1ST-ÜBF 20. BUITENLAND. Mm „«KOELIE" ir 10e Jaargang Ne. 219 'pMnnwc.'rrïzr: m poat t 2.tO, pw week (tnst kmüs «trekei.ng Lg«n ongelukken) 0.17*. «Iwndcrlljke hummen f AT.^arHarj 14 !Via »rt 1921 ria# P8ÜS" BES ftönüït^ïlïü1 lrcKC,s „DE EESV1 LADDER" DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAi ARNHEMSCHE PO TEL. INT 513. 1.0* nel inbegrip van crt\ bewijsnummer, elke ic^tl meer 25, dicostaanb'C* o nijch eti l.icfdAdighcids-advcitcntüin voor de helft der prijs Voor handel n bedrijt bestaan zeer vookdee'i«e bepalingen voor het advcctcercn. licne ciccu.airc, bevattende de voorwaardcit wordt op aanvraag toercrondcu. ST" wanneer hij zijn hachje er niet bij in had geschoten op 't slagveld zou even arm en veracht -naar huis terugkeeren om zijn leven vol beslommeringen opnieuw zonder hoop te beginnen. De mrllinrden, die in den zak werden gestoken, zouden dienen om de kosten der veroveringsexpedities in Syrië of Mesopotamia te betalen en nieuwe ter reinen voor uitbuiting ter beschikking stel len aan de almachtige trusts van 't Fransch- Engelsche kapitalisme. En zij zoud'en ook dienen om nieuwe pantsers en nieuwe ka nonnen te bouwer», opdat de industrieels syndicaten maar winst zouden kunnen be halen .r Buitenlandsche Berichten. Riga, 12 Maart. (Orient). De bolsje wistische regeering heeft de order uitge vaardigd, dat elkeen, die in 't bezit van wapens wordt aangetroffen en daartoe niet gemachtigd is. op steenden voet wordt te rechtgesteld. Helsingfors, 12 Maart. (Orient), klit Wiborg wordt geseind, dat in sommige sovjetregimenten de soldaten alle roode officieren vermoordden en alle tsaristische officieren in 't leven lieten. Z b a r a z (Galicië), 12 Maart. Orient). Van den kant van Russisch Podolië wordt een hevige kanonnade gehoord. Vluchtelin gen, die achter de Poolsche grenswachten bescherming zoeken, vertellen, dat het roode leger, na zich te hebben vereenigd met de in opstand gekomen boeren en de bolsjewistische commissarissen te hebben gedood, thans in openlijken opstand tegen de Sovjetregeering is. Helsingfors, 12 Maart. (B. T. A.) Volgens de laatste berichten, die van de Finsche grens zijn ontvangen, is het den bolsjewisten, met behulp van troapen, die uit Moskou kwamen, gelukt den opstand den kop in te drukken. In, 't Westen van rit hoofdstad werd nog verzet gepleegd. De Iswestia bericht, dat van 28 Febr. tot 5 Maart speciale afdeellngen meer dan 2500 personen ter dood veroordeelden en dadelijk terechtstelden. Bijna al deze veroor deelingen hebben beirekking op afvallig heid, die aan den dag trad onder de troe pen van 't puütaire aiondissement van Pe tersburg. Moskou, 12 Haart. (N. T. A. Draad loos). Het bulletin van 10 Maart luidt: Uit de laatste berichten blijkt, dat de muiterij te Kroonstad op haai- einde loopt. Volgens een telegram van hedennacht uit PetTOgrad, hebben de muiters geen brood meer. Er -moeten g-roote veranderingen te Kroonstad hebben plaats gehad. Bij tusschenpoozen wordt geweervuur uit de stad vernomen, dat soms uren aanhoudt. Dit doet veronderstellen, dat verschillende partijen van de muiters met elkaar in strijd zijn. Een van de door een compagnie jeug dige roode soldaten gevangen genomen lei ders der -opstandelingen, Versjmm, heeft zijn identiteit toegegeven. Er zijn verschil lende spionnen der witte gardes gevangen genomen, die de vesting Peterhof trachtten binnen te komen en proclamaties bij zich had-den, waarin tot den opstand werd aan gezet. De massavergaderingen van arbei ders, soldaten en burgers in het geheele gouvernement hebben moties aangenomen, waarin de tsaristische beweging te Kroon stad wordt veroordeeld, en de rec-htsch-e roepen der sociaal-revolutionnairen ver- iijli'gevolgeii."De'VolëtTr'iëre vim Frankrijk f?