^euTLTËTONT" OH „LltROlDELLE" 1 MN «M AMERSFOOilT CE ECHTE LQ8ENBT0F REGENMANTELS HEEREH RllüBOTTINES J. GlSTEUfllsT -HOF 23. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. IBOMREMEMTSPRliS PRIJS DER ADVERIEKIIEN EEN WAAN ONTVANGEN: 145.. Ae jaargang No. 190 ma.inJcn voor Amcrv loort 2.10, idem iiaoco |>cr post f 2.60, per weeK (met gratis vertekering legen ongelukken) f 0.J76, alconderlijke nummers 0,05, AMERSFOORTSCH DAGBLAD Vrijdag tl Februari 1921 DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. van 1-4 regels r 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dicnstaanbic* dingen cn Licfdadigheids-adveitenticn voor de helft der prijs- Voor handel en bedrijt bestaan zeer ▼oordcclige bepalincen voor het adverteeicn. Lcue circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. ^•„00 eenlge groote mpgendheid, die aan ètn oorlog beeft deelgenomen en thans aen het vaststellen vajv het bedtog der scha deloosstelling heelemaai niet deel neemt, Is jAmerika. De uitlatingen In de pers der Ver enigde Staten, alsmede de resoluties, in gediend in Senaat en Huis van Afgevaar- jlirden, geven slechts <ie meening weer van enkele groepen. Zij hebben op het autocra- (tlfche gedrag van Wilson in 't geheel geen invloed. Van de zijde der Amerikaansche re eerinig ia tot dusver nog geen enkel v cwxl over de officieele houcfing van Ame lia bekend geworden. Wilson is met zijn hvele 'kabinet in een Doornroosje-sluimer verzonken en men moet afwachten, of Har ding de Vereenigde Staten uit deze verstar ring wekt. Het is onmogelijk, dat Amerika bi» de vaststelling van 't bedrag der schuld, die biet economisch leven der eerstkomende eeuwen beslissend beïnvloedt en waaaruit ock voor Amerika groote voor- of nadeelen kunnen voortvloeien, volkomen ter zijde blijft staan". Aldus de aanhef van een artikel ln de Deutsche Aligemeine Zeitung, die opmerkt, dat enkele Anverikaansche bladen van oor deel zijn, -dat Harding reeds thans in zekere mate langs een omweg zich met de geal lieerden in verbinding heeft gesteld, om ge daan te kfijgen, dat in meerdere mate met de belangen der Vereenigde Staten ten ouzichte van de kwestie der schadeloosstel- li »>g rekening wordt gehouden. De New Yofk Herald schreef aan de reis van den Engelschen gerant Sir Auckland Geddes, een «beteekenis in dezen* zin toe. Hij ver klaarde, dat Lloyd Geo-rge's houding in de kwestie van het herstel, de aangelegen heid der Mesopotamische petrol eumbron- nen en der Engelsche politiek in den Stillen Oceaan langzamerhand ging indruischen tegen Wilson's principes, die ook Harding in dit geval zou onderschrijven. Vandaar, def Engeland door zijn gezant over de voor nemens der Vereenigde Staten ingelicht moest worden. Hoe nauw Amerika verbonden was met de kwestie der schadeloosstelling, bleek uit de reactie van de Amerikaansche beurs, toén de geallieerde voorstellen opdoken. Er ftribstond eerst een verschrikkelijk „Hm und Hét", daar men de uitwerking in 't eerste Oogenblik nog niet kon overzien. Over het algemeen had echter de beurs voor de ge allieerden ongunstig gereageerd. Dat moest wel in hoofdzaak terug worden gebracht tot de 12 uitvoerbelasting, die in Amerika den doorslag bij de veroordeeling door de Openbare meening had gegeven. Er werd ook gewezen op de tegenstrijdige uitwerking van deze belasting en het verdere streven der geallieerden om Duitschland's handel op te voeren. Het