fc -' KOLONIËN. 19e Jaargang No. 213 «MUMS i r*r maanJen vooc Ainer.. loort 2.10, idem aar co pat f 2.Ó0, per wee!; (met gratis veuekcr.ng ^pgen ongelukken) f 0.17', aiiondcilijke nummers ff O.OJ. DAGBLAD DIKFCTEUR; J, VALKHOFF. „DE EEMLANDER BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 613. Woensdag 9 Mn aki 1921 P(ilSD!HOÏ[«iïllI!!iir,LUr;»'." bewijsnummer, elke rc^cl meer 1 0.25, chcnstannbso» dingen en Lictdadi hc.ds-advcitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel en bcdrijt bestaan zeer voordecligc bepalingen voor liet advertccicn. Iienc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. %Htt uniilits mi M iacaESEsien uwei fÈhtitstiUiia ia Bilwiito Vudanngeu. van der graaf Co., AMS'ffEIlI>A!»I liOTTEEOAH MMIM ■■MI"»—rwTifTra' BUITENLAND. Poliliek Overzicht. De bezetting van de drie Duitsche ste den Dusseldorp, Ruhrort en Duisburg is ïhans een feit geworden. De correspondent T^an het Journal te Mainz bericht, dat gene raal Degoutte, de bevelhebber der geal lieerde troepen in het- bezette gebied; tele grafisch van maarschalk Foch de opdracht kreeg om de drie plaatsen te bezetten. In verhand daarmee heeft de generaal zijn hoofdkwartier naar Neuss, tegenover Dus seldorp, verplaatst. Volgens een Berlijnsch bericht moet de opmarsch der Franschen ■Maandagnamiddag reeds zijn begonnen. Uit het feit, dat jonge, nieuwe recruten, blijk baar afkomstig uit Elzas-Lothoringen, snel in troepen vereenigd, reeds in den namid dag Mainz binnentrokken, wordt afgeleid, dat de regeering te Parijs zeker op het af breken der besprekingen te Londen re kende. De troepen der geallieerden, die Dussel dorp bezetten, vertrókken in den loop van 'den nacht met vrachtauto's, met schepen erv per spoor, met de opdracht bij de bezet ting zoo mogelijk geen geweld te gebruiken De Belgen rukten de stöd binnen over c!e Rijnbrug,, terwijl de Engel-seh-Fransche troepen, oprukkende uit de bru-ggen-hoofd- stelHng van Keulen, langs den rechteroever marcheerden en de stad uit heb Zuiden en Oosten binnenkwamen. Fransche en Engel- sche flottieljes op den Rijn hielden zich ge reed om zoo noodig in te grijpen. •Er hebben ook geruchten geloopen, dat do bezeiting zich nog vercler dan Dussel- dorp zou uitbreiden, maar deze werden niet bevestigd. Wel wordt meegedeeld, dat cava- erie-patrouilles de verbinding lusschen Dusseldorp en Duisburg onderhouden. Al gemeen luiden de berichten, dat de bezet ting der steden zonder eenig incident heeft plaats gehad; alleen zweefden, veilig- ekïshalve, op het oogenblik der bezetting i ansche, Engelsche en Belgische vliegtui gen boven Dusseldorp. In verband met de sancties heeft de hooge intergeallieerde commissie in 't Rijn gebied gisterochtend over de toe te passen maatregelen beraadslaagd, die de* instelling nvalten van een douaneiijn langs den Rijn en- van brugge'hoofden. Thans reeds heeft zij> met het doel de besluiten van Londen met betrekking tot de inning der douane- xchfen, enz. te doen uitvoeren, eenerzijds besloten beslag te leggen op de douane- Ontvangsten, die door het Duitsche bestuur zijn ge'md in de bezette gebieden en de be dragen te encaisseeren, die op speciale re kening moeten worden gebracht. Ander zijds besloot zij, dat het douanebeheer, de invoer- en uitvoerdiensten en de dienst ter verhindering van de vlucht van kapitaal voortaan -onder haar orders zullen worden geplaatst. In geval van een in gebreke blij ven der Duitsche ambtenaren en agenten heeft zij straffen vastgesteld, die zich tot vijf y? 1 art ent snaken op n «le groote sorleeriue; 6MN- in ZILVtRWESIEM. WILLEM OROfHHUiZEH iuweiier Amersfcort. jaar gevangenisstraf en 