HIIIISON ,,L' HMDEllE" f VAN S8ËÏ -DBF 20. immisms t:': z 'zz „DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. EESI WAAN VOETBALLEN en VOETBALSCHOENEN 19e Jaargang Ne. 186 f* per post f 2.60, per weck (met gratis verzekering Jtgen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers f 0.05, Maandag 7 Februari 1921 PftiiS DER ADVERTERIIÉü DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 5t3. van 1 —4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbic* dingen en Licfdadigheids-advcitenticn voor de helft der prijs- Voor handel cn bcdrijt bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het advcrtcercn. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. Zaterdag J.l. heeft Engeland® eerste mi nister, Lloyd George, het eereburgerschap :yan de stad Birmingham aanvaard en deze rie gelegenheid benut uit te weiden over kwestie van Duitschland's ontwapening én schadeloosstelling. De confrentie te Pa rijs, aldus de Britsche premier, had het lot te regelen van vele staten. Den ouden Duit- fcchen staatslieden zou de schrik om 't hart fcijn geslagen, wanneer zij de machtigste militoire instelling, die ooit bestaan had, tot de sterkte van honderdduizend manpadden moeten terugbrengen en bovendien ook nog 'de kwestie van Duitschland's schadevergoe ding hadden moeten oplossen. De geallieer den waren binnen een week het eens ge worden. De handel zou nooit weer op bloeien, wanneer niet in midden-Europa ge regelde toestanden waren weergekeerd. Niet louter en alleen het teekenen van den vrede was een zaak van belang, maar tevens de atmosfeer van vrede alsmede het herstel van een werkelijke nabuurschap tusschen de vol ken. De eerste voorwaarde daartoe was, dat de vredesverdragen werden geëerbiedigd. Een tractaat, waaraan de hond niet werd ge houden, beteekende een uitgestelde oorlog (war in suspens). Met name twee voorwaar den dienden door Duitschland te worden ge ëerbiedigd de eerste daarvan was de ont wapening. Sinds de wapenstilstand was ge sloten, was Duitschland in die richting mooi opgeschoten, daar het 31000 kanonnen, 10000 Icopgraafmortieren, 33 millioen gra naten, 70000 machinegeweren, 3 millioen ppweren en 411.000.000 patronen had in- «teverd. Niettemin beschikte Duitschland og steeds over te voel oorlogstuig en wa tt, in ongeregelde formaties, nog te veel nnen vereenigd. die in den wapenhandel f>nd waren. Deze staat van zaken kon ;chuldigd worden door de Duitsche ojutie en Lloyd George wou. daarom wel wat door de vingers zien, maar dit nam niet v/eg, dat de geallieerden hadden besloten, dat Duitschland het verdrag van Versailles meest nakomen, in het bizonder wat de in richtingen voor het maken van kanonnen betrof. Frankrijk, dat ontzettend was geha vend, bezat het recht te zeggen, dat het geen kans wilde loopen nogmaals het slachtoffer van iets dergelijks te worden. Wat de schadeloosstelling aanging, Lloyd George huldigde de opvatting, dat Duitsch land moreel verplicht was schade te vergoe den voor wat het moedwillig had vernield, maar men kon nu eenmaal van een schul denaar niet halen wat deze niet in staat was té betalen. Voorts moest Duitschland niet worden vergund te betalen op een wijze, die °^hillijk zou zijn ten opzichte van 't land, naf de betaling ontvangt, b-v. middel van goedkoope waren. Omtrent het vraagstuk der wisselkoersen merkte de premier od, dat Duitschland's tij delijk bankroet voor de deskundigen een ontzaglijke moeilijkheid opleverde, zoodra er sprake was van den handel met