J. OÜÖOTEliDORST -HOF 20. „DE EEMLAIS3DER BUITENLAND. BsHITM' IP A. vmi DSÜ WWM, Langestraaft 28, FHANSCHE REGENMANTELS ISON ,,L' I FEUILLETOf SPORTKOUSEN mst diversa kleuren-randen 8^5 f 19e Jaarpang No. 175 per post 1 2.60, per week (met Er»tis verzeker ng teeen onsclukken) f 0.17». «iionderlijke nummer» 1 DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Dinsdag 2o Januari 1921 bewijsnummer, elke rc.cel meer 0.25, dicnstaanb c« dingen en Licldndigheids-adveitcntiën voor dc helft der prijs. Voor handel cn bcdrijl bestaan zeer voordcoiigc bcp.ilini.cn voor het adverlcetcn l£cnc circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. Uk <ian aard van de zaak verluidt nog fcfviet veel over de conferentie van premiers, pie gisteren te Parijs haar werkzaamheden p begonnen. De eerste zitting van dezen ^Oppersten Raad heeft om elf uur des och tends plaats gehad en werd alleen bijge woond door de hoofden der delegaties; voor Frankrijk Briand, de voorzitter der confe rentie, en Berthelot; vocw Engeland: Lloyd iGeorge en Curzon; voor Italië: graaf Sfor- ze, gieaf Bonin Longare en markies dekla Terratta; voor België: Jasper en Theunis, •voor Jcpan: burggraaf Isji benevens twee secretarissen. Besloten is, dat de technische deskundi gen successievelijk zullen worden gehoord, el naar dat over de vraagstukken, ten aan zien waarvan zij bevoegd zijn, van gedach ten wordt gewisseld. Nadat Briand enkele woorden van wel kom had gesproken en een korte uiteenzet ting gegeven van de agenda, is men be- Igonnen met de bespreking van de eerste kwestie, waarvoor de conferentie is bijeen gekomen: die van de ontwapening. Als des kundigen werdén gehoord: Barthou, minis ter van oorlog, maarschalk Foch, voorzitter van die geallieerde militaire commissie, bij gestaan door gien.eraal W-eygand en gene raal Noliet, voorzitter van de contróle-com- mdssie te Berlijn; voor Er,y, eland: maar schalk Wilson en generaal Bingham, voor zitter ven de sub-oom missie voor de ont wapening uit de geallieerde controle-com missie; voor België: generaal Maglinse, chef van den generalen staf; voor Italië: ge neraal Marietti, vertegenwoordiger van Ita lië in ce geallieerde militaire commissie te Versailles. Maarschalk Foch heeft den inhoud sa- mergevft ven het rapport van de oommis- sie te Versailles d.d. 30 Dec. 1920. Ver vol-gems heeft hij den tegenwoordi-gen toe stond von Duitschland uiteengezet met be trekking tot de troepen en die bewapening. Ook de generaals Bingham, NolL-et en Mariettl hebben aan den Raad inlichtingen verstrekt ovct verschillende punten. De bespreking c-vct de kwestie van de ontwa pening is des middags te 4 uur voortgezet. Na de i itoecnzetling der deskundigen te bsefcben gehoerd, zouden de hoofden der vaardigden beraadslagen. Uit Londen wordt nog nader gemeld, dat de conferentie der geallieerden gisteren aan de quai d'Orsay haar zware taak is be- gonaven ender voorzitterschap van Briand. Vóór de vergadering hielden Lloyd George en Brirrd een afzonderlijke bespreking. Nrcr men mededeelt, ve-s de ochtendver- ''eiing gewijd asn "de ontwapening van ^"'^hlcnd en he'bben veldmaarschalk Wil- rn m-aenschalk Foch rapporten voor gelezen. De twee maarschalken moeten het geheel met elkaar eens zijn en men ver wacht. dat hun rapporten slechts tof 1 Mei ■een lijd van uitstel zuPen geven. Er is geen beslissing g«er.om.en met betrekking tot de bijwoning van de besprekingen over de echaoelcosstelhVig door de Duitsche ver- 'tegenweord in ers Gistermiddag is door de conferentie be sloten, dat de militaire, maritieme en lucht- vaartd'cskundigen vandaag onder voorzitter schap van Foch zullen bijeenkomen om de lijst vast te stellen van de maatregelen, die Duitschland nog moet nemen om de volle dige uitvoering van de verdragsbepalingen inzake de ontwapening te verzekeren. De bladen houden zich vanzelfsprekend met de vergadering van den Oppersten Raad bezig en zoo oordeelt d-e