I puis DEK atsimiüi r, LUst: W.MN ROSSUM FEUILLETON. EEN WAAN "BUITENLAND. A. 19e Jaarqanq Nft, 207 KïKNaiispiiisirj:""»" DE EEMLANDER" Laat THANS Uw Rijwiel uiteennemen, Lakken of Nikkeien! ..wit een fonews roopi ~n7vn -. r—r BESPAART ZICH HOÖGF A. SVS. DSN HESJES, Langesirsai 81?. Teï?f, No. 58. Fongars Agent. „Die menscben moeten zoo schrijven." i, ssusra? ibbhiteci ra HANDSO^IOEHIH 1.50 t'fillSFIi zw. Katoen 1.25 fcranrik?a«/(sijs WLVAH KOUSEN L, post f 60, per week (met gratia verzeker ng rien ongelukken) f 0.17», alzonderlljke nummers f 0.05. SFOORTSC DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORVWAL. TEL. INT 513. Donderdag 3 Maart <921 bewijsnummer, elke repel meer 0.25, dienstaanbic# dingen en Licfdadigheids-adveitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcciigc bepalingen voor het advcrtccrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag tocRC.-.ondcn. NU behoeft U nog niet lang op aflevering te wachten, MU is net drukke rijwiel-ssizoen nog niet begonnen! REPARATIFRtÜfmHbtH Speciaal ingericht voor moeilijke reparaties. Vlnnge bediening I Prima af werkingBillijke prijzen I EK KIIDT DUS COEüüUOP". Den van- de leden van- d'en1 Raad/ Ivöefb •ziEgih '^eni paar onhebbelijke- woorden laten/ omt- y-ailien, -welQce een zeer on-aan/gewanven Indruk Raakten en. een droeven kijik gaven. op die 'eagemaar'dïLgie geestesgesteldheid! van die meeste socialisten, die, zooals die redactie reeds opmerkte, geen eerlijke overtuiging bij den. tegenstander kuncven of willen- er- Jöenmerw en. altijd' maar weer snuffelen ma-at onzuivere motieven. Toch moet men dergelijke uitlatingen <rv>et al te tragisch opnemen. Die menscben zijn onevenwichtig, het ontbreekt hun a-a-n. alge- me erue, harmonische ontwikkeling, hun geest *9 scheef. Men kan hun niet ale 9 toereke nen wat zij zeggen. Zij willen al® volkslei der optreden maar zijn or nog riet nijp voor. Zij zijn sledhte voor propaganda eru par lij- povitieOc geschoold! (en meestal uitmuntend gJesahooCd) en h-et gevolg is dat zij alles van dlif. etóne standpunt bekijken. Door en- déo-r .ye politielet, verwaarloozen zij hun geeste lijke en in-tell-ectueeie ontwikkeliing. Zij gaan op hu de kDrine partij-politiek. Al® zij zich &S eens met kunst of wetenschappen -inlaten, ïs het met partij-politieke oogmerken om k-uns-fc en wetenschap dienstbaar te maken aan de proipaganda. Sooiali'sti'sdhe za-rugver- eienrgteigen, soci'alisti-soji-toon'eel wijden zich nèet aan de kunst om de kunst dioc'h om de propaganda. Zij 'beoefenen niet d!e kunst, zij plagen die muze. Men za:l mij tegenwerpen, diat er onder de socialist-en ook kunstenaars en mannen van wetenschap zijn. Ik zal bet niet ontkennen, maar zij mem-en een bescheiden plaats irn die partij arc, zij rijm eerst kunstenaar en man van wetenschap en daarna par-sooialli-st. Bn als rij het omgekeerde wilden probeeren, Zou men heim spoedllg- aan h'et verstand bren gen dat zij maar liever naar hun studeer kamer moeten terugkeeien. Die mensaben rim niet bruikbaar in de' partij. Men heeft SÏeohte propagamdfetiscbe werktuigen-woo- dlg'. bnd-iVöduo'ktedt is contrabande. Waarom zich ook te verdiepen in andere dan poli tieke cultuur Daar bereikt men- 'bij die mas sa toch niet veel mee. De eigenliefde is al genoeg gestreeld' dooi de gemakkelijke la1 i weren, welke mem met ©enige redlemsa-rs gaven) en pakkende, bana'l'e leuzen pl-ukt 'bij een- - angst v allig-eeniz-ijditg voorgelicht pu- Tc!®?. Inieri. 1S8, Dit ecnlgc sttesten dat het rosultaat van Uw schepping boven verwachting zelfs heeft voldaan dat een ieder, die.hel /.iet, verrukt is over don iraaion aanblik on hulde brengt aan den ontwerper G. F. v. T. zeer tovrorlen te zijn ovor den keurigon en niuakvollon aanlog van oen eroot gedeelte van mijn buitenplaats to 's Giavoland J. B en deel U hierbij mede dat ik bij onder tevreden bon oyer den nieuwen-aanleg Tan mijn tuin, Wed. H. J. W.