DE ECHTE L0DENST9F REGENMANTELS DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. FEUILLETON. titiiHiiiwiis r:„' 7 m r:":: cms on umnna z 1 H.lf. Hfaslató Credietbank U! CEGRiCHl Hi. 4. Klif 81. 381 Deposito-Rente UPS' SAFE-INRICHT MAiSON „l' HIR9HDEUE" W. VAN HOSSUM AMERSFOORT WILLEM GROENHUIZEN Juwelier Amersfoort. EEN WAAN tee Jaargang No. 188 L p0,t f 2.60, ptr week (met cr.itis vei zeker.ng tegi» ongelukken) f 0.17» «Uonderlijke uummeri f SFOORTSGH DAGBLAD i DIRLCÏEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. woensdaa 9 Februari 1921 bewijsnummer, elke tcrcI racer 0.25, diensten b o dingen en Lieldadtqhcids-advc.tenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdrijl bestaan zeer voordeciige bepalingen voor bet advcrteetcn. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. EViaiql eond'rtïu voor hit iocmuiii uwer üeiifiittilligi en Bilwiile Vinlotingen. VAN DER GRAAF Co., AM STER DA 181 BOTTERDAM Politiek Overzicht. Voor zoover men op 't oogenblik in Frank. Éiijk na kan gaan, schijnen de profesten der Duitsche regeering tegen 't plan der schade loosstelling, dat aan 't slot der Parijsche conferentie, op 29 Januari, is aangenomen, de drie volgende punten te betreffen. 1. Het feit, dat de annuïteiten in gereed geld moeten worden betaald en niet in door Duitschland geproduceerde goederen. Bij de besprekingen te Brussel tussohien de gealli eerde en Duitsche deskundigen was steeds duidelijk vastgesteld, dat, wanneer de Det achers het geheel hunner schuld niet in geld Jcimnen betalen in den loop der eerste jaren, «ij een deel in natura zouden betalen en een vast te stellen minimum in geld. Dit begin sel werd door den oppersten raad aange nomen, die den deskundigen opdroeg', na de Durtschers gehoord te hebben, een mini mum voor de betaling in geld vast te stel len voor de eerste vijf annuïteiten. Er was dus niets nieuws gekomen en de Duïtschers hadden geen reden in dezen verwonderd te zijn. Trouwens, de plannen voor de betaling in natura bleven geheel gelijk zij door de deskundigen waren vastgesteld. Het tweede punt betreft de 12 op den uitvoer. In verband met de tegenwoordige ontwrichting der Duitsche financiën en de duidelijke teekenen van een economische heropleving van Duitschland, wilden de des kundigen te Brussel vooral ni&t de Duitsche schuld vaststellen op een cijfer, dat*in de toekomst te laag zou blijken en zij zochten met de Duïtschers naar een middel om het rijker worden van Duitschland 'te koppelen aan toenemende betaling voor schadever goeding. De eerste jaren moesten onder de annuïteit grondstoffen begTepen worden en de geallieerde deskundigen stelden voor, dat deze in de handen van de Duitsche uit voerders zouden blijven, «teneinde niet den algemeenen economischen toestond in Duitsch'and in de war te sturen en het zijn markten te laten behouden-. Een vast te stel len gedeel» e der verkoopsopbrengst van de ze goederen naar het buitenland zou door de Duitsche regeering in de kas der scha devergoeding gestort worden, die de uit voerders in marken schadeloos zou stellen gelijk rij dat voor de leveringen in. "natura «ou doen. Zoo werd de levering in natura van die goederen een levering in geld. De Duitsche deskundigen hadden het beginsel van da«: stelsel aanvaard en zich bereid ver klaard te zoeken naar een index, waardoor men zich te allen tijde rekenschap zou kun- Sen jaar vast 5°/0 zes maanden opzegging 4'/.