„DE EEMLANDER" HHTITÉNLAN bT~ FEUILLETON. langs den groeten weg. MmaimsHiüs-jr^rztr »iïïiiiÊii mcl inbegrip van een bewijsnummer, elke rc^cl meer 0.25, dienstaanbü» dmgen ci» Lieidadigheids-adveitenticn voor de helft der prijs. Vopr handel cn bedrijf bestaan zeer voocdceiige bepalingen voor bet adverleetcn. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. C. SMITSKAMP - TUiHARCHITECT - ZEIST FRANSCHE ENGELSGHE WEENER Msison „LIIISIDELIE" W. VAN RGSSUM jongens DlilBOTTIHES voorhanden van si i 8,—. i. 8R86TEND6IST - BOF 20. - 19e Jaargang No. 213 p<»t f 2.60, per weck (met sratis vcrtekcnng legea OBgeluUtcn) f 0.17s, altondcrlljkc nummers f OM. AMERSF00RTSG1 DIRECTEUR: J, VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 613. ,- - fiaiistrachtiDg over den J Gemeenteraad. Het rij ïn, atte bescheidenheid gezegd, wij fcelooven nog al «enigen invloed te hebben geoefend op de discussies in de Raadsver gadering van Dinsdagavond. In ons nummer foan Maandag hebben we uiteengezet, waar- lom we de voorstellen Noordewier c.s. in* jzelce overheidszorg voor kraamvrouwen en tzuigeHngen en het inrichten van douche- (baden niet rijp voor behandeling achtten. (En: we mogen zeggen, de heele Raad, de isociaal-democraten incluis, heeft zioh op pm standpunt g.esteld. Wel is -er eenige luren over gedebatteerd, maar het eind van Öe geschiedenis was toch, dat de Voorstel den niet m stemming kwamen, maar dat eerst een behoorlijke schriftelijke voorbe reiding zal worden afgewaoht. De voorsteS- 3ers moesten zich tevreden stellen met het door ons voorspelde oratorisch sucoes, al Ss, dTt moeten w-e er d'adeiiik bijvoegen, dit succes gnooter geweest don wij feitelijk ver wacht hadden. De heeren Noordewier en Hofland toch zijn zoo verstandig geweest hun verdediging te houden geheel 'binnen do neutrale -zóne, sober en overtuigend van argumentatie, waarmee zij m niet geringe rnitte hun eigen zaak hebben gediend. W6l kwam even de politiek om het hoekje kij ken, maar o. i. politiek van de goede soort. Met verwijt van mr. Stadig, dat de heer Hofland er een politiek slaatje uit wilde slaan, was dan ook geheel misplaatst. Dat verschil van levensopvatting bij deze voor. stellen aan den dag zou treden was toch niét meer don natuurlijk en de constatee- ring doarvaivmag toch niet als politiek in den slechten zin van het woord worden ge brandmerkt. Integendeel; met de tegenstel ling overheidszorg of particulier initiatief ■bracht de heer Hofland de zaak op prin cipieel terrein en wij zouden het openbaar college niet bewonderen waar zoo iets tot de verboden zaken behoorde. De verdediging der heererv Noordewier -i Hofland was zeer sympathiek en maakte dan ook den noodigen indruk. De eerste ibejgon al dadelijk met een verwijzing naar ons artikel van Maandag en betoogde, dat ■het wel degelijk ernst was met de voorstel len. Wij hebben daaraan geen oogenblik getwijfeld, alleen de wijze van behandeling maakte, dat de vraag zou kunnen gesteld worden' of het wel ernstig gemeend was. En. na de raadsvergadering 'betreuren we het nc|g sterker, dot de heeren een en an der niet vooraf schriftelijk hadden voorbe reid, daar een tweetal kostbare uren dan niet waren verpraat, maar er hadden ook zaken kunnen gedaan worden. TVant dat de zaak zoo en niet anders zou 1-oopen kon ieder op zijn vingers natellen en een oude rot in de politiek, zooals de heer Boas den heer Hofland betitelde, zal zeker zijn ver- waohtingen niet hooger hebben gesteld. Het goede in de vooretellen werd alge- Donderdag 10 Maart 1921 Telef. Inter!. 