Dameshoede^ H.V. Middenstands MisiH LIPS* SAFE-INRICHTING BUITENLAND. Deposito-Rente Ut!. VI» DE EEMLANDER puns nit uiniHiiEi r, EERSTE BLAD. 1WIT Hi. 4. IELEM H«. oen Nhisoii „I'S W. MN ROSSOM G. VAN DUIN, Juwelier, 19e Jaargang No. 209 'iDflUMtlKMKDDtlC P" maanden voor Amen» iBoilHcMcNIgrKUo loort f 210> ldem iianco ir poet 1 2.60, per week (met gratis veireker.ng ten ongelukken) 0.176, alsondctlijke nummers 0.0J. AMEBSFOOBTSGH DAGBLAD 11 DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. S» TEL. INT 513. Zaterdag 5 Maart 1921 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnst.ianbie* dingen en Licidadighcids-adveitcntlcn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijfc bestaan zeer voordccligc bepalinqcn voor het advertcercn. licno circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. -L Lenteliedje 1 tfaor mevr. B. H. (fu Quesne van v Gog-h. iVoor muziek. v Éew vogeltje zingt been en wêer, keer op keer, Ben liedje licht, gelijk een veêr ,Van 't visohje, dat door 't water schiet, .Van gouden speenkruid bij den vliet; iVan zon en vreugde, f A'l om nietl ,Van lente en heur blij geluid Is dat hij fluit, Is dat hij fluit l Maart 1921. Politiek Overzicht. De historische uiteenzetting, die Lloyd George Donderdag 3 Maart ter Lon-densohe conferentie heeft gegeven wordt door de F.a-nsche afgevaardigden de meest schitte- r tde rede genoemd, die tot dusver over den toestand is gehouden. Deze opvatting treedt tevens aan den dog in de Engelsche hinden. Toon en temperament worden aller- wege b ewond eren swa ar dig gevonden en men is van oordeel, dat de ontstentenis van rederijkerij, alsmede de juiste keuze van ,'t woprd en de vastberadenheid, die uit de :(e blijkt, stellig haar waarde verhoogden. 1 fen noemt ze dan ook een meesterlijke en verpletterende aanklacht tegen Diritsch- i"-.d's ontrouw jegens 't tractaat. Zij is, zegt de Times, een der prachtigste prestaties van ce premier. De betoogtrant was helder en haar woorden waren bezield door den die- een zedelijken ernst, die zijn oorlogs-elo- w^ritie op haar best kenmerkte. De kern n zijn argumentatie was de handhaving de zedelijke schuld van Duitschland en a en de onmogelijkheid, dat de geallieerden haar zouden kwijtschelden. Erkende men oe schuld eenmaal, dan moest ook de recht vaardigheid'en de goedertierenheid van de eischen der geallieerden erkend jv orden. De geweldige zedelijke en logische kracht van de positie der geallieerden, zegt de Daily Chronicle; kon niet beter uiteengezet wouden. De voorstellen, die dr. Simons Dins- _g indiende, zouden in hun onbeschaamd heid al verbazingwekkend zijn geweest, in dien zij alleen hadden gestaan. Maar dal deden zij niet. Zij komen als climax van een reeks van feiten en verzuimen, waardoor Duitschland van het oogenblik of, dat het tractaat geteekend was, onafgebroken vol gens de woorden van den eersten minister, -:ot heeft trachten te tarten en weg te rede neeren. De vraag was geworden, niet enkel of Duitsohland zooveel milliarden meer of minder zou betalen, maar of het tractaat, dat de uitkomsten belichaamde en alles waar borgde waarvoor de geallieerde soldaten ge vochten hebben en gesneuveld zijn, uitge voerd of waardeloos zal worden. Het wezen der Duitsche taktiek was op de lange baan schuiven. De geallieerden konden niet dul den, dat dit langer duurde. Laten wij hopen, zegt het blad, dat de sancties die de eerste minister aankondigde, niet