-DE K blOe-kmem heeft nvaa-r één zorgte voor komen-, dat dit publiek ook met ondiere in- zfiiCh-tem bekend! wordt, vaindia-ar en niet zonider reden de éctie tegen de Courant en andere neutrale blalden. Du choc d'es opini on.® jailfliit 'lavérité, maar de waarheid even als dé wa-^rdiighei-d, is niet altijd in- d'e soci alistische propagaind'a ie gdbruiiken. Zij -is zeer, zeer merkwaardig de socialis tische mentaliteit. Voor psychologen- moe ten er imteressastte sludii-es van- ie maken rijn. A-Is men die mentaliteit mist, deugt bven niet voor het vak.' Dat heek men dozer dag-en nog ervaren met dir. van Leeuwen, den lerdor van de socialisten in dJe prov. Utrecht, chef cilu-s oo-k van onze Amersfoortsche rose broeders. Niemand zai kunnen ontk-enruen, dat dn van Leeuwen, ook toen bij nog onverdacht S. D. A. P.-er was, bij zijn politieke ticigemsla-n- die-r® -alllijd 'in hooge eere stond1zij zogen in hem dien idealist -eru teven® den prac-tischen werker. Wélmr, ontgoocheld heeft dr. van Leeu wen het hoofd' -in de schoot moeten loggen; die samemwehking met zijn verpolitiekte g-eesl'verwaivtem werd hem onmogelcj-k. Leest, wat hij schrijft ter verklaring van zijn uit- tred'inig uit de partij. „Allereerst heb ik ervaren, dat, in st-rijd met d'e eerste eischen van het socialisme, in die S. D. A. P. niet Sledhts iedere eerbied voor die persoomlijk'heid van d'en enkelen mensoh ontbreekt maar daarón zelfs geen plaat® is voor een zoodanégen/eerbied, niet -slechts, zelfs a-an den trouwsten en meest overtuigden werker, niet wordt toege staan, in overeenstemmiing met en in ean- sluitinjg aan zijn persoonlijken aanleg en zijn persoonlijken! gaven te arbeiden, zelfs niet wanneer hij daarbij volkomen rekening houdt met de beginselen, Ivet pr-oga-am -en het bel-arug dér S. D. A. P., maar aan zijn per soonlijkheid1 -een- zooda-niJgen d'wang wordt opgelegd, dat hij zelf d'aaron-dsr -lijdt en zijn wenk daar do or wordt bedorven. V-andaar, dat zeoveben, na kort-eren of lortgenen tijd voor de S. D. A. P. te hébben gearbeid, zich ombgoochieM aan dien arbeid onttrekken. Vandaal-, dat zoovelen, die door hun levens beschouwing toetreden tot de S. D. A. P. ge dreven worden, toch -ben slotte 'bullen deze partij blijven, afgeschrikt -door hetgeen zij in d'ie partij waarnemen. Ik voor anij meen, dat eem der bedoelingen van de socialis- fciscbe maatschappij moet zijn, de volle ont wikkeling van ieders persoonlijke gaven en van ieders persoonlijkheid ten bate van hét geluk dei* gemeensohap en van het geluk dér enke'léngen mogelijk t-e maken. En ik weet •bij ondentinding, dat nooit betere arbeid wordt verkregen en nooit grootere arfc'e.ids- •vreugde en arbe'ids\rold'oeriirtg, dan wanneer men ten volle rekening houdt met de per soonlijkheid en het persoonlijk leven van hen, aan wüe men dien -arbeid tos ver trouwt. Pc weetT helaas, ook bij ondervinding, dét iets dergelijks in de S. D. A. P. onbestaan baar is. „ïn de tweede plaats heb ik ervaren, dot, al weer in- strijd met de eerste eiischen van het socialisme, in dé S. D. A. P. iedere be hoorlijke opvoeding van de partijleden tot degelijkerv partij arbeid en tot goede, flinke onitwikk-elde, sociaal-democraten, achterwe ge blijft. Zelfs wond't een diergelijke opvoe ding door gaans overbodig -en iin strijd -met »het partijbelang gea-cht. Bn toch zou, -ter wille van het socialisme, ter wille van den vooruitgang der menschhieid, tetr wille van de maatschappij-ontwikkeling, n/iets meer en «ni-els eerder noodiiig zijn dan dat. Immers, wanneer men will komen tot -een maatschap pij, waarin de vrije, vol-ontwrkkelde -enk-eliin- gen, te za-mer. den arbeid van wortbrenging van dien -groot9t mogelij-en stoffelü'-ken- en geestelijken rijkdom, en den arbeid tot voor bereiding der opkomende geslachten voor dat werk, dan is toch wel vóór alles noo- dig, -dat de menschen, die, socialist, de komst een er -dergelijke maatschappij willen helpen voorbereiden en mogelijk maken, zelf in het bezi't van dé daarvoor noo'dige lcenn»- en ontwiklkoling k-c-men. Het gevolg van ebt alles, dat -de S. D. A. P., naarmate haar le dental groot er wordt en horr, po'lil'-ke in vloed toeneemt, In omgekeerde rroh-tinig mi-n/d'er -en m-iinder beaekend -werdï voor haar taak'. „In -d'e derde plaats heb ik ervaren, dat, medé ten gevolde vnvi het zooeven uiteen gezette. de S. D. A. P. in to nemende mate onder de leiding van „voormannen" komt, die voor hun taak onvékloonde hrrcberud of volkomen onberekend zi»n, en waaroavder er, helaas, te velen zijn, die onder dien o .- derfclijken 'invloed staen vc:\ een rJict 'bc- fing dezer partij, zoolang kon. ik ook, on danks mijn 'bittere ervaringen, lid der S. D. A. P. blijven-. Immers, op dat arbeidsveld kon ik, naar mijn overtuiging, nog veel goed werk verrichten. „Toen -ik evenwel ook mijn arbeidsveld prijs moest geven, toen die eenhei'd'sfront- motie der S. D. A. P. miij \-a-n mijn arbeid®- •veld afjoeg, ja, toen was er geen enkele reden voor mi j meer, om niét h'et e enige beshflit te nemen, dat mij toen meer open stond: uit te treden uit de S. D. A. P. ft heb dat besluit niet genomen in overhoas ting of onder den invloed1 van eenlge ooigenbii kkeli jik e verbittering of ontstem ming. Ik nam het, mij volledig rek-eruschap gevende van d;e bete eken is -en de gevolgen van een dergelijk besluit, en bereid om met en voor d'e mijnen te zoeken naar een nieuw maatschappelijk arbeidsveld." Zal ons Anïwsfoortsch ana'dsHd rvu soms .ook uitroepen „dJie nian. moet -zoo sthrij'vonf J-a .inderdaad, die man m oe s t zoo schrij ven. Züjm eerlijke overtuiging -en d'e mentali teit rijner partijgenooten noodzaakten hem •er toe. Bn «wilt gij een nieuw staaltje van die socialistische mentaliteit en het bewijs van mijn beweringen? Leest d-an een der vol- I gende nummers van „de Toorts en ge zult -'ten, dat mij oen nieuwe reeks hatelijk-he» eten en insinuaties naar het hoofd' geslin- geixi wordt op een wijze, waarvan- die men- li.nt. 31'EHE VKIMfl riUUulN Wrschziirfo niAiioro p. paar mmh 2.4S Mm „L'HIRÖHDELLE" 44 LANGESTRAAT AMERSFOORT hc-orlijk geleide persoonlijke ambitie. De^chen het geheim hebben en dal rij, naai best-bedoelde en met den groo-tsten-tact uit- ik.hoop, ook altijd voor Zich bewaren zu gevoerde pogingen-, om den arbeid -dezer voormennen in -een goed veriband te bren gen en om daaraan „leiding" te geven, sla gen mimder near-m.tee hun- aantal gr cot er wordt. Zij ge-an die lending zelfs gevoelen als een h.'-nderlijlee aanmatiging, en krijgen dan spoedig d'e neiging, zich daartegen -te vel zetten. Vooral wanneer de „leider" het „on geluk" heeft, van 'burgerlijke afkomst Ie rijn. Ni/ets ter wereld üs In staat, dit proces te gen t-e houden. „En in de vierde praats heb ik ervaren, dut er in de S. D. A. P. geen plaats is voor d-e socialistische kameraadschap, dié vol strekt onmisbaar is voor de goede ontwikke ling der socialistische gedachte en voor don groei der socialistische beweging. Persoon lijk 'heb ik te dezen opzidbüe goede herinne ringen -aan mijn Sohied-aimseben tijd. En te hooi en te gras heb ik daarna ook nog wel kameraadschap ontmoet. Maai d'e regel is, dat ze ontbreekt. De regel is, dat het tegen deel van kameraadschap heerscht. Dat is de -onderwind-iing over het geh-eel'e land. Ook -hierin kan .geen macht ter wereld verande ring 'brengen. „Zooals ik een arbeidsveld had, waarop ik In overeenstemming met mijn socialistische overtuiging kon. werken In diénst der S. D. A. P., zooals ik kon blijven medewerken aan den opbouw, den uitbouw en de -opliel len. v. S. Men mot sich crommen. Om deur aeese verkeerde v/esre'tt te kommen. door --~r SUZE l.A CHAPELLE-ROOBOL. 