158. rit eenige »tteslcn dat. tiet resultaat van Uw schoppincr bo.on verwachting zelfs lieett voldaan dat een ieder, die het ziet. lerrukt is over den lraaien aanblik en hulde brengt aan den ontwerper 0. F. v. T. zcor tevradon te ztin ovor don keurigon en innakvollon aanlog van ren rioot gedeolto van znijn buitenplaats te 's Oiavoland J. B en deel U hierbij mede dal ik bij 'onder tevreden ben ovor den niouvron aanleg van miju tuin. Wed. H. J. W.-DE K meen erkend. Hoe zou het ook anders! Maar op de uitvoering komt het aan en dat ■dan politieke inziohten en religieuss be ginselen zullen botsen is te verwachten. Het zou al te zot zijn te meerten, dat bij dergelijke belangrijke vraagstukken de be ginselen, welke richtsnoer zijn van iemands leven en werken, niet een woordje zouden meespreken. Thans kwam daarvan al iets naar voren. De heer Nieuwendijk, die meen'de, dat ons artikel een wonde had ge raakt; betoogde al, dat d'e katholieken- met een neutrale verzorging zeer zeiker geen wede konden hebben. Ons wacht dus nog een interessant debat, dat gehouden in de lijnen thans door d'e voorstellers uitgestip peld, niet anders dan vruchtbaar zal kun nen zijn. Niets afdingende op bet karakter der ver dediging van de voorstelfen, meenen we toch met den voorzitter, dat twee uren ver praat zijn, daar we 'blijven, bdj onze mee- nin'g, dat de discussies te vroeg kwamen Beter ware het geweest te volstaan met een krachtigen aandrang op B. en Wom tprae- advies en we waven even ver geweest. Op een punt uit de discussie moeten we nog even terugkomen. De heer Boas, die voor 't eerst de zitting meemaakte, en aan stonds toonde niet tot de zwijgers te willen ■behooren, wees op het goede werk van Het Groene Kruis. De heer Jorissen onder streepte dit en bracht veel lof aan de buiten gewone toewijding en de groóte pRchtsbe- trachting der zusters. De heer 'Holïand ging daarmee volkomen accoord maar beweerde tot tweemaal toe, dat de zustere geëxploi teerd worden. Dit is op zijn zachtst geno men een min vriendelijke- terechtwijzing aan bet bestuur van het Groene Kruis wel ke zeer zeker onverdiend is. De zusters van het Groene Kruis verrichten te dezer stede een ailbeid, welke niet genoeg kan gewaar- derd worden en het bestuur zal het zeker het meest betreuren, dat een hooger salaris nog niet 'kan worden uitgekeerd. Maar dat de zusters geëxploiteerd worden is een uit drukking, welke werkelijk niet door de beu gel kan en alleen kan gebruikt worden door iemand die niet volkomen op de hoogte is. Dat de Raad, zoo zonder bepaalde gege vens, min oi meer huiverig stond tegenover gemeentelijke bemoeiing is licht verklaar baar De heer Stadig herinnerde even aan het jammerlijk fiasco van de centrale keu ken en voor de.zooveelste maal kwam Dins dagavond weer het verloop van het gemeen telijke magazijn ter sprake. Dat daarop groote verliezen zijn geleden, is uit het schrijven van B. en W. aan c.en Raad op genomen in ons nummer van Maandag ge bleken Maar dat is ook feitelijk het eenig duidelijke in dat stuk. De heer Noordewier somde -nog eenige verbluffende staaltjes van koopmanschap op, waaruit wel bleek, dia het beheer van het megarijn- niet in alle opzichten „kaufmannisch" is geweest. En wethouder Ruitenberg slaagde er niet in, een en ander duidelijk