het buiten- Ic-nd. Met al deze moeilijkheden voor oogen, waren de geallieerden gepasseerde week (de Paihsche conferentie duurde van 2420 Jan.) tot zekere conclusies gekomen en ze hadden hun rekening aangeboden. Deze re- was gc-baseed op de hoegootheid der Deutsche welvaart. Wanneer Duitschland o t olceide, kon 'l niet betalen, maar wan neer het dit land wel naar den vleesche ging, aan kon en moest het betalen. Dr. Simons had er zich over beklaagd, dat hij de volle rekening niet ontvangen had. Nu, die kon L.i gauw krijgen, want die lag heelemaal al klaar. Wanneer voegde de Britsche eerste mi nister hier aan toe het Duitsche volk niet langer aan oorlog dacht, maar zijn denken op den vrede richtte, zou het weer spoedig welvarend zijn. Lloyd George ried ondertus- schen Duitschland aan de rekening te aan- vaerden, zich niet door hartstocht te laten meeslepen en de dwaasheden van 't verle den niet te herhalen. Duitschland had zich nog niet in die mate belastingen opgelegd als Engeland en Frankrijk dat hadden gedaan. Het kon niet gedoogd worden, dat het schuldige land, hetwelk vrij was gebleven van schade tij dens den oorlog, nog minder onder den druk der belasting leed dan zijn slachtoffers. Niet slechts hadden de Duitsche autocraten den oorlog in 't leven geroepen, maar ook het heele volk had achter hen gestaanja zelfs de socialisten en wanneer Duitschland had gezegevierd zouden zij graag in den buit hebben gedeeld. In antwoord op vragen, die Briand in de Fransche Kamer waren gedaan, is door hem te kennen gegeven, dat de conferentie van Pcrijs de overeenstemming tusschen de ge allieerden heeft versterkt, hetgeen de eeni- ge manier was om het vredesverdrag te kun nen uitvoeren. Door hem werd bestreden de verklaring van Tordieu, als zou Frankrijk 30 35 pet. van zijn schuldvordering prijsge ven. Hij betoogde, dat de door de geallieer den overeengekomen heffing van 12 pet. van den Duitschen uitvoer het economisch her stel van Duitschland koppelde aan het afbe talen van zijn schuld. Krachtig keerde Briand zich tegen de bewering van Tardieu, dat de geallieerden de vorming van een consor tium zouden overwegen, dat hun vordering op Frankrijk zou overdragen aan Duitsch land en hij voegde eraan toedat hij den ge allieerden de beleediging niet zou willen aandoen dit te gelooven. Ook wees Briand op het belang der waar borgen, die gebaseerd zijn op de nieuwe douane-maatregelen en hij zei, dat Duitsch land zóó overtuigd was van het belang de zer waarborgen, dat het opgehouden had er zich tegen te verzetten. Het vredesverdrag voorzog in rechten op zekere Duitsche pro ducten. Nu ging het evenwel om de alge- rneene rechten en de contróle over de doua nerechten in het Rijngebied, die elke waar de zouden hebben van een militaire clau sule. Alle sancties, die in het vredesverdrag op verschillende plaatsen voorkomen, waren tf.Gns vereenigd en toepasselijk gemaakt op de schadeloosstelling, zoodat het Duitsch land onmogelijk was gemaakt zich in het ver volg aan zijn verplichtingen te onttrekken, zonder dat het deze sancties tegen zich zag toegepast. Indien wij, aldus Briand, opnieuw stuiten op de kwade trouw van Duitschland, zoowel wat die ontwapening betreft als de betaling der schadeloosstelling, zijn wij besloten zon der mankeeren de sancties toe te passen dat is een buitengewoon groot resultaat van de conferentie. Het was niet uit 'hoffelijkheid, dat de sanc ties niet aan Duitschland werden medege deeld aan Duitschland waren sleohts