(,eTS w°rd'en ^noem\ De matrOZ£v£ en Engeland zouden zich moeten laten af- Kroonstad wenschen zich onvoorwaardelijk maken om de betaling- af te dwingen van OVGI geven aan e gen-a e er o\ j t bedragen, waarvan het proletariaat niet het j ceun"' ter"'.! 1C'?re{Y.er °'5 minste voordeel zou hebben. Of Duitschland dnn£en noar an^ e uc en' de fabelachtige som, die geëischt wordt, 'be- B e r 1 ij n, 1 2 M a a r t. (W. B.) Naar de taaier had ol niet, :1e eenvoudige infanterist, Tiigliche Rundschau uit Dusseldorp ver politiek Overzicht. Onder den titel .Duitschland geworgd Boor de geallieerden" bevatte een korten ijd: geleden een Itaüaansch blad, de Avanti, en artikel, waarin werd vastgesteld, dat tot lusver de burgerlijke maatschappij den oor- og gemeenlijk zegde te voeren met ideëele loeleinden. De oorlog zou dan het gevolg iiervan zijn, dat men een principe van mo- feelen aard meende te zien aangetast. Zoo ijkas men ten krijg getogen om wraak te IV e men, wij! de eer was aangetast, om een Onderdrukte bevolking te bevrijden of een Jttaat rijn natuurlijke grenzen te bezorgen. Dat waren natuurlijk onzuivere ideologieën geweest, die werden gebruikt om het voor genomen rooven en plunderen voor het oog der wereld te verheimelijken. Ook de mili- fcaristisch-cvnische regeeringen hadden niet Ifturven te erkennen, dat het er louter en al leen om ging een natie, die zij als zwak en ipnkrijgszuchtig beschouwden, te berooven. iWanne.er op 't oogenblik een invasie in Duitschland plaats had, dan zou men voor de eerste maal hier met een oorlog hebben te doen, die uit erkende geldbegeerte werd Ontketend. Want hier was inderdaad sprake yan een oorlog, al kon het ontwapende en verarmde Duitschland zich tegen de indrin gers niet verzetten en al moest het toelaten, dat zij zich in andere Duitsche provinciën vestigden, daar men niet kon aannemen, dat een groot volk van 60 millioen zielen, dat het beschaafdste onder de beschaafdsten was (nota-bene: wij herinneren er aan, dat wij nog steeds de opvattingen reproducee- ren van de Aventi) eeuwig en altijd) genoe gen zou nemen met een vreemde 'bezetting. Wanneer .de weerlooze Egyptenaren en de chalf-barbaarsche Turken zich verzetten te gen de slavernij, dan moest worden aange nomen, dar een -eendere vrijheidsgeest, een zelfde wil tot onafhankelijkheid in de harten van het Duitsche volk leeft en dat Ouitschland er op zinde, even moedig als ie kleine volken zich verweerden tegen hun onderdrukkers, naar de wapens te grijpen Alle partijen, eens van wil, hadden de sla vernij, die de overwinnaars Duitschland wilden opleggen, van de hand gewezen en zelfs de communisten, die tegen den oorlog waren, hadden in een oproep bij het volk •r op aangedrongen zich gereed te houden. Ter wille van het geld, onthield men der Wereld den vrede, ter wille van 't geid be reidde men zich voor nog meer ellende in 't leven te roepen, terwijl de oude wonden nog niet waren geheeld, ter wille van het geld hitste men het cene volk tegen het and-ere op, het eene ras tegen het andere. Duitschland had na den wapenstilstand aan de Entente reeds 20 milliard in goud