te maken. Zijn hou ding was weifelend en hij maakte min of meer den indruk vooral niet te ve-H te wil len zeggen. Dat is cenigszins te begrijpen, waar de zaak hem zelf niet in de -eerste plaats treft, daar een en ander is voorgeval len voor hij als wethouder optrad. Zijn er echter fouten 'begaan, laat men die dan lie ver ruiterlijk erkennen, vooral in een zaak als deze waar onvolledige voorlichting niet anders dan tot min gewenschte gevolgtrek kingen aanleiding kan geven. Politiek Overzicht. Het is moeilijk zich een juist beeld te vor men van wat er op het oogenblik in Rusland, geschiedt. Niet alleen zijn de verschillende bronnen, waaruit moet worden geput, niet altijd betrouwbaar, omdat ze veelal tenden- tieuse geruchten verspreiden, maar ze spre ken elkaar dikwijls op een verwarrende wijze tegen. Een 'bericht van 't B. T. A. uit Reval, gedagteekend 9 Maart, meldt, dat volgens de jongste uit Narwa ontvangen berichten de aan de sovjets trouw gebleven troepen er in slaagden de opstandelingen te Mos kou, evenals te Kolomea, dat ten Zuiden van de hoofdstad ligt, te breken. Uit Helsingfors werd bericht, dat ten Westen van Petrograd verscheidene gevechten hebben plaats ge had tusschen de opstandelingen en de bols jewisten, welke laatsten numeriek in de meerderheid waren. Reeds twee etmalen lang moet een hevige kanonnade plaats hebben tusschen Kiocnstad en de opstan dige vloot eener-, Krasnoje Gorka ander zijds. Volgens de laatste berichten, die Dinsdag om drie uur te Reval waren ont vangen, zou het garnizoen van Krasnoje Gorka gecapituleerd hebben. Volgens een ander bericht van denzelfden dag wordt de inneming van Krasnoje Gorka door de revo- lutionnaire troepen niet bevestigd. Wel zijn bizonderheden ontvangen, omtrent de be schieting van Petrograd door de forten van Kroonstad. Na afwijzing van het ultimatum heeft Kroonstad Maandagmiddag kwart over vier de beschieting weer aangevangen zij duurde tot middernacht en begon Dinsdag weer om zes uur in den ochtend. De kustbat- terijen beantwoordden het vuur. De toestand was verward, daar enkele forten in den om trek van Kroonstad in handen der bolsje wisten waren gebleven. Ivlcn bericht, dat de proclamaties van Kroonstad niet meer door generaal Koslofski ondei teekend zijn. De treinen tusschen Moskou, en Petrograd loo- nen geregeld. En wanneer geloof mag wor den geslagen aan de Echo de Paris, die een bericht uit Stockholm ontving, moeten de Oc-kraine, die zich voorloopig te ïarnof be vinden. Alle gedelegeerden bevestigen een stemmig, dat de boerenbevolking den strijd tegen de bolsjewisten niet moede is,'maar tegen het voorjaar een algemeenen opstand voorbereidt. Of zij, of wij meester van het land, zeggen de boeren, maar wij kunnen het lijden niet langer verduren. Van alle zijden komen berichten binnen, waaruit blijkt, dat de opstandelingen zich organiseeren en kleine afdeelingen tot groote groepen wor den bijeengevoegd. Kief is van alle zijden door opstandelingen omringd, die alle spoor wegverbindingen bezethouden. Verschei dene steden zijn geheei van rooden „gezui verd". De arbeiders en vreemdelingen, die in de Oekraïne wonen, sluiten zich bij de boeren aan. De kozakken uit het Dongebied, Sibe rië en Orenberg, die tegen de opstande lingen in het-veld zijn gezonden, weigeren tegen hen te strijden. De bolsjewisten heb ben nog slechts afdeelingen Chineezen, Let ten en wilden uit Basjkir te hunner