I. fMBTERBORST -KF 28. til hÉiensms MietM LIPS' SAFE-INRICHTING „DE EEMLANDER" BUITENLAND. ëcn jaar vast 5<>„ zes. maanden opzegging 41 een dag ISÖN ,,l' r 19e Jaargang Ne. 182 per 3 maanden voor Amcrs* foort 2.10, idem iianco iptr poêt f 2.60, per week (met gratis verzekering hegen ongelukken) f O.ljfi. afzonderlijke nummers, Sf 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAi DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU; ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Woensdag 2 Februari 192v PRilS DER ADVERTEMIlËti met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbtc# dingen en Lictdadighcids-advcitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooro'ccligc bepalingen voor het advcrtcercn. Eene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Vraagt condities voer het incasseeren uwer Achterstallige en Betwiste Vorderingen. VAN DER GRAAF Co., AMSTERDAM ROTTERDAM Politiek Overzicht. Gtetei en stond op de agenda ven die Du.it- fpcfre rijksdag-zitting de regeeringsverklaring inzake de Parijsche conferentie van 2429 'Januari. Terwijl alle leden van 't kabinet aan- fwerig waren en ook het Fransche gezant schap was vertegenwoordigd/ begon dn von tShivons, de Duitsche rijksminister voor bui- Itenlöindsch'e zaken, met op de merken, dat zelden .politieke besprekingen zulke verwar ring in de hoofden hebben gesticht als die te Parijs. Juist toen het plan van Seydoux was besproken, kwam de nieuwe nota. De minister schetste het verloop der besprekin gen en weidde uit over den inhoud' van de nota, die in aansluiting op Spa tot stand kwam, Van de beraadslagingen te Boulogne was Duitsehland nooit iets bekend gemaakt; te Spa werd er zelfs niet eens gewag van ge naakt. De bijeenkomst te Genève ging niet öoor. Hoe langer hoe meer worden de on- Verhandelingen gerekt. Zoo kwamen de be- prekingen te Brussel tot stand, die daarop evenwel eveneens werden verdaagd, zonder dat men iets definitiefs h'ad bereikt. Het ver wijt, ais zou de Duitsche regeer in g zelf niet met positieve voorstellen voor den dag zijn gekomen, hield geen steek. Er werden wel •oorstellen gedaan, maar zij bleven onbe antwoord. Ook te Spa waren voorsteilen ge daan, die evenwel natuurlijk niet verder konden gaan dan zij gingen, en o,.a. een plan voor financiering inhielden. Zij waren onder de tafel gevallen. Plannen te maken van alternatieven aard, jfWilang Opper-Siiezië nog een onopgelost uaagstuk vormt, achtte de minister onmoge lijk. Daarbij kwam nog de niet opgehelderde economische toestand en de onvaste wis selkoers. Wij hebben, aldus Von Simons, uok tegenover het plan van Seydoux geen voorwaarden gesteld. Wij hebben alleen ver klaard, dat wij geen bindende cijfers konden opgeven. De Fransche gezant heeft daarop «elf verklaard, dat er te Brussel gelegenheid zou zijn om daarover nader te beraadslagen. „Wat betreft de bepalingen over leger, vloot en luchtvaart, het gaat hier om een beslissing. Men vraagt ons niet om ons oor deel. Dat verhindert echter niet, dat wij ons daarover uiten». Er zijn ons weliswaar zekere Bangere termijnen toegestaan tot het voeren [van besprekingen met de ressorts en de op 'zichzelf staande landen. Ik mis echter elk woord van erkentelijkheid voor wat wij op het stuk der ontwapening reeds hebben, vol bracht. Telkens weer spreekt er wantrouwen Uit" Daarna gaf de minister een overzicht van den inhoud der nota en vervolgdeWaar blijft oe erkenning van wat wij reeds hebben gepresteerd? Het is ook niet bekend, of wij bij de uitgifte van bons de bij den wapen stilstand geconsigneerde schatkistbiljetten terugkrijgen. 