betaald en wilde verder 30 milliard bet-alen, iat was te zamen 50 milliard mark in goud of wel 250 milliard papieren franken. Bo vendien werd het van de rijke provinciën Elzns-Lotbaringen, Slees wijk en Posen be roofd, die een economische waarde hadden, van vele honderden mil-Harden. Dit al was volgens de Entente weinig en voldoende, de Entente, die naar bekend was, den vrede Tnet Duitschland sioot op den grondslag van de aanvaarding der veertien punten, waar van één afzag van een oorlogsschadeloos- Stelling. Zoodoende trad hoe langer hoe jmeer het uitsluitend economische karakter van het geweldige conflict aan den dag als mede de enorme onrechtvaardigheid van neemt, hebben de geahieev.' mil..nice auto riteiten te Dusseldorp mei; dan 650, te Ruhr or t 230 en te Duisburg 475 particulie re woningen voor ofticieren en ambtenaren in beslag genomen. De sterkte van de ge allieerde troepen in dc drie steden bedraagt 10,500 man. Te Dusseldorp zijui de eerste 260 Belgi sche douaneambtenaren aangekomen. De gemeente moet binnen acht dagen voor de noodige woningen zorgen. B e r 1 ij n, 12 Maart. (W. B.). Op dc agenda van den rijksdag stond vandaag de regeeringsverklaring over de onderhandelin gen te Londen. Het Huis en de tribunes wa ren dicht bezet evenals de loge van het corps diplomatique. Aan de regeeringstcfel zaten de rijkskanselier, de minister van bui tenlandsche zaken Von Simons, de andere ministers des rijks en talrijke gevolmachtig den. Bij het begin derf zitting van den rijksda?; nam de minister van buitenlandsche zaken Von Simons het woord. Hij zeide o.a. Wij hadden recht op onderhandelingen in een neutraal land, omdat daar de kwestie der schadeloosstellingen had kunnen worden behandeld uit een meer internationaal oog punt. De uitnoodiging voor Londen konden we echter niet afslaan. Buitengewone moei lijkheden hadden wij te Londen te over winnen, die voortspruiten uit de besluiten van Parijs, waaraan de geallieerden eenzij dig bleven hechten. Er is slechts overeen stemming mogelijk als zoowel de schade, door den oorlog aangericht, ols de capaci teit der Duitsche economie van beide kan ten nauwkeurig worden nagegaan. De be- cenige uitweg en wel een 'ei r>t en nu "o'* me men toi nadeel1 belast zou worden. Al. i. hadden we in dit I der werebi i-onomic kon begaan. Wij leun* geval wel acht milliard marl en in goud kun- nen ons aanbod in Londen niet herhalen; nen leenen. Naast de renten dezer leening boden we een annuïteit aan van één mil liard in de eerste vijf jaren. Deze voorstel len waren in overeenstemming met het feit. dat de Duitsche economie langs normalen weg niet meer don anderhalf milliard jaar lijks kan opbrengen. Wij hadden van de regeering in Berlijn nog verdere volmachten ontvangen. Wij we zen d* 12 pet. op den uitvoer van de hand on n onderhandelingen in commissies voor om te dezen nonzien tot een resultaat te komen. Over het verloop der onderhan delingen te Londen geeft het Witboek na dere bizonderheden. Ik zou gaarne meer vertellen, maar ik heb aan de overzijde be loofd deze niet-officieele besprekingen als vertrouwelijk te beschouwen. Onze tegen voorstellen wekten de grootste verontwaar diging der Entente. Over deze voorstellen kon niet gedebatteerd worden, zeide de En- gelsche premier. Lloyd George heeft bo vendien de schuldvraag opgeworpen, hij meende ook, dot Duitschland te weinig be lastingen betaalde en door den oorlog niet had