«/0 een dag 3 nen geven van het toenemen van de Duit sche welvaart en die gegrond zou zijn op verschillende factoren, te wetende op brengst der douanes, den uitvoer, de belas ting op den omzet en zaken, een belasting op de steenkool enz. Een gemengd instituut zou belast worden met het toezicht op dezen Index. Het nemen van 12 op de waarde van den gelteelen uitvoer strekte zich uit tot alle producten, die Duitschland uitvoert en vormde een stelsel, dat uitgewerkt is door de Fransche deskundigen en aangenomen door de Duitsche. Ten derde protesteeren de Duïtschers nog tegen het verhoogen van het bedrag van de schuld en den langen duur der annuïtei ten, namelijk 42 in plaats van 30, zooals in het verdrag aangegeven was. De schade aan de geallieerden toegebracht, zonder nog al het onherstelbare te rekenen, was veel grooter dan hetgeen de geallieerden ver langden. Er was niet gerekend met de schade, geleden door de verwoeste fa brieken en mijnen gedurende den tijd van productiestilstand. In afwachting van het tijd stip, dat het werk er weer zal kunnen begin nen, waren de Duitsche fabrieken en mijnen, de oude concurrenten, in werking, terwijl zij hun winsten verborgen en de markten ver overden, dank zij den lagen markenkoers. Wat den langen duur van 42 jaren betrof, alles was voorzien om Duitschland gelegen heid te geven ze af te koopen door vervroeg de betaling tegen een voordeelige rente regeling. De belangen der geallieerden en van de Duitschers stemden hierin overeen. Frankrijk had thans geld noodig om zijn ver woeste gebied te herstellen, en niet over 42 jaar. De uitbreiding van de annuïteiten over meer jaren was een vergemakkelijking van de betaling voor den schuldenaar en werd ook in het algemeen als zoodanig be schouwd. Indien Duitschland vlugger betalen wilde, zouden de geallieerden de eersten zijn om er voordeel van te trekken. Bultenlandsche Berichten. B e r lij n, 8 F e b r. (W. B.) De perma nente commissie uit den Pruisischen Land dag heeft, naar aanleiding van de confe rentie te Parijs, een verklaring aangenomen, waarin wordt verklaard: De Pruisische volks vertegenwoordiging verwacht van de rijks- regeering, dat zij haar weigerend standpunt onverzettelijk zal handhaven en noodigt op dit ernstige uur, waarop het gaat over het ziin of het niet zijn van het Duitsche volk, alle kringen van dat volk uit.' tot afweer van de onmogelijke eischen der Entente, aan eengesloten te staan. Dit besluit werd geno men met de stemmen der burgerlijke par tijen en sociaal-democraten. Berlijn, 8 Febr. (N. T. A.) De Bel gische regeering heeft officieel medege deeld, dat zij afziet van het aan haar door het vredesverdrag verleende recht om be slag te leggen op de particuliere Duitsche eigendommen in België. B e r n, 7 F e b r. (V. D.). De Zwitsersche Bondsraad heeft Maandagmorgen besloten, het verzoek van den Volkenbond om toe-» stemming tot den doortocht vsn vreemde troepen naar het Poolsch-Lithausche stem- mingsgebied te weigeren. P a r ij s, 8 F e b r. (B. T. A.). Het besluit van Zwitserland geen troepenafdeeling te leveren aan het contingent van den Volken bond, dat voor Wilna bestemd is, heeft het bestuur van den Volkenbond en de leden var. den Raad en het algemeen secretariaat pijnlijk getroffen. Daar de Raad pas op 21 Februari zal bijeenkomen, verwacht men een protest van het algemeene secretariaat bij monde van Sir Erie Drummond. Men toont zich in belanghebbende kringen in het bizonder verwonderd over het feit, dat Zwit serland deze houding heeft gemeend te moe ten aannemen in verband met onvolledige inlichtipgen en dat het niet gemeend heeft zich tot staving van die inlichtingen te moe ten wenden tot hen, die volkomen op de hoogte van de volksstemming moesten zijn. Zwitserland zou dan hebben vernomen, dat, sinds de laatste openbaar gemaakte nota, waarop het zijn weigering grondde, Litauen het bevel had aanvaard in het volksstem- mingsgebied de door den Volkenbond voor geschreven contingenten toe te laten. Onder deze omstandigheden vraa;t men zich of lo. Waarom Zwitserland zoo overhaast heeft geweigerd. 