MiMiispius rj 7ïj; r: raUL aiïïïï met inbegrip van een bewijsnummer, elke icgcl meer 0.25, d-.cnstaanbic» dingen en Licldadlgheids-advcitentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bcdrijt bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrtceicn bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. lï. ütataiÉ MÉaÉ mum «i. i. lEifpn si. P.SXSJISV UPS' SAFE-INRICHTING .t>0EL- DE EEMLANDER" FRANSCHE REGENMANTELS IVIAISQN „LHISOHDEILE" BUITENLAND. 0 PLUIMVEE ®,V?OEDEP. "BINNENLAND. EERSTE BLAD. Db Fusie. Deposito-Rent© Sen jaar vast zes maanden opzegging een 19e Jaargang No. 173 por post f 2.60, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummert f 0.05. AMERSFOORTSC tt DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE FOOR1WAL. TEL. INT 513. Zaterdag 22 Januari 1921 15 Januari is voorbij, de dag waarop alle Jiberale of liever niet-kerkelijke par tijen tot fusie zouden besluiten. Het zou ©en gewichtige dag worden voor het politieke Mederland. Wellicht dat de historieschrijver in de toe komst dezen dag inderdaad als voor ons poli tieke leven van belang zal ontrukken aan de vergetelheid. Wij zijn geen profeten en wa gen ons niet aan voorspellingen. Maar zóó vol vertrouwen, als de leiders (hadden gehoopt, zijn de verschillende par- èijen, die daarvoor in aanmerking kwamen, iniiet op het fusies-denkbeeld' ingegaan. De (Economische Bond, de Liberale Unie en de Bond van Vrije Liberalen hielden hunne ver gaderingen van bijeenkomsten te dezer zake van de Neutrale Partij, den Boeren bond, den Bond van Onderofficieren en de Middenstandspartij hebben wij nog niets yernomen. Misschien komt dat nog. Voor zoover uit de couranten-berichten is Op te niaken, was de vergadering bij de Li berale Unie nog het meest enthousiast voor ide samensmelting, wat niet te verwonderen 13de Liberale Unie is van huis uit de or ganisatie, die alle vrijzinnigen gaarne in één bond wil opnemen. Of de aangesloten kies- vereenigingen wat meer democratisch zijn ol wat meer conservatief is haar „wurst". Bezadigd, als men mocht verwachten, ston den de Vrije Liberalen tegenover het plan. De heeren besloten de voorbereiding nog wat te laten voortduren, niet het minst om dat de woorden van het fusie-program voor velen wel wat al te rood kunnen worden ge ïnterpreteerd. Zij gelooven vermoedelijk terecht dat deze roode volzinnen nog wel v/at kunnen worden gebleekt en zij rekenen oop de happigheid van de Liberale Unie op het fusie-idee om in deze richting nog wat gedaan te krijgen. De Liberale Unie zal dit te gereeder willen doen, nu bij een al te de mocratisch klinkend program een deel van de Vrije Liberalen zou weigeren mee te gaan, terwijl de democratische stijlbloem pjes toch niet in slaat zijn gebleken, de hals starrige Vrijzinnig-Democraten tot toetre ding tot de partij in wording te bewegen. De vergadering vnn den Economischen Bond besloot, na eenig debat en eenig vra gen, des heeren Treub's vijfde partij te steu nen. Zij bracht den leider zelfs eene schit terende ovatie voor zijn vooruitzienden blik. Daarvoor was dan ook werkelijk wel reden. Mr. Treub heeft in 1QI8 den Economischen Bond opgericht, óm zoo eene poging te wa gen de oude antithese van Rechts tegen Links om hals te brengen. Slechts een paar katholieken geloofden met hem in die mo gelijkheid. De nieuwe partij nieuw in 1918 n l. bleek slechts samengesteld uit aanhangers of meeloopers van de liberale partijen. En nu leidt Mr. Treub de zijnen ter „fusie van alle vrijzinnigen", wat nood zakelijk tot toespitsing van de oude antithe se moet voeren. Inderdaad de visie van Treub op de gebeurtenissen van dezen tijd is wel juist gebleken Meet dan inderdaad deze fusie de anti these v.eer verscheipen? Indien men de avoerdvoerders mocht igelooven, dan zou dit r.det het geval behoeven te zijn. Prac- tisch echter zal naar onze overtuiging deze ■nieuwe peitij in wording de oude strijdleu zen weer deen herleven, zij 'het dan slechts