Eau de Colognsen Zeepen DE EEMLANDER BUITENLAND. KOUSEN ihukkitscius -r,t" ,z t;:: PRIJSDE» AOmïifH A. VAM DE WEQ. Lang@s4s-aat 23. 1.25 BLOUSES 9.7S 2.45 Maison „l'HIIONlEtLE" W. VAN ROSSUM "bInnen landT" ""feuilleton. EEN WAAN 19© Jaargang no. 2üb lts poll -.so. r« v,"'c (met gratis vnrtWcr.ng Segtn ongt.ukien) f 0.17s. allonJciliJkc iiummen OM. AMERSFOORTSGH DAGBLAD Oin&uag 1 rilaart 1921 DIRECTEUR: J. VALKHOFF, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. van 1-4 rebels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnstaanbi» dingen en Licldadl hcidsadve.tentiën voor de helft der prijs Voor handel en bcdrijt bestaan xeer vooideciige bcpalinrcn voor het advcrlceren. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. t Politiek Overzicht iwMwljl de Duitschers als schadeloosstel- een bedrag hebben te beialen van \Wa h'Blard pond, te verdeel en over twee en Jeertig inren, houden naar verluidt tegenvoorstellen het aanbocl in binnen Jerfig jaren TH milliard pond te betalen. vendien zou naar wederom verluidt jde Duitsche minister van buitenlandsche za ten, Dr. Von Simons, verzet aant eek enen te»gen de 12H pot. ad valoren van den uit- Voer. Uit Berlijn wordt echter gemeld, dat Üe geallieerden zullen worden uitgenoodigd léen plan te overwegen volgens hetwelk de geaöheerden zullen worden geïnteresseerd p!j de Duitsche nijverheid. Ondertusschen 'jvordt In het rapport van de economische deskundigen ter Brusselsche conferentie, Ja* dateert van 20 Pebr. 1920, aangetoond, lat (Durtschiand's economische toestand in (rerband met de kleine buitenlandsche Schuld, 2ijn intact gebleven industrie en zijn Beer verman-doTde militaire uitgaven, waar- BchijTvUifk gunstiger is dan die van welke an dere Europeesche mogendheid ook* Bo vendien had Duitschland geen materieele Schade door den oorlog geleden en al was dc depreciatie van 't Duitsche geld op 't oc-genblrk hinderlijk bij de betaling der schadeloosstelling, daar staat tegenover, dat zij voordeeKig was bij den verkoop van Duit- (scae goederen in 't buitenland, waardoor een belangrijk uitvoersurplus was ontstaan. Het economisch herstel van Duitschland was sinds den oorlog sneller gegaan dan dat van de meeste Europeesche landen en daar 't rijk veel natuurlijke rijkdommen bezat, wa ren de deskundigen van oordeel dat de IDuitschers veel meer kunnen dragen dan ze beweren. Ondertusschen zijn Lloyd George, Briand, maarschalk Fooh, generaal Weygand, veld maarschalk Sir Henry Wilson en lord d'Abernon, de Engelsche gezant te Berlijn, gisterochtend van Chequers, het landgoed van den Ervgelschen premier, naar Londen teruggekeerd. Op 't landgoed zijn Zondag de sancties overwogen, die eventueel zul len worden genomen om de eis elven inzake de schadeloosstelling door te zetten- Aan Poch en Wi'lson is in dit verband opgedra gen over de dwangmaatregelen - en rap port op te stellen, dat Woensdag zal worden voorgelegd aan de commissie voor de scha deloosstellingen in het paleis van St. James Vandat*» zullen de geallieerden een voor- loopige vergadering houden, die kan wor den beschouwd als de inleiding tot de of- föcieele conferentie, diie Woensdag begint en waar Dr. Simons en collega's, die gister avond te Londen zijn aangekomen en in 't Savoy-hótel logeeren, zich zullen hebben te verantwoorden. De Duitsche voorstellen zijn nog niet officieel bekend, maar hoe zij zul- Den ziin