^SQliNEMEKTSPRIJS Orstsmettings-AriikeSen U1S0N ,,L' HHDELLE" MD 1SSUM AMERSFOORT BE ECHTE LOOEHSTOF REGENMANTELS ,jfk J. GllOTEIDOÏST -SOF 20. r BINNENLAND? puns dei lommEHfttii k" BUITENLAND. FEUILLETON. EEft WAAN koloniën. DE EEMLANOER" A. VA* DE WE®. Langestraar S3. ONTVANGEN: 145.. VOETBALLEN en VOETBALSCHOENEN 19e Jaargang No. 187 per 3 maanden voor Amcrs» foort 2 10, idem itanco poet f 2.60, per week (met gratis vetrekcnng AMERSFOORTSCH DAGBLAD f OjM. b ongelukken) f 0.17', jlzondeilijke nummen M DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. gevallen. Hij heeft eenige ribben gebroken en wordt verpleegd in de kliniek van dr. Meibuiren, te Poerwokerto. Dinsdag 8 Februari 1921 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnstaanbi^ dingen en Licfdadichcids-advcitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het adverteeren. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. In de rede, die de eerste minister van Groot-Brittannië, Lloyd George, Zaterdag te Biimirvgham heeft gehouden, toen het eere bui gerschap van deze stad door hem aan vaard werd is door den Engelschen premier er de nadruk op gelegd, dat de ge allieerden het er over eens waren, dat buiischland diende te betalen wat het in slaat was te betalen. Het bedrag, dat de 'bondgenoot-en op dezen grondslag hadden 'opgesteld, bedroeg 11300 millioen (11-3 milliard pond sterling derhalve), een som, d?e zou worden verdeeld over een tijdperk van twee en veertig jaren. Door de Duit- •cite bladen van de meest uiteenloogende »i hting was een dergelijk cijfer als fantas tisch uitgekreten en de bladen merkten'op, dot het het werk was van krankzinnigen. In gezaghebbende kringen voert men nochtans aan, dat dit bedrag in geenen deele, zooals beweerd wordt van Duitsche zijde, zoo fan tastisch is en ten bewijze worden verschil lende feiten aangevoerd. De door Duitschland te betalen schade loosstelling, aid us wordt van Engel sche zijde geredeneerd, vertegenwoordigt eigenlijk slechts een bedrag van 4000 millioen, om dat in de som van de twee en veertig jaar- li jksche termijnen (ten bedrage van 11300 millioen) ook de interest voor de verschil lende termijnen is begrepen. Overeenkom stig de regeling, die op de te Parijs van 24— 20 Januari 1921 gehouden conferentie van geallieerden is getroffen, is aan Duitschland te ellen tijde het recht toegekend de geheele schadevergoedingsom in eens te betalen met mindering -van een varieerend disconto van 5 tot 8 procent. Wanneer Duitschland thans gebruik mankte, van deze faciliteit, zou het slechts ongeveer 4000 millioen (d. z. 4 milliard pond sterling) behoeven te be talen. Wat de heffing op den Duitschen uitvoer betreft 12 'A procent, deze is gebaseerd op den grondslag van Duitschland's vroegere v. nstcn. Zoodoende zal nog 1000 millioen (cv,n milliard pond sterling) worden toege voegd aan het hoofdbedrag der schadeloos- s'ciiing, zoodat dit zal worden gebracht op hei bedrag, hetwelk de geallieerden op de i Boulogne gehouden bijeenkomst zijn over- c.ngekomen. Wat ten slotte de Jermijn van twee en 'rL»g jaren aangaat, die van Duitsche zijde fr.rlastisch en buitensporig-lang is genoemd -fv over welken de Duitsche schadevergoe- d ng wordt verdeeld, was de Engelsche een s'c minister van oordeel, dat de Engelsche nationale schuld zelve niet voor het jaar 1947 zou zijn afgelost. Bovendien werd er door Lloyd George op gewezen, dat terwijl Duitschland in den loop der eerste twee jaren een bedrag van honderd vijftig millioen pond (per jaar) zei hebben te betalen namelijk honderd n i'iioen voor de annuïteiten en om-ende-bij v "lig millioen aan op den uitvoer gelegde belasting Groot-Brittannië zelf zich ook v~'»r gelijksoortige moeilijkheden ziet ge- pVitstimmers