lijdelijk. Om dit in te zien, behoort men zich re kenschap te geven van wat men onder „het algemeen vrijzinnig beginsel" heeft te ver staan en dit aan de hand van de historie. De liberale pertij in ons land is de schep ping ,van Tnorbecke. Hij gaf het beginsel aan, waarop de regeering, die a-ller belan gen moest dienen, behoorde te staan. Hij ging bij de formuleering van zijne denk beelden in tegen den in zijne dagen nog zoo machtigen stroom van 'hel conserva tisme. „Bevordering ven de zelfstandige kracht, m Staat, provincie, gemeente en individu Dit was het positieve beginsel. De weerzin teigen het dogma het nega tieve beginsel was aanvankelijk bijzaak. Groen van Prinsfcerer en nog meer Dr. Kuyper hebben de liberalen als hiet ware gedwongen meer en meer den nadruk te leggen op dit negatieve gedeelte van hunne ideeën. Dit viel dezen tegenstanders hoe lsnger hoe gemakkelijker, omdat meer en meer in de wetgeving de positieve denk beelden van Thorhecke varen verwezen lijkt. Na Thorbecke bleef den liberalen van de hweed'e helft ,van de vorige eeuw in hoofd zaak dit negatieve beginsel, det het den So/o 4 »/3 3 tegenstanders -zoo gem&kkelijk maakte de religieuse antithese tot de alles beheer- schende te maken. Slechts op ééne wijze hadden zij zich kunnen loswerken uit de im passe; indien zij het Thorbeokiaansch be ginsel, het positieve, hadden toegepast op de vraagstukken, die meer en meer aan de orde kwamen, op de sociale aangelegenhe den, indien zij onomwonden de democratie ook op het oeconomisch beleid hadden wil len toepassen, dan zou de liberale partij zijn ontkomen aan den ondergang, die haar sinds jaren bedreigt. Zij heeft dat niet gewild. Zij bleef allen omvatten, die ha^r negatief beginsel dulden en verviel daardoor, in positieven zin, in een opportunisme, dat haar dan weer eens steun aan de democratie, dan weer aan d'e reactie deed verleenen. Het gros der liberalen wil thans nog niet anders. Slechts de omstandigheid, dat wij, vrijzinnig-democraten, hebben geweigerd aan de fusie mee te doen, kèn de Liberale partij nog eens tot een positief beginsel dwingen. Als zij dit inziet, als zij onomwon den de zijde van het behoud kiest, dan kan zij haar reden van 'bestaan houder- Doet zij dit niet, blijft zij opportunistisch slingeren tusschen conservatisme en demo cratie, dan zal alleen haar negatief beginsel het bindend cement blijken; daarmee ech ter zal zij vóór alles een anti-c!ericale groep worden, m. a. w. de stervende antithese nieuw leven inblazen. Wel is waar zal de nieuwe partij nog een negatief beginsel hebben, maar van uit dat 'beginsel zal haar weinig kracht toevloeien. De reeds aangeheven leuze „tegen het so cialisme" zal eene phrase blijven, nu de maatschappelijke ontwikkeling elke regee- ring zal dwingen die programpunten van het socialisme, die de maatschappij vooruit zul len helpen, te verwezenlijken. En men- moet wel 'blind zijn, om die kanten van het socia listisch program niet te zien. Gezond conservatisme is ook geheel iets anders dan 'bestrijding van den vooruitgang. •Het is die strijd voor het behoud; van wat er goed is in onze 'maatschappij en onzen Staat. En als wij ons in de eerste plaats geroepen voelen de democratie te dienen •en zoo noodig van het bestaande op te offeren, wat met die democratie in strijd is, dan hebben wij desalniettemin de meest mogelijke waardecring voor hen, die het be houd dienen. Onze drang op de fusio>nisten om als conservatieven kleur te bekennen komt voort uit die waardeering voor onverholen behoudzucht; alleen «van het eten van twee wallen -waartoe de fusionisten waar schijnlijk zullen komen uit angst voor con-' servatief te worden gehouden zijn wij af- keeri-g. Wij zullen, zooals we van het begin van de fusieplannen af hebben beloofd, belang stellende toeschouwers bLijven; het zal aan de gefusioneerde partijen zelf liggen als die belangstelling in waardeering overgaat. Natuurlijk zal daarvoor noodig zijn dat