valt eenigszins op te maken uit de wijze, waarop de Duitsche bladen b.v. op de Pariische besluiten hebben gereageerd. Wat de ontwapentngskwestie betreft, te dezen aanzien verwacht men geen moeilijkheden, dear het Beiersch verzet vrijwel als gebro ken wordt beschouwd. Veel tijd zal de be handeling dezer aangelegerLp'4 dan waar schijnlijk ook niet vorderen. De Grieken zijn inmiddels het minst te vreden. Volgens den bizonderen correspon dent van Havas wordt in oificieele kringen gezegd, dat de Grieksche delegatie uit 'Athene antwoord heeft ontvamgen over het voorstel betreffende het zenden van een in ternationale enquête-commissie naar Smyr na en Thracië. Het antwoord zou een wei gering inhouden. In elk geval zou de Griek sche Nat. Verg», morgen een beslissing ne men over het aanvaarden van 't verdrag van Sèvres. Het onverwachte nieuws, dat de conferentie te Londen voorstelt, genoemde commissie naar Smyrna en Thracië te zen den, is te Athene met groote ontsteltenis en verontwaardiging ontvangen. En men re kent er dan ook al mee, dat de vijandelijk heden tussohen Grieken en Turken in Klein- Azië zullen worden hervat. In Engelsche kringen is men zeer ontstemd over deze on verzoenlijke houding der Grieken en Lk>yd George zegt dan ook, dat de Helleensche regeering de verantwoordelijkheid op zich neemt voor 't bestendigen van den oorlogs toestand in Kleln-Azië. Men znet er duiken telkens nieuwe moeilijkheden op en de Lon- densche Conferentie zou dan ook wel eens nog niet de laatste kunnen zijn, al is er heel •boud ter conferentie gezegd, dat alles nu eens definitief diende te worden geregeld. Buitenlandschd Berichten. Parijs, 27 Febr. (H. R.) De cores pondent van de Corriere della Sera seint uit Londen aan zijn blad: Lloyd George is met Frankrijk voor een dwangactie, als Duitsch land voor den dag komt met onredelijke tegenvoorstellen. Lloyd George zou te ken nen hebben gegeven, dat Engeland deel zou nemen aan mogelijke militaire maatre gelen. De correspondent, die zich afvraagt, welke houding Italië zou hebben aan te ne men, verklaart, dat Italië met de geallieer den op besliste wijze in contact moet blij ven zonder een slag om den arm te hou den en zonder dralen een besluit nemen, wanneer de Franschen en Britten tusschen- bei komen. Verschillende andere Italiaan- sche kranten oordeelen op eendere wijze. Volgens een telegrtm van de New Vork World zal Harding tegen een verdere bezet ting van Duitsche gebieden door Fransche of Engèlsche troepen, in geval de conferen tie te Londen mocht mislukken, zijn veto uitspreken. Men leidt hieruit af dat de Ame- rikaansche troepen niet aan een verdere bezetting zullen deelnemen. Londen, 28 Febr. (R). In het Lager huis deelde de attorney-generaal mede, dat hij Vrijdag een onderhoud heeft gehad met (wee Duitsche vertegenwoordigers van het Rijksgerechtshof te Leipzig over het proces tegen de zeven door de Duitsche regee ring aangewezen oorlogsmisdadigers. Er is gesproken over enkele belangrijke kwesties in verband met de procedure, waaromtrent overeenstemming werd verkregen. De hoop bestaat, dat het proces te Leipzig over on geveer een maand zal beginnen. Britsche vertegenwoordigers zullen aanwezig zijn om den loop van het proces te volgen. Koblentz, 28 Febr. (B. T. A.). De geallieerde commissie voor het bezette ge bied in Rijnland heeft de uitzetting uit het bezette gebied gelast van