f BUITENLAND. "BINNEN LAN D.~ FEUILLETON. EEN WAAN t jMOKN» DE EEMLANDER" PRI1S DERAOÏERTttlIitH mcl inbegrip van een I. SMITSKAMP TUINARCHITECT ZEIST KOLONIËN. MAISON ,,L' KIRONilELLE" W. VAN flOSSUM AMERSrOORT ONTVANGEN: 145.. OE ECHTE L6DENSTIF REGENMANTELS VOETBALLEN en VOETBALSCHOENEN bij: J. SR00ÏEH00RST -HOF 20. 19e Jarrcang Ne. 189 per 5 maanden voor Amers« AMERSFOORTSGH DA per post 1 2.60. pet week (met crstU verrekering l*8«n ongelukken) f 0.175. »lI0ndeilijke nummert O.OJ. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POOR1WAL. TEL. INT 513. Donderdag 10 Februari 1921 bewijsnummer, elke icgcl meer Ö.25, dionstaanb-c» dmgen en Licidadighcids-adve»tcnticn voor de helft dei prijs Voor handel cn bcdrijt bestaan zeer voordceligc bepalinccn voor het advericcrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op .aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. In de Dinsdagmiddagzitting van de Fran- [Böhe KameT werd bovenal het woord ge- jyoerd door Klotz en Loucheur, die beide een (verschillend standpunt innemen. Door Klotz werd het verdrag van Versailles verdedigd tzijn uiteenzettingen gaven herhaalde •en aanleiding tot interrupties en pro- en van Kamerleden alsmede van Briand. was de opvatting toegedaan, dat de te ts gesloten overeenkomsten van aan merkelijk minder beteekenis waren dan het Verdrag van Versailles. De bedragen, die (Frankrijk in de eerstvolgende jaren zou ver krijgen, waren niet voldoende om zijn las sen te dekken. Bovendien maakte hij de op merking dat Briand een regeling omtrent de ^chulden van Frankrijk aan de geallieerden /niet had weten te bereiken, ondanks de door "de Engeischen gedane voorstellen om de Vorderingen en contra-vorderingen te jsohrappen. U heeft, riep Klotz Briand toe, de mati ging onzer eischen aangenomen, zonder een legenwicht voor het budget te hebben. Met betrekking tot de voornaamste clau sule van 't verdrag, gaf Briand ten bescheid, die den eersten Mei als laatste termijn noemt, heb ik de instemming der geallieer den weten te bereiken, zonder welke Frank rijk geïsoleerd had blijven staan. Briand werd daarop genoopt verder te ver klaren, dat hij op den dag na de conferentie bij de Kamer geen protocol ter aanneming had ingediend, maar dat hij wenschte, dat de Kamer over haar toekomstige verantwoor delijkheid na mocht denken. Daarna deed Klotz een heftigen aanval op den Oppersten Raad, omdat deze had afge- rien van de te Boulogne genomen besluiten, 'olgens welke Duitschland leeningen moest duiten om zijn verplichtingen na te komen. In antwoord op de uiteenzettingen van Klotz gaf Loucheur, de minister voor de be vrijde gebieden, o. a. bizonderheden ten beste oven de schatting der totale schade, «ooats die door de geallieerden had plaats frehad. Zij bedroeg 202 milliard mark in goud, waarvan Frankrijk 110 milliard toe kwam. Een betaling dezer sommen door Duitschland kon volgens het oordeel van financieele deskundigen der geheele wereld slechts plaats hebben door de rijkdommen, d'ie Duitschland door zijn uitvoer naar 't bui tenland zioh verwierf, d. w. z. terwijl het met de geallieerden op de wereldmarkt concur- ;oerdé. Loifcheur ging daarna nader op de Duitsche 'handelsbalans in en stelde vast, Jat deze zich thans op 't peil van voor den oorlog bevond, maar nog aanzienlijk hoo- ger moest zijn, wanneer Frankrijk zou wil len, dat het betaald werd. De Duitsche uit voer moest tot 20 of 25 milliard stijgen. Loucheur schetste, welke hoogte z. i. de Telsf, irtterl. 158. Til eenlse altesten i dat hot rosultaal vftn Uw schepping boven .verwachting zelfs heeft voldaan dat een ieder, die hot ziet, verrukt is over den fraaien ,«*»blik en hulde brengt aan den ontwerper O. F. y. T zeer tevreden le zjin over don keurigen en mank vollen aanlog van oen proot gedeelte van Jl>\in buit on plaats te 's Grayeland J. B. en doel U hierbij mede dat ik bij zönder tevreden bon over den nieuwen aanleg van mijn tuin. Wed. H. J. W.