WÊÊijmzlTS^StZ DE EEMLANDER" tt'BUITEN LAND. FUAW8CHE ENGFL8CHE WEENBR MODELHOEDI üissn „ME" W. MM RGSSEJM FEUILLETON, lasiys den grooten weg. Icngens RUOBQTTIHES I. SR00TEND08ST - liOF 20. '19e Jaargang Ne. 219 post f 2.60, per week (met gr.itis vcirckering *n ongelukken) f 0.175. alionderlijkc nummers f 0.05. DAGBLAD jj DIRECTEUR: J. VALKHOFF.- BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. Donderdag 17 Maart 1921 PRÜS OER HM met inbegrip van cctt bewijsnummer, elke regel mccc i 0.25, dicrfstaanbic» dingen en Liclcladigliekls-advcitcntiën voor de helft der prijs. Voor handel «n bedrijf bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het adverteeren. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. m 'de verschillende uiteenzettingen, die fön Simons, de Duitsche minister van bui ld an dsche zaken, hetzij in de krant, hetzij den rijksdag, hetzij elders gaf over de 'tondensche conferentie, hebben wij uitvoe rig melding gemaakt. Dat Briand, die giste ren in de Fransche Kamer over dezelfde ^aangelegenheid sprak, een anderen kijk heeft op de zaken, is een vanzelfsprekend heid. Maar ook door hem \yordt erkend, dat '3e Londensche conferentie alle vraagstuk ken niet heeft opgelostnochtans was hij van oordeel, dat men uit 't feit, dat Belgische, Engelsche en Fransche vlag gen naast elkaar op den rechter Rijn- over wapperden, kon afleiden, dat de geallieerden vast van zins waren. Duitschland te dwingen om aan zijn ver plichtingen te voldoen. Dat optieden had lieerden en aan de andere zijde van den Rijn, maai ook in de geheele wereld. De dwangmaatregelen werden met eenparig heid van stemmen genomen na de „beden kelijke woorden", die Simons had gespro ken en die naderhand een nog meer beden kelijk karakter hadden aangenomen. Vol gens hem waren de Duitsche afgevaardig den te Londen ervan overtuigd geweest, dat de geallieerden niet tot een accQord zou den komen met betrekking tot de sancties en dat zij de bijgedachte koesterden, dat, wanneer de geallieerde soldaten in Duitsch land kwamen, dezen zouden stuiten op 't verzet der Duitsche arbeiders. Maar dezen hadden beseft, dat wij, aldus Briand, kwa- men om de verplichtingen te doen eerbie ten, die Duitschland op zich had geno men en verder dat de strafmaatregelen noo- lig waren geworden door de houding der Duitsche regeerders. De arbeiders waren lol het inzicht gekomen, dat het niet ge~ wenscht was zich solidair te verklaren met de imperialistische Duitsche groot-indus- ïrieelen. Men ziet Briand denkt aan Stin- nes en consorten en z. i. moest in Duitsch land de idee worden gewekt, dat de geal lieerden vereenigd zullen blijven en over gaan tot de sancties, wanneer Duitschland's kwade trouw duidelijk blijkt. En ook herin nerde hij eraan, dat terstond na de neder laag van Duitschland de mannen, die ducht ten, dat men hen een imperialistische ge zindheid voor de voeten zou werpen, zich in 'He schaduw hielden en nu zij niet meer hun imperialistische politiek konden voeren, de winsten van hun onderneming trachtten te redden en in heel de wereld zich in allerlei takken van nijverheid indrongen, terwijl zij van Duiischland een troosteloos beeld op hingen. Alle staten waren arm geworden Hoor den oorlog, evenals Duitschland, maar 2ij verrijkten zich niet door middel van deze verarming. Duitschland evénwel trachtte zoodoende concessies te verkrijgen en spe culeerde op de tweedracht tusschen de ge- C, SMITSKAMP TUIHAROHITEOI - ZEIS! Telef. interl. 