noodig zullen maar als zij het zijn, is er geen sprake van, dat de geallieerden er niet toe over zul len gaan en, als het noodig mocht blijken, nog verder zullen gaan. De Daily News zegt dat het punt in de rede, waarop men nadruk moet leggen, is de schade waarvoor vergoeding ge daagd wordt, geen „imaginaire grieven' zijn, maan een ontzaglijke stoffelijke scha de, die een verpletterenden last aan de hulpbronnen oplegt, zoodat Frankrijk alleen dit jaar 480 millioen voor het herstel van het verwoeste gebied moest uittrekken. Men mocht niet toelaten, dat het Duitsche volk het allesbeheerschende feit uit het oog ver loor dat zijn eigen hulpbronnen niet der mate aangesproken worden en dat het tot de grens van zijn vermogen zijn deel moest hebben aan het helpen herstellen van het verwoeste land van Frankrijk. 4 Zelden heeft de Franische pers op enthou siaster wijze gejuicht over een rede van Lloyd George dan thans het geval is. De Engelsche eerste minister, getuigt Philippe Millet in de Petit Pari si en-, heeft udt naam dei' geallieerden een krachtige verklaring* afgelegd. Om tien dieperen zin van deze verklaring te begrijpen, moest men de idee Sen jaar vast zas mastten opzegging dag 5°/# 4 »/3 31/« kennen, die er aan ten grondslag lag. Dit denkbeeld, dat ook door Briand gedeeld werd, was dat de tegenwoordige Duitsche ïegeermg niet meer was dan een fedepop, waarvan de Duitsche fabrikanten de touw tjes trekken. Aan dit gekonkel wilden de ge allieerden een einde maken. Vanwaar kwam b.v. de blinde tegenstand, die in Duitschland aan den dag trad De economische memo rie, die overigens eigenlijk niet waard was, dat men ze ernstig opvat en die de Duit- schers den eersten daig overlegden, was ge- téekend door 33 Duitsche fabrikanten. De Duitsche tegenvoorstellen zelf waren opge steld door een commissie van 30 fabrikan ten. In beide groepen beheerscht één naam alle andere Hugo Stinnes. De waarheid scheen inderdaad te zijn, dat de groote leen- heeren van de metaalnijverheid dr. von Si mons en zijn collega s beheersebten en deze waren het, die de schadevergoedingspoli- ttek hadden durven te verlammen, die Duitschland alleen zouliebben kunnen toe passen door de particuliere belangen min der te omzien dan het thans deed. Dat was met slechts de opvatting van Briond, maar ook van Lloyd George. Dit was de reden, waarom de strafbepalingen, die men voor zien had, een zoo welomschreven karakter droegenzij grepen Hugo Stinnes bij de keel. Hugo Stinnes en de leenheeren van de metaalnijverheid had men op het oog bij de bezetting van Dusseldorp, de hoofdstad van de Duitsche metaalnijverheid en van Kuhrort, de grootste kolenhaven van den Lijn. Ditzeltdê leenheerenstelsel trachtte Lloyd George te treffen, waar hij zelf voor stelde de economische strafbepaling toe te passen van het heffen van een belasting op ;^nV J00? vr Dl,itsche goederen in de geallieerde landen het was niet voldoende het huis in beslag te nemen, wil hij zeggen men moet ook de brandkast Ireffen. Als men il in het oog hield, zag men welk eer. strijd op leven en dood hier was oangebdnden De ««eg was, of de geallieerde democra! aan 2IJ eCn 6ind hadden Semaakt aan wat men genoemd heeft „het Pruisi sche militarisme aan de financieele oli. garchie zouden toestaan de wettige vruchten achaa1%e°7Sf°P™UW in de lie?wiV0°fitterS0hap vwv d<?n rijkskans™ llfT™ em Plaats g-hact ran de commissie van deskundigen, die ziolt èezig hield met