de Duitschers Bohr en Frankenberger, die beschouwd wor den als volksmenners, die gevaarlijk zijn voor de veiligheid der bezettingstroepen. Brussel, 2 8 F e b r. (B. T. A-). De So cialistische Federatie van de Borinage, die te Home bijeen is, heeft met algemeene stemmen een motie aangeomen, waarin ge- eischt wordt, dat de arbeiders de leiding zullen krijgen in mijnen en fabrieken, die moeten worden genationaliseerd. B e r 1 ij n 2 8 Febr. (W. B.) De Rijks dog heeft de verlenging van den geldig heidsduur der ontwapeningswet tot 1 Sep tember aangenomen met de stemmen van de uiterste 'linkerzijde tegen. Alle amende menten der onafhunkelijken werden verwor pen. In antwoord op een schriftelijke vraag van den afgevaardigde Dtiwell nopens de ver klaring van Led eb our over het bestaan van een communistisch moöruenaarscentrum, heeft minister' Koch meegedeeld, dat geen enkel bewijs voor het bestaan van zoo'n in stelling is geleverd. Hoewel de lijksregee- ring dus de beweringen van Ledebovr niet tot de hare kon maken, acht zij het toch haar plicht lichamen in te stellen om de juistheid ven dergelijke beweringen na te gaan. Dat is bij cl e openlijke ophitsing dei- communisten tot het gebruik van geweld een gebiedende eisch. B e r 1 ii n 2 8 Febr. (W. B.) Naar het Berliner Tegeblatt verneemt, heeft baron von Lucius, Duitsch gezant te Stockholm, een post gekregen r.an het ministerie van buitenlandsche zaken. B e r 1 ij n 2 8 F e b r. (W. B.) Het geding tegen den dezer dagen weer in hechtenis genomen kapitein von Kessel zal, naar de bladen melden, 15 Maart in behandeling komen bij de jury van de arr.-rechtbank ie Berlijn. P a r ij s 2 8 F e b r. (B. T. A.) Bij de ver kiezing van een opvolger van Millerand als Kamerlid heeft geen der partijen een vol strekte meerderheid behaald en moet her stemming plaats vinden. Fransche en Engeische socialistische mar tijen de kwestie van de schadevergoeding té bespreken, om de oorlogsèchulden te in- ternatior.elis&eren, om den plicht vast te stellen van de landen, die gespaard bleven, om de verwoeste streken te helpen. Voorts e.schte Mistral de ontwapening van de mi litaire organisaties, met name de Orgesch en eischte hij een algemeen-e herziening der vredesverdragen. Een eveneens met algemeene stemmen aangenomen motie-Ledebour verplicht alle socialistische partijen alle middelen aan te wenden om te voorkomen, dat de kapitalis tische mogendheden in sovjet-Ruslancl tus- schenbeide komen en eiscüit het sluiten van den vrede niet Rusland. Voorts weer Lede- bour nog op het gevaar van een tegen-re volutie in Hongarije, op de con tra-revolu tionaire bewegingen in Polen en Roemenië en op den plicht van het Duitsche prole tariaat een staatsgreep van de Orgesch te voorkomen. De internationale socialistische conferen tie besloot tot het voorbereiden van een demonstratie voor algemeene ontwapening en herziening der vredesverdragen in alle groote steden op 13 Maart. B o e d a p e s t, 2 8 F e b r. (B. T. A De courantenzetters 2iin in staking gegaan, daar hun eisch inzake loonsverhooging niet was ingewilligd. Boekarest, 28 pebr. (H. R.) Duitschland heeft zich bereid verklaard de 80 millioen goud aan de Roemeensche schatkist terug te geven, die zijn legers in Wallachije opgevorderd hebben. posterijen en telegrafie in algemceneil dienst; de hoer L. Hanze benoemd tot vioe-con* sul der Nederlanden, te