158. Uit cenise fittesten d.it het rosult.int v.in Uw schopping boien verwachting zelfs heeft voldaan dat een iodcr. dio het ziet. verrukt ia over den fraaien aanblik en huldo brengt aan don ontwerper. G. F. v. T. zeer tevreden to zijn over den keurigen on smaakvollen aanleg van Aon vroot gedeelte van mijn buitenplaats te 's Graveland' J. B en dJol U hierbij mede dat ik bij zonder tevreden bon over don nieuwen aanleg van mijn tuin. Wed.- H. J. W.-DE K allieerden. De geallieerden zouden dan op den dag, nadat door hen deze concessies wa- ren verleend, een ander Duitschland zien, op-end'-op kla8r slaande om op 't terrein der economie een imperialistische politiek te voeren, die op staatkundig- gebied er niet in was geslaagd de overwinning te beha len. Ten bewijze herinnerde Briand er aan, dat Duitschland, welk land had gezegd maandelijks geen 800000 ton kolen te kunnen leveren, niet minder dan twee mil- Iioen leverde, toen het een ultimatum thuis werd gestuurd en na afloop van de eerste conferentie te Londen onder bedrei ging erkende de vijf eerste annuïteiten van 't Pariische accoord te kunnen betalen. Er was aan de hand gedaan Duitschland alleen te laten betalen door de winsten van zijn uitvoer, maar hier verzette Briand zich met hand en tand tegen Duitschland verkeerde toch in een positie van een debiteur, die teekende, dat hij beialen zal en wel niet door zijn winsten, maar met heel zijn actief. Wij hebben het recht, aldus Briand, ons te wenden tot de groote Duitsche feodale vertegenwoordigers op financieel, nijver heid- en handelsgebied en tot heb te zeg gen Uw geheele hebben en houden heeft u door te teekenen verpand. U spreekt over buitenlandsche leeningen, maar u heeft wel andere middelen om u van uw schuld te kwijten: mijnen, spoorwegen, fiscaal bezit, enz. Al uw betaalmiddelen moet u mobili- seeren, alle bronnen van inkomst in Duitschland moeten worden aangeboord. Verontwaardigd was Briand erover, dat Dr. Simons zich tot tolk had gemaakt van een „vergiftigde meening" door te durven zeggen, dat Frankrijk na 1871 had moeten betalen omdat het schuldig was en niet om dat het was verslagen. Ongetwijfeld durfde Simons er niet aan toevoegen „Wij zijn dit niet geweest". Welnu, als dan Duitsch land overwonnen werd, was d i t juist het groote ongeluk, dat psychologisch de ne derlaag niet voldoende was geweest voor 't Duitsche volk. De Duitsche regeerders hadden de bewonderenswaardige generosi teit niet begrepen van Frankrijk, dat, ter wijl het meester was in het Oosten en in het Westen, zijn legers terug hield op den dag na de algeheele débacle^ van het Duitsche leger. Ieder ander dan een Duitsch regeer der zou bij een dergelijke edelmoedigheid zijn hart en ziel hebben voelen opengaan. „De aanwezigheid van onze soldaten te Ruhrort en Dusseldorp herinnert Duitsch land er aan, dat er iets gebeurd is sinds 1871. Ook al heeft hun aanwezigheid ■slechts dat nut, dan is het voldoende." Briand wenschte zich er mee geluk, dot de geallieerden de algeheele noodzakelijk heid hebben gevoeld van een energiek op treden om Duitschland zijn ware positie duidelijk te maken. Ik sta er op, vervolgde hij, van of dit spreekgestoelte te verklaren, dat wij, Franschen, geen enkel gevoel van haat en weerwraak koesteren wat wij doen, doen wij uit rechtvaardigheidsoverwegin gen wij hebben geen oorlogszuchtige be doelingen. Men zal trachten den geest van het Duitsche volk te vergiftigen, maar als het