20 ^„O, 2e ziet er uitstekend uit. lederen, dag iicht' ze je, en als je niet komt, zie je haar ineens voor jewant ze verlangt naar huis." „Morgen of oveimorgen denk ik te gaan." „Gertrude, ik ben gekomen om over iets ernsiigs te spreken." „Ja." „Ik wilde je iets vragen, maar het valt me zoo moeilijk, de tijd dat hier droefheid was, is nog zoo kort en je hebt misschien1 niet Pegrepen." Ik zag hem aan, stak hem de hand toe. 7eg maar," lispelde ik zacht. Hij hield mijn hand in de zijne, drukte toen aan zijn lippen, g ik voel dat ik je oneindig veel vraag. Ik '■h. d nog willen wachten, maar misschien heb 8e al wel gedaoht...." ik geloof niet dat hij mij aankeek. Als hij had gedaan, als hij. mijn stralend ge zicht had gezien dan zou hij het toch niet ïrbben kunnen zeggen. Jk heb het kind zoo oneindig Hef, Ger- frude, en ik zal zoo mim best doem om haar gelukkig te maken." Ik hoorde de woorden, ze ruischten aan mij voorbij, maar ik begreep ze niet. Mis schien versteende de glimlach op mijn ge zicht, vertroebelde de glans in mijn oogen. Ik weet het niet, ik zat stil en recht en hij sprak weer „En ze heelt mij ook lief. Ach, je hebt het zoo niet gemerkt in den laatsten, treuri- gen tijd, je was zoo vervuld met de zorg voor je armen, zieken man. Soms dacht ik dat je het geluk in mijn oogen las. Ciska had mee willen komen, al lang tot je terug willen kee- ren, maar zij durfde niet. Ze vond het zoo egoistisch om nu over ons geluk te praten, terwijl jij gebukt gaat onder je verlies. Wil je mij vergeven Gertrude, dat ik niet langer waöhten kon Nu begreep ik en ik voelde hoe ik op 't punt stond om in een afschuwelijke lachbui los te barsten. Een gillend lachen drong zich naar mijn keel, maar goddank, ik be- heerschte mij. Ik klemde de handen om de leuningen van mijn stoel, zoodat mijn nagels scheurden in het fluweel en ik stamelde „Ciska „Heb je dan niets vermoed Gertrude „Neen, het kind Ik geloof niet dat ik wist wat ik zeggen wilde, het 'hoefde ook niet, want hij viel mij in de rede „O, ik weet je tegenwerpingen, Ciska is zoo jong en ik, ik ben veertig jaar. Weet je wat zij gezegd heeft? Moeder zal het zeker goedvinden, ze was ook zoo heel veel jonger dan mijn lieven vader toen ze met hem trouwde. Enhet kind had gelijk niet waar, je vindt het goed „Ja natuurlijkvind ik het goed maar." ..Hei verwondert ie. het verbijstert ie. Ik meende dat je er wel wat van begrepen had-?" „Waarom?" „Omdat ie mij zoo vriendelijk tegemoet kwam, mij zoo spoedig tot oen vertrouwde maakte in ie huiselijken kring." Neen. 'nij loog niet, hij dreef niet den spot met mij. In zijn oprecht gezicht was geen zweem van sarcasme. En weer vreesde ik in lachen te zullen uitbarsten. Ik durfde niet denken, de diepte van mijn ellende kon ik nog niet peilen. Als hij nitmaor weg was, als ik nu maar alleen kon zijn cm mij neer' te werpen op den grond en het uit te gillen van spijt en vertwijfeling en hoon om den waan, waarin ik verkeerd had. Of als ik hem in zijn gezicht had kunnen schreeuwen hoe hij mij martelde. Maar ik moest stil zitten en aanhooren, uren lang met hem praten, luis teren, toen hij vertelde dat hij het kind, van het eerste oogenb'.ik dat hij haar zog, had liefgekregen. „Weet je waarom ik geloof dat ik mii da delijk zoo tot haar aangetrokken voelde?" vroeg hij zacht. Ik schudde het hoofd en klemde de lip* pen op elkaar want ik wist wel wat er ko men znu Politiek Overzicht. Gisterochtend zijn op de conferentie te Londen de