Daily Chronicle, dat het lot der Entente en bijgevolg het lot van Europa afhangt van de resultaten, die voortvloeien uit de beraadslagingen van den Oppersten Raad. Gelukkig, oordeelt het Engelsche orgaan, zijn de voorteekenen, die niet lang geleden bepaald dreigend weren, nu hoe langer hoe gunstiger geworden: nóch over de kwestie van de ontwapening, nóch over die van de vergoeding schijnen de Fransche en Engelsche regeering van meening te verschillen; evenmin is er eeruige bron van verschil te verwachten van de zijde van de andere deelnemers, Italië, België en Japan. De Daily Telegraph gelooft niet aan de sombere geruchten uit Parijs, volgens welke Duitschland niet bereid zou zijn vijf jaar lang 3 milliard gouden marken te betalen. De Italiaansche deskundige, wien was opge dragen een onderzoek in te stellen na-ar de indirecte belastingen en de accijnzen in Duitschland, had er zich van vergewist, dat die niet te vergelijken zijn met die in de ge allieerde landen en allerminst met de En gelsche en Italiaansche rechten. Dit was maar een van de zwakke plekken in het tegenwoordige Duitsche stelsel, die thans aan het li-cht zijn gekomen. Ten aanzien van de vaststelling van het totale bedrag van Duitschland's verplichtingen of van het uit stellen van deze operatie, meent de Daily Telegraph, dat die kwestie stellig behandeld en misschien wed in beginsel geregeld zal worden, maar d-at over het cijfer zelf alleen beslist zou kunnen worden nadat de deskun digen van Brussel hun zeer uitvoerig onder zoek voltooid hebben. Het blad zegt dan verder: Over de kwestie van het beginsel is men steeds (niet alleen in Engeland, maar ook in België en Italië) van meening geweest, dat het totale bedrag van Duitschland's verplichtingen zoo spoe dig mogelijk aan ha-ar meegedeeld moet worden en men zou spijt hebber., als een dergelijke nvededeöling niet tegen Mei, zoo als m het tractaat staat, zou geschieden. Maar de Opperste Raad ken weer aan den anderen kant zulk een zaak niet overijld of- doen zonder zoo volledig mogelijk door des kundigen ingelicht te zijn. Buitentantische Berichten. Londen, 24 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Horsea.) De koning der Belgen heeft gis termiddag zijn verblijf in Engeland van 24 uur beëindigd. Zaterdag is de koning van Ostende naar Dover overgestoken 's Avonds reisde'hij per auto naar Ports mouth en gisterochtend ging hij aan boprd van de Téméraire om afscheid te nemen van zijn zoon, prins Karei, die aan boord van dat schip als adelborst dient en van daag een reis van zes maanden onderneemt, 's Middags is de koning per auto naar Lee, aan de Sclent, gereisd, waar hij zich in een watervliegtuig inscheepte en naar Dover te rugkeerde. Vandaar stak hij per stoomschip naar Ostende over. Brussel, 24 Jan. (3. T. A.) De Peuple bericht, dat de werklieden een fabriek heb ben bezet te Bisseghem in Vest-Vlaande- ren. P a r ij s 2 4 Jan. (H.-R.). De Belgische minister van buitenlandsche zaken, Jaspar, «3BHasK5$@*aas38r.=<- heeft tegenover een vertegenwordiger van het Petit Joumal uiting gegeven aan zijn erkentelijkheid voor de hartelijke ontvangst, die Briand en Millerand hem hadden bereid. Hij sprak de hoop uit, dat de Fransch-Belgi- sche besprekingen op economisch gebied zullen worden hervat en tot een resultaat leiden. Hij voegde daaraan toe, dat België en Frankrijk het volkomen eens zijn over Duitschlands ontwapening. Volgens nadere berichten, die het Petit Journal heeft ont vangen, is de Belgische regeering er op uit haar industrie te beschermen tegen een overstrooming van producten uit Duitsche fabrieken, die Duitschland zou willen leveren ter vereffening van de betaling der schade vergoeding. Op dit punt komen de Belgische belangen geheel overeen met de Fransche. Verder zouden de Belgische en Fransche regeeringen een vermindering voorstellen van de kosten der bezetting van Rijnland. Saarbrücken, 24 Jan. (W. B.) Bij de