de economische uit- we. kvnig, die het gevolg zou zijn van de uit voering der sancties, die te Londen waren G.vgeKondigd. De maatregelen, was men al- S""®'1 oorde-ti, zoudc-n buitengewoon naueehg voor DuhscJvlarvd zijn, maar dit '.r€Seerins ni<* Prangen van haar yandpun, geen verplichtingen door haar hanateekening ,e bekrachtigen, die zij niei in staat was na ie komen. Bij de besprek in* die terzelfder tijd werd' gehouden door den rijksminister van binnenlardsohe zaken met oe volksvertegenwoordigers uit het bezette gebied, stelde men vast, dat de aangekon digde dwangmaatregelen hard waren, maar met onverwacht kwamen en dat de reeee- nng met het oog op de te vreezen bezetting zoo veel mogelijk voorzongen had genomen. afkondigde maatregelen mochten de regeenng geen aanleiding zijn om van het tert dusver ingenomen standpunt af te wij. °nd"l"S!=chen melden de Engelsche bla-' oen dat de Duitsche afgevaardigden, onmid- tteihjx na de conferentiezaal ie hsbben ver- -aten een aanvang hebben gemaakt met het voorbereiden van 't nieuwe aanbod aan de gea.heerden. De Daily News herinnert in dit verband Duitschland er ernstig aan, dat het simpele, Objectieve feit is dat, tenzij Maan dag een geheel ander voorstel te herde wordt gebracht, de gisteren aangegeven dwangmaatregelen zonder aarzeling zullen worden toegepast. Het zou een ramp zijn incüen men te Berlijn daarover eenigszms in twijfel verkeerde. Er was reden aan te ne men dat werkelijk een heel onder voorstel op de proppen zou komen. Simons zeide gisteren, dat het Duitsche aanbod misver staan was. „Daarvoor is weinig bewijs aan te voeren en het is te hopen, dat de voor stellen van Maandag op een geheel nieuwen grondslag izulien rusten»/' Het spreekt vaneel/f, dat de Duitsche dele gatie te Londen gisteren voortdurend in tele grafische gemeenschap was met Berlijn, zoo dat het zwaartepunt van den ernstigen toe stand thans feitelijk is verplaatst naar de Duitsche hoofdstad. Aan de Duitsche dele- gatie zijn in haar hotel bizondtere telegrafi sche faciliteiten verleend, zoodat de rugge spraak met Berlijn vlot vam stapel kan loc- pen. Naar de Evening Standard dan ook ver neemt, verwacht minister Simons, dat hij Zondagmiddag zal kunnen beschikken over de beslissingen van zijn regeering. Het ander onderdeel der Londensche con ferentie, de z.g. Oosteredhe conferentie, be gint thans eveneens weer aandacht te vra gen. Gistermiddag is de bijeenkomst inzake het nabije Oosten hervat in het St. Jamcs- paleis. De geallieerden ontvingen het ofli- cieele antwoord der Grieksche en Turksche delegatie op hun voorstel, dat een internatio nale commissie d'e respectievelijke aanspra ken van Griekenland en Turkije r.opens Oost-Thracië en Smyrna zal onderzoeken op den grondslag der ter plaatse woonachtige nationaliteiten. Do°r de Grieken is 't voorstel verworpen, daar h. 1. het voor hen een opgeven betee- Ifcan'de van privileges, die zij met ontzaglijke opofferingen hebben verworven, maar zij zijn wel bereid een ander redelijk voorstel te onderzoeken, dat den vrede en de rust in 't Oosten kan bevestigen. 