'Het nieuwe programma bevatte derhalve onduidelijkheden en tegenspraken. „Wisselende bedragen mogen ons niet op gelegd v.'orden. Ook zijn na den wapenstil stand slechts 30 jaren voorgeschreven voor de delging onzer schuld. Van dit alles is geen sprake meer. Er moet vastgesteld wor den, hóe hoog de aangerichte schade eigen lijk is. Wat Frankrijk tot dusver uitgetrok ken heeft, is verspild zonder dat ook maar réén muur hersteld is." De schattingen van de Fransche deskun digen kwamen Poiwcaré te raag voor. Zij zijn verhoogd, maar niemand had er over ge dacht om daarbij Duitsche deskundigen te roepen. Het bedrag, dat ten slotte opgegeven was, scheen daarom min of meer willekeurig de rijn. Clemenceau verklaarde destijds, dat men niet onze vrijheid wilde aantasten. Van ■een toezicht op in* en uitvoer was vroeger nooit sprake geweest. De regeering was het er over eens, dat 'de weg, die voorgesteld wordt, onpraktisch jen zelfs onbegaanbaar is en uit moet loopen op een economisch verval. Daar deden de in uitzicht gestelde kortingen van 8 en 6 U attent maken op de groote sorteeriug GOUDEN- en ZILVERWEHitEN. WILLEM fiROEHHUIZEN luwelier Airersfoert. m SPORTKOUSEN niat diverse kieuren-randen bij: percent niets aan af. De Entente geloofde wel, dat Duitschland in het buitenland een Ieen/ing kern sluiten, maar dat was eenvoudig onmogelijk, temeer daar de bepalingen van de schadevergoedingscommissie hiervoor reeds een slagboom hadden opgesteld. Het opbrengen der uitvoer belasting be doekende het worgen der Duit9che industrie. Als het buitenland haar moest dragen, dan zou de afzet worden bemoeilijkt. Was dat niet mogelijk, dan moesten do arbeiders haar dragen. Het werk der gevangenen was steeds een onwelgevallige concurrentie van den vrijen arbeid geweest. Duitschland zou 42 jaar lang gevangenenwerk moeien verrich ten. Daarna sprak Von Simons over de straf bepalingen, die hij nog niet officieel had ge kregen, maar die hij ontleende aan een in terview. Toen de uiterste linkerzijde interpelleerde, verzocht de minister zijn uitslui'.end objec tieve uitingen niet te storen door ge schreeuw. De rijksdag nam daarna het voorstel van den president aan de zitting te verdagen en morgen de verklaring te bespreken, nadat de fracties haar houding ten aanzien van de rede hadden bepaald. De onafhankelijken en communisten stemden tegen. De eerstvol gende zitting werd bepaald op Donderdag 1 uur. Een opmerkelijk feit in de bijeenkomst van 't Duitsche kabinet was gisteren voorts, dat Von Simons zijn ontslag heeft ingediend. In Juni 7919.had hij zich tegen de ondeirtee- kening van 't verdrag van Versailles ver klaard. Zijn aftreden zou ten duidelijkste hebben bewezen, dat de te Parijs genomen besluiten een eerlijke 'uitvoering van 't ver drag onmogelijk maken. Echter heeft de mi nister zijn verzoek om ontslag ingetrokken, nadat andere leden van 't kabinet 'hierop hadden aangedrongen. Zij wezen er op, dat juist op 't oogenblik een crisis aan bui'.en- landische zaken de regeering in een nog hachelijker positie zou brengen. Buitenlandsche Berichten. P a r ij s, 1 Fe b r. (H. R.) Een medewer ker van Excelsior, dié een reis maakt door het gebied van den rechter Rijnoever, be richt aan zijn blad, dat de industrieele pro ductie van Duitschland in volle werking is. Hij wijst er op, dat in 1913 Duitschland met slechts* 71.359 werklieden uit het Roerge bied 114.550.000 ton steenkool haalde, ter wijl tegenwoordig met 532.790 werk lieden, naar Duitschland beweert, slechts 88.250.000 ton wordt gewonnen. De crisis waarover Duitschland zich beklaagt is ge heel fictief. De vaste medewerker van gene raal Noliet heeft verklaard a-at Duitschland, door te wijzen op de werkloozen-crisis, in druk wil maken/op de openbare meening om te betoogen, dat het Opper-Silezië niet kon missen. De heele Duitsche industrieele we reld krijgt overigens haar aanwijzingen van Ludendorff en Stinnes. B er 1 ij n, 1 Febr. (N. T. A. Draadloos). Op het jongste congres te Londen is vooi- loopig bepaald, dat het eerstvolgende inter nationale mijnwerkerscongres