reso luties mede to deelen. sancties gingen Duitschland niets aan en -r kon niet over gediscussieerd worden. De annuïteiten, zei Briand verder, zullen aan Frankrijk een zekere toekomst verzeke ren en het land in staat stellen zich van de economische malaise te herstellen, die thans op de geheele wereld drukt. Wij moeien zui nig met onze geldmiddelen omgaan, opdat wij, zonder het land nieuwe belastingen op te leggen, de slechte jaren kunnen doorko men, Briand was van meening, dat de toe stand na tien jaar verbeterd zou zijn. De verwoeste gebieden zouden zich binnen dien tijd geheel hebben hersteld. Briand verklaar de verder, dat hij op de geallieerde confe rentie zijn uiterste best had pedaan, het al- geheele vertrouwen der geallieerden te ver krijgen en hen solidair te maken met Frank- rijk's belangc-n. Frankrijk had algeheele be vrediging gekregen ten opzichte van alle kwesties, maar voordat hij naar Londen ging, wilde Briand het algeheele vertrouwen der natie bezitten. Hij wees er voorts op, wat gebeurd zou zijn, als de geallieerden het niet ec-ns waren geworden en zei, dat het zijn plicht als Franschman was te trachten tot een overeenkomst van algeheele solida riteit met de geallieerden te geraken. Briand eindigde zijn langdurig toegejuichte rede met opnieuw het algeheele vertrouwen van de Kamer te vragen om te Londen te kun nen spreken met al het gezag, waarover een Fransoh minister-president dient te beschik ken. Buitenlandsche Berichten. Parijs, 5 Febr. (H.-R.). De geheele Fransche pers wijst op den diepen indruk, die gisteren door Briand's uiteenzettingen van de resultaten der geallieerde conferen tie in de Kamer is aflakt en op de krach tige, afdoende ari ?nten. waarmee hij de critiek van Tardieu heeft ontzenuwd. Het Journal schrijft o.a., dat het debat een woor denduel tusschen twee redenaars van naam is geweest, waarbij Briand met een heftig heid sprak, die hem anders niet eigen is. De Gaulois zegt, dat de woorden, die Briand heeft gesproken, allen moeten overtuigen, die weten, welk een geduld en vaste wil er noodig zijn geweest om de wettige eischen van Frankrijk in overeenstemming te bren gen met de uiteenloopende belangen der bondgenooten. Het Petit Journal merkt op, dat Briand de geheele Kamer aan zijn zijde kreeg, toen hij er op wees, dat hij zijn uiter ste best had gedaan zooveel mogelijk pro fijt te trekken van der. ingewikkelden tekst van het verdrag van Versailles om de be- langen van Frankrijk te \erdedigen en te- i gelijk zijn waardigheid bij de geallieerden te handhaven. De rijksminister van binnenlandsche za ken zette de te nemen binnenlandsche maatregelen uiteen. Alle aanwezigen ver klaarden, dat zij het principieel eens zijn met de houding van het rijkskabmet, zooals deze blijkt uit de rede van den minister van buitenlandsche zaken in den rijksdag op I Februari. B e r 1 ij n, 5 F e b r. (W. B-). De Duitsche boekhandel heeft den prijs van Duitsche boe ken in het buitenland aanmerkelijk ver laagd. Van 1 Februari af worden voor Ne derland 100 mark berekend op 16 gulden. Parijs, 5 Febr. (N. T. A. Draadloos). Maarschalk Pilsoedski heeft een langdurig onderhoud gehad met den president dei- republiek. Daarna begaf hij zich naar de Poolsche bibliotheek, waar hij ontvangen werd door Mitsjewits en generaal Weygand ontmoette. Des avonds bood hij den presi dent een diner aan, gevolgd door een re» ccptie. P a r ij s, 5 Febr. (N. T. A. Draadloos). De Petit Prrisien meent le weten, dat prins Sapieha zijn