I. GR00TEN80R8T-HOF 20. juMKKIT» Zt Z TZ BUITENLAND. FRANSCHE REGENMANTELS BINNEN LAN D. FEUILLETON, DE EEMLANDER ZEIST l STOOT - TUINARCHITECT MAiSQH „L'llüONDELLE" KOOPT 1 SCiOUK 19® Jaargang No. 177 »cr pott f 2.60, per week (met gratis venekcring jiegen ongelukken) f 0.176, altondcrlijkc nummer» W 0.05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD li DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POOR1WAL. TEL. INT 513. Donderdag 27 Januari 1921 «IIS18 iBÏSlÖitiEH 5 LUït; bewijsnummer, elke tfcgcl meer 0,25, dicnstaanbic* dingen en Licidadighcids-advcitentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrtcercn. licnc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. JNBMJk-ens de officieele communiqué's heeft Öe conferentie van geallieerde premiers Wstexochtend een uiteenzetting aangehoord rran Doumer over de schadeloosstellingen; fijn lange fmancieele uiteenzettingen namen Sen heelen Woensdagochtend in beslag. De minister van financiën heeft aangetoond, pat, in verband' met het niet-uitvoeren van tat verdrag van Versailles, groote lasten op Frankrijk wegen. In den loop der zitting stelde Doumer in het licht van hoe groot belang de sommen zijn, die Duitschland aan Frankrijk moet betalen als vergoeding voor jde aangerichte schade. Er was dit jaar vocxr meer dan zestien milliard op d<e begTooting gebracht voor uitgaven, die noodzakelijk wa ren voor het herstel der verwoeste streken bn het betalen der pensioenen aan de wedu- !wen der gesneuvelde soldaten en aan de gewonden. Blijkens een Wolff-bericht neemt inzake <le schadevergoeding de Duitsche regeering het volgende standpunt in: het is een drin gend belang van Duitschland het bedrag van zijn schuld voor schadevergoeding zoo spoedig mogelijk te kennen en Duitschland heeft volgens het verdrag het recht op 1 ■Mei 1921 er kennis van te krijgen. Duitsch land erkent 'intusschen, dat die vaststelling iet moeilijkheden gepaard gaat. De Duit sche regeering zou daarom bereid zijn van het vasthouden aan den termijn af te zien, indien zij er in slaagt zich met de geallieer de regeeringen te verstaan over gedeelte lijke betalingen door Duitschland gedurende de eerste 5 jaren. Zij heeft daartoe een plan voor 5 jaarlijkscbe betalingen als uitgangs punt voor nadere besprekingen aangeno men. De Duitsche regeering verlangt even wel, dat ten spoedigste Duitschland's pres tatie-vermogen vastgesteld wordt en dat over het bedrag van het totaal der schuld •niet pas na afloop van de 5 jaar, maar zoo spoedig mogelijk nader onderhandeld zal worden. Dit verlangen is door den Fran- schen gezant als rechtmatig erkend. Zonder een tegemoetkoming van de geallieerde re- peeringen op de punten, die door de Duit sche gedelegeerden te Brussel aangewezen 2ijn, zou de Duitsche regeering 'het aanne men van de 5 jaarlijksche betalingen, die harerzijds een gioote tegemoetkoming zijn, niet kunnen verantwoorden. Volgens telegrammen uit Parijs houdt de overeenkomst, die door veldmaarschalk Sir ■Henry Wilson en maarschalk Foch alsmede de resp. staven van deskundigen is gesloten ter zake van Duitschland's ontwapening de bepaling in, dat Duitschland tegen 15 Maart twee derde en tegen 1 Juni de rest moet vol brengen van hetgeen van 't Duitsche rijk wordt geëischt. In gezaghebbende Londen- che kringen wordt echter verklaard, dat het verschil van meening, hetwelk Dinsdag zou Telef. interi. 158. l'it eenlge attesten d*f. het rosuVtaat van tJw schepping boten verwachting zelfs heeft voldaan dat een iodcr, die het ziet, vorrukt ia over den fraaion aanblik cn hulde brengt aan den ontwerper G. F. v. T g. zeer tevreden f9 zijn over den keurige» en maak vollen aanlog van eon groot gedeelte van mijn buitenplaats te 's Graveland J. B. en deel U hierbij mede dat ik bij zonder tevreden ben over den nieuwen aanleg van mijn tuin. Wed. H. J. W.