op 8 Aug. van dit jaar te Keulen zal worden gehouden. Keulen, 31 Jan. (\V. B.). In de verf fa brieken van voorheen Friedrich Bayer en Co. te Leverkusen brak Zaterdag 29 Jan. een wilde staking uit. Alle bedrijven liggen stil- De oorzaak moest worden gezocht in 't ontslaan van een arbeider, die van zijn werk wegliep om zoodoende de overuren, die hij had gewerkt, te compenseeren. De schade is zeer groot. Londen, 1 F e b r. (R.) Het eerste dood vonnis ondier vigueur vap de krijgswet in Ierland is vandaag vo'trokken. Een boer uit Kerry, ter dood veroordeeld wegens het on rechtmatig in het bezit zijn van een geladen revolver, is doodgeschoten te Cork. Moskou, 31 Jan. (W. B.). Ter voorbe reiding van het internationaal congres der revolutionaire vakvereenigingen, dat tegen 1 Mei te Moskou bijeengeroepen is, is een commissie gevormd uit vertegenwoordigers der vakverbonden en der communistische in ternationale, waarin Frankrijk is vertegen woordigd door Rossner, Rusland door Lo~ sefski, Hongarije door Bela Kun en Bulga rije door Sablien. Moskou, 31 Jan. (W. B.). Een oproep der regeering aan alle gouvernements-uit- voerende raden betoogt, dat de republiek, door het oprukken van ihet roode leger, zich toegang tot de bron der brandstof voor de ijzersmelterijen heeft verschaft, maar dat, zoolang de productie in dat gebied niet her steld is, hout de voornaamste brandstof moet blijven. In de eerste helft van den winter is er bijna geen brandhout gekapt- De voor raad kan in het gunstigste -geval noch slechts voor twee maanden dienen. Wil men een ramp van het verkeerswezen en de nijver heid afwenden, dan moeten in den korten tijd, die nog rest, alle mogelijke maatrege len toeogepast worden, met r.ame ook het doorzetten van den dwangarbeid in de gou vernementen. Moskou, 31 Jan. (W. B.). Bij besluit van de al-Russische uitvoerende commissie (executievee) zijn twee nieuwe republieken gesticht, n-1. de autonome socialistische re publiek van Daghestan en een autonome so cialistische bergrepu.bliek. De republiek Da ghestan bestaat uit het gebied van dien naam. De bergrepubliek omvat het district Tsjetsjenski en het Westelijk deel van Ket vroegere district Soesjinski met het district W'ladikafkas. Annapolis,! P e b r. (N. T. A. Draad loos). Er zal geen beperking zijn in den vioolbouw, zei minister Daniels in een gis teravond in de academie voor de adel borsten gehouden rede. Hij verwierp de ge ruchten, dat de slagschepen spoedig door luchtstrijdkrachten vervangen zouden wor den. Washington, I Febr. (N. T. A- Draadloos van Annapolis). Volgens de Star zal morgen in het Huis van Afgevaardigden verslag worden uitgebracht over een marine- ontwerp, waarbij hel maximum aantal man nen van 143.000 op 1.00.000 wordt ge bracht. Wanneer dit} beperkingsplan wordt aangenomen, zal op Juli, bij het begin van het nieuwe fiscale jaar, er mee begonnen worden. Kelly, voorzitter der sub-commissie, die het ontwerp heeft opgesteld, was van oordeel dat 100.000 man voldoende was en dat de vloot ontdaan moest worden van de •minderjarige knepen, die er thans deel van uitmaakten. Naar men zegt, heeft de com missie geen verandering gebracht in de uit voering van het program tot vlóotaanbouw, met d-e mogelijke uitzondering van langza mer tempo. R e e d s v i 11 e, 1 F e b r. (N. T. A. Draad loos). Uit het gebouw van de Common wealth National Bank is een bedrag van 31,000 dollar gestolen. Met gebouw werd daarna in den vroegen morgen in brand gestoken en brandde# geheel af. Er kon niets gered worden. BINN EN LAN Ö7~ De Staascourant van gisteravond be vat o. m. de volgende Kon. besluiten* op verzoek eervol ontslagen als lid en voorzitter van het coHege van curatoren ven de Technische Hcogerchool te Delft, onder dankbetuiging voor de vele en ge wichtige diensten dri J. L. Cluysenacr, ci viel-ingenieur; benoemd tot voorzitter dr. J. Kraus, civiel-ingenieur, thans lid, en tot lid J. F. de Vogel, civiel-ingenieur, thans secretaris; c-p verzoek eeiv.pl ontslagen met pen sioen de kolonel-titulair van de infanterie .van hei Indische "leger W. H. Rpzendaal, gedetacheerd l ij Let departement van Ko loniën; idem wegens lichamelijke onge schiktheid de O.