-DE K. Duitsche. uitvoer in d-en loop der eerst volgende jaren bereiken zouwaarbij hij aannam, dat de wiselkoersen in de eersie acht jaren weer den normalen stand zouden hebben bereikt. Loucheur rekent met de volgende vermoedelijke bedragen der uit- voorbelasting papieren francs. 19212X millard 1922: 3TOO millioén 1923, 1924, 19253700 millioen 1926, 1927, 1928 5100 millioen 1929, 1930, 1931 5500 millioen '1932—19636 milliard Voorts berekende Loucheur, dat Frankrijk aan pensioenen jaarlijks gemiddeld twee milliard 500 millioen moet uitgeven en voor de verwoeste gebieden over een tijdvak van ÏO jaar tachtig milliard. Frankrijk zou zijn begroting sluitend kunnen maken door b.v. zijn vorderingen te mobiliseeren. Engeland, zoo besluit hij, had ex in toegestemd vijf jaar lang zijn qjgen vordering niet te mobilisee ren en zijn markten voor Frankrijk open te stellen. Buitenlandsche Berichten. Brussel, 9 F e/b r. (B. T. A.). Hymans is op aandringen van zijn collega's in den' Raad van den Volkenbond teruggekomen op zijn besluit, ontheven te willen worden van zijn voorzitterschap. Hij zal 21 Februari naar Genève vertrekken voor de vergade ring van den Raad. Een telegram int Engelsohe bron meldt, dat de bijeenkomst te Londen tusschen de vertegenwoordigers der geallieerden en de Duitsche afgevaardigden vastgesteld is op 1 Maart. Er is geen verandering gekomen in het program, dat opgesteld is door de con ferentie van Parijs. Den 21en Febr. zullen de geallieerde ministers met de Grieksche en Turksche afgevaardigden het Oosten- xijksche vraagstuk bespreken. B e r 1 ij n, 9 F e b r. (W. B.). Op 't depar tement van buitenlandsche zaken had van daag onder voorzitterschap van dr. Simons een zitting plaats van deskundigen om uit voerig te spreken over de houding, aan te nemen ten opzichte van de besluiten der Pa- rijsche conferentie en Duitsche tegenvoor stellen te behandelen. Dr. Simons gal eerst een overzicht van den tegenwoordigen po- litieken toestand, voorzoover deze betrek king heeft op de kwestie van herstel- De eco nomische en politieke gevolgen van de Pa- rijsche besluiten werden in 't bizonder be handeld. Er werd een kleine arbeids-com- missie ingesteld, die a.s. Maandag beginnen zal mét haar beraadslagingen. Deel maken er van uit vertegenwoordigers van handel, nijverheid, financiën, scheepvaart en werk nemers. Darmstadt, 9 Febr. (W. B.) De he den alhier bijeengekomen financieele com missie van den Landdag, waarin alle frac ties van den Landdag vertegenwoordigd wa ren, plaatste zich als vertegenwoordiging van 't Hessische volk eenparig achter de regeering te Berlijn. De verwachting werd uitgesproken, dat zij onder alle omstandig heden haar „onaannemelijk" zou handhaven ten opzichte van de Parijsohe besluiten. B e r 1 ij n9 F e b r. (W.-B.). Volgens een berioht aan de Voss. Ztg. uit Stuttgart heeft Graf, minister van binnenlandsche zaken, gisteren in den Landdag verklaard, dat hij het op het stuk van de ontwapening volko men eens was met den rijks-minister. De Wurtembergsche burgerwachten zouden wanneer het bevel daartoe door de riiks- regeering wordt gegeven, .worden ontbon den. München, 9 Febr. (W.-B.). In ver band met de besprekingen in den Beier sche n ministerraad en in den boezem der coalitiepartijen kan worden opgemerkt, dut de eischen der geallieerden in zake de ont binding der burgerwachten aan Beieren's vitale belangen raken. Ook nu opnieuw alles nauwkeurig is nagegaan en de ver schillende meeningen zijn gehoord, moet het standpunt gehandhaafd blijven, dat in verband met de zorg voor het herstel en het voortbestaan \fin den staat nog steeds de zelfde motieven moeten gelden, die van den aanvang af zijn aangevoerd. Berlijn, 9 Febr. (W.