2o. Waarop het die weigering in den vervolge zal kunnen gronden. G e n v e, 8 F e b r. (B. T. A.). Het schijnt, dat het besluit van Zwitserland een gevolg is van het feit, dat de bondsraad niet op de hoogte was van den tegenwoordigen toestand van de procedure. Sedert het Li- trusch telegram van 30 Jan., dat verkeerd uitgelegd was, worden de besprekingen voortgezet om te komen tot volledige in stemming van de beide staten met de pro cedure, die de raad onder oogen heeft ge zien. In die omstandigheden kan het zenden van een internationale politiemacht enkel beschouwd worden als een maatregel in overeenstemming met den geest van den Volkenbond ter vreedzame oplossing van het Poolsch-Litausch conflict. De raad van den Volkenbond heeft op het oogenblik ook nog geen mededeeling van de Zwitsersche regeering ontvangen. B r u s s e 1, 8 F e b r. (B. T. A De minis ter van financiën heeft bij de Kamer bet ontwerp van de begrootingswet ingediend, waarbij hij verklaarde, dat de te venvezen- lijken bezuinigingen aanzienlijk zijn De be- rup, is des nachts, terwijl hij in Christionia vertoefde, aan een beroerte gestorven. Boedapest, 8 Febr. (H. K. B.). De Engelsche commissaris voor Hongarije heeit in een interview medegedeeld, dat hij tijdens zijn jongste verblijt te Londen, omstreeks half December, met Lloyd George, graaf Sforza en Leygues gesproken heeft over de Hongsarsche koningskwestie en dat het standpunt der Entente in deze aangelegen heid is, dat die onder geen omstandigheden een terugkeer van de Hobsburgers op den Hongaarschen troon kan toestaan. De kwes tie wordt niet beschouwd als een uitsluitend binnenlandsche aangelegenheid van Honga. rije, maar als een zeer belangrijk probleem voor de buitenlandsche politiek. Welke maatregelen de Entente bij een eventueelen terugkeer der Habsburgers tegen Hongarije zou nemen, wist hij niet. Tegenoyer de bin nenlandsche aangelegenheden staat de En tente totaal onverschillig. Noor verluidt is Kropotkin op 8 Fe bruari te tien minuten over 8 's ochtends overleden. A t h e n e, 7 F e b r. (B. T. A.) Het kabinet Kalogerbpoelos heeft zich gisteravond aan de Kamer voorgesteld. De nieuwe premier deed voorlezing van zijn regeeringsverkla- ring, welke gelijk is aan die van het mi- nisterie-Rhallis. Hij zal Griekenland verte genwoordigen op de te Londen te houden conferentie en hij bevestigde zijn algeheele overeenstemming met de zienswijze van Stratos, nl. dat de door het verdrag van Sèvres vastgestelde grenzen het minimum vormen van hetgeen'aan Griekenland toe komt krachtens de opofferingen, die het zich heelt getroost. Alle fractie-voorzitters, onder wie ook die ONTVANGEN: f45.. grootirvg loopt over 9667 millioen. Het de ficit is 4580 millioen. In December 11. liep de begrooting over 11244 millioen en was het deficit 6465 millioen: De z.g. uitgaven voor de schadeloosstellingen bedragen meer dan 2 'i milliard. Hamburg, 8 Febr. (V. D). Het be stuur der vakvereniging in de kledingin dustrie heeft gisteren te Hamburg een sta king afgekondigd in alle confectiefabrieken, welke bij den werkgeversbond zijn aangeslo ten. Men verwacht, dat de staking rich over geheel Duitschland zal uitbreiden en spoe dig 30.000 kleermakers en kleermaaksters zal omvatten. Londen, 7Febr. (V.