was nochtans merkwaar dig, dat men juist in Amerika zich zoo fel verzette tegen de uitvoerbelasting, hoewel de schadelóosstellingseischen, die in natura of in gereed geld betaald moeten worden, een veel ongunstiger invloed voor Ameri ka moesten uitoefenen. De kunstmatige be vordering van den JDuitschen buitenland- schen handel zou de Amerikaansche indus trie op alle wereldmarkten den doodsteek geven. Bovendien was Amerika het land, waarop de geallieerde staatslieden voor 't financieren en 't mobiliseeren der Duitsche schuld rekenden. In hoeverre deze verwach tingen ^puden worden vervuld, moest wor den afgewacht. Maar het had er allen schijn van alsof het officieele Amerika nauwlijks tot tegemoetkomendheid bereid zou zijn, zooals was gebleken uit het gedrag dar Amerikaansche regeering met betrekking Vorsten werden vroeger te veel ver good en thans te weinig geëerd. door SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL. 18 Er werd aan miin deur getikt. Ma kwam >lnr»en. Haar oogen glansden. Op haar wan gen brandden roode plekken. Ze was zeer geagiteerd. „Gertrude, kom je eens bene den e Ik voelde mij ineens ook heel zenuwach tig, maar ik wilde het niet toonen en ik Stond kwasi onverschillig op. „Kind, kind," fluisterde ma, achter mij de trap afgaande, „wat een man, wat een me neer I 't Is te mooi om 't te gelooven." Wij gingen de studeerkamer binnen. Daar vóór den brandenden haard, stond Alfred, kalm en gedistingeerd. Naast hem mijn va der, dien ik reeds op de trap schreeuwerig v>ad hooren praten. Ik bleef op den drempel staan, ma duu rte me naar binnen, Pa lachtte: „Nu meisje, wees maar niet verlegen. Al le .5. vooruit, alles is in orde." Ik geloof dat ik op het punt stond van om "le kecien erw weer naar boven te loopen, maar daar trad Alfred op mij 10e met uitge- i'.oken handen en ik hoor-ie zijn zachte item v«ertrude," ik kern je niet neggen hoe ge- b- i<ig je mij maakt." ILi kuste mij op het voorhoofd, ven. maar. tot de kwestie der intergeallieerde schuld. De Engelsche kanselier van de schatkist, lord Chamberlain, gaf in zijn rede te Shef field te kennen, dat Enigeland Amerika of ficieel had voorgesteld de intergeallieerde schuld ongeldig te verklaren, maar Amerika had geweigerd. Of de weigering eveneens op de rekening der politieke verstarring rr.oest worden geschreven, viel op 't oogen blik nog niet te beoordeelen. Een grool aantal Amerikaansche kranten stond stellig even vijandig tegenover dit voorstel als de regeering en verwachtte, dat het vaststellen der Duitsche schuld Engeland en Frankrijk de betaling aan Amerika zou vergemakke lijken. Dit kortzichtig standpunt, teekent de D. A. Z. hierbij oan, dat o. a. de New York Tri- buna en de New York Times innemen, zal wel nauwlijks door deze of gene verklaring van Duitsche zijde worden opgegeven. Pas de uitwerking der geallieerde eischen op de Amerikaansche industrie, den uitvoerhandel en den export van ruwe katoen, zou hun doen inzien, dat zij door deze regeling in buitengewone mate zijn benadeeld. BultenYandsche Berichten. Genève, 10 Feb r. (W. B.) De Raad van den Volkenbond heeft den duur van het mandaat van den president en van de leden der regeeringscommissie in het Saargebied tot nader order verlengd. Genève, lOFebf. (W.