-B.). Het besluit, dat gisteren door het Beiersche kabinet is genomen, is aan de rijksregeering door een bizonderen afgezant meegedeeld. Naar de Vorwarts meedeelt, is op de bij eenkomst der ministers op den 5den dezer aan de Beiersche regeering een soort van ultimatum gesteld. De Beiersche socialisten meenen, dat de regeering van von Kahr in zake de ontwapening, zal toegeven. Stuttgart, 9 Febr. (W. B.) Simons, rijksminister van burtenlandsche zaken, zal eerstdaags, denkelijk op 13 Febr. (Zondag) voor een bezoek aan de Wurtembergsche staatsregeering, naar Stuttgart vertrekken. B e r 1 ij n, 9 F e b r. (N. T. A. Draad loos). Vele buitenlandsche koopers annu leerden reeds hun bestellingen in Duitsch land, omdat zij bang zijn deuitvoerbelosting te moeten betalen, wanneer Duitschland de 12 pot. belasting op den uitvoer aanneemt. Oost-Indië. Het sultanaat Djokjokarta. Op de vragen van het Tweede Kamerlid den heer Van Ravesteijn betreffende de overdracht van de regeering van hel sul tanaat Djokjakarta aan den kroonprins van dat rijk en betreffende vermindering van de civiele lijst van den sultan, heeft de mi nister van.Koloniën geantwoord. Daar de sultan van Djokjakarta wegens zijn hoogen ouderdom (hij is 82 jaar) niel meer in staat is de regeering van zijn rijk waar te nemen, heeft hij het verzoek gedaan zijn waardigheid te mogen overdragen aan zijn zoon, den kroonprins van Djokjakarta. Bij de Indische Regeering is het denkbeeld in overweging om bij de troonswisseling de civiele lijst, die thans te hoog wordt geacht in verhouding tot de zuivere Rijksinkomsten op een meer redelijk bedrag vast te stellen, niet dien verstande, dat de nieuwe sultan, zoolor.g zijn vader in leven is, dezen een nader te bepalen deel van do oiviele lijst afstaat, zoowel ten behoeve van den ouden vorst zelf, als van een aantal van diens fa milieleden en dienaren. Met het oog hierop zou voorshands die lijst tot het tegenwoor dig bedrag worden gehandhaafd. Verwacht mag dus worden, dat de aan staande troonswisseling voor de bevolking B e r 1 ij n, 9 F ebr. (W. B.). De toestand, wat de staking der arbeiders in de blouses- en kleerenconfectie te Berlijn betreft, is on verminderd. Te Berlijn bevinden zich onge veer 3 4000 coupeurs en coupeuses in sta king. De Rote Fahne schrijft, dat in de blouse- en kleerenconfectie op 7 Febr. de algemeene staking is afgekondigd, daar het sluiten van een looncontract niet tot stand kwam door de weigerachtige houding der fabrikanten. R o a n n e, 8 F e b r. (B. T. A.) Een auto bus, die elf militairen uit' Ffeurs vervoerde, is bij het station van genoemde plaats door den sneltrein St. Etienné-Parijs aangereden. Zeven inzittenden van de auto-bus werden gedood. Stockholm, 9Febr. (W. B.) Volgens Sozial Demokraten heeft de sovjet-regee ring, na herhaalde beraadslagingen, het goedgevonden, dat militaire ofdeelingen van neutrale staten voor de orde in het volksstemmingsgebied van Wilna zullen zorgen. De sovjet-regeering zou geen En- gelsche en Fransche troepen in het gebied van Wilna dulden, maar tegen het zenden van Amerikaansche en Italiaansche troepen geen bezwaar hebben. Kaapstad, 9 Febr. (R.) De Zuid- Afrikaansche partij heeft groote overwin ningen behaald. De stand der uitslagen is op het oogenblik als volgtZuid-Afrikaan- sche partij 45 zetels, arbeiderspartij 9 zetels, de nationalisten 12 zetels, onafhankelijken 1 zetel. De overwinningen der Zuid-Afri- kaansche partij worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat de arbeiders hebben gestemd tegen het republikanisme, zonder rekening te houden