Duitsche volk zijn belangen goed inziet, zal het beseffen wie de mannen zijn, die om hun winsten en hun dividenden te redden, niet willen, dat Duitschland zich kwijt van zijn schuld. Den dag waarop het Duitsche volk dat zal hebben begrepen, zal toenade ring mogelijk zijn en zullen schikkingen kunnen worden overwogen. Buitenlandsche Berichten. L o n d e n 1 5 M a a r t. (N. T. A. Draad loos van Poldhu). Uit Washington wordt ge meld, dot generaal Allen, de Amerikaansche bevelhebber aan den Rijn, een verzoek heeft overgebracht van de intergeallieerde Rijn commissie, waarin de medewerking der Amerikaansche troepen gevraagd wordt in zake de voorgestelde douunemaatregelen bij den Rijn. P a r ij s1 6 M a a r t. (B. T. A.). De com missie voor het herstel heeft thans aan de Duitsche regeering een aanmaning gezon den om op 1 Mei 1921 te betalen 20 milliard goudmarken cn vóór 23 Maart de eerste storting van een milliard marken in goud van de 12 milliard, die Duitschland nog moet betalen. Alvorens den datum en de wijze van betaling van latere stortingen vast te stellen, zal de commissie er in toestem men voor 1 April 1921 nieuwe voorstellen van de Duitsche regeering tegemoet te zien inzake de vervanging van betalingen in goud door betalingen in machines of roerende goederen, hetzij van Duitschen, hetzij van vreemden oorsprong. Voor denzelfden da tum kan de Duitsche regeering aan de com- miésie voorstellen doen betreffende de uit gifte eener buitenlandsche leening, welker opbrengst in handen der commissie wordt gestort. Lx> n d e n1 6 M n a r f. (N. T. A. Draad loos van Poldhu). Uit Parijs wordt gemeld, dat de commissie van herstel daar gisteren bijeen i9 gekomen en volledige uitvoering zal eischen van art. 245 van het Vredesver drag, waarin Duitschland wordt opgelegd 1000 millioen pond sterling als bedrag voor herstellingen te betalen met 1 Mei. Duitsch land beweert reeds 1050 millioen pond ster ling betaald te hebben, terwijl zijn betalin gen slechts een bedrag ven 400 millioen pond sterling bedragen hebben. De com missie zal aandringen op volledige afdoe ning en geen uitstel toestaan. Op dezelfde wijze zal de commissie handelen met art. 233; zij zal Duitschland het totaal bedrag der schaden aanzeggen, waarvoor het vre desverdrag vergoeding eischt. L u x e m u r g, 1 O M n t t. (B. T. A.). Ten gevolge- der maatregelen der politie neemt de staking overal af. De Kamer heeft eer motie aangenomen, weaiin tie maatre gelen c'er regeering woiden goedgekeurd. B c r 1 ij n 16 Maart. (W.-B.). In de gister gehouden zitting van den Rijksdag verklaarde minister Koch, dut hij er niet aan zou denken in Opper-Silezië, als de volks stemming had plaats gehad en het land Duitsch zou zijn, een-politiek van wraak neming of vergelding te voeren. De Duit sche regeering verschilde hierin ten "zeerste in haar houding van Korfnnty, die nu reeds de aanhangers van Duitschland met zijn v.-raak bedreigde. Tot haar houding is de Duitsche regeering niet slechts gekomen door de duidelijke bepalingen van het vre desverdrag, maar ook door de innerlijke overtuiging, dat Opper-Silezië na een tijd van vreeselijke depressie terug moet lceeren tot den toestand van vrede, verzoening en wederzijdsche achting. Dit land moet weer worden een land van vrede en arbeid, waar in Duitschers en Polen vreedzaam bijeen wonen. Alles wat do verzoening kan tegen werken, zullen we verhinderen. Wij hopen', dat do bevolking van Opper-Silezië weldra weer eendrachtig op één grond zal leven, die opnieuw vereenigd wordt met het DuUsche vaderland. B e r 1 ij n,. 