beschik king. -De Oekrainische boeren brengen graan en geld bijeen voor het nationale Oekrainische leger. De gedelegeerden ver klaren, dat de boeren slechts de regeering van Petljoera erkennen Zij verwachten van deze regeering, dat zij de orde en de rust in de Oekiaine zal herstellen en verzoeken haai- hun nadere aanwijzingen te geven om trent de militaire operaties tegen de roo den. De bezetting van Dusseldorp, Duisburg en Ruhvort door de geallieerden is. naar wij reeds mededeelden, geschied zonder dat eenig incident plaats had en ook nadien is het volkomen rustig -gebleven. De bevolking schikt zich kalm in het onvermijdelijke en legt er zich bii nc-er, dat generaal Gaucher, bevelhebber d. - Fransche bezel-tingstroe- ER 44 LiNGESTRMT AMERSFOORT batterijen van Krasnaja Gorka. dat zich de finitief bij Kroonstad zou hebben aapgeslo ten, zich tegen Petrograd hebben gekeerd. Van wijder strekking is echter nog hetgeen ons d.d. 9 Maart (gister) door Reuter uit Londen wordt geseind en waaruit zou blij ken de Times *veineemt -het vit Riga dat volgens een officieel bericht Petrograd op twee spoorwegstations na door de op standelingen is veroverd. Den sovjet-strijd krachten moeten zware verliezen zijn toege bracht. Moskou had anders Dinsdag nog al een zonnigen kijk op de situatie en volgens de altijd optimistische bolsjewistische berich ten, geloofde men te Moskou aan den voor avond van de nederlaag van generaal Kos lofski te zijn. De toestand van Kroonstad zou hachelijk zijn eenerzijds wegens gebrek aan voedingsmiddelen anderzijds wijl de op standelingen verdeeld zouden zijn door al lerlei geschillen. Er valt voorloopig echter slechts te wachten op bevestiging of ont kenning der berichten. Zeker is evenwel, dat een krachtige poging wordt gedaan om 't sovjet-regiem aan 't wankelen tc brengen. Cok in de Oekraïne schijnt het verzet te gen de bolsjewisten met den dag toe te ne men althans door het Oekrainisch persbu reau worden ons uit Tarnof in dezen geest allerlei teekenendó bizonderheden geseind. Talrijke delegaties van opstandige Oekrai nische boeren uit de districten Kief. Polta- wa, Cherson en Podolië zijn te Tarnof aan gekomen om hun trouw te betuigen aón de regeering en den nationalen raad van de pen, zich naar den regeeringspresident te Dusseldorp heeft begeven om regelingen te treffen inzake het toepassen van den staat van beleg. Tot nu toe schijnen de occupa tie-overheden geen uitdagende houding te hebben aangenomen en naar verluidt, ziet generaal Degoutte cr geen bezwaar in, dat de provinciale Landdag van het Rijnland op 13 Maait bijeen zal komen. Als voorwaarde wordt nochtans gesteld, dat geen redevoe ringen over de bezetting zullen worden ge houden. De gemeente-politie blijft gewoon in functie, terwijl de veiligheidspolitie op nieuw van wapenen zal worden voorzien. De houding der bevolking, vooral der arbei dersklasse, is uitnemend, merkt hel B. T. A. op. Lloyd George heeft op 8 Maart aan Ti- rard, den president dier hooge intergeallieen. dc commissie voor het Rijngebied, de in structies van den Opperstij Raad doen toe komen in zake de douane aan den Rijn. De hooge commissie is o.a. belast zoo spoedig mogelijk den geallieerden regeeringen dc maatregelen voor te leggen betreffende het innen der douanerechten tusschen de be zette gebieden en Duitschland. De commis sie heeft aanstonds de noodige maatrege len getroffen. Het Duitsdie douane-perso