met sectarische belan gen, die door de arbeidersleiders naar den voorgrond zijn geschoven. van Djokjakarta geen verzwaring van lasten zal meebrengen. Bij de t.z.t. aan de Staten- Generaal over te leggen bescheiden nopens de overdracht van het sultanaat zullen hier omtrent nadere gegevens worden verstrekt. Kameroverzicht. Tweede Kamer. De voorzitter deelde in <le zitting van Woensdag mede, dat de afdeeling tot voor zitters hebben gekozen, de heeren Nolens, Van Sasse van IJsselt, Schaper, Rutgers en De Wijkerslooth en tot ondervoorzitters, de heeren Van der Voort van Zijp, De Wilde, De Monté Verloren, Van Vuuren en Sohou- ten. De voorzitter benoemt tot lid der commissie voor buitenlandsche zaken (va cature Lohman) den heer Schokking. Interpellatie-Van den Tempel over de werkloosheid wordt toegestaan en komt Vrijdag aan de orde. De beslissing op het interpellatie-ver- zoek van de heer Van Beresteyn (Haagsche subsidie aan de Nationale Opera) wordt uit gesteld, omdat het koninklijk besluit betref fende niet-goedk curing nog niet is versche nen. De voorzitter stelt voor de Interpellatie- Van Ravesteyn (erkenning Iersche repu bliek niet toe te staan daar feitelijk de grondslag ontbreekt. Een Iersohe republiek s hem niet bekend. De heer Van Ravesteyn meent, dat die republiek de facto wel bestaat. Het voorstel van den voorzitter wordt aangeno men met 64 tegen 2 stemmen. Voortgezet wordt de behandeling der In dische belastingen. De motie-Van den Tempel, betreffende uitstel ven -t een -arma* nente 20 pro^ucten^^Iasi'ing. wor>\ ver worpen met 48 tegen 2ï stemmen. De ver keersbelasting wordt uit het ontwerp ver wijderd met 41 tegen 31 stemmen. Het ontwerp tot invoering van de nieuwe belastingen wordt aangenomen met 68 te gen 2 stemmen, waarna aan de orde komt het ontwerp betreffende een wijziging der in- en uitv9eirechten. Het aniendenient-Albarda om niet over to gaan tot verhooging van invoerrechten op garen, manufacturen, petroleum, tabak, si garen en sigaretten werd, wat het garen be treft, verworpen met 45 tegen 20 stemmen, en wat aangaat de manufacturen verworpen met 44 tegen 20 stemmen, waarna de heer Albarda een derde amendement intrekt. Het amendement-Albarda tot verhooging van uitvoerbelasting op petroleum werd verdedigd door den heer Van R a ve st e ij n. Dit amendement werd verwotpen met 33 tegen 28 stemmen. Het wetsontwerp tot wijziging Indische Tti- riefwet werd aangenomen met 42 tegen 17, stemmen. Aon de orde werden gesteld de supple- toire Landbouwbegxootingen 1919 betref fende bereiding van veevoeder uit afvalpro ducten. De heer Snnnes betoogt dat alleen door onderzoek bijzondere commissie duidelijk is geworden dat het Rijk zal moeten beta len. Het departement heeft ten aanzien van' contracten niet fabrikanten zeer lichtvaar dig gehandeld. Spr. meent, dat het beleid van clen mini sters die miet wederlegt de feiten erkende politiek en moreel afkeuring verdient. De heer T een s tra betoogt dat het rap port der commissie voor den minister een voudig vernietigend is. De minister heeft de Konier mededeelingen gedaan in strijd met de waarheid. Berichten. De Staatscourant van gisteren bevat do volgende kon. besluiten benoemd tot klerk bij het kabinet der Ko ningin S. J. Eilander; opnieuw benoemd tot commissaris in Nederland op daarvoor door den minister van Koloniën vastgestelde ver goedingen: lo. de op 1 Januari 1921 afgetre den commissarissen: a. van die eigen pensioenfondsen voor de Indische Landsdienaar nu. F. W. C. Coides, oud-directeur van Justitie in Nedeiiandsoh- Indië te Apeldoorn; b. van het weduwen- en weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren in Ne- derlandsdh-Indië, H. E. Muller, oud-assistent resident in Nederlandsch-Indië te 's-Gravenw hage; c. van het weduwen- en weezenfonds der Europeesche officieren van liet Ned.