landiiorstels, Kammen, Haarborstels. Dameshoede BUITENLAND. FEUILLETON." Langs den groeten weg. S DE EEMLANDER" PPIIS DER Aöïtiiïffiliïü 1» A. VAÜ DE WEG. Langestraa 23. Msison „I'IIRONDELIE" W.VAK RÖS8UM I. GRaflTEHDOSST - HBF 20. 19a Jearoeno 21* per 5 m«*andcn voor Anjers ioort 2 10, Idem banco fi pcit 2.6?, per wees imc :lis veire'-crmg (Oi ongelukken) f C.175, aizonJcihjkc iiummcis OJO$. MRSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 613. Politick Overzicht. T-Iet was in art. 232 van het verdrag van fj r«HÏHes, dat de geallieerde en gersso- "(ieerde regeeringen erkenden, dnt dc Duit se ho bronnen van inkomst rekening hou dende met de aanhoudende vermindering tytunvfrn als uitvloeisel van andere tractaat- cieusules niet voldoende waren om alle Verhezen en schade te vergoeden. Genoem de regeeringen stelden als eisch en Duitschland nam zulks op zich schade- Ao. stelling te betalen aan de burgerlijke be- Volkirtg van de geallieerde en geassocieer de landen voor de schade, die in den loop van den oorlog (te land, ter zee, ter luoht) waren toegebracht aan haar en haar bezit- Bij het uitvoeren van de reeds door Duitsch land aangegane verplichtingen inzake het algeheel herstel van België verbond Duitsch land zich, om, in aansluiting met de eldgrs in dit verdrag bepaalde schadevergoedin gen als gevolg der schending van het ver drag van 183Q, alle door Belg-ië van de geu" leerde en geassocieerde regeeringen tn1 11 November 1018 geleende bedragen terug te betalen, alsmede de rente daarvan, berekend naar een interestvoet van 5 pet. Het bedrag dezer leeningen zou worden vastgesteld door de Commissie'van Herstel en de Duitsche regeering nam de verplich ting op zich tot een onmiddellijke en spe ciale emissie tot dit bedrag van schuld brieven, betaalbaar aan toonder in goud- marken, hetzij op 1 Mei 1026, hetzij op el- ken lsten Mei van elk jaer, eindigende 1^*26, zulks naar verkiezing van de Duitsche - peering. De vorm dezer bons zou worden Ugesteld door de Commissie van Herstel. ze commissie zou de bons tevens, na mens België, in ontvangst nemen. Het was op dit artikel 232, dat Duitsch- 1 ndr naar een Havasbericht van gisteren dedeelde, de nieuwe voorstellen baseer- Door de onderteekening van de Parij- he besluiten meende Simons, dat hij de voordeelen van art. 232 zou verliezen, het welk Duitschland verplichtingen oplegde, die, al naar het daar toe in staat was, dus overeenkomstig zijn capaciteiten, had te vervullen. Bovendien zou Simons dan een verplichting op zich hebben genomen waar van hij niet zeker was, dat Duitschland er de hand aan zou kunnen houden. Duitsch land, dat zijn handteekening niet lichtzin nig wilde zetten, zou rekening willen houden met de toekomst. Hoewel erkennend, dat het Gccoord van Parijs waarde had als de finitieve regeling tusschen de geallieerden, zou Duitschland verklaren het alleen voor 5 jaar te willen onderschrijven, welke pe riode dan een soort van proeftijd zou zijn. 