men, ons beginsel niet deelende en dus be strijdende, ons standpunt niet scheef voor stelt. Wat prof. Eerdmans van ons meende to mogen zeggen in de vergadering ven de Nieuwe Vrijzinnige Kiesvereenigir^g te 's Gravenhage kan niet door den beugel. De nieuwe partij 'hoede zich voor de fout, te willen groeien door afkamming van an- •derer meening. Dat is een wijze van optre den, die evenmin tot blijvend: succes leidt, als de reeds mislukte truc, de fusie voor le stellen als eene combinatie van vooruitstre vend vrijzinnigen. Wachten wij af, of men dien truc zal her halen bij de keuze van den naam voor de nieuwe partij, die nóg een geheim is. V, V. V. d. i. „vooruitstrevend' vrijzinnige volks partij" is wèl aantrekkelijk! Maar als het al leen om een pakkende.n naam te. doen. is, dan lean men, in volle oprechtheid, wel eene andere keuze doen. Wat denkt men van „Onafhankelijke opportunisten-organis-ade"? O. O. Oook niet kwaad!? wankelen bij het handhaven van de hoogste belangen van Frankrijk, zou hij heen gaan. Maar hij was van plan een poging aan te wenden bij de bondgenooten om onmiddel lijke resultaten te verkrijgen, die het voor Frankrijk mogelijk zullen maken geen nieu we pogingen op fiscaal gebied te doen. „Wij zullen ter conferentie gaan als schuld- eischevs. Onze schuldenaar verklaart, dat hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Ik zal zijn argumenten slechts on-der bene fice van inventaris aanvaarden. Ik wil toe staan, dat men aan Frankrijk de te berde gebrachte onmogelijkheid aantoont, op voorwaarde dat men onderscheid maakt tusschen de onmogelijkheden van thans en de realiteiten der toekomst". Briond merkte op, dat Duitschland een geweldig vcortbTengingsvermogen bezit. Men moet óf de onmiddellijke voorloopige resultaten aanvaarden, met voorbehoud dei- toekomst, öf partij trekken van de duister nis, waarin de zaken verkeeren om alles te eischen en den oorlog opnieuw te begin nen. Ik zal de lijn, aldus de minister, door mijn voorgangers aangewezen, niet verlaten en met de bondgenooten onderhandelen om te halen wat er te halen valt; ik ben er zeker ven, dot wij onmiddellijke resulta ten zullen bereiken in het belang van alle landen, die thans een ernstige economische crisis doormaken. Briand wees er op, dat de geallieerden, die het recht van toezicht hebben, zich er rekenschap van kunnen geven of Duitsch land wel de noodige fiscale maatregelen neemt, of het niet een belangrijk deel van ferentie te Parijs aè kwesties van cle ont wapening van Duitschland's geregelde troe pen en ontbinding von de ongeregelde strijdkrachten een der voornaamste punten van bespreking zullen uitmaken. Het blad wijst er verder op, dat de geal lieerden met hun preliminair voorstel, dut in plaats van een onmiddellijke betaling van de schadeloosstelling ineens Duitschland vijf achtereenvolgende jaren een schadeloos stelling zou betalen van 150 miüioen pond, daarmee nimmer bedoeld zou hebben, dat hiermee Duitschland's totale schuld geheel zou zijn betaald. De definitieve vaststelling van Duitschland's totale schuld is het werk van de uitgestelde conferentie van finan- cieele experts te Brusel, die na deze con ferentie te Parijs waarschijnlijk in de. eerste week der volgende maand zal worden ge houden. De eigenlijke kwestie in verband met de schadeloosstelling, waarover de conferentie te Parijs moet beslissen, is het vaststellen van het principe van de jaarlijksche schade loosstelling door Duitschland vijf jaar lang te betalen. Duitschland heeft in antwoord op deze voorstellen in zekeren zin eischen ge steld betreffende de betaling in goederen. In clen toestand is de laatste dogen eenige verandering gekomen door persoonlijke be sprekingen tpsschen Fransche, Duitsche en Engelsche gedelegeerden. Er zijn teekenen die er op wijzen, dat er kans bestaat op *een accoord dienaangaande. De geallieerden zijn blijkbaar niet meer geheel gekant tegen zekere betalingen in natura, die Duitschland