1 6.M a a r l. (W. B.). In ver band 'met den moord op Tal; at pasja kan nog worden vermeld, dat de moordenaar ziin plan Aiet eerder heeft uitgevoerd, hoe wel hij daartoe in de gelegenheid was, om dat hem tót nu toe de geldmiddelen, benoo- digd voor znij vlucht, ontbraken. Men heeft thans echter ongeveer 12.000 mark op hem gevonden. Iiij had eergisteren een cheque ont'-aigr-n ter waarde van dit bedrag. EM 44 LMSTR&ftï AMERSFOORT P a r ij s, 15 Maart. (H. R.) De commis sie van herstel heeft den definitieven tekst vastgesteld van do sommatie aan Duitsch land aangaande de betaling der 20 milliard goudmarken vóór 1 Mei a.s. De nota stelt te vens aan Duitschland de vraag, hoe de re geering de nog te betalen 12 milliard marken denkt te voldoen. De correspondent van de Manchesier Gu ardian te Dusseldorf deelt mede, dat het on berispelijk gedrag van de Fransche bezet tingstroepen een uitstekenden indruk heeft gemaakt op de Duitsche bevolking en tot voorbeeld kan strekken aan alle strijdkrach ten, aan welke eeno dergelijke taak wordt opgedragen. De grenswacht aan de Duitsch-Holland- sche grens in -het bezette gebied, is nu door Fransche troepen overgenomen. Het con troleeren van passen wordt zeer streng ge handhaafd, meldt men ons uit Aken. Londen, 15 Maart. (N. T. A. Draack loos uit Poldhu.). De geallieerde financieele deskundig-en hadden gisteren een bijeen komst met de Oostenrijksche delegatie, waar het Oostenrijksch actief, met inbegrip van de douane-ontvangsten, de zout- en tabaksmo nopolies en de Staatsspoorwagen, werden aangeboden als garantie voor door het bui tenland te verleenen credieten. Dr. Mayr deelde mede, dat Oostenrijk van zins was nieuwe monopolies voor minerale olieën, sui ker en alcohol in het leven te roepen. Oos tenrijk had invoer noodig van voedingsmid delen gedurende de eerste twaalf maanden ter waarde van 12.500.000 pond sterling. Berlijn,16 Maart. (W.-B.). De moor denaar van Tolaat Pasja, de 24-jarige Ar- meensche student Saloomon Teiiirian, ver klaarde bij zijn ondervraging, dat hij een aanhanger was van de bloedwraak. Talaat Pasja had zijn ouders laten dooden en. nu had hij op den groot-vizier wraak genomen. De misdaad staat dus in verband met de verdrijving der Armeniërs gedurende den oorlog, toen Talaat Pasja de Turksche staatszaken leidde. Londen, 1 6 M a a r t. (R). In 't La gerhuis heeft Lloyd George meegedeeld, dat de handelsovereenkomst met Rusland he denochtend onderteekend werd. Alle be perkingen, die door de Engelsche regeering aan den handel waren opgelegd, zijn opge heven. (Den inhoud der overeenkomst deelen wij vanavond mee). Bij de indiening van de begrooting van oorlog heeft de nieuwe minister Worthing- ton Evans goedkeuring gevraagd van uit gaven ten bedrage van 103,300,000 voor een totale sterkte van 'het leger in de ko mende maand van 207,000 man voor alle rangen. Over een jaar zal dit totaal geslon ken zijn tot 170,000 man. Sprekende over nieuwe veranderingen, zei-de hij, dat men bezig was bij het leger een nieuwe soort van lichte tank in te voeren als steun voor de infanterie en van een snellere en zwaardere tank, -die bruikbaarder zou zijn dan cavale rie. Vier regimenten ruiterij zullen om zui nigheidsredenen ontbonden worden. Hot ministerie van oorlog was van meaning dat de mechanische strijdmiddelen zooveel mo« gelijk ontwikkeld