't Zou 2 annuïteiten van 2 milliard marken in goud en 3 annuïteiten van 3 milliard wil len betalen. Indien dan mocht blijken, dat Duitschland niet in staat was zijn verplich tingen na te komen, zou een intergeallieer- de commissie van experts een herziening van de Parijsche besluiten in studie nemen, clie in het tegenovergestelde geval van kracht zouden blijven. De delegatie zou voor 5 jaar een belasting van 12 pet. op den uit voer accepteeren. Reeds gisteravond bleek uit het overzicht en de laatste telegrammen, dat de toestand donker moest worden inge zien en dat er weinig kans was, dat de par tijen, wier standpunten te veel uiteenliepen, het nog te elder ure eens zouden worden. De vermoedens zijn waarheid geworden. Dinsdag 8 Maart 1921 bewijsnummer, elke regel meer 25. dienstaanb c# dingen eo I.iefd.idigheids-adve tent-en voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcciigc bepalingen voor het advcrlceren. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op vraag toegezonden- Volgens een bericht uit Londen moet de Duitsche minister van buitenlandsche za ken, dr. Simons, gisteren nog wel hebben voorgesteld de conferentie tot Donderdag te verdagen om opnieuw voorstellen in te dienen, maar toen gjsternamiddag-de con ferentie weer werd geopend, verklaarde Lloyd George, dat dé nieuwe Duitsche voor stellen absoluut onaannemelijk waren en dat de geallieerden niet langer de toepassing der strafmaatregelen zouden uitstellen. De Londensche conferentie is dus mislukt, daar dc geallieerden de Duitsche tegenvoorstel len verwierpen en hun toevlucht zullen ne men tot de sancties na de conferentie wer den aan Foch instructies gegeven en werd een telegram gezonden, waarin order werd gegeven heden. Dinsdag, de militaire bewe gingen te beginnen. Zonder resultaat te hebben bereikt, maar na gehandeld te hebben volgens den Duit- schen volkswil, keeren de Duitsche gedele geerden vanmiddag, via Oostende, weer naar Berlijn terug. Het eenige, wat zij nog hebben kunnen doen, was het uitspreken van een protest tegen de sancties, waarvan het eerste uitvloeisel zal zijn de bezetting van Dusseldorp. Geallieerde troepen staan reeds klaar om als kwartiermakers op te tre den en wanneer het middagblad verschijnt zal de opmarsch waarschijnlijk reeds zijn geschied. Een nieuwe tijd van beproeving zal stellig voor Duitschland aan''bveken, het tijdstip van het economisch herstel der we reld zal er buiten kijf nog meer door wor den verschoven tot een verre toekomst, ter wijl het tevens de vraag blijft, of door deze krasse maatregelen Duitschland werkelijk meer zal betalen, al heeft het Engelsche pu bliek, toen het den Engelschen premier een ovatie bracht, met nog zooveel nadruk toe geroepen Lloyd George, laat ze betalen Het is van belang hetgeen Lloyd George rds motieven heeft aangevoerd voor de wei gering der Duitsche tegenvoorstellen. Als voorzitter van den Oppersten Raad deelde hii mee/dat het besluit der sancties was ge nomen na aflooo van een vroegere bijeen komst, waarin Simons zijn geamendeerde tegenvoorstellen op de besluiten van Parijs aan de geallieerden had voorgelegd. Deze geamendeerde voorstellen droegen den vorm van een voorloopige regeling voor slechts vijf jaren. Duitschland, aldus Simons, was bereid, de vastgestelde annuïteiten, zoo als die neergelegd zijn in de Parijsche eischen, de eerste vijf jaar te betalen en zou daarbij een volkomen gelijkwaardig of fer voegen voor de voorgestel-de heffing van 12 percent van de Duitsche uitvoeren. Hij zeide, dat een leening noodzakelijk zou zijn om deze betalingen financieel mogelijk te maken en verklaarde, clat het voorstel alleen van kracht was, als Opper-Silezië bij Duitschland bleef en alle beperkingen voor den Duitschen handel werden opgeheven. Toen Lloyd George vroeg, hoe het aan bod zou worden uitgevoerd als Opper-Sile zië zich ten gunste van Pol-en uitsprak, zeide