-DE K. zijn ontstaan tusschen de Britsche en Fran- schë deskundigen, alleen oen klein verschil in de resp. schattingen der nog niet inge leverde Duitsche geweren betrof. Ook heeft, blijkens het officieele avond- woordigers van het Openbaar Ministerie zouden worden geaccrediteerd bij de bui- tenlandscne regeeringen. Men heeft dit niet toelaatbaar geacht. Alleen Engeland heeft onlangs een desbetreffend verzoek ingewil- communiqué, de conferentie zich gisteren ligd en toestemming gegeven tot toelating bezig gehouden met het onderzoek van de van een vertegenwoordigger der Duitsche erkenning de jure der Baltische staten en de staten van den Kaukasus. Er werd be sloten thans reeds Estland en Letland te erkennen; ook stond men welwillend tegen over de erkenning van Litauen, maar elke beslissing is uitgesteld tot na het tijdstip, waarop de kwestie van Wilna, die naar men zich herinnert aanhangig is gemaakt door den Volkenbond, is geregeld. De conferentie heeft zich volkomen bereid verklaard tot de erkenning van Georgië, indien dit land for meel daarom verzoekt. Zijn vertegenwoordi ger te Parijs zal onmiddellijk daarover wor den' gevraagd. Buitenlandsche Berichten. B er 1 ij n, 2 6 Jan. (W. B.) Graaf Mont- gelas doet in het Berliner Tageblatt, op grond van inlichtingen ter bevoegder plaatse ingewonnen, mededeelingen over de kosten van het bezettingsleger der geallieerden in Rijnland. Volgens die opgave bedragen de onkosten van de geallieerden, die Duitsch land moet terugbetalen, gemiddeld anderhalf •milliard papieren marken per maand. Daar bij komen nog de onkosten, die onmiddellijk uit de Duitsche schatkist moeten worden .be streden, tot een bedrag van 550 millioen •mark, dat is dus meer dan twee milliard mark per maand, of meer dan 24 milliard papieren marken per jaar, alleen voor de kosten der bezetting. Als oorzaak van dit fantastisch cijfer noemt graaf Montgelas het overgroote bezettingsleger en de buitenspo rige hooge soldij. In Rijnland liggen in 't ge heel 136.000 man Eententetroepen, terwijl in datzelfde gebied in 1914 Duitschland circa 65.000 man logen. De Fransche troe pen in Elzas-Lotharingen inbegrepen, be waken circa 200.000 man de 470 kilometer lange grens, terwijl de Duitsche rijksweer- troepen, die slechts 90.000 man tellen, alle non-combattanten medegerekend, daarmede de 2000 kilometer lange grens tegen Polen en de bolsjewisten moeten beschermen. Voor de vreemde bezettingstroepen betaalt Duitschland 50 pet. meer dan in 1914 voor het geheele leger. Het totaal bedrag van de kosten der bezetting, gerekend over de jaren dat deze bezetting zal duren; wordt berekend op 225 milliard papieren maiken. B e r I ij n, 2 6 Jan. (W. B. Bij de bespre king van de begTooting voor het departe ment van justitie verklaarde de rijksminis ter van justitie, dr. Heinze o.a. De onderhandelingen over de uitleve ringsverdragen zijn door de conferentie van Spa in een nieuw stadium gekomen. Men moet drie categorieën onderscheidenin de eerste plaats de gevallen, die met uilleve ring niets te maken hebben en van de een of andere zijde bij het rijksgerecht aanhan gig gemaakt. Tot de tweede categorie behoort een groote lijst, die de namen van ongeveer ne genhonderd personen vermeldt en in het begin van het vorige jaar door de Entente aan ons werd voorgelegd. Tot de derde categorie behooren 'onge veer 45 gevallen, welker berechting door de buitenlandsche mogendheden aan het rijks gerecht is overgelaten. Van 33 dezer 45 gevallen is reeds in jl. Juli en Augustus na der bewijsmateriaal verzocht te bevoegder plaatse in de Entente-landen. Buitengewoon groote technische moeilijk heden staan slechts voor ons. doch ook voor de buitenlandsche mogendheden een snelle afwikkeling dezer zaken in den weg. De piocureur-generaa! heefr er reeds op ge wezen, dat het beter zou zijn, dat vertegen- rechterlijke macht, die een uiteenzetting zal geven van de moeilijkheden, welke