-B.) De Pool- sche regeering heeft aan den Ra.d van den Volkenbond beloofd, dat zij de troepen van generaal Seligowski geleidelijk bij aankomst van de internationale detachementen zou te rugtrekken. Tegelijkertijd verzoekt zij zoo spoed;g mogelijk het tijdstip bekend te ma ken, waarop die troepen zullen komen. De Raad van den Bond zal rekening houden met den wensch der Litausohe regeering en bij de mogendheden voor erkenning van Li- t'auen pleiten. B e r 1 ij n, 10 F e b r. (W. B.) Het Berl. Tagebk geeft een overzicht van de hooge kosten, die Duitschland heeft te bètalen voor het onderhoud der Entente-commis sies. Ca. 2500 leden dezer laatste leven op het oogenblik in Duitschland op rijkskosten, waarvan alleen te Berlijn 375 officieren, 110 ambtenaren en 133 manschappen. Bij het onderzoek van het tarief, dat generaal Nol iet voor het onderhoud der Entente-com missies heeft- véstgesteld, blijkt, dat een ka pitein der Ententetroepen in het bezette ge bied, behalve vrij wonen, meer salaris krijgt dan de Duitsche rijkskanselier en dat een gewoon soldaat, behalve vrij wonen, het dubbelegeniet van een Duitsch regeerings- raad. B e r 1 ij n, 1 O F e b r. (W. B.). De Duit sche commissie voor de oorlogslasten heeft aan de commissie voor de schadeloosstel lingen een nota overhandigd over de kw.es- tie van de Duitsche kolenleveringen, waarin, onder verwijzing naar het op 29 Januari in gediende memorandum, er de nadruk op wordt gelegd, dat, volgens de tot dusver ver kregen -ervaringen, en de verscherping van het programma van Februari, men er niet op moet rekenen, dat de uitvoering moge lijk zal zijn. De toestand is nu zóó, dat men steeds van Duitschland hoeveelheden heeft gevraagd die de maat van Duitschlands kun nen te boven gingen, waarom men Duitsch land ook niet verantwoordelijk kan stellen voor verzuimen. De berekening van de ge dane leveringen is daardoor bovendien vol komen onzeker geworden. Ook wat befreft de kwaliteit, stelt men Duitschland telkens hoo- ger eischen, terwijl de geallieerden zich hun nerzijds herhaalde malen hebben beklaagd over de hoedanigheid van het geleverde, zonder dat men tot dusver de>n weg kon vin den om een plan te maken. Ook wat d-e prijs en het transport betreft, bestaat er geen overeenstemming. Men heeft zelfs niet eens de leveringen afgerekend, die Duitschland op grond van den wapenstilstand met Frank rijk heeft geruild. Ten slotte wijst de nota er op, dat men bij de onderhandelingen over de a.s. kolen- leveringen te Parijs van beide kanten er van moet uitgaan, dat nieuwe besprekingen over het definitieve leveringsprogramma ge- wenscht rullen zijn. München, 10 Feb r. (W. B.) In den Landdag kwam vandaag minister Hamm te spreken over het Parijsche dictaat. Hij zei- de: Wij zijn vastbesloten de Parijsche eischenr die nog meer verlangen dan t verdrag van^Versailles, van de hand te wij zen en „neen" te zeggen. Wij zullen echter nieuwe deskundige voorstellen als Duitsch land's laatste woord uitwerken. De oplos sing kan niet worden gevonden in den geest van 't verdrag van Versailles, maar slechts na uitspraak der economische deskundigen te Brussel in gemeenschappelijke samen werking en met den goeden wil van alle na ties. B e r 1 ij n I 0 F e b r. (W. B.) In een me morandum van den volkenbond, dat bij de internationale financieele conferentie te Brussel in den herfst van 1920 was inge diend, wais de totale 'belasting in Duitsch land slechts op 474.90 Mark berekend. Dai was geschied op grond van oud materiaal. Zij bedraagt in werkelijkheid per 'hoofd der