stemming onder de spoorwegmennen in het Saargebied over de uitbetaling van het loon in franken hebben 4315 daarvoor en 11.467 daartegen gestemd. B e r 1 ij n, 2 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). De Engelsche politicus Buxton en vrouw, die, naar blijkt uit een bericht van de La bour Leader, in het Ruhrbekken in gezin nen van Duitsche mijnarbeiders zelf aan den lijve de „welvaart" ondervonden, ko men, na een uiteenzetting van de nooddruft der gastheeren en de algemeene ondervoe ding alsmede het gebrek aan kleeren, tot de conclusie, dat langzaam, maar zeker, het Duitsche volk, tengevolge van 't verdrag van Versailles, zij het ook zonder eenige sen satie. te gronde gaat. name het tarief, zullen worden uitgewerkt door een speciale commissie, wier werk zaamheden den 20sten begonnen zijn. B e r 1 ij <n, 2 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). De onjlerteekening van het Russisch-Pool- sche vredesverdrag wordt op 10 Febr. ver wacht. De Duitsche bladen der democraten zijn echter niet op hun gemak door de ont wikkeling van de Russische politiek, die naar 't Westen is gericht. Dc sovjetregee- rir.g rekt de onderhandelingen misschien met de bedoeling in 't voorjaar een nieuwen oorlog in 't Oosten te ontketenen. Onze kerheid zweefde als een donker lo! ove: Europa. Athene, 20 Jan. (R.). De bladen mel den, dat de diplomaten der geallieerden aan de Grieksche regeering hebben doen weten, dat elke verandering in de constitutie vóór Juni a. s. beschouwd zou worden als een schending van het verdrag van Londen van 1863, daar de geallieerden nog steeds de garanten van de consfitulie zijn, omdat het tractaat van Sèvres niet is geratificeerd. L o n d e n, 2 4 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). Berichten 'betreffende tegen slagen voor de Grieken in Klein-Azië wor den niet bevestigd in officieele kringen hier, waar berichten zijn ontvangen dat de toe stand ongewijzigd is. C o n s t a n t i n o p el23 Jan. (B. T. A.). De ministerraad heeft beraadslaagd over oen financieelen toestand en over het ant woord op de voorstellen betreffende de financieele controle der geallieerden. De toepassing dier contróle werd aanvaard. De minister van financiën is afgetreden, maar hij heeft de portefeuille van onderwijs aan vaard. De minister van openbare werken is met het departement van financiën belast. WATERPROOF GUMtVl! GABËROINE LANGESTRAAT AMERSFOORT B e r lij n, 2 4 J a n. (W. B.) Vijf en tachtig jaar oud is de prof. in de anatomie Wilhelm von Waldeyer overleden. Londen, 24 Jan. (N. T. A. Draad loos uit Horsea.) Sir Auckland Geddes, Britsch gezant te Washington, is heden morgen te Liverpool aangekomen en onmid dellijk naar Londen doorgereisd. Madrid, 24 Jan. (R.) Het kabinet is afgetreden. B e r 1 ij n, 2 4 Jan. (N. T. A. Draadloos.) Bij de verkiezingen van arbeidersraden te Weenen verkregen de socialisten 4225 en de communisten slechts 277 stemmen. De zen leden dus een beslissende nederlaag. Warschau, 23 Jan. (Orient). In ver hand met ,.den door de bevolking tot uit drukking gebracht en w&nsch" heeft gene raal SdLgofski de landdag-verkiezingen uit gesteld tot 20 Febr. Kof no, 24 Jan. (W. B.) Het L. T. A. deelt mede: Chardigny, voorzitter van de commissie uit den Volkenbond, heeft aan den Litauschen minister van buitenlandsche zaken officieel verklaard, dat de Volkenbond een protest heeft gezonden aan de Poolsche regeering wegens het bijeenroepen van de Nat. Verg. te Wilna. Chardigny verzekerde, dat die vergadering niet zou bijeenkomen. Kopenhagen, 24 Jan. (W. B.) Het Litausche gezantschap alhier deelt mede: Op 10 Jsn. is tusschen Li'.au en en het Memelgebied een verdrag gesloten, volgens hetwelk tusschen de beide landen een tol verbond met een gemeenschappelijke grens tegen 'Duitschland is gesloten. Nadere bi- zonderheden van de overeenkomst, met Londen, 21 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Horsea.) Het