tlPS' SAFE-INRiCÜÏIN V ^BUnntMtn I orKIJo loort 1 2 l0 jdem tMnca PRÜS DES ADV£RÏ£NT!EN „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND." UÈMCHT Ho, 4. TEIEPHOOU Mo. 304 Deposito-Ren Se (Sec jaar vast |es maasden opzegging t®n dag FRANSCHE ENGELSCHE ER WEENER BINNENLAND. Maison „L'HIBOMDELLE" W. VAN ROSSOM 44 LANGE5TRAAT AMERSFOORT 19e Jaargang No. 221 'IDflUIIIIICUTtDDIIC Per 1 maanden voor Amors- jfctt post f 2.60, ptr week (met qhtis vertekot ng ptgen ongelukken) f 0.17s, «Itonderlijke nummert 0.05. Zaterdag 19 Maart 1921 DIRECTEUR! J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEL. INT 513. van 1 i regel» f 1*05 met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienst.unb'.c- dingen en Ucidadighclds adveitenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijt bestaan icer voordeclige bepalingen voor liet advertcercn bene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. Da Deutsche Allgemeine Zeitung sprak gisteren, in verband met de door de geal lieerden toegepaste sancties, van een nieu- (we hongerblokkade het lag tooh in de be titeling van de Entente het Rijnland af te scheiden door een tolgrens, die zich twaalf kilometer ten Oosten van den Rijn zal uit strekken, beginnen bij de Nederlandsche grens en eindigen bij het bruggenhoofd van ^Keulen. Hoe die grens verder zou loopen, was nog niet bekend. Wel, zegt het blad, beweerde de Entente, dat den levensbelan gen van de Rijnlanden daardoor geen Schade zou worden toegebracht, maar dat was een onmogelijkheid, een der geliefde frases, die der brutaliteit maar heel gebrek kig tot dekmantel diende e i n Wider- spruch in sich. Van het bezette naar het onbezette ge bied liepen zoovele draden, in het bizander •tusschen het fabriceeren van niet en v/el af gewerkte waren, dat het verscheuren van deze draden niet kon plaats hebben, zon derdat de meest ernstige schade voor het Rijnland hiervan het gevolg was. De tol grens, die overwogen werd, maakte het ver- toreken van ,deze draden onvermijdelijk en ibetrekende een ingrijpen in een kunstig Sy^Jeem. De eerste gevolgen hiervan zouden zijn bcroepsstoornissen van den meest ernstl- gen aard, terwijl evenmin verliezen konden uitblijven en voorts rekening er mee zou moeten worden gehouden, dat do werkloos heid er zeer door in de hand werd gewérkt- Het optreden van de Entente wordt niet slechts beschouwd als een spel met het eco nomisch leven van Duitschland, maar als fcen herhaling van den hongeroorlog, die veroorzaakt wordt doordal zöovelen, wat bun werk betTeft, gedaan krijgen. Als voorbeeld voor de pracfcische uitwer king wordt gewezen, op het spoorwegver keer, dat op het oogenblilc gebrekkig zijn ftaak 'vervulde. Maar een douane-visitatie (beteekende nu met betrekking tot het spoor wegverkeer oponthoud, uitladen, onderzoek der treinen, een nagaan van de papieren, enz. Hierop waren de stations niet inge licht. Juist in 't beneden-Rijnsche gebied, ten We--en van Duisburg en Dusseldorf ftvas 't :cer uiterst „angespannt" en de gevolgen van een douane-visitatie zouden 'flllernoodlottigst zijn. Met de uitbreiding van 2e spoorwegstations tot douane-stations zouden maanden en jaren gemoeid zijn. In dit tijdsbestek zou een verwarring ontstaan, die weergaloos was. De terugslag, die hier» ivan het gevolg zou zijn, zou niet alleen voor jpuilsc'hland, maar ook voor de Entente zelf ./jran het hoogste gewicht zijn. Er wordt dan jOo»k op gewezen, dat de kolen-overeenkomst toon Spa erdoor zal worden bemoeilijkt en het zou mogelijk zijn, dat zij niet kon wor den uitgevoerd. Daarom moest in 't open haar de aandacht worden gevestigd op deze gevolgen. De toestand was te ernstig dan dat nagelaten mocht worden vast te stellen, /flat de douane-linie aan den Rifn feitelijk £en zondigen was tegen de belangen van 'l economisch leven en