Engeland was verplicht jaar- ïi'ks omstreeks honderd twintig millioen j d te betalen aan de Vereenigde Staten, c-r.L'ézieh de schulden, die Amerika van En- g"* itd heeft te vorderen, circa een milliard j «:ul sterling bedragen. De geallieerde re- :ingen waren met haar allen 120 millioen P nd per jaar aan de Vereenigde Staten verschuldigd, terwijl bovendien het delgen meer dan dertig jaren in beslag zou nemen. Ondertusschen zijn verschillende Fran- sche bladen slecht te spreken over de hou ding, die door Duitschland wordt aangeno men en de Figaro insinueert dan ook reeds, dat dé Duitschers slechts naar Londen wil len gaan om de rollen om te keeren en hun voorwaarden te stellen. Want, zooals Lloyd George in zijn Birminghamsche rede al had opgemerkt, stonden achter de regeering Fehrenbach—Von Simons de mannen van 1914. De meest verzoeningsgezinde perso nen der linkerzijde in Duitschland, vervolgt het Fransche blad, zouden wellicht bereid zijn tot enkele concessies met betrekking tot de ontwapening, maar de rechterzijde weigert zooiets en in Beieren is de opwin ding het grootst. Zoo wordt door de Matin vastgesteld, dat de Duitsche regeering dient te weten, dat Frankrijk tot de uiterste grens van zijn concessies is gegaan en dat Briand Zondag nog heeft verklaard geen millime ter te zullen afwijken van het door hem in genomen standpunt. Ook een man als Poin- caré is van oordeel, dat ten aanzien van Duitschland de grens der concessies is be reikt. Vooral de kwestie, hoe het Fransche budget voor 1921 in evenwicht kan worden gebiacht, baart Poincaré zorg. De uitgaven toch zullen meer dan zestig milliard bedra gen, terwijl op geen hoogere inkomsten valt te rekenen dan Grie en twintig milliard. Om de-halve een financieele ramp te voorko men, zou men ter Londensche conferentie combinaties moeten vinden, die de te Parijs opgestelde regeling dienden aan te vullen en de geallieerden ervan zouden overtuigen, dat Frankrijk, niet uit kweden wil, maar om dat het dit land om materieele redenen on mogelijk is, niet verder kon gaan wat het» verleenen betreft van concessies. Buitenlandsche Berichten. Bern, 7 Febr. (B. T. A-) De bondsraad beeft heden zijn standpunt bepaald inzake de interpellatie Brugger nopens het doorla ten over Zwitsersch gebied va/n de troepen van den volken-bond voor Wilna. De raad kwam tot het besluit, dat m internationaal opzicht Zwitserland Ln geen geval kan wor den gedwongen den doortocht van troepen van den volkenbond toe te laten. Zwitser land heeft in elk geval afzonderlijk het recht te beslissen of het in verband met zijn bin- nenlandschen politieken toestand doortocht kan toestaan. De raad besloot het thans tot Zwitserland gerichte verzoek van de hand te wijzen, wat hij d#or de bizondere omstan digheden, waarin het land zich bevindt, ge rechtvaardigd acht. Londen, 7 Febr. (R.). Milner, minis ter \an koloniën, heeft heden zijn porte feuille neergelegd. Zooals men weet zou Müner door Churchill, den tegenwoordigen minister van oorlog, worden opgevolgd, ter wijl Sir Worthington Evans Churohill zou vervangen. L o n d e n, 7 F e b r, (R.). Drie gewapen de mannen zijn vanmiddag binnengedron gen in een van de Dublinsche agentschap pen der National Bank. Zij hielden de em ployes met revolvers in bedwang en ont kwamen met bijna duizend pond. Stockholm, öFebr. (W. B.). De di rectie van de Stockholmsche vrijhaven heeft verzocht tot uitbreiding van den haven nog 30 millioen kronen te geven. De vrijhaven zal dan in 1925 in staat zijn aan de eischen van het verkeer te voldoen. Kof no, 7 Febr. (B. T. A.) Naar hier wordt verzekerd, zou de regeering te War schau zich, in antwoord op de jongste ver zoeken der intergeallieerde controle-com missie, verbonden hebben een moreele pressie