Simons, dat dit een nieuwen toestand in 't leven zou roepen en dat ziin voorstellen dan niet meer zouden gelden. Lloyd George deelde daarop aan Simons mee, dat ziin nieuwe voorstellen, hoewel zij beslist onvol doende waren, nauwgezet door de geallieer den zouden worden onderzocht, die hun he- slissing in de a-vondbijeenlkomst zouden meedeel-en, waar hij zeide te betreuren, 'dat hij moest meedeelen, dat niet alleen de i li ri—i i *ir- jxxs&xr-- voorstellen, die dr. von Simons des ...ergens Ingediend had, niet aannemelijk woreu, maar dat ondanks den tijd, die verloopen was sedert de laatste bijeenkomst, de voor stellen niet zoo'n vooruitgang beteekenden op de eerste voorstellen, dat de geallieerden gerechtigd zouden zijn de toepassing der strafbepalingen op te schorten. Het was geen gevolg van gebrek aan po gingen en besprekingen, dot ik thans ge dwongen bep, zeide Lloyd George, namens de geallieerden meedeeling te doen van dit in gebreke blijven om tot iets te komen,- wat op een begin van overeenstemming met Duitschland zou lijken- Het was voldoende bekend aan alle betrokkenen, dat het van het uiterste gewicht voor den vrede in de wereld zou zijn, dat een blijvende regeling werd getroffen. „Wij wenschten elk precies te weten, waar wij stonden, teneinde niet te bouwen op losse grondslagen, maar op iets, dat, hoewel nederig, sterk zou zijn en op stevigen bodem zou staan." De Duitsche voorstellen nagaande, in het licht van do voornaamste belangen van Duitschland, de geallieerd-ei? en onzijdigen en de heele wereld, zei Lloyd George, dat deze geheel en al te kort schoten en dat, zoolang Duitschland geen voorstellen deed. die een vaste, onomstootelijke regeling be teekenden, er geen vrede kon bestaan tus schen Duitschland en de geallieerden. Simons' voorstel nam z. i. den schijn aan van aanvaarding van de besluiten van Parijs voor vijf jaar en niet langer. Maar dat was schijn en geen wezen. Het werd afhanke lijk gemaakt van voorwaarden, die het on zeker maakten en het binnen een paar we ken krachteloos zouden kunnen maken. Het werd afhankelijk gesteld van de volksstem- Frankrijk ie beiden had uan oorloge'-iep. Krachtig zal dit leed ons samen* en dan wilde Duitschland de geullieerden smeden tot één wil, tot één gevoel. Mede* diets maken, dat de krachtsinspanning, waar burgers, treedt met ernstige waardigheid op Duitschland voor gesteld werd, met zijn 55 tegen de vreemde heerschappij. Bewaart millioen in>voneis, tegenover Frankrijk met uw oprechten aard, maar laat u niet ver zijn 41 of 43 millioen, een geweldige opof fering zou beteekenen. Een ander veelbeteekenend deel van Si mon's rede was zijn weigering om Dnitsch- l&nd's verantwoordelijkheid voor den ooi- log te erkennen. Als ik zie, zei Lloyd George, dat de voorstellen tol vijf jaar beperkt zijn, geeft het mij het onplezierig gevoel, dot in Duitschland de neiging bestaat over vijf jaar de mogelijkheid te overwegen om de ge schiedenis opnieuw te beginnen. De geal lieerden kunnen op dezen grondslag in geen enkele bespreking, treden. De verant woordelijkheid van Duitschland voor den oorlog is voor hen een grondbeginsel. Zoolang Duitschland, wat het ook van dit vonnis mocht denken, niet bereid was het als grondslag te aanvaarden, kon geen over eenkomst, met dat land getroffen, tot ver trouwen tusschen beide partijen leiden en die atmosfeer van goede buurschap herstel len, die een levensvoorwaarde was voor den vrede in