Japansche gezantschap al hier heeft de Engelsche bladen den tekst toegezonden van een rede, die de minister van buitenlandsche zaken te Tokio Zater dag in den Japanschen Landdag heeft uit gesproken. Wat betreft de beperking der be wapeningen zei de ministerIn beginsel moet de ontwapening toegejuicht worden als zijnde in het belang van de mschheid- De Japansche regeering schenkt aan het vraagstuk bijzondere aandacht. De zaak is voor elk land echter van groote beteekenis en zij is zeer ingewikkeld. Zij kan alleen dan verwe zenlijkt worden, als alle landen er in ge meenschappelijk overleg en te goeder trouw toe overgaan. De minister weidde ook uit over de her ziening en hernieuwing van het Engelsch- Japansche verdrag en zeideDe Japansche regeering heeft het vraagstuk zorgvuldig overwogen, vooral in verband met het vol kenbondsverdrag. Zij heeft beraadslagingen erover aangeknoopt met de Engelsche re geering en zoowel te Londen als te Tokio is openhartig van gedachten gewisseld. Met het oog op artikel 6 van het bestaande ver drag is besloten tot den volkenbond een ge meenschappelijke mededeeling te richten, dat de Japansche en Engelsche regeeringen tot het besluit zijn gekomen, dat het En- gelsch-Japansche verdrag van 13 Juli 1911, hoewel in overeenstemming met den geest van het volkenbondsverdrag, niet geheel overeenstemde met de letter daarvan en dat de beide regeeringen daarom in beginsel overeen waren gekomen, dat, als de over eenkomst na Juli 1921 verlengd zou wor den, dit zou moeten geschieden in een vorm, die niet met het volkenbondsverdrag) in strijd was. Dat het Engelsch-Japansch verdrag zeer. heeft bijgedragen tot de versterking van den vrede en de welvaart in het Vene Oosten wordt door beide landen ten volle erkend en het voortduren en het behoud von den geest van dit verdrag voor een langen tijd wordt niet alleen gewenscht dooi- het den kend deel van beide naties, maar is ook in volkomen overeenstemming met de hooge idealen van den volkenbond. De bladen deelen mede, dat de rede van den Japanschen minister van buitenland sche zaken in diplomatieke kringen zeer do aandacht trekt. Zij betoogen tint het verdrag, niet definitief kan worden opgesteld, zoo lang de Dominions niet zijn geraadpleegd en zeggen, dat het ontwerp aan de rijkscon^ ferentie, die in Juni van dit jaar te Londen bijeenkomt, zal worden voorgelegd. N e w-Y o k, 2 3 J a n. (R Het comité voor hulp aan Europa heeft een aanbieding aanvaard van een millioen bushel graan van hoeren uit het Midden-Westen. Het comité zal voor het molen cn 't verzenden zorg dra gen. S a n t i a g o, 2 3 J a n. (B. T. A.) De pre sident van de republiek heeft geweigerd het ontslag van het ministerie aan te nemen, daar een ministercrisis groote gevuren voor het land mee zou brengen op het oogen- blik, dat zeer belangrijke zaken afgehandeld moeten -worden. Londen, 24 Ja n. (N. T. A. Draadloos). In verband met het besluit van de Royal geo graphical society en de Alpine Club om toe stemming te geven tot hel zenden van een expeditie die zal trachten de Mount Everest te beklimmen, wordt verklaard, dat volgens deskundigen minstens 5 jaar zullen worden vereischt om deze gewaagde onderneming uit te voeren. Cuxhavcn, 2 4 J a n. (V. D.) Gebleken is, dat door den storm een kleine Duitsche schoener met zijn bemanning op 't Knecht sand verloren gegaan is. Van de beman ning zijn twee lijken, waarvan één met een reddingsgordel, aan land gedreven. Een kleine Engelsche schoener, de Catha rina, roet een lading hout van de Oostzee naar Hull, is drie dagen voor den storm uit- geloopen en tot nu toe niet teruggekeerd. Grootere gelijktijdig uitgeloopen schepen zijn reeds weer hier teruggekeerd. O 1 s n i t z, 2 4 Jan. (V. D.) In het Erts gebergte had Maandag in de Friedenschacht der Mijnbouw-maatschappij eerv ontploffing plaats. Volgens mededeeling der directie werden 38 man gedood en 26, voor een deel