verblijf te Parijs zal verlengen tot na het vertrek van maarschalk Pid- soedski. De besprekingen, die gehouden zullen worden en die voornamelijk de econo mische kwesties betreffen, zullen stellig tot een gunstig resultaat leiden voor de toe komst van Polen en den Europeeschen vrede. P a i* ij s, 5 Feb r. (B. T. A.) Gisteren en in den afgeloopen nacht is wederom opge treden tegen communistische elementen; er had -een arrestatie plaats. Vanmorgen had den nieuwe huiszoekingen plattts. Er worden verdere arrestaties verwacht. P a r ij s, 5 Febr. (B. T.. A.) Een aantal militante communisten, bij wie huiszoekin gen zijn gedaan, worden ter beschikking van den rechter van instructie gehouden, o.a. Greffuelhes, oud-secretaris-generaal der C. G. T. en Amedée Dunois, secretaris-gene raal van de Humanité. HQS fEH'GE BEIEN OPRUIMING QFR HOS REMDE WINTERHOEDEN REEDS ONTVANGEN: I»E KtF.CWE «.«ELECTIE VOORJAARSHOEDEN Athene, 6 Febr. (R.) Caltogeropoelos zich zelf entenotphile noemende verklaarde, dat de tegenwoordigheid van Venizelos op de conferentie te Londen ontoelaatbaar was. Berlijn, 5 F e~b f(W. B.) De Fransche gezant bracht gisteren, in opdracht van den president der Parijsche conferentie, bij een bezoek aan den minister van buitenlandsohe zaken Simons, de mondelinge uitnoodigi-n-g over om op I Maart Duitsche gedelegeerden naar Londen te zenden. De minister zal Latei- antwoord geven op de invitatie. B e r 1 ij n, 5 Febr. (W. B.). Naar de Vos- sische Zeitung verneemt, heeft de Duitsche regeering aan de geallieerden mededeeling verzocht van de memorie, die die deskundi gen der Entente te Brussel opgesteld heb ben. Berlijn, 5 Febr. (W. B.) Officieel. Heden heeft, onder voorzitterschap van den rijkskanselier, de bespreking plaats gehad van de staats- en minister-presidenten met het rijkskabinet over den door de nota van 20 Januari in 't leven geroepen politieken toestand. Simons, minister van buitenlandsche za ken, heeft tot inleiding een overzicht gege ven voor den inhoud cn bet-eek enis van de eischen der Entente en over de houding en de verdere bedoelingen van het rifkskabinet. De rijksminister voor economische zaken heeft deze verklaringen aangevuld van eco nomisch standpunt uit. N a n c y, 5 F e br. (B. T. A.) Bij huiszoe kingen te Nancy en omgeving zijn aanplak biljetten en documenten in beslag genomen. P a r ij s 5 F e b r. (H. R.). Greffuelhes en Dunois werden ter beschikking gesteld van de justitie, omdat men hen schuldig bevond aan 't aanvaarden (door elk hunner) een er cheque a 10,000 francs van AbramowUsj voor de bolsjewistische propaganda. P a r ij s, 5 F e b r. (B. T. A.) Greffulhes en Dunois zijn als bolsjewisten beschuldigd van een misdOad te hebben gepleegd tegen de binnenlandsche veiligheid van den staat. Nochtans is Greffulhes vwloopig in vrij heid gesteld, na een verfetaring te hebben afgelegd. Dunois is gevangen gezel. Londen, 6 Feb r. (R.) Gemeld wordt, dat De Valera Woensdag in Schotland is geland. De emigratie-autoriteiten der havens zijn gewaarschuwd in verband met de moge lijkheid eener ontsnapping naar Frankrijk. Londen, 6 Febr. (R.) Een officier benevens verschillende burgers zijn gewond on een kind gedood in twee hinderlagen, die den vcrigen avond te Dublin waren gelegd. N e w-Y o r k, 5 Febr. (R). Het blad The Sir.n Feiner publiceert een telegram, dat be helst, dat de Britsche duikboot K 5, die twee weken geleden in het Kanaal is tot zinken gebracht, vernield was door Iersche vaartui gen, toegerust