neel en dat der invoer- en uitvoerdiensten is onder de orders der oommissie geplaatst. Met de sancties wordt dus, naar men ziet, alle ernst gemaakt en officieel wordt be kend gemaakt, dat in een gisteren te Lon den gehouden conferentie de hoofden van de delegaP.es der geallieerden de bizonder heden hebben geregeld van de toepassing der sancties op Duitschland en overeen zijn gekomen, dat de sancties pas dan zulieifj eindigen, zoodra een bevredigende oplos*, sing van de vraagstukken der schadevergoe*| ding, ontwapening en „oorlogsmisdadigers''! is verkregen. Er wordt aan toegevoegd, dat Briand nieaedëelde, dat de Fransche regee* ring niet van zins was de Duitsche provin* cies op den linkeroever van den Rijn duur-' raam te bezetten, of te annexeeren. Het eenig doel van Frankrijk was de uitvoering van het vredesverdrag te vei zekeren. Of van Duitsche zijde deze verklaring anders dan als „schone Worte" zal worden opge vat, valt te betwijfelen, daar men te Berlijn' van de zuiverheid der Fransche bedoelin gen verre van verzekerd is. Ondertusschen neemt het Duitsche volk/' naar wij opmerkten, althans uiterlijk-g-èlaterï den toestand op, maar dat zulks geschiedt al protesteerende, spreekt vanzelf. In den' Beierschen, Badenschen en Saksischent Landdag zijn Dinsdag demonstraties tegen' de maatregelen der Entente gehouden, evenals tegen het Iaden van de schuld van den wereldoorlog alleen op de schouders van het Duitsche volk. In alle drie de Land dagen werd verklaard, dat hoe sterker de druk zou zijn, des te. sterker de eenheid van! het Rijk zou worden. Ook de Dinsdag m den rijksdag aanwezige parlementaire verte* woordigers van het bezette gebied verklaar* den, naar men -zich herinnert, dat ook de zwaarste economische lasten de bevolking van dat gebied trouw zou doen blijven aart het vaderland. Buifenl?ndsche Berichten. B e r 1 ij n9 Maart. (W. B.) Dr. von Simons is van avond met de heele delegatie aan het Potsdamsche station aangekomen/ waar de rijkskanselier hem afhaalde. In ei\ bui-ten het station had zich een dichte me nigte verzameld. B e r 1 ij n, 9 Maart. (W. B) Bij da aankomst van Simons waren het perron, do overkapping, de trappen, de Potsdammer Platz en zijstraten, alsmede alle vensters der omliggende gebouwen door een reusachtige menschenmassa dicht bezet. Onafgebroken werd door vele duizenden „Leve Simons", „leve Duitschland" geroepen. Slechts met dé grootste moeite' kon de politie een weg. -banen voor de heeren der delegatie. Toen de auto's wegreden barstte er opnieuw spontaan gejuich uit. Te Efberfeld, de eerste stad op vrijen Duit- schen bbdem, stond de extra-trein, waarmee de delegatie reisde,, geruimen tijd stil. Ook hier bracht een onoverzienbare" menigte op 't 'station geestdriftig hulde aan dr. Simons. De eerste burgemeester heette den minis ter ïn zijn vaderland welkom, waarop Srmonf zeide: De delegatie heeft te Londen alles gedaan om den vijand af te houden van verder® maatregelen tegen ons vaderland. Het zou echter noodig geweest zijn meer te beloven/ dan Duitschland houden kon. Het vaderland zal alles welen te doorstaan, als alle Duit* schers maar trouw aaneengesloten bKjvenï Overweldigend instemmend gejuich van dl menigte was het antwoord op dc woorden van den minister. Berlijn, 9 Maart. (W. B.) Over hei verloop der onderhandelingen te Londen wórdt in net departement \an buitenland- sche zaken een Witboek bewerkt, -dat