moeten worden overwonnen. Derhalve zal in den loop der volgende week een gedelegeerde van het rijksgerecht naar Londen vertrek ken. B er 1 ij n, 2 6 Jan. (W. B- Minister Si mons heeft in de commissie van buiten landsche zaken van den rijksdag verklaard, dat Duitschland niet deel zal nemen aan de internationale bijeenkomst van het Roode Kruis in Maart, daar het deelnemen van Duitschland achteraf afhankelijk was ge steld van het afleggen van eenzijdige ver klaringen, die niet vereenigbaar waren met Duitschland's eer. Berlijn, 2 5 Jan. (W. B.) De rijksdag besloot, met de stemmen der onafhankelij- ken en communisten tegen, goed te keuren een strafvervolging tegen Erzberger i-n te stellen wegens meineed. Het besluit weed genomen overeenkomstig het besluit der commissie en op Erzberger's verzoek zelf. Kapitein König, commandant van de eer ste Duitsche ihandelsduikboot, is vergaan bij een schipbreuk van de treiler, waarvan hij kapitein was. Pal ijs, 2 6 Jan. (B. T. A-. Reeds her haaldelijk gedurende de laatste maanden had de aanrander zicih aan het bureau der Armeensche delegatie vervoegd en om gel- delijken steun verzocht onder het voor wendsel armoede te lijden. Men stelde hem eenmaal 100, een ander maal 120 francs ter hand. Daar de president der delegatie beu was van de gestadige verzoeken om geld, besloot hij Tcrzachorian hedenochtend niet meer te ontvangen. De kamerdienaar wilde den student verwijderen, maar deze stiet hem op zij, drong met geweld het kabinet van den president binnen en vroeg dezen om 1500 francs. Toen de president weiger de, haalde Terzochnrian oen revolver te voorschijn, doch daar de president den aan rander bij den pols had gegrepen, miste het schot. Londen, 26 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). De president van de nationale vereeniging van kamers van koophandel Heeft gisteravond in een rede gezegd, dat de prijzen der levensmiddelen nog vee! meer zouden dolen. Volgens het indexcijfer van het ministerie van arbeid zijn ze nu elf punten beneden het hoogste cijfer, dat be reikt is. Hij verwachtte, dat die verminde ring in Februari dertig punten zou bedragen. Hij voorspelde, dat in 1921 de donkere wolk van de werkloosheid snel zou verdwij nen en dat het een van de beste jaren zou worden, die Engeland ooit heeft beleefd. Londen, 26 Jan. (R.) De reeks be richten over het stilzetten van of het be- WATERPROOF GUMMI GABEROIME LAN GESTRAAT AMERSFOORT Berlijn, 25 Jan. (\V. B.) Het rijksmi nisterie van den arbeid deelt mee Het aantal ondersteunde werkloozen is van 15 Dec. tot 1 Jan. met 43,000 toegenomen en bedraagt nu 409,000. Het aantal manne lijke werkloozen steeg van 292,000 tot 353,000, dat der vrouwelijke van 74,000 tot 76,000. De bizondere toename der man nelijke werkloozen houdt verband met de sterke toename van de „Familienangehöri- gen" van 381,000 tot 454,000. Daarbij moet in 't oog worden gehouden, dot de ondersteunde werkloozen slechts een per centage van de wezenlijke werkloozen vor men. Feitelijk zou het aantal werkloozen en hun gezinsleden het dubbele der genoem de cijfers overschrijden, waarbij nog een zeer groot aantal z.g. „Kurzarbeiter" komt. Ondanks de maatregelen voor productieve werkloozen-voorzorg enz., waardoor meer dan 200,000 arbeiders bezigheden hebben gekregen, is de werkloosheid thans op ont zettende wijze toegenomen. Dit is niet in de laatste plaats een gevolg van de kolen- overeenkomst van Spa, waarvan de drei gende gevolgen in de Duitsche nijverheid meer en meer aan den dag treden. Parijs, 26 Jan. (N. T. A. Draadloos.) De ministers van Oorlog, Marine, Onder wijs en Pensioenen hebben heden besloten, dat Vrijdag het stoffelijk overschot van den onbekenden poilii onder den Are de Tri- omphe zal werden begraven, welke plech tigheid een eenvoudig karakter zal dragen. De minister van Oorlog zal het kruis van het legioen van Eer, de militaire