bevolking 75337 Mark. De belasting in Frankrijk bedraagt volgens 't memorandum per hoofkd 41680 francs. Het memoran dum neemt een gemiddeld inkomen van Ierland had gezonden om daarover inlichtin gen in te winnen. Het dreigen met staking, aldus Lloyd George, kan geen invloed heb ben op de houding der regeering,- vyat het toepassen der wet betrof. De regeering zou de zaak beoordeelen naar haar mérites. Barcelona; 10 Febr. (B. T. A.) In verschillende fabrieken moest de werktijd worden ingekort. Men vreest, dat de econo mische crisis in de geheele industriestreek nog zal verergeren. Triest, 1 0 F e b r. (B. T. A.) Naar aan leiding van den moord door communisten op karabinters gepleegd, hielden fascisten een betooging voor het blad Lavoratore. Er werden twee schoten gelost, waardoor een militair en twee fascisten werden gewond. De politie deed het gebouw ontruimen en arresteerde de redacteuren, waarna de be- toogers het gebouw binnendrongen en in brand staken. B e r 1 ij n10 Febr. (W. B.) De rijks- regeering is van haar vertegenwoordiging te Oppeln afgesneden, doordat de Polen alle verbindingen hebben vernield. A t h e n e n, 10 Febr. (B. T. A.) Vol gens de bladen heeft de Hooge Britsche commissaris te Constantinopel, uit naam van zijn negeering aan het patriarchaat medegedeeld, dat slechts bot de officieel er kende Grieksche regeering het verzoek js gericht een delegatie naai* de Londensche conferentie te zenden. P a r ij s 10 Febr. (N. T. A.) De ge zanten van Engeland, Frankrijk, Italië, Roe menië,. Servië en nog andere landen hebben gisteren hun opwachting gemaakt op het 3900 mark, in Frankrijk van 3200 francs per hoofd aan. Wanneer men op den grond slag van deze cijfers zich plaatst en ze, zoo- als 'het memorandum doet, ze in dollars her leidt naar den koers van 31 Jan. 1921, be* draagt in Duitschland het gemiddeld inko men 60.84 clollar (belasting 11.75 dollar), in Frankrijk 's gemiddeld inkomen 225.95 dollar (belasting 29.42 doLlar). In Duitsch land moet zóodoeode de bevolking 20 van zijn gemiddeld inkomen aan den staat afstaan, tenvijl de Franschman maar 13 afstaat. Hieruit blijkt, dat de belasting in Duitschland zeer veel hooger is dan in Frankrijk. Rekening moet er voorts mee worden gehouden, dat van de kleinere in komsten veel bezwaarlijker belasting kan worden geheven dan van de grootere. Brussel, 1 0 F e b r. (3. T. A.). De Dernière Heure bepicht, dat- arbeiders te Wevelghem zich meester wilden maken van een aantal fabrieken om ze zelf te exploi- teeren in verband met de industrieele crisis De gendarmerie kwam tusschenbeide en liet de fabrieken sluiten. Londen, lOFebr. (R.). Met algemee- ne spoorwegstaking wordt gedreigd door de „associated society of locomotive engineers end firemen" (machinisten en stokers), wan neer niet de regeering instemt met het ver zoek een onderzoek in te stellen naar h;?t aantal Iersche spoorwegmannen, onlangs te Mallow doodgeschoten. Londen, 10F ebr. (R.). Lloyd George heeft aan de machinisten en stokers geant woord, dat hij hun brief, waarin wordt ge dreigd met staking, naar de overheden in ministerie van buitenlandsche zaken om hun gelukwenschen aan*te bieden aan den nieu wen Griekschen minister-president Kaloge- ropoelos. Wladiwostok, lOFebr. (R.) Gene raal Semenof heeft een proclamatie uitge vaardigd, waarin hij aankondigt, dat hij het opperbevel over het leger van het Verre Oosten -weer op