geleden. Hij heeft daarna een ultima tum gesteld. Zaterdag en Zondag hebben wij daarop ernstige besprekingen gehouden. Dc tegenstanders wilden den termijn van Pa rijs niet verkorten of liever alleen onder voorwaarde, dat wij dertig jaren lang drie milliard goudmarken betaalden en de wis selende factor nog verhoogd werd. Daar konden we -niet op ingaan. Al onze voor stellen werden botweg afgewezen, of ze werden niet beantwoord. Toch zullen wij FRANSCHE ENGELSCHE EN WEEHER W. VAN ROSSÜM 44 LAHGE8TRAAT AMERSFOORT sluiten van Parijs hebben we ernstig onder zocht een groot aantal deskundigen heeft daaraan weken long gewerkt. Het vredes verdrag stelt ons er vrij van tegenvoorstel len te doen en lang hebben we geaarzeld ze te doen. Bepaalde voorstellen waven niet mogelijk, zoolang we in onzekerheid ver keerden omtrent het Saargebied, de Rijn provincie en vooral Opper-Silezië. Daarbij kwam de ellende der valuta deze ellende kan slechls worden overwonnen door eens gezinde samenwerking van alle volken. Een bezwaar was oofcjjpg. de belemmering cn verlamming van den Duitschen handel- De tegenstanders wilden in den korist mogelij- ken tijd de kwestie der schadeloosstellingen oplossen. Zoo moeien wij het met tegenvoorstellen probeeren. Geen tier voorstellen der Duit sche regeering vond eenstemmig bijval bij de deskundigen. Geen des deskundigen is echter verantwoordelijk voor de voorstellen, die we gedaan hebben. De regeering heeft ze gedaan uit politieke overweging, maar niet op grond tan een besluit der meer derheid van deskundigen. Ten slotte zijn ze op mijn verar.ïwoorde- liikheid ingediend, want ik heb de laatste voorstellen aan. het kabinet voorgelegd. Wij hebben de volledige V aarae der annuïteiten genomen en die opgesteld. Zoo kwamen we tot vijftig milliard mark in goud. We trok ken daar twintig milliard af, zoodat dertig milliard overbleven. Meer konden we, ge zien den tegenwoordigen toestand onzer economie, niet aanbieden en die dertig mil- liarden konden we ook niet onmiddellijk op tafel leggen- Wij moesten zinnen op een middel om dadelijk zooveel mogelijk bijeen te brengen en de rest in percenten om te zetten. Wij rekenden daarbij geen acht, maar vijf pet. Een leening was ten slofte de de kwestie van het herstel steeds weer op den voorgrond brengen. IWij sluiten ons aan bij den gedaohtengang van Brussel. Al leen kunnen we in de eerste jaren niet het meeste betalen en wij deden daarom onze voorstellen voor de vijf eerste jaren. Uti Berlijn kregen we ondertusschen be richt, dat de regeering nieuwe voorstellen bewerkte. Wij verlangden uitstel. Doch de omstandigheden waren zoo veranderd, dat we ons zelf moesten helpen. Onze regee ring keurde zulks goed. Onze voorstellen waren in overeenstemming met een nan- trod, dat de tegenstanders ons vroeger zelf haddon gedaan. Toen kwam de uitspraak van Lloyd Geor ge, die in de verste verte niet op een juri- dischen grondslag rust. In het Versailles- verdrag is sprake van economische dwang maatregelen. Ik herhaal hier mijn protest te Londen. Er is op ons een zeer zware aan slag gepleegd. Maar onze toestand is niet zoo, dat we van het afbreken der onder handelingen iets kunnen venvachten. De meening der w oreld over ons is te ongun stig. Ook de opinie, dat het verdrag van Versailles, nadat de tegenstanders het heb ben verscheurd, voor ons ongeldig is, .is verkeerd. Men moet geen kwaad met kwaad vergelden. Kunnen wij in den