met door electriciteit gelan ceerde projectielen, de uitvinding van een Ierschen ingenieur. \Y e e n e n, 5 F e b r. (W. B.). Volgens cem krantenbericht zijn vanochtend vroeg te Fe* lixdorf, aan den Zuiderspoorweg twee trei nen tegen elkaar gebotst. Enkele wagons werden verbrijzeld, waarbij verscheidens personen werden gedood cn vele ernstig wond. Volgens een mededeeling van de di rectie van den Zuiderspoorweg zijn bij dit ongeluk vijf reizigers gedood, zestien ernstig en een groot aantal licht gewond. Boedapest, 5 Febr. (H. K. B.). In zijn uiteenzetting in de Nat. Verg. heeft dr. Gratz, minister van buitenlandsche zaken, verwe zen naar zijn reeds vroeger afgelegde ver* klaringen nopens de richtsnoeren van zijn buitenlandsche politiek, die gegrond zijn op het acnvaarden van het verdrag van Tria non. Het Engelsch-FransChe bondgenoot schap is een factor, waarmee alle landen in hun buitenlandsche politiek rekening moe ten houden. Hongarije hoopt, dat het, door zich de öffers van den vrede van Trianon to getroosten, de welwillendheid heeft verwor ven der Westersche mogendheden en dat de Entente zal inzien, dat het steunen van Hongarije's rechtmatige verlangens ook in het belang is van den vrede in Europa. Evenveel gewicht hecht de minister nan een' vriendschappelijke verhouding met Italië hij hoopt, dat de tegen Hongarije gerichte punt van het verdrag van Rapnllo een voorbij gaand incident zal blijken te zijn. Tegenover de verklaringen van Benesj, den Tsjechi- schcn minister van buitenlandsche zaken; wijst hij er met klem op, dat Hongarije een democratischer kiesstelsel heeft dan Tsje- cho-Slowakije en dat de vrijheid van stem ming in Hongarije de vergelijking met dio in Slowakije best kan doorstaan. De minis ter wijst de inmenging van Benesj in de aangelegenheden van Hongarije met kracht van de hand. Het koningsvraagstuk is alleen een binnenlandsche Hongaarsche aangele genheid, waarover geen enkele vreemde staat wordt geraadpleegd. Wanneer Tsjechië Hongarije tegemoet wil komen, moet het er zich mee tevreden stellen, dat Hongarije zich als een koninkrijk beschouwt. Men wist ook, voor Benesj zijn rede hield, wel, dat de op lossing van het Hongaarsche koningsvraag stuk destijds hindernissen van politieken aard in den weg stonden. Vandaar dat alle toonaangevende kringen zioh op 't stand punt hebben geplaatst de koningskwestie voorloopig te laten rusten. Hongarije is bereid zich met Tsjechië te verstaan over de economische vraagstuk ken, doch een eerste voorwaarde daarvoor is, dot dit het verdrag von Trianon op eerlijke e:i conciliante wijze uitlegt en de rechten der minderheden eerbiedigt. De Hongaar sche regeering zou niet rusten, voordat Zuid- Sinvië de onrechtmatig bezette gebieden had ontruimd. Ten slotte las hij de nota der re geering aan den gezantenraad over het West-Hongaarsche vraagstuk voor en het antwoord daarop. Met genogen stelde de mi nister vast, dat de nota der Entente het Hon gaarsche standpunt ten volle deelt. Er blijkt uit, dat volgens den tekst van de mantelno ta, dat grenswijzigingen mogelijk zijn en zelfs ook verder strekkende voorstellen. De minister besloot met zijn vertrouwen uit te drukken in de levensvatbaarheid van Honga rije. Boedapest, 6 F e b r. (H. K. B.) In de Nat. Verg. interpelleerde afgevaardigde Korfiath over de vernieling en schennis van Hongaarsche monumenten, alsmede histo rische reliquiën door Tsjechen en Roeme- niërs in de afgescheiden gebieden. Hij las een lange lijst van