uit te oefenen op generaal Seligofski om van hem gedaan te krijgen, dat hij Wilna ontruimt. Zij zou er aan hebben toegevoegd, dat het haar onmogelijk was middelen tot demobilisatie der troepen toe te passen. Generaal Seligofski zou op het oogenblik ge schorst zijn. Londen, 7 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Poldhu). Een telegram uit Re val (Est land) meldt, dat Litwïnof, de sovjet-gezant, daar ter stede een uitgebreid propaganda- oentrum gevestigd heeft met drukkerijen en een grooten 'staf. Calcutta, 7 Febr. (Draadloos uit Poldhu). De hertog van Connaught heeft zijn bezoek aan Britsch-Indië beëindigd met het plaatsen van een gedenksteen in het nieuwe King George-dock. L o n d e n, 7 F e b r. (N. T A. Draadloos van Poldhu). Naar uit Tokio wordt bericht, is Ozaki, de ex-minister van justitie, bezig met hat ontwerpen van een wet voor de gedeel telijke opschorting van 't Japansche vloot- progrimma, daar het z. i. vaststaat, dat Ame rika oprecht de „naval Holiday" zal steu nen. Het telegram zegt verder, dat graaf Uchi- da, minister van buitenlandsche zaken, in den Japanschen Landdag op een vraag over het verschil van meening tusschen Japan en Groot-Brittannië inzake het économisch her stel op de Zuidzee-eilanden ten Zuiden van den equator, antwoordde, dat de oplossing dezer kwestie afhing van de interpretatie der beprlingen van 't vredesverdrag. We zijn op de wereld om anderen te helpen maar waarom zijn die anderen er dan door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL'. 10 Van een tafeltje nam hij een antieke doos jfen haalde er een collier uit. Kunstig gesne- ^den witte en zacht rose cameëen, door fijn bewerkt Venetiaansch goud aan elkaar ver end-en. Een prachtig sieraad, waarvan de waarde niet te berekenen viel. I Glimlachend bood hij mij het kunstwerk fcan, maar ik werd vuurrood en stotterde: „Nee, nee, dat meent u niet." „Waarom niet?" '„Het is veel te mooi, veel te kostbaar. Dat kan ik heusch niet doen." 'Nel lachte weer, en hij keek mij ernstig jsan. „Ik begrijp je bezwaren niet. Toen Nel ééns hier was, heb ik haar ook een nog al iteldzame armband gegeven, niet waar fusje Zoo mogelijk werd ik nog rooder. Wat fnoest hij wel denken? Wilde hij mij te ken- ihen geven dat ik mij niets in mijn hoofd fcoefde te halen, dat hij alleen maar een be- 'éeefdheid bedoelde met het kostbare ge- Bcenk? Ik was vreeselijk verlegen, ik geloof dat do tranen in de oogen kreeg. „Als ik je er geen plezier mee doe." Ik dacht dat er iets bedroefds in zijn stem was. „Dat is het niet," stamelde ik, „maar heusch „Nu dan zal je mij een wezenlijk genoe gen doen, met af en toe de collier eens te dragen Ik wist niet meer wat ik zeggen zou en ik stamelde een dankbetuiging, .maar blij was ik niet. Nel, die zwijgend .had toegekeken, kwam naderbij. „Hij zal prachtig staan als je gedecolle teerd' bent, Truus. Zoo iets past nat bij jou. Je moet er een wit zijden japonnetje bij ne men met oude kant gegarneerd. Ze zullen je voor een Florentijnsche edeldame hou den uit den renaissance tijd". „Ja, dat zou mcoi zijn," beaamde Alfred, en zoo onnoozel was ik niet, dat ik niet zag dat hij mij met onverholen bewondering aankeek. Ik was niet op mijn gemak, dien heelen verderen middag en Nelly's gezicht veront rustte mij. 