Europa. „Wij zijn bereid met Duitschland den duur van de periode, waarover de annuïtei ten zullen loopen, te bespreken. Wij zijn bereid met Duitschland alle andere midde len naast de 12 percent te bespreken, die een goed jaarlijkse!» beeld van Duitsch land bloei kunnen geven. Maar wij moeten blijven vasthouden aan een regeling van twee vraagstukken: 1. Het bedrag van de be talingen of van de factoren, die de bedragen automatisch zullen vaststellen in overeen- a li 44 LANGESTRAAT AMERSFOORT ming, in Opper-Silezië. Indien' deze in Op per-Silezië of een deel daarvan ongunstig uitviel, zou Simons, als de geallieerden zijn voorstel aangenomen hadden, volkomen gerechtigd zijn te zeggen Duitschland is beroofd van het gebied, waarvan het de be taling van deze annuïteiten had afhankelijk gesteld en daarmee is de overeenkomst van Londen ten einde. „Veronderstel; dat Opper- Silezië ten gun ste van Duitschland stemde, veronderstel, dat wij bereid waren de voorwaarden betref- lende den Duitschen Jtowdgfry |Q", flftifryflprden cn dat alles de eerste vijf jear goed jpmT Maar wat zou er daarna gebeuren Na vijf jaar hebben wij geen voorstellen meer noch cijfers, zelfs geen duidelijk aangege ven middel om tot een cijfer te komen. Er is zelfs geen minimum. Er is niets. De geal lieerden, en met name zij, die geld wen- schen op te nemen vóór het herstel van hun vernield land, zouden geen franc van de markt los kunnen krijgen op de thans ge dane voorstellen. En dit deel van vijf jaar, stellen de Duitschers voor te betalen door middel van een leening." Zelfs als Oppor»Silezië geheel van Duitschland afgescheurd werd, behield dit land vclgcr.s Lloyd George een bevolking, die 10 millioen zielen meer telde dan die van Groot-Bi ittannië en Ierland. Als Duitschland de voorstellen van Parijs ten uitvoer bracht, moest het zich 120 millioen pond sterling zien te verschaffen voor dit jaar, niet ten behoeve ven Groot-Brittan- nië, maar voor alle geallieerden een vierde van wat Engeland alleen jrtocst weten te vinden met zijn millioen werkloozen, ter betaling van zijn oorlogsschuld en van de pensioenen. Duitschland zou voor dit jaar een negende moéten opbrengen van wat stemming met Duibschlands bloei. 2. De wij ze van betaling. Een loutere papieren over eenkomst is onvoldende en onbevredigend. Wij hebben papier genoeg. In het belang van de geallieerden, Duitschland en de heele wereld moet er een vaste en onmid dellijke regeling worden getroffen. Het voorstel van Simons stelt zoo'n regeling maar uit en ontwijkt ze." Buitenlandsche Berichten. Londen, 7 Maart. (R.) Dc geallieer- 'en verwierpen de DnilRche tegenvoorstel- len en zullen dé strafmaatregelen uitvoeren. Londen, 7 Maart. (R.) Na de confe rentie ontving Foch zijn instructies en werd een telegTam gezonden met het bevel mor gen de militaire bewegingen te beginnen. B e r I ij n 7 Maart. (W. B.) De rijks president heeft de volgende proclamatie uitgevaardigd: Medeburgers! Onze vijanden in den wereldoorlog hebben ons ongehoor de en niet te vervullen eisohen, wat geld en goed betreft, gesteld. Wij zelf niet alleen, ook onze kinderen en kleinkinderen zullen de werkslaven van den vijand worden. Door onze handteekening moesten wij een ver drag bezegelen, voor de uitvoering waarvan ook de arbeid van generaties niet voldoende zou zijn geweest. Dat mochten, dat konden wij niet doen. Onze eer, ons zelfrespect verbood het. Terwijl 't verdrag van