-I. "ambtenaar F. H. Staver- man, laatstelijk wetenschappelijk medewer ker bij het Kon ink rijk Magnetisch en Metc- reologisch Observatorium te Batavia, thans hier te lar.de vertoevend. wonende aldaar, over het huis van bewaring te Middelburg, mr. W. F. E. boron van der Feltz, substituut-officier van Justitie bij de CTrcndissements-rechtbank aldaar; over de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen, J. Elcba, rijkslandbomvleeraar in Drente, wonende ie Assen; over de gevangenissen te Amster dam dr. E. C. van Leersim, arts, directeur van het Ned. Instituut voor Volksvoeding, wonende aldaar; over de gevangenissen te Haarlem, mr. T. A. Davidson, advocaat er. procureur wonende aldaar; toegekend de aan de orde van Oranje- Ncssjcu verbonden eere-medaille in brons aan J. B. Hermory, sleenslijper bij de N. V. Steen- en Boekdrukkerij en Cartonnagefa- briek v.h. Faddegon en Co. te Amsterdam: met ingang van 24 Januari. 1921 de ad junct-inspecteur van den Arbeid C. Denker te Amsterdam bevorderd tot inspecteur van den Arbeid en de adjunct-inspecteur van den Arbeid A. H. O. W. de Bats te 's Gra- venhege benoemd tot electrotechnisch in genieur bij de arbeidsinspectie; mei ingang van I Februari 1927 aan G. I W. van Westring en A. Plaat op hun ver- j zoek eervol ontslag verleend als adjunct- commies bij de Rijksverzekeringsbank. In afwachting van -de benoeming van een opvolger van wijlen den Nederlandschen j gezant te Athene jhr. mr. J. E. de Sturier, is de gezant'schapsraad mr. F. M. Schmolck, I werkzaam aan lvet departement van buiten- I landsche zaken, naar Athene vertrokken om 'lijdel-ijk als zaakgelastigde van Nederland 'op te treden. Afscheidgou v.-g'e n. F o c k. Zeer velen hebben gistermiddag gebruik ge- I maakt van de gelegenheid om in hotel- Paulez te 's-Graven-hagé afscheid te ne- I man van den nieuw benoemden gouverneur- I generaal mr. D. Fock. De receptie werd be- zocht door tal van hooggeplaatste burger lijke en miliT.aire autoriteiten, vertegenwoor digers van vereenógingen en instellingen, en particulieren. Allen plaatsten hun hand- te ekenangen in het receptieboek, dat gereed leg. Het creriiet- cn «teeiikoIeuvcr«lrag met Dultsclilaitd. Maandag is afgekondigd Staatsblad no. 31 Besluit van den 17den Januari 1921, be palende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 11 Mei 1920 met Duifschland gesloten verdrag nopens de verleening van crediet en den uitvoer van steenkolen. De 1 i c h l i n g 1 9£ 1. Bij be schikking vam den minister' van oorlog is be paald, dat de inlijving van de dienslpliclvti- IMtmCm Hl. 4. JEIEPBÜ6H Ho. SOI IDeposïto-Rervüe 3 HOG EEN-SE DAGEN OPRUIMING DER HE REEDS ONTVANG UN I»E N Sf'.ï] ÏÏE jnn I P» WINTERHOEDEN «OEI.ECTIE VOORJAARSHOEDEN a o den reserve 2e luitenant H. F! vqn de Velde, van het 15e regiment infanterie, op het daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ontslag uit den militairen dienst ver leend met ingang van 1 Febr. 7921 den eer sten luitenant op non-activiteit W. A. van Tie-nhóven, van het wapen der cavalerie, op het daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ontslag uit den militairen dienst ver leend den reserve eerste luitenant P. Bollmaris ter Spill, van het regiment grenadiers, op het daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ontslag uit den militairen dienst ver leend. met ingang van 1 Mei 1921 eervol ont slag verleend aan J. Welling, onderwijzer bij den aan de Rijkskweekschool voor on derwijzers ie