zwaar, gewond. De overige mijnwerkers weiden gered. Deze ontploffing in de Frie- densschaoht is de grootste, welke sinds ja ren is voorgekomen. De ingang tol de mijn werd geheel vernield. Er worden nog 8 ar beiders vermist. Uit Zwickau en Lugau zijn treinen aan gekomen met hulppersoneel en hulpmate riaal. Het bedrijf is stopgezet. Londeq, 24 Jan. (R.) Te Memphis (Tennessee) is een groote wagen, die pe troleum bevatte, ontploft, waardoor een hoeveelheid brandende olie over de huizen in de buurt werd gespolen, die door negers waren bewoond. Vele van de bewoners wor den vermist. Men gelooft, dat meer dan 20 personen zijn gedood en velen gewond. Aan de Staatscourant van gisteravond ontleenen wij de volgende Kon. besluiten benoemd tot directeur van het Instituut voor. Brandstoffencconomie F. C. J. M. Wiertz, waterbouwkundig ingenieur, thans tijdelijk benoemd met ingang van T Mei tot Com-- tJBwas-caceraHB Toen Zeno al wat hij bezsir in zee zag .verdwijnen, sprak hij„Het noodlot wil, dat •ik zonder hindernis mij aan de wijsbegeerte GUSTAF AF GEYERSTAM. 61 Nog meer verbaasd en verward werd hij echter, toen zijn vrouw bij deze woordent uit haar stoel opsprong, met 'het gevolg, dat haar oogappel op den giond viel in heel zijn jmponeerenden omvang en hem zoo innig en jeugdig omhelsde, als ze dertig jaar ge- ieden had gedaan. t Is niet onmogelijk, dat juffrouw Klara bij deze gelegenheid tranen stortte, maar in j&k geval is het zeker, dat Karei Anton vol strekt niet begreep, waarom zijn, woorden! 'fcijn vrouw zoo gelukkig maakten. Maar het was voor hem zoo'n verlichting, dst Klara volkomen gelukkig en tevreden vwas, en dat haar drukkend misnoegen van vpen laatsten tijd nu voorbij was, dat uit dit gevoel de eerste bleeke spiertjes groeiden jyan zijn vederschap, dat hem zoo onver wachts in de schoot was geworpen. Juffrouw Klara liet nooit veel tijdi verloo- tusschen woorden en d'aden. Reeds den- feelfden avond maakte zij alles gereed voor (h*ar merkwaardige reis naar de stad, en dert volgenden morgen stond zij op de stoorn is jzekieod in haar ruime caoe. de bree- de linten van haar kapothoed stevig om haar (hals gestrikt. Op al haar mans vragen, hoè zij te werk wilde gaan, antwoordde de kordate juf frouw slechts „dat hij geduld moest heb ben, dan zou hij het wel zien." En Karei Anion had geduld, overtuigd d-at zijn vrouw beter dan iemand anders al les regelen zou. Natuurlijk was juffrouw Klara er niet de persoon naar, om haar man alles te vertel len, wat in haar omging vóór de gedachte, die haar nu van huis dreef, in haar ont waakt, gerijpt en tot een besluit gekomen, was, dat de tegenstand van de heele wereld niet zou kunnen veranderen. Juffrouw Klara wi«t, dat er gedachten in •een vrouw zijn, die zelfs de beste man op de wereld met den besten wil niet kan be grijpen, en ze verlangde, zoo als wij weten, geen onmogelijke dingen om gelukkig te zijn. Krachtig en flink met de onberispelijke zwarte handschoenen van de vorige Kerst mis asn en de parasol in de hand, zat juf frouw Klara te denken aan het geheim, dat zij voor zich zelf had gehouden. En in haar gedachten speelde het beeld van het mage re jong.enshoofdje, dat op dien gedenkv.aar- digen dag, toen de politieagent juffrouw Klara een complimentje had gemaakt over •haar dapperheid, op de kussens van haar beste sofa had gelegen. Want deze kleine jongen had, zonder dat juffrouw Klara zelf zou kunnen zeggen! hoe het gegaan was, de ruimte van haar hart ingenomen, die zoo •lang, had leeggestaan. En juffrouw Klara, die vroeger nooit het geringste had weggegeven, wat zij zelf kon gebruikenjuffrouw Klara die heel haar 1*- ven naar het beginsel geleefd had, dat wan neer ieder op zijn e'2"en zaken paste, nie mand iets van aen ander kon zeggen, die zelfde juffrouw Klara reisde nu vroeg op een Augustusmorgen naar de hoofdstad met het avontuurlijke voornemen een arm, zwak, moederloos kind op te zoeken, dat zij tot haar eigen wilde maken, ofschoon zij heel goed wist, d?t dit kind haar onrust, zorg, moeite en kosten zou veroorzaken op haar ouden dag. 