medaille en het Fransche oorlogskruis op de dood kist hechten. Pa r ij s, 2 6 Jan. (H. R.) De Armeniër Terzacharian heeft een revolverschot ge lost op Avedis Aahrieb, voorzitter der Ar meensche delegatie ter vredesconferentie- Hij is in hechtenis genomen. korten van werktijden in fabrieken en werk plaatsen is op aangename wijze afgebro ken dioor liet bericht, dat enkele blikfabrie- ken in Wales weer beginnen te werken cn dat de kantfabrieken in Ayrshire, die sedert Juli met verminderde kracht werken, weer in vollen gang zijn. Een groot reeder heeft gisteren in een vergadering van aandeelhouders verklaard te gelooven, dat de malaise 'haar hoogste punt bereikt had en dat men eenige verbe tering mocht verwachten, die een hervat ting van de zaken met een matige winst mogelijk zou maken. Londen, 26 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). Sir James Graig, die op het oogenblik de positie bekleedt van parlemen tair en financieel secretaris van de admi raliteit, heeft het aanbod van het perma nente comité van den Unionistisch en Raad van Ulster aangenomen om op te treden als eerste unionistische „leader" van het nieu we parlement van Noord-Ierland, hetgeen heteekent, dat hij de eerste premier von Ulster zal zijn. Sir Edward Carson, die zoo lang de leider der unionisten van Ulster was, had het aanbod om hen aan te voeren in het nieuwe parlement op grond van zijn leeftijd afgewezen. Hij zal echter de leider blijven van de unionisten van Ulster in het Engelsche Lagerhuis. Madrid, 26 Jan. (B. T. A.) De koning heeft Dato belast met het vormen van een nieuw kabinet. Valencia, 2 5 J a n. (B. T. A.) De gc-n- d-rrmerie doodde twee syndicalisten, die naar de gevangenis waren gevoerd en trachtten te ontsnappen. Barcelona, 25 Jan. (B. T. A.) Giste ren en vandaag zijn 153 syndicalisten ge arresteerd. Riga, 2 5 Jan. (W. B.) Uit Petersburg wordt bericht, dat de stad 250.000 inwo ners heelt. Het gebrek aan levensmiddelen is veel gTOOtcr don te Moskou. Particulier ren, die uit Petersburg vertrekken, zijn ver plicht gijzelaars te stellen om hun terugkeer te verzekeren. Desniettemin neemt de be* yolkirig te Petersburg in aantal af. Londen, 26 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Horsea). Naar de Daily Telegraph meldt hecht men in .officieele Engelsche kringen geen geloof aan de jongste berichten, die te Parijs loopen over een groote nederlaag, die de Kemalisten oon de Grieken zouden' hebben toegebracht. Volgens de Engelsche militaire overheden in het naburige Oosten' is hiervan niets bekend en schijnt de positie der Grieken veilig. Ook de beweringen uit, Parijs, dot Moestafa Kemal over een goed, gedisciplineerd en steeds sterker wordend leger zou beschikken, zijn in tegenspraak met de Engelsche inlichtingen en ook de verhalen, dat de schatkist der regeering te Angora in bloeienden staat zou verkeeren, worden met hetzelfde ongeloof ontvangen. Washington, 2 6 J a n. (R.) De onder handelingen gevoerd door den Japanschenl gezant te Washington en den Amerikaan- schen gezant in Japan over de rechten den Japanners in de Ver. St., in het bizondep met het oog op het verkrijgen van land in! CaÜfornië, zijn niet goed gevolg bckrooncb Dg conclusies der gezanten zullen aan dief resp. regeeringen ter goedkeuring wordetf voorgelegd. Verspreide Berichten. Wereldtentoonstelling te Manchester. Te Manchester is een beweging gaancfe om een groote wereldtentoonstelling te or- ganiseeren op de wijze als te Chicago, Saint- Louis en Parijs 2ijn gehouden, met 'het doel om handel en industrie te steunen. De ten toonstelling zou worden gehouden in 1923 of 1924. Men verwacht van het plan groot succes in verbond met de positie, die Man chester inneemt in den wereldhandel en in dustrie. Een orkaan. Van 22 tot 23 Jan. heèrscKte in de Deen- schc wateren een orkaan, die groote over stroomingen heeft veroorzaakt. Op de Z.