Versail les openlijk werd gebroken, zijn de tegen standers overgegaan lot de bezetting van verder Duitsch gebied. Wij kunnen op ge weld niet met geweld leageeren; wij zijn weerloos. Maar wij kunnen 't uitroepen, dat allen 't hooren, die nog de stem der recht vaardigheid gehoor verleeneiu Het recht wordt hier door de macht met voeten ge- lokken tot onbezonnen daden. Houdt vol, hebt vertrouwen. De riiksregeering zal niet eerder rusten, voordat de macht der vreem* delingen zal wijken voor ons vecht. Get.: rijkspresident F:bert, rijkskanselier Fehren* bach. Dusscldorf, 7 Maart. (W. B.) Naar ons uit Benraih. dat op de grens van het bezette gebied ligt, mee wordt gedeeld,'zijn door de eerste Fronsche troepen aangeko men, die voor de bezetting van Dusseldor/ in aanmerking komen. Londen, 7 Maart. (V. D.) De Rijn- landsche troepen hébben bevel ontvan-geif morgen den opmarsch te beginnen. B e r 1 ij n, 7 Maart. (W. B.) De avond bladen zien den toestand te Londen buiten** gewoon ernstig in, omdat tot dusver allo Duitsche pogingen om een gemeenschap- pelijken grondslag en een in acht nemen van den economischen toestond van Duitschland te bereiken, schipbreuk hebben geleden. De Deutsche Allgemeine Zeitang schrijftAls de Entente zich los maakt van illusie en misplaatste hoop op een niet aan wezigen rijkdom van Dutlschlond, zal zij moeten erkennen, dat Duitschland zoo ver is gegaan, als maar denkbaar was. Het is mogelijk, dat men op het laatste oogenblik tot het gezond verstand terugkeert, als de Entente eindelijk inziet, dat de Duitsche voorstellen een bespreking waard zijn. Is dat niet het geval, dan zal met de militaire maatregelen, waarmee gedreigd is, het on geluk over het Europeesche vasteland los barsten. Naar de Tügliche Rundschau opmerkt, lean de nieuwe regeling, die de Enlente op het oog heeft en die ook op de besluiten van Parijs gegrondvest is, niet als grondslag voor onderhandeling door Duitschland in aanmerking komen. Geen enkele Duitsche deskundige heeft zich op het standpunt ge* steld, dat een joarlijksche betaling van 3 milliard marken in goud mogelijk is. B e r 1 ij n, 7 M a a r t. (W. B.) Bij de losse besprekingen, die gisteren plaats hadden tusschen de Duitsche afgevaardigden te Londen en de geallieerden, is van Duitsche zijde het voorstel gedaan om door middel van een voorloopige regeling overeenstem ming te bereiken, doch de geallieerden ver klaarden een blijvende regeling van de scha devergoeding te venschen. Uitgaande van het standpunt, dnt wij alle mogelijkheden uit willen putten om met de Entente het eens ts worden, zullen thans nieuwe Duitsche voorstellen worden uitgewerkt. Daar de be- spiekingen met de geallieerden gisteren tot diep in den nacht hebben geduurd, is het niet mogelijk heden reeds de Duitsche voor stellen gereed te maken. De Duitsche afge vaardigden zullen daarom voorstellen de conferentie tot Donderdag te verdogen. Brussel, 7 Maart. (B. T. A.) De mi nisterraad kwam heden opnieuw bijeen en nam kennis van de telegrammen der Bel gische gedelegeerden ter Londensche con ferentie. Het is waarschijnlijk, dat door mi- niste- Devèze te Londen in samenwerking met den generalen staf besluiten zullen wor den genomen inzake de te nemen maatre gelen. Voor de bijeenkomst van den minis terraad had de premier een onderhoud ge had met den koning. Brussel, 7 Maart. (B. T. A.) De XXme Siècle deelt mede uit officieele krin gen vernomen te hebben dot de regeering, om geen troepen aan het door de Belgen bezette gedeelte van 1iet Rijnland te ont trekken, van zins is, om, indien de Bel* A1 gaat Uw trein ook nog zoo snel, Ge mist toch Uw verbinding wel. Naar het Engelsch van JEFFER7 FARNOL. 