100.000 mark boe- te uitstrekken. De commissie heeft tot on verwijlde toepassing der maatregelen be sloten. Volgens een bericht uit Londen meent de Daily Mail goede redenen te hebben om te gelooven, dat elke poging van Duilschland óm zich aan de nieuwe douane-maatregelen "fe onttrekken, door allen Duitschen han del te verleggen naar onzijdige havens, verijdeld zal worden door de instelling van •een blokkade door de geallieerden. In ver band met het bovenstaande is van belang, dat Bonar Law in het Lagerhuis heeft ver klaard, dat de wet inzake de betaling van 50 percent van den verkoopsprijs van Duit sche goederen aan de schatkist waarschijn lijk niet voor Paschen zal worden aangeno men. Reuter verneemt dienaangaande, dat p. Middelstands SresüéaÉ iiMim h i mama ii. 334 Deposito-Renia 3 jaar iaat s ges maandan opzegging 4i/»»/0 pa dag 313 °/0 lp' SAFE-IK8ICÜÏIHÖ het ontwerp waarschijnlijk .vandaag formeel zal worden ingediend, maar dat het wegens de dringende financieele aangelegenheden, die vóór 31 Maart moeten Worden afge daan, moeite zal kosten het voor Paschen tot wet te maken. Ondertusschen Is door bovengenoemdenr generaal Degoutte tot de bevolking van Dusseldorp een proclamatie gericht, waarin er aan herinnerd wordt, dat uit de Duitsche voorstellen bleek, dat Duilschland de ver bintenissen niet wil nakomen, die het orv- derteekende, zoodat de geallieerden ge noopt weren zich waarborgen te verschaf fen om Duitschland te dwingen zijn verbin tenissen na te komen. De generaal ver klaart, dat de bezetting geen vijandrgen maatregel vormt tegen de bevolking en er wordt aan toegevoegd, dat onder voorbe- lioud van naleving der door de militaire autoriteiten noodiig geachte maatregelen, het economisch leven van het gebied geen enkele hindernis in den weg zal worden ge legd: niet slechts zal de arbeidersbevolking het werk vergemakkelijkt worden, doch de geallieerde autoriteiten zijn ook bereid hen te helpen cm haar lot te verbeteren, met •name wat betreft de levensmiddelenvoor- •ziening. Aan het slot wordt gezegd, dat de geallieerde bevelhebber een stelsel van vrijheid en orde wil doen heerscben, waar onder de welvaart van het land zich zal kunnen ontwikkelen. De Rijnlandcommissie der geallieerden heeft voorts twee nieuwe verordeningen uitgevaardigd, die terstond van kracht wor den. No. 76 stelt een censuur op telegraaf en telefoon in voor acht dogen, die telkens met een week verlengd kan worden. No. 77 beveelt het in beslag nemen van de douane rechten aan de grens, die voorloopig nog volgens het Duitsche tarief worden gehe ven en stelt den douanedienst en het toe zicht op den kamtaaluitvojr onder toezicht der commissie. Bititan'andseho Bet-ichSen. 'Londen, 7 Maart. (R.) Briand deel de aan Reuter mee, dat het nieuwe douane régime in de bezette streken Dins'dag van kracht zal worden. M a i n z. 8 Maart. (B. T. A.) Een deta chement Fransch-Engelsch-Belgische troe pen is des ochtends, zonder dat een inci dent plaats ha'd, Dusseldorf binnengetrok ken. LTit Dusseldorp woidt gemekt, dat gister avond laat een proclamatie van den bevel- voezA.:J.ea generaal is aangeplakt, volgens welke de staat van beleg is afgekondigd. Voor de couranten is censuur ingesteld. Voor in- en uitvoer uit de bezette gebieden is een vergunnings-bewijs noodig. Het stadsbestuur heeft Dinsdag de sluiting van alle theaters en openbare vermakelijkheden aangekondigd. Uit Munster verluidt d d. 3 MaartTot nu toe heeft men over de bezetting de volgen de officieele berichten ontvangen Duisburg werd Dinsdagnamiddag bezet door verschei dene compagnieën Belgische en Fransche infanterie, die in auto's naar de slad ge transporteerd werden. Vooraf waren slechts enkele patrouilles vooruit geschoven. B e r 1 ij n8 Maart. (W.