-D.) Viscount Mil- ner legt heden officieel zijne functie neder als minister van koloniën, en zijn aftreden zal worden gevolgd door het bericht van de benoeming van Winsto^d Churchill lot dit belangrijke ambt. L n d e n, 7 F e b r. (V. D.). Heden had in de Westminster Abbey de herdenking plaats van den 109en geboortedag van Dickens. Miss Elsie Janis legde een krans met de Amerikaansche kleuren op zijn graf. Een aantal oude vrienden van Dickens wa ren aanwezig, van wie twee die meer dan 90 jaar oud zijn. Londen, 8 Febr. (R.) De autoriteiten te Dublin ontkennen dat Collins (een der leiders van den opstand van 1916) dood is geschoten. Christiana, 8 Febr. (W. B.) De Noprsche gezant te Stockholm, prof. Haze- der Ven i zei is ten, hebben aan de nieuwe re geering hun steun toegezegd. (Na gehouden stemming is de Nationale Vergadering bij acclamatie tot constituee- rende vergadering verklaard). Rome, 7 Febr. (B. T. A) Stefani ver neemt uit Constantinopel, dat, volgens daar uit Smyrna ontvangen berichten, de Grie ken ter sterkte van 70.000 man een nieu wen aanval in Klem-Azië voorbereiden. De Turken maken groote toebereidselen om de Grieksche legers het hoofd te bieden. Londen, 8Febr. (N. T. A. Draadloos). Berichten uit Allahabad doen venvachten, dat binnenkort in Mesopotamie een Ara bische regeering het gezag zal uitoefenen. De geheel e ontwapening van de stammen wordt in deze maand verwacht. Te Bagdad houdt een Arabisch bestuur reeds geregeld zitting. Hel Britsche departement van oorlog meldt, dat het terugtrekken van alle over bodige troepen in Mesopotamië thans in vol len gang is. Verscheidene regimenten uit Britsch-Indië zijn naar hun vroegere garni zoenen teruggekeerd» Washington, 8 Febr. (R.). Baker, minister van oorlog, heeft het algeheel op houden met de werving voor het.leger be volen, overeenkomstig het besluit van het Congres, waarbij het leger wordt terugge bracht op 175 000 man. Washington, 8Pebr. (R.). De ma rine-commissie uit den Senaat heeft ontken nend geantwoord op de motie van Borah, waarbij de meening van de commissie werd gevraagd, of het practisch en raadzaam wasJ" dat de Ver. St. zes maanden lang zouden uit. scheiden met het bouwen van schepen. Mexico, 8 F e b r. (R.). Obregon ;s Maandag persoonlijk op het Congres ver. schenen cn heeft aangedrongen op een on middellijke oplossing van het petroleum, vraagstuk, „da* een internationaal karakter, van ernstigen aard heeft gekregen." Hij gaf toe, dat de autonomie van Mexico in da weegschaal wordt gesteld door de botsing der belangen. Het congres zal het vrac - stuk nauwgezet onderzoeken, opdat aan do belangen van beide regeeringen zal worden voldaan. Kaapstad, Febr. (R). De alge meene verkiezing voor het parlement is Le den gehouden. De voornaamste inzet was het voorstaan, door de nationalisten, van do mogelijke vorming van een republiek, waar- tegen een Ertgelsch-Hollandsche coalitie is gevormd door samensmelting van de Zuid* AlYikaansche partij onder Swartt, onder een, gemcenschappelijken naam. De Zuid-Afrw koonschc purtij heeft een heftige campagne gevoerd. De 40 uitslagen, die tot dusver be. kend zijn, zijn gunstig voor de Zuid-Abri* kannsche partij, die 12 zetels heeft veroverd/ op de tegenstanders. De nationalisten won nen één zetel, de arbeiderspartij ook één. Kameroverzicht. Tweede Kamer. De Voorzitter doet in de zitting van Dinsdag mededeeling van de ontslag, neming van jhr. mr. De Sovormin Lobman. Hij spreekt h-et leedwezen van de Kanver. uit over het heengaan van deze groote figuur. De Minister van Koloniën sluit zioh namens de regeering daarbij aan. Da Kamer betuigt door applaus instemming. De motie-Albarda betreffende het post- en telegraafpersoneel in Ned.