's Avonds op mijn slaapkamer werd ik gloeiend rood over mijn eigen gedachten. Hoe kon ik me zoo iets inbeelden:? Die man, ruim veertig jaar, zoo rijk, iemand die zoo veel van de wereld gezien had f Hij zou *och waarlijk niet denken aan zoo'n onbeduidend kind als ik. Het gelukte mij, mijzelf gerust te stellen, want ik werd angstig. Al-s hij eens wel wat bedoelde met zijn attenties en zijn botsbaar geschenk Hoe zou ik mij dan ver dedigen tegen pa en ma -en anderen, die zoo iets natuurlijk prachtig zouden vinden Maar goddank, hij dacht er waarschijnlijk niet aan De Staatcourant van 7 Februari bevat o.a. de volgende Kon. besluiten benoemd tot geneeskundige bij de medi sche afdeeling van de Rijksverzekeringsbank B. van Utteren te Amsterdam tot ontvager der registratie te Venlo Th. W. F. Posstoors, thans te Appingadam tot directeur van het rijksbureau voor ontwatering jhr. C. E. W. van Panhuijs, hoofdingenieur bij den Rijkswaterstaat te Umuiden aan den kapitein F. G. J. M. v. Steenhardt Carré, van het 2e reg. vest.-art. op zijn aan- vrigo onder toekenning van pensioen, eer vol ontslag uit den militairen dienst ver leend en is hij benoemd bij het reserve-per soneel der landmacht tot reserve-kapitein bij het wapen der artillerie en wel bij het 2e peg. vest.-art. de eerste-luitenant W. P. J. Harmsen, van 't 18e reg. inï. ter zake van tijdelijke on gesteldheid en alzoo krachtens punt 5o van art. 70* der Bevorderingswet voor de land macht 1902 op nonactiviteit gesteld den reserve-eerste-luitenant G. v. d. Plas, van het 22e reg. inf. op zijn arfnvragen een eervol ontslag uit den militairen dienst ver leend. de gepensionneerde luitenant-kolonel der inf. T. H. L. Leclercq voor den tijd van 5 ja ren benoemd tot directeur van het informa tiebureau voor -zieken en gewonden van de vereeniging „Het Nederlandsche Roodc Kruis", bedoeld in art- 3 sub c van het Kon. besluit van 22 October 1917. N e W-Y ork, 7 Febr. (N. T. A.) Heden ochtend is een hevige brand uitgebroken in B-roux (het noordelijk deel van de stad New- York) die vele levens m gevaar bracht. Sol daten patrouilleerden den geheelen -nacht in genoemd stadsgedeelte en hielpen de politie om een- twintigtal mannen te arresteeren en hen fvaar het politiebureau te brengen. Antwerpen, 7 F c'b i. (B. T. A-). Congosche mailboot An vers Ville heeft het bericht meegebracht, dat te Sonkuru een nieuwe opstand is uitgebroken, die zich zeer snel heeft uitgebreid en bijna de geheele streken van Kole en Loto bedreigt. De op- standeligen willen zich onttrekken aan de betaling der invoerrechten. Het geheele han delsverkeer staat stil in het opstandige ge bied Oost-Indië. Uit den Volksraad. Uit Weltevreden wordt geseind: De Volksraad verwierp met 12 tegen 11 stemmen een motie-Labberton tot het zen den van een deputatie van 2 volksraads- leoen naar Holland ter uiteenzetting- aan de leden van de Tweede Kamer v-an het stand punt der Indische regeering omtrent staats exploitatie der Djambivelden. Ongelukkige val. Mr. Ramaer, vertegenwoordiger van den Bond van Eigenaren van Indische Suiker ondernemingen, is, naar uit Weltevreden wordt geseind, te Poerwokerto van hel paard Nederlnnri en België. De heer Drion, lid van de Tweede Ka mer heeft, gelijk wij destijds meldden, in de te Parijs verschijnende „Diplomatie Pu- blique" dezer dagen in een artikel het Ne- derlar.dsch-Belgische geschil besproken, von hel Nederlandsche standpunt bezien. B.i die gelegenheid had de „Diplomatie Publique" medegedeeld, dat zij gaarne door de tegenpartij, ter inlichting van haar le zers, het Belgische standpunt zou zien toe gelicht. „La Gazette de Hollande" deelt thans mede, dat de Belgische legatie te Parijs aan de „Diplomatie Publique" heeft doen weten, dat er geen belang bestond om thans het Belgische standpunt uiteen te zetten. Gelijke kennisgeving is officieus gedaan door het Belgische ministerie van- buitenlandsche za- k-?u- „La Gazette" meent dat dit moet wor den uitgelegd als een bewijs, dat het Hol- lanndsch-Belgisch geschil in een nieuwe phase is getreden, die te Parijs wordt be schouwd als te zullen leiden tot verzoening en overeenstemming. Audiëntie. De gewone audiëntie van den minister van Oorlog zal op Don derdag 10 Februari e.k. niet plaats heb ben. Cu t.