tegenwoordigen toe stand verdere onderhandelingen voeren 1 Volgens het inzicht der regeering moeten wij alles doen om nieuwe middelen en we gen te vinden om tot een overeenkomst te geraken. Maar thans, nu men ons zulke oor vegen toedient, de hand uitstrekken en te zeggenwe willen vrienden zijn, dat gaat niet. Voor nieuwe onderhandelingen is door de toepassing der dwangmaatregelen de toestand geheel vc-randerd. Dit optreden der geallieerden houd ik voor een der zwaarste maar moeten naar een nieuw zoeken En nu dc schuldvrna; Wie van ons hel onvervulbici-. -Ut, daar wij alleen verant woordelijk n zijn, dwingt ons het te gendeel te bewijzen. Er is niemand in <lez«t zaal, die oordeelt, dat Duitschland alleen; schuldig is. Wij zullen moeten bewijzen, dat Duitschland niet alleen schuldig is, wij zul len dat moeten doen zonder hartstocht, met volle liefde tot de waarheid. Als leider der' Duitsche dc' I rwacht ik niet van u, dat u alles zult goedkeuren, wat v.c gedaan; hebben. Maar wel hebben ik en ook de re- gcering noodig een duideliilke verklaring van dit huis, dat u het definitieve besluit der Duitsche delegatie betrelfende de nieuwe onvervulbare cischen der Entente, door uw instemming dekt. Anders zou het noodig zijn, dat u iemand anders zoekt, die in de todkomst, de onderhandelingen voor u leidt. Toejuichingen en handgeklap volgen op deze verklaring van den minister, die an derhalf uur duurde-, B e r 1 ij n, 12 Maart. (W. B.). In ant woord op cenige opmerkingen van de atge. vaardigden Wcstarp en Breitscheidt, sprak minister Simons enkele woorden van recht vaardiging. 't Zou geen doel hebben gehad nog krachtiger op te treden tegen Lloyd George. Den vorm zijner uitlatingen op een internationale conferentie moest hij zictf zelf voorbehouden. Daarna besprak de com munist dr. Levi het afwijzend standpunt zij ner partij tegenover de Duitsche politiek W Londen. Hoffmann (communist) drong weer aan op de hervatting der economische be trekkingen met Sovjet-Rusland. Dc onaf- hankelijken dienden een molie van wan' trouwen in, die verworpen werd. Ten slotte nam de rijksdag met 268 tegen 40 stemmen' een motie van vertrouwen in do regccrlng aan. P n r ij s, 1 2 M n a r l. (N. T. A. Draadloos), Heden is de senaatscommissie, van buitens landsche zaken bijeengekomen onder voor» zitteischap van Polncaré. Lucien Hubert' deed een meedeeling nopens het vraagstuk van de schadevergoeding. Wat Frankrijk be treft, viel gemakkelijk aan te toonen, dat zijrt eischen hoogst gematigd zijn geweest. Zij bedragen in totaal 210 milliard. Vóór 1 Mei 1021 zou Duitschland 20 milliard imoetert storten. De schadevergoeding, die Frankrijk vraagt, Is als volgt te verdeelen nijverheid 30 milliard, gebouwde eigendommen en meubilair 62 milliard, verschillende staofw en particuliere eigendommen 22 milliard; openbare werken en schade te wnler 16 miW Hard, schadeloosstellingen en pensioenen 84 milliard. De commissie erkent, da't Duitsch land reeds 8 milliard gestort heeft. Het i» dus tegen 1 Mei nog 12 milliard schuldig. De commissie zou gaarne vernemen, hoe de reeds ontvangen 8 milliard onder de ge nii: eerden verdeeld zijn. De Duitschers be^ weren, dat bij die 8 milliard nog 13 milliard geteld moet worden, maar zij vergeten, dat die 13 milliard vergoedingen in naturn uit maken, als vee; hout enz., 'die zijn vastge steld in het verdrag van Versailles cn die zij verschuldigd zijn buiten de bovenbedoel de 20 