moesten worden. In Egyptci zou het garnizoen met 10,000 Indiërs en' 2000 men Britsche troepen verminderd wor den. Een verdere inkrimping zou afhangen" van het succes van de nu begonnen onder handelingen met de Egyptenoren. Kopenhagen, 16 Maar t. (N. T. A', 'Draadloos). JN'a onafgebroken 12 uur lang vergaderd te hebben onder leiding van eenl offioieelen bc-middelaar, hebben de arbei ders en werkgevers in de Deensche indus trie gisteravond hu-n onderhandelingen af gebroken. De verschillen, tusschen partijen' zijn zoo diepgaand,>dat de bemiddelaar geer. compromis tot stand kon brengen, noch' voor de algeheele bijieggin-g*vnn de kwes ties, noch voor een oplossing in de ver schillende industrieën afzonderlijk. Naar verluidt, zal de uitsluiting in de ijzer- en hout-industrieën en in de ticheiwerker. Donderdagmorgen intreden. Minstens 50.000 arbeiders zullen hiervan -het slacht offer worden, van wie thans 40.000 mom aan het werk zijn. Verder rekent men er zeker op, dat de uitgebreide staking, die hel bestuur van de vakvereetVigingen- heeft aan gekondigd, als tweede gevolg vnn de mis lukking der onderhandelingen spoedig ge proclameerd zal worden. Dit zal echter niet voor a.s. Woensdag kunn-en- geschieden. Met centrale bestuur der valcvcreenigingenl komt heden voltallig bijeen. Het zal danl over den juisten ontvang van de slaking be slissen, Granaüa,15 Maart. (B. T. A.) Drie Zigeuners, die twee gendarmen hadden ver moord te Ugijar, zijn des ochtend gefusil leerd. Rome, 16 Maart. (B. T. A.) I.v poli tieke kringen schijnt men het als zeker te achten, dat nieuwe verkiezingen voor de- dieur staar». Men gelooft, dat het Vaticaan eer» katholieke concentratie met de partijen van o-rde za! voorstellen. Het Berliner Tag-eblatt verneemt uit War schau, dat de Russische grootvorst Nikoia Nikolajewitsj in Italië is overleden. Boekarest, 11 Maart. (O. P. B.) Gedurende drie dogen hel.hen iv.-vigê ge vechten plants gehad to O.-Hssu c:i in den omtiek tusschen de Oekrninische opstan delingen en arbeiders aan den eenen en het roode grmizoen aan d anderen kant. De haven -bevindt zich bijija geheel in honden der opstandelingen, mar wie ook 51 roode divisies n overgcloopcn. Daar t op de roo- den vf ist'-rkingen zijn "-.zanden uit Wapn- jarka, hebben de opstandelingen het ver keer met Odessa langs de spoorlijnen ver broken. De sovjet-regeering hecit de grens tusschen de Oekraine en Roemenië, streng nrgeslolen. Kopenhagen, 16 Maart. (W. B.) Naar uit Helsing-fors aan de Berl'i-ngske-Ti- d-ende wordt geseind, zou Trotzki thans vee' gunstiger voorwaard-en dan tevoren aan do muiters te Kroonst-nd hebben aangeboden Verder wordt bericht, dat het aantal mui ters te Kroonstad 50.009 man beloopt, maar eiken dag grooter wordt. Alle revo- lutionnauren zijn hun zaak volkomen toege daan en volkomen betrouwbaar, zoodat del onder hen agiteer-ende bolsjewistische agen ten hun doel niet bereiken. Do beschieting! van Kroonstad heeft geen noemenswaardige schade veroorzaakt. Ook -/.iin ge.iv groote branden uitgebroken. Zelfs vrouwen nemen! aan de verdediging- van de stad deel. De voorfoopige regeering te Kroonstad heelt aan de Roode Kruiis-autoritoiten verklaard1, dat het haar bedoeling is Rusland'Veder op, den been te brengen. Er loopt een gouden draad door olie godsdiensten der wereld. Naar het En-gelsc-h van JEFFER7 FARNOL. 10 Er volgde een -bulderend -gelach, met veel en luid slaan op de dijen, en voetgs? 