-Indië wordt ver worpen met 52 tegen 26 stemmen. De Kamer goat daarna over tot het trek ken van de afdeelingen. De heer VandenTempel vraagt ver. lof tot het houden eener interpellatie over de werkloosheid. De heer Van Beresteijn vraagt een interpellatie aan over de niet-goedkeuring van bet Haagsche subsidie aam d/e Nationale Opera; de heer Van Ravesteyn over de erkenning der Iersche republiek. Morgen wordt op deze aanvragen beslist. Aan de orde komen de Indische beTastingontwerpen. De heer Dresselhuys betoogt, dat da voorgestelde plannen onbevredigend zijn, *n zooverre ze niet voldoende zijn om den finomcieelen toestand van Indië met vertrou wen tegemoet te zien. Van de cultures kan niet meer worden verkregen; ook op de inlandsche bevolking kunnen niet Sfvoedig zwaarder lasten worder •gelegd. Daarom gaat Spr. mee met de spe culalieve financieele politiek evenwel ondiei voorwaarde, dat een krachtige grond- en mijn politiek zal worden gevoerd. Met de voorstellen kan Spr. zich over lvet geheel vereenigem. Evénwel heeft hij technische bezwaren tegen de heffingswijze der extra* winstbelasting, eenig bezwaar tegen de rub berbelasting en «ernstig bezwaar tegen de verkeersbelasting. De heer Van den Tempel wil da •extra-winstbelasting niet slechts voor drie jaar, doch voor onbepaalden tijd. Hij stelt daarom een motie voor, vragende eerst «een beslissing te nemen als ervaring is opge daan met d»e belasting; onsympathiek zrijm hem de verkeersbelasting en de accijnsver- hoogingen. De heer VanRavesteyn betoogt, da* In den blik der oogen komt de ziel aan bet vens'er. tl attent maken op de groote sorleering Gö'JDEH- en ZILVERWERKEN. f. door SUZB LA CHAPELLE-ROOBOL. 11 Mevrouw Eerhof scheen het spoor bijster. '„Maar Gertrude," begon ze opnieuw, „wat moet ik nu van je begrijpen „Ach, ik weet het zelf niet," barstte ik los. '„Hij is zoo oud, hoe komt hij er aan om aan mij te denken Ik ben zoo'n onbeteekenend kind, vergeleken bij hem." „Maar je hebt er toch iets van gemerkt, t Gebeurt zoo dikwijls dat een man op leef tijd verliefd wordt op een jong meisje. Dat heb je wel begurepen ook." .iJeusch niet mevrouw. Omdat hij mij die prachtige collier gaf en omdat Nel zoo spottend keek heb ik wel eerts een oogenblik gedacht datmaar ik vond 't toch da delijk te gek." „Gek is 't heelemaal niet, kind. Zeg me eens eerlijk, hou je van iemand anders „O nee." „Nu," zei mevrouw Eerhof kalm en zake lijk, „dan zou ik er eens ernstig over den ken een aanzoek als dat van Alfred ver dient heusch wel in overweging genomen te worden. Praat er eens met je ouders over." „Dat kan ik net zoo goed laten?" „Waarom?" „O, die zullen 't heerlijk vinden. Ik zal geen leven hebben als ik neen zeg." Ik voelde mij hulpeloos. Een duister voor gevoel dat het gebeuren zou, dat ik er toch niet tegen op zou kunnen, maakte zich van mij meester. Onbeholpen stamelde ik „Wat zoudt u mij raden, mevrouw?" „Ik kind? O, ik wil in zoo iets niet raden, mijn invloed niet laten gelden. Je moet zelf beslissen." „Ja, maar u is toch oolj getrouwd geweest met een man die veel ouder was dan uzelf", zei ik en toen het er uit was, schrikte ik hevig van mijn brutaliteit. „Zeker," zij scheen er niet kwaad om te zijn, „en ik ben heel gelukkig geweest." „Ik weet het niet, o ik weet het met," kreunde ik. „Kindje," hernam mevrouw Eerhof, „ik begrijp wel, dat je niet ineens zoo'n gewich tig besluit kunt nemen. Ik raad je om mor gen naar huis te gaan. en alles met je ouders te overleggen. Ik zal Alfred schrijven dat je je bedenken wilt. Dat is niet meer dan bil lijk.' Ik kon er dien avond niet toe komen om naar bed te gaan. Ik zat in mijn nachtjapon voor de kachel en borstelde, zonder dat ik het wist, voor den derden keer mijn haar. Al 'het mooie dat in de toekomst mijn deel zou kunnen zijn, vertoonde zich aan mijn verbeelding. Wat zou