Ostende, buiten be« zwaar van s lands schatkist. Het ressort vaat het vice-consulnat onvvat de arrondissement ten Ostende en Vcurne. lrot. SOE^E HAHBSroifl 1.50 zw- Katooa paai' PRIMA Wis^hz t'a Amarlkaanscae TiYLVAil 44 LAWGESTRMT AMERSFOORT P a r ij s 2 8 F e b r. B. T. A.) Het gezwo renenhof is heden begonnen met de be handeling van de «amènzwring tegen de veiligheid van den staat. De beklaagden zijn Boris Lifc'nito, genaamd Souvarine, Mont- mousseau en Monatte, leden van het comi té van de derde Internationale, Sigrnnd, Botte, Anot, Lebon, Biraud, Rabilfant, leden van de communistische sovjet-organisat«e. De acte van beschuldiging zet uiteen, dat z>j in overeenstemming met Lenin en de bol sjewisten besloten waren,door het achter eenvolgens uitlokken van stakingen een gunsti-gen bodem vo-y d-e - revolutie in Frankrijk voor te bereiden. Het verhoor '.°i\ vedrtien dagen duren. Londen, 28 Febr. R.) In antwoord op een vraag betreffende de kans op her nieuwing der onderhandelingen inzake de hervatting van den handel met Rusland, verklaarde Horne dat, voor zoover aan de Britsche regeering bekend was, Krassin thans naar Engeland onderweg was en dat de onderhandelingen opnieuw zouden wor den begonnen, wanneer hij weer terug zou zijn. \vr e e n e n, 2 8 F e b r. (B. T. A.). In zijn laatste bijeenkomst heeft het socialistisch congres de leden van het algemeen bestuur gekozen Bracke en Longuet voor Frank rijk, Wellhead en Sbinvell voor Engeland, Ledebour en Crispien voor Duitschland, Ad- Ier en Karet voor Oostenrijk. Na de toespraak van Bracke wees Lede bour op de onmogelijkheid voor het ver deelde Duitsche proletariaat oni te strijden tegen de reactie. Het congres nam met al gemeene stemmen een motie-Mistral aan, waarin kennis wordt genomen van het voor stel der Fransche afgevaardigden om op een gemeenschappelijke bijeenkomst van de Volgens het Oekrainisch Pers-Bureau melden vluchtelingen, dat de roode terreur in Kief toeneemt. Sovjet-kranten publicee- ren dagelijks geweldige lijsten van terecht stellingen. Een der laatste lijsten bevatte de namen van 224 personen, die bij 't on derwijs zijn, o. w. 37 vrouwen. Zij werden gefusilleerd wegens aan opstandelingen verleende hulp. Constantinopel, 28 Febr. (B. T. A.) De verovering van TifHs door de too- den" wordt thans bevestigd. De bestuurs ambtenaren en de buitenlandsche kolonies hebben zich teruggetrokken naar Koet eis en Batoem. De Georgische troepen zijn ver slagen tussohen Gagri en Soekkoem. De stad Poti wordt bedreigd. De Staatscourant van 28 Februari be vat o. a. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot staatsraad in buitengevvonen dienst nir. dr. J. A. baron de Vos "van Steen- wijk, aftredend directeur van het Kabinet der Konrngin-; op verzoek eervol ontslagen als admi nistratief ambtenaar 3e kl. bij de visscherij- in spec tie mej. J. C. D. M. Redeleer, te Am sterdam. 