Nijmegen verbonden cursus tot opleiding van gymnasliekonderwijzers, wegens opheffing van dien cursus; aan mej. Maria Theresia Flamm te Swal- men vergunning verleend tot het geven van lager onderwijs, mits zij overigens aa?i de daartoe bij de wet gevorderde vereischten voldoe; aan mej. Adriana Cornelia Schellek ens te Hilversum v-crgunning verleend tot het geven van lager onderwijs, mils zij overi gens as-n d-e daartoe bij de wet gevorderde vereischten voldoe; aan mr. J. F. E. Boele, op zijn verzoek, met ingang van 10 Maart 1927, eervol ont slag verleend uit zijn -betrekking van kanton- rechter-jplaatsvervanger in het kanton Zaan dam, onder dankbetuiging voor de als zoo danig bewezen diensten; -op hun verzoek, aan prof. dr. W. A. Kue- nen en mr. W. F. C. C. Pijnacker Hordijk eervol ontslag verleend uit 'hun betrekking van lid van het college van regenten over de gevangenissen, resp. te Amsterdam en Haarlem, onder dankbetuiging voor d-e als zoodanig bewezen diensten, en zijn be noemd, tot lid van het college van regen ten: over de Rijkswerkinrichting voor vrou wen te Gorinch-em O. L. G. F. Aberson, lui tenant-generaal tit. b. d., tijdelijk inspecteur der directe belastingen, wonende aldaar; over de gevangenissen te 's Hertogenbosch jhr. mr. C. D. M. van Nispen tot Sevenaer, vice-president der arrondissements-recht- bank, en mr. Th. W. F. A. Mathon, procu reur-generaal bij het gerechtshof, beiden wonende aldaar, over de Rijkswerkinrich ting te Hoorn, M. J. van T'hiel, ingenieur, gen der lichting 1921 bestemd voor het eer ste gedeelte van de infanterie, de ponton niers, de vesting-art. en de genietroepen voor zoover zij niet bestemd zijn voor oplei ding tot milicien-telegrafist of telephonist voor de panlser-f-ort-art. en d-e torped-isten, geschiedt in het tijdvak van 120 Maart 1921. In de gemeente Zelhem circuleert een adres, om in de vac. J. J. de Kempenaar, tot burgemeester te benoemen den notaris B. K. Schuurman te Zelhem. Tot gemeentesecretaris van Veere is benoemd de heer H. G. Horning, l'nans ad junct-commies ter secretarie te Nunspeet. D r. A. Di e p e n b r o c k. De toe stand van dr. A. Diepenbrock was gisteren zeer "zwakbezoekers worden niet meer toe gelaten. Prof. d r. H. B a v nek. In tic laatste da gen is d« toestond van prof. Bavinck hard achter uit gegaan; hij is thans hoogst ernstig. Dc patiënt lijdt veel pijn. Er is weinig hoop meci op herstel. Nederlands 3 5 0-j a r i g o n a f- h a n k e 1 ij k v*o 1 k s b e s t a a n. In Den Briel heeft zich een commissie gevormd ter ^voorbereiding cener nation, herdenking op 1 April 1922 van den 350-jor. geboortedag van Neêrlands vrij en zelfstandig volksbestaan. Deze commissie heeft 'het plan opgevat twee gedenktafelen aan den Brielschen Toren te bevestigen en wel ter weerszijden van den hoofdingang. De eene met het inschrift Van dezen Toren wapperde voor de eerste maal de driekleur, als symbool, dat het Ne- derlandsche volk met Gods hulp vrij en on afhankelijk wil zijn en blijven. De andere met als inschrift het geheele couplet uit het Wilhelmus, waarvan de.aan vangsregels luiden Mijn schilt ende betrouwen Sijt ghij, o Godt mijn Heer. Deze gedenktafelen zouden dan op Zater dag 1 April 1922 plechtig onthuld worden. Een uitzondering'. Er ze !en niet veo! gemeaMen zijn zegt de Msb. die over 1920 een batig saldo boekten. West woud (N.-H.) is een van de gelukkige, mei een voordeelig slot van 207.05. Eenman wagens. De directeur van Arnhemsche gem.