-g eneraal Pop, minister van Oorlog en minister van Marine ad interim, is door ongesteldheid verhinderd zijn werk zaamheden aan beide Departementen te verlichten. Com m a n d a n t 2de R e g. H u* zaren Naar wij vernemen is bij Kon,1 besl. benoemd tot commnndunt van het 2e. reg. huzaren de kolonel M. Giondhout, thans' direcieur van de rij- en hoefsmidschooleiv tot directeur van de rij- en hoefsmidschool de majoor E. H. Juckema vah Burmania Ba ron Rengers van Warmenhuizen, van het eerste reg. huzaren. Indische detach eering van reserve-luitenants. Teneinde tege moet te komen aan de vele verzoeken van vesei ve-luitenonts, om alsnog gedetacheerd te worden bij het leger in Ned Indie, heeft de gouverneur-generaal van Ncderl.-IncÜp, m overleg met de ministers van koloniën en oorlog, goedgevonden, dat de detachee* ring voor reserve-luitenants (met uitzonde ring van die der cavalerie) wederom kan opengesteld worden, met dien verstande, dat het Kon. besluit van 27 Januari 1919 no. 61, gewijzigd bij Kon. besluit van 8 Mei 1920, no. 46, wordt toegepast en dat slechts in aanmerking komen rescrve-luitc»', nants, die niet langer dan twee jaren den werkelijken dienst hebben verlaten. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij het Departement van Oorlog, Vile ofd. Bemiddeling Hertogstraat 13, te 's Gravenhage. -O n d c r s c li c i il i n gs t c c l< c n voor onderofficieren. Ann Ivi hoofdbestuur van de ondcrofficiersvcrceniging „Ons Belang" werden door den minister vun Oorlog de nieuw ontworpen ondcrschcidingstei-lccncn voor sergeantciiritinjoor cn sergeanten toegezonden (bronzen staafjes op de kraag) met verzoek om een oordeel over deze rungs- distinctieven kenbaar te maken. Het hoofdbestuur van die vereeniging heeft thans aan den minister nogmaals verzocht niet over te gaan tot invoering van deze ontworpen ondvrschcidingstcekenon, jriaa»- de rangen van sergeanten, sei anten-majoor ei» adjudunl-nndcroflicier aan te doen duiden door het doen dragen van i, 2 en j knoopjes op de voorzijde van de kraag, op de wijze als thaiw reeds de rang van adjudant-onderofficier kenbaar ia. Geen verhooging van It 1 c c d i n g- gelden Dc minister van Oorlog heeft afwijzend beschikt op een verzoek van het hoofdbestuur van de onderofficicrs-vereeniging „Ons Belang", cm aan de militairen, welke tot den rang van onder officier worden bevorderd ccn hoogere toelage to® te kennen als tegemoetkoming in de kosten van aanschaffing van uniform. Het .toegekende bedrag van 150 wordt toereikend geacht. De o.s. gcmeenteraadsvcp kiezingen te Amsterdam. Naar de Tel. verneemt ligt het in het voornemen vain B. §n W." van Amsterdam om behoudens goedkeuring- van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de candidaatstelling voor het lidmaatschap van den gemeenteraad to doen plaats hebben op den eersten April, zoodat de stemming uiterlijk half Mei kan worden gehouden. Mr. A. London, f Op 63-jarigen leeftijd is te Den Haag o\ erleden mr. A. Loudon, oud-voorzitter van den Landraad te Pekalongan, oud-commis saris voor het mijnwezen in Nederlandsch- Indië en oud-referendaris en waarnemend administrateur bij het Departement van Ko loniën hier te lande. Mr. Loudon was lidder in de orde van den Nederlandschen Leguw en comman deur in de orde van dc Ster van Ru menie. P. J. A p p e 1. 