geallieerden bijeengekomen om de sancties te overwegen, die zullen worden toegepast, wanneer Duitschland met betrek king tot zijn onaannemelijk geachte tegen voorstellen zijn weigerende houding niet liet varen. Allc-i eerst werd nagegaan, of de weg, die door de Duitschers is ingeslagen, in wettigen zin als een scheriding van 't trac- taat van Vcrseilles moest worden beschouwd en of de geallieerden bijgevolg wettelijk be voegd waröTrde strafmaatregelen toe te pas sen, die voor een dergelijke schending te Parijs zijn overwogen. Naar verluidde, dien den volgens hel rapport der rechtskundige raadslieden deze vragen positief te v.orden beantwoord. De conferentie was voorts ge wijd aan d-e behandeling van de rapporten, die opgesteld werden door Loucheur en de andere economische adviseurs alsmede door maarschalk Foch en verdere militaire raads lieden, over den vorm, waarin de strafmaat regelen eventueel zouden worden tóegepast. Afgaande op hetgeen de bladen melden, zou men o.a. de voorkeur geven aan 't be zetten van sommige fabriekssteden en 't in „Omdat ze zoo sprekend op je lijkt, Ger trude. Omdat ze een jeugdherinnering bij mij wakker riep, een herinnering die ik lang vergeten was, maar die plotseling weer op doemde." En 'hii vertelde verder, snrak over zijn toekomstplannen. De betrekking, die hij aan het ministerie van oorlog gekregen had. noodzaakte hem in den Haag te wonen. Mij en Ciska zouden het heerlijk vinden, wan neer ik. althans 's winters, ook irv de resi dentie kwam. Sparhuize was zoo groot voor -mij alleen -in den zomer was het geen bezwaar, Ciska kon dikwijls overkomen. O, ik moest niet bedroefd zijn en niet denken dat mijn leven vooraan eenzaam zou worden want zij zou den immers alles doen om het rijker, geluk kiger te inaken. De fatnilie, waar Ciska lo geerde, vermoedde heelemaal nietsomdat hij eert intiemen vriend van 'haai ouders was, had men het niet vreemd gevonden dat hij haar dikwijls bezocht, soms met haar wandelde. Ze waren het eigenlijk al eens geweest, tijdens de laatste levensdagen van Alfred. Ciska durfde toen niets zeggen, ze vond zichzelf slecht om in dien tijd aan haar I eigen geluk te denken. Ze was zenuwachtig en overspannen geweest en had zich daarom niet verzet toen ik voorstelde dat zij naar den Haag zou gaan. Maar nu ik alles wist, o nu verlangde ze zoo vreeselijk om terug te komen. Nog dienzelfden' avond zou hij haar in den Haag ontmoeten en auorgen bracht hij haar lerug, morgen zou ik met •mijn kind kunnen spreken en- mij overtui gen, dat zij gelukkig was- Morgen, dus maar één enkelen dag om te begrijpen, om tot mijzelf te komen. Ik had 'het uit kunnen gillen dat ik -haar nog niet stellen van een geallieerden douanedienst in Rijnland. Ook des avonds hadden be sprekingen plaats over deze kwesties. Een officieel bericht deelt nog mee, dat na lang durige beinadslagingen de conferentie be sloot aan de Duitsche gedelegeerden mee le deelen. dat zij hedenmiddag het antwoord! der geallieerden zal vernomen. Naar Reuter verneemt, gaf de gistermiddag gehouden conferentie blijk ven algeheele overeen stemming, zoowel wat de Duitsche tegen- \oorsiellen betrof als de consequenties. Dei bijeenkomst was van zeer belangrijken aard, luidt een zin uit een telegram en dat dit werkelijk het geval was, blijkt uit het Porij- sche bericht, volgens hetwelk Briond aan' Léon Bourgeois, in diens hoedanigheid van voorzitter van den VolkenbondL heeft ge seind, dat Lloyd George zich bij de ziens wijze van Briand en de overige leden van de Fransche delegatie ter Londensrhc con ferentie heeft anngesloten en formeel de noodzakelijkheid heeft betoogd om onver wijld militaire strafmaatregelen tegen Duitschland te nemen. t Heelt er dus allen schijn van, dat de geal lieerden 