milliard. Berlijn, 12 Maart. (W. B.) Het ont bieden der Duitsche ambassadeurs te Lon den en Parijs en den Duitschen gezant to Brussel naar Berlijn, geschiedde volgens 't Berl. Tageblatt, omdat Duitschland er naar streefde zijn vertegenwoordigers in 't bui tenland nauwkeurige inlichtingen te ver strekken over de stemming in Duitschlandv opdat zij na hun terugkeer den waren wii van het Duitsche volk zouden kunnen ver tegenwoordigen. De conclusies in de geal lieerde ipers, als zou nven hier te doen heb» Wee de dominéé, die in een klein ge nu ht staat Naar het Engelsch van JEFFER7 FARNOL. ,.7ie jc mijnheer," zei hij, door mijn laai de gebaar blijkbaar in zachter stemming ge bracht, „het is verduivc-ld moeilijk tegen woordig uit te maken, wie een gentleman is en wie niet, wie een dief is en wie niet." „Hoe zoo „Wel, nog maar heel even geleden; jVlek voor u komt daar een kerel binnen ir- om te zien niet veel bizonders maar niettemin brutaal en trotsch genoeg komt Ibinnen en vraagt om een pint ale jullie hebt t allemaal gehoord, is het niet?"' brak hij af zich naar de anderen «keerend, „jullie hebt allemaal gehoord, dat hij een pint ale bestelde, is 'het niet?" ,.Ja Ja, we hebben 't allemaal gehoord/' knikten zij. Komt hier binnen, brutaal als de duivel bestelt een pint ale drinkt het leeg «n geeft me zijn hoed; jullie 'hebt allemaal jpezien, dat hij mij zi jn hoed gaf, is het hiel?" vroeg hij, zich opnieuw tot de anderen wen dend. /,Aliemaal," knikten alle vier. v „Wat moet dat zei ik, den hoed in mijn hand draaiend. „Dat is. liever was eens. een hoed," zei hij. „Maar ik wil 'hem niet heb" ben," zei ik. „Ik zou hem maar houden," zei hij. „Waarom?" zei ik. „Wel," zei hij, „het is niet meer dan billijk, omdat ik je ale heb gedronken een kwestie van ruilen, zie je," zei hij. „Ja" zei ik, en gooide het ding de deur uit, den weg op, en hem daar ach ter aan en daarmee was de zaak ui^ „Hoe vindt u dat nu wel?" zei -de roodhoofdige man zich tot mij in het bijzonder wendend. „Wel, ik geloof, dat je misschien een klein beetje te haastig bent geweest." „Zoo, gelooft u dat „Ja," knikte ik. „En waarom „Wel, misschien herinner je je, dat er een lint aan den hoed was „Jawel, heelemaal kaal gesleten „En dat er een gesp aan dat lint was „Jawel, vol krassen en »oestigwat zou dat „Wel, die vuile gesp was van zilver... „Zilverstamelde de man, 'terwijl zijn gelaat betrok. „En op zijn minst vijf shilling waard, mis schien nog wel meer, zoodat ik werkelijk ge-4 loof, dat je, alles bij elkaar genomen, een heel klein beetje te haastig bent geweest." 'Na deze woorden' dronk ik mijn ale op, nam mijrv stok weer in de hand"en stapte in den zonneschijn. HOOFDSTUK IV. M ij overkomt een groot ongeluk. Ik trok dien dag door verscheiden dorpen, doch hield alleen stil om te eten of te drin ken. Toen de avond viel had ik het scnoone Sevennaks reeds achter mii. en bevond mil op den top van een langen en vrij steilen heuvel, wanneer ik mij niet vergis, River Hill. Hier stond, scherp afstekend tegen den avondhemel, een galg, en aan den voet daar van een man, klein maar vierkant gebouwd, in een vrij havelooze, groenachtige jas, en met een breedgeranden beverhoed diep over de oogen getrokkenhij stond daar wijdbeens, en zoog op den knop van zijn stok, terwijl hij omhoog staarde, naar het geen daar aan een dwarsbalk van de galg aan een stevige ketting bengelde, een don ker en verschrimpdd en afzichtelijk