ik benijd worden!.... Wat werd ik ineens iemand van beteekenis He was nog geen twintig jaar, in heel veel opzichten nog een kind. Zij, die op dien leef tijd wijs en krachtig rijn en het leven ken nen, werpen den eersten steen op mij. Mijn deur werd zacht geopend en' Nel kwam binnen, nog in haar avondtoilet. Op haar teenen kwam zij naar mij toe en gaf me een zoen. „Truus, je overtreft mijn verwachting. Ik heb nooit gedacht dat jij zoo goed met man nen kunt omgaan. Jij wordt een grande-co- quette." Ik keek haar met open mond aan.... „O, doe nu als je blieft niet of je me niet begrijpt. Van den eersten dag of heb je Alfred netjes ingepakt. En nu hij ja vraagt, doe je alsof je 't heelemaal niet mei jezeif eens bent, on hou je hem nog een L«c: 3e in spanning. Dat is heel knap, ik zou hei ■*e!f nie* beter kunm^ doen." „Je hebt al meer zulke leelijke dingen ge zegd," stamelde ik, bevend van verontwaar diging, „ik weet_ niet of je ze gelooft of dat je 't maar zegt om me te ergeren. Maar 't is niet waar, ik zweer je Nel, dat 't niet waar is. Ik heb nooit geprobeerd je broer in te pakken, zooals jij 'het noemt. O, God, hoe kan je zoo iels van mij denken Mijn* gezicht scheen duidelijk te zeggen dat ik de waarheid sprak. Nel keek mij een oogenblik aan alsof ze niet wist wat ze er van denken moest. „'Nu, 't is mogelijk," zei zij eindelijk. -,Dan heb je 't onbewust gedaan, dat kan ook wel. Maar zooveel is zeker dat Alfred je voor een gruwelijk coquet nest zal houden als je hem nu niet neemt. En waarom zou je het ook niet doen?" „Ik ben nog geen twintig, hij twee en veertig." „Kindlief," Nel ging voor het vuur zitten en warmde haar voetjes en haar mooi ge vormde, in zijden -kousen gesloken, beenen,' ze bekeek ze eerst heel aandachtig en ging toen voort„een oude man draagt je op de handen. Als je een beetje handig bent, kun je met hem doen wat je wilt. Daarenb ven, Alfred is een prachtige partij en al? ben jo nu een mooi meisje, zoo'n aanbieding krij- je nooit meer." „Geloof je dat hij heel ongelukkig zal zijn als ik hem niet neem?" „Nu, er van dooc- gaan zal hij wel niet. Maar ik geloof dat hij 't goed beet heeft. Ik heb het dadelijk gemerkt. Hij is verliefd „Maar ik niét." „Hoeft.ook' Je houdt toch ook var geen ander." „Nee," ik zal noo;'. meer van eer. ander l houden- dat is voor mii gedaan." Nel proestte het uit. „O wat ben je toe! een gans. Zeg je dat om die geschiedenii met dien jongen Ik vond mijzelf juist nog al interessant Ernst zou mijn eenige liefde blijven, dal ge' voel kwam nooit voor een tweeden keer. Ik zou, als ik Alfred trouwde, hem achting, ge' negenheid kunnen geven, hem onveranderd lijk trouw blijven, natuurlijkNel, met haar lachen en haar ruwen uitval, 'kwekte mij in mijn hoedanigheid van romanheldin. „Ach," zei ik kregel. „Je begrijpt er toch' niets van. Je bent zoo vreeselijk oppervlak' kig. Ga maar weg, ik wil ook maar liever gaan slapen „Dat zal jij wel niet kunnen. Maar ik wel. Adieu Truus. Ik wou dat ik van alle dingenf zoo zeker was, als dat jij mijn sohoonzuster, wordt." Weg was ze. Ik vlocht eindelijk mijn haai en ging naar bed. Maar ze had gelijk, ik deed dien nacht geen oog dicht. Den volgenden dag ging ik naar huis. Ik had een telegrom gezonden dot ik komen zou. Pa was aan het station met een rijtuig. Zijn gezicht stond dreigend. „ïs er wat gebeurd, Gertrude, dat je zoo in eens thuis komt?" v „Nee pa." „Ik wil niet hopen dat je onaangenaam^ heid gehad hebt met de familie, dia zoo liel voor je geweest is, want dan zou je al heel ondankbaar zijn." „Ik heb niets met de familie gehad. Ik za) u thuis wel vertellen." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1