-lecir. tram, de heer P. M- Nieuwenhuis,.vertrekt Dinsdag naar de Ver- eenigde Staten, in verband met den aankoop van z.g. eenmonswagens voor dc nieuwe tramlijn van Oosterbeek Laag naar de Door- werthsche bosschen. De mogelijkheid beslaag dot ook voor de nieuwe lijn naar de Geitenkamp deze wa gens zullen worden ingevoerd. Reorganisatie personeel P. T. T. Naar -het HbW. meldt, bestaan er bij de directie van de P. en T. plannen tot reor ganisatie van de opleiding van het middel bare personeel, waaraan het stelsel van spe- cialiseering in post- én telegraafambtenaren zou ten grondslag ligger.. In den postdienst zou c'en besteller oven- als thans trouwens gelegenheid ^egèven worden op te klimmen tot assistent na het afleggen van een vokc-xamen, daarna tot assistent le klasse, nadat hij een aanvul lingsexamen in talen heeft afgelegd. Met het radicosl gewapend zou dan voor den assis tent le klasse de gelegenheid openslaan te worden bevorderd tot adjunct-commies der posterijen. De telegraafambtenaren begin nen op een cursus, en krijgen na een jaar en na een exevmen aTgélegd, te hebben een vaste aanstelling en worden automatisch in 5 jaar telegrafist le klas. Deze ambtenaar kan met het radicaal klimmen tot adjunct- commies der telegrafie. Kantoorbedienden voor den vereenigden dienst doorloopen denzelfden cursus als de telegrafisten, doen 2 vakexamens en kismmen automatisch op tot adjunct-commies der post en telegrafie. Voor de drie categorieën van adjunct- commiezen beslaat dan de gelegenheid, om na het afleggen van examens voor de twee radicalen en na het ontwLkkelingsexameiv te worden bevorderd tot commies-titulair. De kosten-von het levenson derhoud. Volgens mededeeiing van het Bureau van Statistiek der gemeente Am sterdam zijn de kosten van het levensonder houd bij de arbeidersgezinnen te Amster dam sedert Maart 1920 tot ultimo Decem ber met 3,7 gestegen. Er zijn enkele groe pen levensbehoeften, welke den laatsten tijd in prijs gedaald zijn. De prijs voor het brood is aanmerkelijk gedaald, dooh is nog •hooger dan in Maart 1920. Grutterswaren bevinden zich thans beneden den prijs van Maart 1920, vooral rijst. Tegenover de da lingen staan belangrijke stijgingen, zooals van visch, groenten, aardappelen, eieren en melk. Tegenover enkele dalingen voor klee ding en schoeisel zijn er belangrijke ver hoogingen voor verwarming, door de prijs stijging van petroleum, voor gas, tram en voorél huishuur. Bestrijding der werkloos heid. Ter bestrijding der werkloosheid heb ben B en W. van Deventer besloten, dc werklcoze arbeiders zooveel mogelijk aan 't werk te stellen bij de uitvoering van open bare werken, in de eerste plaats bij den aan leg der nieuwe haven. Met de vakorganisa tie is voorts een regeling getroffen tot op richting van een noodvakschool voor oplei ding tot metselaar, stucadoor, loodgieter ea schilder. I>e economische crisis* Op de sigarenfabriek der firma Spaan en Bertram te Rhenen zal deze week het geheele personeel weer aan het werk wor den geste'd. Te Winschoten is Maandagmorgen slechts een klein deel van het personeel der machinefabriek F. Veenstra en Zonen aan het werk gegaan tegen het verlaagd loon 4.50 per week minder); de overigen von den elders arbeid. De werkgevers te Deventer hebben bij na algemeen geweigerd mee te werken aan de invoering der van rijkswege ontworpen wachtgeldregeling. De Alg. Ver. van Werki gevers heeft nu een wachtgeldregeling ont worpen voor alle mannen, raits van Neder- landsche nationaliteit, van 21 jaar en ouder en die minstens 3 jaar vóór den aanvangj eener week, waarover uitkeering geschiedt^ onafgebroken in dienst van dien werkgever waren, met uitzondering van hen, die behoo- ren «tot het toezichthoudend personeel en vnni personen boven de G5 jaar. De wachtgeld regeling zal worden ingevoerd, indien rijk en gemeente gezamenlijk 50 pet. van dï kosten 'bijdragen. Te Beverwijk, waar bij de sigareniabri- 1 anten gebr. Majoor een 30-tal sigarenma kers halve dagen werkten, zijn deze nu weeU heele dagen aan het werk. Negen sigaren makers, die werkloos waren, zijn weer s::t> het werk gezet. Er ziin echter nog een 100< tal werkloos.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1