reeds geslechte monu menten voor en herinnerde er aan, dat Hon garije nooit de piëteit der vroegere vijan den beleedigde en in den wereldoorlog de zich op zijn gebied bevindende vijandelijke onderdanen ridderlijk en humaan behan delde. Hij verzocht den minister van buiten landsche zaken een beroep te doen op dö Kiene menschen zijn veeleischend. door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL'. „Alfred is een verzamelaar, een curiosi- teitenkoopman, maar dit kamertje is mooi, die oostersche ^gordijnen, die kleuren zijn intiem. Ik denk," en Nelly's stem daalde tot eerl vertrouwelijk gefluister, „dat hij hier vriendinnen ontvangt I" t Doet je denken aan de duizend en één nachj." -r,En als je nu maar slavinnen en vrouwen zag, zou je denken dat Alfred1 iets van een sultan heeft." Wat moet die man rijk zijn, dacht ik, om mij heen kijkend. Ik was overbluft door al de pracht. Na een paar minuten kwam hij terug. „Nel, zei hij lachend, ,,'t is jammer dat ik voor jou geen cavalier heb. Nu mama niet meelis gekomen, spijt 't me dubbel." „Wil dat zeggen dat jij van plan bent al leen oogen voor Gertrude te hebben „Neen, zoo'n slecht gastheer zal ik niet zijn. maar Gertrude is hier voor 't eerst en ik moet haar inwijden." Yv e 'gingen naar de eetkamer, waar te mid den] van bloemen, oud chineesch porselein en zeldzaam geslepen glaswerk een klein collation gereed stond. Alfred's opDasser. dien ik een paar maal thuis gezien had, als hij een boodschap kwam doen, maar dien ik haast niet herkende in zijn zwarten rok en witten das, bediende. Een zonderlinge stemming, iets vrat ik nooit had gevoeld, maakte zich van mij meester. De vreemde pracht, de mooie kleu ren, de warmte, de bloemengeur, het steeg mij alles naar het hoofd. Eer ik nog een glas champagne gedronken had was ik half bedwelmd door de weelderige omgeving. De bezitter van al dat heerlijks kwam mii erg benijdenswaardig voor en ik zag Alfred, die naast mij zat, en mij vol zorg en vrien delijkheid bediende, ineens in eeni ander licht. 'Hij leek nu geen bejaard heer, die zich goedig en vriendelijk met een paar jon ge meisjes bezig hield. In zijn eigen huis, te midden van zijn schatten, was hij een gees tig man van de wereld, neeièmael niet oud, aantrekkelijk door zelfbewustheid, bijna mooi met dat vermoeide gezicht en de groote denkersoogen. Ik wist nauwelijks wat er gepraat werd, ik hoorde Nel wel lachen en babbelen, ma3r het drong niet goed tot mij door, ik at en dronk zonder te weten wat ik gaf mij alleen maar rekenschap van de gewaarwording dat het heerlijk was, dat al die weelde mij beschroomd maakte en mij toch aantrok, dat ik er bang voor was en er mij toch in thuis voelde. Het is lang geleden en ik zou 't mij alles niet zoo juist meer weten te herinneren, maar in die dagen hield ik een dagboek. Ik raadpleegde het, voor ik er toe kwam mijn arme geschiedenis van waan er» vergissing op te schrijven, en ik weet het nu. Nooit kwam de gedachte bij mij op dat Alfred Eer hof mij ten huweiijk zou vragen. Ik bpschouwde hem niet meer als een man te oud om te trouwen met een jonge vrouw, maar dat ik, een kind van even twintig jaar, ooit die vrouw zou kunnen zijn, zoo iets zou ik, als men het mij gezegd had, belachelijk hebben gevonden, het als onmogelijk be schouwd hebben Neen, ik weet zeker dat ik niet berekende, dat ik niet met bewustheid koket was. Nelly heeft er mij later wel van beschuldigd en ik heb het niet kunnen weerleggen. Als ze misschien op iets had gezinspeeld, mij be- teekenisvol had aangekeken, zou ik hebben begrepen, maar zij onthield zich van alles, en ik begreep niets. !j!