bijgevolg tegen do belangen van fcreede. kringen der arbeiders, jlie in de ai-men van de wanhoop zouden iworden gedreven. Met de volgende bitter* lopmerking wordt het artikeltje in de Deut sche Allgemeine Zeitung dan ook besloten De werkloosheid in de wereld is het ge volg van de Bngelsóh-Fransche economi sche politiek, die dn vredestijd den honger oorlog van voorheen in anderen vorm wil bestendigen. I Buiienlantische Berichten. ^Duisburg, 18 Maart. (WB.) Hel Station Oberhausen- West en sluizen in de Streek van het kanaal van Ems zijn door de geallieerde troepen beizet. De bezetting is yoorloopig van geringe sterkte. Men <te°nJkt, 6at het eern blijvende bezetting zo?l zijn. iM iihlheim a. d. Roer, 18 Maart. ¥W. B.) Hedenmorgen tegen zeven uur is met westelijk deel van MühJheim met het Station van Speldorf door Fransche en Bel- 5 o/o 4 gische troepen bezet. De commandant der geallieerde troepen heeft doen aanplakken, dat het personeel van alle rijksinstellingen, spoorwegen, post en telegraaf rich aan hem heeft te onderwerpen. Bern, 18 Maart. (W. B.) Op de ver gadering van het centraal comité van den internationalen metaalbewedcersbonld, waar aan afgevaardigden uit geheel Europa deel namen, werd geprotesteerd tegen de te Londen besloten verdere bezetting van Duit- sche sleden, daar zoodoende het sluiten van den vrede wordt vertraagd en nieuwe economische en militaire conflicten worden uitgelokt. Luxemturj, 18 Maart (B. T. A). Daar vele arbeiders het werk hebben her vat, heeft het-vakvereenigingsbestuur het einde der staking' afgekondigd. Het moti, veert zijn besluit door de maa-regelen, die door de overheid zijn genomen. De aibeid wordt overal hervat. B e r 1 ij n, 18 Maant. (W. BIn den Rijksdag is heden door de regeering ver klaard Het is de regeering bekend, dat in den laatsten tijd Engelsche schepen in Duitschfe havens zijn binnengeloopen, die met geschut bewapend zijn. Het beginsel dat van Engelsche zijde hierdoor wordt uit gesproken, is van verstrekkende beteekenis. De regeering wijdt er alle aandacht aan. Over de houding van de regeering en do door haar te nemen maatregelen zijn nog onderhandelingen gaande tusschen de be trokken autoriteiten. Berlijn, 18 Maart. (W. B.) Vanoch- tend is de rijksdagcommissie voor het ont werp tot verbod van de zelfbeschermings organisaties weer bijeengekomen. Rijkskan. selier Fehrenbach en ministers Simons en Koch woonden de vergadering bij. Von Reger, Beiersch gezant, betoogde, dot de Beiersche ministerpresident Von Kahr in zijn rede gisteren in den Beierschen landdag uitdrukkelijk gezegd had, dat de strijd tegen de ontwapeningswet geen strijd tegen de eenheid van het Rijk was en dat van een opstand van Beieren tegen het rijk geen sprake zijn kon. Koch, minister van binnenlandsche zaken, verklaarde, dat de rijksregeering het aan nemen van het ontwerp uitermate gebie dend echtte. Het betrof een wet ter uit voering van het vredesverdrag. Rijkskanselier Fehrenbach legde ook na druk op de noodzakelijkheid van een snel aannemen der wet. Bij lang dralen zouden gevolgen kunnen ontstaan, die hij en de iijksregeering niet zouden kunnen drogen. Tegenover de uitingen van een afgevaar digde der linkerzijde zette minister Koch uiteen, dat het vredesverdrag en de over eenkomst van Spa wel de ontwapening van de Einwohnerwehr, niet echter die van de plaatselijke vereenigingen voorzien. De be sluiten der geallieerden te Parijs houden wel verder gaande eischen in, maar zijn door Duitschland1 niet erkend. Berlijn, 18 Maart. (V. B.) Het ver moeden, dat de aanslag op de Siegessaule door den aanvaller werd beraamd om, door bijtijds tusschenbeide te komen, een hooge belooring te verdienen, vindt meer en meer geloof. In 't begin van dit jaar deed, zooais de Vossiscbe Ztg. meedeelt, op een exer citieplaats een sergeant-majoor van denzelf den naam, als de man, die het pakket met ontplofbare stoffen ontdekte op de Siegess aule aan den landraad van het district te gen belooning een mededeeling omtrent een opslagplaats van munitie. Waarschijnlijk is het gevonden dynamiet op pitrine van de zen voorraad afkomstig, P a r ij s, 1 8 M a a r t. (H.