aart den Rijksdag zal worden voorgelegd. Lenden, 8 Maart. (N. T. A.). Vol gens New-Yorksche berichten zal een dei" eerste doden van president Harding zijn, dat hij een commissie van zeven zendt naar. Londen om daar met de geallieerden de voorwaarden te' bespreken, waarop de Ver- eenigde Staten bereid zijn met hen samen' te wecken voor den vrede. Volgens een Berlijnsch bericht deelt het Engelsche -departement van oorlog med^. Ken- U zëlven, beheorsdh U zeiven, veredel U zeiven, maar bovenaf: heb eer bied voor U zeiven. Naar het Enge'soh van JEFFER'/ FARNOL. 5 Sir Richard Austinther is groot en' Breed gebouwd, heeft een roode gelaatskleur, een vooruitstekendie forsche neus en een vier kante kin, waarvan de norschheid teniet wordt gedaan door de wonderlijke zachtheid van. zijn mond en den vriendelijken glans van zijn blauwe oogenhij is in waarheid in elk opzicht eert gentleman. Zooals hij daar stond in zijn eenvoudige -blauwe jas, mot de hooge omgeslagen boord en glin sterende zilveren knoopen, het smetteloos bombazijn en zijn zware vierkante rijlaarzen vos het een fraai type bij uitnemendheid van den En gel schen landedelman. Het zijn «mannen als hij, die, na onbevreesd op.het stuk geschoten en met lijken? bezaaid achter dek van het slagschip, onverschrokken op het slagveld te midden van Took, dood en verschrikki^ fier en edel hun plicht te heb- fisuaoA, huiswaarts zijn gekeerd, om hun. dagen1 door te brenger* temid- knollen en kooien, hun zwaar- irierj om^ndend tot snoeimessen, en blijde idot zij dit doen kunnen. *ei hij plotseling. „Sir?" zei ik. „Je hebt je vader nooit gezien, voor zoo ver je weet, is hei niet?" „Neen, Sir Richard." „Ook je moeder niet?" „Ook mijn moeder niet." „Arme jongen arme jongen!" „Heeft u mijn moeder gekend?" „Ja, Peter, ik heb je moeder gekend," zei Sir Richard, terwijl hij wederom den blik strak op den leuningstoel gevestigd hield, en ik zag dal om zijni mond een trek van wonderlijke zachtheid en teederheid kwam. „Je hebt tot nu een zeer eenzaam leven ge had, Peter," ging hij na een oogenblik voort. „Ja, erg eenzaam," zei ik, „behalve dan de onvergetelijke bezoeken aan de Hall." „Ja, ja, ik heb je nog le6rem rijden I" „Voor mij is u één met elk genoegen' dat ik aOs knaap ooit heb gekend," zei ik, mijn hand op zijn arm leggend. Sir Richard kuch te en werd zeer rood in het.gezicht. „Wel och zie je Peter," begon hij, zijn rijzWeèp van den grond oprapend en zonder den blik hiervan af te wenden, „je oom hield nooit erg van gezelschap, terwijl ik „Terwijl u altijd tijd konclt vinden' om zich den eenzamen en' verlaten knaap te herin- meren, wanneer al zijn vrienden met -hun va- cantie waren weggegaan overgelaten aan zijn boeken en de sombere leegte van het verlaten schoolgebouw „Poeahl" riep Sir Richard, rooder dan ooit. „Onzin „Denkt u dat ik ooit dien heerlijker* dag zou Jcunnen vergeten, teen u met uw vier span kwam aanrijden en mij in triomf mee nam. «n; hoe wij een race begonnen met dien man met zijn witten hóetLjn de til bury „En hoe wij hem voorbijvlogen „Zijn linkerwiel bij den draai er finaal uit reden zei ik. „Zijn eigen schuld, die gekl" zei Sir Ri chard. „En hoe wij hem in de greppel lieten lig gen, terwijl hij ons achterna vloektezei ik. „Allemachtig, ja, Peter! Ja, dat waren prachtige paarden en al zeg ik het zelf, er was in het heele district geen fi jner'span. Je weet zeker wel, dat het vandelvandscne