-Ind. leger mr. D. W. H. de Roode la Faille, oud- rechterlijk ambtenaar in Ned.-Indië te 's-Gra- venhage; <1. van het weduwen- en weezenfonds van militairen beneden den rang van officier bij de koloniale troepen R. F. G. Pourchez, ge pensioneerd majoor-titulair van het Ned. End. leger te Amsterdam en benoemd tot commissaris van de Eigeni Pensioenfondsen voor de Indische landsdie naren de heer dr. H. F. Lumen tut officier van gezondheid le kl. bij liet Nederlandsch' Indische leger met verlof te 's-Gravenhage. aan den heer J. Burgy, referendaris bij 'het ministerie van Buitenlandsche Zaken, vergunning verleend tot hel aannemen van het commandeurskruis der orde van Isabella la Catolica van Spanje aan A. M. MiddelhóE'f op zijn verzoek eer vol ontslag verleend als adjunct-commies bij de Rijksverzekeringsbank. - Het leven is als een bergtooht, hoe hoo- (ger men stijgt, des te ruimer uitzicht. -V.- door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOC. 12 Meer was er niet uit mij te krijgen. Ik zat Tegenover niijn vader in het rijtuig en ik jbedacht hoe zijn gezicht zou veranderen* wajineer ik alles vertelde. De verzoeking om een leugen te verzinnen en stilletjes aan mevrouw Eerhof een weigerend antwoord te schrijven kwam over mij. Ma keek ook al be- Borgd. Ik stelde haar gerust, zei dat ik eerst wat bekomen wilde van de reis en dan wel alles zou vertellen. „Kom dan in mijn studeerkamer," zei pa. Met opzet talmde ik en ma liet tweemaal 'vragen of ik nog niet Maar was. Ik geloof dat jak t met mezelf tamelijk wel had uitgemaakt jd&t ik Alfred Eerhof trouwen zou, al warerv er ook allerlei gewaarwordingen die het mij :bngeloofe]ijk en wonderlijk deden voorko men, maar het idee dat pa en ma -er blij 'Om zouden zijn, was mij onuitstaanbaar. Zoo droog mogelijk, met zoo weinig woor den als ik kon, vertelde ik wat er gebeurd was. Ma begon er stralend uit te zien, ze kwam raar me toe en zoende me. nC> Trirus. kind, hoe heeriiMc hoe orach- tig." Pa vatte mijn handen. Er stonden tra nen in zijn oogen. „Meisje," zei hij, „dat is een gelukkige tijding. Ik ben dankbaar, heel dankbaar." „Waarom?" vroeg ik korzelig. „Kind," kwam ma. „Zoo'n familie, zoo'n positie, zoo'n man 1" „Wat weet u er van? U kent hem niet eens. Hij is oud, twee en veertig jaar en ik geloof niet dat hij sterk is-." Dat laatste wist ik eigenlijk niet. Ik leidde het af uit Alfred's gele, ongezonde tint en uit het feit dat ik mevrouw Eerhof dikwijls had hooren vragen hoe het hem ging. Voor mij. was 't heelemaal geer» bezwaar geweest, ik had er niet eens aan gedacht, maar ik voelde eene groote behoefte om iets tegen het enthousiasme van pa en ma in te bren gen. „We zullen natuurlijk naar derv heer Eer hof inform eer en," zei pa, deftig. „Maar ik twijfel niet of die informaties zullen goed uit vallen. Zóóals je moeder zegt', 't is alles heel prachtig en ik ben blij dat je zoo gelukkig zult worden." „Als ik hem neem," zei ik koppig, „dat staat nog le bezien." „Gertrude 't klonk als een angstkreet van ma, Ik stond op. Zij ergerden' mij onuitspreke lijk. „Ja," hernam ik tergend. „Ik ben een mooi meisje van nog geen twintig jaar, waar om moet ik den eersten, den besten man nemen die om me komt? Alleen omdat hij rijk is?" Ma sloeg de handen in elkaar. Pa werd heel rood maar hij bedwong zijn drift. „Omdat je verstandig zuk zijn," zei hij kalm. „Je mag jezelf dan mooi vinden, maar zoo'n aanbod krijg je nooit meer. Als je dom genoeg bent om dat af te slaan zal je je heele verdere leven verkniezen van be rouw, en ik zal geen medelijden met je ixeb- ben, daar kun je op aan." Hij had er dat laatste niet bij behoeven te zeggen. Ik wist dat 't thuis