4 „Dus u neemt het aan?" „Neen mijnheer," zei ik, „ofschoon ik ipv aanbod zeer waardeer, en u zeer dankbaar ben, heb ik toch nooit de minste neiging gehad voor kantoorwerken waar iemand geen belangstelling en liefde voor zijn ar beid heeft, moet deze daar noodzakelijk on- der lijden, en ik wil niet dat u schade zoudt 'hebben door eenige achteloosheid van mijn kant." „Wat denkt je ervan gouverneur in een of andere familie bij een paar 'kinderen te worden „Dat zou mij meer dan iets anders aan staan, wanneer het genus „jongen" niet het onuitsiaanbaarsTe van alle levende wezens omvatte, en wanneer ik bij mezelf niet zoo nu en dan een zekere kortaangebondenheid had opgemerkt, die voor mijn leerling ver driet en pijn tengevolge zou kunnen hebben, voor mijzelf verlies van waardigheid en on tevredenheid voor alle betrokkenenanders zou ik zeer veel hebben gevoeld voor een' gouverneurschap." Na deze woorden nam Sir Richard een nieuw snirifie en.bleef naar de zoldering staren, terwijl mijnheer Grair.yer het docu ment begon on te vouwen, dat in mijn voor uitzichten zulk een plotselinge verandering had gebracht. Ik zelf was naar het venster gegaan en staarde in den vallenden avond- Óveral werden de boomen zachtrood ge kleurd door de ondergaande zon, boomen die slaperig door het zoete windje bewogen, terwijl ik ver weg den beroemden grooten straatweg kon zien, aangelegd en geplaveid voor de Romeinsche legioenen, wegkron- kelend tot waar hij aan gene zijde van den verren Schooter's Hill uit het oog verdween. „Maar zeg mij nu eens" zei Sir Richard, nog altijd met gefronste wenkbrauwen naar de zoldering starend, „wat denk je nu eigen lijk te beginnen?" Terwijl ik voor het venster stond en in den schoonen avond staarde, werd ik, plotseling, bevangen door een allesoverweldigend ver langen, een groote begeerte naar veld en weiden en hagen, naar bosch en kreupel hout en schaduwrijke stammen, naar afge legen herbergen en wijde en winddoorwaai- de heidevlakten en het sterkst naar den breeden straatweg die daar voor mij lag. Zoo kwam het, dat ik Sir Richard's vraag zonder aarzelen en zonder mij van het venster af te keeren aldus beantwoordde „Ik ga een wandeltocht maken door Kent en Surrey, naar Devonshire en vandaar waarschijnlijk naar Corwall." „Met die ongelukkige tien guineas in je zak Belachelijk dol 1" antwoordde Sir Richard. „Integendeel, mijnheer," zei ik, „hoe meer ik er over nadenk, des te meer zin begin ik er in te krijgen." „En wanneer je geld op is, wat dan?" Dan zal ik een of anderen nuttigen arbeid gaan zoeken," zei ik; ,,grondspitter bijvoor beeld." „Grondspitter 1" riep Sir Richard, „jij, een geleerde en wat meer is, een edel man J)I" „Mijn waarde Sir Richard," zei ik, „alles hangt er maar van af wat men onder het woord edelman verstaat. Mij komt het voor, dat hij, de laatste jaren, is ontaard in een wezen bij wien hoofddoel van het leven is geld te verteren, dat hij nooit heeft verdiend zijn eigen soort voort te planten met eeri betreurenswaardige menigvuldigheid, ge woonlijk meer te drinken dan goed voor hem „WOOD-MILNE" gummi „FUSSELL" zolen en „FRED-GRIP" I m a k k E if bij: is, en daar tusschen in, als tijdvulling, wat