-B.). Naar de avondbladen van gezaghebbende zijde ver nemen, wordt het spoorwegverkeer naar de pas bezette steden voorloopig op normale wijze onderhouden. Washington, 8 Maart. (R.). De nieuwe minister van oorlog spreekt de ge ruchten tegen, dat de regeering het terug trekken van de Amerikaansohe troepen uit her Rijnland zou overwegen. Brussel, 8 Maart. (B. T. A.)De Mo- niteur publiceert een K. B., waarbij van af 10 Maart de beschikking betreffende de veepest wordt opgeheven, daar deze is ver dwenen. P a r ij s, 8 M a a r t. (B. T. A-). De minis ter van oorlog is voor het oogenblik niet van plan de lichting 1919 onder de wape nen te houden, daar Foch over voldoende effectieven beschikt voor de beoogde krijgs- verrichtingea. P a r ij s, 9 M a a r t, (V. D.). Dato, de Spaansche premier, is ten gevolge van een sluipmoord om het leven gekomen. Londen, 8 Maart. (N. T. A. Draad loos). Een bericht uit Parijs meldt, dat Ga- briele D'Annunzio, de Italiaansc'na diohter, verleden maand gehuwd is met Louise Bac cara, een bekende pianiste en nu zijrv witte broodsweken doorbrengt te Gadone in Noord-Italië. Kopenhagen, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos). Het Deensche ministerie van oorlog deelt mede, dat het zenden: van een internationaal troepencontingent naar Wilna niet nocdig zal zijn. Besloten is het Deen sche vrijwilligerskorps, dat voor het doel reeds te Kopenhagen bijeen was gebracht, te ontbinden. De manschappen keeren nog beden naar huis terug. Helsingfors, 7 Maart. (B. T. A.) Met het oog op den emstigen toestand beeit de Raad van Volkscommissarissen Trotzki tot dictator der republiek benoemd met onbeperkte volmacht. Trotzki is ven Moskou naar Pelrograd vertrokken. He 1 s i n g f 0 s, 6 Maart. (B. T. A.) Het Agentschap Union trc'dl, dat de voorloo pige regeering in Kroonstad een draadloos telegram verzonden heeft, waarin gezegd worur, dat nu 48 uur w, loopen zijn se dert de voorloopige regeering haar ultima tum aan de sovjet-regeering zond en ook niet, gelijk Kroonstad verlangde, een dele gatie naar die stad had gestuurd de voorloopige regeering zich vrij beschouw de om de maatregelen le nemen, die zij noodig oordeelde. Stockholm, 8 Maart. (W.-B.). Naar de Noorsche perscenlr.de aan een bericht van het Zweed9ch Nieuwsbureau uit Wiborg ontleent, is Kroonstad Maandagmiddag om 4 uur begonnen St. Petersburg te bombar deeren. Klaarblijkelijk worden de zwaarste kanonnen der vesting gebruikt. Kroonstad wordt op zijn beurt gebombardeerd door de batterijen bij Systereck en Tarbowska. Kopenhagen, 8 M a a r t. (V. D). Naar uit Helsingfors geseind wordt, heerscht in Petersburg groote verwarring. In het al gemeen is men van ■mcenlng, dat de heer schappij der bolsjewisten spoedig ten einde zal loopen. De beschieting van Petersburg duurt voort en wordt vanuit deze stad beant woord, waarbij steun wordt verleend door eemige forten in de omgeving van Peters burg. Athene, 7 Maart. (B. T. A.) Veer tien lichtingen reservisten in Oost-Macedo- nië zijn onder de wapenen geroepen. Constantinopel, 6 Maart. (B. T. A.) De Georgiërs sohijr.en zich te verman nen. Versterkt door troepen uit de streek van Batoem, heroverden zij Soekkoem en Gegri. Tokio, 6 Maart. (R.) De regeering heeft bij den Landdag een aanvuliingsbe- grooting ingediend van bijna 60 millioen yen, waarvan 50 rrviüoen voor leger en vloot en slechts 60,000 voor onderwijs doeleinden. Washington, 7 Maart. (R.) Het staatsdepartement neemt, dat de Cosla- Ricaansche troepen zijn teruggetrokken uit het betwiste gebied