-R.V De begroo ting van 1921 schat de Fransche schuld op 307 milliard. Van de 218 milliard, die Duitschland moet betalen voor pensioenen en schadeloosstelling, heeft Frankrijk reeds 58 milliard betaald voor rekening \an Duitschland, zoodat 180 milliard overblijft, die aan de Fransche schuld zouden wor den toegevoegd, wanneer de vijand niet be taalde. De rapporteur toont aan, dat Duitsch land kan betalen. Zijn economische toe stand wordt steeds beter en opent zelfs het uitzicht op een grooten voorspoed. Hij be sluit Men moet. de Duitschers dwingen aan hun verplichtingen te voldoen, met be hulp van de sancties en met het nemen van alle noodzakelijke waarborgen. De Fran sche schatkist zal in 1921 een last van 58 milliard moeten dekken met 22 milliard in komsten, anders dan uit leeningen. P a r ij s, 18 Maart. (B. T. A.). De Fransche Kamer heeft de conventie en de regelingen van de post-unie, zooals die te Madrid vastgesteld zijn, aanvaard. P a r ij s, 1 6 M a a r t. (B. T. A). De le- gercommissie uit de Kamer, die het ont- werp-recruteerirvg heeft onderzocht, heeft den diensttijd van 18 maanden voor de lichtingen 1922 en volgende aangenomen. Londen, 1 8 M a a r t. (N. T. A. Draad loos van Horsea). Bonar Law vertrekt he'den van Londen onmiddellijk naar Zuid-Frank rijk en zal denkelijk terstond naar Cannes doorgaan. Men verwacht dat hij lang in de Rivière zal blijven. Indien Austen Chamber lain hem mocht opvolgen, verwacht men dat Sir Robert Home, minister van handel, Chamberlain zal opvolgen als Chancellor of the Exchequer. L o n d e n, 1 3 M a a r t. (N. T. A. Draad- loos var. Horsea). Lord Reading is gisteren 1 naar Indië vertrokken. Londen, 18 Maart. (R.). Het Lager huis heeft in derde lezing de reparations- bill aangenomen met 152 tegen 15 stem men. De wet wordt 51 Maart van kracht, maar goederen, waaromtrent contracten zijn afgesloten voor 8 Maart, mogen tot 15 April vrij van de heffing wordenn geïmpor teerd. Londen, 1 8 Maart. (N. T. A. Draad loos uit Pofdhu). Krassin, die de besprekin gen over de handelsovereenkomst met de Britsche regeering geleid heeft, heeft in een interview gezegd, dat, ofschoon de overeen komst geteekend was, de kwestie van den eigendom van goud en gouden voorwerpen, die in Engeland werden ingevoerd, een be zwaar was voor het doen van zaken. Zoo lang het gevaar bestond, dat Russische goe deren in beslag werden genomen, kon de handel rviet beginnen. Er werden schikkin gen getroffen om een zaak bij de gerechts hoven aanhangig te maken om een princi- pieele beslissing uit te lokken. Londen, 18 Maart. (N. T. A. Draad loos). Berichten uit Berlijn melden, dat Russische handelsagenten alle orders aan de Duitsche textielfirma's intrekken en van zins zijn ze over te brengen naar Britsche fabrieken. Ook wordt bericht, dat de sovjet- vertegenwoordigers alle betrekkingen met Berlijnsche banken afbreken. Londen, 18Maart. (N. T. A. Draad loos). Er komt een bericht uit Moskou, dat gisteren te Londen een contract is getee kend voor 500.000 ton Britsche steenkool. L o n d e n1 8 M a a r t. (N. T. A. Draad loos van Horsea). De officieele cijfers too- nen aan, dat in de maand Februari de kos ten van het levensonderhoud opnieuw zijn gedaald. Uit de cijfers blijkt, dat terwijl op 1 Februari de kosten van het levensonder houd 151 pet. hooger waren dan in 1914 deze op 1 Maart tot 141 pet. waren terug gegaan. Londen, 18 Maart. (R.) De oecone- mische patriarch van Constantinopel, die to Londen is gekomen in