't thans niet bij dreigementen zul len laten, maar werkelijk tot daden zullen overgaan. Dit zal dan het antwoord der En tente op het Duitsche „onaannemelijk" ziin en mede op de woorden, waarmede de Duitsche delegatie te Berlijn uitgeleide is gedaan, toen zij naar London vertrok Fest bleiben Nicht nachgeben f Maar het is niet uitgesloten, dat de Duitschers te elfder utg toch nog toegeven. Het Duitsche „neen" met betrekking tot het teekenen va-n 't ver drag van Versailles, is ook niet volgehou den kunnen worden het tractoat immers ;.9 ten slotte, zij 't met een groote mate van te genzin cn mokkend, aanvaard. In verband met de ontstemming, in geal lieerde kringen gewekt door êe Duitsche te genvoorstellen, is het van belang deze nog eens te bekijken. In de hoop, dat het Duit sche vermogen tot betalen in de toekomst inderdaad beter zou worden, achtte de Duit sche regeering een schema van betalen op den volgenden grondslag mogelijk A. De tegenwoordige waarde der door do geallieerden geëischle 42 annuïteiten be draagt bij de aan Duitschland voorgelegdenr discontovoet van 8 pet. om-ende-bij 50 mil liard goudmarken Een dergelijk bedrag werd ook herhaaldelijk genoemd in de ge allieerde pers. Op -dit bedrag van rond 50 milliard dienden, op grond van het vredes verdrag, de gezamenlijke, tot dusver door Duitschland gedane betalingen, voor zoover zij betrekking hebben op de schadevergoe ding, in mindering worden gebracht. Een geringere aftrek voor gedane betalingen zou ook een totaal betalings-bedrag met zich" meebrengen, dat hcoger zou zijn, dan het geen van Duitschlands toekomstige beta lingscapaciteit kon worden verwacht. Het zou doelmatig zijn, indien'een bizondere ge mengde commissie van deskundigen do nauwkeurige waarde der reeds gedane be talingen z-oo spoedig mogelijk zou vaststel len. Om de schadevergoeding te kunnen af doen stelde Duitschland voor toe te staan, clnt het een internationale leening sloot, waarvan het de betaling d'er rente en -Bi- lossing op zich nam en j&cï den dienst zien kon, dat zij moest weg blijven, en in de plaats daarvan vond ik de kracht om te glimlachen en toestemmend te antwoordert toen hij mij vroeg of ik niet verlangde nvijtv kind in de armen te drukken. Of het'uren geduurd heeft of dat hij kort .gebleven is, herinner ik mij niet. Ik weet dat hij mij martelde met de meest uitgezochte wreedheid en dat hij er volkomen onbewust van was, want ik begreep dat hij nooit ini mijn oogen gelezen had dat ik hem liefhad, dat hij nooit iets aantrekkelijks of begeer lijks in mij bespeurd had, dat ik mij alles had! ingebeeld, dat hij iniij geheel over het hoofd! had gezien ter wille van het jonge, bekoor* lijke, onervaren» kind, dat mijn doohter was. En terwijl hij praatte en ik aan die in'beel" ding dacht, kwam telkens de gevaariij.ko lust over mij om te iaohen, onbedaarlijk tei lachen en hem toe te schreeuwen dat iW heelemaal niet was die hij dacht, niet de brave, plichtgetrouwe echtgenoole, die treurde om het verlies van haar man, niet» de voorbeeldige moeder, die zich verheugde in het geluk van haar eenig kind, maar de vrouw, die verteerd word van verlangen om» zich te werpen in de armen van een «man, dioi haai* versmaadde, de vrouw, die zioh ver-? heugd had over den dood van haar echtge noot, de moeder, die in haar kind haar me* dedingster zag. Maar ik deed het niet,, ik beheerschte mij zooals een vrouw van de wereld dat geleera heeft. Zonder dat ik er bij dacht voelde ilc instinctmatig dat ik mij niet belaCniehjlt' mocht maken, de angst -daarvoor behoedda mij ondanks mijzelf. En eindelijk ging hij heen met vriendelij* ke, hartelijke woorden van dank, erwk luis* terde en glimlachte, ik vergezelde hem tol

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1