1. met ingang van 1 Maart 1921 aan den directeur van de postcheque- en girodienst M. G. de Bloeme op verzoek eervol ontslag als zoodanig verleend; 2. de heer M. G. de Bloeme bovenbe doeld benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau; 3. met ingang van 1 Maart 1921 benoemd tot direcleur van de postchèque- en giro- clier. sr A. W. Kymmell, thans inspecteur d-er Audiëntie. De gewone audiëntie van den minister van Binnenltindsche Za* ken zal op Woensdag 2 Maart e.k. niet plaatt hebben. D e R ij n v a a r t. Naar wij vernemen* nemen de heeren prof. jhr. mr. dr. W. J. M< van Eysinga, hoogleeraar in het volken* recht te eLiden en Nederlandsoh Rijnvaart, commissaris A. G. Kröller, lid van den Raad van Bijstand van de directie van Beo* nomische Zaken van het dep. van Buiten* landsche Zaken en C. A. JoWes, uod-inspec* teur-generaal van den Waterstaat, namens de Nederlandsoh e regeer ing deel aan de zit© ting van de Centrale Commissie voor do Rijnvaart, welke dezer dagen te Straatsburg is bijeengekomen. Dezer dogen is voorts de verschijning <t verwachten van een ontwerp \an wet tol goedkeuring van het protocol van 21 Jan. j.l. inzake Nederlands toetreding tot de ar* tikelen van het vredesverdrag van Versaü* les welke het Rijniégime betroffen. Mr. E v e r w ij n. Dc administrateur» chef van de Af d eel ing Handel van het Do* partement van Land'fcouw, Nijverheid en Handel de heer Everwijn, heeft zioh Zater© dagavond naar Engeland begeven, ter bij woning von de te Birmingham gehouden wordende British Industries Fair als regee- ringsvertegenwoordiger voor Nederland. Mr. Everwijn wordt einde dezer week fcf 's Graven-hoge terug verwacht. Burgemeester Tellegen. Bi» gemeester Teilegen is Zondagmiddag per stoomschip „Prins der Nederlanden" te N'»« pels aangekomen. Internationaal Landbouw* instituut. De correspondent te Parijs de* N. R. Ct. meldt Dr. Van Rijn, rijkslondbouwconsulen^ verbonden aan het Nederlondsche gezant- sohap te Parijs, is benoemd tot Nederland'f vertegenwoordiger bij het internationale landbouw instituut te Rome. De heer Van Royen, onze gezant bij het Quirinaal, be* hartigde tot nu toe de Nederlondsche belong gen bij het instituut. Op aandrang van de heer Van Royen besloot de Regeering, even als andere vegceringen, de vertegenwoor diging aan een deskundige op te dragen. Met ingang van 1 October zal de heer Van Rijn zijn post te Rome aanvaarden. Behoud van natuurschoon in hetGooi. Het lid der Eerste Ka nier de heer Polak, heeft den minister van Waterstaat eenige vragen gesteld, inzake den geprojecteerden elecbrischen spoorweg AmsterdamHilversum. Zoo vraagt hij, of het juist ïs, dat de ge projecteerde eleotrisohe spoorwag Amster dam—Hilversum in laatstgenoemde plaats zij.n eindpunt zal krijgen in het Corvers- bosch, dat cle lijn van daar gevoerd zal won* den onder den 's Gravelandschen weg, orni verder het buiten Wisseloord en het Nim- rodpark en daarna de bosscben van Span- rlerswoud, Boekesteyn en Kamphoeve to doorsnijden en te Bussum in het Spiegel uit te komen, om een eind verder zich te ver eenigen met de bean van den HoUandscherf Spoorweg en dezen verder te volgen. De lieer Polak ziet hierin ean even schro* melijke als onnoodige schemes van het be trekkelijk weinige, dat het Gooi nog aan' ongerept natuurschoon bezit- De heer Polak verzoekt dan ook een an dere oplossing, a.1 vorens definitieve conces- Gelukkig is ons instinct sterker dan on- le rede. door SUZE I.A CHAPELLE-ROOBOL. 