verband met de con ferentie over het Turksctie vraagstuk, is vanavond aldaar overleden. Madrid, 1 8 M a a r t. (B. T. A.). Het commissariaat van politie de rit mede, dat te Barcelona een mor. en vrouw zijn. gear resteerd en ter beschikking' gesteld van den rechter van instructie te Madrid, die de aan- s!rg op Dato behandelt. Het bevel lot hun inhechtenisneming was gegeven door het commissariaat, voor de arrestatie van Mateo. Kameroverzicht. Eerste Kamer. In de zitting van Vrijdag werden een 18- tal kleine wetsontwerpen z. h. st. aangeno men. De suppletoire oorlogsbe.,ootir.g wordt aangenomen met 19 tegen 7 st. Hier na voortzetting der Justitiebegrooling. De heer Slingenberg bepleit verbe tering der rechtspositie van de gehuwde vrouw. Hij dringt aan op spoedige indiening van de hanzieniivg van het wetboek voor bur gerlijke rechtsvordering. De heer M e n d e 1 s bepleit herziening van ons strafstelsel en bepleit hervorming der rechtspositie van d'e gehuwde vrouw. De heer Bosch van Oud Amelis- we erd bepleit uitbreiding van het aantal rechters. Hij wenscht voorts maatregelen te gen excessen van bokssport. De heer v a n K o 1 wil maatregelen tegen venerische ziekten. De heer Fransen vraagt spoedige in diening van een wetsontwerp op de admini stratieve rechtspraak. Minister Heemskerk verklaart zich evenes tégen celstelsel. Het systeem der voorwaardelijke veroordeeling wil hij liever niet veranderen. Ook wil hij geen strafmaatregelen tegen boksen en worstelen. De minister zal pogen een herziening van de rechtspositie der gehuwde vrouw voor te bereiden. De heer Slingenberg dient bij re pliek een motie in over den conduitestaat van carvdidaat-notarissen. De begirooting wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Daarop wordt de zitting geschorst tot Dinsdag 29 Maart half 5. Tweede Kamer.' Het amendement J. ter Laan om 'de ver booging van het iiwoerecht op tabak en pa pier niet in te voeren vóór de inwerking treding der tabakswet, wordt in de zitting van Vrijdag verworpen met 44 tegen 32 st., het ontwerp aangenomen met 43 tegen 33 st. Verschillende kleine ontwerpen worden z. h. st. aangenomen. Aan de orde is de H suppletoire oorlogsbegrooting. (22 'A miilioen). De hear K. terLaan meent dat de oor log met geld hc-eft gesmeten; hij betoogt T r i e s t, 1 8 M a a r t. (B. T. A.). De na tiov.eiisten hebben de arbeidsbeurs en het gebouw van «'en sorialistisshen kring te Pircno vernield. De bladen vernemen, dat MJetesta en andere anarchisten, die in hechtenis zijn genomen, een hongerstaking zijn begonnen om de iggeeri.ig te dwingen hen vrij te loten. B e r 1 ij n 18 Haart. (N. T. A. Draad loos). Uit Breslatr wordt bericht, dat de stemgerechtigde Duitschers voor de volks stemming in Opper-Silezië zijn aangeko men uit Scandinavië, Amerika, Zuid-Afri- ka, tot zelfs uit Buenos Aires. Oppeln, 18 Maart. (\V. B.) De in- terg.eallieerde regeerings- en volksstem mingscommissie te Oppeln heeft een be kendmaking gepubliceerd, waarin zij mede deelt, dat het telefonisch en telegrafisch ver keer van Zaterdagmiddag tot Maandagmid dag voor particulieren is gesloten. Zondag geldt deze regeling ook voor de pers. P a r ij s, 18 Maart. (B. T. A.) De con ferentie vam gezanten heeft aan de Duilsche delegatie een nota gezonden, waarin er aan herinnerd wordt, dat de handhaving der orde in Opper-Silezië alleen berust bij de imtergeallieerde commissie en dat de Duit schers verantwoordelijk zullen zijn voor de gevolgen van een eventueel binnendringen van de Duitsche gewapende macht in het plebisciet-gebied. Een dergelijke mededee ling is gericht tot de Poolsche delegatie. Casablanca, 18 Maart. (B. T. A.) Bij een gevecht tusschen een ïavitaillee- ringscolonne en 2000 opstandigen van de Benimessara's hadden deze laatste meer dan 100 dooden. De Fnanschen hadden 74 