmetjes. Zij ontwikkelde een slimheid, die Karei Anton met de grootste bewondering ver vulde en hij ondersteunde zijn vrouw met knikjes en lachjes, die hem zelf bevrijdden van de zware last die zijn gebrek aan ini tiatief op zijn schouders drukte. Jen mevrouw Hilda Ze zat bij deze ge- genheden zoo onverschillig en verstrooid er bij alsof het haar in het geheel niet aan ging en alsof zij zeggen wilde „Zie eens naar mii. Ik ben toch niet ge trouwd, maar hen ik niet even gelukkig als of ik het was?" Juffrouw Klara begreep dat eri ze prees luid haar vriendin's verstandige taktiek. In het begin ontgingen dergelijke aanmer kingen den grijzen controleur, maar lang zamerhand spitste hij de ooren. Daarna werd hij wantrouwend en ten slot te begreep hij dat er onraad dreigde. Toen het kleine gezelschap daarom eens zooals gewoonlijk* bijeen was en juffrouw Klara weer op haar lievelingsonderwerp te rug kwam en sprak over de voorde elen van het huwelijk, werd de controleur plotseling plechtig. Éen zekere, nederbuigende trek Iji»: die anders door 'het eenvoudige landleven •geheel uitgewisc'ht was, kwam op zijn ge zicht. Hij richtte zich op, zoodat Karei An ton zich angstig te moede gevoelde ej\ sprak met veel waardigheid „Mijn beste Klara, mag ik je even altent maken, dat ik niet getrouwd ben." Wat had Karei Anton, indien het slechts mogelijk was geweest, zijn vrouw graag wil len tegenhouden. Maar indien iets moeilijker is tegen te houden, dan een inslaand onweer, dan een stijgerend paard, of een hollende locomo tief, dan is het een vrouw, die voor de rech ten van een andere vrouw strijdt. Juffrouw Klara gaf met opzet geen acht op Karei Anton, wiens gelaatsuitdrukking en blikken zeer duidelijk te kennen gaven, dat de aanval nu vruchteloos zou zijn. Sterk in het gevoel van recht en besloten niet te wijken voor 's controleuv's booze blikken, vervolgde zij zooals zij begonnen was. Maar om te toonen, dat zij zich 'heel goed kon beheerschen, zei ze met haar allervrien delijkste stem „Nee, beste Johan. We weten allen heel goed dat je r.iet getrouwd 'bent. Maar wij allen zijn van oordeel, dat je moest trou wen." Juffrouw Klara zag bij deze woorden zoo triomfantelijk in het rond, alsof ze met één slag de zaak beslist had en daar ze boven dien. zeker was bijval te vinden bij één van het gezelschap, voelde zij zich veilig. Want zelfs degene, die zich er steeds op beroemd zijn eigen zin te volgen, voelt zich gesteund door den bijval der meerderheid. Maar deze maal had Juffrouw Klara's goed oordeel haar in den steek gelaten. Misschien log de oorzaak daarvan wel in haar zelfoverschatting, die haar verhinderd had den werkeliiken toestand te zien. De controleur liet zich namelijk in het gea heel niet imponeeren door juffrouw Klara's woorden en nog minder door haar manhaf tig optreden. Hij herhaalde de uitdrukking, die haar zwak punt was en antwoordde zon der zich te haasten „Zoo, zoo, allen vinden, dat ik moest trou wen. Ik vermoed toch, dat jij, beste Klara, Hilda daarvan uitzondert. Hilda kan dat on mogelijk wenschen, want zii weet, hoe ik over die zaak denk. Of moet ik gelooven, dat Hilda zich met een complot tegen mij heeft ingelaten En de patriarch keek naar de richting/ waar mevrouw Hilda zat, maar zijn gelaats* uitdrukking was niet vriendelijk. Die sprak' veel meer van een boosaardig en slecht machtsgevoel, dat in het geheel niet over- eenstemde met zijn eerwaardig wit haar. Terwijl hij sprak, werd hij bleek om de lip- pen. Maar juffrouw Klara gaf zich nog niet ge wonnen. Zich herinnerend hoe Hilda haar trouwe vriendin met tranen in de oogen gesmeekt had voor haar te spreken, gleed een triomf fantelijk lachje over het gelaat van de goe^. de juffrouw. Ze stond juist op het punt he^ verlossende woord te spreken, dat den grijs! aard verpletteren zou. Maar in dit oogenblik sprong mevrouw Hilda" op. Snikkend en schreien wierp zijj zich aan deni hals van den patriarch. Toen ging ze met fonkelende oogen vlak, tegenover juffrouw Klara staan en barstte' uit „Wie heeft je gevraagd je in mijn zakert te mengen Kan jij naar waarheid getuigen/ dat ik je verzocht heb Johan en mij hier lasV tig te vallen. Denk je soms, dat ik niet evertj goed ben als jij, ofschoon ik niet getrouw^ ben. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1