27 Bn zoo namen wij op een mooien lente- jTnorgen afscheid van Ernst Rosdijk, die ons tot aan het staiion uitgeleide deed. Door kussens gesteund lag .Alfred in de gereser veerde coupé. Reeds dctclein-e rit in den auto Jiad hem erg vermoeid maar hij glimlachte in hield Ernst's hand in de zijne en dankte ncm met nauwelijks verstaanbare stem voor öa d'e vriendschap, hem in de laatste dagen "■bewezen. En Rosdijk keek vol medelijden in ih&t bleeke, afgematte gezicht. Hij was zicht baar aangedaan Hij wist wel dat hij dén ar men stumper ndet zou terugzien T Ik schaam de mij, omdat zelfs nu een gevoel van ver achting mij doortintelde. Wat was hij veel Jbetesr, veeJ edelmoediger dan ik f Toen keer- hij zich tot mij, hij drukte mijn handen, <cijn oogen keken in de mijne. Ik las er een jwereid van belofte, van liefde in. „Wanneer je mij noodig hebt," fluisterde '^ij, „dan telegrafeer je, ik blijf in- den Haag." Ik knikte en kon haast niet spreken. „Je zult op mij rekenen, niet waar?" .Je." Ciska zat te schreien in haar hoekje, ik hoorde hem tot haar sprekeni en ik zag boe hij zich tot haar overboog, niaar ik verstond de klanken niet, en ik onderscheidde niets van zijn gezicht toen hij haar vaarwel zei. In mijn ziel weerklonken zijn woorden „Je zult op mij rekenen, niet waar?" Ja dat zou ik, nu en altijd, heel mijn volgend le ven. Ik nioest denken aan negentien jaar gele den toen Alfred mij als jong gehuwde vrouw naar Sparhuize bracht Toen was 't een koude, sombere len'tedag en droop de mist in dikke droppels van de nog kale boomen. Nu botte het jonge leven In duizenden knoppen uit en welfde zich een lichtblauwe hemel boven 'het mooie huis. Nu was alles licht en heerlijk en de vogels jubelden de lente tegemoet en ook in mijn borst voelde ik de lenteweelde, terwijl ik toch wist dat heel spoedig de dood hier zijn intrede zou houden. En toen Alfred door Dirk en de pleegzus ter, die ons vergezelde, de trap werd opge dragen en ik Ciska's betraande oogen zag, toen voelde ik mij schuldig tegenover mijn kind' en wilde ik mij voorhouden dat ik slecht en harteloos was, omdat ik niet met haar mee kon lijden. Maar ik kon niet, ik deed mijn best, ik bleef bij den zieke en verpleegde hem, zoo als ik hem in al die jaren niet verpleegd had. Dat deed ik niet alleen terwille van Ciska, maar zeker ook wel uit medelijden met Al fred en misschien uit een zeker egoisme, uit een behoefte om, wanneer alles gedaan zou zijn, tot mijzelf te kunnen zeggen„Ik heb mij niets te verwijten, ik heb hem gesteund en ben hem irouw gebleven tot het 'laatst. Ik heb mijn plicht volbracht, nu heb ik mijn geluk verdiend, nu mag ik eindelijk genie ten met volle tepgen, ieder oogen'blik dat ik nog te leven heb benutten, inhalen de sohade die ik heb geleden." En tochtoen Alfred eindelijk het moede hoofd ter rust neigde, toen zijn reeds gebroken oogen mij met een laatsten, ver langenden blik aanzagen en zijn lippen nog eert woord van dankbaarheid en liefde tracht ten te stamelen, voelde ik plotseling een on eindige weemoed omdat ik den man, die mij zoo had lief gehad, niet oprecht kon be treuren. Ernst Rosdijk kwam voor de begrafenis over maar ik sprak hem geen oogen'blik al leen. Gelukkig behoefde ik geen rol te spe- e. G T M M „WOOD-W31LNE" „FUSSSLL." „FRED GRIP" ZOI.EK EfJ hakken lenmen verwachtte niet dat ik een treu rende, wanhopige weduwe zou zijn. Ik zag dat mij mij nog steeds benijdde als vroeger, misschien nog meer, omdat mijn naaste be trekkingen wél wisten hoe onbeperkt Al fred's vertrouwen in mij geweest was en hoe hij mij uilsluitend meesteresse liet over al les wat hem toebehoorde. Mijn moeder, die mij sedert mijn huwelijk altijd niet eerbied behandeld had, legde nu een slaafsche on derworpenheid aan den dag, die mij onuit sprekelijk hinderde. We zagen elkaar in den laatsten tijd weinig, slechts met een sterf geval. Nu meende zij <mij te moeten komen troosten, maar ze liet zoo duidelijk haar in genomenheid met de rijke weduwe blijken dat het een verlichting voor mij was toen zij, den dag na de begrafenis, weer vertrok. In jaren had ik ook Nel, mijn schoonzus ter, niet gezien. Nel wao gescheiden van 'haar eersten man, ze was hertrouwd maar beweerde dat zij het niet beter getroffen had. 