-W» kust van Jutuand zijn talrijke overblijfselen van wrakken aangedreven, zoodat wordt aangenomen, dat verscheidene schepen ver loren gegaan zijn. Dc ranip in het Ertsgebergte. Twaalf gewonden bij de mijnramp in de f-riedensschacht zijn nog overleden. Dc ont ploffing was zoo hevig, dat gevulde kolen-' wagens tegen den rond van de schacht wer^ den te pletter geslagen. Stalen voorwerpen braken door als waren het lucifers. Volgens een officieele vaststelling, zijn bij het mijnongeluk bij Oelsnitz tot lieden 52 arbeiders om 't leven gekomen. Personeel en artsen van het hospitaal zijn sinds 36 uur, onafgebroken niet zuiirsto'fpompen bezig, maar het mocht hun, ondanks alle pogingen! niet gelukken de door gasvergiftiging getrof fenen in het leven te behouden. Londen, 26 Jan. (R.) Te Abermule (Montgomery) had heden een ernstig spoor* wegon-geluk plaats. Een trein, komende van. Montgomery, liep op de express, die van de kust kwam. Do locomotieven -botsten tegen, elkaar op. Volgens schatting werden twin tig personen gedood en velen gewond. De 'Staascourant van gisteravond be vat o m. de navolgende kon. besluiten benoemd tot officier van justitie bij de rechtbank te Winschoten mr. W. M. Vis- scher, thans subst. officier van justitie bij de rechtbank te Arnhem benoemd ter gewoon hoogleeraar in de af- deeling werktuig- en scheepsbovwkunde aaa EEf^ WAAN door SUZE I.A CHAPELLE-ROOBCXL". Een vroege lente d-aï jaar 1 t Was nog maar even April en' reeds .geurden de hyacinthen in de tuinen en 'bloeiden de narcissen tusschen het hooge [gras. De knoppen der kastanjeboomen ont plooiden' zich en beloofden een bloesem pracht van witte en rose pluimen. De 'hees- pers stonden overal in vollen dos van teer groene blaadjes, aan den zonnekant langs rde sloten staken de viooltjes hun kopjes omhoog. In de weiden krioelde 'het van ma delieven en boterbloemen en de koeien, hun pekkleeden nog om, keken met droomerige pogen en verheugden zich in de wijdheid |luif *e ^9r ve*^en na He lange winterop- i-v Den laatsten avond van onze dansclub J^aren we niet zoo opgewekt geweest als (gewoonlijk. Waarschijnlijk door het denk beeld van de naderende scheiding, het uit eenspatten' van ons jolig troepje. Morgen 5och begon de Paaschvacantie en daarna Jcwamen de jongelui nog wel terug, maai* dan Svas t hard werken tot Juli. Twee moesten Jjhun eindexamen doen aan de militaire aca demie, en ze verlieten Breda, Een paar an deren gingen in Leiden studeer-en, enkele fcxan de meisjes koesterden ook nog" vage plannen. We wisten wel dat het prettige le ventje, van 's winters dansen en comedie- spelen, van *s zomers samen fietsen, tennis sen en pic-nicken, uit was. Nu stonden we allen in de nauwe straat waar Monsieur Leblanc, onze dansmeester, woonde en, luidruchtig vroolijk, om onzen lichten weemoed te verbergen, schudden we elkaar de hand, weruschten prettige Paasch vacantie en maakten zelfs vluchtige plannen van weerzien en uitgaan als ieder weer terug zou zijn. „Ik breng je thuis, Gertrude," zei Ernst Rosdijk en hij drong- Philip van Walen, waar ik nog mee stond te praten, op zij. „Natuurlijk," lachte Rika Staal, mijn in tieme vriendin. „Laten v/e dan maar een anderen kant uitgaan, kinderen, die twee zijn toch liefst niet hun beidjes." Ik voelde dat ik vuurrood werd, maar in rt donker kon niemand dat zien, kwaad werd ik op Rika omdat zij mij zoo in 't openbaar plaagde en toch was ik haar dankbaar dat zij ons de gelegenheid gaf, om samen te blijven. Er wérd nog wat gegicheld en ge schertst en toen hoorden Ernst Rosdijk en ik de zich verwijderende, schallende stem men en stonden we alleen in de donkere straat. „Kom," zei hij, en hij stak zijn arm door den mijnen. Wij waren weldra buiten' op den oDen weg. We liepen langs de sloot en keken naar de koeien en hoorden de kikvorschen kwaken. Spreken deden wij eerst niet. De hemel was zoo licht en de