=: Het dejeuner was heel vroolijk. Langza merhand ontworstelde ik mij aan den eer sten, beklemmenden invloed. Ik werd weer mijzelf, lachte en praatte onbevangen. „Nu moet ik je al mijn schatten eens laten zien, Gertrude," zei Alfred, toen we eindelijk opstonden. „Je weet niet wat je begint, kind," lachte I Nel, „als mijn broc-r eenmaal over zijn ra riteiten beginis hij ia geen uur uitpraat. Ik heb alies al zoo dikwijls gezien. Je neemt mij niet kwalijk dat ik zoolang in het voor kamertje ga. Ergert T je, als ik een sigaret opsteek?" „Heelemaal niet, misschien wil Gertrude er ook wel een." „Dank u, ik vind het niet lekker." „Dat doet me plezier, ik houd niet van vrouwen die rooken." Nel lachte. Nu ik 't mij alles te binnen breng moet ik toegeven dat ik heel onnoozel was, maar ik weet zeker dat er geen onwaar heid in mij school. Wij gingen naar de voorsuite. De c'eur van het oostersche kamertje, half gemaskeerd door een perzisch tapijt, stond open en nu cn dan zog ik Nel, op haar gemak uitge strekt op een divan, een sigaret ;,.:hen de fijne, puntige tandjes, een boekdeeltje in de hand en oogenschijnlijk niet de minste aan dacht aan ons schenkend. Hij toonde mij al zijn wonderlijke antiqui teiten en vertelde zooals ik het nooit gehoord had. Zeldzame afgods-beeldjes uit Voor- en Achter-Indië, waarvan ik eerst het mooie niet begreep, maar waarvan hij mij, met een paai' opmerkingen, de noieve schoonheid leerde zien. Rijk gelakte Japansche voor werpen, verrukkelijk van kleur en teekening Perzisch brons, oud Italiaansch aardewerk en honderd andere dingen. Hij had het alles bijeenverzameld of van zijn reizen meegebracht. „Wat moet het toch heerlijk wezen," zei ik, „om zoo overal geweest te zijn.' „Daar zeg je het juiste woord, Gertrude, geweest te zijn. Het beste en het prettigste van het reizen zijn de herinneringen." „ja, maar 'het feit zelf toch ook. „Nee kind, dat lijkt maar zoo. 't Is or.tzc tend vermoeiend. Je hebt honderd ontbe ringen. Als je niet wist dat je er later hee» veel van genieten kunt, dat het ie ontwik- t-pb. zou het afschuwelijk ziin." „Ik zou het toch graag doen." |,Nu ja, zoo'n klein plezierreisje, een paar weken naar Parijs of Londen. Een seizoen' in het Zuiden. Dat beteekent ook niets. Maar reizen, zooals ik het gedaan heb. Neen, weet je wat nu goed zou zijn? Ergens op eert mooi plekje, een groot huis. Al die mooie dingen er plaatsen en ze tot htm recht la* ten komen, want hier bederft 't een 'het an der, en daar dan rustig leven te middert van al die oude, intieme pracht." „Waarom zoudt u dat dan niet doen?'* vroeg ik naief. „Ik denlk er over, maar ik heb nog iet* anders noodig darv mijn antiquiteiten, ze levert wel voor mij, maar niet genoeg." Hij keek mij glimlachend aan. Wezenlijk ik begreep hem niet ert ik was op 't punt oirt onnoozel te vragen wat hij bedoelde, toenl Nel ongeduldig van haar divan opsprong en! uitriep „Zeg Alfred, ben je haast klaar? Ik ben er* ook nog." „Waarom kom je niet bij ons?"- antwoord*, de hij bedaard. „Maar je hebt gelijk. Ik ver*' veel Gertrude." „O nee, ik zou nog uren, dagen kuravert. kijken, ik vind het heerlijk." Ik vond het inderdaad heerlijk en ik be* greep niet waarom Nel lachte. „Kom dan maar eens gauw terug." her* nam Alfred. „Nu moet je^ een souventa; heb* ben aan je eerste bezoekt (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1