dan tegen betalin- KAÏgPEIv zijn hulpbronnen verbergt, of zijn mijnen en 1 gen in gereed geld in rekening zouden won den gebracht. En hoewel dit niet beteekent, dat de onmiddellijke betalingen van Duitsch land alle in natura kunnen geschieden of geen enkele betaling in gereed geld behoeft gedaan te worden, kan het toch een punt van overweging uitmaken op de conferentie te Parjjs. Tot dusver is aan Duitschland nog geen enkele dispensatie verleend wat be treft zijn verplichting inzake de betalingen in contant geld. Wat voorts betreft de kwestie of een deel der onmiddellijke jaarlijksche schadeloos stelling door Duitschland kan worden be taald door metterdaad mede te werken aan het herstel der verwoeste Fransche streken, dit is een zoak, die natuurlijk Frankrijk meer aangaat dan Engeland. andere ondernemingen wel een normale opbrengst geven en het kunnen dwingen een verklaring te geven omtrent het groole getal zijner ambtenaren, die ven 500,000 in 1914 tot 2,000,000 op het oogenblik zijn geslegen. „Als er een bankroet moet ■zijn, goed, maar den ven den overwonnene. Frankrijk was het slagveld ven de geheele wereld. Frankrijk moest leéningen sluiten voor zijn verdediging, Duitschland leende niets in het buitenland; zijn staatskas raakte leeg, maar de brandkasten zijner burgers vulden zich. Men m.oet de saamhoorigheid van den staat en zijn burgers aantoonen cm Duitschland in staat te stellen te vol doen aan de verplichtingen, waaronder het zijn hnndteekening heeft geplaatst." WATERPROOF GUFiëSViJ GASERGINE Bij LANGESTRAAT AMERSFOORT PcHtiek Overzicht. Om besprekingen te kunnen voeren met de bondgenooten, aldus liet Briand gisteren in de Kamer, in antwoord op interpellaties, zich uit, moeten wij kunnen beschikken over de vereischte vrijheid van onderhan delen. Hij had bij het samenstellen van het kabinet slechts rekening gehouden met de belangen van Frankrijk en voegde er aan toe, dat Frankrijk in geen twee jaar nog be taling heel ontvangen, die Duitschland het verschuldigd is. Hij beschouwde het als een honen van de rechtvaardigheid, wanneer de verwekkers van den ramp, die een aanval hadden gedaan op de beschaafde wereld, hun gerechte straf niet ontvingen. Het Fransche stelsel, zei Briand, brengt geens zins het systematisch gebruik van geweld tegenover Duitschland met zich. Met klem loochende hij het, dat het in Frankrijk's bedoeling lag om, zooals door sommigen werd beweerd, met opzet tot nu toe de vor dering niet te doen gelden om die plotse ling, met imperialistische doeleinden, op te eischen. Maar dit langdurige geduld van Frankrijk, betoogde de minister na veel ly- rischc-n omhaal van woerden, moest niet worden uitgelegd als een teeken van zwak ke, Wanneer hij zou gevoelen, dat hii zou De geallieerden hadden volgens Briand geen enkele voorwaarde van Duitschland aanvaard. Hun onderzoek werd voortgezet. Het zou gevaarlijk en onvruchtbaar zijn rijn toevlucht te nemen tot geweld, als Frankrijk het vooraf eens is met al zijn bondgenooten. Hij toonde aan, dat het noodig is de een heid van actie te herstellen, waardoor tij dens den oorlog de overwinning is bevoch ten en voegde eraan toe: Ik ben ervan over tuigd, dal de geallieerden deze noodzake lijkheid zullen begrijpen en zich eensgezind zullen tconen, want els zij dit niet zouden doen, zouden zij voor Duitschland de moge lijkheid openen aan een groot deel van zijn schulden te ontkomen. Maar als de vorde ring is vastgesteld en de belalingsmogelijk- heid ven Duitschland is bepaald, dan ik zeg dit tot Duitschland moet het zeker zijn, dat het niet zal ontkomen aan dwang maatregelen, als het zou willen ontsnappen. Wij moeten onze bondgenooten ervan over tuigen, dat dit het belang van allen is om het voorrecht van een duurzamen vrede to verkrijgen. Sprekende over de sociale politiek, zei- de Briand, dat de regeering sociale hervor mingen ordelijk zal doorvoeren. Hij deed 'n welsprekend beroep cp de bestuurders der