kort daarna zijn poot brak en doodgeschoten moest worden, het arme dier." „En later, te Oxford," begon ik. bij: „Wat toen, Peter?" zei Sir Richard. „Herinnert u zich de bronzen vaas, die op •den schoorsteen in mijn studeerkamer stond „Bronzeru vaas herhaalde Sir Richard, terwijl hij andermaal zijn aandacht aan de rijzweep scheen te wijden. „Daar vond ik altijd banknoten in, wan neer u bij mij op bezoek was geweest, en toen ik later de vaas verborgen had, vond ik ze op de meest onverwachte andere -plaat sen." r „Jonge man had geld noodig nu en dan," mompelde Sir Richard- Op dit oogenblik werd er een bescheiden kloppen op de deur gehoord en verscheen de 'bottelier met de mededeeling, dat Sir Ri chard's paard gereed stond. Daarop nam de baronet, e enigs zins haastig, zijn hoed en handschoenen, terwijl ik hem volgde, het 'huis vit en de trappen af. Sir Richard trok zijn -hondschoenen aan, zette zijn voet in den stijgbeugel en keerde zich toen naar mij om „Peter," zei hij. „Sir Richard zei ik. „Wat betreft je wandelioohi 'r „Ja „Ik geloof dat 'het een verduivelde non sens is!' 'zei Sir "Richard. Nadat Juj -dit ge zegd had, wierp hij zich in het zadel met een vlugheid en eei* gc„die menig jongere 'hem had kunnen benijden- „Het spijt n»i'. Sir, maar ik ben vast van plan hem te doen." „Met tien guineas in je zak?" „Bij gepaste zuinigheid zullen die vol doende zijn om mij op de been te houden, tot ik de gelegenheid heb gevonden om er meer te verdienen." „Leuterpraatjes, mijnheervervloekte leu- terpraatjes 1" snoof Sir Richard. Hoe kan een knaap als jij, een onervarens, heethoof dige dwaas als jij, zijn eigen brood verdie- nen „Andere hebben het ook gedaan," be- 0gon ik. „Pfut!" zei de baronet „En zich er aan het eind te 'beter bij be vonden." „Poeahzei de baronet. „En ik heb nu* eenmool een sterk verïAn- gen in me om de wereld eens van het ge-, zichtspunt der groote menigte te bekijken/'- „Bah F" zei de baronet, zóó krachtig, dat zijn merrie begon te steigeren, „dat komt van die verduivelde Revolutionaire theori- ën. Laat mij je vertellen, dat het gebrek «eert harde leermeester is, en dat de wereld eert -moeilijk plaats is voor iemand die geen gel<J en geen vrienden heeft „U vergeet. Sir, dat ik nooit geheel zon der vrienden zal zijn." „Dat weet God, jongc-n," antwoordde Sin Ridhard, tei wijl hij zijn hand 3iet zakken en een oogenblik op mijn schouder diet rusten! „Peter," zei hij, zeer langzaam en ern stig, „ik word oud" en ik zat nooit trou" wen en soms, Peter, vooral 's avonds, kani ik mij zeer eenzaam voelen, zeer eenzaam, Peter." Hij zweeg een oogenblik. de staren^, den blik gericht op de groene helling vanr Schooter's Hill, in de verte. „O, mijn jon^ gen f" zei hij eindelijk, „zou je niet met mijt mee willen gaan naar de Mali en daar blij-'. Ven, om mij mijn geld te 'helpen opmaken Zonder te antwoorden greep ik zijn hand •het was de hand die de rijzweep vasthield' en ik gevoelde hoe stevig zij 'het handvat' omklemde. „Sir Richard," zei ik eindelijk/ „waar iü ooit heen moge gaan, nooit zal ik de herin-jJ nering aan dit oogenblik vergeten, maar4 „Maar, Peter?" „Maar, mijnheer „O, verduiveld 1" riep hij uit, en drulctd zijn merrie de sporen in de zijde. Nog eenr. maal echter keerde 'hij zioh in zijn zadel om, om mij met den rijzweep toe te -zwaai* en vóór hij uit het gezicht verdween. (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1