'De Turken namen het voorstel aan op de voorwaarden, die zij den 25en Februari heb ben geformuleerd, en uitten het vertrouwen in de bereidwilligheid der geallieerden om zekere wijzigingen te brengen in het ver drag van Sèvres. Heden heeft president Wilson het Witte Huis verlaten en heeft president Harding zijn functie van president dier Republiek der Ver- eeriigde Staten aanvaard. Hieronder geven wij, nu Harding hel pre- sidentieele ambt heeft aanvaard, de lijst van Ameriknansohe ministers Charles Hughes, minister van buitenland- sche zakenMellon, minister van financiën; Weeks, minister van oorlogDaugherty, minister van justitie'; Hays, minister van posterijenDenby, minister van marine Fall, minister van binnenlendsche zaken; Wallace, minister van landbouw en Hoover, minister van handel. Charles Hugh as is oud-gouverneur van New-York en recWr van het United Statos Supreme Court. In 1916 was hij republi- keinsch candidaat voor het presidentschap. Mellon is bankier le Pittsburg, die geas- van den Atlantischen Oceaan, die nog aar zelen om aan oruze beraadslagingen dee! te nemen, zullen zich weldra bij ons voegen, niet met him gedachten, die, dat weten we wel, naar hetzelfde ideaal uitgaan, maar met hun machtige en edelmoedige handelingen. B e r 1 ij n 4 Maart. (W.-B.). Naar de Deutsche AUgemelne Zeitung verneemt, zal het eerste groote geding tegen de beklaag den van oorlogsmisdrijven voor het hof te Leipzig binnen een paar weken in behande ling komen. Het verwijt van op de lange baan schuiven is noch door de Engelsche, noch door de Belgische regeeringsvertegen- woordigers bij de besprekingen met de ver tegenwoordigers van den advocaat-generaal en buitenlandsehc zaken te Londen of Brus sel geuit, noch gehooid bij de verklaringen van den Engelschen procureur-generaal in het Lagerhuis. De verwijten van Lloyd George dienaangaande Woensdag geuit, moeten dus op onvolledige inlichting be rusten. Brussel, 4 Maart. (B. T. A.). Vol gens de bladen zal de burgemeester van Antwerpen Maandag da goedkeuring door den gemeenteraad vragen van de uitgevaar digde verordening, dat buitenlandsohe sche pen,d ie in de Anlweipsche haven opgelegd zijn, zeer hooge 'havengelden zullen moeten 44 LASGE8TRAAT AMERSFOORT socieerd is in verscheidene groote indus- trieele en financieele onder nermgen. Weeks, bankier le Boston, was indertijd Senator voor Massachusetts. Daugherty is een advocaat uit Grove City, Pensylvania. De advocaat Hpys is sinds 1918 voorzitter geweest van het republikcinsch nationale comité. Denby is een advocaat en eigenaar van een autofabriek te Detroit. Hij is oud lid van het Huis van Afgevaardigden, ral! is Senator voor New-Mexico en was rechter van het Hooggerechtshof van dien staat, voordat hij in 1912 als Senator naar Washington ging. Wallace is grondbezitter en veefokker. Hoover was in het begin van den oorlog het hoofd van de Belgische rclief-commissie, later Amerrkaansch voedselcontroleur en staat nu aan het hoofd van de commissie voor hulpverleen ine' aan Europa. Dit laatste ambt zal-hi r ook 4 minister blijven waar- nemeij. Tim watch Wilt U zekerheid tiebbeai <1 'it uw dlauiAuten *;oc<l gezot beu pj worden. Bestel (lnn uw MOriTSERWKKK bJj VtreohlscUes (rast 23. Tim watch ËSuitGnlancisch» Berichten, P a r ij s, 4 M a a r t. (B. T. A.) De raad van den Volkenbond sloot hedenmorgen zijn twaalfde zitting met een openbare vergade ring. Dunan't, Zwitsersch gezant te Parijs, werd uitgenoodigd 'het laatste antwoord van Zwitserland te doen kennen aangaande den doortocht vam buitenlandsche troepen. Hij noemde het inci'dan't, dat in dit opzioht was ontstaan, een misverstand en verklaarde, dat de bondsraad erkende, dat behalve de for- meele en juridische verplichtingen die voort sproten uit de overeenkomst, de leden