1* Het N. v d. D. meldt Na een korte, hevige ziekte is gisteravond' in het Binnengasthuis overleden de heer P. J. Appel, die van 1870 tot den aanvang van dit jaar, gedurende meer dan een halve eeuw aan de redactie van ons blad verbonden is geweest. Bil zijn afscheid van ons bureau op Oude jaarsdag scheen hij nog buitengewoon flink Een paar dagen verliepen, ik zag Alfred niet en ik miste hem. Ik vond het saai als hij niet kwam eten of dejeuneeren. De heele week ging' voorbij. Ik durfde niet naar hem vragen en ik maakte me kwaad op mijzelf dat ik niet gewoonweg vroeg waar hij was, toen Nel op een middag zonder eenige aanleiding zei „Alfred is naar Brussel". „Zoo," gaf ik ten antwoord en rk voelde dat ik een kleur kreeg, waarom wist ik zelf niet. Nel zat over mij en zij knikte mij toe in den spiegel, zij lachte spottender dan ooit eni ik kon haar op dat oogenblik niet uit staan. Zij ging dien avond uit, alleen, naar een familie, waar* ik niet gepresenteerd was. Zij had willen, bedanken, maar ik verzocht haar zich niet om mij te geneeren. Ik vond het gezellig om eens een avondje met mevrouw Eer hof alleen te zijn. Het was dan ook heel rustig in de ouder- wètsche kamer, waar wij samen thee dron ken. Mevrouw zat in 'haar ger^akkelijken fau teuil bij deni haard en borduurde pantoffels. Ik hield mij met een frivolitéwerkje onledig. Het was toen erg in de mode en ik maakte een kraag en manchetten, die ik mijn gast vrouw dacht te vereeren als een klein be- w:ijs van dankbaarheid voor alles, wat ik in fiaar huis genoten had. Het theewater suis de, de mooie, antieke pendule tikte, er was geert ander geluid. Ik bedacht juist dat Nel's moeder niet van de spraakzanmsten was, toen zij zich oprichtte in 'haar stoel en langzaam begon. ,Ik ben blij dat Nel van avond niet thuis is, Gertmde, want ik moet eens met je pra ten." Wat zou mevrouw over Nel te vertellen hebben? Misschien een klacht over haar lichtzinnigheid, over haar eeuwig den draak met alles steken, over haar iedereen voor den gek houden, allemaal dingen waarover haar moeder haar wel eens berispte. Ik staakte onmiddellijk mijn bezigheid en luisterde beleefd. „Ja kind," klonk het zacht en weifelend, „ik moet met je praten over iets dat je waar schijnlijk ten hoogste verwonderen zal, waar op je heelemaal niet voorbereid bent. Ik staarde haar angstig aan en zij voegde er glimlachend bi j „Je hoeft niet te schrikken, bet is niets naars, 't Is iets wat Alfred mij 'heeft opge dragen." Ik werd vuurrood, mijn hart klopte alsof het bersten zou. Ik strekte afwerend de hand uit en stamelde: „O nee, mevrouw, als 't u blieft niet." „Wat bedoel je, Gertrude?" vroeg me vrouw uiterst verbaasd. „Je kunt onmogelijk weten wal ik zeggen wil." Daar had ik me verradenWat was ik toch een onnoozel kind. Ik had wel door den grond willen zinken van schaamte. Als het eens iets «nders u,as .Vermoedt je wat Alfred mij heeft opge* dragen je te zeggen?" hernam mevrouw, toen ik zweeg. ,Nee, natuurlijk niet, mevrouw," stotter* de ik, „maar wat kan meneer van mij wil* len ,Ik zie, dat je 't nl begrijpt. Ik dacht dat je vreeselijk verbaasd zoudt zijn. Nu, dan is T des te gemakkelijker. Ja, Gertrude, Alfred heeft mij opgedragen je te zeggen dat hij van je houdt, je graag tot zijn vrouw zou maken. Maar hij is heelemaal niet zeker van je, een man op zijn leeftijd loopt niet graag een blauwtje, vooral niet als't zoo n" jong meisje geldt, en daarom is hij wegge* gaan. Als 't ja is, komt hij dadelijk terug, aks 't neen is, blijft hij weg, zoolang je nog bij ons bent." Ik zat stil, ik beefde over al mijn leden ik hoorde woorden en 't was of ze mij pijn de* dien. Een paar keer trachtte ik te spreken* 't ging niet, eindelijk stamelde rk „Ach god, mevrouw, hoe vreeselijk V' Ik geloof dat ik huilde. Mevrouw kwon» naar mij toe, sloeg haar arm om mijn schou< ders en vroeg heel vriendelijk „Vin je Alfred zoo verschrikkelijk Ge<* trude? Heb je zoo'n afkeer van 'hem?^ „O neen mevrouw, heelemaal niet." „Hou je dan wèt van; hem „Nee, nee," verzekerde ik, met nog mee*, klem dan zoo even. (Wordt vervolgd)**

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1