't Kon ook wel haar fout zijn, ze was eerlijk genoeg om dat te bekennen, maar weer scheiden, neen, dat was niet noodig. Ze gingen tóch al lang ieder hun eigen weg, ze hadden geen kinderen en deden wat zij wilden. Gedurende al de jaren van mijn hu welijk had ik Nel maar heel weinig gezien- Ze kwam een enkelen keer op Sparhuize, maar de sympathie tusschen ons beiden werd hoe langer hoe minder. Ze kon mij zoo ergeren want ik voelde altijd in haar spot tend en toon dat zij mij beschuldigde enkel een huwelijk uit berekening gedaan te heb ben. In haar oogen was ik nooit te beklagen geweest En nu, nu ik heelemaal niet onge lukkig was, hinderden Nel'? sarcastische woorden mij meer dan ooit. Ernst Rosdijk had zij nooit gezien, zij wist niet dat hij het luitenantje was, waarop ik in mijn jeugd ver liefd was geweest. De zinspelingen van dien aard bleven mij bespaard. Ze kwam zonder haar man, alleen voor de begrafenis, en ze vertrok heel gauw. Toen waren we met ons drieën, Ernst, Ciska en ik. Ik had hem ge vraagd nog een paar dagen ie blijven, maar toen alles afgeloopen was voelde ik een benauwde beklemdheid en ik wist dat Ros dijk die deelde. Mijn hart klopte alsof het bersten zou als wij een paar minuten alleen waren. Hij zou nu nog niet spreken, <le kiescbheid, de tegenwoordigheid van Ciska maakten bet onmogelitk. maar ik zag 'bet wel, hij leed door dat gedwongen zich inhou den. Nu ik zeker wist dat geen hinderpaal ons geluk meer in den weg stond, was ik zelf kalmer geworden, niaa. ik begreep dai •hij verlangde en toen hij mij zijn besluit oml te vertrekken meedeelde, voelde ik zijn be« weegredenen Het was beier dat we elkaar inl eenigen tijd niet zagen. Ik had behoefte aanl de eenzaamheid, ik moest alleen zijn omi mijn naderend geluk onder de oogen te fcun* nen zien, en dat durfde ik niet in de tegen* woordigheid van Ciska, die oprecht be« droefd was over den dood van 'haai vaderj Het kind voelde zich overspannen, haar ze* nuwgestel was geschokt en ik stelde haaf, voor om naar den Haag terug te keer en enf bij goede vrienden te 'logeeren. Ik verwacht^ te dat 2ij bezwaren zou hébben, dat zij mij niet alleen kon en wilde iaten, nu ik, zooalsi zij dacht, verdriet had, maar zij was bereid te gaan, maakte slechts heel weinig tegenj weipingen. En ik begreep het niet een's dab er in de handelwijze iets vreemds was il^ ging zoo egoïstisch op in mijn eigen blijd^ verwachtingen dat ik niets merkte van het* geen er-omging in. mijn kind. Zij vertrok rne^ Ernst. Toen zij afscheid van mij nam, viel«5 mij om den hals en vroeg schreiend of iü niet erg eenzaam zou zijn „\I moet dadelijk schrijven als u li^v^4 hebt dat ik thuis kom, u zal zoo alleen ^j1^- „\\/el neen, kindje, ik heb zoo ontzetten*^ veel te doen en te regelen. Je hebt wat veH, andering noodig. Misschien kom^ik tzell over een week of vier weghalen."- ,i ,,0 ja, dat moet u doen."' ("Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1