en dat wapenstilstands- onderhandelingen plaats hebben. loon, werd na bestrijding door den Minis ter, ingetrokken. Het amenclementrDuys om de tijdelijke uii'keerin'g te vedhoogen van 70 tot 100 pCt. van het loon en de uitlkeering bij blij vende ongesdhiksheid van 70 tot 80 pCt. en de uitkeerong ook te geven over alge meen erkende Christelijke feestdagen, weid, in verband met de toezegging ran den Minister um op de quaestie tering te zullen komen bij wijziging der Ziektewet Ingetrok ken. wat betreft 'blijvende uitkeerinig. Het overblijvende gedeelte werd verworpen met 41 tegen 18 stemmen. Berichten. De Staatscourant van 8 Maart bevat o.a. de volgende Kon. besluiten: ■benoemd tot notaris te Ternaart, gem. Westeradeel, C. Groendijk, candidaat-nota- ris te Harlingen te Heerenveen H. J. Kamp, thans te Joure, gemeente Haskerland te Groningen mr. H. W. Hellema, thans te Dan- tumawoude, gemeente Dontumadeelte 's Gravenhage E. C Mul, candidaat-notoris te 's Gravenhage bepaald is dat de notaiieele standplaats te Joure, ontstaan door verplaatsing van nota ris H. J. Kamp, niet zal worden vervuld op verzoek eervol ontslagen mr. dr. K. H. Corp.oraal, juridisch ambtenaar 1ste klasse bij het bureau van den Industrieelen Eigen dom. aan den kapitein op nonnctiviteit fhr. C. L. H. Quarles van Hfford, van het wapen der artillerie, op zijn aanvrage met de verplich ting om op den voet van het bepaalde bij de wet voor liet reserve-personeel der land- rrftcht 1905 ter beschikking te blijven on der toekenning van pensioen eervol ontslag uit den'militairen dienst verleend en is hij benoemd bij het reserve-personeel der land macht tot reserve-kapitein bij het wapen der artillerie en wel bij het 2de regiment veld artillerie is aan den reserve tweede-luitenant voer speciale diensten bij het dienstvak der mi- FRANSCME i ENGELSCHE ER KEENER «ELiiBSe. „immir W. VAN RQSSUM 44 LAHGESTRA&T AMERSFOORT Oust-lndlë. I>e Indische Jaarbeurs. Uit Weltevreden wordt geseind r Een speciaal jaarbeurscomité bracht 50.00Q bijeen. De regeering stond toe, dat de in Juni vervallende rente van 45.000 later zal worden betaald, weshal ve het bestuur besloot de tweede jaarbeurs te doen doorgaan. Zij zal aahvangen 19 September a.s. Eesa Veroesa. vam $agï»l!n«l4Viree<ies Uil Weltevreden wordt geseind Een conferentie van dagbladdirecties, ge houden op het Aneta-kantoor te Soerabaja, besloot in principe lot oprichting van een bond van uagblacLdirecteuren op de basis van de Hollandsche Vereeniging. Vijf dog bladen besloten tot verhooging van het abonnement wegens portiverhooging. De overige bladen wenscnen geen abonne- mentsvei hooging. litaire administratie H. Péters, vergunning verleend tot het.dragen van de Pruisische roode kruis-medaille derde klasse. BINNENLAND. Kameroverzicht. Tweede. Kamer. In de zitting van Dinsdag werd voortge gaan met de herziening dier Ongevallenwet 1901. Het amendement der commissie van rap porteurs in za'ke een nog ruimer omschrij ving van het begrip bedrijfsongeval, woedt door den Minister van Arbeid ont raden. He amendement wordt aangenomen met 29 tegen 26 stemmen. Een anvendement-Beumer om meerderja rigen in da'ensl van bloed- of aanverwanten in opgaande linie vrij te stellen van ongeval- ilen-verzekering, als zij 'daartoe het verzoek loips HS voorliandsn van af f 8, bij: J. SiGTEiG!! - II13. doen, wordt verworpen met 55 tegen1 7 st. Overgenomen wordt een amendément- Duys, bedoelende te voorkomen d'at staking of uitsluiting nad'eeliige invloed zou kunnen he'ben bij de berekening van 'het dagloon. Een amendemcn l-Duys om de berekening van de begrafeniskosten, en renten voor na gelaten