gewonden, van wie 3 officieren en 15 Fran sche soldaten. Brussel, 18 Maart. (B. T. A.) Naar aanleiding van het bericht in de Neptune over een opstand in het Congo-gebied ver klaart het ministerie van koloniën, dat het geen enkel berioht omtrent een opstand heeft ontvangen. Een paar weak geleden is gemeld, dat een oproerige beweging was gesignaleerd in het gebied op de grens van Sankeru in equatoriaal Afrika, Men meent, dat het thans gemelde bericht een eenigs- zins overdreven en aangedikte herhaling, is van die eerste berichten. Er 2ijn troepen naar dat district gezonden om de opstande lingen te omsingelen; met de pacificatie werd geregeld voortgegaan, maar er is in officieele kringen niets beker.d van nieuwe gebeurtenissen. dat het ontwerp moet worden verworpen omdat de groote sommen niet behoorlijk zijrï verantwoord. De heer Duymaer van Twist dient namens «ie commissie van rapporteurs oen motie in betreffende een onderzoek door een commissie uit de Kamer naar de beste ding van de im 1918 toegestane gelden. De heer A. P. Staalman zal stemmen tegen het ontwerp, dat hij weenziruwekloend noemt. Het onderzoek door de Commissie van Rapporteurs gewensoht is niet voldoen de. De here M a r c h a n t acht de motie half werk. Het ontwerp kan, hangende een on derzoek, niet worden goedgekeurd. Het moet zelfs word! enafgestemd als de minister geen ongelijk erkent. De h'eer V a n R a v e s t e ij n wijt het ge beurde aan de militaire bureaucratie. Hij verwijt-de S. D. A. P. dat deze ook mede werkt om het militanrisme in stand te hou den. De heer VanRappard vraagt tot welk practisch resultaat afstemming van het ont werp zou leiden. De Minister van Oorlog betoogt dat d'e inrichting der comptabiliteit van dien aard is, dat het eenvoudig onmogelijk is nu reeds gereed te zijn met de specificatie van alle uitgaven. Of een enquêtte noodig is laa-t spr. over aan h'et oordeel' van de Kamer. Hij is bereid atle verlangde medewerking le ver teen-en. De motie wordt aangenomen zonder hoof delijke stemming. De motie-Kruyt om de behandeling van •h'et ontwerp aan te houden hangende 'het onderzoek wordt verworpen met 35 tegen 28 stemmen. Het ontwerp wordt aangenomen met 42 tegen 22 stemmen. Het voorstel-van Berensteyn om het ont werp betreffende de buskruitfabrioage uit te stellen wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De Kamer gaat daarna uiteen tol 5 April. Berichten. De Staatcourant van gisteren bevat o. a. de volgende Kon. besluiten: is aan het lid van den Raad van Ned.-In- dië mr. i. H. Carpentier Alting op 2ijn verzoek eervol ontslag verleend uit 's Lands dienst, onder dankbetuiging van de lang durige en trouwe diensten door hem aan den lpr.de bewezen. bij het departement van onderwijs o.a. bevorderd tot administrateur P. Laban. thane roterend ...s; tot referendaris W. de Boer," titans hoofdcommies met den referendaris, titel; tot hoofdcommies dc commiezen -f.' Piltel, J. B. Verheijde, J. M. Erdman, .f. v. d.' Boom en P. Visser, cn is de referendrri»- titel verleend aan den hoofdcommies jhr. mr. dr. W. O. de Jonge. bij het departement van Onderwijs, Kunsten cni Wetenschappen bevorderd tot commiesC. van Kockem, L. Hooyk.'ia* en A. I' - Weinberg, allon thans adjunct-commies tol adjunct-commiesmcj. J. Tippel, thans kJ«rlc; tot klerk: me}. B. M. li. Gbossens, mcj. M. llau- gens W. F. Pfeiffer cn mcj. C. M. Jonker, uUeu thans schrijver op jaarlooa; tot adjunct-commies: A. van den Tol, tbniis tijde lijk adjunct-commies; tol klerk: II. W. Bauer on J. Looytni»», tuiden Uians tijdelijk klerk cn mevrouw M. J. H. Rieiu erv jojnkvr. P. K. A. Si berg, beiden than tljdcliiff schrijfster op jaarloon. If. M. de Koningin Ke*>« '«*zc week wederom civiele, en thans hi militair* audiënties verleend. De minister van Buitenland, sche Zaken, jhr. mr. Ruys de