zich heeft genomen. Wladiwostok, 7 Febr. (R.) Gene raal Tachibana, de nieirwe Japansche op- perbevelhebbr in Siberië, heeft -verklaard, dat de Japansche troepen in Siberië een strikte neutraliteit ten opzichte van de Rus sische binnenlandsche politiek in acht zul- len nemen. De tegenwoordigheid der Japan sche troepen in Siberië heeft ten doel de Japansche onderdanen te beschermen en ordeverstoring in die streken, waar de Ja panners bezittingen hebben, te voorkomen. Washington, lOFebr. (R.) De im migratie-commissie uit den Senaat heeft met algemeene stemmen de wijziging der immigratie-wet goedgekeurd. Men meent, dat als deze maatregel wet wordt, het maxi mum aan-tol vreemdelingen, dat jaarlijks in de Ver. St. uit Europa wordt toegelaten, 300.000 zal zijn. Londen, 10 Febr. (N. T. A. Draad loos uit Poldhu). Volgens bericht uit Was hington heeft de vlootcommissie uit den Senaat heden zijn rapport uitgebracht, waar in zij zich krachtig verzet ve.gen de politiek om den aanbouw der groote schepen uit te stellen. Washington, 9 Febr. (N A\ Draadloos uit Horseo). Volgens de Tele»» graph is een gemeenschappelijke resolute bij den senaat en 't huis van afgevaardigden ingediend, machtiging gevend tot 't verlee* nen van de congres-medaille van eer aan den onbekenden *.Fronschcn en Britschen soldaat, die resp. in de Westminster Abdij en onder den Are de Trtomphe begraver liggen. De uitslagen d~r zijn, naar uit Johannesburg wordt genre' Zuid- Afrikaansche partij 67 zetels, nationalisten 37 zetels, arbeiderspartij O den >cra- ten 1 zetel. Xe mero verzicht. Tweede Kamer. In de zitting van Donderdag werd voort» gezet de behandehng der Supplctoire begrooting inzake de vce- voedervoorziening. Minister Van IJsselsteijn erkent dat de betrokkenen hebben gehandeld met do groot optimisme. Optimisme was in de moei lijke tijden evenwel onmisbaar en de betrok kenen handelden geheel belangloos. Als de van Caloarfabrieken plotseling waren stop gezet zou de regeering door de fabrikanten in gebreke zijn gesteld. De tobrioage is daar* om voortgezet tot liquidatie mogelijk is. Con tracten betreffende vischmeelfabricage zijnl nooit door den minister geteekend, evenwel acht de minster s ch a dev e r go e d i ng_ voor de fabrikanten billijk. Dat het rapport der bij zondere commissie, vermefrigd voor hem zou zijn kan de minister niet inzien. De Regeeringscomissaris mr. T elders betoogt nader 'op juridische gronden, dat de regeering niet anders had kunnen handelen dat zij deed. De heer Sa n n e s dient een motie in waarin het beleid des ministers inzake de bereiding van veevoeder uit afvalproducten en de wijze waarop de minister de Kamer inlichtte, wordt afgekeurd. De heer Van Sasse van IJsselt meent dat de minister en diens vooigangei gehandeld hebben naar hun beste weten en dat de fouten die gemaakt zijn vooral het ge volg zijn van den vorm van Staatsbedrijf er moeilijkheid om geschikte ambtenaren te vinden. De heer T e e n s 11 a merkt op, dot den minister door diens voorganger twee lijsten met dringende werkzaamheden zijn overge legd, waarop de veevoeder-kwestie vier maal wern vermeld. De heer De Monte Verloren kan zich verklaren, dat de minister fouten maak te, die nu achteraf yyprden gezien. De mi nister trad op onder moeilijke omstandig heden. De heer T re u b acht de motie oneerlijk. Voordat men veroordeelt moet vaststaan, dat de mininster opzettelijk de Kamer