te jagen, en te kijken naar hanengevechten of vol verrukking aan te zien hoe twee man nen elkaar tot onherkenbaar wordens toe om geld, lijf en lichaam stuk stompen. Zoo nu en dan is hij zoo verstandig den nek bij In het Engelsch heeft het woord „gent leman" twee beteekenïssen. Er kan mede aangeduid worden iemand die van adel is, een „edelman," doch ook, en in deze be- teekenis wordt het ook vaak door ons ge bruikt, iemand van opvoeding en beschaving en edel karakter. Vert. een of andere jachtpartij te breken of zich in een tweegevecht te laten doodschieten, maar de overgroots meerderheid blijft tot in hoogen ouderdom leven, gaat dan aah politiek doen, volgt gehoorzaam de bevelen van hun klassegenooten, en verweren zich met alle kracht die in hen is tegen alles wat op hervorming lijkt." „Alle duivels I" riep Sir Richard, terwijl mijnheer Grainger zijn gelaat in zijn zak doek verborg. „Naar mijn overtuiging," besloot ik, „is de man die in het zweet zijns aanschijns met zijn spade den grond omspit of het spoor van den ploeg volgt, vrij wat edeler en grooter dan een van uw jonge „vasjonkers" die met de vier naar Brighton rijden tot ge vaar van iedereen." Sir Richard rees langzaam uit zijn stoel op en staarde mij met open mond aan. „Groote goden!" riep hij eindelijk uit, „de jongen is een Revolutionair Ik glimlachte en haalde mijn schouder opdoch voor ik hem kon antwoorden, viel mijnheer Grainger in, plechtstatig en kalm als altijd. „Om terug te komen op uw wandeltocht, mijnheer Peter, wan - denkt u dien te beginnen „Morgenochtend in de .vroegte, mijnheer." „Ik zal geen poging doen u ervan af te brengen, wel wetend, dat dit mij toch r.iet gelukken zou," zei hij met zwakken glim lach, „maar een brief aan mijn adres in Lincoln's Inn zal mij altijd bereiken en door mij met aandacht en belangstelling gelezen worden." Na deze woorden stond hij op, boog, schudde mij de hand en verliet het vertrek, waarna hij de deur achter zich sloot. „Peter!" riep de baronet, de kamer op-enw neer stappend, „Peter, je bent een gek mijnheer, een heetnoofdige pedante, eigen dunkelijke jonge gek mijnheer, wel ver vloekt 1" „Het spijt mij zeer, dat u er zoo oyer denkt, mijnheer," antwoordde ik. „En," ging hij met eeni uitdagenden blik' verder, „ik verwacht», dat je op mij elke somi zult trekken die die je voor een oogen blik noodig mocht hebben ter wille van' de vriendschap omdat ik je. zoo jong ge kend heb en al dergelijke dingen meer en hum verduiveld, begrijp je me Pe ter „Sir Richard," zei ik, zijn hand grijpend die hij slechts onwillig in de mijne liet. „Ik ik dank u, uit den grond van mijn hart." „Poeah, Peter, loop naar den d zeS hij, zijn hand weer losrukkend en haav haastig in zijn zak verbergend, als om haaf buiten verder bereik te brengen. „Ik dank u zeer, mijnheer?" herhaalde ik; „u kunt er zeker van zijn, dat als ik mochti ziek worden of eenig ander ongeluk mij on-» voorzien mocht treffen, ik dat edelmoedig® aanbod dankbaar zal aanvaarden in denzelF den geest, waarmede het is gedaan, maar—"* „Maar?" riep Sir Richard. „Tot zoolang „Oh, duivelszei Sir Richard en na ge beld te hebben, gat hij bevel zijn paaid voo# te brengen en bleef met zijn rug naar de le* dige stookplaats staan, zijn beide vuisten in de zakken, de wenkbrauwen zwaar ge fronst, en met een geveinsde belangSUilLPg voor d^n dichtsbijstaanden leuningstoel. (Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1