Beeren- brouck, heeft zich gister voor ecnigen tijd tot herstel van gezondheid met verlor bui ten de stad begeven. Opheflln;; distributie regeerlnsaiiicoi Dc minister van laiulbnmv. nijverheid en handel heeft met ingang van i April: a. ingetrokken zijn beschikking van 12 Auguslu» igjo, houdende vaststelling van dc distribtiticrego ïing" Voor rcgccringsbloera cn regeeri.ngsniocl b. bepaald, dat do distributie van regeer in gsm cd zu Lijn opgeheven. De minister van landbouw, nijverlioid en handel heeft, in verband niet de beëindiging van hare werk- mamlieden onder dankbetuiging voor dc door haar bewezen diensten ontbonden dc commi>-de lot be slissing van provisicgcsch\|lcn, bestaande uit de hceren R. E. van Stolk, Muis ter Heide, G. J. Gant- voort, tc Amsterdam, W. II. Wichcrlink, to Bloc- mcudaal, benoemd bij beschikking van 23 Maart 1915, voor de distributie van graan cn mc«'l. (Stct.)) Zomertijd. Bij Kon. besluit is thans bevestigd, dat d* zomertijd zei loopen van 4 Apiil tot 20 September. I>e gowelgerde Beljjlsohe passen. Omtrent de possen voor het studenten* congres te Delft, meldt de Brusselsche cor respondent van cle Maasbode nader, dat noch minister Jaspar, noch minister Carton de Wiart iets afweten van een weigering aan Belgische studenten van bedoelde pas sen, gelijk de „Libre Bclgique" had beweerd Tegen een 2 a k e 1 ij k e bel a s- t i n g 0 p h e t b e d r ij f. B. en \V. van Arn hem hebben het advies der Kamer van Koophandel en Fabrieken ingewonnen over een voorstel, dat zij voornemens zijn te doen aan den gemeenteraad tot invoering van een zakelijke belasting op het bedrijf, ingevolge de nieuwe wetsbepalingen op het stuk ^an gemeentelijke belastingheffing. Da Kamer verklaarde zich met algemeens stemmen tegen zulk een heffing. Groningse he raad. Dr. Nijhoif heeft bedankt als lid van den raad in Gro ningen wegens het terugkomen op het raadsbesluit tot afschaffing van de kermis. Mr. Doorenbos zal hem opvolgen. Directeur gemeentewerken Alkmaar. De gemeenteraad van Alkmaar heeft benoemd tot directeur van gemeente werken den heer D. G. G. Margadnnt, di recteur van gemeentewerken te Wageniu- gen. De Koningin heeft de bronzen medail le van de huisorde van Oranje toegekend aan den arbeider van het Koninklijk paleis op Het Loo, den heer Slagman. P. H. van der Kemp. f In deni ouderdom van 75 jaar is in Dan Haag over leden de heer P. H. v. d. Kemp, oud-direc teur van het departement van onderwijs, eeredienst en nijverheid in Ned.-Indië. Da overledene is geruimen tijd lid van den Haagschen gemeenteraad geweest. Het stoffelijk overschot wordt Maandag a.s. te Driehuizen verbrand. De tweed© Internationale. Reuter seint ons uit Londen Het bestuur van de tweede internationale is vandaag te Londen bijeengekomen en heeft besloten, dat een bizondere vergadering van het be stuur zal plaats hebben met vertegenwoor digers van industrieele en parlementaire partijen uit de verschillende landen- Deze zal te Amsterdam van 31 Maart lot 2 April plaats hebben en zich bezig houden met da schadevergoeding en de sancties. Nederlandsche l>ag le Frankfort a/51 Ter gelegenheid van den Nederland* scherv Dag te Frankfurt a. M. zal de oud-mi* nisier van Koloniën, de heer mr. Th. PJeyte voor het onlangs te Frankfurt 0. M5 gestichte Holland-Instituut een rede hou* den over de r;Nederlandsohe Koloniale po». litiek in het Verre Oosten", terwijl in de al*' gemeene vergadering der Nederlandsch® Kamers van Koophandel door mr. A. B. von Saher eene inleiding gehouden zal worder, over het vraagstuk van „standaard-contrac* ten en scheidsgerechten" en door den heef dr. Theod. Metz, lector over den economi- schen toestand van Nederland, aan de uni versiteiten te Frankfurt a. M. en Giessen over de „anti-dumping Dolitiek".

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1