voor werp, dat eens een mertschelijk wezen was •geweest. m VOETBALLEN en fp w VOETBALSCHOENEN Terwijl ik naderde nam de man den stok uit zijn mond, en raakte den rand van zijn hoed, hij wijze van groet, er even mede aan. „Een goede aanschouwelijke les voor an deren, mijnheer," zei hij, met het hoofd knikkend naar de afzichtelijke -massa boven ons. „Een afschuwelijke les 1" zei ik, „en ik ge looi' ook een nuttelooze." „Hij was een kranige kerel, zoo flink eh er ooit een den voet in een stijgbeu gel te- te", -ging de man voortmet zijn stok mvu boven wijzend, en niemand dacht zeker hem ooit zóó te. zullen zien I" ,/Het is een ontzettend gezicht," zei ik. „Ja, dat is het," knikte -de man, „het is een gezicht om een' man het hart in zijn lijf te doen omdraaien 1" „Heeft u hem misschien gekend?" zei ik. „Hem gekend," herhaalde de man over zijn schouder mij aanziend, „hem gekend dat is te zeggen 'hmhij was mij niet geheel en al onbekend „Was 'het een straatroover „Hij heette Nick Sorope" antwoordde de man met een bevestigenden knik. „hij werd door de rechters te - ver dsr. jaar opgehangen en hij kwam w** i ln acn eind en daar hangt hij "tv vu)' regeien der wet aan een ijze" ;ing, als eerv waarschuwing voor alle ur.J inen- schen." „Een schande voor Engeland/' zei ik, „ik vind het een schandaal, dat or.ze groote wegen afschuwelijk worden gemaakt door zidke walgelijke :ooneelen, die even slecht als nutteloos zijn." ,/Hoor me daar eens aan I" riep de man, met zijn stok een uoll^ stof uit zijn jas slaande- „Wat?" zei ik, „gelooft u werkelijk ook maar één oogenblik, dat zulk een vonnis, hoe ontzettend ook, een man van roof of moord zal terughouden, die daartoe door den honger of wat ook al toe besloten heeft „Maar het is een oudé"gewoonte, zoo oud als er wegen zijn." „Dat is zoo," zei ik „maar dat is ook een bewijs voor mij beweren ,want er zijn al die jaren manr.en opgehangen aan de galgen om ais waarschuwend voorbeeld te dienen, en 'och bestaan roof en moord nog altijd, ge beuren zij zelfs dagelijks." „Ja, e/at be'crefr. mijnheer." zei de xnr.n. terwijl hij naast mij voortstapte toen ik denij heuvel afging om mijn, tocht voort te zeK ten, „ik zal niet ja en niet neen zeggerL- maar ik zeg wel, dat een man zich tv. eemaat moet bedenken voor hij de kans gaat loopen om óók zoo aan zijn eind te komen. „Kijk!'- zei hij, stilstaand en1 met zijn stok naar da galg wijzend, „Niok zal het niet lang meest uithouden, hoewel hij er al een heel tijdje hangt ze hebben knoeiwerk van hem ge' maakt zie maar, daar waar de zon er. op schijnt is de teer al weg Nog eenmaal, hoewel mijn heele gemoeid tegen het schouwspel in opstand !kwan\ wendde ik mij om, naar het hooge, groote geraamte van de galg, en< de afzichtelijke massa die eraan bengelde; en daarna wees naar mijn metgezel om tot de ontdek king te komen, dat deze een langloopdj pistool op nog geen voet afstand op mijf hoofd gericht hield, terwijl er een eige» aardig lachje om zijn mond speelde. „Wat is dat?" zei ik hem aanstarend. -< „Sir," zei hij, met zijn stok tegen! zfjt schoenen tikkend, „ik moet u tot mijn spdj< lastig vallen om de speld, die ik in uw dal mij heb zien toeschitteren, en ook om u\* horloge en alle kleine munt, die u bij dol mocht hebben." Ik aarzelde een oogenblrk, en liet een' snel" len blik van zijn grijnzend gelaat den verlaten weg. (Wordt vervolgdji

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1