'stamp, terwijl de man met het Tonde hoofd (zijn bierkan ledigde, wat voor twee of drie fvan' zijn naaste buren het teeken was om ((elkaar het bezit van deze kan te betwisten, .onderwijl Tom Steen droomerig aan" zijn (pijp trok en met peinzenden blik naar de ■zoldering staarde. „Zeg Tom," begon eindelijk een lang, Igrofgebouwd individu, wiens voornaamste '.kenmerk was, dat hij slechts één oog bezat, (hetwelk buitengewoon bleek en waterig was, „zeg 1 om, zei hij terwijl bij met een j&iomfantelijken zwaai de weer -gevulde kan bij den elleboog van den grooten man neer zette, „verlel ons eens, hoe je van den Piins legent een poot kreeg." |„Ja, ja 1" klonk het van alle kanten, f „Wel," zei de man met biet kogelvormige bofd, terwijl hij-zich voorover boog om het chuirn van zijn ale te blazen, „het -gebeurde adat ik Jack Nolen- van Brummugen een ak rammel -had gegeven. Ik zit toen in mijn oekje en ben -bezig met ©en van tpijn tan- Ikns, en daar komt de Prins Regent aanzet ten. „Tom," zegt ie, „je bent een wonder!" „Ik geloof dat ik Jack Nolen. behoorlijk op zijn dak heb gegeven. Uwe Hoogheid," zei ik. „Tom" zei -hij met tranen in de oogen, „dat heb je, en als ik mijn zin had, zou ik je morgen Eerste Minister maken!" En te gelijk geeft -hij me een flinken slag op mijn rug, met zijn eigen hand, en stopt me deze dasspeld toe." Dit zeggend wees Tom Steen naar een schitterenden met diamanten inge- zeiten paardeh'oef die zijn -halsdoek bijeen -hield. De steenen waren buitengemeen groot en fraai, en pasten allerminst bij de ruwe persoonlijkheid van den drager, zoodat zij tot zekere -hoogte diens verhaal schenen te bevestigen. Bot endien had ik opgemerkt, dat cte bovenste helft van een van Tom Steens ooren buitengemeen dik en gezwollen was, wat, naar ik meen-, -een kenmerk is uitslui tend- van den beroeps-vuistvechter. „Tom," riep het eenoogig individu, „wat is daar van- aan wat ze vertellen over Ted. Jar- ratvay van Swansea, die in vijf ronden door dien Lord Viblot, in Londen tegen den grond is geslagen?" „Viblot?" herhaalde Tom, terwijl hij zijn gezicht in den bierkan verborg, „Ik heb nooit van Viblot gehoord, van geen lord, en geen graaf en van geen -hertog." „Kom Tom," vleide de andere, „iedereen heeft toch gehoord van dien fijnen mijn heer, dien ze den „vechtboron" noemen „Als je" zei Cragg, „mij had gevraagd wie het was geweest, die Ted Jariaway in 't zancl diet bijten, dan zou ik je geantwoord hebben, dat dit Sir Maurice Vibart was ge weest, en dat er tien ronden- voor noodig waren, geen vijf." Natuurlijk begon il; bij hei hooren van den naam van mijn neef met verdubbelde be- lanastiilünjz te 'luisteren. „En wat is er aan van het praatje, dat hi i Tom Steen in drie jonden hoeft gelegd?" -Na deze woorden ontstond er een plotse linge stilte en alle oogen werden op den spreker gevestigd, een klein ventje met een rood 'hoofd en een zeer brutalen oogop slag. „Ja," zei hij, een zware wolk rook uit blazend, „in drie ronden. Wat is daar van- arm?" Tom Steén was eerst van zijn stoel opge sprongen en zat nu met open mond en som ber gelaat den ondervrager aan te staren in de stilte, welke in het vertrek heerschte kon ik het getik van de klok in den hoek en het knetteren van het brandende hout in den ■haard hooren. Toen, opeens, vloog Tom vo&riiandei, van al f8.