geen leven voor mij zou zijn, als ik het aanzoek van Alfred niet aannam. Ik had' het kunnen uitsnikken omdat mijn ouders niet eens. niet mij wilden overleggen omdat mijn moeder mij geen enkel oogen blik v/ees op het gewaagde, het ernstige van zulk een vereeniging, omdat het enkele feit van Alfred's rijkdom voor hen voldoen de was. Ik waagde wog een poging en keek ma smeekend aan. „Ik weet niet of ik van hem houd, of ik gelukkig met hem kan worden," zei ik half huilend. Mijn moeder speelde mij over het haar. „Maar kind, natuurlijk word je gelukkig met zoo'n man. Dat hij wat ouder is dan jij, is juist goed. Je moet geleid worden. Je houdt wèl van hem, anders zou je dadelijk neen gezegd hebben. En geloof me, iemand die zoo alles kan hebben wat bit wil, maaktpnem maar vond ten slotte dat ik gelijk had. zijn vrouw persé gelukkig, en natuurlijk hij erg op ie verliefd, waarom zou hij je anders vragen Ik antwoordde niet. Ik begreep wel dat ik niets van mijn ouders te wachten had, dat ik zelf moest beslissen. En ik besliste. Ik geloof dat pa en ma v/el wilden dat ik dadelijk schreef, nog vóór dat ik mijn koffers had uitgepakt, maar ik wachtte twee volle dogen. Hoe ongeduldig ze ook waren, zoo schenen ze toch te be grijpen dat het gevaarlijk kon zijn om al te veel te zeggen er. dus lieten ze mij met rust. Ik stuurde» een kort briefje aan mevrouw Eerhof met het verzoek of Alfred maar eens aan mijn vader wilde schrijven. Een paar dagen later ontving pa een brief uit Brus sel, en zei hij met een stralend gezicht „Gertrude, morgen orn vee uur komt me neer Eerhof hier om officieel om je hand te vragen. Vrouw, we houden h<~Ti natuurlijk ten eten." „En de informaties vroeg ik. „Hebt u die al genomen." „Ze zijn prachtig," zei pa, niet een stra lend gezicht. Ma was in groote agitatie. Ze raadpleegde mij over het eten van den volgenden dag. 't \Va9 een heel ding om iemand, die 't zoo goed gewend was, naar behooren te ontvan gen. Ik zei haar dat zij 't beste deed, met niet zoo erg uit te halen, tenminste niet te la ten merken, dat zij dat deed. Tegen de def tige weelde, de heele omgeving der Eerhofc konden wij, met onze eenvoudige levensms- j nier toch niet op, en 't was veel beter, veel j minder burgerlijk om dat ook niet te beproe-1 ven. Alfred zou dat begrijpen en het op prijs stellen. Ma maakte wel tegenwerpin- Maar 't moest toch alles keurig in orde zijn en dat kostte nog hoofdbreken genoeg. Ik herinner mij 'het half uur dat ik boven op mijn kamertje doorbracht, terwijl Alfred beneden door pa en ma ontvangen werd. Ongelukkig voelde ik mij niet, integendeel, er was geel dat mij aanlokte in het nieuwe leven, dat ik tegemoet ging. Gedurende dia twee dagen had ik met mij-zelf geredeneerd^ Zeker, ik was niet verliefd op Eerhof, maan hij was mij heel sympathiek en tk achtte hei niet onmogelijk dat ik van hem zou gaanf houden. O, niet zooveel als ik eenmaal van! Ernst Rosdijk gehouden had, maar dat was voorbij, zóó zou ik immers nooit ieman<tf meer liefhebben. Dat komt maar eens in een: menschenleven, dacht ik. Van Rosdijk had ik nooit meer Iets gehoord. Ik wist all'eeni1 dat hij, als tweeden luitenant, in Arnhem iiV garnizoen lag. Ik verbeeldde me dot hij int stilte nog onder onze gedwarsboomde lief-? de leed en ik zou door een huwelijk met1' dien zooveel ouderen man, wien ik slechtsf achting en vriendschap toedroeg, geen on-^ trouw plegen aan mijn liefste herinneringJ Een gedachte hield mij nog bezig. Zou ilff Alfred moeten zeggen dat ik vroeger van; iemand anders gehouden had? Ach neenl Het was immers zoo weinig geweest, hij zoii er om glimlachen em ik wilde mijn sentimen-j teele geschiedenis niet ontwijden door. over te spreken. (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1