van den Volkenbond een zede-lijken plicht van solidariteit hebben om de bepalingen te 6teuiven, door den raad gemaakt in naam van that Volkenbond met het oog op zijn hooge vredelievende teak. Als zij geroepen zijn om zich uit te spreken over de kwestie of de staten hun medewerking kunnen ge ven, moeten d'e led-en rekening houden, niet alleen met 'nun particuliere belangen, maar ook met de algeimeene belangen van den bond. De 'bondsraad van Zwitserland is over tuigd, dat, dank zij de innige betrekkingen tot den Volkenbond, de gevallen, die zich in de toekomst zullen kunnen voordoen, ge regeld zullen worden in gemeen overleg en in vol wederzijdsch vertrouwen. Bourgeois antwoordde uit naam van den Volkenbonds raad, dat deze met voldoening de verklaring van den Zwitserschen vertegenwoordiger aannam en hij beschouwde daarna het inci dent als gesloten. Vervolgens heeft Da Ounba een rede ge houden, waarin hij den machtigen en vrucht baren arbeid schetste van de vergadering te Genève. Hij zeidie, dat men tevreden kon zijn over de vruchten; die deze arbeid zou dragen. Welke de onvermijdekike moeilijk heden ook nog zijn van zulk een onderne ming als dezen wcfke hinderpalen er nog mogen zijn, meer voortkomende uit de ge steldheid der zaken dan uit den wil der mensohen, wij hebben na d/it jaar van be raadslagingen in 't algemeen de zekerheid, dat het licht zal da 2 en. Zij, aan de-overzijde betalen. Deze maatregel is gemotiveerd door het feit, dat het in toenemende mate uit de vaart nemen van schepen, wegens de crisis in het scheepvaartbed'iji, de haven van Ant werpen met schepen dreigt te verstoppen. Luxemburg,4 M aar;. (B. T. A.) De toestand in het mijobekken ie ongewijzigd. De fabrieken te Diffcrdingen Redingen, Steinfort er Dommeld rgcn zijn gesloten. De staalwerken en walswerken liggen stil te Asch, Betval, Torres Rouges en Dudelinigen. De hoogovens staan onder leiding van ar beiders-delegaties. Te Luxemburg is het ge meentebestuur er In geslaagd den dienst der e'."rlrischc cen'rale te verzekeren te Don-meldingen. B e r 1 ij n, 4 Maart. (W. B.) Bij 't begin der vergadering van den Rijksdag verklaar de de voorzitter, Loebe, o.m.fk heb mij over de zaak, die ons op het oogenblik ten zeerst.' in opwinding brengt, over de onder handelingen te Londen, gewend tot de rijks- rc- ectin-j met de vraag, of zij 'hans n de I gelegenheid was den Rijksdog mededcelin- gen te doon over den stand van zaken. Hier op heeft de Rijksregeering ontkennend ge antwoord, wijl de door de delegatie te Lon den ingezonden inlichtingen nog niet volfe- dig zijn en de tekst van de rede van den Britschen eersten minister gecontroleerd wordt. Ledebour (onafh.) stelde daarop voor, dat de Rijksdag zich onmiddellijk zou uitspre ken over de eischen van de geallieerden en over de -Duitsche tegenvoorstellen. De op vattingen der partijen dienden bekend ge maakt te worden, om het even of een re- geerin^sverk'aripg afgelegd was of niet. Het was in het belang van het Duitsche volk en vooral in dat van de Duitsche arbeiders, dat de onderhandelingen niet zouden wor den afgebroken. De communist Levy betoogde, dat de Rijksdag, wilde deze het leidende politieke orgaan zijn, moest spreken, zoolang het nog tijd was. Het voorstel van Ledebour werd daarop verworpen met enkel de stem men van onafhankclijken en communisten vóór. Daarna ging de rijksdag over tot de orde van den dag. B e r 1 ij n, 4 Maart. (W. B.) De