vakvereenïgrngen om greote dingen met be trekking tot d»e maatschappelijke orde te verwerkelijken. Hij had het steeds betreurd, dat de be sprekingen met Rome niet konden worden doorgezet na de scheiding en toonde aan, dat het noodig is, na de hereeniging van Elzas-Lotharingen, de betrekkingen met het Vaticaan te hervatten. Hij bewees het katholicisme, dat glorierijke bladzijden had geschreven in de Fransche geschiedenis, alle eer, maar voegde er aan toe, dat hij er nooit genoegen mee zou nemen, dat het katholicisme het Werktuig van de buiten- landsche politiek ven Frankrijk werd. Briand werd levendig toegejuicht, behalve door de rechterzijde en de uiterste linker zijde. Aanstaanden Maandag zal de conferentie van premiers te Parijs waarschijnlijk zich ook bezig houden met het voorloopig rap port van de Entente-gedelegeerden inzake het vraagstuk der schadeloosstelling. Naar uit Parijs wordt bericht is men van zins de onderhandelingen te Brussel in aansluiting hierop te hervatten. Naar draadloos uit Londen wordt geseind, zijn de kwesties, die de volgende week op de Pariische conferentie zullen worden be sproken, Donderdag behandeld in den En- gelschen ministerraad, die onder voorzitter schap van Lloyd George is gehouden. De Daily Chronicle deelt mede, dat op de con De Daily Telegraph wijst er op, dat het rapport, dat de geallieerde experts ter con ferentie te Brussel betreffende de kwestie der schadeloosstelling aan de conferentie der geallieerde premiers te Parijs zullen voorleggen, slechts een voorloopig rapport is, en dat, hoewel Duitschland niet op- gaarne zou zien, dat de conferentie te Pa rijs het vraagstuk cler schadeloosstelling den financieelen experts geheel uit handen zou nemen, deze binnenkort andermaal zullen vergaderen, om hun taak geheel te volein digen en tot een beslissing te komen be treffende de door Duitschland te betalen totale schadeloosstelling. Het blad spreekt den wensch uit, dat de conferentie te Parijs besluiten zal nemen, waardoor de conferentie van financieel© ex perts nieuwe en meer bepaalde aanwijzin gen zal krijgen betreffende de principes, waarop de oplossing van de kwestie moet worden gebaseerd. BuifenSandsche Berichten. B e r 1 ij n, 21 Jan. (W. B.) Staatssecre taris Bergmann zal waarschijnlijk 'binnenkort met de onderhandelaars der Entente het voorstel van Seydoux nopens de schadever goeding in natura bespreken. Deze onder handelingen zullen steunen op schriftelijke Duitsche voorstellen. B e r 1 ij n, 2 1 Jan. (W. B.) Te P-arijs heb ben de laatste dagen herhaaldelijk bespre kingen plaats gehad tusschen Bergmann en de vertegenwoordigers der Fransche regee ring over het vaststellen der Duitsche scha devergoeding. Bij deze besprekingen heeft Bergmann, overeenkomstig het standpunt dat minister Simons heeft ingenomen in zijn besprekingen met Laurent, den Franschen gezant te Berlijn, den nadruk gelegd op de ernstige nadoelen, die voor Duitsc'h'land voort zullen vloeien uit een uitstel der be paling van het totale 'bedrag der schadever goeding, maar zich nochtans bereid ver klaard te onderhandelen over de voorstellen van Seydoux inzake het vaststellen van vijf jaarlijksche afbetalingen onder de bekende voorwaarden, die naar de Duitsche meening den grondslag moeten vormen voor elke overeenkomst betreffende het vraagstuk der vergoedingen. Tot dusver valt nog nergens uit op te ma ken, fn hoeverre de geallieerden bereid zijn ten opzichte van deze punten, die van Duitsch standpunt bezien voor de beele erdere ontwikkeling dezer zaak van zoo overwegend belang zijn, met de Duitsche verlangens rekening te houden. Bergmann heeft er op gewezen, dat het ook in het be lang der Entente en van het herstel van Europa onvoorwaardelijk noodig is, dat over deze voorwaarden volkomen klaarheid wordt bereikt. Londen,21 Jan. (R.) Officieel word! gemeld, dat een politie-patrouille gister*, middag bij Glcnwood (graafschap Clorc) overvallen is. Een inspecteur, een