betrekkingen van ni-et volslagen ar beiders voor-deeliger te maken, wordt ver worpen met 40 tegén 17 steimnven. Het amende'C.ent-Duys om de toege'kker- de renten om de 10 ju ar te vernoegen dn verband met de stiL:-17 v&r. Let ©emièkeld H. M. de Koningin heeft "Maandagavond ten 7V\ ure ten Koninklijke Paleize, Noord einde, in afscheidsaudientie ontvangen den heer Tang Tsai-Fou, Chineesch gezant van Hr. Ms. Hof. Na afloop dezer audiëntie nlam de ver trekkende gezant deel aan het middagmaal van Koningin en Prins. H. M. de Koningin h'éeft den afgetre den gezant van Ohina bij Haar Hof, den 'heer Tang Tsai-Fou, het Grootkruis d&r Ora njeJNassa u-orde verleend De minister van Binnenland^ sc he Zaken jhr. mr. Ruys de Beerert- brouck moet, tengevolge van een liohte on gesteldheid, het bed houdein en kan dus zijn ambtsbezigheden rviet verrichten. De Zui •d-'A frikaansche ten toonstelling. Na«ar wij vernemen zal^ de minister van Buitenlamdsche Zaken op Zaterdag 19 dezer de van 19 Maart tot 11 April te Amsterdam in het Paleis voor Volksvlijt te houden Zuid-Afrikaansche ten toonstelling openen. De consul-generaal van Duitschland. De consul-generaal van Duitschland ie^Amsterdam, de heer R. Ki- liany, 2al -naar de Tel. méldt binnen kort vervangen worden door Prins Hatzfend, die in diens plaats tot consul-generaal is benoemd. Het blad voegt hieraan toe dat het be richt van het aftreden van den heer Kiliany vrij plotseling rs gekomen. Naar gemeld wordt, gaat hij voorloopig „met verlof Zijn opvolger is de zoon van prins Halz- feld, die als leider der Duitsche delegatie, die te 's Gravenhage met Engeland over de uitwisseling der krijgsgevangenen onder handelde, optrad. De jonge prins Hatzfeld was zelf gezantschapssecretaris te Brussel. Ncderbiul en «ïe saaicdie® der KeaSlicezdcn. De correspondent te Parijs der N. R. Ct. seint In tegenstelling mgtbet bericht van een Fransch blad, dat eenige dagen geleden de hoop uitsprak, dat, behalve aan de grenzen van het Rijnland met Frankrijk en België, ook aan. de grens tusschen Duitschland en Nederland uit voerende rechten ten behoeve der geallieer den zouden worden geheven, dijkt inder daad dat dit niet in de bedoeling ligt, al zou den de geallieerden maatregelen kunnen nemen om te verhoeden, dat goederen in Nederland worden ingevoerd om die heffing te ontgaan. Hongaarse he schuld aan Ne derland. Men meldt ons uit Boedapest In den loop der onderhandelingen betref fende de vereffening der H'llandsche sci.uiu heeft de Iiollandsohe groep d-e Kon- gaurscbe n :cring 450 milljjoeni luonteii gelaten, zoodat Hongarije 'bii het eindtusuiW mat met een schuld' vaav meer dan IS mülJ lioen Holland-sohe guldens bezwaard isk Daar dit bedrag thans door de OosteiW rijksch-Hongaorsche bank aon den Hon* gaarschen staat werd voorbeschoten, hoopt ■men, dat, indien de valuta-verhouidmgert •beter worden, deze som later onder un* stige voorwaarden te kunnen terugbetalen. OiiUldganuvntfce taii burgemeester tfiimucriiittri. De leden van den gemeenteraad lo RoU terdom hebben gisteren het volgende schrij ven van den burgemeester ontvangen „Aan den gemeenteraad. Ik heb de eer aan uwe vergadering mede te deelen, dat ik, na gedurende welhaast 15 jaren ook in moeilijke tijden het ambt van burgemeester dezer stad te hebben ver vuld, het oogenblik gekomen acht, mijn'taak neder te leggen, opdat zü aun andere han den moge worden toevertrouwd. Ik heb daarom aan de Koningin verzocht, mij eervol ontslag te verleenen met ingang' van I Mei a.s(, In een beschouwing, die de Rotterdam* sche berichtgever van het Hbld. oan hel aftreden van mr. Zimmerrnann wijdt, ziet hij dat voor dit heengaan