Rothe Fanne publiceert een oproep van de ver- eenigde communistische partijen van Duitschland (afdeeling van de derde inter nationale) aan het Duitsche proletariaat, waarin in verband met het Londensche ul timatum de Duitsche arbeiders opgeroepen worden de Duitsche regeering omver te wer pen en de communisten aan het bewind te brengen. De arbeiders worden opgeroepen Zondag te demonstreeren. De gisteren gehouden^temming heeft lot resultaat gehad, dat het aanbod van den Hafenbetriebsverein door de havenarbeiders aangenomen is. Volgens dit aanbod ontvan gen zij een dagelijksohen toeslag van 4 mark in plaats van de geëisohte 10 mark. Stettin, 4 Maar t. (W. B.) In de al- gemeene vergadering van die bedrijfsraden en de besturen der vakvereenigingen werd gisteren, na een bespreking over te nemen tegenmaatregelen tegen de uitsluiting- van de arbeiders aan de Vidkan-werf met 780 tegen 484 stemmed en'26 ongeldige stem men besloten hedenmiddag in atgemeene staking te gaan. De burgerbond" zal heden als protest een tegenstaking proclameeren. S t ei t i n 4 M a a r t. (W. B.) De oproep voor de algemeene staking, die vanmiddag om 12 uur zou beginnen, was des aivonds nog slechts door een klein aantal der arbei ders opgevolgd, hoofdzakelijk v$n de in de groote fabrieken werkzame metaalbewer kers en transportarbeiders in hei havenge bied. De werklieden der gas-, water- en electriciteitswerken doen aan de staking niet mee, de trambeambten evenmin. Ook de bladen der burgerlijke partijen konden verschijnen; de Christelijke arbeiders ver klaarden zich tegen -een algemeene staking, ook de bc-nd der fabrieksarbeiders. De uitwassen von het Duitsch openboaflj en gedeeltelijk ook particulier maatschap^ pelijk leven en de toenemende vermakelijk» heden, die op zoo schreeuwende wijze con-! trasteeren met den nood en ernst der tij den, hebben in serieuser denkende kringen telkens meer ontstemming in 't leven ge roepen en den wensch doen opkomen een- einde te maken aan deze misstanden, lm het bizonder heelt dezer dagen de voorzii- ter van 't Duitsche Roode Kruis in een brief non den rijkspresident gewezen op de Jc- genwoordige levenswijze vooral der bezit tende klassen, d'le den ernst van den te stend in Duitschland miskent en die zeer 'n tegenstelling is met het leven vnn andere medeburgers, die omkomen van honger en koude. Uit het groote gebruik van genot middelen en luxe vloeiden noodlottige ge volgen voor Duilschland's economisch le ven voort. Uit naam van het Duitsohe Roo de Kruis, heeft de voorzitter dringend ver zocht, dat de regeering een holt toeriep oonl het doen en laten van zekere Duitsche krin gen, die geen geweten hadden. Naar daarop aan 't Roode Kruis werd meegedeeld, heeft zich de rijkspreskfent reeds op 16 Febr. tot den rijkskanselier ge wend met het verzoek bij <le regeeringen' van '-t rijk cn de afzonderlijke landen erop aan te dringen, dat dezen het erop oan stu ren meer dan tot dusver binnen 't kader der wettelijke mogelijkheden op te treden tegen deze uitwassen. In dezen brief van den rijkspftsident wordt opgemerkt, dat de genolzuchl én liet - zedeloos vermaak zoo rücksichtslos en op dringerig als maar kan ten aansclioitwe van' velen aan den dag treden, terwijl allevwege de nood op d'e Duitschers oïkomt cn geen hulp voldoende is om de al-lende meester te worden. Ook clc goed bedoelde welda digheid wordt dikwijls op tïuw gezet der wijze, dat meer de genotzucht van zekere