sterren glansden zoo stra lend dat het niet donker was, al brandden de enkele lantaarns ook op heel groote afstan den. Ons stilzwijgend naast elkaar loooen voel de ik als iets heerlijks, en ik schrok bijna toen Ernst zacht vroeg „Blijf jij nu de heele vacantie in Breda, Trudi?" „Ja, en jij?" „Ik ga naar den Haag, naar mijn moeder, dacrna misschien nog naar Amsterdam." „Ik hoop dat je het prettig zult hebben." ,,'t Zal heel kalm zijn, ik denk nog veel te werken." „In de vacantie?" „Ja, van den winter heb ik niet zoo heel veel uitgevoerd en ik wil een mooi eind examen doen." „Dat zal je wel." „Philip gaat naar Indië," ging Rosdijk voort. „Waarom „Wel, om carrière te maken. Ik zou liever niet naar Indië gaan, maar toch Bij een hoek van dem weg, konden, we de verlichte vensters van de kleine villa, waar ik woonde, reeds zien. „Laten we nog een eindje omgaan," flui sterde Ernst en hij troonde mij mee, het boschje in, dat zich langs den weg slinger de en waardoor we ons huis ook konden be reiken. „Het is zeker wel half elf en pa weet dat de dansles om tien uur uit is," zei ik, eer. beetje weerstrevend. Zacht fluisterde hij aan mijn oor„Waag er een standje aan, 't zal zoo'n tijd duren eer 't weer gebeurt." Langzaam, heel langzaam liepen we voort. Zijn arm gleed uit den mijnen en- sloop om mijn- middel. Ik vergat pa en de kans op een scèneuit de vochtige aarde stegen dc lentegeuren: omhoog, zalig sloot ik de oogen en liet mij door hem leiden. We gin- geni het pad af lot aan ons huis en wandel den weer terug, Uvee, driemaal, dicht tegen elkaar geleund, zonder te spreken, totdat hij weer begon. „Zou jij naai* Indië willen gaan, Trudi „Ik weet niet," mijn stem stierf weg in een zucht. Er sloeg een nachtegaal in de takken van een hoogen boom. eerst zacht, toen jubelend in luide orgelende toner- We stonden stil en luisterden, hij boog het hoofd en kuste mijn lippen en ik kuste hem terug en wij waren gelukkig in de glo rie van onze jonge, hoopvolle, onschuldige liefde. Maar daar klonken plotseling elf dreunen de slagen door de lucht en verschrikt lieten we elkaar los. „Ik moet naar huis,""*hijgde ik. „Ja." Hij omklemde vast mijn hand en we zet ten' 't op een loop, en het laantje uit, tot bij ons huis. De bel was nauwelijks overgegaan of de deur werd geopend en daar stond pa, vuurrood, met een kwaad gezicht. ,,'t Is wat laat geworden, meneer van Lin den," begon Ernst stotterend, „maar u be grijpt, de laatste les." Tot alle antwoord sloeg pa de deur dicht. Hij was ziedend, ik oordeelde, dat 't maait 't beste was om niets te zeggen en tnachttel achter hem om de trap te bereiken en naatt boven te komen. Maar hij hield mij staande en greep mij bij de schouders. „Waar kom je vandaan?" „Van de dansles, natuurlijk." „Dat lieg je. Ik ben van de sociëteit gekojj men en ik kwam de anderen tegen'. Jij heb® geslenterd, in 't don'ker, met dien jongen^] schamen moest je je. 't Is god geklaagd." „Maar pa „Hou je mond. Wat, wou jij nog brulaall zijn Geen woord meer. Ab jc een jongen» was, gaf ik je een pak ransel. Naar je nesLI Morgen zal ik met je afrekenen." Ik was heelemaal niet verschrikt, niet) bang. Ik hoorde 't nauwelijks. In mijn hart klonlgj een muziek, die al 't andere overstemde.1 Eigenlijk moest ik er om lachen. Een paart weken geleden hadden Rika en: ik Romeo enj Julia gelezen en nu pa zoo raasde moesm ik aan den ouden Capület denken, die oola zoo tegen zijn dochter te keer ging. Maan mijn Romeo was niet verbannen en ik hoef» de geen ander te trouwen. Op mijn eigen, klein kamertje gekomen)! opende ik het venster wijd. Ik hoorde bene-j den nog mijn vader's stem, in luiden! tooni en daartusschen de bedeesde, angstige verj ontschuldigingen van moeder, 't Ging alle^ aan mij voorbij. Luid had ik 't uit willen juj beien, een oneindigheid van geluk was rondj om mij. a (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1