zeker niet als reden kan worden gezocht, dat mr. Zim merrnann niet meer tegen* zijn functie zou zijn opgewassen. „Wij behoeven ons eohter in het geheel niet te ontveinzen, dat door den loop der omstandigheden op den duur dc „aardig heid" er af moest gaan. Het is een publiek geheim en daarom mogen wij het hier, ook v el aanstippen dat de verhoudingen' in het college door verschil van opvatting in den kaatsten tijd niet meer behoorden tot do meest aangename en men zal ook wel toe geven, dat dc samenstelling van den Raad ook niet een zoodanige meer was, dat hef erg aangenaam moest zijn met de leiding Vjjtfe zulk een heterogene massa te ziin be last. Wij gelooven intusschen niet, dat hier in de reden voor hei vertrek van mr. Zim merrnann- moet worden gezocht, wanl zooals gezegd hiertegen was hij wel op gewassen. Even hardhandig als de anderen, kon ook hij zijn, als het moest. Maar het spreekt van zelf, dat de aantrekkelijkheid van het ambt verloren gaat op den duur, wanneer men besluiten ziet doordrijven en' nemen, die met iemands innerlijke overtui ging in flagianten strijd zijn. Men denke maar eens, aan tal van beslissingen, waar mede een voorzichtig .financier als mr. Zim- mermönn en allerminst in dit tijdsge wricht zich nauwelijks kan vereenigen, terwijl nu eenmaal vaststaat» dat een vast aaneengesloten phalanx, ongeacht argu menten en beweringen bereid is deze door te drijven f Maar daarnaast is het uiteraard goecl ge dacht om heen ie gaan als men nog op de volle hoogte van zijn kunnen staat, zich niet behoeft te doen zeggen, dat de tijd van gaan' nu in waarheid gekomen moot worden ge acht. Burgemeester Zimmerrnann kan onge- twi jf-ld met voldoening terugzien oj^de 15 jaar, waarin hij aan het hoofd der gemeenta heeft gestaan. Een «ereschuld. Onder dit op schrift bepleit „De Vnideriaivder", het offi cieele orgaan van de Liberale Unie, het denkbeeld cener blijvende gedachtenis a07 mr. Goeman Bongesfu«. .„Waar straks de Liberale Unie ah§ zoodanig gaat verdwijnen, en haar naam zai offeren in het belang van de oprichting van de groote organisatie, waarnaar aij zoolang heeft gestreefd, zouden wij het -een bewija van gelukkige piëteit noemen, indien eenl van 'haar laatste daden als zoodanig zem kunnen zijn oen getuigenis van dankbaar heid voor hetgeen mr. Goeman Borgesius èn voor ziin parbii èn voor het géheele Ne* derlandsche volk, heeft gedaan." Bezoek aanden Paus. Do .volgende maand zal, volgens de Avp., een, groote groep leden, van clen R.-IC Bohd vanT Spoor- en Trampersoneel een bezoek bren gen aan den Paus, voor welk bezoek 't vo rige jaar reeds voorbereidingen werdeni ge troffen. Het bezoek van mgr. Mutsaers, utt Den Bosch, aan Rome, staat hiermede inI verband Ho'llandscihe hulp aan H o iW g a r ij e. Men meldt ons uit Boedapest dd. 7) Maart: Onder leiding van den. Liga voor kinldeov bescherming zijn héden 550 meisjes off transport naar Holland gesteld, die bij- wel dadige families fn Holland zullen wondert ondergebracht. „Redt 'de Kinderen".— Hei hoofdbestuur van het Nederlandsche Roodej Kruis heeft een bedrag van 7 2901.07, waarl onder de som van 2061-58 door de terdamsche H. B. S. en M. U. L. O.-scholiec ren aldaar gecollecteerd overgemaakt aan de „Union Internationale de Secours aiH Bnilants" te Genève. Met de vorige zend van fres. 20000 in totaal f 12-391.17. Nederlanders in verwoos* F r a uk r ij k. De afdeeling Leiden vart hc-t Nederlandsche Roode Kruis droeg d® opbrengst der aldaar gehouden collecte adi '58 L J r.f aan het hoofdbestuur, dat deze IL-.rüs overmaakte. Met de voriee zer.; -:-\ 2! 207.16.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1