kringen wordt bevredigd, dan dat mensch- lievende doeleinden worden gediend. „De weldadigheid heeft niet het schitterend feestgewaad der luide vroolijkheid vannoo- de in deze dagen van de meest ernstige zorg". Wie uit broederschap wil geven, wordt opgemerkt en wie anderer nood wil lenigen, geve in stilte. „Eigenwaarde cn de waardigheid' van Duitschland eischen, dat elkeen, die zich met Ivet lot van zijn volk verbonden voelt, zich tegenwoordig meer dan ooit vere houdt van lawaaiige genot zucht." Wanneer men zelf r.ict lot dit in- zicht komt, dan, wordt gezegd, is het noodig dat de autoriteiten door wettelijke bepalin gen tegen de uitwassen optreden. Parijs, 4 Maart. (B. T. A.) De Kamer be'eft 'het wetsontwerp betreffende de oproe ping van de lichting 1921 behandeld. Da minister Van oorlog, Br.rthou, verklaarde, dat de regeering c-?n verantwoordelijkheid heeft, waaraan zij niet kan ontkomen, dij beijvert zidh om het leger te verminderen, een als do uitgaven voor verre expedities. Briand heeft te Landen verikjaard: Frankrijk heeft er genoeg van manid'aten uit te voeren-, die het bloed der mannen en het geld des lands kosten, zooails dat van Syrië en Gilicië. Doch wij kunnen maar niet zoo dadelijk vertrekken; zonder de rechten en belangen van Frank rijk, van zijn -beschermelingen en vrienden te hebben verzek-eTd. De minister verklaarde zich ic-gen hef voorstel van Boncour, die aan het einde vnn den winter 1922-23 het effeotief van het leger wil verminderen tot 190.000 mam Uit naam dier regeerinig zeide Banühou, dat h5j zulk een verantwoordelijkheid niet kon aan vaarden; dergelijke belangrijke wijzigingen zijn misdadig. Frankrijk kan zioh niet neer leggen bij het socialistische beginsel, het kan in d.e internationale geen reden voor veiligheid vinden. Aan Boncour verweet de minister, dat hij had vergeten van d'e gewapende Duiteoha organisatie te spreken, die naast de Reidhs- w-ehr besto-am. Aan de andere zijde van den Rijn hoort men woorden, die op uittartingen gelijken. Wij zullen de strafmaatregelen uit voeren als dat noodig is om orvze réohten ta doen gelden; de oproep der lichting 1921 zal het noodige effectief geven en verzekert te« gelijk de mobilisatie, ais Frankrijk daartoe wordt gedwongen. Frankrijk wil dien vrede; ma-ar het wil dien sleohts in de verdetLiging zijn-er rechten en die verzekering zijner be langen. Het socialistische tegenvoorstel werd verworpen met 407 tegen 146 ster»' men. Londe'n, 4 Maart. (R.). Krassln U heden te Dover aangekomen. Barcelona, 4 Maart. (B. T. A.)r Tengevolge van een ketelontploffing in eer* ververij van textielstoffen werden drie men-f schen gedood on 20 voor t meerendecï zwaar gewond. Doordat 'een deel der folbrielg instortte, werden de arbeiders bedolven. Kowno, 3 Maart. (W. B.) Naar hot Litausche T. A. meldt, zullen, in verbandi met het door de VolkenbondscommissieJ voor het volksstemmingsgebied te Wilna ii» haar zitting van 2 Maart genomen 'besluit^ onder de auspiciën van den Vcakenbonld enj onder voorzitterschap van/Hymans (Belgiej directe onderhandelingen tusschen Poleni en Litauen over Wilna worden geopend. Irt Ket betwiste gebied blijft een contingent van niet meer dan J5.00Ö Poolsche soldaten* achter. Het leger van Seligofski wordt irt het Poolsche legerverband opgenomen. Van Litauen zullen slechts twee divisies aart dit front bliiven. De rest wordt naar hel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1