ver keerd heeft ingelicht en dat >s niet geble ken. De motie wordt verworpen met 42 tegen 23 stemmen. De suppletoire begrooting wordt aangenomen z.h.st. Aan de orde is de Begrooting van Suriname. De heer Van Doorn dringt aan op toe passing van,de groote techniek bij den land bouw ln de kolonie. De heer D e J o n g e wijst op het gewicht van maatregelen in het belang van landbouw onderwijs en gezondheid. Hij dient twee mo ties in, de een vragende om meer bevoegd heid van direct door de bevolking gekozen Koloniale Staten de andere om. georga niseerd overleg voor de Gouvernements- eni ik was er hem dankbaar voor. Ik geloof, dat ik het vreeselijk gevonden zou hebben als hij mii, in het bijzijn van pa en ma, in zijn armen genomen of mij hartstochtelijk gezoend had. Maar ook later, toen we sa men in den salon zaten, deed hij dat niet. Hij hield mijn hand in de zijne, vertelde mij dat hij dadelijk veel1 van mij gehouden had, zei me heel veel vleiends over "mijn uiterlijk en bracht me met veel tact op mijn gemak. Dien middag aan tafel werden onze toe komstplannen besproken. Alfred wilde gauw trouwen. „Natuurlijk," beaamde pa lachend, „je hebt niet veel tijd te verliezen." Mijn aanstaande antwoordde niet op die grap en wendde zich tot mij „Vin je goed Gertrude, dat we dan maar zegden over zes weken?" „Dat is wel heel gauw," aarzelde ik. „Kom meid," begon pa, maar hij hield ineens op. Alfred koek hem even aan, en hij bleef steken. e Eerhof glimlachte Al heel gauw werd het mij duidelijk dat Alfred pa intimideerde. Dat heeft hij zijn heele leven gedaan. Pa is altijd bang geeweest voor mijn man, durfde hem nooit tegenspreken en zoo is de ver houding steeds koel, maar goed gebleven. We zouden dus over anderhalve maand trouwen. Reeds sedert eenigen tijd dacht Al fred er over om een groot buiten tusschen Zeist en Driebergen te koopen. Hij huiverde er echter een beetje voor terug, zoolang hij nog alleen was. Maar nu leek het hem een heerlijk vooruitzicht. Ik \ond het ook prettig cm buiten' te wonen. Hij zou er dadelijk werk van maken; Er meest wel het een en ander aan verbouwd worden, maar we zou den een lange .huwelijksreis maken. In dien Uiid hcon.c hij cat alles klaar knn komen cn hij zijn vrouwtje in een verblijf, har er waar dig, zou kunnen binnenleiden. Feesten bij het huwelijk zouden niet plaats hebben, het was duidelijk dat Alfred, op zijn leeftijd, niet als bruidegom wilde poseeren. Op den hu welijksdag alleen zouden enkele intieme vrienden worden genoodigd. Pa en ma von den alles goed, ik creloof dat zij geknikt en beaamd zouden hebben wanneer mijn aan staande had voorgesteld om in Lapland met mij te gaan wonen. Slechts toen Eerhof verklaarde dat hij niet van plan was om in de kerk te trouwen, trok ma een leelijk ge zicht. In den tijd, toen ik jong was, behoorde het nog tot de zeldzaamheden wanneer een voorhanden vanaf f 12.50 huwelijk niet kerkelijk werd ingezegend. Pa beweerde luidruchtig, dat bij niet zoo klein geestig was om daaraan te hechten en zoo was ook #dit feit beslist. Aan mij werd maar weinig gevraagd. Mijn zwijgen gold dan ook wel als een toestemming. Een oogenblik voelde ik een vage teleurstelling omdat Al fred niet in de kerk wilde trouwen, niet om dat ik daar behoefte aan had, maar omdat ik een visioen had gehad van een schitet- reniden huwel'ijkstoet en van mijzelf in een sleepend gewaad van atlas m?t paarlen ge tooid en