—. bij: Steen's pijp in stukken op den grond, en sprong "hij op. Met één stop, scheen het, had hij den spreker bereikt, die in den hoek zat tegenover den mijnen; doch op 'hetzelf de oogenblik, dat hij zijn vuist omhoog had geheven, -deed 'hij een stap achteruit voor het zakpistool, dat de ander hem voorhield. vKom, kom geen nonsens, alsjeblieft," zei de roodharige man, brutaler van oogop slag dan ooit. „Ik ben zelf geen vechters baas en ik zoek heelemaal geen ruzie ik vraag alleen maar wat >er vanaan is, dat die mijnheer Vilwt Tom Cragg tegen, den grond heeft geslagen en overwonnen in drie ronden? Dat is toch niet meer dan een gewone, beleefde vraag, niet waar?" „En ik zeg," schreeuwde Tom Steen, ter wijl hij zijn groote vuist in de lucht zwaaide, „dat hij 't op een gemeene manier heeft ge daan 1" De vuist kwam op jde tafel neer met zulk een geweld, dat alle glazen rinkelden. „Op een gemeene manier?" schreeuwdan "drie of vier stemmen. „Ja, op een gemeene manier!" herhaalde Tom Steen. „Ja maar," zei d-e roodharige man, ,.ze zeggen toch dat het een keurige knock-out was, volgens alle regelen van het spel „En ik zeg je, dat hij het op een gemeene manier deed," herhaalde Tom Steen' nog maals, terwijl hij zijn vuist opnieuw op de tafel deed neerkomen, „en wat meer is, als dat heerschap Vibart weer voor mij, stond ja hier in deze eigen kamer, don zou ik het jullie zelf bewijzen I" „Hm!" zei de~roodharige man, ,ze zeggen, dat hij wonderlijk vlug met zijn vuisten is, en dat hij er mee kan slaan als met een smids hamer." „Wel, hij mag dan vlug met zijn handen zijn, en een flinken opstopper kunnen ge ven maar mij teg^en den grond te slaan, daar is waarachtig nog een andc-re kerel voor noodig dan hij is IkNzou hem zijn oogen dicht kunnen slaan, altijd en waar ik maar wil, en ik zou den vent wel eens willen zien, die durft zeggen, dat hij dit niet gelooft Na welke woorden de vuistvechter met een dreigenden blik in het rond zag, (en in het bizonder naar den roodharigen man), een blik zóó dreigend, dat een paar der aanwe zigen onrustig op hun stoelen begonnen tê' schuiven en de roodharige man oneens een groote belangstelling voor de 'haan van zijn pistool scheen gekregen te hebben. „Ik zou den vent wel eens willen y'cn die durft zeggen, dat hij dit niet geloofther-f haalde Tom Steen. „Houd' je maar kalm, Tom," zei de man' met het eene oog kalmeer-end, d'r is nie* "mand, die dat durft, waarachtig niét „Ik wou dat er een den moed hadgrom de Tom. „Is er niemand, die dezen' gentleman dit genoegen wil doen vroeg de roodhoofdi* ge man. „Ik wil vechten mei eiken kerel die op Gods aardbodem leeft zoo waar ik hier, sta 1" blufte Tom. „Je bent ahijd zqo vurig, Tom!" vleide het eenoogig individu, „Ja, dat ben ik," schreeuwde de prijsveoKw ter, zichzelf opwindend tot een nieuwe ui>- barsting van woede, „en daar ben ik tro>sch|, op Ik zal vechten met -eiken man die ooïti een broek 'heeft gedragen ze mogen me verbranden' als ik 't niet doe En ik g.eer tiert shilling voor iedereen die het Een! minu-»' ten tegen mij uithoudt „Tien shilling l" zei ik tot mezelf, „tiert shilling, dat is een heel aardige som voor-» al als iemand heelemaal niets meer op de wijde wereld bezit „11c mag doodgaan brulde Torn Steen,, met een nieuwen slag op de tafel, „eerv' guinea een gouden guinea voor den mart die vijf minuten op zijn slaken blijft staart als ik met hem bezig ben!" „Een guinea," zei ik tot mezelf, „dat is een fortuin!" En nadat ik mijn ledige bier kan had neergezet, .stak ik hc-t vertrek doos en tikte Tom Steen op den schoxtder. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1