't Sprak van zelf, dat juffrouw Klara bij deze gelegenheid nog meer den anders den practischen blik en. de wijze bedachtzaam heid aan den dag legde, die d-eze ongewone vrouw altijd kenmerkten. Ze ging daarom direkt van de stoomboot naar het statige, en welgedane lid der Stook- holmsche politie, die eens den kleinen vreemdeling op zijn arm had weggedragen. Door haar beslist optreden dwong juf frouw Klara dezen ijverig en ambtenaar zich een paar uur vrij te maken. En in deze paar uren reed juffrouw Klara kalm en zeker, met den brigadier aan haar zijde, naar verschillende plaatsen, tot het deze beide voortreffelijke amateur-delec- tieven door vereende kracht gelukte den arbeider te vinden, die de vader was van den kleinen jongen. Daar deze vader, zooals de brigadier juf frouw Klara reeds had meegedeeld, be hoorde tot die zwervende individuen, wier streven slechts gericht is op het verdienen van een voldoende hoeveelheid van den Zweedschen nationaaldrank, was het ge makkelijk voor een vrouw met zulk een over redingskracht als juffrouw Klara hem een papier te doen teekenen, waardoor de knaap Karei Albert voor altijd haar persoon lijk eigendom werd. En daar de vader er volstrekt niet op ge steld was afscheid van zijn zoon te nemen (later bleek het dat hij de arbeidsvrouw, bij wie het kind in de kost was, niet graag ont moette), reed juffrouw Klara, voortdurend in gezelschap van den achtenswaardr-en brigadier naar het adres, dat de vader, hoogst verrast over zijn 'buitenkansje hun had gegeven. En vandaar bracht ze, nadat ze zelf het kostgeld van den jongen had betaald en hij behoorlijk schoon was g-ewasschen, een klein, verlaten wezentje mee, dat siil en ver legen op haar schoot zat en zich zelf waar schijnlijk afvroeg, waarheen het lot hem nu weer zou voeren. Hier scheidde juffrouw Klara van haar hoog geschatten vriend, den brigadier en •deze, die veel gezien had in zijn leven, en daarom een goede handeling wist te waar- deeren, kon niet nalatern bij het afscheid ziin bewondering uit te drukken voor de buiten gewone edelmoedigheid van de flinke juf frouw. Maar toen lachte juffrouw Klara met ha8r krachtige bas en antwoordde „Als u denkt dat ik dit £edaan heh uit barmhartigheid, dan vergist u zich. Nee, als ik zelf een kind had gehad, dan zou ik me nooit met een anderman's jongen bemoeid hebben. Daarvan kan u zeker zijn." Na deze mededeeling, die van zeer veel zelfkennis getuigde, schudde juffrouw Kla ra hartelijk de uitgestoken hand van denl brigadier. En deze beide, oude bekendenl scheidden zooa'.s gewoonlijk met een gevoel van wed-erkeerige hoogachting. Maar juffrouw Klara's energie ivas nog) niet uitgeput. Nu moest den kleinen jongen! nog van top tot teen aangkleed worden. Ze moest hem schoenen en kousen koopen, een net pakje, een overjasje met blinkende knoopen. en een matrozenmuts met fladde rende linten. Dit alles veranderde op merk* waardige wijze het uiterlijk van den kleiner* bedelaar. Nadat juffrouw Klara nog een ledikant met alles wat daarin behoort, en een stapel ondergoed, dat minstens voor een jaar geJ noeg was. had gekocht, meende ze, dat ze een poosje mooht uitrusten om voor zich on/ het kind wat eten te koopen. De kleine v/as echter zoo vervuld van zijn nieuwe kleeren, dat hij geen eetlust had, en juffrouw Klara was zoo vervuld van der* kleine, dat ook zij niet den eetlust vertoon de, die haar anders nooit in den steek liet. J En toen de nieuwe, oude moed°r eindek(W haar jongen bij <le hand nam, vei'ig van haan bcrit 'loor het papier, wearop de brigadier als getuige stond, en dat zij onder haar jas pon op haar breede borst droe^, was zij im zulk een schitterend humeur dat het doofl geen onaangenaamheden verduisterd koi* worden. (Slot volgt.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1