sergeonl en vier agenten werden gedood, een ser geant en een agent gewond. Hun auto ver* brandde en hun wapens werden meegeno men. Omtrent verliezen der aanvallers weel men niets. Bij Listowel, in het graafschap Kerry, is. een inspecteur van politie doodgeschoten. De militaire autoriteiten hebben te Cork heden twee winkels in de ludht laten vlie gen, als officieele represaille voor het dood schieten von twee detectives "Zaterdag j.l. Aan alle personen in de winkels en de daar boven gelegen vertrekken werd voldoende tijd gelaten zich uit de woningen te ver wijderen. Barcelona, 21 Jon. (B. T. A.). Da politie arresteerde zes personen, behooren- de tot het roodp syndicaat van Valencia, die beschuldigd worden te hebben deelge nomen aan verschillende aanslagen. Toen vanmorgen vier hunner door de gendarme rie naar de gevangenis werden gebracht, vielen personen, die zich in het (luister ver borgen hielden, de politie aan. De nanvai werd afgeslagendrie der gevangenen wer den gedood, de vierde ernstig gewond. Livorno, 21 Jan. (B. T. A.). De uit slag der stemming op het socialistencongres is, dat op de motie der unitorissen werden uitgebracht 89028 stemmen, op die dei communisten 58-783, op die von de cen tlisten 14.695. Er waren 981 blanco stem men. Parijs, 21 Jan. (B. T. A.). De corres pondent van Don Quichotte te Rome meldt, dat in het station van Rignano bij Foggia een gewapende bende een aanval deod op een goederentrein. Zij trachtte een naderen den sneltrein te doen ontsporen, waarvan slechts de locomotief derailleerde. De ban dieten plunderden de reizigers Eenige ca rabinieri openden het vuur op de aanvallers, waarbij een persoon gedood en een twintig* tal gewond werd. Parijs, 21 Jan. (B. T. A.) De corres pondent van het blad Don Quichotte meldt uit Fiume, dat daar wanordelijkheden zijn veroorzaakt door het oud-kamerlicl Zanellu. De betoogers ontwapenden de wacht voor. het regeeringspaleis en schoten op voorbij gangers, waarna zij barricaden opwerpen' in de kazerne der Fiumeesche militie. Bij. een tegenaanval op dc kazerne werden vijf tien aanhangers van Zanelle gearresteerd er moeten dooden en gewonden zijn. Rome, 21 Jan. (B. T. A). Uit Fiume wordt gemeld, dat Gigante, burgemeester; van Fiume, is afgetreden. Beyrouth, 2 0 J a n. (B. T. A.) Opera ties, ondernomen door de colcnne-Goubcau in het massief Kesse'r, het toevluchtsoord van benden, die den laatsten tijd opereer den tegen Gier, Chegour en "Derkuch, zijn m den loop van de laatste weken onder zeei gunstige voorwaarden uitgevoerd. Drie-en* dertig dorpshoofden hebben hun onderwer* ping aangeboden. De opstandige benden! werden verspreid. Ten Oosten van Aleppo namen benden de vlucht bij de nadering ven een Fransche colonne. De Tust is rn de geheele streek hersteld. Washinton, 21 Jan (R.). De com missie voor buitenlandsche zaken heeft een gunstig rapport uitgebracht over de motio van Borah betreffende de Britsch-Ameri^ kaansche-Japansche vlootbeperking. Washington, 21 Jon. (R). Hoover, directeur van de levensmiddelen voorziening* heeft tot de afgevaardigden van de land* bouwcommissie uit het Huis van Afgevaor-( digden als zijn meening te kennen gegeven,o dat de eenige oplossing voor de tegenwoor-j dige depressie in de Ver. S. en over heel; de wereld \vas het verstrekken van crediefi aan de nooddruftige landen van Europar4 niet door middel van de regeering, maar, door het vormen van banken voor den uit-1 voerhandel en andere perticuliere crediet? instellingen. De Staatscourant van gisteravond be vat o.m. de navolgende Kon. Besluiten benoemd tot buitengewoon hoogleeraa^ oan de Rijksacademie voor Beeldende Kun sten te Amsterdam voor onderwijs in der1 Iconografie en Symboliek Dr. P. H. van! Moerkerken, leeraar eener gemeentelijke H. B. S. te Haarlem op verzoek eervol ontslagen mr. J. E. Cla- ringbould als referendaris bij het departe-J ment van Buitenlandsche Zaken

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1