bewonderd en aangegaapt door a! de ingezetenen van bet stadjo. Maar ik schaamde mij over die ijdelheid en ik was mijn teleurstelling gauw te boven. Van den tijd vóór mijn huwelijk herin ner ik mij niet anders dan een onophoude lijk heen en weer reizen met ma naar Rot terdam, waar alles beter te krijgen was dan in ons stadje. Alfred had gezegd dat we ons om een uitzet en dat alles niet behoef den te bekommeren. Als ik getrouwd was kon ik alles zoo mooi en zoo goed koopen als ik het wilde. Ma, oan den zuinigen kant, voelde wel iets voor dat voorstel, maar pa wérd een beetje boos. Dat wilde hij niet. Wat dacht Eerhof wel II: moest een uit zet hebben, en een mooi ook, waar niets op te zeggen viel. Nu ik zoo'n prachtig huwe lijk deed, wilde hij geen kosten sparen. De zen keer was ik het met pa eens en dus kreeg ik alles zóó mooi, dat ik er zelf ver steld van stond. Alfred kwam eenige keeren over, maar niet dikwijls, want hij had 't heel druk met het in orde brengen van ons huis. Ik mocht er niets van weten, 't moest alles een ver rassing voor mij zijn. 't Kwam, geloof ik, wel eens bij mij op, dat mijn eigeni smaak in niets geraadpleegd wrrd, maar dat vergat ik toch weer spoedig. Wat wist ik eigenlijke van die dingen af? Wanneer Alfred over stijl en inrichting van een huis redeneerde, voelde ik rrrij heel dom en begreep ik dat ik het gerust aan hem kon overlaten. Hij bracht bij die bezoeken altijd het een of an der kostbare geschenk voor mii mee. Ik vond het heerlijk als hij kwam. Heirtstochteliik toonde hij zich niet Ook niet als we alleen waren, altijd was hij bescheiden er. zacht. Hij behandelde mij met een zekere ridder lijke galanterie, die ik nooit had ondervon den en die mij alleraangenaamst aandeed- Als hij mii onstuimig omhelsd' had zou hij mij verschrikt hebben, nu hij mij vriende" lijk, eerbiedig bijna, op het voorhoofd kuste, voelde ik mij meer en meer tot hem aan getrokken. Op een van zijn bezoeken bracht hij Nel mee. Zij pakte pa ineens in met een tact, die ik nooit bezeten neb, en gedurende de vier of vijf dagen dat ze bij ons was, wist zij uv tiemer met ma te worden dan ik, de eigen dochter, het ooit geweest ben. Ik was niet heelemaal op mijn gemak met Nel. Er lach te zoo iets spottends in baar oogen als ze mij aankeek, dat ik verlegen werd. Vertrou welijk praten vermeed ik maar zij was heet vriendelijk en hartelijk en verkondigde aan iedereen dat zij 't heerlijk vond zoo'1* lief schoonzusje te krijgen. Er werd in on ze omgeving veel over mijn aanstaand hu-- welijk gesproken. Maar de praatjes kwamen mij niet ter oore. Ik zag sleohts de spijtige gezichten en hoorde de zuurzoete op- enr aanmerkingen. Alfred had bijna geen bezoe* ken afgelegd. Wat konden die mensoherv die wij waarschijnlijk in ons verder leven1' nooit meer ontmoeten zouden, ons schelend Ik gaf hem gelijk en! zoo hadden we ons1^ tot het allernoodzakelijkste bepaald, maa»? natuurlijk voelden vele onzer kennissen ztcK1 beleedigd en maakten we on.s door die ham* delwijze geen vrienden. Bij Rika Staal, «nijnl vroeger zoo intieme vriendin, was ik echte» met mijn aanstaanden man geweest. Rika eiV ik hadden elkaar in den laatstenl tijd eeni beetje laten loopen, misschien waren def beweegredenen, die mij noopten Alfred te bewegen met mij naar de familie Staal te gaan, niet alleen van vriendschappelijkett! aard. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1